Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Ontwikkelingen in Beleggingen 21 Risicoparagraaf 25 Verslag van de visitatiecommissie Oordeel Verantwoordingsorgaan Reactie van het bestuur op de rapportage bevindingen van de visitatiecommissie 34 Verslag van het verantwoordingsorgaan Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan over Jaarrekening Balans per 31 december 36 Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 40 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 41 Toelichting op de balans per 31 december 45 Toelichting op de staat van baten en lasten 50 Risicoparagraaf 55 Overige gegevens Resultaatbestemming 63 Actuariële verklaring 64 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 65 Bijlagen Beleggingsoverzichten 67 Begrippenlijst 68 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

4 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie per 31 december 2010 Bestuur Namens werkgever dhr. H. van Rozendaal voorzitter mw. J. Cooijmans plaatsvervangend voorzitter Namens werknemers dhr. R. van der Sluijs secretaris dhr. B. de Kok plaatsvervangend secretaris Namens gepensioneerden dhr. M. Verbruggen Visitatiecommissie dhr. J. Geerdink dhr. C. van Gils dhr. A. van Mierlo voorzitter Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever dhr. G. van der Veeken voorzitter Namens de deelnemers dhr. W. Jansen Namens de gepensioneerden dhr. H. Terpstra Organisatie Communicatiecommissie mw. J. Cooijmans, dhr. W. Jansen, dhr. P. van de Ven Accountant KPMG Accountants N.V., Utrecht Adviserend actuaris Hewitt Associates B.V., Amsterdam Waarmerkend actuaris Deloitte Financial Advisory Services B.V., Rotterdam Administrateur AZL N.V., Heerlen Herverzekeraar Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V., Rotterdam Vermogensbeheerder ING Investment Management, s-gravenhage Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

6 6

7 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Financiële gegevens (in duizenden euro) Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen 1) Rendement op basis van total return 11,5% 10,6% -5,0% -0,9% 3,0% Reserves Vrije reserve Reserve beleggingsrisico s Reserve algemene risico s Toeslagenreserve Premie-egalisatie reserve Totaal reserves Technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 2) Voorziening toekomstige arbeidsongeschikten Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Totaal technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers ) Totale activa - kortlopende schulden. 2) De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 2006 is berekend op basis van 4% rekenrente. Vanaf 2007 is deze berekend op basis van de DNB-rentetermijnstructuur. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

8 Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 1) Pensioenuitkeringen Dekkingsgraad 2) Aanwezige dekkingsgraad 110,2% 107,5% 96,6% 140,5% Vereiste dekkingsgraad 117,3% 116,4% 115,5% 120,2% APP 3) 130,0% Vereiste APP 122,9% 1) De premiebijdrage 2010 is inclusief een eenmalige bijdrage van de werkgever in verband met een extra herstelmaatregel van 6 miljoen. 2) De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Reserves + Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds) / Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds. 3) De APP dekkingsgraad 2006 is gebaseerd op een voorziening op basis van 4% rekenrente. Vanaf 2007 is het FTK van toepassing en wordt gerekend met de rentetermijnstructuur die ultimo jaar geldt. 8

9 Bestuursverslag Algemeen Inleiding Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna: het fonds), opgericht per notariële akte op 19 juli 2001, is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen van een deel van de bedrijven van Sligro Food Group Nederland B.V. uit. Het verslagjaar stond voor een belangrijk deel in het teken van het herstel van de financiële positie van het fonds. In de loop van 2010 werd duidelijk dat het herstel achter bleef ten opzichte van het herstelpad in het in 2009 bij DNB ingediende herstelplan. Dit is voor het fonds en de werkgever Sligro Food Group Nederland B.V. aanleiding geweest om in december 2010 extra herstelmaatregelen te treffen. Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk De financiële positie van het fonds van het bestuursverslag. Het fonds heeft in 2009 besloten om de binnen het NN Prestatie Pensioen (hierna NNPP) ondergebrachte beschikbare premieregelingen met beleggingsvrijheid uit het fonds te halen. De hiermee gepaard gaande activiteiten zijn een belangrijk aandachtspunt geweest van het fonds in het verslagjaar. De wijziging in onderbrenging heeft zijn beslag gekregen per 31 december Daarnaast is in 2010 onder andere ruim aandacht besteed aan het actualiseren van het communicatiebeleid van het fonds. Doelstelling Het fonds heeft ten doel het toekennen van pensioenaanspraken, het uitkeren van pensioenen en het treffen van andere gewenste voorzieningen ten behoeve van de (ex-)werknemers en hun nabestaanden en het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, in de gevallen en onder de voorwaarden zoals nader geregeld in de statuten en de reglementen van het fonds. De financiering van de pensioenvoorziening vindt plaats door bijdragen van werkgever en werknemers. De afspraken met betrekking tot de financiering en de uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de onderneming. Organisatie van het fonds Het bestuur van het fonds (hierna: het bestuur), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling (pensioenovereenkomst), bestaat uit twee bestuurders benoemd door Sligro Food Group Nederland B.V., twee bestuurders benoemd namens de deelnemers en één bestuurslid benoemd namens de gepensioneerden. Het bestuurslid dat is benoemd namens de gepensioneerden behoort samen met de twee bestuursleden die benoemd zijn namens de deelnemers tot de werknemersbestuursleden. Ter handhaving van de paritaire samenstelling is het stemgewicht van de drie werknemersbestuursleden gelijk aan het stemgewicht van de twee werkgeversbestuursleden. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd in verband met het terugtreden van de heer Aalders als werkgeversbestuurslid met ingang van 1 juli Door de werkgever is mevrouw Cooijmans benoemd als opvolger van de heer Aalders. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

10 Vanuit het bestuur wordt het dagelijks beleid uitgevoerd door de voorzitter en een bestuurslid van werknemerszijde. De bestuursleden die in dienst zijn van Sligro Food Group Nederland B.V. worden als zodanig niet bezoldigd. Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf maal bijeen (18 maart, 18 juni, 26 oktober, 3 december en 14 december). In het jaarverslag onder ontwikkelingen in 2010 staat vermeld welke activiteiten in het verslagjaar door het bestuur zijn verricht. Als administrateur van het fonds draagt AZL onder meer zorg voor de volgende zaken: de pensioen- en deelnemersadministratie en deelnemerscommunicatie; de financiële administratie; en de bestuursondersteuning en advisering. AZL als uitvoeringsorganisatie van het fonds is in het bezit van een SAS 70 rapport type 2. Het betreft een rapport over een SAS 70 audit die bij AZL door een externe accountant is uitgevoerd en die gericht is op de opzet, het bestaan en de werking van de beheers- en controlemaatregelen, processen en procedures van AZL. Wanneer een dienstverlener in het bezit is van een SAS 70 rapport heeft de opdrachtgever de garantie dat de interne processen en procedures goed zijn vormgegeven en worden gecontroleerd. Dossiers en controles zijn daardoor makkelijker te beoordelen door accountants bij de jaarrekeningcontrole. Het vermogen van het fonds wordt beheerd door ING Investment Management (hierna: ING IM). ING IM belegt het vermogen van het fonds op basis van door het bestuur vastgestelde richtlijnen met betrekking tot het vermogensbeheer. Het fonds wordt door ING IM onder meer door middel van rapportages op de hoogte gehouden van de uitbestede dienstverlening. ING IM beschikt over een SAS 70 type 2 rapport. Voor actuariële adviezen maakt het bestuur gebruik van de diensten van Hewitt Associates B.V. Tot en met het boekjaar 2009 werd ook de waarmerking van de jaarverslagen van het fonds verzorgd door Hewitt Associates B.V. Om de functiescheiding tussen de waarmerkend en adviserend actuaris verder te waarborgen heeft het bestuur besloten om de waarmerking over het verslagjaar 2010 te laten uitvoeren door Deloitte Financial Advisory Services B.V. De controle van de jaarrekening wordt verricht door KPMG Accountants N.V. De verzekeringstechnische risico s die voortvloeien uit de regelingen zijn voor het grootste deel herverzekerd bij Nationale- Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V. (hierna NN). Het fonds loopt uit hoofde van de kapitaalovereenkomst met NN ook zelf risico. Beleid Conform artikel 3 lid 2 van de statuten werkt het bestuur van het fonds volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het doel van deze ABTN is om integraal inzicht te geven in het functioneren van het fonds en om een beschrijving te geven van het, ten behoeve van het fonds, te voeren beleid waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust omschreven zijn. De ABTN heeft in algemene zin de hoedanigheid van een bedrijfsplan gekregen. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op de organisatiestructuur van het fonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het fonds en de financiële sturingsmiddelen die het fonds ter beschikking heeft. Pensioenregeling De pensioenregelingen die het fonds ultimo 2010 uitvoert, zijn opgenomen in de volgende reglementen: Pensioenreglement voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden. Pensioenreglement voor werknemers geboren vóór 1 januari Prepensioenreglement voor werknemers geboren vóór 1 januari

11 Pensioenreglement excedentprepensioenregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari Pensioenreglement ANW hiaat. Pensioenreglement WIA-excedent. De volgende pensioenregelingen zijn per 31 december 2010 vervallen: Pensioenreglement NN Prestatiepensioen excedentregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden. Pensioenreglement NN Prestatiepensioen excedentregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari De pensioenregelingen NN Prestatiepensioen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 worden tot 31 december 2010 uitgevoerd door het fonds. Vanaf deze datum heeft de werkgever deze regelingen rechtstreeks ondergebracht bij NN en vervallen de bijbehorende pensioenreglementen voor het fonds. Ontwikkelingen in 2010 Algemene ontwikkelingen in 2010 Toekomstbestendigheid van het aanvullende pensioenstelsel De kredietcrisis heeft de aanzet gegeven tot een discussie over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel. Het kabinet Balkenende gaf het startsein voor deze discussie door de instelling van de commissies Don, Frijns en Goudswaard die op voortvarende wijze eind 2009 en in het begin van het onderhavige verslagjaar hun rapporten hebben uitgebracht. Het kabinet nam zelf de evaluatie van het Financieel Toetsingskader (FTK) ter hand. Kort daarop volgden nog onderzoeksrapporten en aanbevelingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de pensioenkoepels met betrekking tot het beleggingsbeleid en -gedrag van pensioenfondsen. Met de hiervoor geschetste, in korte tijd gerealiseerde beleidsvoorbereiding kon de politiek vervolgens aan de slag. Door het voortijdig aftreden van het kabinet Balkenende bleef politieke besluitvorming echter achterwege. Wel publiceerde de demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de heer Donner, bij brief van 7 april 2010 nog een kabinetsstandpunt over de voornoemde rapporten en naar aanleiding van de FTK-evaluatie. Ook de bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wetsvoorstellen tot wijziging van de AOW werden niet in behandeling genomen. Het enige politieke feit van betekenis was het besluit van de minister om de mogelijke opschorting tot 1 april 2012 van kortingen op pensioenaanspraken en ingegane pensioenen in te trekken. Het besluit leidde, mede vanwege de gebrekkige communicatie, tot veel maatschappelijke onrust. Sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) gingen evenwel door met de discussie over het pensioenstelsel. Dit mondde uit in het Principe-Pensioenakkoord van 4 juni Het toekomstige kabinet werd uitgenodigd dit principe-akkoord, waarin de aanvullende pensioenen en AOW integraal worden behandeld en dat dus ook voorstellen tot wijziging van de AOW bevat, in zijn geheel over te nemen. Sociale partners stelden in het principe-akkoord voor om naast het op de huidige Pensioenwet gebaseerde nominale kader een zogenaamd reëel kader te ontwikkelen, waarbinnen de pensioentoezegging afhankelijk wordt gemaakt van de stijging van de levensverwachting en de ontwikkelingen op de financiële markten. Na een lange formatieperiode werd met het sluiten van een regeer- en gedoogakkoord op 30 september 2010 een minderheidskabinet gevormd, bestaande uit de VVD en het CDA, met gedoogsteun van de PVV. Het onderhavige boekjaar werd afgesloten met een brief van de nieuwe minister van SZW, de heer Kamp, aan de Tweede Kamer waarin de bewindsman zijn plannen en prioriteiten voor 2011 uiteenzette. Centraal in dat jaar zullen, zoals te verwachten viel, de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel en de herziening van het FTK staan. Voorts staat de herziening van de pension fund governance en medezeggenschap hoog op de politieke agenda. Het nieuwe kabinet streeft naar een breed akkoord met sociale partners, waarvan de pensioenen onderdeel zullen zijn. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

12 Rekenrentesystematiek ligt in het kader van het herstel onder vuur In 2010 bereikte de rentestand het laagste niveau in decennia. Naar het einde van het jaar was weer een stijging van de rente waar te nemen. Een weerkerend onderwerp in het boekjaar was de dreiging van kortingen, mede veroorzaakt door de lage rentestand. De roep om een andere rekenrentesystematiek werd steeds groter. Van diverse zijden werd voorgesteld om de huidige, door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur die is gebaseerd op de zero-coupon-swapcurve, te vervangen. Diverse alternatieven werden aangedragen, zoals de ECB-AAA-curve en de curve voor Nederlandse staatsobligaties. Gezien de aard van pensioenfondsen acht DNB de huidige swapcurve echter nog steeds het meest passend. Het onderhavige onderwerp zal ongetwijfeld ten volle terugkeren in het kader van de herziening van het pensioenstelsel. Nieuwe inzichten in sterfte tonen trendbreuk Op 30 augustus 2010 publiceerde het Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel , waarnaar de pensioensector lang had uitgezien. Daaraan ging een periode vooraf van verwarring over de vraag of de actuariële grondslagen, in afwachting van de AG-tafel, al eerder moesten worden aangepast. DNB verwacht namelijk van pensioenfondsen dat zij steeds rekening houden met de meest recente inzichten op het gebied van sterfte. Dit leidde ertoe dat de pensioensector op basis van de laatste onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een extra stijging van de levensverwachting moest meenemen in de waardering van hun pensioenverplichtingen ultimo Deze herwaardering en zoals gezegd die van het AG kwamen voor de vele pensioenfondsen die in een herstelsituatie verkeerden, bepaald niet op een gunstig moment. De pensioensector is er overigens niet bij gebaat dat twee verschillende instanties, met overigens verschillende meetmethoden en publicatiemomenten, met een tussenpoos van circa twee jaar tot nieuwe bekendmakingen besluiten. Pension fund governance en medezeggenschap De inrichting van het ideale bestuursmodel voor pensioenfondsen bleef ook in dit boekjaar de gemoederen bezig houden. Zoals gezegd, zullen deze onderwerpen in het volgende verslagjaar veel aandacht krijgen. Een belangrijk feit was namelijk dat de Tweede Kamer akkoord ging met een initiatiefwetsvoorstel van Koser Kaya (D66) en Blok (VVD). Het voorstel regelt onder meer een verplichte bestuursdeelname van pensioengerechtigden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de demissionaire minister Donner bij brief van 27 september 2010 geprobeerd de senatoren te overtuigen van de wenselijkheid om de wijzigingsvoorstellen op te schorten tot meer bekend zal zijn over de bredere aanpak van de stelselherziening en governance, zoals die door het nieuwe kabinet wordt voorbereid. Hij bepleitte een integrale aanpak van de deskundigheid, het interne toezicht en de verantwoording, waarbij naar zijn mening niet per se één governance model voor alle pensioenfondsen voor de hand ligt. Naast de bovenstaande ontwikkeling werd in het boekjaar gewerkt aan een convenant, getiteld Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen. Het convenant is inmiddels tot stand gekomen. Het doel van dit convenant is te bereiken dat de fondsorganen een redelijke afspiegeling vormen van de populatie van het pensioenfonds naar leeftijd, geslacht en migrantenachtergrond. Het is de bedoeling dat de afspraken te zijner tijd worden opgenomen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Aan het einde van het boekjaar hebben DNB en AFM de Beleidsregel deskundigheid vastgesteld. In deze beleidsregel wordt meer invulling gegeven aan de vereisten ten aanzien van de deskundigheid. Deskundigheid bestaat volgens de toezichthouders uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, hetgeen onder meer blijkt uit de opleiding, werkervaring en competenties van de fondsbestuurders, alsmede de toepassing daarvan in de praktijk. De toetsing van de deskundigheid zal onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse zelfevaluatie. Pensioenregister moet pensioenbewustzijn vergroten In het kader van de parlementaire behandeling van de Pensioenwet is bij amendement het Pensioenregister geïntroduceerd dat met ingang van 6 januari 2011 is gerealiseerd. Het Pensioenregister moet rechthebbenden een volledig overzicht geven van hun pensioenrechten en te bereiken pensioen, inclusief de AOW. In het onderhavige boekjaar is de Stichting Pensioenregister erin geslaagd, in samenwerking met enkele pensioenuitvoeringsorganisaties, de noodzakelijke voorbereidingen tijdig te voltooien. De website van 12

13 het pensioenregister, is per 6 januari 2011 live gegaan. Doordat AZL in een vroeg stadium hierbij betrokken is geweest, konden de pensioenfondsen die hun pensioenadministratie aan AZL hebben uitbesteed, tijdig op het register worden aangesloten. De gegevens in het register zijn gebaseerd op de informatie in de UPO s ultimo Steeds meer aandacht gevraagd voor informatieverstrekking en communicatie Het boekjaar heeft uitgewezen dat van pensioenuitvoerders steeds meer aandacht wordt gevraagd voor de informatieverstrekking aan en communicatie met de betrokken doelgroepen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontpopt zich als een actieve toezichthouder die op basis van onderzoeken beleid op deze uitvoeringsaspecten ontwikkelt. Zo heeft de AFM geconstateerd dat de zorgplicht bij premieovereenkomsten niet overeenkomstig de wettelijke verplichtingen wordt nageleefd en zijn de UPO s onvoldoende duidelijk en begrijpelijk. Ook aan de startbrief valt volgens de AFM het nodige te verbeteren. In dit boekjaar verscheen in dit verband tenslotte het STAR-advies Baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen dat als voornaamste drijfveer heeft dat het pensioenbewustzijn wordt vergroot. Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2010 Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten in het verslagjaar Excedentpensioenregelingen NN Prestatie Pensioen Het fonds heeft een excedentregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en een excedentregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari Beide regelingen werden geadministreerd door NN in de vorm van het NN Prestatie Pensioen (hierna NNPP). Binnen NNPP wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor producten met individuele beleggingsvrijheid die geldt vanaf 1 januari De uitvoering van NNPP als product van NN enerzijds en het zijn van een pensioenregeling van het fonds anderzijds heeft geleid tot knelpunten op het gebied van deelnemerscommunicatie en uitvoering. Deze knelpunten zijn aanleiding geweest voor het fonds om op 15 juni 2009 te besluiten de binnen het NNPP ondergebrachte beschikbare premieregelingen met beleggingsvrijheid uit het fonds te halen. De wijziging in de onderbrenging van deze regelingen heeft zijn beslag gekregen per 31 december Vanaf 31 december 2010 zijn deze regelingen door Sligro Food Group Nederland B.V rechtstreeks bij NN ondergebracht. Communicatie Het fonds beschikt over een communicatieplan, waarin de hoofdlijnen van het voorlichtingsbeleid zijn beschreven. Hiernaast bevat het plan een beschrijving van de wijze waarop het fonds aan alle (wettelijke) communicatieverplichtingen voldoet. In het kader van de in de Pensioenwet opgenomen communicatieverplichtingen heeft het fonds in 2008 een communicatiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de actualisering van het communicatiebeleid, dat is vastgelegd in een nieuw communicatiebeleidsplan Onderdeel hiervan zijn een geactualiseerde visie en strategie, die erop zijn gericht de effectiviteit van de pensioencommunicatie van het fonds en het pensioenbewustzijn van de deelnemers en gepensioneerden te vergroten. Daarnaast heeft de commissie zich bezig gehouden met de communicatie aan de betreffende deelnemers over de wijziging van de onderbrenging van de excedentpensioenregelingen. Eind 2010 en begin 2011 is veel aandacht besteed aan de communicatie van de extra herstelmaatregelen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. Het fonds heeft vanaf 1 april 2010 het toeslagenlabel opgenomen in zijn communicatie uitingen. Op 27 januari 2011heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetgevingsbrief openbaar gemaakt, waaruit afgeleid kan worden dat hij besloten heeft dat pensioenfondsen niet langer verplicht zijn om het toeslagenlabel te hanteren. De AFM heeft naar aanleiding daarvan in februari 2011 aangegeven niet langer handhavend op te zullen treden inzake het label. Dit betekent dat het fonds vanaf dat moment zelf de inschatting moet maken of het gebruik van het label nog wenselijk is. Het bestuur heeft in april 2011 besloten om het toeslagenlabel niet meer te gebruiken. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

14 Naleving Principes Goed Pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die in de Pensioenwet zijn verankerd. De principes voor goed pensioenfondsbestuur hebben betrekking op de volgende onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording en intern toezicht. In het hiernavolgende wordt aangegeven hoe het fonds hier in 2010 gevolg aan heeft gegeven. Deskundigheid Het bestuur besteedt actief aandacht aan deskundigheidsbevordering van bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur beschikt over een in het verslagjaar geactualiseerd deskundigheidsplan, inclusief een opleidingsplan. Het fonds maakt hierbij voor nieuwe bestuursleden en nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan gebruik van het cursusaanbod van SPO (Stichting Pensioen Opleidingen). Hiernaast wordt gebruik gemaakt van informatiesessies verzorgd door externe adviseurs. Naar aanleiding van de kredietcrisis hebben DNB en de AFM besloten de Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM aan te scherpen. Per 1 januari 2011 is de gewijzigde beleidsregel van kracht. Het fonds zal in reactie hierop in de loop van 2011 het deskundigheidsplan aanpassen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het door de Pensioenfederatie te publiceren Plan van Aanpak Deskundig en Goed Pensioenfondsbestuur. Verantwoordingsorgaan Naar aanleiding van de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het fonds in 2007 een Verantwoordingsorgaan ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordiger van de werkgever, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden (gekozen en benoemd uit de groep van pensioengerechtigden). De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn in 2007 benoemd voor de duur van vier jaar. De leden van het Verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn bij Sligro Food Group Nederland B.V. ontvangen een bezoldiging. Het Verantwoordingsorgaan kwam in het verslagjaar twee maal bijeen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiger van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2010 gevoerde beleid en de reactie van het bestuur daarop. Intern toezicht Het bestuur heeft in 2007 besloten het interne toezicht in te vullen door middel van een Visitatiecommissie die jaarlijks het functioneren van het fonds zal evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de procedures en processen en de controleomgeving van het fonds. Tevens behelst het een beoordeling van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd alsmede een beoordeling van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, externe, personen die verder geen banden met het bestuur van het fonds hebben. De leden van de Visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur. De door het terugtreden in december 2008 van de toenmalig voorzitter van de visitatiecommissie ontstane vacature is, met een positief advies van het Verantwoordingsorgaan, op 26 februari 2010 ingevuld. Aan de leden van de Visitatiecommissie wordt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden toegekend. Op 18 maart 2010 heeft het bestuur de formele opdracht voor de visitatie van het fonds in 2010 aan de Visitatiecommissie verstrekt. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van de visitatiecommissie over boekjaar 2009 en 2010, en de reactie van het bestuur daarop. Zelfevaluatie Overeenkomstig de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur in zijn statuten een procedure opgenomen teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. De zelfevaluatie over het verslagjaar zal in het 2e kwartaal van 2011 plaatsvinden. 14

15 Compliance Het fonds hanteert een gedragscode, die is afgestemd op de in 2008 door de koepelorganisaties opgestelde modelgedragscode. In 2007 heeft het bestuur de heer Van der Veeken, secretaris van de Vennootschap Sligro Food Group N.V., aangesteld als compliance officer. De compliance officer bewaakt dat het fonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving. In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden gemeld. Naleving wet- en regelgeving In het afgelopen jaar zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. De vermogenspositie is, mede door de ontwikkeling van de rentestand, wel zodanig dat het in 2009 ingediende langetermijnherstelplan nog van kracht is. In de loop van 2009 is sprake geweest van een geleidelijk herstel van de dekkingsgraad. Het verloop van het herstel in 2010, is voor het fonds en de werkgever Sligro Food Group Nederland B.V. aanleiding geweest om in december 2010 te besluiten tot extra maatregelen ter bevordering van de financiële positie van het fonds. Bij de paragraaf over de financiële positie van het fonds zal verder worden ingegaan op deze extra herstelmaatregelen. De financiële positie van het fonds De voorziening pensioenverplichtingen van het fonds is ultimo 2010 gebaseerd op de nieuwe Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap met een correctiefactor van 0,9 voor mannen en vrouwen (zie ook Aanpassing sterftegrondslagen verderop in dit bestuursverslag). De voorziening pensioenverplichtingen is ultimo 2010 vastgesteld op 107,9 miljoen. De reserves bedragen 11,1 miljoen, hetgeen resulteert in een (aanwezige) dekkingsgraad van 110,2 procent. De benodigde dekkingsgraad voor het fonds bedraagt ultimo ,3 procent. Het belegd vermogen van het fonds (inclusief liquide middelen) nam in het verslagjaar toe met 26,6 miljoen tot 122,6 miljoen ( ,0 miljoen). Het gemiddelde rendement op basis van Total return bedroeg in ,5 procent ( ,6 procent). Solvabiliteitseisen Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen 11,1 miljoen. Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 5,3 miljoen en het vereist eigen vermogen 18,7 miljoen. Tot en met april 2010 voldeed het fonds aan de norm voor het mimimaal vereist eigen vermogen en was niet langer sprake van een dekkingstekort. Gedurende de periode mei tot en met november 2010 voldeed het fonds echter niet aan deze norm, waardoor er opnieuw sprake was van een dekkingstekort. Met name door de extra herstelmaatregelen voldoet het fonds vanaf december 2010 opnieuw aan de norm voor het minimaal vereist eigen vermogen en is er niet langer sprake van een dekkingstekort. Per 31 december 2010 voldoet het fonds niet aan de norm voor het vereist eigen vermogen en is dus nog wel sprake van een reservetekort. Continuïteitsanalyse De pensioenwetgeving schrijft voor dat het bestuur van een pensioenfonds tenminste eens in de 3 jaar een continuïteitsanalyse laat maken. Met een continuïteitsanalyse wordt beoordeeld of de financiële risico s voor een pensioenfonds aanvaardbaar zijn, bezien over een periode van vijftien jaar. Dit met in achtneming van een realistische schatting van de toekomstige ontwikkeling van de economie. De voornaamste doelstellingen van deze analyse zijn inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds op de lange termijn en in de verwachte realisatie van de toekomstige voorwaardelijke toeslagverlening. Het fonds heeft in maart 2009 een continuïteitsanalyse laten uitvoeren door Hewitt Associates B.V. Dit vanwege het opstellen van een korte- en langetermijnherstelplan. Met deze analyse wordt de herstelkracht van het fonds getest. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

16 Herstelplan Vanwege de situatie van onderdekking die eind 2008 is ontstaan, heeft het fonds op 26 maart 2009 een korte- en een langetermijnherstelplan bij DNB ingediend, tezamen met de continuïteitsanalyse van maart Met het herstelplan moet het fonds aangeven hoe binnen 5 jaar het dekkingstekort wordt opgeheven en hoe binnen 15 jaar het reservetekort wordt opgeheven. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door de externe adviseur Hewitt Associates B.V. Het herstelplan is opgesteld met in achtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn omschreven. Nadrukkelijk merkt het bestuur hierbij op dat, inherent aan de modelmatige aanpak, ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelplan, waardoor de financiële positie van het fonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien. Het herstelplan is gebaseerd op de verwachte situatie per 31 december Hoewel het fonds verwachtte zonder aanvullende maatregelen binnen 3 jaar uit de situatie van een dekkingstekort te kunnen komen, heeft het fonds toch gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft geboden om binnen 5 jaar (in plaats van 3 jaar, dus uiterlijk 31 december 2013) het minimaal vereist eigen vermogen te bereiken. De belangrijkste uitgangspunten van het herstelplan zijn: Per 1 januari 2009 is de doorsneepremie verhoogd met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2010 met 1,2 procentpunt. Per 1 april 2010 heeft het fonds nogmaals een verhoging met 1,2 procentpunt doorgevoerd. Het bestuur sluit niet uit dat er op termijn nog een premieverhoging dient te worden doorgevoerd. Per 1 april 2011 is de premie ook daadwerkelijk verhoogd met 2 procentpunt. Op grond van het huidige beleid wordt, indien er sprake is van een dekkingstekort, geen toeslag verleend. Indien er geen sprake is van een dekkingstekort maar wel van een reservetekort, wordt door het bestuur bezien of en zo ja in welke mate er gedeeltelijk toeslag kan worden verleend. Op grond van het herstelplan verwacht het bestuur voldoende herstelkracht om binnen 3 jaar een dekkingsgraad te bereiken die tenminste gelijk is aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Tevens verwacht het bestuur binnen 15 jaar uit de situatie van reservetekort te kunnen zijn. Een verdere aanpassing van het premie-, toeslag- en beleggingsbeleid lijkt niet nodig. Het bestuur volgt het verloop van de financiële positie van het fonds nauwlettend. Hiertoe wordt de te verwachten dekkingsgraad maandelijks aan het bestuur gerapporteerd. Het herstelplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Als er gedurende de looptijd van het herstelplan ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, zal het bestuur direct contact opnemen met DNB. Het herstelplan eindigt zodra er in drie aaneengesloten kwartalen geen sprake meer is van een tekort. DNB heeft het herstelplan getoetst en op 20 juli 2009 haar voorlopige instemming aan het fonds meegedeeld. Het deel dat betrekking heeft op de herverzekerde risico s is hierbij buiten beschouwing gelaten. Op 3 februari 2011 heeft het fonds de definitieve goedkeuring ontvangen. In de paragraaf Verhoogd kredietrisico van de verzekeraar verderop in dit bestuursverslag wordt hier nader op ingegaan. Toeslagverlening Per 1 januari 2010 is geen toeslag verleend aan de actieve deelnemers. De CAO loonsverhoging in de bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen was nihil. De rechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn per 1 januari 2010 evenmin verhoogd. De prijsindex bedroeg 0,1%. Gelet op het lopende herstelplan en het feit dat de actieven geen toeslag toegekend hebben gekregen, achtte het bestuur het niet juist om een toeslag te verlenen aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Per 1 januari 2011 is evenmin toeslag verleend aan de actieve en gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. De CAOloonsverhoging in de bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen bedroeg per 1 april 1%. De prijsindex bedroeg 1,35%. Gegeven de verslechtering van de dekkingsgraad in 2010 (voor de extra herstelmaatregelen) ten opzichte van 2009 en de stand van de toeslagenreserve heeft het bestuur besloten om ook per 1 januari 2011 geen toeslagen toe te kennen. 16

17 Extra herstelmaatregelen Op grond van de constatering dat het het herstel achter liep op het in het herstelplan aangegeven herstelpad hebben het fonds en de werkgever in december 2010 gezamenlijk besloten tot het treffen van éénmalige extra herstelmaatregelen. De inhoud van deze extra maatregelen is als volgt: De werkgever stort éénmalig in 2010 een extra bijdrage van 6 miljoen in het fonds. De deelnemers betalen van 1 april 2011 tot en met 31 december 2013 een extra premie van 2 procentpunt van de pensioengrondslag. De gewezen deelnemers en pensioengerechtigden leveren in de toekomst 6 procent van de toeslagverlening in, zodra er die anderszins wel geweest zou zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aanvullende overeenkomst tussen de werkgever en het fonds, die onderdeel uitmaakt van de uitvoeringsovereenkomst. Naar de overtuiging van het bestuur zullen deze maatregelen leiden tot het sneller verlopen van het herstel dan op grond van de verwachtingen eind 2010 is voorzien. Hierdoor zullen eerder mogelijkheden ontstaan om weer tot toeslagverlening over te gaan. Het voorstel heeft onder andere tot doel te voorkomen dat het pensioenfonds gedurende een lange periode de pensioenen niet kan aanpassen aan de CAO-loonontwikkelingen en de prijsstijgingen. De start van de extra bijdrage van de actieve deelnemers valt samen met de verhoging van de CAO-lonen, waardoor het netto resultaat voor de deelnemers ongeveer neutraal zal zijn. Tegenover de bijdrage van de deelnemers staat voor hen het voordeel dat zij door de extra maatregelen eerder toeslagen kunnen gaan ontvangen dan zonder deze maatregelen het geval zou zijn. Tegenover de bijdrage van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers staat het voordeel dat zij waarschijnlijk niet gekort zullen worden op hun pensioenrechten of -aanspraken. De verhouding van de bijdragen van de werkgever en de deelnemers komt ongeveer overeen met de huidige verdeling van de premiebijdrage van 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemers. De bijdragen van de deelnemers en de bijdrage van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden komen qua omvang ongeveer overeen. Naar het oordeel van het bestuur is met bovenstaande maatregelen een evenwichtig pakket aan herstelmaatregelen tot stand gekomen. Verhoogd kredietrisico van de verzekeraar Het fonds heeft haar regelingen door middel van een 10-jarige pensioenverzekeringsovereenkomst in de vorm van een kapitaalcontract tot en met 31 december 2015 herverzekerd bij NN. De financiële crisis die het verslagjaar 2009 heeft gedomineerd heeft naast pensioenfondsen ook andere financiële instellingen, waaronder verzekeraars, getroffen. In dit verband werd de kredietwaardigheid van NN in neerwaartse zin bijgesteld. Dit heeft tot gevolg gehad dat het fonds in 2010 een verhoogd kredietrisico heeft gelopen, waardoor een hoger vereist eigen vermogen moest worden aangehouden. Het kredietrisico houdt in dat, indien de verzekeraar failliet zou gaan, het fonds niet in een bevoorrechte schuldeiserspositie zou verkeren inzake de vordering op de verzekeraar. Op 5 maart 2010 heeft de Minister van SZW tot en met 31 december 2010 vrijstelling verleend voor het indienen van herstelplannen aan herverzekerde fondsen die als gevolg van het verhoogde kredietrisico van de verzekeraar een tekort hebben. Het tekort van het fonds is niet uitsluitend terug te voeren op het verhoogde kredietrisico. Het fonds is daarom in 2010 niet volledig vrijgesteld van het indienen van een herstelplan. Op 1 februari 2011 is een herziening van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in werking getreden, die betrekking heeft op herverzekerde pensioenfondsen. Op grond van die herziening mogen fondsen die hun risico s bij een verzekeraar hebben verzekerd, voor het verzekerde deel het kredietrisico op die verzekeraar buiten beschouwing laten bij de berekening van het vereist eigen vermogen en bij de waardering van de vordering op de verzekeraar op marktwaarde. Dit heeft tot gevolg dat de door het fonds gehanteerde afslag op de vordering van de verzekeraar NN van 2 procentpunt per 1 februari 2011 is komen te vervallen. Hierdoor zal de dekkingsgraad in 2011 met circa 2 procentpunt verbeteren. DNB heeft op 3 februari 2011, in aansluiting op het voorgaande, besloten instemming te verlenen aan het herstelplan van het fonds. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

18 Aanpassing sterftegrondslagen Uit door het Actuarieel Genootschap (AG) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) in het verslagjaar gepubliceerde cijfers is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting verder toeneemt. DNB verwachtte al wel dat pensioenfondsen bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen in 2010 rekening zouden houden met de voorzienbare trend in de verwachting. Het bestuur heeft op 10 maart 2010 besloten om bij de vaststelling van de grondslagen voor de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen, in afwachting van de nieuwe prognosetafels van het AG, vooralsnog een toevoeging van 4 procentpunt te hanteren. Het AG heeft op 30 augustus 2010 de nieuwe Prognosetafels gepubliceerd. Het bestuur heeft op 26 oktober 2010 besloten om ultimo 2010 over te gaan op de nieuwe Prognosetafels van het AG. De sterftekansen zijn ontleend aan deze prognosetafels, met als starttafel Op de sterftekansen wordt een correctiefactor toegepast van 0,90 voor zowel mannen als vrouwen. Deze correctiefactor is gebaseerd op inschattingen uit het verleden, waaraan geen specifiek onderzoek naar de sterftekansen binnen het fonds is vooraf gegaan. De ultimo 2009 gehanteerde opslag voor de toegenomen levensverwachting van 4 procentpunt, is primo 2010 vrijgevallen en de analyse voor de jaarrekening 2010 is gebaseerd op de Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap (excl. 4 procentpunt opslag) met een leeftijdsterugstelling van één jaar voor mannen en vrouwen. Premiebeleid Kostendekkende, gedempte en ontvangen premie 2010: Artikel 129 van de PW schrijft voor dat de ontvangen premie ten minste gelijk dient te zijn aan de conform de ABTN vastgestelde kostendekkende premie. Een premiekorting is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat naast de onvoorwaardelijke verplichting en het vereist eigen vermogen ook voldoende vermogen aanwezig is om de voorwaardelijke toeslagen te kunnen nakomen. De totale feitelijke premie, inclusief de eenmalige werkgeversbijdrage van 6 miljoen, over boekjaar 2010 bedraagt 20,2 miljoen (2009: 12,8 miljoen), de kostendekkende premie 12,5 miljoen (2009: 13,2 miljoen) en de gedempte premie over boekjaar 2010 bedraagt 12,3 miljoen (2009: 12,0 miljoen). De doorsneepremie over het boekjaar 2010 is toereikend. Gezien de financiële positie van het fonds heeft het bestuur in de vergadering van 23 november 2009 besloten de doorsneepremie per 1 januari 2010 te verhogen met 1,2 procentpunt. Het bestuur beoogt de premieverhoging parallel te laten lopen aan de ontwikkeling van de lonen in de CAO van de Bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen, om zo nadelige effecten op het netto inkomen van de actieve deelnemer te voorkomen. Om deze reden heeft het bestuur op 23 november 2009 besloten de verhoging van de doorsneepremie in twee stappen te laten verlopen om zo uiteindelijk op het premieniveau van de bedrijfstakpensioenregeling te komen. De tweede premieverhoging wordt gekoppeld aan het moment waarop de CAO lonen in de bedrijfstak CAO worden verhoogd. De bedrijfstakpensioenregeling kent overigens inhoudelijk nagenoeg dezelfde pensioentoezeggingen. Op 18 maart 2010 heeft het bestuur besloten de doorsneepremie per 1 april 2010 met 1,2 procentpunt te verhogen. De doorsneepremie voor de pensioenregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden kwam na de verhoging uit op 24,9%. De doorsneepremie voor de pensioenregeling voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 kwam na de verhoging uit op 21,9%. In de vergadering op 14 december 2010 heeft het bestuur, als onderdeel van de eerder besproken extra herstelmaatregelen, besloten tot een tijdelijke extra verhoging van de doorsneepremie voor de actieve deelnemers met 2 procentpunt tot ultimo De verhoging van de doorsneepremie heeft plaatsgevonden per 1 april

19 Toeslagenbeleid Het fonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers jaarlijks te verhogen conform de CAO-loonsverhogingen van de Bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden en premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers jaarlijks te verhogen met de consumentenprijsindex, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks of en in hoeverre een toeslag wordt verleend. De toeslag voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden mag hierbij niet hoger zijn dan de toeslag voor actieve deelnemers. De voorwaardelijke toeslagverlening voor zowel de opgebouwde aanspraken als de pensioenrechten en de premievrije aanspraken welke overeenkomt met de stijging van de consumentenprijsindex wordt gefinancierd uit de overrendementen (indexatiecategorie D1). Voor de additionele verhoging van de opgebouwde aanspraken tot het niveau van de CAO-loonsverhogingen is een bestemmingsreserve gevormd (indexatiecategorie D4). Aan verhoging in enig jaar kunnen geen rechten worden ontleend in toekomstige jaren. Het toeslagenbeleid is in het kader van het herstelplan niet aangepast. De toeslagverlening is voorwaardelijk. In een situatie van dekkingstekort wordt geen toeslag verleend. Het bestuur heeft in de vergadering op 23 november 2009, conform het toeslagbeleid en rekening houdend met de financiële positie van het fonds, besloten om per 1 januari 2010 geen toeslag te verlenen aan actieven en inactieven. Gegeven de verslechtering van de dekkingsgraad in 2010 (voor de extra herstemaatregelen) heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2011 geen toeslagen toe te kennen. Beleggingsbeleid Eind 2009 bestond een onderweging in aandelen vanwege het beleid van het fonds gedurende de financiële crisis om de portefeuille niet te rebalancen zolang de dekkingsgraad zich onder de 110% bevond. Medio 2010 is het fonds teruggegaan naar de strategische mix van 65 procent vastrentende waarden en 35 procent aandelen. De nieuwe premiemiddelen zijn gebruikt om de portefeuille terug te sturen naar de strategische asset mix. De duratie van de vastrentende waarden is vanwege de renteniveaus in 2010 niet verder verlengd. Het valutarisico van de portefeuille is zo veel als mogelijk afgedekt naar de euro. Dit houdt in dat valutabewegingen minder impact hebben op het resultaat van het fonds en hiervoor een lagere buffer hoeft te worden aangehouden. Informatie aan de deelnemers Het fonds heeft de deelnemers aan de excedentregelingen NNPP schriftelijk en via de website van het fonds geïnformeerd over het besluit om de uitvoering van deze excedentregelingen door het fonds per 31 december 2010 te beëindigen. Begin 2011 zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de werkgever in samenwerking met NN. De deelnemers van het fonds zijn via de website van het fonds en via een artikel in het bedrijfsblad SLIM magazine geïnformeerd over het besluit om per 1 januari 2011 geen premieverhoging door te voeren en geen toeslag te verlenen. Pensioengerechtigden zijn over dit besluit schriftelijk geïnformeerd in een toelichting bij de jaaropgave over Tevens zijn alle deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds schriftelijk, via de website en via een artikel in het bedrijfsblad SLIM magazine geïnformeerd over de extra herstelmaatregelen van het fonds. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

20 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioendeelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen Ontslag met premievrije aanspraak Waardeoverdracht Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Totaal

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten De daling van de dekkingsgraden heeft de afgelopen weken een uitgebreide discussie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de invulling van het begrip consistentie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

1.1 Naam: Richard Janssens 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Richard Janssens 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Richard Janssens 2 Telefoonnummer: 062 E-mailadres: RichardJanssens@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pensioenen... Crisisplan 2015

Pensioenen... Crisisplan 2015 Pensioenen.............................................. Crisisplan 2015 17 september 2015 INHOUD Inleiding... 1 Beschrijving van de financiële crisis... 1 Kritische dekkingsgraad... 2 Maatregelen die

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie