Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag Algemeen 9 Ontwikkelingen in Beleggingen 21 Risicoparagraaf 25 Verslag van de visitatiecommissie Oordeel Verantwoordingsorgaan Reactie van het bestuur op de rapportage bevindingen van de visitatiecommissie 34 Verslag van het verantwoordingsorgaan Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan over Jaarrekening Balans per 31 december 36 Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 40 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 41 Toelichting op de balans per 31 december 45 Toelichting op de staat van baten en lasten 50 Risicoparagraaf 55 Overige gegevens Resultaatbestemming 63 Actuariële verklaring 64 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 65 Bijlagen Beleggingsoverzichten 67 Begrippenlijst 68 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

4 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie per 31 december 2010 Bestuur Namens werkgever dhr. H. van Rozendaal voorzitter mw. J. Cooijmans plaatsvervangend voorzitter Namens werknemers dhr. R. van der Sluijs secretaris dhr. B. de Kok plaatsvervangend secretaris Namens gepensioneerden dhr. M. Verbruggen Visitatiecommissie dhr. J. Geerdink dhr. C. van Gils dhr. A. van Mierlo voorzitter Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever dhr. G. van der Veeken voorzitter Namens de deelnemers dhr. W. Jansen Namens de gepensioneerden dhr. H. Terpstra Organisatie Communicatiecommissie mw. J. Cooijmans, dhr. W. Jansen, dhr. P. van de Ven Accountant KPMG Accountants N.V., Utrecht Adviserend actuaris Hewitt Associates B.V., Amsterdam Waarmerkend actuaris Deloitte Financial Advisory Services B.V., Rotterdam Administrateur AZL N.V., Heerlen Herverzekeraar Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V., Rotterdam Vermogensbeheerder ING Investment Management, s-gravenhage Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

6 6

7 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Financiële gegevens (in duizenden euro) Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen 1) Rendement op basis van total return 11,5% 10,6% -5,0% -0,9% 3,0% Reserves Vrije reserve Reserve beleggingsrisico s Reserve algemene risico s Toeslagenreserve Premie-egalisatie reserve Totaal reserves Technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 2) Voorziening toekomstige arbeidsongeschikten Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Totaal technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers ) Totale activa - kortlopende schulden. 2) De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 2006 is berekend op basis van 4% rekenrente. Vanaf 2007 is deze berekend op basis van de DNB-rentetermijnstructuur. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

8 Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 1) Pensioenuitkeringen Dekkingsgraad 2) Aanwezige dekkingsgraad 110,2% 107,5% 96,6% 140,5% Vereiste dekkingsgraad 117,3% 116,4% 115,5% 120,2% APP 3) 130,0% Vereiste APP 122,9% 1) De premiebijdrage 2010 is inclusief een eenmalige bijdrage van de werkgever in verband met een extra herstelmaatregel van 6 miljoen. 2) De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Reserves + Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds) / Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds. 3) De APP dekkingsgraad 2006 is gebaseerd op een voorziening op basis van 4% rekenrente. Vanaf 2007 is het FTK van toepassing en wordt gerekend met de rentetermijnstructuur die ultimo jaar geldt. 8

9 Bestuursverslag Algemeen Inleiding Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna: het fonds), opgericht per notariële akte op 19 juli 2001, is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen van een deel van de bedrijven van Sligro Food Group Nederland B.V. uit. Het verslagjaar stond voor een belangrijk deel in het teken van het herstel van de financiële positie van het fonds. In de loop van 2010 werd duidelijk dat het herstel achter bleef ten opzichte van het herstelpad in het in 2009 bij DNB ingediende herstelplan. Dit is voor het fonds en de werkgever Sligro Food Group Nederland B.V. aanleiding geweest om in december 2010 extra herstelmaatregelen te treffen. Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk De financiële positie van het fonds van het bestuursverslag. Het fonds heeft in 2009 besloten om de binnen het NN Prestatie Pensioen (hierna NNPP) ondergebrachte beschikbare premieregelingen met beleggingsvrijheid uit het fonds te halen. De hiermee gepaard gaande activiteiten zijn een belangrijk aandachtspunt geweest van het fonds in het verslagjaar. De wijziging in onderbrenging heeft zijn beslag gekregen per 31 december Daarnaast is in 2010 onder andere ruim aandacht besteed aan het actualiseren van het communicatiebeleid van het fonds. Doelstelling Het fonds heeft ten doel het toekennen van pensioenaanspraken, het uitkeren van pensioenen en het treffen van andere gewenste voorzieningen ten behoeve van de (ex-)werknemers en hun nabestaanden en het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, in de gevallen en onder de voorwaarden zoals nader geregeld in de statuten en de reglementen van het fonds. De financiering van de pensioenvoorziening vindt plaats door bijdragen van werkgever en werknemers. De afspraken met betrekking tot de financiering en de uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de onderneming. Organisatie van het fonds Het bestuur van het fonds (hierna: het bestuur), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling (pensioenovereenkomst), bestaat uit twee bestuurders benoemd door Sligro Food Group Nederland B.V., twee bestuurders benoemd namens de deelnemers en één bestuurslid benoemd namens de gepensioneerden. Het bestuurslid dat is benoemd namens de gepensioneerden behoort samen met de twee bestuursleden die benoemd zijn namens de deelnemers tot de werknemersbestuursleden. Ter handhaving van de paritaire samenstelling is het stemgewicht van de drie werknemersbestuursleden gelijk aan het stemgewicht van de twee werkgeversbestuursleden. De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar gewijzigd in verband met het terugtreden van de heer Aalders als werkgeversbestuurslid met ingang van 1 juli Door de werkgever is mevrouw Cooijmans benoemd als opvolger van de heer Aalders. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

10 Vanuit het bestuur wordt het dagelijks beleid uitgevoerd door de voorzitter en een bestuurslid van werknemerszijde. De bestuursleden die in dienst zijn van Sligro Food Group Nederland B.V. worden als zodanig niet bezoldigd. Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf maal bijeen (18 maart, 18 juni, 26 oktober, 3 december en 14 december). In het jaarverslag onder ontwikkelingen in 2010 staat vermeld welke activiteiten in het verslagjaar door het bestuur zijn verricht. Als administrateur van het fonds draagt AZL onder meer zorg voor de volgende zaken: de pensioen- en deelnemersadministratie en deelnemerscommunicatie; de financiële administratie; en de bestuursondersteuning en advisering. AZL als uitvoeringsorganisatie van het fonds is in het bezit van een SAS 70 rapport type 2. Het betreft een rapport over een SAS 70 audit die bij AZL door een externe accountant is uitgevoerd en die gericht is op de opzet, het bestaan en de werking van de beheers- en controlemaatregelen, processen en procedures van AZL. Wanneer een dienstverlener in het bezit is van een SAS 70 rapport heeft de opdrachtgever de garantie dat de interne processen en procedures goed zijn vormgegeven en worden gecontroleerd. Dossiers en controles zijn daardoor makkelijker te beoordelen door accountants bij de jaarrekeningcontrole. Het vermogen van het fonds wordt beheerd door ING Investment Management (hierna: ING IM). ING IM belegt het vermogen van het fonds op basis van door het bestuur vastgestelde richtlijnen met betrekking tot het vermogensbeheer. Het fonds wordt door ING IM onder meer door middel van rapportages op de hoogte gehouden van de uitbestede dienstverlening. ING IM beschikt over een SAS 70 type 2 rapport. Voor actuariële adviezen maakt het bestuur gebruik van de diensten van Hewitt Associates B.V. Tot en met het boekjaar 2009 werd ook de waarmerking van de jaarverslagen van het fonds verzorgd door Hewitt Associates B.V. Om de functiescheiding tussen de waarmerkend en adviserend actuaris verder te waarborgen heeft het bestuur besloten om de waarmerking over het verslagjaar 2010 te laten uitvoeren door Deloitte Financial Advisory Services B.V. De controle van de jaarrekening wordt verricht door KPMG Accountants N.V. De verzekeringstechnische risico s die voortvloeien uit de regelingen zijn voor het grootste deel herverzekerd bij Nationale- Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V. (hierna NN). Het fonds loopt uit hoofde van de kapitaalovereenkomst met NN ook zelf risico. Beleid Conform artikel 3 lid 2 van de statuten werkt het bestuur van het fonds volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het doel van deze ABTN is om integraal inzicht te geven in het functioneren van het fonds en om een beschrijving te geven van het, ten behoeve van het fonds, te voeren beleid waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust omschreven zijn. De ABTN heeft in algemene zin de hoedanigheid van een bedrijfsplan gekregen. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op de organisatiestructuur van het fonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het fonds en de financiële sturingsmiddelen die het fonds ter beschikking heeft. Pensioenregeling De pensioenregelingen die het fonds ultimo 2010 uitvoert, zijn opgenomen in de volgende reglementen: Pensioenreglement voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden. Pensioenreglement voor werknemers geboren vóór 1 januari Prepensioenreglement voor werknemers geboren vóór 1 januari

11 Pensioenreglement excedentprepensioenregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari Pensioenreglement ANW hiaat. Pensioenreglement WIA-excedent. De volgende pensioenregelingen zijn per 31 december 2010 vervallen: Pensioenreglement NN Prestatiepensioen excedentregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden. Pensioenreglement NN Prestatiepensioen excedentregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari De pensioenregelingen NN Prestatiepensioen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 worden tot 31 december 2010 uitgevoerd door het fonds. Vanaf deze datum heeft de werkgever deze regelingen rechtstreeks ondergebracht bij NN en vervallen de bijbehorende pensioenreglementen voor het fonds. Ontwikkelingen in 2010 Algemene ontwikkelingen in 2010 Toekomstbestendigheid van het aanvullende pensioenstelsel De kredietcrisis heeft de aanzet gegeven tot een discussie over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel. Het kabinet Balkenende gaf het startsein voor deze discussie door de instelling van de commissies Don, Frijns en Goudswaard die op voortvarende wijze eind 2009 en in het begin van het onderhavige verslagjaar hun rapporten hebben uitgebracht. Het kabinet nam zelf de evaluatie van het Financieel Toetsingskader (FTK) ter hand. Kort daarop volgden nog onderzoeksrapporten en aanbevelingen van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de pensioenkoepels met betrekking tot het beleggingsbeleid en -gedrag van pensioenfondsen. Met de hiervoor geschetste, in korte tijd gerealiseerde beleidsvoorbereiding kon de politiek vervolgens aan de slag. Door het voortijdig aftreden van het kabinet Balkenende bleef politieke besluitvorming echter achterwege. Wel publiceerde de demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de heer Donner, bij brief van 7 april 2010 nog een kabinetsstandpunt over de voornoemde rapporten en naar aanleiding van de FTK-evaluatie. Ook de bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wetsvoorstellen tot wijziging van de AOW werden niet in behandeling genomen. Het enige politieke feit van betekenis was het besluit van de minister om de mogelijke opschorting tot 1 april 2012 van kortingen op pensioenaanspraken en ingegane pensioenen in te trekken. Het besluit leidde, mede vanwege de gebrekkige communicatie, tot veel maatschappelijke onrust. Sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) gingen evenwel door met de discussie over het pensioenstelsel. Dit mondde uit in het Principe-Pensioenakkoord van 4 juni Het toekomstige kabinet werd uitgenodigd dit principe-akkoord, waarin de aanvullende pensioenen en AOW integraal worden behandeld en dat dus ook voorstellen tot wijziging van de AOW bevat, in zijn geheel over te nemen. Sociale partners stelden in het principe-akkoord voor om naast het op de huidige Pensioenwet gebaseerde nominale kader een zogenaamd reëel kader te ontwikkelen, waarbinnen de pensioentoezegging afhankelijk wordt gemaakt van de stijging van de levensverwachting en de ontwikkelingen op de financiële markten. Na een lange formatieperiode werd met het sluiten van een regeer- en gedoogakkoord op 30 september 2010 een minderheidskabinet gevormd, bestaande uit de VVD en het CDA, met gedoogsteun van de PVV. Het onderhavige boekjaar werd afgesloten met een brief van de nieuwe minister van SZW, de heer Kamp, aan de Tweede Kamer waarin de bewindsman zijn plannen en prioriteiten voor 2011 uiteenzette. Centraal in dat jaar zullen, zoals te verwachten viel, de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel en de herziening van het FTK staan. Voorts staat de herziening van de pension fund governance en medezeggenschap hoog op de politieke agenda. Het nieuwe kabinet streeft naar een breed akkoord met sociale partners, waarvan de pensioenen onderdeel zullen zijn. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

12 Rekenrentesystematiek ligt in het kader van het herstel onder vuur In 2010 bereikte de rentestand het laagste niveau in decennia. Naar het einde van het jaar was weer een stijging van de rente waar te nemen. Een weerkerend onderwerp in het boekjaar was de dreiging van kortingen, mede veroorzaakt door de lage rentestand. De roep om een andere rekenrentesystematiek werd steeds groter. Van diverse zijden werd voorgesteld om de huidige, door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur die is gebaseerd op de zero-coupon-swapcurve, te vervangen. Diverse alternatieven werden aangedragen, zoals de ECB-AAA-curve en de curve voor Nederlandse staatsobligaties. Gezien de aard van pensioenfondsen acht DNB de huidige swapcurve echter nog steeds het meest passend. Het onderhavige onderwerp zal ongetwijfeld ten volle terugkeren in het kader van de herziening van het pensioenstelsel. Nieuwe inzichten in sterfte tonen trendbreuk Op 30 augustus 2010 publiceerde het Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel , waarnaar de pensioensector lang had uitgezien. Daaraan ging een periode vooraf van verwarring over de vraag of de actuariële grondslagen, in afwachting van de AG-tafel, al eerder moesten worden aangepast. DNB verwacht namelijk van pensioenfondsen dat zij steeds rekening houden met de meest recente inzichten op het gebied van sterfte. Dit leidde ertoe dat de pensioensector op basis van de laatste onderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een extra stijging van de levensverwachting moest meenemen in de waardering van hun pensioenverplichtingen ultimo Deze herwaardering en zoals gezegd die van het AG kwamen voor de vele pensioenfondsen die in een herstelsituatie verkeerden, bepaald niet op een gunstig moment. De pensioensector is er overigens niet bij gebaat dat twee verschillende instanties, met overigens verschillende meetmethoden en publicatiemomenten, met een tussenpoos van circa twee jaar tot nieuwe bekendmakingen besluiten. Pension fund governance en medezeggenschap De inrichting van het ideale bestuursmodel voor pensioenfondsen bleef ook in dit boekjaar de gemoederen bezig houden. Zoals gezegd, zullen deze onderwerpen in het volgende verslagjaar veel aandacht krijgen. Een belangrijk feit was namelijk dat de Tweede Kamer akkoord ging met een initiatiefwetsvoorstel van Koser Kaya (D66) en Blok (VVD). Het voorstel regelt onder meer een verplichte bestuursdeelname van pensioengerechtigden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de demissionaire minister Donner bij brief van 27 september 2010 geprobeerd de senatoren te overtuigen van de wenselijkheid om de wijzigingsvoorstellen op te schorten tot meer bekend zal zijn over de bredere aanpak van de stelselherziening en governance, zoals die door het nieuwe kabinet wordt voorbereid. Hij bepleitte een integrale aanpak van de deskundigheid, het interne toezicht en de verantwoording, waarbij naar zijn mening niet per se één governance model voor alle pensioenfondsen voor de hand ligt. Naast de bovenstaande ontwikkeling werd in het boekjaar gewerkt aan een convenant, getiteld Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen. Het convenant is inmiddels tot stand gekomen. Het doel van dit convenant is te bereiken dat de fondsorganen een redelijke afspiegeling vormen van de populatie van het pensioenfonds naar leeftijd, geslacht en migrantenachtergrond. Het is de bedoeling dat de afspraken te zijner tijd worden opgenomen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Aan het einde van het boekjaar hebben DNB en AFM de Beleidsregel deskundigheid vastgesteld. In deze beleidsregel wordt meer invulling gegeven aan de vereisten ten aanzien van de deskundigheid. Deskundigheid bestaat volgens de toezichthouders uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, hetgeen onder meer blijkt uit de opleiding, werkervaring en competenties van de fondsbestuurders, alsmede de toepassing daarvan in de praktijk. De toetsing van de deskundigheid zal onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse zelfevaluatie. Pensioenregister moet pensioenbewustzijn vergroten In het kader van de parlementaire behandeling van de Pensioenwet is bij amendement het Pensioenregister geïntroduceerd dat met ingang van 6 januari 2011 is gerealiseerd. Het Pensioenregister moet rechthebbenden een volledig overzicht geven van hun pensioenrechten en te bereiken pensioen, inclusief de AOW. In het onderhavige boekjaar is de Stichting Pensioenregister erin geslaagd, in samenwerking met enkele pensioenuitvoeringsorganisaties, de noodzakelijke voorbereidingen tijdig te voltooien. De website van 12

13 het pensioenregister, is per 6 januari 2011 live gegaan. Doordat AZL in een vroeg stadium hierbij betrokken is geweest, konden de pensioenfondsen die hun pensioenadministratie aan AZL hebben uitbesteed, tijdig op het register worden aangesloten. De gegevens in het register zijn gebaseerd op de informatie in de UPO s ultimo Steeds meer aandacht gevraagd voor informatieverstrekking en communicatie Het boekjaar heeft uitgewezen dat van pensioenuitvoerders steeds meer aandacht wordt gevraagd voor de informatieverstrekking aan en communicatie met de betrokken doelgroepen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontpopt zich als een actieve toezichthouder die op basis van onderzoeken beleid op deze uitvoeringsaspecten ontwikkelt. Zo heeft de AFM geconstateerd dat de zorgplicht bij premieovereenkomsten niet overeenkomstig de wettelijke verplichtingen wordt nageleefd en zijn de UPO s onvoldoende duidelijk en begrijpelijk. Ook aan de startbrief valt volgens de AFM het nodige te verbeteren. In dit boekjaar verscheen in dit verband tenslotte het STAR-advies Baanmobiliteit en risicodekking partnerpensioen dat als voornaamste drijfveer heeft dat het pensioenbewustzijn wordt vergroot. Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2010 Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten in het verslagjaar Excedentpensioenregelingen NN Prestatie Pensioen Het fonds heeft een excedentregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en een excedentregeling voor werknemers geboren vóór 1 januari Beide regelingen werden geadministreerd door NN in de vorm van het NN Prestatie Pensioen (hierna NNPP). Binnen NNPP wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor producten met individuele beleggingsvrijheid die geldt vanaf 1 januari De uitvoering van NNPP als product van NN enerzijds en het zijn van een pensioenregeling van het fonds anderzijds heeft geleid tot knelpunten op het gebied van deelnemerscommunicatie en uitvoering. Deze knelpunten zijn aanleiding geweest voor het fonds om op 15 juni 2009 te besluiten de binnen het NNPP ondergebrachte beschikbare premieregelingen met beleggingsvrijheid uit het fonds te halen. De wijziging in de onderbrenging van deze regelingen heeft zijn beslag gekregen per 31 december Vanaf 31 december 2010 zijn deze regelingen door Sligro Food Group Nederland B.V rechtstreeks bij NN ondergebracht. Communicatie Het fonds beschikt over een communicatieplan, waarin de hoofdlijnen van het voorlichtingsbeleid zijn beschreven. Hiernaast bevat het plan een beschrijving van de wijze waarop het fonds aan alle (wettelijke) communicatieverplichtingen voldoet. In het kader van de in de Pensioenwet opgenomen communicatieverplichtingen heeft het fonds in 2008 een communicatiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de actualisering van het communicatiebeleid, dat is vastgelegd in een nieuw communicatiebeleidsplan Onderdeel hiervan zijn een geactualiseerde visie en strategie, die erop zijn gericht de effectiviteit van de pensioencommunicatie van het fonds en het pensioenbewustzijn van de deelnemers en gepensioneerden te vergroten. Daarnaast heeft de commissie zich bezig gehouden met de communicatie aan de betreffende deelnemers over de wijziging van de onderbrenging van de excedentpensioenregelingen. Eind 2010 en begin 2011 is veel aandacht besteed aan de communicatie van de extra herstelmaatregelen ter verbetering van de financiële positie van het fonds. Het fonds heeft vanaf 1 april 2010 het toeslagenlabel opgenomen in zijn communicatie uitingen. Op 27 januari 2011heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetgevingsbrief openbaar gemaakt, waaruit afgeleid kan worden dat hij besloten heeft dat pensioenfondsen niet langer verplicht zijn om het toeslagenlabel te hanteren. De AFM heeft naar aanleiding daarvan in februari 2011 aangegeven niet langer handhavend op te zullen treden inzake het label. Dit betekent dat het fonds vanaf dat moment zelf de inschatting moet maken of het gebruik van het label nog wenselijk is. Het bestuur heeft in april 2011 besloten om het toeslagenlabel niet meer te gebruiken. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

14 Naleving Principes Goed Pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die in de Pensioenwet zijn verankerd. De principes voor goed pensioenfondsbestuur hebben betrekking op de volgende onderdelen: zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid en functioneren van het bestuur, verantwoording en intern toezicht. In het hiernavolgende wordt aangegeven hoe het fonds hier in 2010 gevolg aan heeft gegeven. Deskundigheid Het bestuur besteedt actief aandacht aan deskundigheidsbevordering van bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur beschikt over een in het verslagjaar geactualiseerd deskundigheidsplan, inclusief een opleidingsplan. Het fonds maakt hierbij voor nieuwe bestuursleden en nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan gebruik van het cursusaanbod van SPO (Stichting Pensioen Opleidingen). Hiernaast wordt gebruik gemaakt van informatiesessies verzorgd door externe adviseurs. Naar aanleiding van de kredietcrisis hebben DNB en de AFM besloten de Beleidsregel Deskundigheid van DNB en AFM aan te scherpen. Per 1 januari 2011 is de gewijzigde beleidsregel van kracht. Het fonds zal in reactie hierop in de loop van 2011 het deskundigheidsplan aanpassen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het door de Pensioenfederatie te publiceren Plan van Aanpak Deskundig en Goed Pensioenfondsbestuur. Verantwoordingsorgaan Naar aanleiding van de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het fonds in 2007 een Verantwoordingsorgaan ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordiger van de werkgever, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden (gekozen en benoemd uit de groep van pensioengerechtigden). De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn in 2007 benoemd voor de duur van vier jaar. De leden van het Verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn bij Sligro Food Group Nederland B.V. ontvangen een bezoldiging. Het Verantwoordingsorgaan kwam in het verslagjaar twee maal bijeen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiger van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2010 gevoerde beleid en de reactie van het bestuur daarop. Intern toezicht Het bestuur heeft in 2007 besloten het interne toezicht in te vullen door middel van een Visitatiecommissie die jaarlijks het functioneren van het fonds zal evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de procedures en processen en de controleomgeving van het fonds. Tevens behelst het een beoordeling van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd alsmede een beoordeling van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, externe, personen die verder geen banden met het bestuur van het fonds hebben. De leden van de Visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur. De door het terugtreden in december 2008 van de toenmalig voorzitter van de visitatiecommissie ontstane vacature is, met een positief advies van het Verantwoordingsorgaan, op 26 februari 2010 ingevuld. Aan de leden van de Visitatiecommissie wordt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden toegekend. Op 18 maart 2010 heeft het bestuur de formele opdracht voor de visitatie van het fonds in 2010 aan de Visitatiecommissie verstrekt. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van de visitatiecommissie over boekjaar 2009 en 2010, en de reactie van het bestuur daarop. Zelfevaluatie Overeenkomstig de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur in zijn statuten een procedure opgenomen teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. De zelfevaluatie over het verslagjaar zal in het 2e kwartaal van 2011 plaatsvinden. 14

15 Compliance Het fonds hanteert een gedragscode, die is afgestemd op de in 2008 door de koepelorganisaties opgestelde modelgedragscode. In 2007 heeft het bestuur de heer Van der Veeken, secretaris van de Vennootschap Sligro Food Group N.V., aangesteld als compliance officer. De compliance officer bewaakt dat het fonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving. In het verslagjaar zijn door de compliance officer geen bijzonderheden gemeld. Naleving wet- en regelgeving In het afgelopen jaar zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. De vermogenspositie is, mede door de ontwikkeling van de rentestand, wel zodanig dat het in 2009 ingediende langetermijnherstelplan nog van kracht is. In de loop van 2009 is sprake geweest van een geleidelijk herstel van de dekkingsgraad. Het verloop van het herstel in 2010, is voor het fonds en de werkgever Sligro Food Group Nederland B.V. aanleiding geweest om in december 2010 te besluiten tot extra maatregelen ter bevordering van de financiële positie van het fonds. Bij de paragraaf over de financiële positie van het fonds zal verder worden ingegaan op deze extra herstelmaatregelen. De financiële positie van het fonds De voorziening pensioenverplichtingen van het fonds is ultimo 2010 gebaseerd op de nieuwe Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap met een correctiefactor van 0,9 voor mannen en vrouwen (zie ook Aanpassing sterftegrondslagen verderop in dit bestuursverslag). De voorziening pensioenverplichtingen is ultimo 2010 vastgesteld op 107,9 miljoen. De reserves bedragen 11,1 miljoen, hetgeen resulteert in een (aanwezige) dekkingsgraad van 110,2 procent. De benodigde dekkingsgraad voor het fonds bedraagt ultimo ,3 procent. Het belegd vermogen van het fonds (inclusief liquide middelen) nam in het verslagjaar toe met 26,6 miljoen tot 122,6 miljoen ( ,0 miljoen). Het gemiddelde rendement op basis van Total return bedroeg in ,5 procent ( ,6 procent). Solvabiliteitseisen Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen 11,1 miljoen. Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 5,3 miljoen en het vereist eigen vermogen 18,7 miljoen. Tot en met april 2010 voldeed het fonds aan de norm voor het mimimaal vereist eigen vermogen en was niet langer sprake van een dekkingstekort. Gedurende de periode mei tot en met november 2010 voldeed het fonds echter niet aan deze norm, waardoor er opnieuw sprake was van een dekkingstekort. Met name door de extra herstelmaatregelen voldoet het fonds vanaf december 2010 opnieuw aan de norm voor het minimaal vereist eigen vermogen en is er niet langer sprake van een dekkingstekort. Per 31 december 2010 voldoet het fonds niet aan de norm voor het vereist eigen vermogen en is dus nog wel sprake van een reservetekort. Continuïteitsanalyse De pensioenwetgeving schrijft voor dat het bestuur van een pensioenfonds tenminste eens in de 3 jaar een continuïteitsanalyse laat maken. Met een continuïteitsanalyse wordt beoordeeld of de financiële risico s voor een pensioenfonds aanvaardbaar zijn, bezien over een periode van vijftien jaar. Dit met in achtneming van een realistische schatting van de toekomstige ontwikkeling van de economie. De voornaamste doelstellingen van deze analyse zijn inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds op de lange termijn en in de verwachte realisatie van de toekomstige voorwaardelijke toeslagverlening. Het fonds heeft in maart 2009 een continuïteitsanalyse laten uitvoeren door Hewitt Associates B.V. Dit vanwege het opstellen van een korte- en langetermijnherstelplan. Met deze analyse wordt de herstelkracht van het fonds getest. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

16 Herstelplan Vanwege de situatie van onderdekking die eind 2008 is ontstaan, heeft het fonds op 26 maart 2009 een korte- en een langetermijnherstelplan bij DNB ingediend, tezamen met de continuïteitsanalyse van maart Met het herstelplan moet het fonds aangeven hoe binnen 5 jaar het dekkingstekort wordt opgeheven en hoe binnen 15 jaar het reservetekort wordt opgeheven. Bij het opstellen van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door de externe adviseur Hewitt Associates B.V. Het herstelplan is opgesteld met in achtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn omschreven. Nadrukkelijk merkt het bestuur hierbij op dat, inherent aan de modelmatige aanpak, ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelplan, waardoor de financiële positie van het fonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien. Het herstelplan is gebaseerd op de verwachte situatie per 31 december Hoewel het fonds verwachtte zonder aanvullende maatregelen binnen 3 jaar uit de situatie van een dekkingstekort te kunnen komen, heeft het fonds toch gebruik gemaakt van de eenmalige mogelijkheid die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft geboden om binnen 5 jaar (in plaats van 3 jaar, dus uiterlijk 31 december 2013) het minimaal vereist eigen vermogen te bereiken. De belangrijkste uitgangspunten van het herstelplan zijn: Per 1 januari 2009 is de doorsneepremie verhoogd met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2010 met 1,2 procentpunt. Per 1 april 2010 heeft het fonds nogmaals een verhoging met 1,2 procentpunt doorgevoerd. Het bestuur sluit niet uit dat er op termijn nog een premieverhoging dient te worden doorgevoerd. Per 1 april 2011 is de premie ook daadwerkelijk verhoogd met 2 procentpunt. Op grond van het huidige beleid wordt, indien er sprake is van een dekkingstekort, geen toeslag verleend. Indien er geen sprake is van een dekkingstekort maar wel van een reservetekort, wordt door het bestuur bezien of en zo ja in welke mate er gedeeltelijk toeslag kan worden verleend. Op grond van het herstelplan verwacht het bestuur voldoende herstelkracht om binnen 3 jaar een dekkingsgraad te bereiken die tenminste gelijk is aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Tevens verwacht het bestuur binnen 15 jaar uit de situatie van reservetekort te kunnen zijn. Een verdere aanpassing van het premie-, toeslag- en beleggingsbeleid lijkt niet nodig. Het bestuur volgt het verloop van de financiële positie van het fonds nauwlettend. Hiertoe wordt de te verwachten dekkingsgraad maandelijks aan het bestuur gerapporteerd. Het herstelplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Als er gedurende de looptijd van het herstelplan ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, zal het bestuur direct contact opnemen met DNB. Het herstelplan eindigt zodra er in drie aaneengesloten kwartalen geen sprake meer is van een tekort. DNB heeft het herstelplan getoetst en op 20 juli 2009 haar voorlopige instemming aan het fonds meegedeeld. Het deel dat betrekking heeft op de herverzekerde risico s is hierbij buiten beschouwing gelaten. Op 3 februari 2011 heeft het fonds de definitieve goedkeuring ontvangen. In de paragraaf Verhoogd kredietrisico van de verzekeraar verderop in dit bestuursverslag wordt hier nader op ingegaan. Toeslagverlening Per 1 januari 2010 is geen toeslag verleend aan de actieve deelnemers. De CAO loonsverhoging in de bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen was nihil. De rechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn per 1 januari 2010 evenmin verhoogd. De prijsindex bedroeg 0,1%. Gelet op het lopende herstelplan en het feit dat de actieven geen toeslag toegekend hebben gekregen, achtte het bestuur het niet juist om een toeslag te verlenen aan de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Per 1 januari 2011 is evenmin toeslag verleend aan de actieve en gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. De CAOloonsverhoging in de bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen bedroeg per 1 april 1%. De prijsindex bedroeg 1,35%. Gegeven de verslechtering van de dekkingsgraad in 2010 (voor de extra herstelmaatregelen) ten opzichte van 2009 en de stand van de toeslagenreserve heeft het bestuur besloten om ook per 1 januari 2011 geen toeslagen toe te kennen. 16

17 Extra herstelmaatregelen Op grond van de constatering dat het het herstel achter liep op het in het herstelplan aangegeven herstelpad hebben het fonds en de werkgever in december 2010 gezamenlijk besloten tot het treffen van éénmalige extra herstelmaatregelen. De inhoud van deze extra maatregelen is als volgt: De werkgever stort éénmalig in 2010 een extra bijdrage van 6 miljoen in het fonds. De deelnemers betalen van 1 april 2011 tot en met 31 december 2013 een extra premie van 2 procentpunt van de pensioengrondslag. De gewezen deelnemers en pensioengerechtigden leveren in de toekomst 6 procent van de toeslagverlening in, zodra er die anderszins wel geweest zou zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aanvullende overeenkomst tussen de werkgever en het fonds, die onderdeel uitmaakt van de uitvoeringsovereenkomst. Naar de overtuiging van het bestuur zullen deze maatregelen leiden tot het sneller verlopen van het herstel dan op grond van de verwachtingen eind 2010 is voorzien. Hierdoor zullen eerder mogelijkheden ontstaan om weer tot toeslagverlening over te gaan. Het voorstel heeft onder andere tot doel te voorkomen dat het pensioenfonds gedurende een lange periode de pensioenen niet kan aanpassen aan de CAO-loonontwikkelingen en de prijsstijgingen. De start van de extra bijdrage van de actieve deelnemers valt samen met de verhoging van de CAO-lonen, waardoor het netto resultaat voor de deelnemers ongeveer neutraal zal zijn. Tegenover de bijdrage van de deelnemers staat voor hen het voordeel dat zij door de extra maatregelen eerder toeslagen kunnen gaan ontvangen dan zonder deze maatregelen het geval zou zijn. Tegenover de bijdrage van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers staat het voordeel dat zij waarschijnlijk niet gekort zullen worden op hun pensioenrechten of -aanspraken. De verhouding van de bijdragen van de werkgever en de deelnemers komt ongeveer overeen met de huidige verdeling van de premiebijdrage van 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemers. De bijdragen van de deelnemers en de bijdrage van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden komen qua omvang ongeveer overeen. Naar het oordeel van het bestuur is met bovenstaande maatregelen een evenwichtig pakket aan herstelmaatregelen tot stand gekomen. Verhoogd kredietrisico van de verzekeraar Het fonds heeft haar regelingen door middel van een 10-jarige pensioenverzekeringsovereenkomst in de vorm van een kapitaalcontract tot en met 31 december 2015 herverzekerd bij NN. De financiële crisis die het verslagjaar 2009 heeft gedomineerd heeft naast pensioenfondsen ook andere financiële instellingen, waaronder verzekeraars, getroffen. In dit verband werd de kredietwaardigheid van NN in neerwaartse zin bijgesteld. Dit heeft tot gevolg gehad dat het fonds in 2010 een verhoogd kredietrisico heeft gelopen, waardoor een hoger vereist eigen vermogen moest worden aangehouden. Het kredietrisico houdt in dat, indien de verzekeraar failliet zou gaan, het fonds niet in een bevoorrechte schuldeiserspositie zou verkeren inzake de vordering op de verzekeraar. Op 5 maart 2010 heeft de Minister van SZW tot en met 31 december 2010 vrijstelling verleend voor het indienen van herstelplannen aan herverzekerde fondsen die als gevolg van het verhoogde kredietrisico van de verzekeraar een tekort hebben. Het tekort van het fonds is niet uitsluitend terug te voeren op het verhoogde kredietrisico. Het fonds is daarom in 2010 niet volledig vrijgesteld van het indienen van een herstelplan. Op 1 februari 2011 is een herziening van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in werking getreden, die betrekking heeft op herverzekerde pensioenfondsen. Op grond van die herziening mogen fondsen die hun risico s bij een verzekeraar hebben verzekerd, voor het verzekerde deel het kredietrisico op die verzekeraar buiten beschouwing laten bij de berekening van het vereist eigen vermogen en bij de waardering van de vordering op de verzekeraar op marktwaarde. Dit heeft tot gevolg dat de door het fonds gehanteerde afslag op de vordering van de verzekeraar NN van 2 procentpunt per 1 februari 2011 is komen te vervallen. Hierdoor zal de dekkingsgraad in 2011 met circa 2 procentpunt verbeteren. DNB heeft op 3 februari 2011, in aansluiting op het voorgaande, besloten instemming te verlenen aan het herstelplan van het fonds. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

18 Aanpassing sterftegrondslagen Uit door het Actuarieel Genootschap (AG) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) in het verslagjaar gepubliceerde cijfers is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting verder toeneemt. DNB verwachtte al wel dat pensioenfondsen bij het vaststellen van de voorziening pensioenverplichtingen in 2010 rekening zouden houden met de voorzienbare trend in de verwachting. Het bestuur heeft op 10 maart 2010 besloten om bij de vaststelling van de grondslagen voor de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen, in afwachting van de nieuwe prognosetafels van het AG, vooralsnog een toevoeging van 4 procentpunt te hanteren. Het AG heeft op 30 augustus 2010 de nieuwe Prognosetafels gepubliceerd. Het bestuur heeft op 26 oktober 2010 besloten om ultimo 2010 over te gaan op de nieuwe Prognosetafels van het AG. De sterftekansen zijn ontleend aan deze prognosetafels, met als starttafel Op de sterftekansen wordt een correctiefactor toegepast van 0,90 voor zowel mannen als vrouwen. Deze correctiefactor is gebaseerd op inschattingen uit het verleden, waaraan geen specifiek onderzoek naar de sterftekansen binnen het fonds is vooraf gegaan. De ultimo 2009 gehanteerde opslag voor de toegenomen levensverwachting van 4 procentpunt, is primo 2010 vrijgevallen en de analyse voor de jaarrekening 2010 is gebaseerd op de Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap (excl. 4 procentpunt opslag) met een leeftijdsterugstelling van één jaar voor mannen en vrouwen. Premiebeleid Kostendekkende, gedempte en ontvangen premie 2010: Artikel 129 van de PW schrijft voor dat de ontvangen premie ten minste gelijk dient te zijn aan de conform de ABTN vastgestelde kostendekkende premie. Een premiekorting is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat naast de onvoorwaardelijke verplichting en het vereist eigen vermogen ook voldoende vermogen aanwezig is om de voorwaardelijke toeslagen te kunnen nakomen. De totale feitelijke premie, inclusief de eenmalige werkgeversbijdrage van 6 miljoen, over boekjaar 2010 bedraagt 20,2 miljoen (2009: 12,8 miljoen), de kostendekkende premie 12,5 miljoen (2009: 13,2 miljoen) en de gedempte premie over boekjaar 2010 bedraagt 12,3 miljoen (2009: 12,0 miljoen). De doorsneepremie over het boekjaar 2010 is toereikend. Gezien de financiële positie van het fonds heeft het bestuur in de vergadering van 23 november 2009 besloten de doorsneepremie per 1 januari 2010 te verhogen met 1,2 procentpunt. Het bestuur beoogt de premieverhoging parallel te laten lopen aan de ontwikkeling van de lonen in de CAO van de Bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen, om zo nadelige effecten op het netto inkomen van de actieve deelnemer te voorkomen. Om deze reden heeft het bestuur op 23 november 2009 besloten de verhoging van de doorsneepremie in twee stappen te laten verlopen om zo uiteindelijk op het premieniveau van de bedrijfstakpensioenregeling te komen. De tweede premieverhoging wordt gekoppeld aan het moment waarop de CAO lonen in de bedrijfstak CAO worden verhoogd. De bedrijfstakpensioenregeling kent overigens inhoudelijk nagenoeg dezelfde pensioentoezeggingen. Op 18 maart 2010 heeft het bestuur besloten de doorsneepremie per 1 april 2010 met 1,2 procentpunt te verhogen. De doorsneepremie voor de pensioenregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die na 31 december 2005 in dienst treden kwam na de verhoging uit op 24,9%. De doorsneepremie voor de pensioenregeling voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 kwam na de verhoging uit op 21,9%. In de vergadering op 14 december 2010 heeft het bestuur, als onderdeel van de eerder besproken extra herstelmaatregelen, besloten tot een tijdelijke extra verhoging van de doorsneepremie voor de actieve deelnemers met 2 procentpunt tot ultimo De verhoging van de doorsneepremie heeft plaatsgevonden per 1 april

19 Toeslagenbeleid Het fonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers jaarlijks te verhogen conform de CAO-loonsverhogingen van de Bedrijfstak Groothandel in Levensmiddelen en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden en premievrije aanspraken van de gewezen deelnemers jaarlijks te verhogen met de consumentenprijsindex, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bestuur beslist evenwel jaarlijks of en in hoeverre een toeslag wordt verleend. De toeslag voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden mag hierbij niet hoger zijn dan de toeslag voor actieve deelnemers. De voorwaardelijke toeslagverlening voor zowel de opgebouwde aanspraken als de pensioenrechten en de premievrije aanspraken welke overeenkomt met de stijging van de consumentenprijsindex wordt gefinancierd uit de overrendementen (indexatiecategorie D1). Voor de additionele verhoging van de opgebouwde aanspraken tot het niveau van de CAO-loonsverhogingen is een bestemmingsreserve gevormd (indexatiecategorie D4). Aan verhoging in enig jaar kunnen geen rechten worden ontleend in toekomstige jaren. Het toeslagenbeleid is in het kader van het herstelplan niet aangepast. De toeslagverlening is voorwaardelijk. In een situatie van dekkingstekort wordt geen toeslag verleend. Het bestuur heeft in de vergadering op 23 november 2009, conform het toeslagbeleid en rekening houdend met de financiële positie van het fonds, besloten om per 1 januari 2010 geen toeslag te verlenen aan actieven en inactieven. Gegeven de verslechtering van de dekkingsgraad in 2010 (voor de extra herstemaatregelen) heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2011 geen toeslagen toe te kennen. Beleggingsbeleid Eind 2009 bestond een onderweging in aandelen vanwege het beleid van het fonds gedurende de financiële crisis om de portefeuille niet te rebalancen zolang de dekkingsgraad zich onder de 110% bevond. Medio 2010 is het fonds teruggegaan naar de strategische mix van 65 procent vastrentende waarden en 35 procent aandelen. De nieuwe premiemiddelen zijn gebruikt om de portefeuille terug te sturen naar de strategische asset mix. De duratie van de vastrentende waarden is vanwege de renteniveaus in 2010 niet verder verlengd. Het valutarisico van de portefeuille is zo veel als mogelijk afgedekt naar de euro. Dit houdt in dat valutabewegingen minder impact hebben op het resultaat van het fonds en hiervoor een lagere buffer hoeft te worden aangehouden. Informatie aan de deelnemers Het fonds heeft de deelnemers aan de excedentregelingen NNPP schriftelijk en via de website van het fonds geïnformeerd over het besluit om de uitvoering van deze excedentregelingen door het fonds per 31 december 2010 te beëindigen. Begin 2011 zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de werkgever in samenwerking met NN. De deelnemers van het fonds zijn via de website van het fonds en via een artikel in het bedrijfsblad SLIM magazine geïnformeerd over het besluit om per 1 januari 2011 geen premieverhoging door te voeren en geen toeslag te verlenen. Pensioengerechtigden zijn over dit besluit schriftelijk geïnformeerd in een toelichting bij de jaaropgave over Tevens zijn alle deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds schriftelijk, via de website en via een artikel in het bedrijfsblad SLIM magazine geïnformeerd over de extra herstelmaatregelen van het fonds. Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Jaarverslag

20 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioendeelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen Ontslag met premievrije aanspraak Waardeoverdracht Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Totaal

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 www.mijnscapensioen.nl

Jaarverslag 2010 www.mijnscapensioen.nl Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2010 www.mijnscapensioen.nl Kerncijfers SP SCA SP SCA Ring H Ring P 2010 2009 2010 2009 2008 2010 2009 2008 (pro-forma) Aantallen: Actieve deelnemers 2.045 2.132

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Telefoon : 045-5763 333 Telefax

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie