Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2013

2 Postbus LM Tilburg Internet:

3 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds 7 C Verslag van het verantwoordingsorgaan 11 D Bestuursverslag 16 Hoofdlijnen 17 Uitbesteding 20 Kernthema's 21 Ontwikkelingen in de sector 24 Beleggingenparagraaf 29 Financiële paragraaf 40 Risicoparagraaf 42 Verwacht en gepland voor E JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 48 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over F OVERIGE GEGEVENS 1 Uitvoeringsovereenkomsten 73 2 Resultaatverdeling 73 3 Gebeurtenissen na balansdatum 74 4 Toekomst pensioenfonds 74 5 Actuariële verklaring 75 6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 77 G BIJLAGEN 1 Verloopstaat deelnemers 80 3

4 A KERNCIJFERS 4

5 KERNCIJFERS Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Deelnemers , , , , ,8 Gewezen deelnemers , , , , ,9 Pensioengerechtigden 247 8, , , , , , , , , ,0 Premiebijdragen, pensioenuitkeringen, saldo waardeoverdrachten en uitvoeringskosten (x 1.000) Premiebijdragen werkgevers en werknemers Saldo waardeoverdrachten Pensioenuitkeringen Uitvoeringskosten *In 2011 was onder de uitvoeringskosten een bedrag van 26 opgenomen met betrekking tot beleggingsadviezen. Voor een beter inzicht in de jaarrekening zijn vanaf 2012 deze kosten als beleggingskosten verantwoord en de kosten 2011 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Technische voorzieningen, reserves, belegd vermogen (x 1.000) en dekkingsgraad (%) Technische voorzieningen - voor risico pensioenfonds Stichtingskapitaal en reserves Beleggingen - voor risico pensioenfonds Liquide middelen Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Saldo overige activa en passiva Totaal belegd vermogen Aanwezige dekkingsgraad 104,5 103,1 92,8 94,2 102,2 Minimaal vereist eigen vermogen 104,5 104,6 104,6 104,7 104,5 Vereist vermogen 111,5 109,8 109,9 115,4 115,6 5

6 Verdeling beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds (x 1.000) % % % % % Aandelen , , , , ,3 Vastrentende waarden , , , , ,1 Overige beleggingen , , , , , , , , , ,0 Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer (x 1.000) Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Kosten vermogensbeheer Beleggingsrendement voor risico pensioenfonds % % % % % Totaal rendement -5,5 15,3 15,7 8,9 5,8 Pensioengegevens Maximum pensioensalaris Franchise geboren voor Franchise geboren vanaf Opbouwpercentage geboren voor ,38 1,51 1,75 1,75 1,75 Opbouwpercentage geboren vanaf ,58 1,73 2,00 2,00 2,00 Van 2009 tot en met 2013 is er geen toeslag verleend, gezien de financiële situatie van het pensioenfonds. 6

7 B KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 7

8 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS Profiel Juridische structuur en inschrijving is een ondernemingspensioenfonds, statutair gevestigd te 's-hertogenbosch, opgericht op 29 mei De laatste statutenwijziging was op 31 juli De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Statutaire doelstelling Het doel van het pensioenfonds is het "uitkeren of doen uitkeren van pensioenen en andere soortgelijke uitkeringen aan de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen." Hiertoe wordt voor de aangesloten werkgevers Ricoh Nederland B.V., Ricoh Europe SCM B.V. en deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ultimo 2013 circa 136,8 miljoen vermogen belegd. Organisatie van het pensioenfonds In dit hoofdstuk wordt de organisatie van het fonds beschreven aan de hand van het onderstaande schema. Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Compliance officer Beleggingsadviescommissie Communicatiecommissie Administrateur Herverzekeraar Vermogensbeheerder Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zeven leden. Drie bestuursleden, onder wie de voorzitter, worden voorgedragen door de werkgever. De door de werkgever voorgedragen bestuursleden hoeven geen deelnemer te zijn in het pensioenfonds en hebben voor onbepaalde tijd zitting in het bestuur. De huidige bestuursleden zijn allen deelnemer in het pensioenfonds. Twee bestuursleden worden gekozen door de deelnemers uit de groep van deelnemers en gewezen deelnemers. Eén bestuurslid wordt voorgedragen door de ondernemingsraad en één bestuurslid wordt gekozen door de pensioengerechtigden. Deze bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier jaren. De bestuursleden die zijn gekozen door de deelnemers/voorgedragen door de ondernemingsraad, kiezen uit hun midden de secretaris. Aftredende bestuursleden kunnen direct worden herbenoemd. 8

9 Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers. Het bestuur heeft bevoegdheden krachtens de statuten, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer en pensioenadministratie. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Samenstelling van het bestuur Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingstermijn J.C. Vloemans Voorzitter Werkgever n.v.t. H.B.Y. Berkouwer Werkgever n.v.t. M.R. Wagemans Werkgever n.v.t. J. Tuk Secretaris Ondernemingsraad A.J.M. de Rond Deelnemers N. Bouwman Deelnemers W.C. Kortenbout Pensioengerechtigden In verband met pensionering heeft de heer Vloemans besloten zijn functie als voorzitter neer te leggen. De aangesloten bedrijven hebben de heer (Jordan) Van Vilsteren voorgedragen als zijn opvolger. Op 3 april 2014 is de heer Van Vilsteren benoemd als voorzitter van het bestuur. Op 28 mei 2014 heeft de heer Vloemans zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. De heer Bouwman is per 30 april 2014 teruggetreden uit het bestuur. Met het vertrek van de heer Bouwman is er per 1 mei 2014 een vacature ontstaan in het bestuur. De heer Brands is kandidaat gesteld namens de deelnemers in het bestuur. Aangezien zich geen andere kandidaten hebben gemeld voor deze functie is voor de heer Brands de meldingsprocedure opgestart bij DNB. Beleggingsadviescommissie Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie benoemd. Deze heeft ondermeer als taak het adviseren van het bestuur over het beleggingsbeleid en het nader invullen van dit beleid. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. De commissie bestond gedurende 2013 uit de heren Vloemans, Kortenbout, De Rond en Brands namens het pensioenfonds en de heer Krijgsman van Mercer Investment Consulting. Communicatiecommissie De voorbereiding en uitvoering van het communicatiebeleid wordt verzorgd door een communicatiecommissie. Deze bestaat uit mevrouw Wagemans en de heer Tuk en wordt ondersteund door een adviseur van Syntrus Achmea. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden die worden benoemd door het bestuur. Eén lid wordt ter benoeming voorgedragen door de werkgever, één lid door de ondernemingsraad en één lid door de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit: 9

10 Naam Functie Namens Lid sinds Einde zittingstermijn E. van Zelm Voorzitter Pensioengerechtigden februari 2009 februari 2017 R. Overweg Secretaris Deelnemers april 2010 juni 2014 S. van de Wijdeven Lid Werkgever december 2011 december 2015 Mevrouw Van Zelm is in het verslagjaar als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden herbenoemd in het verantwoordingsorgaan. Visitatiecommissie Het bestuur heeft het intern toezicht vormgegeven door middel van een visitatiecommissie. Zowel in 2009 als in 2012 heeft er een visitatie plaatsgevonden. Compliance Officer Gedurende het verslagjaar was de heer D. Brands de Compliance Officer van het pensioenfonds. De heer K. Malthof zal de werkzaamheden van de heer Brands als Compliance Officer in de loop van 2014 overnemen. De Compliance Officer geeft uit hoofde van zijn functie advies over de naleving van de gedragscode en stelt vast of iedere verbonden persoon de gedragscode ondertekent. Administrateur De uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. te Tilburg. De werkzaamheden betreffen ondermeer pensioenadministratie, excasso, financiële verslaglegging en bestuursondersteuning. Vermogensbeheerder Het vermogensbeheer wordt verzorgd door Vanguard Investments Europe, Robeco en BlackRock. De vermogensbeheerders beleggen de pensioenpremies volgens de door het bestuur vastgestelde beleggingsrichtlijnen. Herverzekeraar De risico's ten aanzien van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn ondergebracht bij Elips Life AG, gevestigd te Amstelveen. Accountant Het bestuur heeft KPMG Accountants N.V. aangesteld als externe accountant. De accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van De Nederlandsche Bank (DNB). De accountant doet verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een controleverklaring en een verslag aan het bestuur, waarin opgenomen zijn opmerkingen en aanbevelingen over de administratieve organisatie en interne controle van het fonds. Actuaris Volgens de wet dient er wettelijk een scheiding te zijn van kantoren tussen de certificerende actuaris en de adviserend actuaris. Indien een actuariskantoor beschikt over een gedragscode die door DNB goedgekeurd is, mogen de certificerend en adviserend actuaris van dezelfde organisatie komen. Er moet echter altijd sprake zijn van twee verschillende personen. De certificerend actuaris van het pensioenfonds is Mercer (Nederland) B.V. te Amstelveen. De adviserend actuaris van het pensioenfonds is Mercer (Nederland) B.V. te 's-hertogenbosch. De werkzaamheden worden goed gescheiden en het fondsbestuur is in het bezit van een heldere taakverdeling. Het werken met één kantoor is voor het pensioenfonds efficiënt. De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het fonds en geeft een actuariële verklaring af. 10

11 C VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 11

12 VERANTWOORDINGSORGAAN Algemeen Het Verantwoordingsorgaan (hierna genoemd VO) van het pensioenfonds is met ingang van 10 maart 2009 ingesteld. Op basis van de Principes voor goed pensioenbestuur (Pension Fund Governance) van de Stichting van de Arbeid heeft het bestuur de werkwijze van het VO in een reglement vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over welke informatie het VO ontvangt, de frequentie van het overleg met het bestuur en de te behandelen onderwerpen. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO legt haar oordeel tenminste één maal per jaar schriftelijk vast. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag waar het oordeel betrekking op heeft en wordt op korte termijn geplaatst op de website van het fonds. Het VO heeft een adviesrecht ten aanzien van: Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden (indien relevant); Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het VO; De vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht; Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Het VO heeft in het kader van haar taakuitoefening in 2014 kennis genomen van de statuten en reglementen en het concept jaarverslag 2013 en de bijbehorende bijlagen. Het VO heeft geen gebruik gemaakt van haar recht op overleg met de externe accountant en de Risk and Compliance manager. Het oordeel van het VO is gebaseerd op de verslagen van het algemeen bestuur van 2013, zoals vermeld in het jaarverslag, alsmede die van 10 februari en 14 april Als extra informatie is tevens gebruik gemaakt van de verslagen van de beleggingscommissie. De uitgebreide verslaglegging van de beleggingscommissie in het jaarrapport 2013 geeft een voldoende compleet beeld, om een gedegen afweging te kunnen maken. Bevindingen Het VO heeft de volgende bevindingen: Wet en regelgeving en reglementen In 2013 zijn alleen kleine aanpassingen aangebracht welke het gevolg waren van aanpassingen in de wet. Het handelen van het bestuur Naar de mening van het VO heeft het bestuur binnen de grenzen van de pensioenwet, de overige reglementen en vigerende regelgeving gehandeld. Beleidsuitvoering Het VO is van oordeel dat het bestuur op deskundige en correcte wijze het beleid heeft uitgevoerd. Communicatie Op de door het VO gestelde vragen en/of gemaakte opmerkingen heeft het bestuur met volledige openheid gereageerd. 12

13 Herstelplan Ook in 2013 heeft het VO geconstateerd dat het bestuur er veel aandacht aan heeft besteed om het probleem van onderdekking te verminderen. Als gevolg van de verslechterde financiële positie van het fonds is in 2009 een korte- en lange termijn herstelplan opgesteld. Elk jaar wordt dit plan opnieuw berekend aan de hand van de omstandigheden van dat moment en worden de resultaten gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank was het laatste jaar van het korte termijn herstelplan. Ondanks de korting van 2,3% per april 2013 was de dekkingsgraad per ultimo december nog niet voldoende om uit onderdekking te geraken. Hierdoor heeft het bestuur in februari 2014 moeten besluiten per april 2014 alsnog een aanvullende korting van 1,4% te moeten toepassen om zo te voldoen aan de uitgangspunten in het herstelplan. Beleggingsbeleid (inclusief Corporate Governance en Verantwoord Beleggen) In 2011 is een nieuwe beleggingsstrategie vastgesteld, welke gezien het complexe karakter van de beleggingsportefeuille niet uitsluitend meer door de beleggingscommissie wordt besproken, maar tevens tijdens elke bestuursvergadering op de agenda staat. Het VO heeft waargenomen dat de evaluatie van het beleggingsbeleid in 2013 intensief en continu door het bestuur is gevolgd. Deze wijze van monitoren maakt het mogelijk zo nodig op korte termijn gedurende het jaar aanpassingen te kunnen maken. Het VO constateert dat de adviezen van de visitatiecommissie in de handelwijze en verslaglegging van het bestuur zijn terug te vinden. Indexatiebeleid Het VO heeft gekeken naar het indexatiebeleid van het fonds en geconstateerd dat - gezien de financiële situatie - er geen ruimte voor indexatie is. Er heeft in 2013 dan ook geen indexatie plaatsgevonden. Financieel beleid Het VO is er zich van bewust dat het bestuur kritisch blijft kijken naar de kosten van het fonds, maar onderkent het gegeven dat bij een fonds van geringe omvang de kosten per deelnemer relatief hoger zijn. Deskundigheid Gebleken is dat het bestuur haar deskundigheid blijvend bevordert door middel van trainingen en gerichte kennisuitbreiding. Nieuwe bestuursleden worden door De Nederlandsche Bank op kennis en kunde gescreend alvorens tot het fondsbestuur toe te treden. Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur In 2013 is er een heroriëntatie geweest op de Principes voor Goed Pensioenbestuur, wat uitgemond heeft in de nieuwe Code Pensioenfondsen. Deze nieuwe Code treedt per 1 januari 2014 in werking. De communicatie naar de actieve- en inactieve deelnemers in 2013 heeft op correcte en tijdige wijze plaats gevonden. De website speelt inmiddels in toenemende mate een rol in de berichtgeving naar de deelnemers. Visitatie In de pensioenwet is vastgelegd dat minstens een maal per drie jaar een visitatie dient plaats te vinden. In 2012 is deze visitatie uitgevoerd door een externe partij, VCHolland. In 2013 heeft geen visitatie plaats gevonden, maar het VO heeft kunnen vaststellen dat de aanbevelingen uit het rapport van 2012 door het bestuur in behandeling zijn genomen en in bewerking zijn. 13

14 Oordeel Op grond van het voorafgaande is het Verantwoordingsorgaan van de van oordeel dat: Het handelen van het bestuur in 2013 in overeenstemming is geweest met de statuten en reglementen van het fonds. Het bestuur in 2013 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen terdege afgewogen zijn. Het VO is zich ervan bewust dat de te nemen kortingsmaatregel de beleidsuitvoering zeker niet heeft vergemakkelijkt. Het bestuur in elke vergadering ruim aandacht heeft besteed aan de uitvoering van het beleggingsbeleid en het risicomanagement. Het VO gedurende het jaar 2013 adequaat en voldoende is geïnformeerd door het bestuur om tot een gedegen oordeel te komen over het gevoerde beleid. Aanbevelingen Het VO heeft de volgende aanbevelingen aan het bestuur: Verdere afhandeling van de aanbevelingen van de visitatiecommissie. Het VO tijdig betrekken bij het invulling geven aan de nieuwe pensioenwetgeving en nieuwe FTK. Blijven zoeken naar mogelijkheden die een kostenverlagend effect kunnen genereren. Betrokkenheid van het VO bij de verdere ontwikkelingen van het Pensioenfonds, waarbij het streefdoel een betaalbare, uitvoerbare regeling voor alle medewerkers zal zijn. 's-hertogenbosch, 15 mei 2014 Verantwoordingsorgaan Mevr. E. van Zelm Dhr. R. Overweg Dhr. S. van de Wijdeven 14

15 Reactie van het bestuur Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van het verslag van het verantwoordingsorgaan en de ontvangen toelichting daarop. Het stemt het bestuur tot tevredenheid dat het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat de evenredige belangenafweging voor alle betrokkenen in 2013 heeft geresulteerd in een consistente beleidsuitvoering. Eveneens is het bestuur content met de opmerkingen dat de communicatie naar alle deelnemers correct, tijdig en voldoende is geweest en dat de handelwijze van het bestuur bijdraagt aan een goed doordacht beleggingsbeleid. Het bestuur deelt de zorg van het verantwoordingsorgaan inzake de kostenontwikkeling en zal zeker blijven zoeken naar mogelijkheden tot kostenverlaging. Het bestuur wil daarbij wel opmerken dat door de wijze van beleggen de beleggingskosten relatief laag zijn. Ook ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun diensten, met uitzondering van het vacatiegeld van het bestuurslid namens de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan doet aanbevelingen op het gebied van verdere ontwikkelingen en het tijdig betrekken van het VO bij de invulling van nieuwe wetgeving en het streven naar een betaalbare en uitvoerbare regeling voor alle medewerkers. Deze aanbevelingen neemt het bestuur ter harte en zijn voor een deel reeds opgepakt. Het bestuur bedankt het verantwoordingsorgaan voor het verslag en de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. 's-hertogenbosch, 15 mei 2014 Het bestuur 15

16 D BESTUURSVERSLAG 16

17 HOOFDLIJNEN Bestuur Bestuursvergaderingen Het bestuur van het fonds heeft het afgelopen jaar 8 maal vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren: De financiële ontwikkelingen en de financiële positie van het fonds; De toekomst van het pensioenfonds; Het vaststellen van nieuwe grondslagen en factoren; De implementatie van de organisatiestructuur en de nieuwe governanceregels; Het uitvoeren van een nieuwe ALM-studie; De communicatie met deelnemers en pensioengerechtigden; De samenstelling van de portefeuille en inrichting van het beleggingsbeleid; De uitvoering van de zelfevaluatie; De aanpassing van fondsdocumenten. Deskundigheidsbevordering Het bestaande document deskundigheidsplan is in 2012 geactualiseerd. In de loop van 2014 zal het geschiktheidsplan (voorheen deskundigheidsplan) opnieuw worden geactualiseerd. De leden van het bestuur volgen bijeenkomsten, seminars en opleidingen om het gewenste deskundigheidsniveau te behouden. Daarnaast heeft in het verslagjaar een aantal leden van het bestuur een opleiding bij SPO met succes afgerond. Integere bedrijfsvoering Artikel 143 van de Pensioenwet legt vast dat er een integere bedrijfsvoering moet zijn. De wijze waarop het bestuur een integere bedrijfsvoering realiseert is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van het fonds. Naleving wet- en regelgeving Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat: het pensioenfonds in het boekjaar 2013 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd; het pensioenfonds in het boekjaar 2013 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven; in het boekjaar 2013 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld. Er zijn het bestuur geen overtredingen van wet- en regelgeving bekend. Zelfevaluatie Het bestuur heeft een procedure vastgesteld voor een periodieke zelfevaluatie. Het gaat hierbij om het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden afzonderlijk. Doel van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het bestuur minimaal in stand te houden of te verbeteren. De bestuursleden hebben elk een formulier ingevuld inzake zelfevaluatie. In 2013 is de bestuursevaluatie uitgevoerd door de voorzitter en secretaris en teruggekoppeld naar de individuele bestuursleden, die elk hun visie op het functioneren van het bestuur als geheel, de individuele bestuursleden afzonderlijk, en zichzelf hebben gegeven. Tevens is daarbij aandacht besteed aan het kennisniveau. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden de verklaring van naleving van de gedragscode ondertekend. Dat is ook dit verslagjaar gebeurd. 17

18 Verantwoordingsorgaan Sinds 2009 is het verantwoordingsorgaan actief. De verantwoording die het bestuur aflegt is onderdeel van de jaarverslagcyclus. Afgelopen jaar heeft het bestuur met het verantwoordingsorgaan twee keer vergaderd. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het gevoerde beleid. Gedragscode Jaarlijks wordt door de leden van het verantwoordingsorgaan de verklaring van naleving van de gedragscode ondertekend. Dat is ook dit verslagjaar gebeurd. Intern toezicht Voor het Intern Toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie die eens in de drie jaar een beoordeling uitvoert t.a.v. de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor het pensioenfonds. De laatste visitatie is eind 2012 uitgevoerd. In 2013 is geen verdere visitatie geweest. Een samenvatting van de visitatierapportage met de bevindingen van de visitatiecommissie is opgenomen in het jaarverslag over Compliance Officer Per 26 augustus 2008 is drs. D. Brands RA aangesteld als Compliance Officer van het pensioenfonds. De Compliance Officer heeft uit hoofde van zijn functie diverse adviezen gegeven over de naleving van de gedragscode en vastgesteld of iedere verbonden persoon de jaarlijkse verklaring betreffende de gedragscode 2008 (aangepast d.d. 5 december 2012) heeft ondertekend. Verantwoord beleggen en wetgeving met betrekking tot clustermunitie Bij het bepalen van het beleid houdt het pensioenfonds rekening met de verplichtingen die het pensioenfonds is aangegaan. Ook houdt het bestuur hierbij rekening met zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de belanghebbenden om te zorgen voor optimaal rendement bij een aanvaardbaar risico. Hoewel het pensioenfonds in haar beleggingsbeleid tevens rekening houdt met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen, is dit niet de primaire factor. Vanaf 1 januari 2013 geldt een wettelijk verbod op het (laten) uitvoeren van transacties, het verstrekken van leningen of verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, distributie of verkoop van clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan. De handhaving van het verbod heeft plaats vanaf 1 april Eenmaal per jaar wordt, na overleg tussen de AFM, brancheorganisaties en marktpartijen, een indicatieve lijst van betrokken ondernemingen gepubliceerd en aangepast. Het wettelijk verbod geldt niet voor transacties in door derden beheerde beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij betrokken ondernemingen, minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen. Aangezien het pensioenfonds uitsluitend belegt in beleggingsinstellingen, ziet het pensioenfonds er op toe dat wordt voldaan aan de wettelijke richtlijn van 5%. Hiertoe heeft het pensioenfonds de periodieke lijst gedeeld met haar drie vermogensbeheerders, vergezeld van het verbod om in de betreffende ondernemingen te beleggen. 18

19 De drie vermogensbeheerders hebben alle schriftelijk hierop gereageerd. Robeco en BlackRock hebben beide bevestigd dat clustermunitie in 2013 was uitgesloten van het beleggingsuniversum. Vanguard heeft aan het pensioenfonds een 'cluster munition screening report' geleverd. Dit rapport biedt het pensioenfonds inzicht in de percentages voor ieder Vanguard beleggingsfonds als ook de gebruikte methodologie. Het rapport maakt duidelijk dat minder dan 0,17% van de aandelenbeleggingen in betrokken ondernemingen is belegd, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de richtlijn van minder dan 5%. 19

20 UITBESTEDING Administrateur De administratieovereenkomst met Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., beëindigd per 31 december 2013, is verlengd. Deze is aangegaan voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid van tussentijdse beëindiging conform de bepalingen in artikel 15 van de "Overeenkomst van pensioenbeheer" d.d. 4 augustus In de SLA-rapportage wordt per kwartaal inzicht gegeven in de dienstverlening van Syntrus Achmea, zodat het fonds in staat is inhoudelijk en gestructureerd te sturen. De administrateur is verantwoordelijk jegens het bestuur voor: De invulling van het beleid en de bewaking van de uitvoering; De kwartaalrapportages aan DNB volgens de daarvoor geldende regels; Het direct schriftelijk of mondeling rapporteren van relevante bijzonderheden; De uitkeringenadministratie; De verzekerdenadministratie; Het secretariaat; De beleggingsadministratie; De financiële administratie. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. is voor de uitvoering van de werkzaamheden van het pensioenfonds in het bezit van een ISAE 3402 type II rapportage. Deze rapportage is gecontroleerd door de accountant (PwC) van Syntrus Achmea. In deze rapportage wordt geconcludeerd dat de beschreven bedrijfsprocessen bestaan en dat deze functioneerden gedurende de verslagperiode. Het bestuur heeft kennis genomen van deze rapportage waarin ook mogelijke verbeterpunten zijn opgenomen. Actuaris en accountant De actuaris en de accountant zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het fonds. Waar nodig zijn de standpunten van de actuaris en de accountant meegewogen in de besluitvorming van het bestuur. Vermogensbeheer Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan de externe vermogensbeheerders, Vanguard Investments Europe, Robeco en Blackrock. De vermogensbeheerders rapporteren maandelijks/per kwartaal aan het bestuur en de beleggingscommissie over de uitvoering van het beleggingsbeleid. Het bestuur heeft de beleggingsrichtlijnen die op het beheer van het vermogen van toepassing zijn, vastgelegd in de ABTN. De beleggingscommissie draagt zorg voor het feitelijk (doen) beheren van het vermogen van het pensioenfonds. Daartoe geeft de beleggingscommissie een nadere invulling aan en bewaakt het beleggingsbeleid binnen de doelstelling die door het bestuur is gegeven. De beleggingscommissie bereidt tevens voorstellen voor aangaande wijziging van de beleggingsdoelstelling en het strategische beleid ten behoeve van het bestuur. De beleggingscommissie toetst de kwartaalrapportages aan de beleggingsrichtlijnen en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. Het bestuur wordt bij het beheer van haar vermogen met advies bijgestaan door een beleggingsadviseur. 20

21 KERNTHEMA'S Financiële positie pensioenfonds Ontwikkeling financiële positie in 2013 en herstelplan Vanwege de financiële situatie heeft het pensioenfonds in 2009 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Op 31 december 2013 is de looptijd van het kortetermijnherstelplan van het fonds afgelopen. Aan het eind van 2013 moest de financiële positie van het fonds volledig hersteld zijn. Dat betekent dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds aan het eind van het boekjaar weer tenminste de door DNB geëiste 104,5% moest bedragen. De dekkingsgraad ultimo 2013 was 103,0% en daarmee onvoldoende. Daarom heeft het bestuur, op basis van de evaluatie van het herstelplan, in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 moeten besluiten om alle pensioenen per 1 april 2014 evenredig te verlagen met 1,4%. De dekkingsgraad kwam mede door de doorgevoerde korting (per 1 april 2014) van 1, 4% ultimo 2013 op het minimaal vereiste niveau van 104,5%. Op 27 februari 2014 is het bestuur door DNB schriftelijk geïnformeerd over de ingediende evaluatie van het herstelplan. In deze brief geeft DNB aan dat zij geen opmerkingen heeft. Tevens gaf DNB aan dat daarmee het ingediende kortetermijnherstelplan als beëindigd kan worden beschouwd. De financiële positie van het fonds is in de eerste maanden van 2014 verder verbeterd. Op 30 april 2014 was de geschatte dekkingsgraad van het pensioenfonds 109,7%. Pensioenfonds pakt waardeoverdrachten weer op Als een werknemer van baan verandert, mag hij zijn pensioen overdragen aan zijn nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds dat bij waardeoverdracht is betrokken lager is dan 100%, dan mag het pensioenfonds de betreffende waardeoverdracht niet uitvoeren. De dekkingsgraad van het fonds was eind februari 2013 weer hoger dan 100%. In april 2013 zijn de waardeoverdrachten weer opgestart. Toeslagverlening Het bestuur heeft, gezien de financiële situatie, evenals per 1 januari 2013, besloten om geen toeslag te verlenen per 1 januari Toekomst pensioenfonds De sociale partners zijn zowel in 2013 als in de eerste helft van 2014 in gesprek over de wijziging van de pensioenregeling en de toekomst van het pensioenfonds. De werkgevers hebben eind 2013 de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds pro forma opgezegd per 1 januari Dit naar aanleiding van het voornemen van de werkgevers om de pensioenregeling te gaan wijzigen. Het pensioenfonds heeft de werkgever gevraagd om het bestuur uiterlijk 1 juni 2014 te informeren over het wel/niet onderbrengen van de regeling per 1 januari 2015 bij een andere uitvoerder. Dit om tijdig bestuursbesluiten te kunnen nemen om de huidige opbouw eventueel elders onder te kunnen brengen. Tussen werkgever en ondernemingsraad is afgesproken dat de werkgever de kosten van een eventuele liquidatie van het pensioenfonds voor haar rekening neemt. Wat betreft de toekomst van het pensioenfonds worden de volgende opties nog onderzocht: Behoud eigen pensioenfonds De huidige opbouw onderbrengen bij het BPF ICK De huidige opbouw onderbrengen bij een verzekeraar (buy-out) De uitvoering van de pensioenregeling onderbrengen bij een Algemeen Pensioenfonds (Er is echter nog geen APF. Dat zal eerst in een wetsvoorstel moeten worden uitgewerkt). 21

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag. (In liquidatie)

Jaarverslag. (In liquidatie) Jaarverslag 2012 (In liquidatie) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie