Jaarverslag. Jan Huysman Wz. Fonds. Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x EUR (tenzij anders vermeld)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jan Huysman Wz. Fonds. Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x EUR 1.000 (tenzij anders vermeld)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jan Huysman Wz. Fonds Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x EUR (tenzij anders vermeld)

2 Inhoudsopgave 1. Karakteristieken van het pensioenfonds 3 2. Kerncijfers 7 3. Verslag van het intern toezicht 8 4. Verslag van het verantwoordingsorgaan Verslag van het bestuur Algemeen 5.2 Goed pensioenfondsbestuur 5.3 Financiële paragraaf 5.4 Beleggingenparagraaf 5.5 Pensioenparagraaf 5.6 Premie-inkomsten 5.7 Toeslagbeleid 5.8 Mutatie overzicht deelnemersbestand 5.9 Actuariële paragraaf 5.10 Risicoparagraaf 5.11 Toekomstparagraaf 5.12 Slot 6. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming saldo van baten en lasten 7.2 Gebeurtenissen na balansdatum 7.3 Actuariële verklaring 7.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 8. Bijlagen Kenmerken reglement 55-plus 8.2 Kenmerken reglement

3 1. Karakteristieken van het pensioenfonds Profiel Het Jan Huysman Wz. Fonds is statutair gevestigd in Koog aan de Zaan. De laatste statutenwijziging was op 2 juli De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. De stichting stelt zich ten doel het verlenen of het doen verlenen van pensioenen aan werknemers of gewezen werknemers en aan hun nabestaanden, één en ander overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement van de stichting. De missie van Stichting Jan Huysman Wz. fonds is uitvoering te geven aan het pensioenreglement zoals deze is overeengekomen in de met de sponsor afgesloten uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds heeft ten doel om, binnen de grenzen van zijn middelen, de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden, nu en in de toekomst, te ondersteunen bij de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het pensioenfonds voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het zo mogelijk waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken. Het pensioenfonds voert de uitvoeringsovereenkomst uit tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. De kernwaarden van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds zijn: Betrouwbaarheid De deelnemers moeten op het fonds kunnen vertrouwen. Nu en in de toekomst. Het fonds voert haar taken degelijk uit en toetst of afspraken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. Het fonds werkt vanuit een robuust en solide beleidskader en de beginselen van goed pensioenfondsbestuur. De beslissingen van het fonds zijn zorgvuldig en zijn passend binnen het karakter en de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds. Deskundigheid Het fonds voert de aan haar toevertrouwde taken deskundig en professioneel uit op een adequate, correcte, weloverwogen en zorgzame wijze. Het fonds is aanspreekbaar op zijn gedrag en besluiten. Transparantie Het fonds communiceert helder en open over de pensioenregeling, de financiële positie van het fonds en de risico s die daaraan verbonden zijn voor de belanghebbenden bij het fonds. Het fonds communiceert helder en legt open verantwoording al over de invulling van de aan het fonds opgedragen taak, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. Visie en strategie van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds: Het fonds is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om de deelnemers, gewezen deelnemers en nabestaanden een zo goed mogelijk welvaarts- respectievelijk waardevast inkomen te bieden tegen de gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het fonds is zich tegelijkertijd ook bewust dat het dient om te gaan met de verwachtingen van alle belanghebbenden. Nu, maar ook met de toekomstige maatschappelijke veranderingen en bijbehorende verwachtingen omtrent pensioenopbouw. Het fonds acht communicatie en transparantie van groot belang om deze verwachtingen te managen. Het fonds dient rekening te houden en zich aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving en alle regelgeving met betrekking tot toezicht. 3

4 Beleid en verantwoording Het fonds geeft uitvoering aan het pensioenreglement zoals overeengekomen is in de uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten onderneming. Deze uitvoering bestaat uit het beleggen van het beschikbare vermogen, het doen van uitkeringen en het informeren van belanghebbenden. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de beleidsruimte van het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en houdt als goed huisvader de regie over de werkzaamheden van het fonds. Daartoe heeft het fonds de volgende beleids- en verantwoordingscyclus geïmplementeerd: Beleid vastlegging: reglement en uitvoeringsovereenkomst Analyse en verankering: Asset and Liability Management Study (ALM) en Actuariele en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) Implementatie: Uitbestedingsdocumenten, Vermogensbeheermandaten, Service Level Agreements Monitoren: SLA rapportages, performance rapportages en ISAE rapporten Verantwoording: UPO (uniform pensioenoverzicht), jaarrekening, Verslag Verantwoordingsorgaan en intern toezicht, communicatie naar deelnemers Het pensioenfonds heeft haar werkwijze uitgewerkt in een premie-, indexatie- en beleggingsbeleid. In de Actuarieel Beleidstechnische Nota (ABTN) zijn de opzet van het fonds, de risicoanalyse en wijze van uitvoering gedocumenteerd. Onderdeel van het beleid is een noodprocedure waarin is beschreven hoe het fonds omgaat met de besluitvorming in spoedeisende situaties. Deze noodprocedure is onderdeel van het crisisplan van het fonds dat als bijlage bij de ABTN is opgenomen. Uitgangspunt in het handelen van ieder individueel bestuurslid en het bestuur als geheel is dat hij/het handelt in het belang van alle belanghebbenden van het fonds, rekening houdend met de korte- en langetermijneffecten van maatregelen. De overwegingen en besluiten van het bestuur worden in de notulen van de bestuursvergaderingen vastgelegd. Het bestuur weegt in zijn besluitvorming de aanbevelingen van het toezichtorgaan mee en gaat een dialoog aan met het verantwoordingsorgaan bij het afleggen van verantwoording. Samenstelling statutair aangesloten onderneming(en) ADM Cocoa B.V., gevestigd te Koog aan de Zaan, alsmede de aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen, met welke de stichting een overeenkomst heeft afgesloten. Bestuur De samenstelling van het bestuur is per ultimo december als volgt Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur Dhr. R.J.P. Siebesma (1962) Voorzitter Werkgever Sept 2003 Sept 2022 Dhr. P.S.G. Naber (1949) Secretaris Gepensioneerden Sept 2008 Sept 2017 Dhr. J.van Leeuwen (1961) Penningmeester Werkgever Sept 2007 Sept 2022 Dhr. F. de Jonge (1953) Lid Werknemers Sept 1996 Sept 2015 Dhr. S. Kortekaas (1980) Lid Werknemer Jan 2015 (*) Sept 2018 Mevr. D.M. Veltrop-Rol (1955) Lid Werkgever Sept 2009 Sept 2022 *) Dhr. Kortekaas is per 13 januari 2015 officieel als bestuurslid benoemd. Dhr. Galjé is september 2014 afgetreden als bestuurslid. 4

5 Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal terrein. Het bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs. In 2014 zijn de zittingstermijnen voor de leden van de werkgever, conform de Richtlijn Code Pensioenfondsen, aangepast. Beleggingscommissie R.J.P. Siebesma, voorzitter W. Kastelein F. de Jonge J. van Leeuwen J. Galjé Tot de taken behoren met name het monitoren van de vermogensbeheerders, het overleg met de vermogensbeheerder en het voorbereiden van het beleggingsbeleid. De commissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur neemt de besluiten. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is op 1 augustus 2007 ingesteld en is als volgt samengesteld: Naam Functie Vertegen- Leeftijd Lid sinds Einde woordiging zittingsduur Dhr. P. Anepool Voorzitter Gepensioneerden 73 aug Dhr. A.C. Bouma Secretaris Werknemers 62 aug Dhr J. Moonen Lid Werkgever 38 sept uiterlijk 2022 De heer J. Moonen is in 2014 mevrouw M. van Egmond opgevolgd als werkgeversvertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie. Zij geeft eveneens een algemeen oordeel over het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Het verantwoordingsorgaan heeft op bepaalde zaken het adviesrecht. Intern Toezicht Met betrekking tot intern toezicht heeft het bestuur besloten tot het visitatiemodel. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het intern toezicht beoordeelt de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Begin 2015 is opdracht gegeven aan de visitatie commissie een nieuwe visitatie uit te voeren. Het intern toezicht zal hierbij gevraagd worden de naleving van de normen zoals vastgelegd in de Code Pensioenfondsen te toetsen. 5

6 Compliance Officer Mevr. M. Beijer de Looze De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het toezicht op de juiste uitvoering van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Deze principes zijn het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van het pensioenfonds wordt aangetast. Uit de bevindingen in de rapportage zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Externe dienstverleners Het bestuur van Stichting Jan Huysman Wz. fonds heeft de dagelijkse uitvoering werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen actuariële advisering, pensioenadministratie, vermogensbeheer en herverzekering van risico s. Uitgangspunt is dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Adviserend Actuaris Mercer (Nederland) B.V. Waarmerkend Actuaris Mercer (Nederland) B.V. Administrateur KPMG Management Services B.V. (KMS), (per : 216 Accountants B.V.) Accountants Ernst & Young Accountants LLP Vermogensbeheerders BNP Paribas Investment Partners (BNP) ING Investment Management (ING IM), (per 2015 Nationale Nederlanden Investment Partners) Legal & General Investment Management (L&G) Custodian BNY Mellon Asset Servicing B.V. Beleggingsadviseur Mercer (Nederland) B.V. 6

7 2. Kerncijfers Aantallen ultimo Deelnemers (actief, vut / prepensioen en arbeidsongeschikt) Premievrije verzekerden (slapers) Pensioentrekkenden: Ingegaan ouderdomspensioen Ingegaan nabestaandenpensioen Ingegaan wezenpensioen Totaal Arbeidsongeschikte deelnemers met een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschikte deelnemers met een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen worden gezien als deelnemer en worden derhalve niet bij de pensioentrekkenden meegeteld. Financiële gegevens (x EUR 1.000) Premies werkgever Premies werknemers Totale uitkeringen Voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening (excl. herverzekeringsdeel) Pensioenvermogen Bestemmingsreserve Dekkingsgraad ((pensioenvermogen -/- bestemmingsreserve) / voorziening) 2 111,6% 105,6% 102,7% 95,1% 101,8% Beleggingsopbrengsten (netto) - aandelen vastrentend en overige Voor de groep van actieve deelnemers (tenzij geboren voor 1950 en toegetreden voor 2006) stelt de werkgever voor toeslagverlening van 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2019 een koopsom beschikbaar voor toeslagverlening. Per 1 januari 2015 is geen toeslag verleend, omdat in kader van het nieuwe FTK de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 onder de voor toeslag vereiste 110% lag. De toeslagkoopsom wordt daarom gereserveerd in een nieuw gevormde reserve voor toekomstige toeslagverlening, waaruit op een later moment alsnog een toeslag voor actieve deelnemers zal worden gefinancierd. 2 In de dekkingsgraad van 2012 is de korting van 2,4% per 1 april 2013 verwerkt conform de instructies van DNB. 7

8 3. Intern toezicht: Verslag van de visitatiecommissie Samenvatting visitatierapport het Jan Huysman Wz. Fonds 2015 De Stichting Jan Huysman Wz. Fonds (hierna te noemen het fonds ) is een ondernemingspensioenfonds. Het bestuur heeft onderstaande visitatiecommissie gevraagd een visitatie uit te voeren op het fonds. De samenstelling van de visitatiecommissie is ten opzichte van de vorige commissie in 2012 gewijzigd en heeft de volgende samenstelling: de heer Oyens (voorzitter), mevrouw van Kalmthout en de heer Klijn. Het bestuur van het fonds is na raadpleging van het verantwoordingsorgaan en na overleg met de visitatiecommissie tot de volgende thema s gekomen: Evaluatie en follow up vorige visitatie; Uitbestedingsbeleid: inrichting, controle en toezicht Beleggingsbeleid: uitvoering en monitoring; Risicomanagement: inrichting, controle en toezicht; Communicatiebeleid & uitvoering; Governance van bestuur, VO: inrichting van het fonds en de samenwerking tussen de verschillende organen. Het volgende visitatietraject is doorlopen: Analyse van de documenten en overleg visitatiecommissie over waarnemingen; Interview met het verantwoordingsorgaan; Interview met het bestuur van het pensioenfonds; Overleg met de adviserend actuaris; Telefonisch overleg met de accountant; Bespreking conceptrapport met (een afvaardiging van) het bestuur; Oplevering definitief rapport en samenvatting voor het jaarverslag; Het VO en de werkgever hebben het rapport ontvangen en hier verder geen vragen of opmerkingen over. De visitatie heeft betrekking op periode 2013 tot en met Naar de mening van zowel visitatiecommissie als het bestuur van het fonds zijn in deze visitatie alle van tevoren aangewezen thema s besproken. Mocht achteraf blijken dat er door nieuwe informatie en/of documentatie, die niet bekend was bij de visitatiecommissie, andere conclusies getrokken hadden moeten worden, dan draagt de visitatiecommissie daar geen verantwoordelijkheid voor. De visitatiecommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de visitatie conform het bepaalde in de Pensioenwet, onverlet de eigen bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de controlerend accountant, de certificerend actuaris en de toezichthouders. Hieronder volgen per thema de conclusies en belangrijkste aanbevelingen: Toekomst van het fonds Het bestuur is zich bewust van de kwetsbaarheid van het fonds. Op het moment dat duidelijk is wat de intenties zijn van de eventuele nieuwe werkgever zal het bestuur zich verder gaan oriënteren op de toekomst van het fonds. 8

9 Aanbeveling: De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan nu reeds, samen met het VO, de parameters te bepalen die essentieel zijn voor het onderbrengen van een (nieuwe) regeling. Daarbij kan de (verplichte) haalbaarheidstoets dienen als referentie (wat is mogelijk bij welke ambitie). Als over de uitgangspunten overeenstemming is wordt de discussie hoe en wie de pensioenregeling gaat uitvoeren tegen welke kosten eenvoudiger. Evaluatie en follow up van de vorige visitatie De follow-up op het rapport 2012 van de visitatiecommissie is adequaat. Voor zover aanbevelingen niet zijn opgevolgd, zijn er voldoende valide verklaringen, gezien vanuit het perspectief van het pensioenfonds en behoudens de hierna te melden aanbevelingen. Aanbevelingen: De visitatiecommissie beveelt aan om de actielijst concreter te maken op het gebied van de uitwerking. Terminologie als zal worden uitgewerkt of in overweging worden genomen, leidt niet tot heldere afspraken. Risicomanagement financieel en niet-financieel: de inrichting, controle en toezicht. In de vergaderingen worden de risico s bij elk bestuursbesluit besproken. Het integraal risicomanagement kan op een hoger niveau worden gebracht door het risicomanagement proces te structureren en de uitkomsten goed vast te leggen. Aanbevelingen: Het risicomanagementdocument met enige regelmaat (minimaal 1 x per jaar) te agenderen. Naast het inventariseren van de risico s zijn ook de bijbehorende beheersmaatregelen van belang en bewustwording van de hieruit voortvloeiende restrisico s. Het risicomanagement document kan verder worden uitgewerkt. DNB heeft 4 volwassenheidsniveau s gedefinieerd waarbij ieder pensioenfonds minstens moet voldoen aan niveau 3 (= gestructureerd en geformaliseerd). De visitatiecommissie beveelt aan dit nader te bepalen. Daarnaast vraagt de visitatiecommissie aandacht voor de verdere vastlegging van de besproken risico s in de notulen of bijlagen. Daarmee is het bestuur beter aantoonbaar in control. Beleggingsbeleid: beleid, uitvoering en monitoring. De bezetting vanuit het bestuur in de BC is goed door de regelmatige aanwezigheid van de overige bestuursleden. Het bestuur en de beleggingsadviseur beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring. De beleggingsadviseur heeft tevens een ondersteunende rol in de BC. Het beleggingsbeleid is beter omschreven maar zou nog verder kunnen worden verfijnd. Monitoring geschiedt op hoofdlijnen. Er is bewust gekozen voor een vaste beleggingsmix waarbij frequent en nauwkeurig wordt gemonitord op risico. De tracking error het risico van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen is hierbij een belangrijke informatiebron. De BC controleert de uitvoering door de 3 vermogensbeheerders aan de hand van de rapportages van Mercer en van de vermogensbeheerders en custodian. Ze brengt verslag uit aan het bestuur en adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. Aanbevelingen: De visitatiecommissie heeft de volgende aanbevelingen: Bijlage 9 van de ABTN: Normwegingen strategisch beleggingsbeleid jaarlijks te updaten als onderdeel van de beleidscyclus. Bijlage 9 van de ABTN: In de toelichting de beschrijving van de afdekking van het valutarisico nader te specificeren en in overeenstemming te brengen met hetgeen hierover in de ABTN wordt omschreven. 9

10 Aandacht wordt gevraagd voor het nog verder verbeteren van de vastlegging van besluiten in diverse documenten (bv. ABTN in lijn met besluitvorming bestuur over vervallen valuta afdekking aandelen). De niet-euro positie van de vastrentende waarden portefeuille goed te blijven monitoren, gezien het nominale karakter van deze belegging. Het analyseren en beoordelen van de doorsnee van de portefeuille in combinatie met de beleggingsrichtlijnen mee te nemen in de jaarlijkse beleidscyclus en de bespreking hiervan vast te leggen in de notulen. Uitbestedingsbeleid: beleid, uitvoering, monitoring. Het uitbestedingsbeleid wordt pragmatisch ingevuld. ISAE-verklaringen worden geanalyseerd. Aanbevelingen: De visitatiecommissie beveelt aan periodiek de dienstverlening per gecontracteerde partij te evalueren en deze evaluaties systematisch vast te leggen. Governance van het fonds en de samenwerking tussen de verschillende organen, evenwichtige belangenafweging. De governance van het fonds is helder en er wordt hard gewerkt door bestuur en VO. Permanente educatie verdient meer aandacht. Kosten hebben voldoende aandacht. Aanbevelingen: De visitatiecommissie beveelt zowel het bestuur als het VO aan een concrete invulling te geven aan de individuele educatie. De visitatiecommissie beveelt aan de risicohouding te definiëren en het daarbij behorende beleid (inclusief haalbaarheidstoets). Deze risicohouding en beleid kan aan de sociale partners ter goedkeuring worden aangeboden. De visitatiecommissie beveelt aan de compliance officer te betrekken in de integriteitsrisicoanalyse. De visitatiecommissie beveelt aan de klokkenluidersregeling aan de gedragscode toe te voegen. De visitatiecommissie beveelt aan de deelnemersvergadering om te vormen naar een informatiebijeenkomst zonder stemmingsbevoegdheden. Communicatiebeleid en uitvoering. Er wordt voldoende en pragmatisch aandacht gegeven aan communicatie. Aanbevelingen: De visitatiecommissie beveelt aan het communicatieplan te herzien met inachtneming van de nieuwe communicatiewet (inmiddels goedgekeurd door de 2e Kamer). De visitatiecommissie beveelt aan om de website meer up to date te houden zodat deelnemers actuelere informatie tot zich kunnen nemen. De visitatiecommissie dankt het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor de positieve en open medewerking. De visitatiecommissie Koog aan de Zaan 28 mei

11 4. Verslag van het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan (VO) van het fonds is op 1 augustus 2007 ingesteld. Bij oprichting is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van het Pension Fund Governance. Hierbij zijn de frequentie van het overleg met het bestuur, de te behandelen onderwerpen met betrekking tot het beleid en de verantwoording van het orgaan vastgesteld. In het overleg tussen Bestuur en VO, dat over het boekjaar 2014 en de lopende ontwikkelingen is gehouden zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Beleid Waarborgen voor interne beheersing Uitvoeringsovereenkomst Financiële en actuariële analyses Lange termijn herstelplan Vooruitzichten Risicomanagement Het nieuwe FTK Gedempte premie betaling Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van haar taakuitoefening kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2014, alsmede het concept Actuarieel Rapport 2014 met bijlagen en het concept rapport waarnemend actuaris Bovendien heeft het VO regelmatig de verslagen van bestuursvergaderingen en de beleggingscommissie ontvangen, zo ook andere relevante stukken. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met het bestuur. In juli 2014 heeft het bestuur samen met het VO de actuariële bedrijfstechnischenota, de code pensioenfondsen en de waarde overdrachten behandeld met assistentie van Mercer. Er is geen overleg geweest met accountant. Het bestuur heeft regelmatig informatie verstrekt over de ontwikkeling van de dekkingsgraad, alsmede op toekomstige wijzigingen in de pensioenwetgeving. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over: Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan De vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid Waarborgen voor interne beheersing Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden Het invoeren van een gedempte premie Het beleid in zake beloningen 11

12 Bevindingen Het VO heeft de volgende bevindingen: In 2014 zijn er geen klachten dan wel geschillen gerapporteerd bij het bestuur. Ook bij de compliance officer zijn geen bijzonderheden gerapporteerd. In het jaar 2014 is de dekkingsgraad verbeterd namelijk van 105,6% per 31 december 2013, naar 111,6% per 31 december 2014, dit mede als gevolg van een verbetering van het beleggingsresultaat. Ultimo december 2014 bedraagt de dekkingsgraad van het pensioenfonds 111,6%. Als gevolg hiervan wordt per 1 januari 2015 geen toeslag toegekend. Dit betekent dat er gedurende 7 jaar geen indexatie is toegekend aan gepensioneerden en slapers.. De technische voorziening per 31 december 2014 is gebaseerd op de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde actuele nieuwe Prognosetafel. Eind 2014 heeft het fonds een weerstandvermogen van Euro Het beleggingsbeleid en indexatiebeleid zijn in 2014 niet gewijzigd. In 2014 is veelvuldig en duidelijk gecommuniceerd met de deelnemers waarbij de dekkingsgraad aan de orde is gekomen. In 2011 heeft de sponsor aangekondigd de uitvoering van de pensioenregeling te willen onderbrengen bij derden. De benoemde technische commissie heeft in 2012 geconstateerd dat momenteel een transfer naar derden niet aan de orde is. Dit is in 2014 nog steeds het geval. Vanaf 2011 wordt door de werkgever gedurende 8 jaar een bedrag van 1% van de loonsom beschikbaar gesteld ten behoeve van toeslagverlening voor actieve deelnemers. Indien het fonds in de situatie van dekkingstekort verkeerd wordt dit bedrag aan de algemene middelen van het fonds toegevoegd. In 2014 is deze 1% van de loonsom gebruikt voor gedeeltelijke indexatie. Conclusies Het verantwoordingsorgaan komt tot de volgende conclusies: Per 1 januari 2014 is geen toeslag toegekend aan gepensioneerden en slapers, actieve deelnemers hebben een gedeeltelijke indexering ontvangen. In december 2014 heeft het VO een positief advies uitgebracht aan het bestuur van het fonds inzake een dempingeffect van de premie Met een aantal aanbevelingen. Bij opheffen, overgang, verkoop e.d. van het fonds binnen 5 jaar zal de werkgever de minder betaalde premie alsnog betalen. Het beleggingsbeleid is niet gewijzigd. Samenvattend concludeert het verantwoordingsorgaan dat uitgaande van een dekkingsgraad van 111,6% per 31 december 2014 de financiële positie van het fonds is verbeterd. Echter. dit betekent, dat de gepensioneerde en slapers niet zijn geïndexeerd. In 2014 hebben actieven een gedeeltelijke indexatie gehad uit de beschikbare 1% van de loonsom, die de werkgever hier voor beschikbaar heeft gesteld. Het verantwoordingsorgaan is van mening dat het bestuur adequaat inspeelt op de marktontwikkelingen en een zorgvuldig beleid heeft gevoerd over Het verantwoordingsorgaan is van mening dat de deskundigheid van het bestuur voldoende garantie biedt voor een voortzetting van het pensioenbeleid in de huidige vorm. Het door het fonds behaalde rendement is goed en boven de benchmark. Koog aan de Zaan 8 juni 2015 Het verantwoordingsorgaan, Stichting Jan Huysman Wz Fonds 12

13 Reactie bestuur Het bestuur waardeert de proactieve rol van het VO. De inbreng en vragen van het VO is het afgelopen jaar als waardevolle input geweest voor het bestuur om haar beleid te toetsen en daar waar nodig aan te scherpen. Het bestuur en het VO hebben de informatie sessies inzake het nieuwe financieel toetsing kader samen doorgelopen. De inbreng van het VO is hierbij waardevol. Het bestuur hecht er belang aan ook in de toekomst deze samenwerking voort te zetten. Het bestuur zal het VO uiteraard verder betrekken bij de ontwikkelingen van het pensioenfonds in de toekomst. Op deze wijze wordt het VO in staat gesteld haar rol het beleid en keuze van het bestuur te toetsen geborgd. 13

14 5. Verslag van het bestuur 5.1 Hoofdlijnen Dekkingsgraad ontwikkeling 2014 De dekkingsgraad van het fonds is afgelopen jaar gestegen van 105,6% naar 111,6% ultimo De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Het vermogen van het fonds is gestegen van 185 mln (ultimo 2013) naar 234 mln per ultimo De gedaalde rente heeft de waardering van vastrentende waarden doen stijgen. Daarnaast presteerden de aandelen markten positief. De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) is gestegen van 177 mln naar 210 mln per ultimo december Deze voorziening is gestegen als gevolg van de verder gedaalde rente. 2015: Het nieuwe FTK, beleidsdekkingsgraad en herstelplan Per is het nieuwe financieel toetsing kader van toepassing. Maatgevend in dit nieuwe kader is de beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen elk kwartaal toetsen of de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Indien in een door DNB voorgeschreven rekenmodel blijkt dat het pensioenfonds binnen 10 jaar een dekkingsgraad heeft boven het vereist eigen vermogen is geen korting noodzakelijk. Indien dit niet lukt zal het pensioenfonds een korting moeten bepalen die uitgesmeerd over tien jaar leidt tot een beleidsdekkingsgraad hoger dan het vereist eigen vermogen. De beleidsdekkingsgraad van Stichting Jan Huysman Wz. fonds is ,9%. Per eind maart 2015 bedroeg de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad 110,3%. De reservetekortgrens is in het oude FTK 107,9%. In het nieuwe FTK is deze als gevolg van een nieuwe rekenmethodiek gestegen naar 112,2%. Herstelplan Per ultimo 2014 heeft het pensioenfonds volgens het oude financieel toetsing kader geen tekort. Per 1 januari 2015 is het nieuwe FTK van toepassing. In dit kader heeft het fonds net een tekort en moet het fonds voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan indienen bij DNB. Toeslagen (indexatie) beleid Per 1 januari 2014 zijn geen toeslagen toegekend ten laste van het pensioenfonds. Voor actieve deelnemers in de middelloonregeling is een toeslag verleend van 0,38% die is gefinancierd middels de opslag in de premie ter grootte van 1% van de loonsom. Per 1 januari 2015 zijn eveneens geen toeslagen toegekend ten laste van het pensioenfonds. De opslag in de premie ter grootte van 1% van de loonsom is per 1 januari 2015 niet aangewend voor toeslagverlening, maar gereserveerd in een nieuw gevormde bestemmingsreserve. Bestemmingsreserve Voor de groep van actieve deelnemers (tenzij geboren voor 1950 en toegetreden voor 2006) stelt de werkgever voor toeslagverlening van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2018 een koopsom beschikbaar voor toeslagverlening. Per 1 januari 2015 is geen toeslag verleend, omdat onder het nieuwe FTK de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 onder de voor toeslag vereiste 110% lag. 14

15 De toeslagkoopsom wordt daarom gereserveerd in een nieuw gevormde bestemmingsreserve voor toekomstige toeslagverlening, waaruit op een later moment alsnog een toeslag voor actieve deelnemers zal worden gefinancierd. Beleggingsbeleid Het bestuur heeft in 2013 een ALM-studie laten uitvoeren. Het strategisch beleggingsbeleid is in 2014 ongewijzigd, afgezien van valuta-afdekking op de Amerikaanse aandelen van INGIM. Deze valuta-afdekking is in 2014 beëindigd. Actuariële paragraaf Op 9 september 2014 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2014 gepubliceerd. Het AG heeft voor deze nieuwe prognosetafel gebruik gemaakt van een stochastisch model en een langere horizon dan de 51 jaar die in eerdere prognosetafels werd gehanteerd. Daarnaast heeft het AG bij het bepalen van de langetermijntrend gebruik gemaakt van historische sterfte in een aantal West-Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Uit de nieuwe prognosetafel blijkt dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen blijft stijgen, hoewel voor mannen in mindere mate dan voor vrouwen. De wijziging van methodiek voor de bepaling van de prognose en de langere prognosehorizon zorgen voor een toename van de levensverwachting voor 0-jarige mannen en vrouwen. Voor (nu) 67-jarige mannen en vrouwen daalt de levensverwachting. Voor stichting Jan Huysman Wz. fonds daalt de technische voorziening met circa 0,4% (circa 0,8 mln). Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met circa 0,5%. De Prognosetafel AG2014 is samengesteld met als basis de sterftekansen die door het CBS zijn waargenomen onder de gehele Nederlandse bevolking en de Europese sterftecijfers uit de Human Mortality Database. De populatie van het fonds is geen dwarsdoorsnede van de gehele bevolking. Voor stichting Jan Huysman Wz. fonds zijn de leeftijds- en inkomensafhankelijke correctiefactoren gehandhaafd zoals al in 2013 besloten op basis van de inkomensklasse Hoog. De opslag voor excassokosten is per ultimo 2014 verhoogd van 2,5% naar 3,0% van de Technische Voorziening. Toekomstige uitvoering pensioenregeling Medio 2015 zal Stichting Jan Huysman Wz. Fonds niet meer de pensioenregeling uitvoeren van de gelieerde bedrijven ADM Europe en ADM Specialty Ingredients. Bij deze bedrijven zijn 115 actieven betrokken. Hierdoor zal het aantal actieven bij Stichting Jan Huysman dalen, waardoor de ontvangen premie zal dalen en hiermee de premie sturing minder sterk zal worden. 15

16 5.2 Organisatie pensioenfondsbestuur In deze paragraaf geeft het pensioenfondsbestuur inzicht in de wijze waarop het invulling geeft aan zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Gekozen bestuursmodel in het kader van Wet versterking pensioenfondsbestuur Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht. Kern van deze wet is dat ieder pensioenfondsbestuur geacht wordt deskundig en in control te zijn, zodat het in staat is alle belangen van de deelnemers (werknemers, slapers en gepensioneerden) op evenwichtige wijze af te wegen. Het bestuur heeft na een uitgebreide afweging gekozen voor het paritaire bestuursmodel. De keuze is gemotiveerd en voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Bij haar keuze spelen de volgende overwegingen een rol: Het bestuur wil zorgdragen dat alle bestuurders over voldoende tijd beschikken en geschikt zijn om de bestuursfunctie uit te oefenen. De externe voorzitter is namens de werkgever benoemd tot bestuurslid. Voor zowel de secretaris als de voorzitter behoren de werkzaamheden voor het pensioenfonds tot de hoofdwerkzaamheden. Het bestuur wil de lijnen naar de deelnemers zo kort mogelijk houden, zodat er voldoende draagvlak blijft met de achterban. Door te kiezen voor bestuurders uit de onderneming kan hieraan tegemoet worden gekomen. Het bestuur wil, binnen de randvoorwaarde dat aan het eerste punt wordt voldaan, voorkomen dat de kosten voor het pensioenfonds te hoog worden. Indien gekozen wordt voor een bestuur met externen zullen de kosten stijgen. Het bestuur tracht tijdig aspirant bestuurders aan de vergaderingen te laten deelnemen. Sander Kortekaas heeft ruim een jaar de bestuursvergaderingen bijgewoond. Per januari 2015 is hij, na toetsing door DNB, benoemd als bestuurslid van het pensioenfonds. Op deze wijze wordt de continuïteit van bestuur geborgd. Het bestuur heeft goede ervaringen met een intern toezicht dat geen deel uitmaakt van het bestuur. Op deze wijze is het goed mogelijk om met een frisse, onafhankelijke blik een oordeel te geven over het functioneren van het bestuur. Het intern toezicht bestaat uit externe functionarissen. Op basis van deze overwegingen komt het bestuur tot de conclusie dat het paritaire model het best aan bovenstaande wensen tegemoet komt. Code pensioenfondsen In de Code Pensioenfondsen zijn normen geformuleerd voor goed pensioenfondsbestuur. De code pensioenfondsen is per 1 januari 2014 van kracht en is wettelijk verankerd. Stichting Jan Huysman Wz. fonds heeft op basis van deze code haar werkwijze geanalyseerd en heeft daar waar gewenst wijzigingen doorgevoerd. Dit is verwerkt in verschillende fondsdocumenten, zoals statuten reglementen en in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). Het fonds hanteert een checklist om 83 aandachtsgebieden uit de pensioencode inzichtelijk te maken en aan te geven op welke wijze het pensioenfonds deze punten in de fondsdocumenten zijn vastgelegd. 16

17 Per 1 januari 2014 is voor pensioenfondsen in Nederland de Code Pensioenfondsen van kracht. Een pensioenfonds moet aan deze bepalingen voldoen of een toelichting op de punten waarin het pensioenfonds niet voldoet aan de code. Het pensioenfonds voldoet aan deze code met daarbij de volgende opmerkingen: De klokkenluidersregeling: het pensioenfonds heeft geen eigen klokkenluidersregeling, maar er kan gebruikt worden gemaakt van de klokkenluiders regeling van de werkgever. Het bestuur streeft er naar te voldoen aan de diversiteitsdoelstellingen en complementaire samenstelling zodat bestuur en VO een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden. Echter zal bij benoeming de geschiktheid van een aspirant bestuurder of lid van het VO doorslaggevend zijn. Belangrijk is dat de bestuurders, ongeacht eigen leeftijd of geslacht of andere kenmerken, de belangen van alle deelnemers goed behartigt. Integere bedrijfsvoering Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch, fiscaal en beleggingsterrein. Het bestuur blijft evenwel altijd eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs. Van alle bestuurs- en beleggingsvergaderingen worden notulen gemaakt. De te nemen acties worden vastgelegd in de actielijst. Opmerkingen/aanbevelingen van de visitatiecommissie, accountant en certificerend actuaris worden ook opgenomen in de actielijst om te borgen dat opvolging gegeven wordt aan de opmerkingen/aanbevelingen. Voor elk bestuursbesluit wordt sinds medio 2013 ten behoeve van een goede risico afweging en onderbouwing op gestandaardiseerde wijze een risicoafweging gemaakt. Op deze wijze streeft het bestuur op transparante wijze bestuursbesluiten vast te leggen, waarbij de risicoafweging toegelicht wordt. Het bestuur heeft een overzicht van de fondsdocumenten met vermelding van data van inwerkingtreding en review data. Het bestuur schakelt indien noodzakelijk extern deskundigen in voor onder meer juridisch advies en beleggingsadvies. Fondsdocumenten als reglement en statuten worden altijd voorgelegd aan een juridisch adviseur. Het bestuur heeft in 2014 dertien keer vergaderd, de beleggingscommissie vijf maal. Daarnaast is er de jaarlijkse deelnemersvergadering in september geweest. Deskundigheidsbevordering en bestuurlijke effectiviteit Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. Het bestuur toetst de geschiktheid van de bestuursleden bij het aantreden en gedurende het bestuurslidmaatschap. Hiervoor is een functieprofiel opgesteld. Bij een vacature zal dit profiel basis zijn van de op te stellen profielschets voor de bestuursfunctie. Het opleidingsplan waarborgt dat de geschiktheid van bestuursleden op peil blijft en waar nodig wordt verbreed of ontwikkeld. Het fonds heeft een geschiktheidsplan opgesteld. De geschiktheid van een bestuurder wordt beoordeeld op basis van deskundigheid en van competenties. Bij elke mutatie in het bestuur gaat het bestuur na of die geschiktheid nog steeds aanwezig is. Tenminste eenmaal per twee jaar gaat het bestuur in een zelfevaluatie na of het bestuur als collectief actuele ontwikkelingen op pensioengebied in voldoende mate volgt. Er worden twee geschiktheidsniveau s onderscheiden, A en B. 17

18 Alle bestuurders moeten minimaal geschiktheidsniveau A te hebben. Hieronder wordt verstaan dat elk bestuurslid kennis en inzicht heeft van alle aandachtsgebieden (zie tabel hieronder). Het bestuurslid is in staat tot oordeelsvorming in verband met besluitvorming. Hieronder wordt onder meer verstaan dat de bestuurder overzicht houdt op de probleemstelling, in staat is om relevante criteria vast te stellen om tot een, afgewogen, oordeel te komen en daarbij zo nodig de juiste specialisten weet in te schakelen om de eigen mening te onderbouwen. Het bestuurslid kan meepraten en kritische vragen stellen over alle aandachtsgebieden. Geschiktheidsniveau A omvat ook de eisen ten aanzien van competenties en professioneel gedrag. Geschiktheidsniveau B is het niveau van een ervaren bestuurder. De volgende deskundigheidsgebieden worden onderscheiden: Het besturen van een organisatie Relevante wet- en regelgeving Pensioenregelingen en pensioensoorten Financiële aspecten -Vermogensbeheer - Actuariële aspecten Administratieve organisatie en interne controle Uitbesteden van werkzaamheden Communicatie Met de huidige samenstelling van het bestuur voldoet het aan de geschiktheidseisen. In het geschiktheidsplan heeft het bestuur vastgelegd aan welke competenties een bestuurder moet voldoen. Onderdelen hierin zijn: Strategisch denken Integriteit Organisatie- en omgevingsbewustzijn Verantwoordelijkheid Toezicht en overzicht houden Besluitvaardig Voor de voorzitter is additioneel de volgende competentie vereist: Voorzittersvaardigheid Op basis van de criteria in het geschiktheidsplan heeft het bestuur een functieprofiel opgesteld wat van toepassing is op vacatures. In het functieprofiel van de bestuursleden is vastgelegd de tijd die nodig is voor werkzaamheden voor het pensioenfonds. De geschiktheidseisen zijn ook van toepassing voor het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht. Evaluatie De deskundigheid wordt jaarlijks getoetst met een evaluatie voor individuele bestuursleden en het bestuur als geheel. De uitkomsten zijn vastgelegd in de deskundigheidsmatrix. Op basis van de toegewezen aandachtsgebieden wordt jaarlijks bepaald welke acties ondernomen moeten worden om de vereiste deskundigheid te halen respectievelijk te behouden. Het niveau van de toetsing ligt vast in de eindtermen. In 2014 heeft het bestuur de evaluatie op een nieuwe wijze vormgegeven op aanbeveling van het intern toezicht. De evaluatie is dit jaar onder leiding van externe begeleider uitgevoerd. Hiervan is een verslag gemaakt en zijn opmerkingen en aanbevelingen overgenomen op de actielijst van het bestuur. 18

19 Melding op grond van pensioenwet Het afgelopen jaar zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen aanwijzingen aan het fonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. In het boekjaar is een langeen kortetermijnherstelplan van toepassing vanwege een reservetekort en dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft dit onverwijld gemeld bij DNB. Toelichting op het herstelplan is opgenomen in de financiële paragraaf. De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door het bestuur nauwgezet gevolgd. In dit verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. Gedragscode / Compliance Jaarlijks wordt door het bestuur de gedragscode getekend. Onder de gedragscode vallen de bestuursleden en de leden van de beleggingscommissie. Over 2014 heeft de compliance officer geen bijzonderheden geconstateerd. Nevenactiviteiten Het pensioenfonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. Er worden door het fonds geen nevenactiviteiten uitgevoerd. Het bestuur heeft een concept document risicobeheersing belangenverstrengeling opgesteld in Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke of professionele belangen, anders dan die van het pensioenfonds, bewust of onbewust worden meegenomen in de besluitvorming. In het betreffende document worden mogelijke risico s geïdentificeerd en geanalyseerd en is aangegeven op welke wijze voorkomen wordt dat belangenverstrengeling impact heeft op de besluitvorming. Klachtenprocedure Het bestuur heeft een klachtenprocedure (bijlage ABTN). Het bestuur heeft in 2014 geen klachten ontvangen. Principes bij beloningsbeleid Het bestuur heeft zelf verklaard geen enkele vorm van beloning te ontvangen voor de werkzaamheden uitgevoerd door derden die verband houden met het bestuur van Stichting Jan Huysman Wz. fonds. Toezichthouder Het fonds heeft alleen schriftelijk contact gehad met DNB. Uitbesteding Het fonds het uitbestedingsbeleid vastgelegd. In dit document wordt beschreven op welke wijze externe dienstverleners worden geselecteerd. Het actuariële werk is uitbesteed aan Mercer. Een vertegenwoordiger is regelmatig aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen. 19

20 De deelnemers-, excasso- en financiële administratie is uitbesteed aan KPMG Management Services (KMS), (per 1 april 2015: 216 Accountants B.V.). De uitvoering is vastgelegd in een Service Level Agreement. Het bestuur heeft in 2014 gesprekken gevoerd om de kwaliteit en de dienstverlening van de administrateur te bespreken en te verbeteren. Overeengekomen is om op kwartaalbasis een rapportage op te stellen aan het bestuur. De controle op de jaarrekening wordt uitgevoerd door Ernst & Young accountants LLP. Ten aanzien van uitbesteding van het vermogensbeheer heeft het fonds in het risicomanagementdocument de volgende punten vastgelegd. Verwerking strategisch beleggingsbeleid: de uitkomsten van de strategische studie en het vastleggen van het vermogensbeheermandaat gebeurt in samenspraak met de externe adviseur van Mercer Investment. De complexiteit van de beleggingen dient in overeenstemming te zijn met de kennis en governance binnen de organisatie, hierbij rekent het pensioenfonds de vermogensbeheerders en adviseurs ook als onderdeel van de organisatie. Het pensioenfonds streeft naar transparantie in de beleggingen en realiseert zich de gevaren van het ontbreken hiervan. Bewaken effectieve begrenzingen aan de opdracht aan de vermogensbeheerder. Maandelijks ontvangt het bestuur een rapportage van de vermogensbeheerder en elk kwartaal een risicorapportage, een performance rapportage en een beleidsmonitor van de beleggingsadviseur. Op basis van deze rapportages worden de actuele wegingen besproken en zo nodig bijgesteld. Dit geldt in het bijzonder ook voor de renteafdekking. Inzicht in de beleggingsportefeuille. Het bestuur ontvangt naast de maandrapportage ook onderliggende jaarrapporten van de beleggingsfondsen. Juridische vormgeving. Mandaten worden voorgelegd aan de beleggingsadviseur. Communicatie Het bestuur probeert zo compleet en zorgvuldig mogelijk met haar deelnemers te communiceren. Dit beleid moet er op gericht zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun pensioenresultaten, de stand van zaken van het fonds en over relevante veranderingen. Bijgaand een overzicht van de belangrijkste punten in 2014: Het fonds heeft de actieven en gepensioneerden viermaal geïnformeerd over de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de ontwikkelingen van het herstelplan. De AFM hanteert als norm voor tijdige verzending van de UPO s 30 september. Voor het Jan Huysman Wz. Fonds zijn de UPO s over het jaar 2014 aan het eind van het derde kwartaal 2014 verzonden aan de slapers en actieve deelnemers; Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) Het pensioenregister maakt het voor iedereen vanaf 15 jaar mogelijk om met zijn/haar DigiD in te loggen en een overzicht op te vragen van zijn eigen pensioen-regelingen en AOWrechten. Ook de rechten opgebouwd bij het Jan Huysman Wz. Fonds zijn hierin opgenomen. Zo kan iedere deelnemer duidelijk zien hoe hoog zijn totale oudedagsvoorziening is, bij welke pensioenuitvoerder het pensioen is opgebouwd en waar hij terecht kan voor meer informatie; Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, statuten en reglementen opvragen. Op de website zijn verschillende documenten in te zien. 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

De heer Siebesma opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt iedereen voor die aan de bestuurstafel zit.

De heer Siebesma opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt iedereen voor die aan de bestuurstafel zit. Datum : 22 september 2015 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Aanwezig Bestuursleden: R.J.P. Siebesma, F.J. de Jonge S. Kortekaas, H. van Leeuwen, P.S.G. Naber, D. Veltrop-Rol, H. van de Heuvel (Mercer),

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Jaarverslag. Jan Huysman Wz. Fonds. Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x 1000 (tenzij anders vermeld)

Jaarverslag. Jan Huysman Wz. Fonds. Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x 1000 (tenzij anders vermeld) Jaarverslag 2012 Jan Huysman Wz. Fonds Pensioenfonds van ADM Cocoa B.V. In dit rapport: alle bedragen x 1000 (tenzij anders vermeld) Inhoudsopgave 1. Karakteristieken van het pensioenfonds 3 2. Kerncijfers

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young 1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (hierna: SPEY) is een ondernemingspensioenfonds (volledig verzekerd bij Aegon) en regelt de pensioenvoorziening

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 blad 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Deskundigheidsniveau s... 3 Deskundigheidsverdeling...

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016 1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als goed huisvader de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016)

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) 1. Samenvatting In 2017 wordt intern toezicht op pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies geëvalueerd.

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Normen Code Pensioenfondsen

Normen Code Pensioenfondsen Analyse Code pensioenfondsen SPW De Code Pensioenfondsen is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De normen in de Code zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Afwijken

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie