Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Jaarverslag Statutair gevestigd te Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Jaarverslag 2007. Statutair gevestigd te Den Haag"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Jaarverslag 2007 Statutair gevestigd te Den Haag

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

3 TU1.UT TUVoorwoordUT TU2.UT TUKengetallen TU3.UT TUrofiel Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Jaarverslag en kerncijfers voor 2007UT 5 8 TU2.1UT TUKengetallen en kerncijfersut van het fondsut 8 10 TU3.1UT TUDoelstelling pensioenfondsut 10 TU3.2UT TUOrganisatie van het pensioenfondsut 10 TU3.3UT TUension Fund GovernanceUT 12 TU3.4UT TUersonaliaUT 15T Verslag van het bestuur U4.U UVermogenspositie en beleidu 20 U4.1U UOvergang op FTKU 20 U4.2U UFinanciële positieu 20 U4.3U UFinancieel BeleidU 21 U4.4U UTechnische winstdelingu 22 U4.5U UResultaat van het fondsu 22 U4.6U UHerverzekeringU U5.U UBeleggingenU U5.1U UAlgemeenU 24 U5.2U UBeleggingsbeleidU 24 U5.3U USamenstelling en performance beleggingsportefeuilleu 25 U5.4U UToelichting beleggingsperformanceu 25 U5.5U UMaatschappelijk verantwoord beleggenu U6.U UensioenregelingU U6.1U UInhoud pensioenregeling van het fondsu 31 U6.2U UWerkgevers- en deelnemersbestandu 33 U6.3U UToeslagbeleidU 34 U6.4U Uremies en koopsommenu 34 U6.5U UitkeringenU U7.U UOntwikkelingenU U7.1U UBestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaanu 36 U7.2U UOpheffing repensioenfonds - overvoer naar het OuderdomspensioenfondsU 37 U7.3U Uension Fund GovernanceU 37 U7.4U UFTK en RJ610U 38 U7.5U Uremie-, beleggings- en toeslagbeleidu 38 U7.6U UensioenregelingU 38 U7.7U UStatuten, reglementen en ABTNU 38 U7.8U UCommunicatieU 39 U7.9U UAFM en DNBU 41 U7.10U UFunctioneren van het pensioenfondsu 41 U7.11U UGebeurtenissen na balansdatumu U8.U URisicobeheerU U8.1U USolvabiliteitsrisicoU 42 U8.2U UMismatchrisico su 42 U8.3U UBelangrijkste beleggingsrisico su 42 U8.4U UBelangrijkste verplichtingenrisico su 43 U8.5U UOverige risico su 43 U8.6U URisicoanalyse door De Nederlandsche BankU 44 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 1

4 UKosten Jaarverslag 2007 Verslag van het verantwoordingsorgaan U9.U UVerantwoordingsorgaanU 47 U9.1U UVerslag van het verantwoordingsorgaanu 47 U9.2U UReactie van het bestuuru 47 Jaarrekening U U10.U UBalans per 31 december 2007U 50 U11.U UStaat van Baten en LastenU 53 U12.U UKasstroomoverzichtU 55 U13.U UWijziging grondslagenu 57 U13.1U UWijziging waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagenu 57 U13.2U UresentatiewijzigingU U14.U UGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingu U14.1U UAlgemeenU 61 U14.2U UHerverzekeringsdeel Technische VoorzieningenU 61 U14.3U UVorderingen en overlopende activau 62 U14.4U UTechnische voorzieningu 62 U14.5U UAlgemene kostenu 63 U14.6U UKasstroomoverzicht U15.U UToelichting op de balans U U U15.1U UAlgemeenU 65 U15.2U UHerverzekeringsdeel Technische VoorzieningenU 65 U15.3U UVorderingen en overlopende activau 67 U15.4U UOverige vorderingenu 67 U15.5U UStichtingskapitaal en reservesu 67 U15.6U UTechnische VoorzieningenU 69 U15.7U UOverige kortlopende schulden en overlopende passivau 71 U15.8U UNiet in de balans opgenomen activa en verplichtingenu U16.U UToelichting op de staat van baten en lastenu U16.1U UremiebijdrageU 72 U16.2U UIntrestopbrengstenU 72 U16.3U UMutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen - garantiecontractu 72 U16.4U UBaten uit herverzekeringu 73 U16.5U UOverige batenu 73 U16.6U UensioenuitkeringenU 73 U16.7U UensioenuitvoeringskostenU 73 U16.8U UAantal personeelsledenu 75 U16.9U UBezoldiging bestuurdersu 75 U16.10U UMutatie technische voorziening voor risico van het pensioenfondsu 75 U16.11U UMutatie overige Technische VoorzieningenU 75 U16.12 ensioenopbouwu 75 U16.13U USaldo overdracht van pensioenrechtenu 76 Overige gegevens U17.U UBestemming saldo van baten en lastenu 79 U18.U UGebeurtenissen na balansdatumu 81 U19.U UActuariële verklaringu 83 U20.U UAccountantsverklaringU 85 U21.U UAangesloten ondernemingenu 87 2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

5 Jaarverslag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 3

6 4 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

7 1. Voorwoord Het jaar 2007 werd gekenmerkt door een veelvoud aan ontwikkelingen, al dan niet ingegeven door verplichtingen opgelegd door de wetgever. Op 1 januari 2007 is de ensioenwet in werking getreden als opvolger van de ensioen- en Spaarfondsenwet. Los van de gevolgen voor de uitvoering van de pensioenregeling van het fonds, zijn de meest ingrijpende elementen uit de ensioenwet de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur (FG) en de overgang op het Finnancieel Toetsingskader (FTK). In het kader van de FG heeft het bestuur een deelnemersraad en een verantwoordingsorgaan ingesteld. Ten aanzien van het intern toezicht is de keuze gemaakt voor een visitatiecommissie. De reglementen voor deze nieuwe organen zijn inmiddels vastgesteld en de bemensing van deelnemersraad en verantwoordingsorgaan is voor een deel ingevuld. Dit jaarverslag bevat voor de eerste maal het oordeel van het verantwoordingsorgaan alsmede de reactie van het bestuur hierop. De beschrijving van de wijze waarop het pensioenfonds invulling geeft aan de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur vormt een belangrijk onderdeel van het bestuursverslag. De invoering van het FTK heeft als belangrijkste consequentie om in de verslagstaten - die het fonds bij De Nederlandsche Bank (DNB) moet indienen - zowel de beleggingen als de Voorziening ensioenverplichtingen tegen actuele waarde te waarderen. Dit brengt de overgang van een vaste rekenrente naar een marktrente met zich mee. Hieraan verbonden is de keuze van het bestuur om reeds voor verslagjaar 2007 over te gaan op de vernieuwde verslagleggingsrichtlijn RJ 610. Deze vernieuwde richtlijn die betrekking heeft op een nieuwe wijze van verantwoording in de jaarrekening is weliwaar pas van toepassing vanaf boekjaar 2008, maar omdat de aanpassingen volgens deze richtlijn voor een belangrijk deel corresponderen met de waarderingsverplichtingen volgens het FTK, heeft het bestuur ervoor gekozen om reeds voor boekjaar 2007 deze richtlijn toe te passen. Hiermee worden verschillen tussen de jaarrekening en de verslagstaten voor DNB voorkomen. De jaarrekentechnische consequenties van de overgang op het FTK en RJ 610 worden uitgebreid toegelicht in zowel het bestuursverslag als in de jaarrekening zelf. Het pensioenfonds heeft een zogeheten ALM-studie, gevolgd door een continuïteitsanalyse, laten uitvoeren om de indexatiecapaciteit in kaart te brengen. De resultaten van deze analyse dienen als input voor het - wettelijk verplichte - toeslaglabel. Uit dit label moet in één oogopslag de toeslagkwaliteit van de pensioenregeling van het fonds blijken. In dit verslag leest u de uitkomsten van deze analyse. Los van alle wettelijke ontwikkelingen, kent het pensioenfonds ook een sterke interne dynamiek. Eind 2007 zijn de rechten en plichten overgenomen die voortkomen uit het liquidatieproces van het repensioenfonds : het Bedrijfstakpensioenfonds repensioen voor de Kuntstof- en Rubberindustrie. Verder is na een langdurrig onderhandelingsproces de herverzekeringsovereenkomst met AEGON voor 5 jaar verlengd. Ook is een acquisitieplan ontwikkeld om de doelstelling van het bestuur om het draagvlak van het fonds te verbreden, gestalte te geven. Kortom, er is veel gebeurd in 2007 en ook in 2008 is er het nodige te doen voor het pensioenfonds. Het bestuur wil op deze wijze dan ook een ieder bedanken die aan de goede gang van zaken in het afgelopen jaar heeft bijgedragen en rekent op een zelfde inzet voor het komende jaar. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie, Den Haag, 20 juni 2008 De heer J.G.J. Bax, (werkgevers)voorzitter De heer drs. L.H. Brug, (werknemers)secretaris Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 5

8 6 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

9 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 7

10 Jaarverslag Kengetallen en kerncijfers voor Kengetallen en kerncijfers (Bedragen x 1.000) Deelnemers (aantallen)* Actieven (incl. arbeidsongeschikten) Gewezen deelnemers Gepensioneerden (incl. WB) Totaal aantal deelnemers Vermogen Voorziening pensioenverplichting op basis van (4%) Voorziening pensioenverplichting n.v.t n.v.t n.v.t op basis van Marktwaarde Overige technische voorzieningen** Vermogen** Dekkingsgraad (%)** 108,4 110,7 115,7 109,3 107,0 remie Bijdragen werkgevers en werknemers Kostendekkende premie*** ensioenuitkeringen Beleggingen Totaal belegde middelen Beleggingsopbrengsten: direct (612) indirect 0 (3.123) beheerskosten 0 (7) (16) (37) (36) Totaal (612) (12) Beleggingsrendement (%) (3,28) (0,72) 10,63 4,97 6,31 Saldo staat van baten en lasten 885 (696) * De aantallen in 2007 zijn exclusief de deelnemers die overkomen van Stichting ensioenfonds RC Tedeco-Gizeh. Er heeft echter wel een verschuiving plaatsgevonden op grond van nieuwe wettelijke voorschriften. Zo zijn deelnemers met een ingegaan prepensioen, waarvoor uit hoofde van hun VUT deelname nog opbouw van ouderdomspensioen plaatsvindt, ingedeeld bij de Actieve deelnemers. ** Boekjaar 2006 is aangepast als gevolg van de stelselwijzigingen (aanpassing naar RJ610) in *** Tot boekjaar 2007 betreft dit de actuariële premie inclusief alle kostenopslagen; vanaf 2007 is dit de kostendekkende premie (voor de samenstelling hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3) 8 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

11 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 9

12 3. rofiel van het fonds 3.1 Doelstelling pensioenfonds Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie richt zich op ondernemingen die voornamelijk rubber en/of kunststoffen verwerken. De werkgevers uit de bedrijfstak kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan het fonds. Het fonds voert de pensioenregeling uit die is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst NWB Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Het pensioenfonds heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van zijn statuten en fondsreglement, pensioenaanspraken te verlenen aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. 3.2 Organisatie van het pensioenfonds Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de organisatie van het pensioenfonds. De wettelijke verplichtingen uit hoofde van ension Fund Governance (FG) hebben een aanzienlijke invloed op de organisatie van het pensioenfonds gekregen. In hoofdstuk 3.3 wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van FG voor het pensioenfonds Organogram Deelnemersraad Verantwoordingsorgaan Bestuur van het pensioenfonds Visitatiecommissie Controlerend Accountant (Ernst & Young Accountants) Adviserend actuaris * (Watson Wyatt) Waarmerkend Actuaris (Ernst & Young Actuarissen) Manager ensioenfondsen en Bestuursondersteuning (AEGON) Administratie (AEGON): - pensioenadministratie - uitkeringsadministratie - financiële administratie Herverzekering (AEGON) Vermogensbeheer (AEGON) * Het bestuur laat zich in voorkomende gevallen door de adviserend actuaris van Watson Wyatt bijstaan. 10 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

13 3.2.2 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bestuur Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en (eind)verantwoordelijk voor alle handelingen die door of namens het pensioenfonds worden verricht. De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: het beheer van het pensioenfonds in de ruimste zin des woords; het uitvoeren van de in het fondsreglement vastgelegde pensioenregeling; het beheersen van de risico s die aan het voorgaande verbonden zijn. Zowel het algemeen strategisch als het dagelijks beleid wordt vastgesteld door het volledige bestuur. Het bestuur kan bepalen dat bepaalde aspecten van het dagelijks beleid worden gedelegeerd aan bestuurscommissies. In het verslagjaar is een tijdelijke commissie ingesteld om de verlenging van de overeenkomst inzake de uitbesteding van administratie, bestuursbegeleiding, vermogensbeheer en herverzekering tussen het fonds en AEGON te begeleiden. Tevens is een ad hoc commissie ingesteld voor de verrichte ALM studie die eind 2007 is gehouden en begin 2008 is gevolgd door een continuïteitsanalyse. Het bestuur heeft de administrateur opdracht gegeven het door het bestuur geformuleerde dagelijks beleid in zijn algemeenheid uit te voeren. Voor zover er beslist dient te worden over bijzondere aangelegenheden die niet kunnen wachten op de besluitvorming tijdens een bestuursvergadering, wordt door de voorzitter en de secretaris (of hun plaatsvervangers) - eventueel na overleg met de adviseur(s) - gezamenlijk het desbetreffende beleid bepaald. Deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie Het pensioenfonds heeft in 2007 een deelnemersraad en verantwoordingsorgaan ingesteld. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over een brede reeks van aangelegenheden die het fonds betreffen. Het bestuur zal ten minste één keer per jaar verantwoording aan het verantwoordingsorgaan afleggen over het gevoerde beleid. Ten aanzien van het intern toezicht geldt dat het bestuur heeft gekozen voor een externe visitatiecommissie. De visitatiecommissie beziet het functioneren van het pensioenfonds en het bestuur kritisch. De werking van de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie komt aan de orde in hoofdstuk 3.3. Het bestuur is van mening dat met de verschillende organen die het fonds kent, de belangen van alle betrokkenen op evenredige wijze behartigd worden Uitbestede werkzaamheden AEGON Het bestuur heeft de administratie en de uitvoering van het dagelijks beleid uitbesteed aan AEGON. Tevens is AEGON herverzekeraar en vermogensbeheerder van het fonds. Externe accountant Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de verslagstaten voor DNB. Tevens wordt een accountantscontrole verricht op het depotverslag. Beide controles worden voor dit boekjaar gedaan door Ernst & Young Accountants. (Actuarieel) adviseur Zoals reeds eerder vermeld, laat het bestuur zich in voorkomende gevallen door een actuarieel adviesbureau bijstaan. Waarmerkend actuaris Vanaf boekjaar 2007 is het fonds verplicht de jaarrekening te laten voorzien van een actuariële verklaring. Hiertoe heeft het bestuur een waarmerkend actuaris aangesteld. Er is gekozen voor Ernst & Young Actuarissen daar zij ook reeds het depotverslag van het fonds van een actuariële verklaring voorzien. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 11

14 3.2.4 Administratieve organisatie Aangezien: de administratie en het vermogensbeheer volledig zijn uitbesteed; het bestuurssecretariaat wordt gevoerd met ondersteuning van de administrateur; het pensioenfonds geen personeel in dienst heeft; heeft het pensioenfonds zelf geen administratieve organisatie opgezet. AEGON heeft zijn organisatie zodanig ingericht dat het bestuur kan beschikken over vaste aanspreekpunten. Ook voor wat betreft de communicatie richting aangesloten werkgevers en (gewezen) deelnemers maakt het fonds gebruik van de diensten van AEGON. Daartoe zijn bij AEGON afzonderlijke telefoonlijnen beschikbaar voor werkgevers- en deelnemersvragen Controlemaatregelen Het bestuur houdt nauwgezet toezicht op de uitbestede werkzaamheden en wel op een zodanige wijze dat het de bedrijfsprocessen op een adequate wijze kan (blijven) beheersen. In het verlengde hiervan is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlemaatregelen gericht op het adequaat beheersen van alle voorkomende bedrijfsprocessen, met inbegrip van een juiste en volledige registratie en verslaglegging van de gegevens van het pensioenfonds. Als uitvloeisel van die verantwoordelijkheid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk beperken van risico s die samenhangen met uitbestede processen. Het voltallige bestuur vergadert in beginsel ten minste drie keer per jaar om alle voorkomende aangelegenheden te bespreken en om te bezien of de voortgang van de processen naar behoren verloopt. Onderdeel van deze algemene controle is een beschouwing van de financiële positie van het pensioenfonds. Voor wat betreft de controle op de administratie en het vermogensbeheer, laat het bestuur de administrateur en de vermogensbeheerders verantwoording afleggen onder meer door middel van het periodiek verstrekken van rapportages en overzichten Aangesloten werkgevers Alle bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers zijn lid van de werkgeversvereniging de NRK-Werkgeversvereniging Branche ensioenregeling (NWB). De NWB voert namens de aangesloten werkgevers de onderhandelingen met de betrokken werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie). De NWB is aangesloten bij de NRK, de brancheorganisatie voor de Rubber- en Kunststofindustrie. 3.3 ension Fund Governance Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijke uitvoerder van de pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur (ension Fund Governance, hierna FG) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld en thans zijn opgenomen in de ensioenwet (W) en zal deze principes naleven. Het incorporeren van de principes in de organisatie van het pensioenfonds is een omvangrijk geheel. In 2007 is het raamwerk hiervoor ontwikkeld en in uitgebouwd, zodat per 1 januari 2008 het fonds aan de wetgeving hieromtrent voldoet. In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van hoe het bestuur invulling heeft gegeven aan de diverse principes. 12 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

15 3.3.1 Transparantie, communicatie en openheid Bestuur Het bestuur geeft inzicht in de besluitvormingsprocedures. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, onder wie ten minste een werkgeversbestuurslid en een deelnemersbestuurslid. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Indien het bestuur niet voltallig is, heeft een werkgeversbestuurslid evenveel stemmen als er deelnemersbestuursleden ter vergadering aanwezig zijn en een deelnemersbestuurslid als er werkgeversbestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur heeft een communicatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor het communicatiebeleid dat het fonds de komende jaren zal gaan voeren richting de doelgroepen van het fonds: te weten werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur publiceert jaarlijks een jaarverslag dat voldoet aan de eisen die het Burgerlijk Wetboek en de Raad voor de Jaarverslaggeving daaraan stellen. Het jaarverslag wordt aan alle aangesloten werkgevers gezonden om ter inzage te worden gelegd voor de deelnemers. Het jaarverslag wordt gedeponeerd bij het handelsregister. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, de statuten en het reglement van de pensioenregeling van het fonds bij de administrateur van het fonds opvragen. Deze documenten zullen medio 2008 eveneens beschikbaar worden gesteld via de website van het fonds. Integere bedrijfsvoering Het beleid van het bestuur van het fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de W. Dit houdt onder meer in: een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing; een analyse en beheersing van integriteitsrisico s; het voorkomen van belangenverstrengeling; een duurzame beheersing van (financiële) risico s. Deze zaken zijn onder meer uitgebreid vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), de gedragscode van het fonds en in het jaarverslag. Functioneren van het bestuur Het bestuur evalueert (jaarlijks) zijn functioneren zowel collectief als individueel aan de hand van een in de loop van 2008 daartoe vast te stellen model Deelnemersraad Het pensioenfonds heeft in 2007 een deelnemersraad ingesteld. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen, maar in ieder geval over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot een aantal in de ensioenwet vastgelegde zaken waaronder de vaststelling van het toeslagbeleid en het jaarverslag. De deelnemersraad bestaat uit 4 raadsleden: drie vertegenwoordigers namens de geleding actieve deelnemers en een vertegenwoordiger namens de geleding pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan In 2007 is tevens uitvoering gegeven aan de oprichting van een verantwoordingsorgaan waaraan het bestuur (ten minste één keer per jaar) verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 13

16 Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag; de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder indien van toepassing de bevindingen van de visitatiecommissie; beleidskeuzes van het bestuur die op de toekomst betrekking hebben, en het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. In dit verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers evenredig vertegenwoordigd. Om redenen van het beheersbaar houden van het bestuursproces, heeft het bestuur besloten om de bemensing van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad te laten bestaan uit een personele unie (voor wat de betreft de vertegenwoordiging namens de actieve deelnemers en de gepensioneerden). Op die wijze kan overleg worden gecombineerd waar het overlap in taken tussen verantwoordingsorgaan en deelnemersraad betreft. Formeel gezien zullen die taken overigens gescheiden worden gehouden. Alle geledingen hebben één stem in het verantwoordingsorgaan. Dit betekent dat de drie in lid 1 onder a bedoelde vertegenwoordigers uit de geleding van de actieve deelnemers gezamenlijk één stem hebben in het verantwoordingsorgaan. In hoofdstuk 9.1 en 9.2 van dit jaarverslag wordt het oordeel van het verantwoordingsorgaan weergegeven alsmede de reactie van het bestuur hierop Intern toezicht Het interne toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds door deskundigen. Het bestuur heeft voor de inrichting van het interne toezicht gekozen voor een visitatiecommissie. Deze commissie zal bestaan uit drie onafhankelijke leden die door het bestuur worden benoemd. Ten minste eens in de drie jaar zal de commissie het functioneren van het fonds en het bestuur doorlichten. De bevindingen van de visitatiecommissie zullen worden opgenomen in het betrokken jaarverslag van het pensioenfonds. De leden van de visitatiecommissie worden door het bestuur aangesteld voor de duur van de betrokken visitatieronde die voor de eerste maal uiterlijk in 2009 zal plaatsvinden Deskundigheidsbevordering Ieder bestuur moet, om inzicht te krijgen in het deskundigheidsniveau van de individuele bestuursleden en te bepalen welk bestuurslid op een bepaald gebied nog opleiding nodig heeft, beschikken over een deskundigheidsplan. Het bestuur van het fonds beschikt reeds enige jaren over een deskundigheidsplan. In dit deskundigheidsplan is per bestuurslid aangegeven in welke mate de deskundigheid aanwezig is en of op een bepaald terrein vergroting van de deskundigheid noodzakelijk is. Met het wettelijk incorporeren van de principes voor goed pensioenfondsbestuur is deskundigheidsbevordering meer dan voorheen een dynamisch onderwerp geworden. Dit is ook terug te vinden in de nieuwe opzet van het deskundigheidsplan zoals dit in ontwikkeling is. Het bestuur zal namelijk zelf bepalen hoe het het benodigde deskundigheidsniveau gaat bereiken. Concreet dient er daarom een opleidingstraject in het deskundigheidsplan te worden opgenomen. Het deskundigheidsplan dient jaarlijks aangepast te worden en voor wat de periode evaluatie betreft objectieve criteria te bevatten. Het bestuur heeft in maart 2008 een themadag georganiseerd om een zogenaamde nul-meting te verrichten. Dit om te bepalen wat het huidige deskundigheidsniveau binnen het bestuur is en vanuit die gegevens zal in de verdere loop van 2008 een opleidingsplan worden ontwikkeld dat in het deskundigheidsplan zal worden opgenomen. 14 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

17 3.3.7 Vergoedingsregeling De bestuursleden ontvangen vacatiegeld voor het deelnemen aan bestuursvergaderingen en aan andere bijeenkomsten waar hun aanwezigheid gewenst is. Reis- en verblijfskosten door de bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakt, worden vergoed. Ook de leden van de deelnemersraad en verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding voor het deelnemen aan bestuurs-/deelnemersraadsveragderingen Klachten- en geschillenprocedure Het fonds heeft een reglement voor een klachten- en geschillenprocedure opgesteld. Klachten betreffen vooral de uitvoering van de pensioenregeling en kunnen in eerste instantie - worden ingediend bij de administrateur van het fonds. Geschillen betreffen onder meer de interpretatie van de regeling kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 3.4 ersonalia Samenstelling bestuur Het bestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Vertegenwoordigers namens de werkgevers: De heer J.G.J. Bax - secretaris; - werkzaam als directeur bij Ruma Rubber BV; De heer G. Colijn - bestuurslid; - werkzaam als HR manager bij Oerlemans lastics BV; De heer R.I. van Erkel - bestuurslid; - werkzaam als controller bij Trelleborg Bakker BV. De heer drs. J.W. Adrian - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als directeur bij NRK, NWB en NWBC. De heer drs. Ir. A. Fraterman - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als beleidsmedewerker bij de AWVN. Vertegenwoordigers namens de werknemers: De heer drs. L.G. Brug - voorzitter; - werkzaam als bestuurder bij FNV Bondgenoten; De heer J.C. Dwarswaard - bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij De Unie; De heer R. van der Wal - bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij CNV BedrijvenBond. Mevrouw T.F.M. Schets - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als bestuurder bij FNV Bondgenoten De heer M.J.A. Jacobs - plaatsvervangend bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij De Unie Mevrouw G. van Valkenburg - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als bestuurder bij CNV BedrijvenBond Om te vermijden dat er te veel bestuursleden tegelijk zullen aftreden zal in 2008 een rooster van aftreden ingevoerd worden. Het belangrijkste hierbij is dat er een grote mate van continuïteit in de bestuursdeskundigheid gewaarborgd is. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 15

18 Samenstelling deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie Deelnemersraad De heer.j.m. van Oerle - namens de geleding actieve deelnemers; - benoemd door FNV Bondgenoten; De heer H.K. Lekner - namens de geleding gensioengerechtigden; - benoemd door FNV Bondgenoten; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers - benoemd door De Unie / CNV BedrijvenBond; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers - benoemd door De Unie / CNV BedrijvenBond. Verantwoordingsorgaan De heer.j.m. van Oerle - namens de geleding actieve deelnemers; De heer H.K. Lekner - namens de geleding pensioengerechtigden; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers; De heer D. van der Walle - namens de werkgeversgeleding. Wanneer het verantwoordingsorgaan volledig is geïnstalleerd, zal een rooster van aftreden worden opgesteld. Gezien de personele unie met de deelnemersraad voor de thans in het verantwoordingsorgaan zittende leden, wordt het rooster van aftreden tezamen met dat van de deelnemersraad opgesteld. Overige gegevens De accountant van het pensioenfonds is Ernst & Young Accountants te Den Haag. De waarmerkend actuaris van het pensioenfonds is Ernst & Young Actuarissen te Amsterdam. De herverzekeringsmaatschappij is AEGON Levensverzekering N.V. te Den Haag. De vermogensbeheerder is AEGON Investment Management B.V. te Den Haag. De administrateur is AEGON Levensverzekering N.V. te Den Haag. Ontwikkelingen De heer R. van der Wal heeft in april 2008 zijn functie als bestuurslid beëindigd vanwege het aanvaarden van een functie buiten de CNV BedrijvenBond. De heer Van der Wal is inmiddels opgevolgd door mevrouw G. van Valkenburg. 16 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

19 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 17

20 Verslag van het bestuur 18 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

21 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 19

22 4. Vermogenspositie en beleid 4.1 Overgang op FTK In de ensioenwet (W) worden middels het daarin opgenomen Financieel Toetsingskader (FTK) voorwaarden gesteld aan de financiering van de pensioenfondsen. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in het "besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen" dat eveneens op 1 januari 2007 in werking is getreden. De doelstelling van het FTK is de bescherming van de pensioentoezegging van deelnemers in een pensioenfonds. De financiële opzet van een pensioenfonds moet transparant zijn en de pensioenverplichtingen dienen een realistisch beeld te geven. Verder dient een helder inzicht te worden verkregen van de risico s die het pensioenfonds loopt. Het FTK vereist eigen verantwoordelijkheid en vormt een toetsingsinstrument waarmee pensioenfondsen hun bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kunnen invullen. Het FTK stelt eisen aan onder meer het niveau van de dekkingsgraad en het kunnen opvangen van een daling van de aandelenkoersen, maar ook van een rentedaling. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht door het pensioenvermogen van het pensioenfonds periodiek te toetsen. Daarnaast stelt DNB eisen aan de hoogte van de premie. Onderstaand worden de belangrijkste elementen kort toegelicht: Zowel de bezittingen als de pensioenverplichtingen van het fonds moeten worden berekend op marktwaarde. Het FTK heeft onder meer tot verscherping van de solvabiliteitseisen geleid. Het pensioenfonds moet frequent toetsen of de aanwezige financiële middelen voldoende zijn om de opgebouwde pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. Een pensioenfonds dient ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uit te voeren. Met deze analyse wordt de solvabiliteitsontwikkeling voor de langere termijn zichtbaar gemaakt en inzicht gegeven in de effectiviteit van de financiële opzet. Daarnaast wordt met de continuïteitsanalyse bezien of het pensioenfonds met de beschikbare beleidsinstrumenten voldoende sturingskracht heeft om de verplichtingen op langere termijn na te komen. Tenslotte wordt met deze analyse de realisatiekans van de toeslagenambitie van het pensioenfonds becijferd. Het pensioenfonds moet een kostendekkende premie bij de aangesloten werkgevers in rekening brengen In de W is omschreven dat een pensioenfonds moet vastleggen of er toeslagen worden verleend en, zo ja, wat het ambitieniveau is en welke voorwaarden gelden bij de toeslagverlening. De toeslagmogelijkheden zijn uitgewerkt en vorm-gegeven in de zogeheten toeslagenmatrix die DNB in haar toezicht op pensioenfondsen toepast. Het pensioenfonds past deze regelgeving toe. De beleggingen van het fonds dienen zodanig te zijn dat de veiligheid, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. In 2007 is voor het pensioenfonds een ALM-studie uitgevoerd die in maart 2008 is afgerond en gevolgd is door een continuïteitsanalyse. Uit de continuïteitsanalyse is gebleken dat - naar de in 2007 geldende situatie - dekkingsgraad, solvabiliteit en doorsneepremie voldoende zijn. Op basis van de continuïteitsanalyse is de verwachting dat de gemiddelde toeslag (indexatie) op het pensioen van de deelnemers de komende jaren meer dan de helft van de maatstaf zal zijn. De maatstaf betreft de gemiddelde stijging van de loon- en prijsindex. De toeslag kan per jaar verschillen. 4.2 Financiële positie De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in de zogeheten dekkingsgraad, die de verhouding aangeeft tussen het pensioenvermogen en de technische voorzieningen. Het pensioenvermogen is daarbij de som van de technische voorzieningen en het vermogen van het pensioenfonds. Tot en met het boekjaar 2006 werd bij deze berekening een rekenrente van 4% gehanteerd voor de vaststelling van de Voorziening ensioenverplichtingen (VV) 20 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen

Jaarverslag 2008. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen

Jaarverslag 2009. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Herwinning Grondstoffen Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel 11 4. Vermogenspositie en beleid 17 5. Beleggingen 23 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Jaarverslag 2008. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Inhoudsopgave Jaarverslag 4 1. Voorwoord 5 2. Profiel 7 3. Kerncijfers 11 4. Verslag van het verantwoordingsorgaan 13 5. Verslag

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 3

J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 S t i c h t i n g B e d r i j f s t a k p e n s i o e n f o n d s v o o r d e K u n s t s t o f - e n R u b b e r i n d u s t r i e Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2011

VERKORT JAARVERSLAG 2011 VERKORT JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Kerncijfers 3 3. Profiel van SPNG 5 4. Vermogenspositie en beleid 11 5. Beleggingen 17 6. Pensioenregeling 21 7. Ontwikkelingen 24 8. Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding Dit document ( de Verklaring ) heeft tot doel de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna BFM )

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Jaarverslag 2009. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel 11 4. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 5. Verslag

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie