Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Jaarverslag Statutair gevestigd te Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Jaarverslag 2007. Statutair gevestigd te Den Haag"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Jaarverslag 2007 Statutair gevestigd te Den Haag

2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

3 TU1.UT TUVoorwoordUT TU2.UT TUKengetallen TU3.UT TUrofiel Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Jaarverslag en kerncijfers voor 2007UT 5 8 TU2.1UT TUKengetallen en kerncijfersut van het fondsut 8 10 TU3.1UT TUDoelstelling pensioenfondsut 10 TU3.2UT TUOrganisatie van het pensioenfondsut 10 TU3.3UT TUension Fund GovernanceUT 12 TU3.4UT TUersonaliaUT 15T Verslag van het bestuur U4.U UVermogenspositie en beleidu 20 U4.1U UOvergang op FTKU 20 U4.2U UFinanciële positieu 20 U4.3U UFinancieel BeleidU 21 U4.4U UTechnische winstdelingu 22 U4.5U UResultaat van het fondsu 22 U4.6U UHerverzekeringU U5.U UBeleggingenU U5.1U UAlgemeenU 24 U5.2U UBeleggingsbeleidU 24 U5.3U USamenstelling en performance beleggingsportefeuilleu 25 U5.4U UToelichting beleggingsperformanceu 25 U5.5U UMaatschappelijk verantwoord beleggenu U6.U UensioenregelingU U6.1U UInhoud pensioenregeling van het fondsu 31 U6.2U UWerkgevers- en deelnemersbestandu 33 U6.3U UToeslagbeleidU 34 U6.4U Uremies en koopsommenu 34 U6.5U UitkeringenU U7.U UOntwikkelingenU U7.1U UBestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaanu 36 U7.2U UOpheffing repensioenfonds - overvoer naar het OuderdomspensioenfondsU 37 U7.3U Uension Fund GovernanceU 37 U7.4U UFTK en RJ610U 38 U7.5U Uremie-, beleggings- en toeslagbeleidu 38 U7.6U UensioenregelingU 38 U7.7U UStatuten, reglementen en ABTNU 38 U7.8U UCommunicatieU 39 U7.9U UAFM en DNBU 41 U7.10U UFunctioneren van het pensioenfondsu 41 U7.11U UGebeurtenissen na balansdatumu U8.U URisicobeheerU U8.1U USolvabiliteitsrisicoU 42 U8.2U UMismatchrisico su 42 U8.3U UBelangrijkste beleggingsrisico su 42 U8.4U UBelangrijkste verplichtingenrisico su 43 U8.5U UOverige risico su 43 U8.6U URisicoanalyse door De Nederlandsche BankU 44 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 1

4 UKosten Jaarverslag 2007 Verslag van het verantwoordingsorgaan U9.U UVerantwoordingsorgaanU 47 U9.1U UVerslag van het verantwoordingsorgaanu 47 U9.2U UReactie van het bestuuru 47 Jaarrekening U U10.U UBalans per 31 december 2007U 50 U11.U UStaat van Baten en LastenU 53 U12.U UKasstroomoverzichtU 55 U13.U UWijziging grondslagenu 57 U13.1U UWijziging waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagenu 57 U13.2U UresentatiewijzigingU U14.U UGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingu U14.1U UAlgemeenU 61 U14.2U UHerverzekeringsdeel Technische VoorzieningenU 61 U14.3U UVorderingen en overlopende activau 62 U14.4U UTechnische voorzieningu 62 U14.5U UAlgemene kostenu 63 U14.6U UKasstroomoverzicht U15.U UToelichting op de balans U U U15.1U UAlgemeenU 65 U15.2U UHerverzekeringsdeel Technische VoorzieningenU 65 U15.3U UVorderingen en overlopende activau 67 U15.4U UOverige vorderingenu 67 U15.5U UStichtingskapitaal en reservesu 67 U15.6U UTechnische VoorzieningenU 69 U15.7U UOverige kortlopende schulden en overlopende passivau 71 U15.8U UNiet in de balans opgenomen activa en verplichtingenu U16.U UToelichting op de staat van baten en lastenu U16.1U UremiebijdrageU 72 U16.2U UIntrestopbrengstenU 72 U16.3U UMutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen - garantiecontractu 72 U16.4U UBaten uit herverzekeringu 73 U16.5U UOverige batenu 73 U16.6U UensioenuitkeringenU 73 U16.7U UensioenuitvoeringskostenU 73 U16.8U UAantal personeelsledenu 75 U16.9U UBezoldiging bestuurdersu 75 U16.10U UMutatie technische voorziening voor risico van het pensioenfondsu 75 U16.11U UMutatie overige Technische VoorzieningenU 75 U16.12 ensioenopbouwu 75 U16.13U USaldo overdracht van pensioenrechtenu 76 Overige gegevens U17.U UBestemming saldo van baten en lastenu 79 U18.U UGebeurtenissen na balansdatumu 81 U19.U UActuariële verklaringu 83 U20.U UAccountantsverklaringU 85 U21.U UAangesloten ondernemingenu 87 2 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

5 Jaarverslag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 3

6 4 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

7 1. Voorwoord Het jaar 2007 werd gekenmerkt door een veelvoud aan ontwikkelingen, al dan niet ingegeven door verplichtingen opgelegd door de wetgever. Op 1 januari 2007 is de ensioenwet in werking getreden als opvolger van de ensioen- en Spaarfondsenwet. Los van de gevolgen voor de uitvoering van de pensioenregeling van het fonds, zijn de meest ingrijpende elementen uit de ensioenwet de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur (FG) en de overgang op het Finnancieel Toetsingskader (FTK). In het kader van de FG heeft het bestuur een deelnemersraad en een verantwoordingsorgaan ingesteld. Ten aanzien van het intern toezicht is de keuze gemaakt voor een visitatiecommissie. De reglementen voor deze nieuwe organen zijn inmiddels vastgesteld en de bemensing van deelnemersraad en verantwoordingsorgaan is voor een deel ingevuld. Dit jaarverslag bevat voor de eerste maal het oordeel van het verantwoordingsorgaan alsmede de reactie van het bestuur hierop. De beschrijving van de wijze waarop het pensioenfonds invulling geeft aan de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur vormt een belangrijk onderdeel van het bestuursverslag. De invoering van het FTK heeft als belangrijkste consequentie om in de verslagstaten - die het fonds bij De Nederlandsche Bank (DNB) moet indienen - zowel de beleggingen als de Voorziening ensioenverplichtingen tegen actuele waarde te waarderen. Dit brengt de overgang van een vaste rekenrente naar een marktrente met zich mee. Hieraan verbonden is de keuze van het bestuur om reeds voor verslagjaar 2007 over te gaan op de vernieuwde verslagleggingsrichtlijn RJ 610. Deze vernieuwde richtlijn die betrekking heeft op een nieuwe wijze van verantwoording in de jaarrekening is weliwaar pas van toepassing vanaf boekjaar 2008, maar omdat de aanpassingen volgens deze richtlijn voor een belangrijk deel corresponderen met de waarderingsverplichtingen volgens het FTK, heeft het bestuur ervoor gekozen om reeds voor boekjaar 2007 deze richtlijn toe te passen. Hiermee worden verschillen tussen de jaarrekening en de verslagstaten voor DNB voorkomen. De jaarrekentechnische consequenties van de overgang op het FTK en RJ 610 worden uitgebreid toegelicht in zowel het bestuursverslag als in de jaarrekening zelf. Het pensioenfonds heeft een zogeheten ALM-studie, gevolgd door een continuïteitsanalyse, laten uitvoeren om de indexatiecapaciteit in kaart te brengen. De resultaten van deze analyse dienen als input voor het - wettelijk verplichte - toeslaglabel. Uit dit label moet in één oogopslag de toeslagkwaliteit van de pensioenregeling van het fonds blijken. In dit verslag leest u de uitkomsten van deze analyse. Los van alle wettelijke ontwikkelingen, kent het pensioenfonds ook een sterke interne dynamiek. Eind 2007 zijn de rechten en plichten overgenomen die voortkomen uit het liquidatieproces van het repensioenfonds : het Bedrijfstakpensioenfonds repensioen voor de Kuntstof- en Rubberindustrie. Verder is na een langdurrig onderhandelingsproces de herverzekeringsovereenkomst met AEGON voor 5 jaar verlengd. Ook is een acquisitieplan ontwikkeld om de doelstelling van het bestuur om het draagvlak van het fonds te verbreden, gestalte te geven. Kortom, er is veel gebeurd in 2007 en ook in 2008 is er het nodige te doen voor het pensioenfonds. Het bestuur wil op deze wijze dan ook een ieder bedanken die aan de goede gang van zaken in het afgelopen jaar heeft bijgedragen en rekent op een zelfde inzet voor het komende jaar. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie, Den Haag, 20 juni 2008 De heer J.G.J. Bax, (werkgevers)voorzitter De heer drs. L.H. Brug, (werknemers)secretaris Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 5

8 6 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

9 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 7

10 Jaarverslag Kengetallen en kerncijfers voor Kengetallen en kerncijfers (Bedragen x 1.000) Deelnemers (aantallen)* Actieven (incl. arbeidsongeschikten) Gewezen deelnemers Gepensioneerden (incl. WB) Totaal aantal deelnemers Vermogen Voorziening pensioenverplichting op basis van (4%) Voorziening pensioenverplichting n.v.t n.v.t n.v.t op basis van Marktwaarde Overige technische voorzieningen** Vermogen** Dekkingsgraad (%)** 108,4 110,7 115,7 109,3 107,0 remie Bijdragen werkgevers en werknemers Kostendekkende premie*** ensioenuitkeringen Beleggingen Totaal belegde middelen Beleggingsopbrengsten: direct (612) indirect 0 (3.123) beheerskosten 0 (7) (16) (37) (36) Totaal (612) (12) Beleggingsrendement (%) (3,28) (0,72) 10,63 4,97 6,31 Saldo staat van baten en lasten 885 (696) * De aantallen in 2007 zijn exclusief de deelnemers die overkomen van Stichting ensioenfonds RC Tedeco-Gizeh. Er heeft echter wel een verschuiving plaatsgevonden op grond van nieuwe wettelijke voorschriften. Zo zijn deelnemers met een ingegaan prepensioen, waarvoor uit hoofde van hun VUT deelname nog opbouw van ouderdomspensioen plaatsvindt, ingedeeld bij de Actieve deelnemers. ** Boekjaar 2006 is aangepast als gevolg van de stelselwijzigingen (aanpassing naar RJ610) in *** Tot boekjaar 2007 betreft dit de actuariële premie inclusief alle kostenopslagen; vanaf 2007 is dit de kostendekkende premie (voor de samenstelling hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3) 8 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

11 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 9

12 3. rofiel van het fonds 3.1 Doelstelling pensioenfonds Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie richt zich op ondernemingen die voornamelijk rubber en/of kunststoffen verwerken. De werkgevers uit de bedrijfstak kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan het fonds. Het fonds voert de pensioenregeling uit die is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst NWB Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie. Het pensioenfonds heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van zijn statuten en fondsreglement, pensioenaanspraken te verlenen aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. 3.2 Organisatie van het pensioenfonds Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de organisatie van het pensioenfonds. De wettelijke verplichtingen uit hoofde van ension Fund Governance (FG) hebben een aanzienlijke invloed op de organisatie van het pensioenfonds gekregen. In hoofdstuk 3.3 wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van FG voor het pensioenfonds Organogram Deelnemersraad Verantwoordingsorgaan Bestuur van het pensioenfonds Visitatiecommissie Controlerend Accountant (Ernst & Young Accountants) Adviserend actuaris * (Watson Wyatt) Waarmerkend Actuaris (Ernst & Young Actuarissen) Manager ensioenfondsen en Bestuursondersteuning (AEGON) Administratie (AEGON): - pensioenadministratie - uitkeringsadministratie - financiële administratie Herverzekering (AEGON) Vermogensbeheer (AEGON) * Het bestuur laat zich in voorkomende gevallen door de adviserend actuaris van Watson Wyatt bijstaan. 10 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

13 3.2.2 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bestuur Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en (eind)verantwoordelijk voor alle handelingen die door of namens het pensioenfonds worden verricht. De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: het beheer van het pensioenfonds in de ruimste zin des woords; het uitvoeren van de in het fondsreglement vastgelegde pensioenregeling; het beheersen van de risico s die aan het voorgaande verbonden zijn. Zowel het algemeen strategisch als het dagelijks beleid wordt vastgesteld door het volledige bestuur. Het bestuur kan bepalen dat bepaalde aspecten van het dagelijks beleid worden gedelegeerd aan bestuurscommissies. In het verslagjaar is een tijdelijke commissie ingesteld om de verlenging van de overeenkomst inzake de uitbesteding van administratie, bestuursbegeleiding, vermogensbeheer en herverzekering tussen het fonds en AEGON te begeleiden. Tevens is een ad hoc commissie ingesteld voor de verrichte ALM studie die eind 2007 is gehouden en begin 2008 is gevolgd door een continuïteitsanalyse. Het bestuur heeft de administrateur opdracht gegeven het door het bestuur geformuleerde dagelijks beleid in zijn algemeenheid uit te voeren. Voor zover er beslist dient te worden over bijzondere aangelegenheden die niet kunnen wachten op de besluitvorming tijdens een bestuursvergadering, wordt door de voorzitter en de secretaris (of hun plaatsvervangers) - eventueel na overleg met de adviseur(s) - gezamenlijk het desbetreffende beleid bepaald. Deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie Het pensioenfonds heeft in 2007 een deelnemersraad en verantwoordingsorgaan ingesteld. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over een brede reeks van aangelegenheden die het fonds betreffen. Het bestuur zal ten minste één keer per jaar verantwoording aan het verantwoordingsorgaan afleggen over het gevoerde beleid. Ten aanzien van het intern toezicht geldt dat het bestuur heeft gekozen voor een externe visitatiecommissie. De visitatiecommissie beziet het functioneren van het pensioenfonds en het bestuur kritisch. De werking van de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie komt aan de orde in hoofdstuk 3.3. Het bestuur is van mening dat met de verschillende organen die het fonds kent, de belangen van alle betrokkenen op evenredige wijze behartigd worden Uitbestede werkzaamheden AEGON Het bestuur heeft de administratie en de uitvoering van het dagelijks beleid uitbesteed aan AEGON. Tevens is AEGON herverzekeraar en vermogensbeheerder van het fonds. Externe accountant Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de verslagstaten voor DNB. Tevens wordt een accountantscontrole verricht op het depotverslag. Beide controles worden voor dit boekjaar gedaan door Ernst & Young Accountants. (Actuarieel) adviseur Zoals reeds eerder vermeld, laat het bestuur zich in voorkomende gevallen door een actuarieel adviesbureau bijstaan. Waarmerkend actuaris Vanaf boekjaar 2007 is het fonds verplicht de jaarrekening te laten voorzien van een actuariële verklaring. Hiertoe heeft het bestuur een waarmerkend actuaris aangesteld. Er is gekozen voor Ernst & Young Actuarissen daar zij ook reeds het depotverslag van het fonds van een actuariële verklaring voorzien. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 11

14 3.2.4 Administratieve organisatie Aangezien: de administratie en het vermogensbeheer volledig zijn uitbesteed; het bestuurssecretariaat wordt gevoerd met ondersteuning van de administrateur; het pensioenfonds geen personeel in dienst heeft; heeft het pensioenfonds zelf geen administratieve organisatie opgezet. AEGON heeft zijn organisatie zodanig ingericht dat het bestuur kan beschikken over vaste aanspreekpunten. Ook voor wat betreft de communicatie richting aangesloten werkgevers en (gewezen) deelnemers maakt het fonds gebruik van de diensten van AEGON. Daartoe zijn bij AEGON afzonderlijke telefoonlijnen beschikbaar voor werkgevers- en deelnemersvragen Controlemaatregelen Het bestuur houdt nauwgezet toezicht op de uitbestede werkzaamheden en wel op een zodanige wijze dat het de bedrijfsprocessen op een adequate wijze kan (blijven) beheersen. In het verlengde hiervan is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlemaatregelen gericht op het adequaat beheersen van alle voorkomende bedrijfsprocessen, met inbegrip van een juiste en volledige registratie en verslaglegging van de gegevens van het pensioenfonds. Als uitvloeisel van die verantwoordelijkheid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk beperken van risico s die samenhangen met uitbestede processen. Het voltallige bestuur vergadert in beginsel ten minste drie keer per jaar om alle voorkomende aangelegenheden te bespreken en om te bezien of de voortgang van de processen naar behoren verloopt. Onderdeel van deze algemene controle is een beschouwing van de financiële positie van het pensioenfonds. Voor wat betreft de controle op de administratie en het vermogensbeheer, laat het bestuur de administrateur en de vermogensbeheerders verantwoording afleggen onder meer door middel van het periodiek verstrekken van rapportages en overzichten Aangesloten werkgevers Alle bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers zijn lid van de werkgeversvereniging de NRK-Werkgeversvereniging Branche ensioenregeling (NWB). De NWB voert namens de aangesloten werkgevers de onderhandelingen met de betrokken werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie). De NWB is aangesloten bij de NRK, de brancheorganisatie voor de Rubber- en Kunststofindustrie. 3.3 ension Fund Governance Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijke uitvoerder van de pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de rincipes voor Goed ensioenfondsbestuur (ension Fund Governance, hierna FG) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld en thans zijn opgenomen in de ensioenwet (W) en zal deze principes naleven. Het incorporeren van de principes in de organisatie van het pensioenfonds is een omvangrijk geheel. In 2007 is het raamwerk hiervoor ontwikkeld en in uitgebouwd, zodat per 1 januari 2008 het fonds aan de wetgeving hieromtrent voldoet. In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van hoe het bestuur invulling heeft gegeven aan de diverse principes. 12 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

15 3.3.1 Transparantie, communicatie en openheid Bestuur Het bestuur geeft inzicht in de besluitvormingsprocedures. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, onder wie ten minste een werkgeversbestuurslid en een deelnemersbestuurslid. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Indien het bestuur niet voltallig is, heeft een werkgeversbestuurslid evenveel stemmen als er deelnemersbestuursleden ter vergadering aanwezig zijn en een deelnemersbestuurslid als er werkgeversbestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur heeft een communicatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor het communicatiebeleid dat het fonds de komende jaren zal gaan voeren richting de doelgroepen van het fonds: te weten werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur publiceert jaarlijks een jaarverslag dat voldoet aan de eisen die het Burgerlijk Wetboek en de Raad voor de Jaarverslaggeving daaraan stellen. Het jaarverslag wordt aan alle aangesloten werkgevers gezonden om ter inzage te worden gelegd voor de deelnemers. Het jaarverslag wordt gedeponeerd bij het handelsregister. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag, de statuten en het reglement van de pensioenregeling van het fonds bij de administrateur van het fonds opvragen. Deze documenten zullen medio 2008 eveneens beschikbaar worden gesteld via de website van het fonds. Integere bedrijfsvoering Het beleid van het bestuur van het fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de W. Dit houdt onder meer in: een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing; een analyse en beheersing van integriteitsrisico s; het voorkomen van belangenverstrengeling; een duurzame beheersing van (financiële) risico s. Deze zaken zijn onder meer uitgebreid vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), de gedragscode van het fonds en in het jaarverslag. Functioneren van het bestuur Het bestuur evalueert (jaarlijks) zijn functioneren zowel collectief als individueel aan de hand van een in de loop van 2008 daartoe vast te stellen model Deelnemersraad Het pensioenfonds heeft in 2007 een deelnemersraad ingesteld. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen, maar in ieder geval over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot een aantal in de ensioenwet vastgelegde zaken waaronder de vaststelling van het toeslagbeleid en het jaarverslag. De deelnemersraad bestaat uit 4 raadsleden: drie vertegenwoordigers namens de geleding actieve deelnemers en een vertegenwoordiger namens de geleding pensioengerechtigden Verantwoordingsorgaan In 2007 is tevens uitvoering gegeven aan de oprichting van een verantwoordingsorgaan waaraan het bestuur (ten minste één keer per jaar) verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 13

16 Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag; de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder indien van toepassing de bevindingen van de visitatiecommissie; beleidskeuzes van het bestuur die op de toekomst betrekking hebben, en het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. In dit verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers evenredig vertegenwoordigd. Om redenen van het beheersbaar houden van het bestuursproces, heeft het bestuur besloten om de bemensing van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad te laten bestaan uit een personele unie (voor wat de betreft de vertegenwoordiging namens de actieve deelnemers en de gepensioneerden). Op die wijze kan overleg worden gecombineerd waar het overlap in taken tussen verantwoordingsorgaan en deelnemersraad betreft. Formeel gezien zullen die taken overigens gescheiden worden gehouden. Alle geledingen hebben één stem in het verantwoordingsorgaan. Dit betekent dat de drie in lid 1 onder a bedoelde vertegenwoordigers uit de geleding van de actieve deelnemers gezamenlijk één stem hebben in het verantwoordingsorgaan. In hoofdstuk 9.1 en 9.2 van dit jaarverslag wordt het oordeel van het verantwoordingsorgaan weergegeven alsmede de reactie van het bestuur hierop Intern toezicht Het interne toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds door deskundigen. Het bestuur heeft voor de inrichting van het interne toezicht gekozen voor een visitatiecommissie. Deze commissie zal bestaan uit drie onafhankelijke leden die door het bestuur worden benoemd. Ten minste eens in de drie jaar zal de commissie het functioneren van het fonds en het bestuur doorlichten. De bevindingen van de visitatiecommissie zullen worden opgenomen in het betrokken jaarverslag van het pensioenfonds. De leden van de visitatiecommissie worden door het bestuur aangesteld voor de duur van de betrokken visitatieronde die voor de eerste maal uiterlijk in 2009 zal plaatsvinden Deskundigheidsbevordering Ieder bestuur moet, om inzicht te krijgen in het deskundigheidsniveau van de individuele bestuursleden en te bepalen welk bestuurslid op een bepaald gebied nog opleiding nodig heeft, beschikken over een deskundigheidsplan. Het bestuur van het fonds beschikt reeds enige jaren over een deskundigheidsplan. In dit deskundigheidsplan is per bestuurslid aangegeven in welke mate de deskundigheid aanwezig is en of op een bepaald terrein vergroting van de deskundigheid noodzakelijk is. Met het wettelijk incorporeren van de principes voor goed pensioenfondsbestuur is deskundigheidsbevordering meer dan voorheen een dynamisch onderwerp geworden. Dit is ook terug te vinden in de nieuwe opzet van het deskundigheidsplan zoals dit in ontwikkeling is. Het bestuur zal namelijk zelf bepalen hoe het het benodigde deskundigheidsniveau gaat bereiken. Concreet dient er daarom een opleidingstraject in het deskundigheidsplan te worden opgenomen. Het deskundigheidsplan dient jaarlijks aangepast te worden en voor wat de periode evaluatie betreft objectieve criteria te bevatten. Het bestuur heeft in maart 2008 een themadag georganiseerd om een zogenaamde nul-meting te verrichten. Dit om te bepalen wat het huidige deskundigheidsniveau binnen het bestuur is en vanuit die gegevens zal in de verdere loop van 2008 een opleidingsplan worden ontwikkeld dat in het deskundigheidsplan zal worden opgenomen. 14 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

17 3.3.7 Vergoedingsregeling De bestuursleden ontvangen vacatiegeld voor het deelnemen aan bestuursvergaderingen en aan andere bijeenkomsten waar hun aanwezigheid gewenst is. Reis- en verblijfskosten door de bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakt, worden vergoed. Ook de leden van de deelnemersraad en verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding voor het deelnemen aan bestuurs-/deelnemersraadsveragderingen Klachten- en geschillenprocedure Het fonds heeft een reglement voor een klachten- en geschillenprocedure opgesteld. Klachten betreffen vooral de uitvoering van de pensioenregeling en kunnen in eerste instantie - worden ingediend bij de administrateur van het fonds. Geschillen betreffen onder meer de interpretatie van de regeling kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 3.4 ersonalia Samenstelling bestuur Het bestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Vertegenwoordigers namens de werkgevers: De heer J.G.J. Bax - secretaris; - werkzaam als directeur bij Ruma Rubber BV; De heer G. Colijn - bestuurslid; - werkzaam als HR manager bij Oerlemans lastics BV; De heer R.I. van Erkel - bestuurslid; - werkzaam als controller bij Trelleborg Bakker BV. De heer drs. J.W. Adrian - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als directeur bij NRK, NWB en NWBC. De heer drs. Ir. A. Fraterman - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als beleidsmedewerker bij de AWVN. Vertegenwoordigers namens de werknemers: De heer drs. L.G. Brug - voorzitter; - werkzaam als bestuurder bij FNV Bondgenoten; De heer J.C. Dwarswaard - bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij De Unie; De heer R. van der Wal - bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij CNV BedrijvenBond. Mevrouw T.F.M. Schets - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als bestuurder bij FNV Bondgenoten De heer M.J.A. Jacobs - plaatsvervangend bestuurslid; - werkzaam als bestuurder bij De Unie Mevrouw G. van Valkenburg - plaatsvervangend bestuurslid - werkzaam als bestuurder bij CNV BedrijvenBond Om te vermijden dat er te veel bestuursleden tegelijk zullen aftreden zal in 2008 een rooster van aftreden ingevoerd worden. Het belangrijkste hierbij is dat er een grote mate van continuïteit in de bestuursdeskundigheid gewaarborgd is. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 15

18 Samenstelling deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie Deelnemersraad De heer.j.m. van Oerle - namens de geleding actieve deelnemers; - benoemd door FNV Bondgenoten; De heer H.K. Lekner - namens de geleding gensioengerechtigden; - benoemd door FNV Bondgenoten; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers - benoemd door De Unie / CNV BedrijvenBond; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers - benoemd door De Unie / CNV BedrijvenBond. Verantwoordingsorgaan De heer.j.m. van Oerle - namens de geleding actieve deelnemers; De heer H.K. Lekner - namens de geleding pensioengerechtigden; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers; Vacature - namens de geleding actieve deelnemers; De heer D. van der Walle - namens de werkgeversgeleding. Wanneer het verantwoordingsorgaan volledig is geïnstalleerd, zal een rooster van aftreden worden opgesteld. Gezien de personele unie met de deelnemersraad voor de thans in het verantwoordingsorgaan zittende leden, wordt het rooster van aftreden tezamen met dat van de deelnemersraad opgesteld. Overige gegevens De accountant van het pensioenfonds is Ernst & Young Accountants te Den Haag. De waarmerkend actuaris van het pensioenfonds is Ernst & Young Actuarissen te Amsterdam. De herverzekeringsmaatschappij is AEGON Levensverzekering N.V. te Den Haag. De vermogensbeheerder is AEGON Investment Management B.V. te Den Haag. De administrateur is AEGON Levensverzekering N.V. te Den Haag. Ontwikkelingen De heer R. van der Wal heeft in april 2008 zijn functie als bestuurslid beëindigd vanwege het aanvaarden van een functie buiten de CNV BedrijvenBond. De heer Van der Wal is inmiddels opgevolgd door mevrouw G. van Valkenburg. 16 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

19 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 17

20 Verslag van het bestuur 18 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

21 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie 19

22 4. Vermogenspositie en beleid 4.1 Overgang op FTK In de ensioenwet (W) worden middels het daarin opgenomen Financieel Toetsingskader (FTK) voorwaarden gesteld aan de financiering van de pensioenfondsen. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in het "besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen" dat eveneens op 1 januari 2007 in werking is getreden. De doelstelling van het FTK is de bescherming van de pensioentoezegging van deelnemers in een pensioenfonds. De financiële opzet van een pensioenfonds moet transparant zijn en de pensioenverplichtingen dienen een realistisch beeld te geven. Verder dient een helder inzicht te worden verkregen van de risico s die het pensioenfonds loopt. Het FTK vereist eigen verantwoordelijkheid en vormt een toetsingsinstrument waarmee pensioenfondsen hun bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kunnen invullen. Het FTK stelt eisen aan onder meer het niveau van de dekkingsgraad en het kunnen opvangen van een daling van de aandelenkoersen, maar ook van een rentedaling. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt hierop toezicht door het pensioenvermogen van het pensioenfonds periodiek te toetsen. Daarnaast stelt DNB eisen aan de hoogte van de premie. Onderstaand worden de belangrijkste elementen kort toegelicht: Zowel de bezittingen als de pensioenverplichtingen van het fonds moeten worden berekend op marktwaarde. Het FTK heeft onder meer tot verscherping van de solvabiliteitseisen geleid. Het pensioenfonds moet frequent toetsen of de aanwezige financiële middelen voldoende zijn om de opgebouwde pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. Een pensioenfonds dient ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uit te voeren. Met deze analyse wordt de solvabiliteitsontwikkeling voor de langere termijn zichtbaar gemaakt en inzicht gegeven in de effectiviteit van de financiële opzet. Daarnaast wordt met de continuïteitsanalyse bezien of het pensioenfonds met de beschikbare beleidsinstrumenten voldoende sturingskracht heeft om de verplichtingen op langere termijn na te komen. Tenslotte wordt met deze analyse de realisatiekans van de toeslagenambitie van het pensioenfonds becijferd. Het pensioenfonds moet een kostendekkende premie bij de aangesloten werkgevers in rekening brengen In de W is omschreven dat een pensioenfonds moet vastleggen of er toeslagen worden verleend en, zo ja, wat het ambitieniveau is en welke voorwaarden gelden bij de toeslagverlening. De toeslagmogelijkheden zijn uitgewerkt en vorm-gegeven in de zogeheten toeslagenmatrix die DNB in haar toezicht op pensioenfondsen toepast. Het pensioenfonds past deze regelgeving toe. De beleggingen van het fonds dienen zodanig te zijn dat de veiligheid, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. In 2007 is voor het pensioenfonds een ALM-studie uitgevoerd die in maart 2008 is afgerond en gevolgd is door een continuïteitsanalyse. Uit de continuïteitsanalyse is gebleken dat - naar de in 2007 geldende situatie - dekkingsgraad, solvabiliteit en doorsneepremie voldoende zijn. Op basis van de continuïteitsanalyse is de verwachting dat de gemiddelde toeslag (indexatie) op het pensioen van de deelnemers de komende jaren meer dan de helft van de maatstaf zal zijn. De maatstaf betreft de gemiddelde stijging van de loon- en prijsindex. De toeslag kan per jaar verschillen. 4.2 Financiële positie De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in de zogeheten dekkingsgraad, die de verhouding aangeeft tussen het pensioenvermogen en de technische voorzieningen. Het pensioenvermogen is daarbij de som van de technische voorzieningen en het vermogen van het pensioenfonds. Tot en met het boekjaar 2006 werd bij deze berekening een rekenrente van 4% gehanteerd voor de vaststelling van de Voorziening ensioenverplichtingen (VV) 20 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag over het boekjaar 2007 Inhoudsopgave 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt Inhoud meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 bestuursverslag 7 1. woord van de voorzitter 9 2. algemene informatie 13 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie