^3 SPNG Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^3 SPNG Pensioenfonds"

Transcriptie

1 ^3 SPNG Pensioenfonds Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie UAW, Afdeling CAV T.a.v. mevrouw mr. drs. M.A.W. Holla Postbus LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 12 Postbus AA Den Haag T E info(s)spng.nl Datum: 26 augustus 2015 Betreft: wijziging verplichtstelling SPNG Geachte mevrouw Holla, Bijgaand treft u de benodigde documenten aan voor de wijziging (uitbreiding) van de bestaande verplichtstellingsbeschikking tot deelneming in Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (besluit 7 jull 2015, gepubliceerd in de Staatscourant van lojuli 2015 nr ). De wijziging van de verplichtstelling betreft de toevoeging van de bedrijfstak Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (bedrijfstak Vlakglas). Het betreft een afgebakende bedrijfstak; de representativiteit wordt per bedrijfstak vastgesteld. De wijziging betreft geen gedeeltelijke Intrekking van de vèrplichtstelling. Toelichting De reden van de voorgenomen wijziging van de bestaande verplichtstelling is erin gelegen dat Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG) voornemens is om per 30 september 2015 te fuseren met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerking- en het Glazeniersbedrijf (Bpf Vlakglas). Hierbij is Bpf Vlakglas de "verdwijnende stichting " en SPNG de "verkrijgende stichting". Bij de juridische fusie gaat de verplichtstelling van Bpf Vlakglas niet van rechtswege over op SPNG, waardoor de werkingssfeer van SPNG uitgebreid moet worden met de bedrijfstak Vlakglas. De wijziging van de verplichtstelling vindt gelijktijdig plaats met de intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in Bpf Vlakglas (besluit 20 augustus 2015, gepubliceerd in de Staatscourant van 24 augustus 2015 nr ). De aanvraag voor deze intrekking wordt separaat bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. In de bijlage is dit verzoek toegevoegd. Wij verzoeken SZW de intrekking van de verpllchtstelling van BPF Vlakglas en de uitbreiding van de verplichtstelling van SPNG gelijktijdig en door dezelfde persoon te laten behandelen. De wijziging van bovengenoemde verplichtstelling vindt plaats op genoemde fusiedatum of de latere feitelijke fusiedatum. Om een naadloze "overgang" van de verplichtstelling te waarborgen, stellen wij voor om nog nader afte stemmen over de (publicatie van de) precieze datum van intrekking en uitbreiding. Wijziging van de vèrplichtstelling In de tekst van de verplichtstelling, die als bijlage bij deze brief is gevoegd, zijn (geel gearceerd) de volgende aanpassingen verwérkt: 1. In de tekst van de bedrijfstak herwinning grondstoffen is de naam "Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel" gewijzigd in "Stichting Pensioenfonds Groothandel". Verder is boven de tekst "I. Bedrijfstak Herwinning Grondstoffen" toegevoegd. Het betreft geen wijziging van de werkingssfeer;

2 2. De bedrijfstak Vlakglas is als afgebakende bedrijfstak toegevoegd. De tekst Is daar waar mogelijk gelijk gehouden aan de tekst van de verplichtstelling tot deelneming in Bpf Vlakglas. Het betreft een uitbreiding van de werkingssfeer van SPNG. Aanvragers De wijzigingen in de verplichtstelling voor wat betreft de toevoeging van bedrijfstak Vlakglas aan de werkingssfeer en de wijziging in de verplichtstelling voor wat betreft de bedrijfstak herwinning grondstoffen, waar het gaat om ondernemingen die zich gedeeltelijk of uitsluitend bezighouden met de inzameling en/of bewerking, sortering, vernietiging en/of handel in stoffen die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt, worden aangevraagd namens: Bouwend Nederland, vakgroep GBO (voorheen Glas Branche Organisatie) te Zoetermeer, Vereniging van Verfgroothandelaren In Nederland (VWH) te Den Haag, CNV Vakmensen te Utrecht, FNV (voorheen FNV Bondgenoten) te Utrecht voor de afgebakende bedrijfstak Vlakglas. Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) te Den Haag, Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) te Den Haag, Vereniging Herwinning Textiel (VHT) te Den Haag, CNV Dienstenbond te Hoofddorp, FNV (voorheen FNV Bondgenoten) te Utrecht voor de afgebakende bedrijfstak Herwinning Grondstoffen, De Unie te Cuiemborg. Representativiteitsgegevens Uit de blj deze brief gevoegde representativiteitsgegevens blijkt dat de aanvragende partijen voldoende representatief zijn voor de werkingssferen van de aangevraagde vèrplichtstelling. Voor de volledigheid noemen wij nog dat het Nederlands Verbond van de Groothandel niet betrokken is In de representativiteitstoets, omdat deze werkgeversorganisatie geen werkgevers vertegenwoordigt in de bedrijfstakken waarvoor de wijzigingen in de verpllchtstelling worden aangevraagd. Bijlagen De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: 1. De tekst van de Integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na wijziging; 2. De ABTN van SPNG (versie jull 2015); 3. De statuten van SPNG; 4. De concept statuten van het gefuseerde pensioenfonds; 5. De pensioenreglementen zoals geldend per 1 januari 2015; 6. Formulier representativiteitsgegevens van de afgebakende bedrijfstak Vlakglas; 7. Formulier representativiteitsgegevens van de afgebakende bedrijfstak Herwinning Grondstoffen; 8. Verzoek tot volledige intrekking van de verplichtstelling van Bpf Vlakglas. Vragen? Indien u nog vragen heeft kunt u zich richten tot bestuursadviseur van SPNG, de heer P. Langereis, tel Met vriendelijke groet. Stichting Pensioenfonds voor de Nederiandse Groothandel I. Slikkerveer G. Lodewijk voorzitter werknemerszijde voorzitter werkgeverszijde

3 - CONCEPT - De verplichtstelling tot deelneming in Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel komt na wijziging te luiden als volgt /. Bedrijfstak Herwinning Grondstoffen A Het deelnemen in de Stichting Pensioenfonds Groothandel is verplichtgesteld voor alle werknemers van ondernemingen, die zich gedeeltelijk of uitsluitend bezighouden met de inzameling en/of bewerking/sortering/vernietiging en/of handel in stoffen, die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt. De deelneming is verplicht vanaf de leeftijd van 21 jaar tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 67-jarige leeftijd bereikt. B Onder de term bewerking wordt in deze verplichtstellingsbeschikking tevens verwerking verstaan. Bewerken is het uitvoeren van een handeling waarbij de eigenschappen of samenstelling van de stof niet veranderen. Verwerken is het doen opgaan van een stof in een groter geheel of nieuw product. Onder de term gedeeltelijk wordt in deze verplichtstellingsbeschikking verstaan dat (een gedeelte van) de beschreven werkzaamheden door de onderneming moet worden verricht, maar dat hoeven niet uitsluitend de werkzaamheden van de onderneming te zijn. De onderneming kan dus ook nog andere activiteiten verrichten. De mate waarin de onderneming eventuele andere activiteiten verricht, heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de verplichtstelling. C Onder stoffen die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt, worden in deze verplichtstellingsbeschikking verstaan 1. gedragen kleding en schoenen, alsook elk ander gebruikt textiel, 2. oud papier en karton, 3. datadragers, die ter vernietiging aan archief- en datavernietigingsbedrijven worden aangeboden, 4. glas, 5. rubber en kunststof waarvan de houder zich heeft ontdaan. D Onder werknemer wordt verstaan: degene die een dienstbetrekking heeft bij een onder A. bedoelde onderneming. E Van stoffen heeft men zich ontdaan, indien deze als huishoudelijke of bedrijfsafvalstroom voor hergebruik/recycling dan wel verwijdering of vernietiging zijn aangeboden. versie 24 augustus 2015

4 - CONCEPT - In afwijking van het hierboven bepaalde geldt de verplichtstelling niet voor: degenen die op grond van een andere beschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628, laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 544), verplicht zijn tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds. //. Bedrijfstak Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf De deelneming in de Stichting Pensioenfonds Groothandel is verplicht gesteld voor werknemers in de leeftijd tot en met 66 jaar, in dienstbetrekking werkzaam in de groothandel in vlakglas, de groothandel in verf, het glasbewerkings- of het glazeniersbedrijf, wordende ten deze verstaan onder: A. de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf: de ondernemingen of afdelingen daarvan, welke zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met: 1. de groothandel in vlakglas, en/of 2. het plaatsen van bewerkt en/of onbewerkt vlakglas tenzij het plaatsen gebeurt in opdracht van een consument, en/of 3. de bedrijfsmatige bewerking en/of verwerking van vlakglas (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en voorgespannen/gehard glas), en/of 4. het vervaardigen van glas in metaal (waaronder begrepen maar niet beperkt tot geëtst en gebrandschilderd glas), ib. de groothandel in verf de ondernemingen of afdelingen daarvan, welke zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met de groothandel in verf, waarbij voor de toepassing van het gestelde onder A en B verstaan wordt onder: 1. in hoofdzaak: indien de onder A en/of B bedoelde onderneming of afdeling welke zich in hoofdzaak bezig houdt met de activiteiten als bedoeld onder A en/of B, dan zal bepalend zijn de omzet die wordt behaald met de activiteiten als bedoeld onder A en/of B ten opzichte van de omzet die wordt behaald met eventuele andere activiteiten van de onderneming of afdeling daarvan, 2. groothandel: de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico, anders dan voor eigen gebruik, producten van producenten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en voor eigen rekening en risico distribueert over een veelheid van professionele verbruikers, be- en verwerkers dan wel wederverkopers, 3. consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon. De verplichtstelling geldt niet voor: 1. de onder B bedoelde afdelingen van ondernemingen, voor zover deze vallen onder de werkingssfeer van de vèrplichtstelling van een vóór 6 april 1959 reeds bestaand bedrijfstakpensioenfonds. versie 24 augustus 2015

5 - CONCEPT - bestuurders van naamloze vennootschappen en van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die in het bezit zijn van 50% of meer van het aandelenkapitaal van de vennootschap, verfimporteurs; De onderneming die zich in hoofdzaak bezig houdt met de invoer van verfproducten vanuit het buitenland naar Nederland met het doel om deze verfproducten van buitenlandse fabrikanten als eerste in Nederland afte zetten. -/- versie 24 augustus 2015

6 QDMG Pensioenfonds I ^1 ^^10 VOOR OE NEDERLANDSE CROOTHANDEL Actuariële en bedrijfstechnische nota 2015 (versie 22 juni 2015)

7 ^SPNG INHOUD 1. Inleiding Doelgroep pensioenfonds Uitgangspunten ABTN Doel van de ABTN 4 2. Hoofdlijnen van liet interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Interne organen Commissies Uitbestede werkzaamheden Administratieve organisatie Beheersmaatregelen en interne controle Informatie en Educatie Procedures en criteria voor aansluiting van werkgevers bij SPNG en voor het verkrijgen van deelnemerschap van hun werknemers Aansluiting werkgevers Verkrijging deelnemerschap Hoofdlijnen van het uitvoeringsreglement Premiebetaling basisregeling Premiebetaling aanvullende regeling Premiebetaling algemeen Informatieverstrekking door werkgever aan SPNG Procedures premiebetalingsachterstand Procedures wijziging uitbestedingsovereenkomst Voorwaarden toeslagverlening Procedures voor vermogenstekorten Premiekorting Tussentijdse beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst Inkomende en uitgaande individuele waardeoverdracht Inkomende en uitgaande collectieve waardeoverdracht Hoofdlijnen van de pensioenregeling Pensioenregeling 2013 SPNG Herverzekering tot en met Garantiecontract Rentewinstdeling op basis van gesepareerd beleggingsdepot Winstdeling op technisch resultaat Tariefgrondslagen Financiële opzet Eigen vermogen Premiebeleid Herverzekering Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Systematiek vaststelling parameters 40 ABTN SPNG /59

8 ^SPNG 8. Financiële sturingsmiddelen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Korting pensioenaanspraken en -rechten Pensioenregeling 2012, Pensioenregeling Communicatiebeleid Visie en ambitie communicatie Onderkende doelgroepen Vaststelling 45 Bijlage 1 - Verklaring inzake beleggingsbeginselen 46 Bijlage 2 - Begrippenlijst Verklaring inzake beleggingsbeginselen 49 Bijlage 3 - Risicobeheer 52 Bijlage 4 - Financieel crisisplan SPNG 55 Bijlage 5 - Lijst ondernemingen betrokken bij de productie van clustermunitie 61 ABTN SPNG /59

9 ^SPNG 1. Inleiding 1.1 Doelgroep pensioenfonds De Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel, hierna SPNG, voert per 1 januari 2013 de pensioenregeling uit voor 185 bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen, hierna werkgevers, in de bedrijfstak groothandel en 149 aangesloten werkgevers in de bedrijfstak herwinning grondstoffen. Voor de bedrijfstak groothandel is SPNG een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds en voor de bedrijfstak herwinning grondstoffen een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Per 1 januari 2013 besloten 49 werkgevers in de groothandel de vrijwillige aansluiting bij SPNG te beëindigen. Aangesloten werkgevers in de bedrijfstak groothandel zijn in beginsel aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel, hierna NVG (er geldt echter geen verplichting tot aansluiting bij NVG). Omdat voor de groothandel sprake is van een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds, kunnen werkgevers zich vrijwillig bij SPNG aansluiten. Er geldt voor deze werkgevers geen verplichtstelling om zich aan te sluiten bij SPNG. De voor deze werkgevers door SPNG uitgevoerde pensioenregeling is vastgesteld door het bestuur na consultatie van de aangesloten werkgevers en de deelnemers (2001). SPNG is tevens pensioenuitvoerder van de pensioenregeling voor werkgevers in de branche Herwinning Grondstoffen, hierna te noemen HEGRO. In dit geval is wel sprake van een verplicht gestelde pensioenregeling voor de bedrijfstak, waarin ondernemingen worden uitgeoefend die zich gedeeltelijk of uitsluitend bezighouden met de inzameling en/of bewerking/sortering/vernietiging en/of handel in stoffen, die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt. De verpllchtstellingscriterla worden nader beschreven in hoofdstuk 3.1. Begin 2015 kent het verzekerdenbestand van SPNG de volgende (afgeronde) aantallen naar categorie: Categorie Totaal Actieve deelnemers : Arbeidsongeschikte deelnemers 219 Gewezen deelnemers (slapers) Pensioengerechtigden Totaal SPNG voert twee pensioenregelingen uit: 1. de pensioenregeling zoals die geldt voor SPNG als vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak groothandel; 2. de pensioenregeling zoals die geldt voor SPNG als verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak herwinning grondstoffen. Beide regelingen kennen per 1 januari 2013 dezelfde basisregeling en daarboven op een aanvullende regeling, waar per bedrijfstak een aantal keuzemogelijkheden worden geboden (zie hoofdstuk 5). Herverzekerd tot ultimo 2012 Tot en met 31 december 2012 is SPNG volledig herverzekerd bij de verzekeraars Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en AEGON Levensverzekering N.V. Het herverzekeringscontract liep op 31 december 2012 af. Gezien de impact op de kosten voor een nieuw herverzekeringscontract en vooral de verhoging van garantiepremies, heeft het bestuur in 2012 besloten om vanaf 1 januari 2013 de pensioenregeling te wijzigen en de pensioenopbouw in eigen beheer voort te zetten. De op 31 december 2012 premievrij opgebouwde pensioenaanspraken blijven herverzekerd bij beide herverzekeraars. De administratie van deze rechten en de vanaf 1 januari 2013 op te bouwen rechten is met ingang van 1 januari 2013 uitbesteed aan de Stichting AZL samenwerkende pensioenfondsen en AZL N.V., hierna AZL. 1.2 Missie, strategie en doelstelling SPNG In het voorjaar van 2014 heeft het bestuur van SPNG een (acquisitie) strategie vastgesteld. Missie en strategie SPNG SPNG heeft als missie de in Nederland actieve groothandelsbedrijven van een goed pensioen tegen lage (uitvoerings-) kosten te voorzien gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Daarbij staat SPNG voor vrijwilligheid, diversiteit in pensioen en eerlijke transparante communicatie naar belanghebbenden; SPNG staat open voor samenwerking met pensioenfondsen en ondernemingen in de groothandel om samen synergie te realiseren. ABTN SPNG /59

10 ^SPNG?5?!>I,?.^Ü?^:? É Doelstelling en te bereiken voordeel SPNG, haar adviseurs, haar toezichthouders en haar (toekomstige) partner brengen deelnemers en aangesloten werkgevers op langere termijn meer pensioen per deelnemer tegen lagere kosten dan elke partij afzonderlijk zou kunnen gegeven een bepaald niveau van dienstverlening en de gekozen risicohouding. Met het gekozen administratieplatform (en de aanpassingen daarop) dat gebouwd is naar aanleiding van de overgang naar eigen beheer per 1 januari 2013 kan deze strategie uitgevoerd worden. Verder sluit een en ander aan op ontwikkelingen in de omgeving (stijgende kosten, toenemende regelgeving en druk op govemance) die pensioenfondsen aanmoedigen om samenwerking met elkaar vorm te geven. 1.3 Uitgangspunten ABTN Deze Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) is opgesteld met in achtneming van onder andere: de Pensioenwet, waaronder artikel 145; \ het 'Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen', waaronder paragraaf 9; het 'Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling', waaronder hoofdstuk 4. Deze ABTN is daarnaast opgesteld met inachtneming van de volgende omstandigheden: SPNG heeft de uit zijn statuten en reglementen voortvloeiende verplichtingen tot en met 31 december 2012 volledig herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en AEGON Levensverzekering N.V. De met deze herverzekeraars gesloten overeenkomst betreft een zogeheten garantiecontract, hetgeen wil zeggen dat de uitkering van de tot de einddatum van de herverzekeringsovereenkomst door het pensioenfonds bij de herverzekeraars gefinancierde pensioenen volledig door de herverzekeraars worden gegarandeerd. SPNG voert de vanaf 1 januari 2013 geldende pensioenregeling voor eigen risico en rekening in eigen beheer uit. De beschrijvingen die deze ABTN bevat, zijn zodanig dat De Nederlandsche Bank (hierna DNB) op basis van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan de Pensioenwet en bijbehorende regelgeving. SPNG heeft de intentie om in de loop van 2015 te fuseren met het Bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas (hierna: BPFV) en heeft vooruitlopend op deze fusie voor 2015 de reserverings- en premiegrondslagen gehanteerd, zoals die voor het fusiefonds zullen gaan gelden. Mocht de fusie onverhoopt (definitief) niet doorgaan dan zal SPNG haar reserverings- en premiegrondslagen met ingang van 2016 weer volledig afstemmen op SPNG als zelfstandig pensioenfonds. 1.3 Doel van de ABTN Het doel van deze ABTN is het bundelen van bij SPNG aanwezige gegevens, om een integrale beschrijving te geven van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het voor het pensioenfonds te voeren strategische beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid rust, gemotiveerd omschreven zijn. Deze ABTN beschrijft de actuariële en bedrijfstechnische werkwijze van SPNG naar de situatie geldend vanaf 1 januari 2013 (eigen beheer), waarbij waar nodig de situatie van eind 2012 (volledig herverzekerd) nader wordt omschreven. In deze ABTN wordt op diverse plaatsen een onderscheid gemaakt tussen SPNG als het vrijwillige bedrijfstakpensioenfonds voor de groothandel enerzijds en het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de herwinning grondstoffen anderzijds. Dit wordt dan kortheidshalve aangegeven als SPNG-G dan wel SPNG-H. ABTN SPNG /59

11 Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en Interne controle Dit hoofdstuk licht de organisatie van SPNG toe. Hieronder staat een schematische weergave van de organisatie, zoals die vanaf 1 juli 2014 van toepassing zal zijn. In de paragrafen hierna worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. Figuur 1: Organisatieschema van SPNG Raad van Toezicht Verantwoordingsorgaan Controlerend accountant Ernst & Young Accountants LLP Bestu urs-secreta riaat Waarmerkend actuaris Emst & Young Actuarissen Actuarieel adviseur Support Company BV Pensioen-administratie AZL Algemeen adviseur Meeüs Assurantiën PTR-consulting Herverzekering tot 2013 AEGQN^atio/iale- Depot herverzekering AEGON Asset Depot herverzekering ING lnv0strrlept, Adviseur beleggingen De heer G. Sirks Herverzekering vanaf 2013 De waarmerkend actuaris wordt ingeschakeld voor controles en voor tiet afgeven van verklaringen bij het jaarwerk. De actuarieel adviseur wordt Ingeschakeld in voorkomende gevallen, zoals onderhandelingen over contractverlenging, beoordeling opzet pensioenregeling, vaststelling kostendekkende premie en dergelijke. De adviseur vermogensbeheer wordt ingeschakeld in alle voorkomende kwesties met betrekking tot het beleggingsmandaat te verstrekken aan de asset managers Syntrus Achmea, AEGON Asset Management en ING Investment management. Het bestuur van SPNG bestaat uit ten minste acht personen, die door het bestuur worden benoemd dan wel ontslagen met inachtneming van het beginsel van pariteit van werkgeversleden met de leden namens de geledingen werknemers en gepensioneerden, waarbij: 1. vier bestuursleden namens de werkgevers, hierna te noemen werkgeversbestuursleden, worden voorgedragen door de ondergenoemde werkgeversorganisaties die in onderling overleg de voordracht bepalen, met dien verstande dat ten minste twee bestuursleden zullen worden voorgedragen door het NVG. De betrokken werkgeversorganisaties zijn: a. het Nederlands Verbond van de Groothandel te Den Haag (NVG); b. de Vereniging Herwinning Textiel te Den Haag (VHT); c. de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie te Den Haag (FNOI). ABTN SPNG /59

12 ^SPNG E.^!?!l!,V.'?.'!?^VJ>.É 2. twee of meer bestuursleden namens de deelnemers in de geleding deelnemers en gepensioneerden, hierna te noemen werknemersbestuursleden, worden voorgedragen door de ondergenoemde werknemersorganisaties die in onderling overleg de voordracht zullen bepalen. De betrokken werknemersorganisaties zijn; a. FNV te Utrecht (FNV); b. CNV Dienstenbond te Hoofddorp (CNV), mede als gemachtigde van CNV Vakmensen; c. De Unie te Cuiemborg (De Unie). Indien er meer dan twee werknemersbestuursleden zijn aangesteld, hebben deze leden gezamenlijk 2 stemmen in de besluitvorming. 3. twee bestuursleden namens de gepensioneerden in de geleding deelnemers en gepensioneerden na verkiezing doorde pensioengerechtigden. Met ingang van 1 juli 2014 bestaat het bestuur van het pensioenfonds uit negen leden, te weten 4 werkgeversbestuursleden, 3 werknemersbestuursleden, die samen 2 stemmen bij besluitvorming hebben en 2 gekozen gepensioneerden. In even kalenderjaren is een werknemersbestuurslid voorzitter en een werkgeversbestuurslid vicevoorzitter. In oneven jaren geldt het omgekeerde. 2.1 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden: het beheer van SPNG; het uitvoeren van de pensioenovereenkomst tussen de aangesloten werkgever en werknemer; het uitvoeren van de in de reglementen vastgelegde pensioenregelingen, inclusief het uitkeren van pensioenen aan gepensioneerde deelnemers en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers. Zowel het algemeen strategisch als het dagelijks beleid wordt vastgesteld door het volledige bestuur bijgestaan door zijn adviseur(s). Het bestuur kan bepalen dat delen van het dagelijks beleid worden gedelegeerd aan commissies. Een commissie zal altijd bestaan uit ten minste twee bestuursleden en aan het bestuur rapporteren. Na de voorgenomen fusie in 2015 zal de opstelling van een Bestuursreglement worden afgerond, waarin een duidelijke taakverdeling wordt opgenomen tussen het volledig bestuur, het dagelijks bestuur, de diverse commissies en het bestuurssecretariaat. Het bestuur heeft de uitvoering van het door het bestuur geformuleerde dagelijks beleid in zijn algemeenheid uitbesteed aan de secretaris. Als er een beslissing nodig is over bijzondere aangelegenheden die niet kan wachten op de besluitvorming tijdens een bestuursvergadering, wordt door de voorzitter en de vicevoorzitter (of hun plaatsvervangers) - eventueel in overleg met de adviseur(s) - gezamenlijk het desbetreffende beleid bepaald. Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden: vaststellen en/of wijzigen statuten en pensioenreglement; vaststellen en of wijzigen uitvoeringsreglement c.q. uitvoeringsovereenkomst; vaststellen en/of wijzigen uitvoeringsbesluiten; (opdracht geven tot het) uitvoeren betalingen; contractuele verplichtingen aangaan met derden, waarbij minimaal de voorzitter en de vicevoorzitter gezamenlijk (of hun plaatsvervangers) bevoegd zijn. Het bestuur heeft het extern accountantsbureau Ernst & Young Accountants LLP aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks het jaarverslag en de Staten voor de Nederlandsche Bank en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van in ieder geval een accountantsverklaring. Met ingang van het verslagjaar 2013 is de opstelling van het jaarverslag uitbesteed aan AZL waarna de externe accountant dit verslag controleert en fiatteert. Het bestuur benoemt (jaarlijks) een waarmerkend actuaris met als opdracht de actuariële staten waaronder begrepen het actuarieel verslag, die jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aan de Nederlandsche Bank moeten worden overlegd, te waarmerken. De certificerend actuaris is onafhankelijk van SPNG en verricht geen andere werkzaamheden voor SPNG. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij SPNG betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, aangesloten werkgevers en overige belanghebbenden en wel zo dat alle betrokkenen zich op evenwichtige wijze door het bestuur vertegenwoordigd kunnen voelen. ABTN SPNG /59

13 ^SPNG 2.2 Interne organen SPNG heeft op 1 juli 2014 haar statuten gewijzigd en het paritaire bestuursmodel ingevoerd teneinde te voldoen aan de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp). Hierdoor is per 1 juli afscheid genomen van de deelnemersraad en de visitatiecommissie (laatste visitatie begin 2014 uitgevoerd). Intern toezicht Het bestuur van het pensioenfonds heeft het intern toezicht vormgegeven door een permanente raad van toezicht. Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke leden die door het bestuur worden benoemd, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Leden van de raad van toezicht hebben verder geen banden met het pensioenfonds, de in de statuten genoemde benoemende partijen of aangesloten bedrijven. De raad van toezicht als collectief heeft een geschiktheid die ten minste vergelijkbaar is met hetgeen door de Nederlandsche Bank (DNB) wordt verlangd van het bestuur als collectief. De raad van toezicht overlegt ten minste twee keer per jaar met het voltallige bestuur van het pensioenfonds. De raad van toezicht kan het bestuur van het pensioenfonds vragen frequenter te overleggen en andersom. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. De raad kan aan het begin van elk jaar met het bestuur afstemmen aan welke specifieke punten de raad dat jaar extra aandacht zal besteden. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht legt zijn bevindingen ten minste eenmaal per jaar schriftelijk vast. De raad van toezicht rapporteert jaarlijks schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur heeft de taken, de bezoldiging, de bevoegdheden, de werkwijze en overige bepalingen inzake de raad van toezicht vastgelegd in het "Reglement Raad van Toezicht". De raad van toezicht heeft onder andere recht op: Overleg met het bestuur (ten minste twee keer per jaar); Overleg met de externe accountant, de adviserende en waarmerkende actuaris, de compliance officer en het verantwoordingsorgaan; Informatie; Het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat de raad van toezicht heeft gegeven over het door het bestuur gevoerde beleid. De raad van toezicht heeft goedkeuringsrecht bij de bestuursbesluiten voor vaststelling van : het jaarverslag en de jaarrekening; het beleid inzake beloningen (uitgezonderd de eigen beloning); de profielschets voor bestuursleden; gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; het sluiten wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verantwoordinqsorqaan Bij SPNG is een verantwoordingsorgaan ingesteld, dat in beginsel bestaat uit één of meer vertegenwoordigers uit of namens de geledingen van de actieve deelnemers, de gepensioneerden en de aangesloten werkgevers, ledere geleding heeft één stem in het verantwoordingsorgaan. De in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde werknemersorganisaties, alsmede de eventuele verenigingen die voldoen aan de in artikel 109, lid 4, van de Pensioenwet bedoelde criteria, benoemen de leden namens de geledingen van actieve deelnemers en gepensioneerden, waarbij in onderling overleg zal worden bepaald welke werknemersorganisatie dan wel vereniging welke vertegenwoordiger benoemt. De leden namens de geleding werkgevers worden benoemd door de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde werkgeversorganisaties. ABTN SPNG /59

14 ^SPNG Ten behoeve van het functioneren van het verantwoordingsorgaan is een "Reglement van het Verantwoordingsorgaan" vastgesteld. In dit reglement zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan vastgelegd. Het verantwoordingsorgaan heeft onder andere recht op: e Overleg met het bestuur (ten minste twee keer per jaar); O Overleg met de externe accountant, de adviserende en waarmerkende actuaris, de compliance officer en de Raad van Toezicht; a Informatie; Het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het verantwoordingsorgaan heeft gegeven over het door het bestuur gevoerde beleid. Verder stelt het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:» het beleid inzake beloningen; e de vorm en inrichting van het intern toezicht; O de profielschets voor leden van het intern toezicht; het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; het sluiten wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; «het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar met het bestuur bijeen. 2.3 Commissies Teneinde de taken te verdelen en te nemen bestuursbesluiten goed te kunnen voorbereiden, heeft het bestuur de navolgende commissies ingesteld, waarbij binnen elke commissie steeds tenminste 2 bestuursleden participeren: Commissie Acquisitie» Commissie Beleggingen; Commissie Communicatie; Commissie Risicomanagement. 2.4 Uitbestede werkzaamheden Visie Vanuit de historie als herverzekerd fonds zijn de bedrijfsactiviteiten voor het overgrote deel uitbesteed aan derden. Met de overgang naar eigen beheer in 2013 is de pensioenadministratie overgegaan naar een andere uitvoerder (AZL) en is een nieuwe vermogensbeheerder (Syntrus Achmea) aangetrokken voor het beheer van de eigen beheer gelden. Vanaf die tijd is de rol van het secretariaat als ondersteuner van het bestuur versterkt om meer grip op de partijen te hebben en houden aan wie zaken zijn uitbesteed. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door een externe professionele uitvoeringsorganisatie die de werkzaamheden tegen een acceptabele prijs/kwaliteitverhouding uitvoert. Uitvoering in eigen beheer ligt, mede gezien de schaalgrootte, niet voor de hand; Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door externe professionele partijen die het beheer tegen acceptabele prijs/kwaliteitverhouding uitvoeren. Uitvoering in eigen beheer ligt, mede gezien de schaalgrootte, niet voor de hand; De bestuursondersteuning wordt bij voorkeur niet uitbesteed aan de partij die de pensioenadministratie of vermogensbeheer voor het fonds uitvoert, maar door, of namens, het secretariaat uitgevoerd. Zo houdt het bestuur met het eigen secretariaat "countervailing power" tegenover de belangrijkste uitvoerders Overige activiteiten van het fonds worden uitgevoerd door het secretariaat dan wel, met toestemming van het bestuur, door het secretariaat in te huren derden. Uitvoerinqskosten Met verwijzing naar de missie wil SPNG groothandelsbedrijven voorzien van een goed pensioen tegen lage (uitvoerings-) kosten waarbij de onderneming zelf een aantal keuzeparameters kan Instellen. Aangezien veel ondernemingen vrijwillig zijn aangesloten moet SPNG ten minste marktconform zijn in zijn premiestelling en moeten de uitvoeringskosten, ten opzichte van andere verzekeringsalternatieven die de werkgever heeft, aantrekkelijk zijn. ABTN SPNG /59

15 ^SPNG &^?!>!.?.^.?f^.eé Het bestuur is van mening dat gezien de schaalgrootte de huidige uitvoeringskosten ( per deelnemer) voldoen. Echter om in de toekomst aantrekkelijk te blijven zullen de uitvoeringskosten verder moeten dalen. Het belangrijkste middel om de daling te bewerkstelligen is het realiseren van schaalgrootte door samenwerking aan te gaan met andere (bedrijfstak-) pensioenfondsen. Uiteindelijk streeft het bestuur naar een kostenniveau per deelnemer van ongeveer 100,- (prijsniveau 2014). Beleid Het bestuur heeft beleid vastgesteld voor het uitbesteden van werkzaamheden. De hoofdlijnen van dit beleid zijn als volgt: risicoanalyse Bij het structureel uitbesteden van werkzaamheden worden de daaraan verbonden risico's, vastgelegd in de risico-analyse. waarborgen Bij de uitbesteding verlangt het bestuur waarborgen ter beperking/voorkoming van de gesignaleerde risico's. Daartoe worden procedures opgenomen in de overeenkomst met de "aannemer" voor de uitbestede werkzaamheden, bij voorkeur in de vorm van een Service Level Agreement. In de Service Level Agreement worden in beginsel onderwerpen als kwaliteit, doorlooptijd, calamlteitbeheersing, tijdigheid, alsmede boete- en beëindigingsclausules opgenomen. Er zal uitsluitend tot uitbesteding van werkzaamheden worden overgaan als SPNG voldoende waarborgen verkrijgt voor het handhaven van een beheerste en integere bedrijfsvoering alsmede ter zake van fraudepreventie. procedures Uitbesteding kan slechts plaatsvinden na een daartoe strekkend bestuursbesluit waarbij ten minste de helft van het aantal bestuursleden voor de uitbesteding heeft gestemd. Van geval tot geval zal worden bezien of aan meerdere partijen een offerte dient te worden gevraagd. Als aan slechts één partij om een aanbieding wordt gevraagd, zal het bestuur zich vergewissen van een marktconforme aanbieding. beoordeling "aannemers" De uitvoerende organisatie zal worden beoordeeld op deskundigheid en continuïteit. In beginsel zal bij uitbesteding van werkzaamheden waaraan risico's verbonden zijn, uitsluitend worden uitbesteed aan gerenommeerde organisaties die hun kwaliteit bewezen hebben. toezichthouder Het bestuur zal er op toezien dat bij de uitbesteding zal worden voldaan aan hoofdstuk 4 van het "Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling". De mogelijkheid van toezicht door DNB op de uitbestede werkzaamheden dient aldus gegarandeerd te worden. Uitbestede werkzaamheden Het bestuur heeft de pensioenadministratie vanaf 1 januari 2013 uitbesteed aan AZL. Tot en met 31 december 2012 is de pensioenadministratie van SPNG-G uitbesteed aan de herverzekeraars AEGON Levensverzekering N.V. en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en de pensioenadministratie van SPNG-H aan de herverzekeraar AEGON Levensverzekering N.V. De beleggingsadministratie en de belegging van het vermogen van SPNG is uitbesteed aan de asset managers: Syntrus Achmea voor zover de beleggingen betrekking hebben op de pensioenregeling 2013 (eigen beheer) en het daarbij behorende deel van het vrije vermogen van SPNG. van de herverzekeraars, te weten respectievelijk AEGON Asset Management Nederland (depot SPNG-G en SPNG-H) en ING Investment Management voor zover deze beleggingen betrekking hebben op de herverzekerde pensioenaanspraken en het daarbij behorende deel van het vrije vermogen van SPNG. De condities van de uitbesteding zijn vastgelegd in de met AZL respectievelijk Syntrus Achmea respectievelijk de herverzekeraars gesloten overeenkomsten, waartoe in alle gevallen een Service Level Agreement behoord rekening houdend met de vereisten voortvloeiend uit de "Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen" van de Nederlandsche Bank. In dit verband heeft het bestuur - onder behoud van zijn verantwoordelijkheden - AZL de volgende bevoegdheden en taken opgedragen: ABTN SPNG /59

16 ^SPNG het uitvoeren van de door SPNG gevoerde pensioenregelingen en het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers; het verstrekken van nota's voor de verschuldigde premies en koopsommen aan de werkgevers, waarbij deze tot 2013 werden geboekt in de voor de aangesloten werkgever gevoerde rekening-courant; het incasseren van de door de aangesloten werkgevers verschuldigde premies en koopsommen en het bewaken van de tijdige betalingen daarvan, alsmede de melding en uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit niet tijdige betaling; het verzorgen van regelmatige rapportages ten behoeve van het bestuur teneinde het bestuur inzicht te geven in de kwaliteit en status van de uitbestede werkzaamheden; de gegevensverzameling ten behoeve van de jaarrapportage voor het bestuur en voor DNB, inclusief een accountantsverklaring van de eigen accountant met betrekking tot de juistheid van de administratie. De betaling van de uitvoeringskosten, na goedkeuring van de voorzitter en de vicevoorzitter, is uitbesteed aan de secretaris van het NVG, die het secretariaat van het pensioenfonds voert. Hiertoe is een eigen bankrekening geopend, waarnaar AZL op verzoek de benodigde middelen overmaakt. Elke aangesloten werkgever heeft bij AZL een eigen (administratief) werkgeversnummer. Voor de incasso van de premies heeft AZL een separate bankrekening beschikbaar gesteld, waarbinnen alle geldstromen van de aangesloten ondernemingen worden beheerd. SPNG heeft hierin volledig inzicht (bankafschriften). Jaarlijks wordt de administratie van AZL gecontroleerd door de accountant en wordt een accountantsverklaring afgegeven. Het bestuur laat zich voor wat betreft het organiseren van bestuursvergaderingen, het houden van het secretariaat en het onderhouden van de nodige contacten bijstaan door de secretaris van het NVG. De secretaris voert zijn werkzaamheden uit aan de hand van een door het bestuur opgestelde instructie. Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld. Deze accountant controleert de door AZL aangeleverde gegevens (op hoofdlijnen). Vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in zijn accountantsverklaring. Eventuele werkzaamheden inzake actuariële berekeningen zal SPNG laten uitvoeren door zijn actuarieel adviseur, AZL, dan wel eventuele additionele deskundigen. AZL stelt in ieder geval jaarlijks een actuarieel rapport op ten behoeve van het bestuur en de waarmerkend actuaris. Het bestuur heeft een externe waarmerkend actuaris aangesteld. De waarmerkend actuaris beoordeelt de financiële positie van SPNG volgens de eisen van DNB. De waarmerkend actuaris rapporteert één maal per jaar aan het bestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft. Het bestuur zal steeds nauwlettend toezicht houden op de uitbestede werkzaamheden. 2.6 Administratieve organisatie SPNG heeft zelf geen administratieve organisatie opgezet, omdat: 1. de administratie en het vermogensbeheer volledig zijn uitbesteed; 2. het secretariaat wordt gevoerd met ondersteuning van de secretaris van het NVG; 3. SPNG geen personeel in dienst heeft. AZL, Syntrus Achmea, AEGON Asset Management en ING Investment Management hebben hun organisaties elk zodanig ingericht, dat het bestuur en de secretaris kunnen beschikken over de volgende vaste aanspreekpunten: een accountmanager c.q. manager pensioenfondsen, die het bestuur begeleidt op het gebied van beleidsmatige zaken ten aanzien van de pensioenregeling en optreedt als coördinator tussen bestuur en (andere specialisten) van de eigen organisatie; een medewerker bestuursondersteuning, die het bestuur op afroep ondersteunt in alle voorkomende zaken met betrekking tot het door het bestuur geformuleerde dagelijks beleid en alle lopende bestuurszaken. Deze medewerker begeleidt en ondersteunt het bestuur op verzoek bij de voorkomende werkzaamheden omtrent de bestuursvergaderingen; een drietal accountmanagers beleggingen (Syntrus Achmea, ING en AEGON), die alle aspecten betreffende het vermogensbeheer met het bestuur bespreken (voor de interne organisatie van het bestuur met betrekking tot de beleggingen zij verwezen naar hoofdstuk 6.3). Ook voor wat betreft de communicatie richting aangesloten werkgevers en (gewezen) deelnemers maakt SPNG waar nodig gebruik van de diensten van AZL. Elke aangesloten werkgever heeft bij AZL vla de werkgeversdesk ABTN SPNG /59

17 ^SPNG ^^^üi^.'^.'f^fhf.é een aanspreekpunt, waar zij met alle vragen terecht kunnen op het gebied van de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur laat zich waar nodig bijstaan door een actuarieel adviseur (Support Company B.V.), een vertegenwoordiger van de tussenpersonen (Meeüs Assurantiën B.V.), een algemeen adviseur (PTR Consulting) en een beleggingsadviseur (Gerard Sirks), die het bestuur adviseren bij zaken als contractbesprekingen en relevante beleidsmatige aangelegenheden. 2.6 Beheersmaatregelen en interne controle Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlemaatregelen gericht op het adequaat beheersen van alle voorkomende "bedrijfsprocessen" van SPNG, met inbegrip van een juiste en volledige registratie van de gegevens van SPNG. Als uitvloeisel van die verantwoordelijkheid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk beperken van de risico's die samenhangen met (uitbestede) processen. Het bestuur heeft een aantal controlemechanismen geïntroduceerd die in drie categorieën onder te verdelen zijn: algemene controle en interne controle; controle op de uitbestede taken; controle op de volledigheid van gegevens. Bij incidentele processen zal het bestuur nagaan of er additionele risico's optreden die specifieke dan wel aanvullende controlemaatregelen vereisen. Algemene controle en interne controle Om een goed overzicht te houden op alle relevante gebeurtenissen en processen vergadert het bestuur in beginsel ten minste zes keer per jaar. Daarbij beziet het bestuur of de voortgang van processen naar tevredenheid verloopt. Onderdeel van deze algemene controle zal zijn een beschouwing van de financiële positie van SPNG. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als dat noodzakelijk wordt geacht over specifieke en/of spoedeisende aangelegenheden. In voorkomende gevallen kan worden besloten tot schriftelijke dan wel elektronische consultering van de bestuursleden om de voortgang van de besluitvorming te waarborgen. Het bestuur zal de voortgang van gemaakte afspraken (laten) bijhouden op een actielijst. Alle aspecten van het (dagelijks) beleid zullen worden bepaald door ten minste twee bestuursleden, zodat het vler-ogen-principe gewaarborgd is. Voor deze algemene en interne controle maakt het bestuur gebruik van de volgende hulpmiddelen: Jaarplanning Het bestuur hanteert een jaarplanning in de vorm van een checklist om na te gaan of tijdig alle in enig jaar te ondernemen activiteiten worden verricht. In de jaarplanning is aangegeven wie welke rol, en wanneer, dient te vervullen. Deze jaarplanning is ook bestemd om het bestuur te ondersteunen in zijn controletaken op de uitbestede werkzaamheden. Deze jaarplanning is de voor SPNG jaarlijks terugkerende besluitvorming en werkzaamheden. Ook is een planning opgenomen voor periodiek terugkerende zaken die niet aan een jaarcyclus gekoppeld zijn. Code Pensioenfondsen Het bestuur van SPNG draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe is een permanente Raad van Toezicht geïnstalleerd. De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn uitgewerkt in het "Reglement Raad van Toezicht". Daarnaast heeft het bestuur van SPNG een verantwoordingsorgaan ingesteld. In dit orgaan zijn aangesloten werkgevers, actieve deelnemers en gepensioneerden qua stemverhouding evenredig vertegenwoordigd. De bepalingen omtrent dit orgaan zijn nader uitgewerkt in het "Reglement van het Verantwoordingsorgaan". De bevindingen van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan zijn voor het bestuur van belang voor de toetsing van zijn beleid en de beleidsprocedures. Het bestuur voldoet waar mogelijk van de "Code Pensioenfondsen", opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Integriteitsbeleid Voor de interne controle op integriteit heeft SPNG een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is afgeleid van het model van de Pensioenfederatie. In de gedragscode zijn stringente bepalingen en ABTN SPNG /59

18 ^SPNG afspraken opgenomen met betrekking tot mogelijke belangenverstrengelingen (o.a. verplichte melding van wijzigingen nevenfuncties en - privé - relaties met personen, of partijen waar SPNG overeenkomsten mee aangaat), financiële bevoegdheden en beperkingen en procedures en maatregelen aangaande de omgang en vastlegging van incidenten. De compliance functie wordt door een compliance officer vervuld. De gedragscode wordt tenminste één maal per jaar aan de orde gesteld bij een bestuursvergadering. Geschiktheidsplan Voor de interne controle op de in het bestuur aanwezige geschiktheid, hanteert het bestuur het geschiktheidsplan. Aan de hand van een nulmeting en herhaalmetingen wordt de aanwezige deskundigheid geïnventariseerd en getoetst of aan de geschiktheidseisen wordt voldaan. Deze hulpmiddelen worden ten minste één maal per jaar aan de orde gesteld bij een bestuursvergadering. De jaarplanning staat bij elke bestuursvergadering - als controlemiddel - op de agenda. Controle op uitbestede werkzaamhaden Controle op de administratie Voor de controle op de administratie, laat het bestuur AZL periodiek verantwoording afleggen onder meer door middel van het verstrekken van kwartaalrapportages en -overzichten. Deze rapportages behelzen o.a.: de registratie en ontwikkeling van de (financiële) gegevens van SPNG; voortgangsrapportages mutatieverwerking en dergelijke; behandeling van klachten van de aangesloten werkgevers en van (gewezen) deelnemers. Het bestuur neemt ook mee in haar beoordeling: de (jaarlijkse) bevindingen van de accountant over de door AZL gevoerde administratie; adviezen en aanbevelingen van de toezichthouders; eventuele signalen van de aangesloten werkgevers en van de (gewezen) deelnemers, al dan niet via de betrokken werkgevers- en werknemersorganisatie. Incasso van de premies en koopsommen Voor de incasso van premies en koopsommen gelden de bepalingen van het uitvoeringsreglement. Hoewel het bestuur de bewaking van de tijdige betaling van de door de aangesloten werkgevers verschuldigde premies in beginsel heeft gedelegeerd aan AZL, is wel het navolgende afgesproken: De vervaldatum van de premienota ligt op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal, waarin de nota is verzonden. Premienota's worden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vervaldatum verstuurd; Het eerste rappel wordt verzonden 2 werkdagen na de vervaldatum van de nota; Het 2^ rappel wordt verzonden 2 weken na het eerste rappel; De wettelijke aanmaning wordt verzonden 2 weken na het tweede rappel; Binnen een week na verzending van de wettelijke aanmaning worden werkgevers telefonisch benaderd; Het bestuur van SPNG ontvangt via het secretariaat 2 weken na verzending van de wettelijke aanmaning een lijst van de werkgevers, welke na de wettelijke aanmaning niet volledig hebben betaald, waarna het bestuur binnen 1 week terugkoppeling geeft over de over te dragen posten; AZL treft betalingsregelingen tot betaling binnen maximaal 6 maanden (mandaat) en legt betalingsregelingen langer dan 6 maanden voor aan het bestuur, waarbij onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur akkoord wordt gegaan; Betalingsregelingen worden aangegaan onder de voorwaarde, dat de betalingsachterstanden en de reguliere premies gedurende de duur van de betalingsregeling automatisch geïncasseerd worden; elk kwartaal verstrekt AZL een volledig overzicht van de betalingsstatus c.q. -achterstand per aangesloten werkgever en de getroffen betalingsregelingen; Zodra het bestuur respectievelijk de secretaris is geïnformeerd over een betalingsachterstand, zoals bedoeld onder het zesde punt hierboven, zendt de secretaris namens het bestuur een dringend verzoek tot betaling per ommegaande met een verwijzing naar de wettelijke verplichtingen en regelgeving ter zake. Bij het uitblijven van betaling (al dan niet overeenkomstig een getroffen betalingsregeling) na 8 maanden gaat het bestuur akkoord met opzegging van de risicodekking door AZL als het een groothandel betreft. Voor SPNG-H geldt evenwel de procedure van het uitvaardigen van een dwangbevel, een en ander zoals vastgelegd in het uitvoeringsreglement. controle op het vermogensbeheer De vermogensbeheerders handelen conform het door het bestuur verleende beleggingsmandaat. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. ABTN SPNG 2015 ^ 12/59

19 ^SPNG &<:?.4?.^.?f:i?.?.è Controle op volledigheid gegevens controle op de juistheid van de door de werkgever opgegeven gegevens In het uitvoeringsreglement bepaalt SPNG de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de informatie nodig voor een goede administratieve uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door de werkgever moet worden verstrekt aan SPNG. De aangesloten werkgever krijgt toegang tot een eigen werkgeversportal, waarmee de werkgever alle mutaties en gegevens digitaal kan aanleveren. De aangeleverde gegevens worden bij binnenkomst door AZL gecontroleerd op volledigheid. Blj volledig ingevulde meldingen worden de aangegeven wijzigingen doorgevoerd. Als dit persoonsgegevens betreffen worden deze gegevens vergeleken met die van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Als bij de controle blijkt dat de gegevens daar niet bekend zijn, wordt contact opgenomen met de werkgever. Voor SPNG-H dient de werkgever jaarlijks een directeursverklaring - dan wel een andere door SPNG goedgekeurde verklaring - te overleggen omtrent de juistheid en de volledigheid van de gegevens (zie ook hoofdstuk 4.4). 2.7 Informatie en Educatie Informatie en educatie SPNG is aangesloten bij de Pensioenfederatie en maakt aldus gebruik van de informatieverstrekking door en kennis en contacten van deze belangenorganisatie. Ieder nieuw bestuurslid van SPNG zal - voor zover noodzakelijk - introductie- en vervolgcursussen volgen inzake relevante aspecten met betrekking tot het besturen van een (bedrijfstak-) pensioenfonds. Hierbij is het in de vorige paragraaf gestelde onder "geschiktheidsplan" mede bepalend. Het bestuur zal - waar nodig - vaktechnische symposia/congressen inzake pensioenen bezoeken, om zich op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast verspreidt de secretaris regelmatig relevante literatuur, al dan niet verkregen via AZL, de herverzekeraar(s) of de adviseurs, aan de bestuursleden. Het voltallige bestuur laat zich - tijdens specifiek voor SPNG opgezette cursusdagen - periodiek informeren over voor SPNG relevante ontwikkelingen. Waar nodig kan het bestuur besluiten zich te laten bijstaan door additionele deskundigen. Deskundigheid, geschiktheid en beschikbaarheid Om te bezien of het bestuur beschikt over de deskundigheid die benodigd is voor het adequaat besturen en beheren van SPNG, heeft het bestuur een geschiktheidsplan opgesteld. Naast de omschrijving en toelichting op de wijze van toetsing en ontwikkeling van de deskundigheid van bestuursleden bevat het deskundigheidplan tevens: het door het bestuur geformuleerde functieprofiel, waaraan bestuursleden moeten voldoen, de eisen met betrekking tot de minimaal benodigde beschikbaarheid van bestuursleden en de wijze waarop in eventuele lacunes zal worden voorzien. Overigens is ieder bestuurslid bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste twee bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering op kosten van SPNG door een deskundige te laten bijstaan. ABTN SPNG /59

20 ^SPNG E^?!>E'?i?fE?.É 3. Procedures en criteria voor aansluiting van werkgevers bij SPNG en voor het verkrijgen van deelnemerschap van hun werknemers 3.1 Aansluiting werkgevers SPNG voert een pensioenregeling uit voor ondernemingen die werkzaam zijn in de groothandel branche (SPNG- G), alsmede een pensioenregeling voor ondernemingen werkzaam op het gebied van de herwinning van grondstoffen (SPNG-H). Procedure en criteria voor aansluiting werkgevers bii SPNG-G Een werkgever die zijn onderneming in de bedrijfstak groothandel uitoefent kan vrijwillig een verzoek tot aansluiting bij SPNG indienen bij of het bestuur, de secretaris ofde administrateur van SPNG. Onder bedrijfstak groothandel wordt verstaan de bedrijfstak waarin ondernemingen voor eigen rekening en risico goederen verhandelen die buiten de onderneming zijn vervaardigd, en aan bedrijfsmatige afnemers (nieteindverbruikers) worden afgeleverd. Het bestuur beslist over een verzoek tot toetreding, waarbij het bestuur het recht heeft om een eenmalige vergoeding voor verzekeringstechnisch nadeel te vragen in verband met de gemiddeld gewogen leeftijd van het te verzekeren werkgeversbestand (basisregeling). De werkgevers zijn aldus op vrijwillige basis bij het SPNG aangesloten. Procedure en criteria voor aansluiting werkgevers bij SPNG-H Een werkgever, werkzaam in de bedrijfstak herwinning grondstoffen, is verplicht tot aansluiting bij SPNG indien de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgegeven verplichtstelling voor één of meer van zijn werknemers van toepassing is. Deze verplichtstelling luidt als volgt. Deelneming is verplicht voor: 1. elke werknemer die een dienstbetrekking heeft bij een onderneming die zich gedeeltelijk of uitsluitend bezighoudt met de inzameling en/of bewerking/sortering/vernietiging en/of handel in stoffen, die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt; 2. de werknemer die een dienstbetrekking heeft binnen een afdeling of gedeelte van een onderneming waar stoffen, die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt, worden ingezameld en/of bewerkt/gesorteerd-/vernietigd en/of verhandeld. Deelneming is verplicht vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Onder stoffen die bestemd zijn als product of materiaal te worden hergebruikt, worden in deze verplichtstellingsbeschikking verstaan: 1. gedragen kleding en schoenen, alsook elk ander gebruikt textiel, 2. oud papier en karton, 3. datadragers, die ter vernietiging aan archief- en datavernietigingsbedrijven worden aangeboden, 4. glas, 5. rubber en kunststof, waarvan de houder zich heeft ontdaan. Van stoffen heeft men zich ontdaan, indien deze als huishoudelijke of bedrijfsafvalstroom voor hergebruik/recycling dan wel verwijdering of vernietiging zijn aangeboden. In afwijking van het hierboven bepaalde geldt de verplichtstelling niet voor degenen die op grond van een andere beschikking krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628, laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 544), verplicht zijn tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds. Aansluiting "andere werkgevers" Het bestuur kan besluiten een werkgever die zijn onderneming niet of niet volledig in de bedrijfstak groothandel of bedrijfstak herwinning grondstoffen uitoefent op diens verzoek tot SPNG toe te laten, mits: a. er sprake is van een groepsverhouding tussen deze onderneming en een andere onderneming van een werkgever die wel bedrijfsactiviteiten in de bedrijfstak groothandel dan wel de bedrijfstak herwinning grondstoffen uitoefent en is aangesloten bij SPNG; of b. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel zijn onderneming in de bedrijfstak groothandel dan wel de bedrijfstak herwinning grondstoffen uitoefende en al was aangesloten bij SPNG; c. voldaan wordt aan alle relevante wet- en regelgeving. Het bestuur kan besluiten - mits niet in strijd met wettelijke bepalingen - dat werkgevers die niet aan deze voorwaarden voldoen maar al vóór 1 januari 2007 bij SPNG dan wel HEGRO waren aangesloten, aangesloten kunnen blijven bij SPNG. ABTN SPNG /59

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Profielschets lid van de Raad van Toezicht

Profielschets lid van de Raad van Toezicht Profielschets lid van de Raad van Toezicht Deskundigheid Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wordt de raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 Transparantiedocument 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 2 TrueBlue Transparantiedocument 2016

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan 1

Reglement Verantwoordingsorgaan 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Gelet op, artikel 16b, van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in;

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in; Reglement bestuur Artikel 1: begripsbepalingen Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds; Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015

Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Haskoning en Haskoning Nederland B.V. d.d. SERVICE LEVEL AGREEMENT Ter uitvoering van de taken van de Stichting Pensioenfonds Haskoning

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden.

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden. STATUTEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS Vastgesteld op 21 april 1978, laatstelijk gewijzigd bij notariële akte d.d. 15 juli 2015. DEFINITIES Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: Pensioenfonds

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Flexsecurity REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 juli 2017 Pagina 2 van 10 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van het pensioenreglement van Stichting

Nadere informatie

Bestuursmodellen WVBP

Bestuursmodellen WVBP Bestuursmodellen WVBP Model Paritair bestuur Onafhankelijk bestuur Paritair gemengd Onafhankelijk gemengd Omgekeerd gemengd Bestuur Bestuurders zijn paritair, evt. maximaal 2 externe bestuurders toegestaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement bestuur Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Huishoudelijk Reglement bestuur Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Huishoudelijk Reglement bestuur Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 2 van de statuten van het Pensioenfonds zijn van

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group van toepassing.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 6 MAART 2017 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna:

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan 2014

Reglement verantwoordingsorgaan 2014 Reglement verantwoordingsorgaan 2014 Artikel 1 Definities Het pensioenfonds De statuten De Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd; De statuten van het pensioenfonds; Het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016

STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016 STATUTEN Stichting Pensioenfonds Hoogovens per 22 februari 2016 DEFINITIES. Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: Pensioenfonds : Stichting Pensioenfonds Hoogovens. Bestuur : het bestuur van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 302 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Statuten. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Statuten. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Statuten Colofon Deze statuten zijn een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante Industrie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie