STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG

2 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Stichting Pensioenfonds Draka Holding Postbus BA Amsterdam Telefoon: Fax: Website: spf-drakaholding.nl Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken onder nummer

3 Inhoudsopgave Pagina Karakteristieken van het pensioenfonds 4 Bestuur en organisatie 5 Kerncijfers 8 Verslag van het verantwoordingsorgaan 10 Bestuursverslag Herstelplan en dekkingsgraad 12 Samenvatting visitatiecommissie 12 Algemene ontwikkelingen op het pensioengebied in Pensioenontwikkelingen in 2013 pensioenfondsen 16 Goed pensioenfondsbestuur 18 Pensioenparagraaf 22 Beleggingsparagraaf 24 Financiële paragraaf 27 Actuariële paragraaf 28 Risicoparagraaf 30 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 38 bepaling van het saldo van baten en lasten over 2013 Toelichting balans per 31 december Toelichting staat van baten en lasten over Toelichting kasstroomoverzicht over Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 52 Overige gegevens 53 Actuariële verklaring 54 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 56 Begrippenlijst 58 3

4 Karakteristieken van het pensioenfonds Algemeen Stichting Pensioenfonds Draka Holding (het Fonds/de Stichting), statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 13 november Het Fonds betreft een ondernemingspensioenfonds dat is aangesloten bij de koepelorganisatie OPF. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over het boekjaar De in het verslag vermelde bedragen zijn op basis van duizenden euro s opgenomen. Doelstelling Het Fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor de aangesloten ondernemingen. Bij de Stichting zijn aangesloten Draka Holding N.V. alsmede de met haar gelieerde ondernemingen, waarmee de Stichting een overeenkomst heeft aangegaan: Draka Treasury B.V.; Kabelbedrijven Draka Nederland B.V.; Draka Comteq Fibre B.V.. Vanaf 2011 is Draka Holding onderdeel van Prysmian Group. Hiertoe wordt voor 462 actieve deelnemers en niet actieve deelnemers 99 miljoen euro vermogen belegd. Statuten De laatste statutenwijziging was op 22 maart Naar aanleiding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) zijn er concept statuten opgesteld per 31 maart De nieuw opgestelde statuten zullen per 1 juli 2014 van kracht worden. 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 was als volgt: Benoemd door de werkgever: De heer K. Roskam De heer J.H. Schutten De heer F. Preeker Gekozen door de deelnemers: De heer B. Batterman De heer B.T. Geerlink De heer N.H. Holtring Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Deelnemersraad De deelnemersraad, gekozen door de deelnemers op 1 december 2011 voor een periode van 4 jaar*, was per 31 december 2013 als volgt samengesteld: Namens de actieve deelnemers: De heer J. Ketelaars Secretaris De heer R. Bos Lid Namens de gepensioneerden: De heer G.H. Docter De heer G.W. van Hoeijen De heer W.M. Peters Voorzitter Lid Lid Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden, waarvan 1 lid is benoemd door de werkgever en 2 leden zijn gekozen door de deelnemersraad op 1 december De benoeming is voor een periode van 4 jaar, waarvan de 2 e periode loopt tot 2016*. Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld: Vacant Benoemd door de werkgever De heer R. Bos Gekozen namens de actieve deelnemers De heer Th.W. Mourits Gekozen namens de gepensioneerden Administrateur De heer W.C. Slok * Vanaf 1 juli 2014 zal vanwege invoering vlg. Wvbp de huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan worden aangepast. 5

6 Organisatie Het bestuur van het Fonds bestaat uit zes leden. Drie leden worden benoemd door de werkgever en drie leden worden gekozen door de deelnemersraad, waarbij er minimaal één actieve deelnemer en één gepensioneerde wordt gekozen. Het dagelijks bestuur van het Fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het Fonds, in overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota. Verder heeft het bestuur een groot deel van de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan diverse uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer- en bestuursondersteuning. De pensioenadministratie wordt binnen het Fonds verzorgd. De heer W.C. Slok is aangesteld als administrateur. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het monitoren van de uitbestede werkzaamheden geschiedt op basis van een afgesloten Service Level Agreement (SLA). Het betreft een SLA met Nationale- Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., een SLA met Towers Watson Netherlands B.V. en een SLA met Innovact (software voor pensioenadministratie en pensioenregister). Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het verantwoordingsorgaan bestaat uit één afgevaardigde namens de werkgever en 2 leden van de deelnemersraad, waarvan 1 namens de actieven en 1 namens de gepensioneerden. De belangrijkste taak is het toetsen van het door het bestuur gevoerde beleid. Intern Toezicht In 2009 is de visitatiecommissie ingesteld conform het Reglement Intern Toezicht. In februari 2010 heeft de visitatie plaats gevonden en april 2010 is een definitief rapport van de bevindingen ontvangen. De belangrijkste bevindingen zijn behandeld in het jaarverslagen 2009 en De in 2013 ingeplande visitatie is vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van het Fonds doorgeschoven naar Deelnemersraad De deelnemersraad is samengesteld uit actieve deelnemers en gepensioneerden en vergadert circa driemaal per jaar afzonderlijk en samen met het bestuur. De deelnemersraad is eind 2011 gekozen voor een periode van vier jaar. Uitvoeringsorganisatie Een deel van de pensioenverplichtingen is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (Nationale- Nederlanden). Het vermogensbeheer is uitbesteed aan ING Investment Management (IIM). Beleggingscommissie Er is een beleggingscommissie met als mandaat het opstellen van een strategisch beleggingsplan en het monitoren van de uitvoering hiervan door de vermogensbeheerder. De commissie is samengesteld uit leden van het bestuur, 6

7 aangevuld met een toegevoegde, vaste afgevaardigde van de deelnemersraad. Ieder lid van de commissie heeft een gelijk stemrecht. Daarnaast wordt de beleggingscommissie geadviseerd door Towers Watson Netherlands B.V. Compliance officer Het Nederlands Compliance Instituut ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving en de gedragscode. Hiertoe voert de compliance officer de noodzakelijke geachte controles uit en rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur. De heer H.A. van Broekhoven is door het bestuur aangesteld als compliance officer van het Fonds. Externe ondersteuning Het Fonds wordt verder bijgestaan door externe deskundigen voor o.a. de controlewerkzaamheden van de jaarrekening, de actuariële werkzaamheden en risicobeheersing op lange termijn: Accountant : De heer A.J.H. Reijns RA (KPMG Accountants N.V.) Adviserend actuaris : De heer B.A. Weijers AAG (Towers Watson Netherlands B.V.) Waarmerkend actuaris : Mevrouw A. Plekker AAG (Towers Watson Netherlands B.V.) Beleggingsadviseur : De heer G.J. Troost (Towers Watson Netherlands B.V.) 7

8 Kerncijfers Aantal verzekerden Actieve deelnemers Premievrije rechten ( slapers ) Pensioentrekkenden Reglement variabelen Indexatie in %: - rechten (in-)actieve deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - rechten premievrijen en ingegane pensioenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indexatie-achterstand in % (cum. vanaf 2000): - rechten (in-)actieve deelnemers 10,53 9,53 7,93 6,27 4,51 - rechten premievrijen en ingegane pensioenen 10,51 8,41 5,99 4,61 4,71 - nieuwe Maximum PME-salaris : regeling (middelloon) Franchise: - geboren voor geboren vanaf maximum loonstijging arbeidsongeschikte deelnemers en individuele voortzetters in% 3,35 2,11 1,15 1,76 3,01 Werknemersbijdrage in % over de ploegen- en excedentgrondslag (reglementair) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Pensioenuitvoering Bijdrage werkgever, werknemers Uitkeringen en afkopen Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Inflatietoeslag * Afkopen Saldo waardeoverdrachten * Dit betreft het totaal aan in het verleden opgebouwde indexering. 8

9 Vermogenssituatie en solvabiliteit Min. vereist vermogen Vereist vermogen (excl. min. vereist vermogen) Reservepositie Reserves Technische voorzieningen (VPV) Totaal pensioenvermogen Balansdekkingsgraad (pensioenvermogen in % van de technische voorzieningen): - op basis van de nominale rentetermijnstructuur 114,6% 103,9% 99,6% 105% 107% Over-/onderdekking (in percentage van technische voorzieningen) 10,4% -0,3% -5% 1% 3% Reservetekort/-overschot (in percentage van technische voorzieningen) 2,2% -7,3% -13% -8% -7% Nominale rente op basis rentetermijnstructuur* 2,64% 2,30% 2,70% 3,42% 3,80% Beleggingsportefeuille Obligaties Aandelen Leningen Overige beleggingen Beleggingsperformance Beleggingsresultaten eigen beleggingen IIM Beleggingsresultaten ** IIM - Rendement (total return incl. hedge) *** 7,3% 14,8% 6,4% 10,7% n.v.t. IIM Rendement (total return excl. hedge) 5,2% 14,4% 7,2% 12,7% 13,4% IIM - Rendement benchmark (excl. hedge) 5,4% 14,4% 7,3% 11,0% 8,8% * Vanaf ultimo september 2012 is de nominale marktrente gebaseerd op de Ultimate Forward Rate (UFR). ** Het intrest resultaat overige beleggingen staat eigenlijk los van de resultaten van IIM, echter is wel t/m 2011 meegenomen in de IIM-Beleggingsresultaten. Vanaf 2012 jaar meegenomen onder de eigen resultaten. *** Vanaf 2010 wordt binnen de aandelenportefeuille op werkelijke weging van de aandelen het valutarisico op de Australische dollar, de Canadese dollar en het Britse pond voor 100% afgedekt. Het valutarisico op de Amerikaanse dollar werd vanaf 2010 voor 75% en het valutarisico op de Japanse yen voor 25% afgedekt, echter in 2012 zijn beide valutarisico s ook verhoogd naar 100%. De valuta-afdekking wordt maandelijks gecontroleerd en wordt zo nodig bijgestuurd. 9

10 Verslag van het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan (VO) van het Fonds is met ingang van 2008 vastgesteld en op 1 december 2011 geïnstalleerd. Bij de vaststelling in 2008 is een reglement opgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Governance. In het kader van de genoemde principes, is het VO gevraagd een oordeel te geven over het door het bestuur gevoerde beleid over In het overleg met het bestuur, dat in het boekjaar 2013 drie keer is gehouden, zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: toekomst van de Stichting Pensioenfonds Draka Holding; beleid Stichting Pensioenfonds Draka Holding; vanwege Wvbp; aanpassing per van de governance van het Fonds; waarborgen voor interne beheersing; financiële en actuariële analyses; jaarverslag en jaarrekening 2012; aflopen herverzekeringscontract per en de mogelijkheden m.b.t. verlenging; vooruitzichten, waaronder evaluatie van het herstelplan; deskundigheid bestuur; beleggingsbeleid. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn taakuitoefening kennisgenomen van het jaarverslag 2013 en de jaarrekening. Dit jaar is overleg geweest met accountant en de actuaris, maar niet met andere externe deskundigen. Het verantwoordingsorgaan heeft advies uitgebracht over het jaarverslag Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over: het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Bevindingen en conclusies Goed pensioenbestuur Het bestuur is er volgens het VO in geslaagd de principes voor goed pensioenbestuur te vertalen naar het Fonds. Uitvoering is gegeven aan het communicatiebeleid, waarbij adequaat is gereageerd door op de juiste wijze te communiceren over de effecten van de veranderingen in de economische situatie. Wetgeving en reglementen Het bestuur houdt zich op een correcte wijze aan de geldende wet- en regelgeving, de reglementen en de statuten van het pensioenfonds. De documenten zijn aangepast aan de invoering van de Pensioenwet. 10

11 Premie-en toeslagenbeleid Het premiebeleid is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Het bestuur heeft volgens het VO voldoende rechtvaardiging om geen indexatie te laten plaats vinden. Beleggingsbeleid Het bestuur heeft zich gehouden aan het geformuleerde beleggingsbeleid. Dit beleid is ook in 2013 ten gevolge van de verandering van de markt aangepast; de vastrentende portefeuille is enigszins aangepast door de afbouw van EMD portefeuille, waardoor het risicomodel verder is verlaagd. Financiële positie van het pensioenfonds In 2009 is bij DNB een herstelplan is ingediend. De financiële positie van het pensioenfonds is in de loop van 2012 sterk verbeterd waardoor vanaf februari 2013 het dekkingstekort is opgeheven. Vanaf september 2013 is, onder invloed van verder verbeterde financiële omstandigheden tevens het reservetekort opgeheven. In 2013 zijn er geen correcties doorgevoerd vanwege de AGprognosetafel(sterftetafel) en ook niet vanwege de fondsspecifieke ervaringssterfte Towers Watson Ultimo 2013 is er dus sprake van een dekkingsoverschot en een reserveoverschot. Slotconclusie Het bestuur heeft in 2013 een consistent beleid gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen afgewogen en geborgd zijn. Amsterdam, 16 mei 2014 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Het verantwoordingsorgaan Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan heeft het jaarverslag bestudeerd en haar commentaar gegeven. Het bestuur waardeert dit commentaar, zowel als de inzet en betrokkenheid van de leden van het verantwoordingsorgaan. Amsterdam, 16 mei 2014 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Het bestuur 11

12 Bestuursverslag Herstelplan en dekkingsgraad Zoals het bestuur reeds eerder heeft gecommuniceerd bestond er per ultimo 2008 een dekkingstekort. Vanwege de ontoereikende dekkingsgraad is op 31 maart 2009 een herstelplan bij DNB ingediend. Volgens dit plan wordt naar verwachting binnen de daarvoor gestelde termijn van 5 jaar het dekkingstekort ingelopen. Vanaf juli 2009 was het dekkingstekort opgeheven. Aanpassingen vanwege nieuwe sterftetafels en markt- en rente-effecten veroorzaakten dat er vanaf mei 2010 opnieuw een dekkingstekort ontstond. Het dekkingstekort werd echter ultimo december 2010 weer omgebogen naar een dekkingsoverschot. Ultimo augustus 2011 ontstond er, onder invloed van een steeds verder dalende nominale marktrente, wederom een dekkingstekort dat werd gecontinueerd t/m ultimo In 2012 zijn er wederom correcties doorgevoerd vanwege de nieuwe de AG-prognosetafel (sterftetafel) en een fondsspecifieke ervaringssterfte Towers Watson Deze correcties verlaagden de dekkingsgraad met 1,7%, waardoor de dekkingsgraad ultimo 2012 uit komt op 103,9%, wat betekent dat het dekkingsoverschot niet werd bereikt. Vanwege het geringe dekkingstekort behoefden de pensioenen in april 2013 niet gekort te worden. De financiële positie van het pensioenfonds die structureel verbeterde vanaf 2 e helft 2012 had tot gevolg dat vanaf februari 2013 het dekkingstekort is opgeheven. Vanaf september 2013 is, onder invloed van verder verbeterde financiële omstandigheden tevens het reservetekort opgeheven. In 2013 zijn er geen correcties geweest vanwege de AG-prognosetafel(sterftetafel) en ook niet vanwege de fonds specifieke ervaringssterfte Towers Watson Ultimo 2013 is er dus sprake van een dekkingsoverschot en een reserveoverschot. De deelnemers en de gepensioneerden zijn ook in 2013 per brief geïnformeerd over de actuele situatie, ontwikkelingen m.b.t. het herstelplan. Maandelijks worden de dekkingsgraadgegevens beschikbaar gesteld, o.a. via de website spf-drakaholding.nl. Samenvatting visitatiecommissie. Intern toezicht Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch beoordelen van het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Het bestuur van het Fonds heeft besloten om de invulling van het interne toezicht uit te laten voeren door een visitatiecommissie. De visitatie is in 2010 uitgevoerd door VCHolland. In de 2 e helft 2013 geplande nieuwe visitatie is vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van het Fonds doorgeschoven naar De visitatiecommissie heeft in 2010 haar rapportage opgesteld en met het bestuur besproken. De belangrijkste bevindingen zijn behandeld in het jaarverslagen 2009, 2010, 2011 en

13 Algemene ontwikkelingen op pensioengebied in 2013 Verhoging AOW leeftijd Op 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd, naar 65 jaar en 1 maand. De AOW-leeftijd wordt de komende jaren geleidelijk verder verhoogd tot 66 jaar in 2019 en 67 jaar in Maar ook de AOW ontsnapt niet aan de bezuinigingsplannen. In november 2012 heeft het kabinet Rutte-Asscher zijn plannen over AOW en pensioen gepresenteerd. De AOW zou al in 2018 naar 66 en in 2021 naar 67 gaan. Deze plannen moeten nog omgezet worden in wetgeving. Overbruggingsuitkering AOW Voor mensen met een VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling die stopt voordat de AOW ingaat (door de verhoging van de AOW leeftijd) is het sinds 2013 mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering te krijgen van de 65- jarige leeftijd tot het moment waarop de AOW ingaat. Na 31 december 2018 kunnen geen nieuwe overbruggingsuitkeringen meer ingaan. De overbruggingsuitkering is geen lening, maar een uitkering. Partnertoeslag AOW De partnertoeslag AOW is een toeslag voor mensen die de AOW leeftijd bereiken en een jongere partner hebben (tot AOW leeftijd partner). De toeslag geldt alleen nog voor mensen die vóór 1 januari 1950 geboren zijn. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van de partner en van het gezamenlijke inkomen. Nieuwe maatregelen zijn gepland vanaf 1 januari Voor AOW'ers met een hoger inkomen wordt de partnertoeslag in 3 jaar volledig afgebouwd. Anw Naast een besparing op de AOW was ook een besparing op de Anw, de overheidsuitkering voor nabestaanden, gepland. De duur van de uitkering voor nieuwe gevallen zou worden beperkt tot 1 jaar. In oktober 2013 is dit plan teruggedraaid en wordt de Anw niet beperkt tot 1 jaar. Versobering pensioenregelingen Het jaar 2013 stond in het teken van de aanpassing van veel pensioenregelingen per 1 januari De pensioenrichtleeftijd is per die datum 67 jaar en het maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling is 2,15%. Ook op de site van de Belastingdienst is een praktische invulling gegeven voor verschillende aspecten van deze aanpassingen. Maar nieuwe versoberingen zijn inmiddels afgesproken. Net voor het kerstreces 2013 hebben de onderhandelaars in de Tweede Kamer de contouren van het nieuwe pensioenakkoord bekend gemaakt. De maatregelen moeten ingaan op 1 januari Het maximale opbouwpercentage wordt 1,875% in een middelloonregeling. Hoger dan de eerdere plannen met 1,75%, maar nog steeds lager dan de inzet van de werknemers op 2%. Werknemers die meer verdienen dan bouwen alleen tot dit bedrag een pensioen op. Voor het salaris dat uitkomt boven kan via een netto lijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd. Dit betekent dat een werknemer een deel van het salaris boven kan inleggen in een netto lijfrente die buiten de 13

14 vermogensrendementsheffing in box 3 blijft. De inleg komt uit het netto salaris, en over de pensioenuitkeringen hoeft geen belasting betaald te worden. Deze regeling staat open voor alle werkenden. Het budget hiervoor komt uit verschillende bronnen. Zo wordt de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus verhoogd van 50 naar 56 jaar. Ook stelt het kabinet voor de btw koepelvrijstelling pensioenfondsen af te schaffen. Bovendien loopt het bedrijfsleven een lastenverlichting mis om de ontbrekende miljoenen te dekken. De btw afdracht is niet onomstreden. Dit zal ertoe leiden dat pensioenfondsen voor de uitvoering duurder uit zijn. De versoberingen per 1 januari 2015 zijn nog geen wet. In 2014 worden de voorstellen uitgewerkt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari Toekomst van het pensioenstelsel Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft het al een tijd geleden aangekondigd: zij wil een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. In 2014 start het kabinet die brede dialoog. De SER geeft hierover uiterlijk eind 2014 een advies waarin de relatie tussen pensioen, zorg en wonen wordt betrokken. De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) stelt voor om de eigen bijdrage aan de pensioenregeling naar keuze van de werknemer te gebruiken voor extra hypotheekbetalingen. Het kabinet is bereid deze keuzemogelijkheid te bieden en wil het laten onderzoeken op een zo kort mogelijke termijn. De mogelijkheden in de uitvoering spelen hierbij een grote rol. Ook zal een afweging moeten worden gemaakt tussen het gemis aan pensioenopbouw en de lagere woonlasten in de toekomst. Waardeoverdracht Het hele systeem van waardeoverdracht wordt nader onderzocht. De Stichting van de Arbeid geeft in een advies in juni 2013 aan verdeeld te zijn over het handhaven van het recht op waardeoverdracht. In verband met het nieuwe Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 zal een nieuwe rekenmethodiek voor waardeoverdrachten moeten worden bepaald. Het adviescollege Actal heeft begin januari 2014 geadviseerd om over te gaan tot verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen onder de afkoopgrens en tot het afboeken van zeer kleine pensioenaanspraken (van enkele euro's). Pensioencommunicatie Eind 2013 is de internetconsultatie Pensioencommunicatie gepubliceerd. Hierin staan de plannen voor de wijzigingen in de pensioencommunicatie per 1 januari 2015 beschreven. De consultatieperiode loopt tot 17 januari Hierna zullen de reacties op de consultatie worden meegenomen in de wetsvoorstellen die in de loop van het eerste kwartaal naar de Tweede Kamer zullen worden gestuurd. 14

15 Enkele van de voorgenomen wijzigingen zijn: Het Uniform Pensioenoverzicht wordt sterk ingekort en toont alleen opgebouwde bedragen van ouderdoms- en partnerpensioen en waardeaangroei in het afgelopen jaar. De Startbrief verdwijnt. De algemene informatie over de pensioenregeling die nu in de startbrief staat, zal in de toekomst altijd beschikbaar moeten zijn op de website van de pensioenuitvoerder. Ook voor gewezen deelnemers en gewezen partners. Er komt gelaagde informatie in de vorm van een Pensioen Door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars wordt gewerkt aan het Pensioen 1-2-3, waarbij Pensioen 1 alle essentiële informatie bevat. Pensioen 1 kan al voor indiensttreding worden verstrekt zodat de informatie meegewogen kan worden in het arbeidsvoorwaardengesprek. Pensioen 2 vervangt de startbrief en is een verdiepingsslag net als Pensioen 3, die nog dieper gaat. Het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) wordt uitgebreid. Dit wordt dé plek om het totaaloverzicht te krijgen van opgebouwde en op te bouwen pensioenen. Bovendien zullen er extra functionaliteiten worden gebouwd zodat een deelnemer bijvoorbeeld de gevolgen kan zien van eerder of later pensioneren, overlijden, hoog-laag, etc. (handelingsperspectief). Daarnaast wordt het pensioenregister uitgebreid met inzicht in koopkracht en risico s van pensioen doordat 3 bedragen zullen worden getoond: een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. Er zullen indicatieve afgeronde netto bedragen worden getoond (uniforme rekenmethodiek). Het inzicht in koopkracht wordt gegeven door het pensioen met de verwachte prijsinflatie terug te rekenen naar euro s van nu. De uitbreiding van het pensioenregister vindt gefaseerd plaats. Een planning zal bij AmvB worden vastgelegd (volledig gerealiseerd 3 jaar na inwerkingtreding wetsvoorstel). Het pensioenregister zal vaker worden geactualiseerd. Er moet nog bezien worden hoe: 2 of 4 keer per jaar, of als er mutaties hebben plaatsgevonden. Binnen 2 jaar moeten ook gepensioneerden in het pensioenregister worden opgenomen. Pensioenuitvoerders mogen naar keuze informatie digitaal of schriftelijk vertrekken. Convenant arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling In vervolg op het Van Leeuwen convenant zijn het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in januari 2013 tot overeenstemming gekomen over de bescherming van de rechten van de werknemer bij individuele baanmobiliteit. Voorkomen wordt dat een werknemer die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling verliest, als hij naar een andere werkgever overstapt. Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Pensioenfondsen moeten op 1 juli 2014 alle wijzigingen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen geïmplementeerd hebben. DNB biedt fondsen de mogelijkheid in de periode van 1 januari tot 1 april 2014 hun totaalpakket van wijzigingen in de governance aan DNB voor te leggen. DNB verwacht dat pensioenfondsbesturen voor eind 2013 hun keuze hebben gemaakt voor een van de 15

16 bestuursmodellen. Nadat ze hun keuze hebben gemaakt, moet er immers nog veel gebeuren om op 1 juli 2014 klaar te zijn. Om de implementatie goed te laten verlopen, is het van groot belang dat pensioenfondsen alle documenten tijdig tussen 1 januari en 1 april 2014, volledig en goed onderbouwd bij DNB aanleveren. Pension Fund Governance (PFG) De Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur zijn eind 2005 door de Stichting van de Arbeid vastgesteld. In 2008 zijn de principes geëvalueerd en in 2011 is het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd. Per 1 juli 2014 moeten pensioenfondsen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Vanwege de samenhang tussen deze wet en de Principes is besloten om een nieuwe Code Pensioenfondsen op te stellen en de Principes hierdoor te vervangen. Deze Code treedt werking op 1 januari In de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur waren de zogenaamde D-principes opgenomen voor verzekerde regelingen. Deze D-principes zijn vertaald naar een eigen code, de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen. Code Pensioenfondsen De op 1 januari 2014 in werking getreden Code is bedoeld voor alle pensioenfondsen. In de Code wordt ingegaan op de rol van het bestuur, het verantwoordingsorgaan, het belanghebbendenorgaan en het intern toezicht. De Code bevat ook thema's als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen. Daarnaast wordt in de Code weergegeven hoe benoeming, ontslag en zittingstermijnen van bestuursleden en leden van andere organen geregeld worden. Pensioenontwikkelingen in 2013 pensioenfondsen Nieuw Ftk De ontwikkeling van het nieuwe financiële toetsingskader voor pensioenfondsen wordt in november 2012 met een jaar uitgesteld. De beoogde invoerdatum wordt daarmee 1 januari In de zomer van 2013 is het wetsvoorstel Ftk in consultatie gebracht. In het wetsvoorstel werden twee Ftk's beschreven, één voor reële contracten en één voor nominale contracten. Naar aanleiding van de 131 consultatiereacties heeft Staatssecretaris Klijnsma van SZW besloten te kiezen voor één financieel toetsingskader. In dit nieuwe toetsingskader moeten alle pensioenovereenkomsten, ongeacht de indexatie-ambitie, mogelijk zijn. Door deze keuze is er geen sprake meer van invaren. Themaonderzoeken DNB In 2011 heeft DNB naast het reguliere toezicht op pensioenfondsen, het thematisch toezicht geïntroduceerd. Hierbij wordt een aantal fondsen op één thema onderzocht, waarna aanbevelingen voor de gehele pensioensector volgen. In 2013 zijn de volgende themaonderzoeken uitgevoerd: Voorbereiding transitie pensioencontract. Uit de laatste meting van oktober 2013 concludeert DNB dat een deel van de fondsen nog geen transitieplan heeft opgesteld. DNB gaat ervan uit dat alle pensioenfondsen in 2013 een transitieplan hebben opgesteld in verband met de wijzigingen in het Ftk per 1 januari

17 Beleggingen in commercieel vastgoed. DNB gaat na in welke mate pensioenfondsen hun beleggingen in Nederlands vastgoed correct waarderen. Beleggingsrisico s. DNB onderzoekt of er voldoende samenhang is tussen de beleggingskeuzes die fondsen maken, de aard van hun verplichtingen en de strategische risicotolerantie. Risicobeheer uitbesteding administratie. DNB onderzoekt of kleine en middelgrote pensioenfondsen in control zijn als het gaat om uitbesteding van hun pensioenadministratie. Gedrag en cultuur, een vervolgonderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de besluitvorming. Kwaliteit bestuur, over de voorbereiding van pensioenfondsen op de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. UFR In de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen (ftk) van 30 mei 2012 heeft het kabinet aangekondigd dat pensioenfondsen in het nieuwe ftk hun verplichtingen kunnen waarderen met een discontovoet waarbij de risicovrije rente voor lange looptijden gebaseerd is op een stabiele en realistische prognose van de langetermijnrente (ultimate forward rate (UFR)). Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gaan gelden in het kader van Solvency II (het Europese raamwerk voor verzekeraars). Gezien de discussie die toepassing van de UFR methode heeft opgeroepen, ook in debat met de Tweede Kamer, heeft de toenmalig verantwoordelijke bewindspersoon toegezegd dat een externe commissie om advies wordt gevraagd. Als onderdeel van het Septemberpakket pensioenen van 2012 is de UFR vervroegd ingevoerd. De UFR wordt sinds 30 september 2012 toegepast. Dit betekent dat bij de bepaling van de discontovoet marktrentes voor lange looptijden vanaf 20 jaar worden aangepast op basis van de UFR. Het uitgangspunt daarbij is en blijft marktconsistente waardering van pensioenverplichtingen. In het Septemberpakket is aangekondigd dat in 2013 advies zal worden ingewonnen van een externe commissie over de wijze waarop kan worden verzekerd dat de UFR onder het nieuwe ftk realistisch is en dat in de toekomst ook blijft. De commissie adviseert een rentecurve te hanteren, die gebaseerd is op de volgende onderdelen: Een niveau van de UFR op basis van de gerealiseerde 20-jaars forward rentes in de voorgaande 10 jaar, berekend als 120-maandsgemiddelde. Dit impliceert een UFR van 3,9% (ultimo 2013). Een startpunt voor de UFR-methode voor looptijden vanaf 20 jaar. Extrapolatie naar de UFR, waarbij het gewicht dat aan marktwaarnemingen na dit punt wordt gegeven geleidelijk afneemt. Voor de toekomst stelt de Commissie voor om de herziening van de UFR methode over te laten aan de Commissie Parameters die eens per drie jaar een advies uitbrengt. Het kabinet vindt het wenselijk dat deze methode per 1 januari 2015 gaat gelden en ook zal gelden voor het vaststellen van de premies voor het jaar

18 Goed Pensioenfonds bestuur Deskundigheidsbevordering Mede vanwege de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 is er een trainingsprogramma voor alle leden van het bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan opgesteld. Alle leden van het bestuur, de deelnemersraad en verantwoordingsorgaan hebben een trainingsprogramma gehad en de bestuursleden hebben de deskundigheidstest niveau 1 en 2 afgelegd. Daarnaast is er een speciale bijeenkomst geweest gericht op de UFR, afdekking en monitoringsgereedschap. De uit de Pensioenwet voortvloeiende eisen voor bestuursleden zijn van toepassing op nieuwe benoemingen of herbenoemingen vanaf 1 januari Naleving wet- en regelgeving Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving. Gedragscode De leden van bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan hebben in 2012 de gedragscode getekend. Toezichthouder Er is geen bezoek geweest van een vertegenwoordiging van DNB. Het op 31 maart 2009 bij DNB ingediende herstelplan, inclusief de continuïteitsanalyse, is door DNB in 2009 goedgekeurd. Maandelijks wordt gerapporteerd aan DNB over de ontwikkelingen van het dekkingstekort. Begin 2014 heeft de evaluatie van het herstelplan plaats gevonden en DNB is akkoord met de ingediende evaluatie. Het fonds heeft ultimo december 2013 een dekkingsoverschot en een reserveoverschot. Eind december heeft het Fonds in het kader van de Wvbp melding gedaan over de keuze van het bestuursmodel en heeft het fonds aangegeven dat het transitietraject m.b.t het nieuwe pensioencontract 2015 is ingezet. Het fonds heeft op uitnodiging van DNB op 14 januari 2014 deel genomen aan een bijeenkomst van circa 60 pensioenfondsen met als thema Houdbaarheid bedrijfsmodel pensioenfondsen. Hieruit volgt dat het Fonds vóór 1 september 2014 een analyse van de kwetsbaarheid dient op te stellen. Daarnaast heeft het Fonds meegedaan aan het 2 e onderzoek van AFM naar de informatieverstrekking rondom ingang van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De overig lopende correspondentie is behandeld. Compliance De heer H.A. van Broekhoven is door het bestuur aangesteld als compliance officer van het Fonds. Over het verslagjaar zijn geen overtredingen van de Gedragscode geconstateerd en zijn er geen onregelmatigheden gemeld of bekend bij de compliance officer die vermelding in het bestuursverslag vereisen. 18

19 Uitbesteding Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd met de uitvoeringsorganisatie over de dienstlevering overeenkomstig de Service Level Agreements. De activiteiten en beheer betreffende het pensioenregister is uitbesteed aan Innovact. Communicatie Vooral in het boekjaar 2013 is er aandacht besteed aan communicatie. De startbrief is aangepast aan de situatie betreffende de situatie dekkingstekort- of overschot. De startbrief wordt standaard verstrekt volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Naast de startbrief is er een stopbrief, die standaard wordt verstrekt aan uittredende actieve deelnemers. In overeenstemming met de door de koepels geïntroduceerde doelstelling om eenvormige, eenduidige en duidelijke pensioenoverzichten te verstrekken (Uniform Pensioenoverzicht, UPO), is er in 2013 aan alle deelnemers een Pensioenoverzicht op basis van de huidige regeling uitgereikt. In 2014 zal er weer een UPO worden verstrekt aan de actieve deelnemers. Ook in 2013 heeft het bestuur de deelnemers geïnformeerd over de gang van zaken, het gevoerde beleid, explicatie betreffende toeslagverlening en de toekomst van het Fonds. Verder is de website ingevoerd en verder ontwikkeld met informatie voor derden. Daarnaast gebruiken de deelnemers de website voor ook voor het verstrekken van informatie. Het pensioenregister, waaraan SPFDH deel neemt lijkt succesvol. Vanaf 1 januari 2011 heeft ieder betrokken persoon (uitgezonderd gepensioneerden) al zijn of haar pensioeninformatie 24 uur per dag via het internet beschikbaar. De informatie van het pensioenregister is verder uitgebouwd met gegevens over verevening als gevolg van scheiding en informatie over AOW voor alleenstaanden en zal in de komende 3-5 jaar verder worden uitgebreid met diverse tools om de burger intensiever te ondersteunen en te informeren. Overgang naar Single Euro Payment Area (SEPA) Het Fonds heeft de omzetting van de rekeningnummers in de systemen naar IBAN en IBIC in 2013 succesvol afgerond, waardoor het Fonds volledig conform het nieuwe Europese rekeningsysteem opereert. Bestuursvergaderingen Het bestuur van het Fonds heeft het afgelopen jaar zeven maal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren: De toekomstscenario s in relatie tot de overname van de sponsor door Prysmian; Het verloop van het reservetekort/overschot, het dekkingstekort en opheffen van het dekkingstekort en de omzetting naar reserveoverschot; Het beleid van het Fonds; De evaluatie van het herstelplan; Veranderingsbesluit vanwege Wvbp per ; aanpassing van de governance van het Fonds; Het beleggingsplan; Toeslagverlening en premieheffing 2014; Inpassing en opleiding nieuwe bestuursleden; 19

20 Jaarverslag en jaarrekening 2012; Het aflopen van herverzekeringscontract per met nationale Nederlanden en de mogelijkheden m.b.t. verlenging; Het waarborgen voor interne beheersing; De financiële en actuariële analyses; Het onderwerp toekomstscenario s van het pensioenfonds met de mogelijkheden om deelnemers geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds (PME) of bij een verzekeraar is in 2013 een hoofditem geweest en dit zal zich onverminderd voort zetten in De voorwaarden om deze plannen te realiseren en de effecten vanwege overname van de sponsor door Prysmian Group waren, mede gezien de economische situatie en de dekkingsgraad in 2012 en 2013 nog niet realistisch, echter de mogelijkheden zijn uitgebreid onderzocht. Uitgangssituatie is en blijft dat het Fonds in de toekomst niet zelfstandig zal blijven opereren. Het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan hebben in dit verslagjaar drie keer gezamenlijk vergaderd waarbij de voorstellen van het bestuur ter zake van een aantal hierboven beschreven zaken zijn behandeld en geaccordeerd. Daarnaast informeert het bestuur de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan maandelijks betreffende het verloop van het herstelplan, dekkingsgraad en performance van de beleggingen. De jaaropgave 2013, inclusief de A-factor (de fiscale pensioen aangroei), is verstrekt. De jaaropgave 2014 zal in het voorjaar 2014 worden verstrekt. Verder heeft het bestuur besloten overeenkomstig de bepalingen in het pensioenreglement en in overeenstemming met de voorwaarden van DNB de ingegane pensioenen en premievrije pensioenrechten per 1 januari 2013 wederom niet te verhogen(vanaf 2009: 0%). Er zijn dus geen kosten ten laste van boekjaar 2013 gebracht. Deze 0 verhoging is conform de door PME verleende toeslag. Vooruitblik 2014 Ontwikkelingen herstelplan Vanwege de ontoereikende dekkingsgraad is op 31 maart 2009 een herstelplan bij DNB ingediend. Volgens dit plan wordt naar verwachting binnen de daarvoor gestelde termijn van 5 jaar het dekkingstekort ingelopen en het reservetekort wordt naar verwachting binnen de daarvoor gestelde termijn van 15 jaar ingelopen. Op 31 december 2013 was zowel het dekkingstekort als het reservetekort opgeheven. Op 31 december 2013 is ook de looptijd van het kortetermijnherstelplan afgelopen. Uit de door het Fonds bij DNB ingediende evaluatie is gebleken dat het Fonds in staat is geweest om binnen de wettelijke termijn het minimum vereiste vermogen (MVEV) te bereiken. Het Fonds hoeft dus daartoe geen korting door te voeren per 1 april 2014 (net als per 1 april 2013). Hiermee kan het ingediende kortetermijnherstelplan als beëindigd worden beschouwd. 20

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie