Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie"

Transcriptie

1 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Postbus AG Amsterdam Jaarverslag 2010 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie 880

2 10 JAARVERSLAG 20

3 2 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie

4 JAARVERSLAG 2010 Inhoud Jaarverslag 1. Voorwoord 4 2. Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Profiel en doelstelling van de organisatie 5 Historie en kenmerken regeling 5 Statutaire organen 6 Adviseurs 8 Kerncijfers en kengetallen Verslag van het bestuur De belangrijkste bestuursbesluiten in Goed pensioenfondsbestuur 22 Algemeen 22 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Risicoparagraaf 29 Algemeen 29 Beleggingsrisico s 29 Actuariële risico s 30 Operationele risico s Pensioenontwikkelingen Beleggingen 35 De belangrijkste ontwikkelingen op beleggingsgebied in Gevoerd beleggingsbeleid en rendementen in Rendementen 38 Z-score 38 Vermogensopbouw 39 Beleggingsbeleid en structuur Financiële paragraaf 43 Boetes, dwangsommen en herstelplan 43 Jaarrekening 45 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 49 Toelichting 50 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 51 Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen 66 Risicobeheer en derivaten 67 Toelichting op de rekening van baten en lasten over Overige gegevens 79 Verklaring van de actuaris 80 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 81 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 83 Slotwoord 85 3

5 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie. Dit is het laatste verslag onder de naam van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie. Per 1 januari 2011 is de Stichting gefuseerd met de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie. Het gefuseerde fonds gaat verder onder de naam Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie (verder: Bpf voor de Zoetwarenindustrie). Dit jaarverslag is in 2011 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. Het jaarverslag is verdeeld in karakteristieken van het fonds, het verslag van het bestuur, de jaarrekening en overige gegevens. In het hoofdstuk karakteristieken wordt o.a. de doelstelling van het fonds, het profiel van de organisatie, de samenstelling van de statutaire organen en de kerncijfers weergegeven. In het verslag van het bestuur wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige zaken die in 2010 hebben gespeeld op het gebied van de fusie, pensioenen en beleggingen. In de jaarrekening wordt het fondsvermogen en de mutaties daarin gedurende 2010 gepresenteerd en wordt een toelichting gegeven over de grondslagen voor de waardering en de mutaties in de beleggingsportefeuille. Tot slot treft u onder overige gegevens de actuariële verklaring en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het fonds weergegeven. 4 Het bestuur stelde de jaarrekening en het bestuursverslag vast op 29 juni Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Amsterdam, 29 juni 2011, Mevrouw L.F.A.M. Jansen, voorzitter Mevrouw J.A.W. de Graaff, secretaris

6 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Profiel en doelstelling van het fonds De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie, statutair gevestigd te Amsterdam, werd in 1963 opgericht op initiatief van een vertegenwoordiging uit de bedrijfstak. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een bedrijfstakpensioenfonds en is aangesloten bij de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Het fonds heeft als doel overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van de pensioenreglementen werknemers en gewezen werknemers alsmede overige belanghebbenden te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het fonds wil dit doel bereiken door: 1) tegen ontvangst van volgens het pensioenreglement te heffen premies pensioenrechten te verlenen en op grond daarvan uitkeringen te doen en 2) andere wettige middelen, die nuttig kunnen zijn om dit doel te bereiken. Historie en kenmerken van de regeling Historie Tot 1 januari 1990 was de pensioenregeling van het fonds een opbouwregeling. Met ingang van die datum is, nadat hierover overeenstemming was bereikt tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, door het fonds de opbouwregeling vervangen door een eindloonregeling. Op 1 januari 1997 werd de VUT-regeling vervangen door een prepensioenregeling. De normpensioendatum is 61 jaar maar de werknemer kan onder (actuariële) korting eerder (gedeeltelijk) met pensioen gaan of onder (actuariële) oprenting later dan 61 jaar met pensioen gaan. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gaat het levenslang ouderdomspensioen in. Op 1 januari 2003 werden nieuwe pensioenregelingen met betrekking tot het ouderdomspensioen en het prepensioen ingevoerd. Prepensioen heette vanaf die datum Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP). De wens tot modernisering, vereenvoudiging en afstemming / aansluiting tussen de regelingen vóór 65 jaar en ná 65 jaar leidde tot invoering van de twee geharmoniseerde regelingen. 5 Het kabinet besloot per 1 januari 2006 fiscale maatregelen door te voeren om langer doorwerken te bevorderen. Het belangrijkste effect van deze wijzigingen was dat de premies voor prepensioen en VUT vanaf 1 januari 2006 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Als gevolg daarvan moesten de pensioenregelingen van veel Nederlandse pensioenfondsen worden aangepast. Ook het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie was daarom genoodzaakt een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 te laten ingaan. Het betreft een levenslang ouderdomspensioen waarbij deelnemers met 65 jaar met pensioen gaan. Het is echter wel mogelijk om eerder met pensioen te gaan. Dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, salaris en of er sprake is van een overgangsregeling. Of de deelnemer dus eerder dan 65 jaar met pensioen kan gaan, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie. De oude prepensioenregeling zoals die gold op 31 december 2005, is vanaf 1 januari 2006 vervallen voor de deelnemer die voor 1 januari 2005 jonger was dan 55 jaar. Deze regeling geldt alleen nog voor die deelnemer die vóór 1 januari 1950 is geboren. De prepensioenaanspraken van de deelnemer die geboren is op of na 1 januari 1950 zijn per 1 januari 2006 omgerekend naar extra aanspraken op ouderdomspensioen in de nieuwe pensioenregeling. De regelingen voor het ouderdomspensioen en het prepensioen zoals die golden op 31 december 2005 blijven in stand voor die deelnemers die voor 1 januari jaar of ouder waren. Gewezen deelnemers (slapers en gepensioneerden) blijven, ongeacht hun leeftijd op 1 januari 2005, eveneens onder die regelingen vallen. De pensioenregeling is vanaf 1 januari 2006 een middelloonregeling geworden. Het ouderdomspensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan van de deelnemer.

7 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie De pensioenregeling bestaat thans uit een verzekerd: levenslang ouderdomspensioen; weduwe- c.q. weduwnaars- c.q. partnerpensioen (tot 1 januari 2003); tijdelijk weduwe- c.q. weduwnaars- c.q. partnerpensioen (tot 1 januari 2003); wezenpensioen (tot 1 januari 2003); prepensioen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950; risico-nabestaandenpensioen (vanaf 1 januari 2003). Liquidatie Stichting Uittreden Suikerverwerkende Industrie Op 1 januari 2010 is de Stichting Uittreden Suikerverwerkende Industrie geliquideerd. Het batig saldo komt ten gunste van het Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Statutaire organen 1 Bestuur Op 31 december 2010 was het bestuur als volgt samengesteld: leden werkgevers: zitting sinds: M.N. Rodenburg L.J.L. Dekker (plv. voorzitter) mevrouw J.A.W. de Graaff (voorzitter) J. Groen Er waren in 2010 geen plaatsvervangende werkgeversleden. Alle werkgeversleden hebben zitting namens de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). 6 leden werknemers: zitting sinds: J.A. Spruijt namens De Unie H. Roeten namens CNV Vakmensen J. Hendriks (secretaris) namens FNV Bondgenoten mevrouw L.F.A.M. Jansen (plv. secretaris) namens FNV Bondgenoten ** plaatsvervangende leden werknemers: zitting sinds: I. Slikkerveer namens De Unie R. van der Wal namens CNV Vakmensen R.R. Vos namens FNV Bondgenoten vacature ** Vanaf 1999 tot 1 augustus 2006 was mevrouw Jansen bestuurslid namens CNV Vakmensen. 1 in dit jaarverslag is het dan geldende bestuursmodel van toepassing en wordt als zodanig behandeld. Het bestuur heeft besloten voor een nieuw bestuursmodel per 1 januari De uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur is, dat het bestuur als geheel (vertegenwoordigings)bevoegd en verantwoordelijk is.de beleggingscommissie vervalt hiermee per 1 januari 2011 en de beleggingen worden besproken in de vergaderingen met het voltallige bestuur. Daarnaast is een aantal taken verdeeld. Zo is mandaat verleend aan het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter en de secretaris tot het uitvoeren van bepaalde taken. Verder is een Commissie van Financiën ingesteld die gemandateerd is tot het verrichten van bepaalde financiële taken.

8 JAARVERSLAG 2010 Beleggingscommissie Het fonds heeft met de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie een gezamenlijke beleggingscommissie. Deze gezamenlijke beleggingscommissie bestaat uit vier leden (twee namens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie en twee namens de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie) die worden benoemd door de besturen (dit zijn bestuursleden of leden van de aanwijzende organisaties) van beide fondsen. De gezamenlijke beleggingscommissie bestaat namens het fonds uit de heer J. Hendriks van werknemerszijde en de heer M.N. Rodenburg van werkgeverszijde. Een van de leden treedt op als voorzitter. Terwijl het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur als geheel, is de beleggingscommissie belast met het tactisch beleggingsbeleid. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur draagt de beleggingscommissie zorg voor de voorbereiding van beleid binnen de marges van het door het bestuur aangegeven strategisch beleid. Bovendien houdt het bestuur toezicht op de uitvoering van dit beleid. De beleggingscommissie heeft binnen de in het beleggingsplan vastgestelde randvoorwaarden de ruimte de beleggingsportefeuille vast te stellen. De beleggingscommissie wordt terzijde gestaan door een investmentconsultant van Mercer. Als custodian fungeerde tot 1 februari 2010 KasBank, gevestigd te Amsterdam. Vanaf die datum is de nieuwe custodian Bank of New York Mellon. Deelnemersraad De deelnemersraad vertegenwoordigt de deelnemers en pensioengerechtigden in het fonds. De deelnemersraad bestaat uit elf leden van wie vier de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, vijf de actieve deelnemers en twee de gewezen deelnemers (slapers). De leden van de deelnemersraad worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties. Vijf leden worden benoemd namens FNV Bondgenoten, drie namens de CNV Vakmensen en twee namens De Unie. Eén van de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt kan worden aangewezen door de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). 7 De deelnemersraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. Het bestuur van de deelnemersraad wordt gevormd door de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. De leden van de deelnemersraad worden benoemd voor een periode van vier jaren. Na afloop van deze periode kunnen zij direct opnieuw worden benoemd. De deelnemersraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over aangelegenheden die het fonds betreffen. Het bestuur stelt de deelnemersraad in ieder geval in de gelegenheid te adviseren over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot: het nemen van maatregelen van algemene strekking; een wijziging van de statuten en pensioenreglementen van het fonds; de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota en een langetermijn herstelplan; een wijziging van de hoogte van de ingegane pensioenen in gevallen waarin de financiële toestand van het fonds daartoe aanleiding geeft; het verlenen van toeslagen hoe ook genaamd, of het aanbrengen van wijzigingen, tenzij de toeslagen rechtstreeks voortvloeien uit een statutaire of reglementaire bepaling; gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; liquidatie van het fonds; het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; het terugstorten van premie of geven van premiekorting als bedoeld in artikel 129 van de Pensioenwet.

9 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie De deelnemersraad vergadert gemiddeld vier maal per jaar. Daarvan vindt er tenminste tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering met een delegatie van het bestuur plaats. De secretariële ondersteuning wordt verleend door Syntrus Achmea. De deelnemersraad was per 31 december 2010 als volgt samengesteld: leden: zitting namens: G.J. Berendsen FNV Bondgenoten mevrouw J.M. Huizenga Laninga FNV Bondgenoten F. Jongerman CNV Vakmensen D.C. van der Woerd Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) A. van den Herik FNV Bondgenoten C. van Meer FNV Bondgenoten P. Zoetemeijer FNV Bondgenoten R.W.H. Brouwers L.K. Vader De Unie De Unie Adviescommissie De adviescommissie is bevoegd tot het geven van advies in geschillen tussen een aangesloten werkgever, een deelnemer, een gewezen deelnemer, hun rechtverkrijgende of een ander die naar het oordeel van de commissie rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, en het fonds inzake de besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking. 8 De adviescommissie bestaat uit twee leden (één lid van werkgeverszijde en één lid van werknemerszijde) en deze worden benoemd door het bestuur. De commissieleden maken geen deel uit van het bestuur maar komen wel voort uit de bedrijfstak. De leden van de adviescommissie mogen geen persoonlijk belang bij de partijen in het geschil hebben. Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden, van wie twee leden uit de deelnemersraad aangevuld met één vertegenwoordiger van de werkgeversvereniging die betrokken is bij het fonds. Elk lid van het Verantwoordingsorgaan heeft een plaatsvervanger, die het lid bij ontstentenis kan vervangen. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: één vertegenwoordiger van de deelnemers, één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de werkgevers. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan dit orgaan over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. In het verantwoordingsorgaan hebben zitting: leden: zitting namens: J. Peters Sengers werkgevers D.C. van der Woerd pensioengerechtigden G. Berendsen deelnemers Intern Toezicht Het bestuur heeft voor het intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan advies over de beoogde samenstelling heeft uitgebracht.

10 JAARVERSLAG 2010 Het bestuur geeft de visitatiecommissie schriftelijk de opdracht om ten minste eenmaal per drie jaar het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien. De visitatiecommissie vervult ten minste de volgende taken: het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and balances binnen het fonds; het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die zij in redelijkheid nodig acht om haar taken te kunnen uitvoeren. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging, dan wel op verzoek van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie heeft voor de uitoefening van haar taken recht op overleg met het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de certificerende actuaris en de compliance officer van het fonds. In 2009 heeft het bestuur er voor gekozen om in zee te gaan met het bedrijf Het Vak-VC. Op 1 maart 2010 vond de daadwerkelijke visitatie plaats van het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordings orgaan door Het Vak-VC. Externe partijen Accountant De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaar rekening. Hij doet dit in overeenstemming met Nederlands recht. De controle wordt zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Verder beoordeelt de accountant of de normportefeuille en de toelichting waarbij de gemaakte keuzes zijn onderbouwd, voldoen aan de Vrijstellingsregeling Wet BPF en controleert hij de beleggingsresultaten en de daarvan afgeleide performancetoets. Tot slot stelt de accountant een accountantsverslag op. Als accountant treedt op de heer N.M. Pul van Ernst & Young Accountants LLP, gevestigd Euclideslaan 1, 3584 BL te Utrecht. 9 Actuaris De certificerend actuaris controleert de vaststelling van de pensioenvoorziening en de hoogte van die voorziening. Hij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse toetsing en het afgeven van het actuarieel oordeel over de financiële toestand van het fonds. De certificerend actuaris is de heer R. Kruijff, verbonden aan Towers Watson, gevestigd Schumanpark 9E, 7336 AM te Apeldoorn. De adviserend actuaris berekent de pensioenvoorziening en berekent periodiek of de aanwezige middelen voldoende zijn tegenover de aangegane verplichtingen. De actuaris geeft advies over eventueel te verlenen toeslagen, premiestelling en andere beslissingen die de financiële positie van het fonds beïnvloeden. De adviserend actuaris is mevrouw I. Badrising van Mercer, gevestigd Startbaan 6 te Amstelveen. Compliance officer Het bestuur heeft een gedragscode vastgesteld. In die code wordt een aantal algemene bepalingen met betrekking tot gedragsregels voor bestuursleden en andere betrokkenen van het fonds geformuleerd, gevolgd door onder meer specifieke regels inzake privé-transacties. De door het bestuur benoemde compliance officer heeft tot taak toe te zien op de naleving van deze code en heeft toegang tot alle geledingen binnen het fonds. Hiertoe is een Compliance programma opgesteld. Dit is het geheel aan beleid(svoornemens), interne regelgeving, voorlichtingsactiviteiten en het controleprogramma, dat moet leiden tot het realiseren van de compliance-doelstelling. De compliance officer is afkomstig van het Nederlands Compliance Instituut.

11 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Administrateur Het bestuur heeft de operationele uitvoering van de pensioenregelingen uitbesteed aan Syntrus Achmea. Syntrus Achmea, gevestigd Molenwerf 2 8 te 1014 AG Amsterdam, maakt deel uit van de Achmea groep. Investment consultant De beleggingscommissie wordt bijgestaan door een investment consultant van Mercer. Zijn belangrijkste werkzaamheden bestaan uit: het vaststellen van de inhoud van de verslaggeving en de vorm waarin betrokken partijen (de eigenlijke vermogensbeheerders) rapporteren, alsmede de controle hierop; het erop toezien dat de rapportage van de vermogensbeheerders, de performancemeter en eventueel de custodian voldoen aan de te stellen eisen met betrekking tot volledigheid, consistentie en tijdigheid; het erop toezien dat alle betrokken partijen hun taken uitvoeren en dat daarbij zo veel mogelijk sprake is van best practice ; het voorbereiden van het oordeel van de beleggingscommissie over het door de vermogensbeheerders gevoerde beleid en de behaalde resultaten, het daartoe volgen van de beleggingsactiviteiten en de performance van de vermogensbeheerders alsmede de kwaliteit van de organisaties op regelmatige basis en het rapporteren over de bevindingen; het geven van advies over de verdeling van de beschikbare gelden tussen de beheerders en het doen uitvoeren van het betalingsverkeer van het fonds met betrekking tot de beleggingen, en het attenderen op de wenselijkheid om de beleggingsstrategie of de strategische benchmark te wijzigen en het doen van voorstellen daartoe; het controleren van de door de vermogensbeheerders van het fonds ingediende nota's. 10

12 JAARVERSLAG 2010 Kerncijfers en kengetallen Aantallen Deelnemers levenslang ouderdomspensioen 1 : mannen vrouwen Deelnemers uitsluitend prepensioen: mannen vrouwen Deelnemers prepensioen: mannen vrouwen Gewezen deelnemers levenslang ouderdomspensioen: mannen vrouwen Gewezen deelnemers uitsluitend prepensioen: mannen vrouwen Gewezen deelnemers prepensioen: mannen vrouwen Uitkeringsgerechtigden ouderdomspensioen: mannen vrouwen Uitkeringsgerechtigden prepensioen: mannen vrouwen Nabestaandenpensioen: mannen vrouwen Wezenpensioen: mannen vrouwen deze cijfers zijn in 2010 exclusief de aantallen Premievrije deelneming wegens arbeidsongeschiktheid. Voorgaande jaren zijn inclusief.

13 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Financiële gegevens (bedragen in mln. 9) Technische voorzieningen (totaal) 803,3 700,0 697,2 552,0 537,7 Premiepercentage levenslang ouderdomspensioen 16,7 16,05 16,05* 14,4* 14,4* Belegd vermogen 886,6 723,4 625,4 671,8 623,7 Beleggingsperformance % 12,35 13,1-5,7-1,1 5,9 Benchmark % 11,70 9,3-0,4 0,7 5,5 Dekkingsgraad % 109,6 108,4 97,1 129,5 134,0 Z-score 0,66 3,56-4,71-1,56 0,32 Indexaties ouderdomspensioen % over het jaar Ingegane pensioenen ,48 1,10 Nog niet ingegane pensioenen ex-deelnemers ,48 1,10 Nog niet ingegane pensioenen actieve deelnemers ,00 1,88 12 Indexaties prepensioen % Ingegane pensioenen ,00 1,88 Nog niet ingegane pensioenen ex-deelnemers ,00 1,88 Nog niet ingegane pensioenen actieve deelnemers ,00 1,88 * exclusief extra heffing van 2% vanaf 1 juli 2005 Samenstelling premiebijdragen De kostendekkende premie over het boekjaar bedraagt De feitelijke premie over het boekjaar bedraagt (inclusief premie voor risico deelnemers) De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt: Actuarieel benodigd Opslag voor uitvoeringskosten Opslag voor instandhouden vereiste vermogen Aantal premiebetalende werkgevers Werkgevers per 31 december

14 JAARVERSLAG 2010 Premievrije deelneming wegens arbeidsongeschiktheid In 2010 is het aantal verzekerden dat wegens arbeidsongeschiktheid premievrij in het fonds deelneemt met 155 toegenomen. Het totale aantal arbeidsongeschikte deelnemers was eind (2009: 616) Aanvullende verzekeringen Aan het einde van 2010 waren er voor (2009: 1.105) nog niet gepensioneerde (gewezen) werknemers vrijwillig pensioenaanspraken verzekerd. Premie ( x ,-) De ten gunste van het boekjaar vastgestelde premie kan als volgt worden gespecificeerd: Premie voor verplichte verzekering levenslang pensioen Premie voor verplichte verzekering prepensioen Premie voor voortgezette verplichte verzekering Premie aanvullende verzekering Koopsommen Totaal Premieaandeel ten laste van het fonds voor arbeidsongeschikte deelnemers (bedragen x ,-) (1) (2) (3) (4) (5) Jaar Ten gunste van Ten laste van het fonds Totaal premie (3) in het boekjaar vast- gekomen premie voor arbeids- van (2) + (3) procenten gestelde premie ongeschikte deelnemers van (4) , ,7 Pensioenen en andere uitkeringen Over 2010 is uitbetaald aan pensioenen ,-. De bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: A a n t a l p e n s i o e n e n To t a a l u i t g e ke e r d To t a a l u i t g e ke e r d ultimo (x ) 2009 (x ) Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Prepensioenen Totaal

15 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Eenmalige uitkeringen Aan eenmalige uitkeringen werd in 2010 uitbetaald ,-. In het onderstaande overzicht is een specificatie weergegeven: (x ) (x ) Afkoopsommen, uitbetaald in de plaats van kleine pensioenen Volledig vrijgestelde ondernemingen inzake het ouderdomspensioen en het prepensioen Naam werkgever Vestigingsplaats WK Koekbakkerij B.V. Sint-Johannesga SanoRice B.V. Veenendaal Continental Bakeries B.V. Dordrecht De Kroes B.V. Oosterhout Volledig vrijgestelde ondernemingen inzake enkel het ouderdomspensioen Naam werkgever Vestigingsplaats Cargill B.V. Zaandam ADM Cocoa B.V. Koog aan de Zaan Gedeeltelijk vrijgestelde ondernemingen inzake enkel het ouderdomspensioen Naam werkgever Vestigingsplaats LU, General Biscuits Nederland B.V. Breda (afwikkelingsdispensatie) 14 Elders vrijgestelde ondernemingen De volgende, elders vrijgestelde, ondernemingen zijn ten aanzien van de pensioenregeling inzake het levenslange ouderdomspensioen alsmede de prepensioenregeling aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds: Naam werkgever B.V. Cacao- en Chocoladefabriek Union Droste B.V. Baronie de Heer B.V. Vestigingsplaats Haarlem Vaassen Rotterdam Vrijwillige aansluitingen (stand per 31 december 2010) Ouderdomspensioen en prepensioen Naam werkgever Vestigingsplaats Dutch Cocoa B.V. Amsterdam Banketfabriek Neerlandia B.V. Bunschoten Spakenburg Broer Bakkerijgrondstoffen B.V. Waddinxveen Van der Breggen B.V. Tilburg Van Delft Services B.V. Harderwijk J.G.P.M. van Rooij Beheer B.V. Mill F.H.C. van Rooij Beheer B.V. Mill Unipro Nederland B.V. Goes Old El Paso Foods B.V. Weesp

16 JAARVERSLAG Verslag van het bestuur 3.1 De belangrijkste bestuursbesluiten in 2010 Het bestuur is in het verslagjaar acht maal in vergadering bijeen geweest en wel op 25 maart, 8 april, 17 mei, 10 juni, 11 juni, 24 september, 25 november en 9 december Hieronder en in de volgende paragrafen volgt een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen en besluiten die zijn behandeld respectievelijk genomen. Daarnaast is een werkgroep die het fusietraject begeleidde maandelijks bijeengeweest. De deelnemersraad is in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen geweest en wel 18 februari, 24 maart, 6 april, 8 juni, 9 juni, 22 september, 4 november en 23 november Jaarverslag In de op 11 juni 2010 gehouden vergadering keurde het bestuur het statutair jaarverslag 2009 en het statenverslag 2009 goed. Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) In de vergadering van 24 september 2010 keurde het bestuur een herziene versie van de ABTN goed. Dekkingsgraad en herstelpan Per 31 december 2008 was de dekkingsgraad onder het minimaal vereist vermogen en het vereist eigen vermogen. Hierdoor was zowel sprake van een reservetekort als ook een dekkingstekort. Door het bestuur van het fonds is daarom melding gedaan aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dientengevolge is een korte termijn- en lange termijnherstelplan opgesteld. Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. Het herstelplan is een benadering van de werkelijkheid. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan afwijken van het verwachte herstelpad, waardoor de financiële positie van het fonds zich sneller of langzamer kan herstellen dan voorzien. Het herstelplan kreeg de instemming van DNB. 15 De belangrijkste uitkomsten van het herstelplan: in de achtjaarsperiode zal er geen sprake zijn van toeslagverlening; de premie wordt niet verhoogd; het beleggingsbeleid wordt niet aangepast. Per 1 januari 2010 werd de premie wel verhoogd van 16,05% naar 16,7%. Deze verhoging had met name te maken met het vooruit halen in de tijd van de financiering van de 15-jaars inkoop van de VPL-overgangsregeling. Herstelkracht op korte termijn Uit het herstelplan blijkt herstelkracht. Bij het tot stand komen van het herstelplan is voldaan aan de wettelijke eisen en was evenwichtige belangenbehartiging het uitgangspunt. De herstelkracht is voldoende om na 5 jaar (op 31 december 2013) een dekkingsgraad te bereiken die tenminste gelijk is aan 105%. De verwachte feitelijke dekkingsgraad per 31 december 2013 in het herstelplan werd geschat op 108%. Omdat de dekkingsgraad op 31 december ,6% bedraagt (2009: 108,4%) bedroeg, kan geconcludeerd worden dat de financiële positie van het fonds zich boven de verwachting van destijds ontwikkelt. Herstelkracht op lange termijn Uit het herstelplan blijkt dat het pensioenfonds vanaf 2016 voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen. De verwachte dekkingsgraad is op 1 januari %. Na 15 jaar (einde herstelplan) bedraagt de verwachte dekkingsgraad 117%.

17 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie Premie De premie wordt vastgesteld op basis van een doorsneepremie die beoogt de toename van de aanspraken uit hoofde van coming service (en voor de eindloonregeling de backservice) alsmede de benodigde solvabiliteitsopslag berekend over de onvoorwaardelijke delen van de pensioenovereenkomst en de uitvoeringskosten van het fonds (exclusief de kosten van het vermogensbeheer) te dekken (conform het beleid dat al in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) was opgenomen). De in rekening te brengen premie voor de regeling inzake levenslang pensioen wordt jaarlijks vooraf vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van het loon. Hierbij wordt rekening gehouden met de (verwachte) toekomstige loon- en franchisestijging en met uitvoeringskosten en de financiële middelen van het fonds. Er wordt ieder jaar een uitdrukkelijk bestuursbesluit genomen over de in rekening te brengen doorsneepremie. De hoogte van de doorsneepremie is ten minste gelijk aan de kostendekkende premie die met inachtneming van de regels van het FTK is vastgesteld. De door sneepremie bedraagt vanaf 1 januari ,4% van het gemaximeerde premieloon en is afgesproken tot 1 januari De doorsneepremie ligt in 2009 hoger dan de kostendekkende premie. De doorsneepremie vanaf 2010 is vastgesteld op 16,7%. Deze doorsneepremie blijft gehandhaafd om binnen maximaal 15 jaar een dekkingsgraad boven het vereist vermogen te behalen. Dit genereert volgens het herstelplan verbetering van de dekkingsgraad. In 2011 wordt voor Bpf voor de Zoetwarenindustrie de premie geheven over de pensioengrondslag in plaats van over het pensioengevend salaris. De premie wijzigt hierdoor van 16,7% naar 25,1%. DNB heeft toegestaan om voor Bpf voor de Zoetwarenindustrie voor 2011 uit te gaan van een gedempte kostendekkende premie zoals ook in het beleid van Bpf Snoep is opgenomen vanaf boekjaar Toeslagverlening De pensioenaanspraken van de ex-deelnemers en de pensioengerechtigden en de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden geïndexeerd conform het beleidskader dat al in de ABTN was opgenomen. Dit houdt in dat in de jaren dat de dekkingsgraad niet boven de 109% uitkomt geen toeslagen worden verleend. In november 2010 werd verwacht dat de dekkingsgraad ultimo december 2010 ruim onder de ondergrens van 109% zou uitkomen. Het bestuur besloot niet af te wijken van het beleidskader en daarom geen toeslag te verlenen op de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen van (gewezen) deelnemers. Besluit tot fusie In maart 2008 is een werkgroep voor het eerst bijeengekomen om te onderzoeken of er een fusie kan plaatsvinden tussen de beide fondsen. In 2009 heeft deze werkgroep serieuze plannen en scenario s besproken om te komen tot een eventuele fusie tussen het pensioenfonds en Bpf Snoep. Voornaamste aanleiding voor een fusie is het reeds aanwezig zijn van één arbeidsvoorwaarden-cao voor de gehele Zoetwarenindustrie. In 2010 zijn door het bestuur voorbereidingen getroffen om een fusie per 1 januari 2011 te effectueren. Het bestuur heeft samen met het bestuur Bpf Snoep en de deelnemersraden van Bpf Koek en Bpf Snoep onderzocht of een fusie per 1 januari 2011 wenselijk, en uitvoerbaar was. Zowel de deelnemersraden als de besturen van de beide fondsen kwamen tot de conclusie dat een fusie per 1 januari 2011 in de rede lag. In de toelichting op het voorstel tot fusie, ondertekend door de bestuursleden op 30 juni 2010, zijn negen redenen voor de fusie nader benoemd: 1. Er zal één verplichtstelling gelden binnen de Zoetwarenindustrie waarin de pensioenregelingen net als de arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd. 2. Voor werkgevers, deelnemers, slapers en pensioengerechtigden een duidelijkere uitvoering (één loket). 3. Het creëren van een breder draagvlak voor de te dragen risico s. 4. Eenvoudiger bestuur omdat in de nieuwe situatie sprake is van het besturen van slechts één pensioenfonds, daar waar nu twee pensioenfondsen moeten worden bestuurd. 5. Voordelen op het gebied van Pension Fund Governance, omdat de deelnemersraad, intern toezicht en het verantwoordingsorgaan kunnen worden samengevoegd. 6. Verdere professionalisering van het bestuur.

18 JAARVERSLAG Eenvoudiger premieheffing omdat in de nieuwe situatie de totale premieheffing voor de verschillende pensioenregelingen plaats zal vinden vanuit één pensioenfonds. 8. Het behalen van kostenvoordelen in de uitvoering van de regelingen door middel van het waar mogelijk integreren en combineren van administratieve processen en beleidsondersteuning van het bestuur. 9. Verwachte administratieve lastenverlichting voor de werkgevers. Niet alle redenen wegen even zwaar. Het bestuur vindt het belangrijk dat met het samenvoegen van het fonds de kosten per deelnemer lager worden. Verder verwacht het bestuur op de kosten te besparen doordat een aantal zaken maar eenmaal hoeft te worden gedaan. Samengaan heeft ook als voordeel dat het fonds meer deskundigheid in huis heeft. Het bestuur is steeds in overleg geweest met DNB over de op handen zijnde fusie. In verband met de fusie is bij het Ministerie van SoZaWe een wijziging van de verplichtstelling aangevraagd. Een definitief besluit heeft het bestuur pas ultimo 2010 willen nemen, nadat voors en tegens waren besproken en gewogen en ook de deelnemersraad een positief advies had gegeven. De grote vraag was namelijk hoe de vermogens van beide fondsen kunnen worden gecombineerd zodat alle deel nemers het uitzicht behouden op het pensioen dat ze voor de fusie hadden. Onder het kopje Financieel beleidskader leest u hoe het bestuur in overleg met de deelnemersraad deze vraag heeft beantwoord. Financieel beleidskader Een belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam in het fusieproces was het vaststellen van een beleidskader voor Bpf voor de Zoetwarenindustrie met betrekking tot de toeslagverlening. De beleidskaders van Bpf Koek en Bpf Snoep verschilden namelijk van elkaar op een paar punten te weten: de dekkingsgraden, Bpf Snoep had een hogere dekkingsgraad dan Bpf Koek; de toeslagambitie voor de actieven; de streefgrens en de bandbreedte voor de niet actieven; 17 Ten aanzien van de bandbreedtes heeft het bestuur besloten in het beleidskader de bandbreedtes van de actieven en de niet actieven gelijk te trekken Ten aanzien van de toeslagambitie hebben cao-partners besloten per 1 januari 2011 de toeslagmaatstaf van Bpf Snoep voor actieve deelnemers gelijk te trekken met die van Bpf Koek te weten op basis van de loonindex (in plaats van op basis van prijsindex CPI afgeleid). Het bestuur heeft in samenwerking met het bestuur van Bpf Snoep en de deelnemersraden van Bpf Snoep en Bpf Koek besloten het verschil in dekkingsgraden te overbruggen door middel van een bestemmingsreserve om het mogelijk te maken eventuele extra toeslagen te verlenen aan de per de fusiedatum (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Snoep. Het doel van deze bestemmingsreserve is eventuele toeslagen van deze specifieke groep aan te vullen tot maximaal de maatstaf conform hetgeen is opgenomen in het beleidskader. Op het moment dat deze bestemmingsreserve nihil bedraagt, maar uiterlijk na vijf jaar komt deze reserve te vervallen. Het bestuur heeft aldus het beleidskader voor Zoetwaren vastgesteld. Beleggingen Uit hoofde van de fusie zijn de beleggingen van Bpf Koek in 2011 één op één overgenomen door Bpf voor de Zoetwarenindustrie. Bestuursmodel Het bestuur heeft besloten voor een nieuw bestuursmodel per 1 januari De uitdrukkelijke bedoeling van het bestuur is, dat het bestuur als geheel (vertegenwoordigings)bevoegd en verantwoordelijk is.de beleggingscommissie vervalt hiermee en de beleggingen worden besproken in de

19 Bedrijfstakpensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie vergaderingen met het voltallige bestuur. Daarnaast is een aantal taken verdeeld. Zo is mandaat verleend aan het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter en de secretaris tot het uitvoeren van bepaalde taken. Verder is een Commissie van Financiën ingesteld die gemandateerd is tot het verrichten van bepaalde financiële taken. ALM studie Ten behoeve van het nieuwe fonds Bpf voor de Zoetwarenindustrie heeft het bestuur samen met het bestuur van Bpf Snoep een Asset Liability Management (ALM)-studie laten uitvoeren. De conclusies (februari 2011) van de ALM studie zijn dat de financiële positie sterk is gestegen in het laatste kwartaal van 2010; dat ten aanzien van de herijking van het beleidskader het premiebeleid vooralsnog als ongewijzigd is meegenomen en ook de grenzen voor het toeslagbeleid onveranderd blijven. Een verhoging van het risicobudget bij hogere dekkingsgraden ligt volgens de uitkomsten van de ALM-studie wel in de rede. Het bestuur onderschrijft de conclusies. Verplichtstelling Om te kunnen fuseren per 1 januari 2011 is door de representatieve werkgeversorganisatie samen met de representatieve werknemersorganisaties in de Zoetwarenindustrie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek ingediend tot intrekking van de verplichtstelling van het verplichtstellingbesluit van Bpf Koek en tot wijziging van het verplichtstellingbesluit van Bpf Snoep Tevens is een naamswijziging ingediend waarbij de nieuwe naam Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie komt te luiden. Nadat het intrekkingbesluit door de Minister was genomen is op 30 december 2010 het wijzigingsbesluit door de Minister gepubliceerd waarbij de werkingssfeer van Bpf Snoep, de verkrijgende Stichting, is uitgebreid met die van Bpf Koek, de verdwijnende Stichting, en de naam van de Stichting is gewijzigd in Bpf voor de Zoetwarenindustrie per 1 januari Fondsdocumenten Ter voorbereiding op de fusie per 1 januari 2011 zijn de reglementen, zoals deze per 1 januari 2011 gaan gelden door het bestuur in concept behandeld. De reglementen zijn gebaseerd op de reglementen van beide fondsen en gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe situatie na de fusie. Het betreft de reglementen: Pensioenreglement voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 Pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (oud Bpf Koek) Reglement tijdelijk ouderdomspensioen voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 (oud Bpf Koek) Pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (oud Bpf Snoep) Reglement prepensioen voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (oud Bpf Snoep) Reglement van de deelnemersraad Reglement klachten- en geschillenregeling Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement visitatiecommissie Begin 2011 zijn de reglementen vastgesteld door Bpf voor de Zoetwarenindustrie. Statuten Ook de statuten voor Bpf voor de Zoetwarenindustrie zijn aangepast. Op 25 november 2010 hebben de besturen van Bpf Koek en Bpf Snoep ondertekend: een verklaring van de besturen van de te fuseren Stichtingen; een bestuursbesluit van de verkrijgende Stichting tot fusie; een bestuursbesluit van de verdwijnende Stichting tot fusie; een concept van de fusieakte. Op 1 januari 2011 zijn de statuten door de notaris verleden. Beleid collectieve waardeoverdracht Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2010 te komen tot een nieuw beleid inzake collectieve inkomende- en uitgaande waardeoverdrachten.

20 JAARVERSLAG 2010 Het tot 1 januari 2010 geldend beleid op collectieve waardeoverdrachten was alleen van toepassing op collectieve waardeoverdrachten, die minder bedroegen dan 5% van de totale technische voorzieningen van het fonds. Bij inkomende collectieve waardeoverdrachten werd minimaal een overdrachtswaarde verlangd ter grootte van de technische verplichtingen op basis van fondsgrondslagen aangevuld met een bufferopslag. Deze bufferopslag was gelijk aan de het vereist vermogen van het fonds. Bij uitgaande collectieve waardeoverdrachten werden de verplichtingen op basis van de fondsgrondslagen overdragen. In het nieuwe beleid is het op verzoek van de werkgever nog steeds mogelijk om voor een groep deelnemers collectieve waardeoverdracht van de reeds opgebouwde aanspraken te laten plaatsvinden van en naar het Bpf. Indien de inkomende overdrachtswaarde zijnde contante waarde van de pensioenaanspraken op basis van de fondsgrondslagen minder bedraagt dan 5% van de totale technische voorzieningen van het fonds dan zal het Bpf minimaal een overdrachtswaarde verlangen ter grootte van de technische voorzieningen op basis van fondsgrondslagen aangevuld met een bufferopslag. Deze bufferopslag is voor de actieve deelnemers gelijk aan het vereist vermogen van het fonds op de overdrachtsdatum en voor de inactieve deelnemers gelijk aan het maximum van het vereist vermogen en de dekkingsgraad op de overdrachtsdatum. Omdat de dekkingsgraad en het vereist vermogen niet op dagbasis worden bepaald, zullen hiervoor de laatst aan DNB gerapporteerde cijfers worden gehanteerd. Indien de overdrachtskoopsom meer bedraagt dan 5% van de totale voorzieningen van het fonds kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, waarbij het fonds rekening zal houden met de evenwichtige belangenbehartiging binnen het fonds. In geval van een uitgaande collectieve waardeoverdracht zal het bestuur de verplichtingen op basis van de fondsgrondslagen overdragen. Wijzigingen van de reglementen van de pensioenregelingen Wijziging van het pensioenreglement voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 Deze reglementswijziging regelt een aanvullende overgangsbepaling voor de op 31 december 2009 aanwezige (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte deelnemers. Bepaald wordt dat de op 31 december 2009 aanwezige (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte die tevens deelnemer was met een recht op voorzetting van de pensioenopbouw in verband met de arbeidsongeschiktheid blijft vallen onder het pensioenreglement geldend op 31 december De gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die nog gedeeltelijk werkzaam is of wordt bij een werkgever, zal voortzetting (voor zowel het werkzame als het arbeidsongeschikte deel) plaatsvinden op basis van het 1 januari 2010 geldende reglement. 19 Reglementen per 1 januari 2011 Ter voorbereiding op de fusie per 1 januari 2011 zijn de reglementen, zoals deze per 1 januari 2011 gaan gelden door het bestuur in concept behandeld. Begin 2011 zijn de reglementen vastgesteld door Bpf voor de Zoetwarenindustrie. Gevolgen gestegen levensverwachting Een van de aspecten die een belangrijke invloed heeft op de dekkingsgraad is de levensverwachting. Uit nieuwe cijfers van het CBS bleek begin 2010 dat de levensverwachting is toegenomen. DNB liet begin 2010 aan de pensioenfondsen weten dat reeds in de cijfers over 2009 rekening gehouden moest worden met deze hogere levensverwachting. Voor het fonds werd het effect op de voorziening pensioenverplichtingen berekend op 3,9%. In de loop van 2010 heeft het Actuarieel Genootschap nieuwe prognosetafels gepubliceerd. Het bestuur besloot per 1 januari 2010 over te gaan op de nieuwe AG-prognosetafels, waarbij niet langer wordt uit gegaan van leeftijdsterugstellingen maar van correctiefactoren op de toekomstige sterftekansen van een deelnemer. Het effect op de voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend op 5,2%. Resteert derhalve een verhoging van 1,3%. Ondanks het feit dat rekening gehouden moet worden met de verbeterde levensverwachting verloopt het herstel van de financiële positie van het fonds in lijn met het herstelplan en hoeven er geen aanvullende maatregelen getroffen te worden.

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2011 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Profielschets lid van de Raad van Toezicht

Profielschets lid van de Raad van Toezicht Profielschets lid van de Raad van Toezicht Deskundigheid Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wordt de raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36795 24 december 2014 Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie Regeling Aanvulling Periodieke Uitkeringen 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Profielschets lid van het bestuur

Profielschets lid van het bestuur Profielschets lid van het bestuur Algemene kenmerken Stichting Prepensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (PRETEX) dat met ingang van 2002 is opgericht, is per 1 januari

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 Transparantiedocument 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Algemeen 3 2. De besturing van het pensioenfonds 3 3. Verantwoordingsorgaan 9 4. Raad van toezicht 10 2 TrueBlue Transparantiedocument 2016

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie