Het werkgebied van de pleegzorg betreft de gehele regio Noord-Holland Noord en is verdeeld in drie regio s:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het werkgebied van de pleegzorg betreft de gehele regio Noord-Holland Noord en is verdeeld in drie regio s:"

Transcriptie

1 Pleegzorg Parlan Parlan biedt verschillende vormen van zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (soms tot 23 jaar). De zorg is gericht op bescherming, ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Hoe de zorg er uit ziet, wordt in overleg met de cliënten afgesproken. De cliënten zijn kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers. De zorg gaat uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Daarom wordt het gezin en de directe leefomgeving zoveel mogelijk actief betrokken bij de zorg. Een indicatie via Bureau Jeugdzorg is nodig. Pleegzorg Parlan begeleidt plaatsingen van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in pleeggezinnen. Er bestaat de mogelijkheid tot een verlenging van de plaatsing na 18 jaar tot maximaal 23 jaar. Pleegzorg heeft per een capaciteit van 620 pleegzorgplaatsen Het werkgebied van de pleegzorg betreft de gehele regio Noord-Holland Noord en is verdeeld in drie regio s: 1. De Kop van Noord-Holland 2. Noord-Kennemerland 3. West-Friesland. Doelstelling Pleegzorg De doelstelling van pleegzorg is jeugdigen, die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen (tijdelijk) hulp te bieden door plaatsing in een pleeggezin. Jeugdigen kunnen vrijwillig of vanuit een wettelijk kader worden geplaatst. Bij een vrijwillige plaatsing wordt een jeugdige met toestemming van de ouders geplaatst door Bureau JeugdZorg N-H Noord (BJZ) of een landelijk werkende instelling zoals LJ&R, WSG e.d. De ouders hebben hierbij het gezag over hun kind en een maatschappelijk werker van BJZ treedt op als plaatser/casemanager. Bij een plaatsing in het wettelijk kader hebben de ouders geen gezag of delen de ouders het gezag over de jeugdige met een (gezins-)voogd van een (gezins-)voogdij-instelling van BJZ, afdeling jeugdbescherming. Een (gezins-)voogd treedt dan op als plaatser. Bij iedere erkende plaatsing is dus een plaatser of casemanager betrokken, die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de jeugdige in het pleeggezin. Bij een OTS is er sprake van hulpverlening in een gezag beperkende context. Ouders delen het gezag over de jeugdige met een (gezins)voogd. Een OTS kan voorafgegaan worden door een Voorlopig Onder Toezicht Stelling (VOTS) Informatiemap Pleegzorg Parlan

2 Visie Pleegzorg Parlan Voor een gezonde ontwikkeling van (vooral jonge) kinderen is het van belang dat kinderen vaste, betrouwbare relaties hebben met een of twee volwassenen die in gezinsverband leven. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van deze veilige relatie en omgeving. Kinderen zijn vanaf de geboorte afhankelijk en aangewezen op verzorging, veiligheid en opvoeding om zich adequaat te ontwikkelen. Om de wederzijdse relatie tussen ouders en kind fair en in balans te krijgen, geeft een kind terug aan ouders zodra het kan (dit teruggeven kan men herkennen in gedrag als: aanhankelijkheid, gehoorzaamheid, zorg geven aan ouders soms al op heel jonge leeftijd). Geven en ontvangen aan- en van elkaar bouwt verdienste op ten opzichte van elkaar. Het maakt dat een mens/kind van betekenis is in de relatie. Dit is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde en het verdienen van vertrouwen. Kenmerk van de relatie tussen ouders en kinderen is dat deze relatie van nature onverbrekelijk is. Wanneer de ontwikkeling van een kind, om welke reden dan ook, onvoldoende gewaarborgd wordt in het gezin van herkomst, kan er een tijdelijke of langdurende uithuisplaatsing volgen. In eerste instantie streven we binnen de pleegzorg naar een gezinssituatie in het netwerk van het kind en gezin. Als dit om de een of andere reden niet mogelijk is, wordt een pleeggezin uit het bestand gezocht. Enkele uitgangspunten: Pleegzorg Parlan: vindt haar bestaansrecht in de verplichting van de samenleving om een kind al wat het nodig heeft te bieden, als de ouders dat (tijdelijk) niet kunnen. Dit alles gebaseerd op de naleving van de universele rechten van het kind, verankerd in het internationale verdrag voor de rechten van het kind (1989) gaat uit van het belang van het kind als grondslag voor haar werkzaamheden heeft als visie dat het belang van het kind in de pleegzorg het meest gediend wordt als pleegouders en hulpverleners de onverbrekelijke verbondenheid van het kind met ouders en familie respecteren. Het kind moet openlijk loyaal kunnen zijn naar de ouders heeft als visie dat pleegzorg een vorm van dienstverlening is bij een tijdelijke plaatsing (de hulpverleningsvariant) van pleegouders en pleegzorgbegeleider aan het kind en diens ouders en aan de wettelijke gezagsdrager heeft als visie dat een kind recht heeft op langdurende opvoeding (opvoedingsvariant) in een pleeggezin, wanneer er na een tijdelijke plaatsing geen mogelijkheden zijn om het kind door de ouders op te laten voeden geeft uitdrukking aan de visie door in de begeleiding het accent te leggen op de kwaliteit van de relaties; aan de hand van de principes van rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en de balans van geven en ontvangen, zodat het kind kan profiteren van een zo optimaal mogelijke opvoedingsklimaat, -relatie en -houding geeft uitdrukking aan de visie door meerzijdig partijdig te zijn, met deze houding wordt recht gedaan aan de belangen van alle betrokkenen van het pleegzorgsysteem. Er zal oog zijn voor de wankele positie van vooral het pleegkind die in een, al of niet zichtbaar of onzichtbaar loyaliteitsconflict zit tussen ouders en pleegouders, hoe nadrukkelijk of onnadrukkelijk de rol en positie van de ouders ook is ziet gedrag niet alleen als een op zichzelf staand fenomeen maar als een vorm van communicatie in relatie tot anderen (de context; het systeem). Met andere woorden: gedrag heeft alleen betekenis in de context. Informatiemap Pleegzorg Parlan

3 Methodiek pleegzorg Parlan Relaties centraal in begeleiding van gezinnen. Pleegzorg heeft gekozen voor de contextuele begeleiding van pleeggezinnen. Dit betekent dat de begeleiders pleegzorg van de (kwaliteit van) de relatie centraal stellen. Het gaat daarbij om de relaties tussen pleegkind en pleegouders, tussen pleegkind en eigen ouders, tussen pleegkind en eigen kinderen van pleegouders, maar ook om de relaties tussen pleegzorgbegeleiders en pleegouders en tussen pleegzorgbegeleiders en plaatsers. Goede en betrouwbare relaties zorgen ervoor dat iemand zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Door uit te gaan van de aanwezige en betrouwbare relaties wordt onderzocht hoe het pleegkind het best recht kan worden gedaan. Met andere woorden, wat heeft het kind nodig om de ontwikkeling zo goed mogelijk te waarborgen? Aan de hand van een aantal thema s wordt dit verder uitgelegd. Loyaliteit Door geboorte is en blijft een kind verbonden met zijn ouders. Wat er ook is voorgevallen na de geboorte van een kind en wat ook de mate van betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid is geweest, de relatie blijft bestaan. Een kind kan zich gaan hechten en ontwikkelen binnen een pleeggezin, wanneer het kind erkenning krijgt voor de relatie met de eigen ouders en de vrijheid heeft loyaal te zijn aan het gezin van herkomst. Erkenning geven kan door regelmatig de eigen ouders te benoemen of hier vragen over te stellen. Als de eigen ouders onbetrouwbaar zijn of de pleegouders (terecht of onterecht) aanmerkingen hebben op hun gedrag, dan is het belangrijk voor een kind gesteund te worden in zijn verdriet en het samen zoeken naar wat wel betrouwbaar is. Verdriet van het kind betekent vaak zorg om de eigen ouders. Doordat pleegouders de eigen ouders een plek geven, krijgen ze van het pleegkind loyaliteit en vertrouwen. Een voorbeeld Een kind dat het moeilijk heeft met zijn ouders roept bij ons als volwassenen vaak de behoefte op het kind te beschermen tegen deze ouders. Van pleegouders vragen wij om het kind niet te beschermen door tussen het kind en de ouders in te gaan staan. Maar om bescherming te bieden door achter het kind te gaan staan en het vanuit een veilige situatie te steunen in het contact met zijn ouders. Zo kunt u als pleegouders het kind helpen te zoeken naar een prettige vorm van contact met zijn ouders. Een goed contact tussen pleegouders en ouders maakt dat het kind zijn loyaliteit en vertrouwen behalve aan zijn ouders, ook aan zijn pleegouders kan geven. Hiermee kunt u als pleegouders de voorwaarden scheppen waaronder het pleegkind zich kan hechten en ontwikkelen in uw pleeggezin. Genogram Aan het begin van een plaatsing maakt de pleegzorgbegeleider een genogram. Een genogram is een grafische weergave van een aantal generaties binnen een familie. Dit is een soort stamboom, waarbij zoveel mogelijk de eigen relaties van het kind in kaart worden gebracht. Van daaruit wordt gekeken naar bronnen en mogelijkheden om verder te komen. Bijvoorbeeld: welk familielid kan moeder ondersteunen betrouwbaar te zijn naar het kind m.b.t. de bezoekregeling? In de begeleiding kan het soms zinvol zijn om samen met u een Informatiemap Pleegzorg Parlan

4 genogram te maken van uw eigen familie. Bijvoorbeeld om zicht te krijgen op van wie u steun ervaart of bij welke personen uw loyaliteiten liggen. Betekenis achter gedrag Een voorbeeld: elke keer als een pleegkind op school iets leuks heeft gemaakt, maakt hij dit thuis in het pleeggezin kapot. Nu blijkt dat het kind niet weet aan welke moeder hij het gemaakte zal geven. Als het kapot is, hoeft hij niet te kiezen. Door als pleegouders af en toe voor te stellen het gemaakte aan de eigen ouders te geven, kun je het kind bij het loyaliteitsconflict helpen. Het gedrag wordt beter begrepen en kan mogelijk veranderen. Het kind heeft nu de ruimte trots te laten zien wat hij gemaakt heeft voor de (pleeg)moeder. De pleegzorgbegeleider probeert erachter te komen waarom iemand doet zoals hij doet. Wat is de betekenis achter het gedrag van het pleegkind, van de eigen ouders enz.? Door de betekenis van gedrag te onderzoeken, is dit gedrag vaak beter te begrijpen en mogelijk te veranderen. Meerzijdige partijdigheid De pleegzorgbegeleider heeft in zijn of haar werk te maken met diverse belanghebbenden, zoals ouders, pleegouders, kind en plaatser. Als de begeleider pleegzorg dichter bij de pleegouders staat, kan dit in de beleving van de eigen ouders een afwijzing inhouden. De begeleider pleegzorg moet zich zo opstellen dat recht wordt gedaan aan ieders belang en dat de band tussen ouders en kind kan blijven bestaan, zonder de opvoedingsrelatie met pleegouders te schaden. Hij of zij stelt zich in de relaties afwisselend achter de betrokkenen op en steunt beurtelings de één of de ander. Samenwerking In de samenwerking met alle partijen en belanghebbenden ligt de nadruk op het kijken naar de mogelijkheden in de pleeggezinsituatie en niet naar wat allemaal nog niet goed verloopt. Dit betekent niet dat daar niet over gesproken wordt. Natuurlijk wordt ook gesproken over de dingen die niet of minder goed gaan, maar wel vanuit het idee dat vooral overleg en het ter sprake brengen belangrijk is. Dit levert meer op dan het alleen maar aan de kaak stellen en de strijd aangaan. Informatiemap Pleegzorg Parlan

5 Delen van ouderschap: enkele concrete tips voor de praktijk Het is niet voldoende van je pleegkind te houden. De zorg voor de ouders van je pleegkind maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Dit vraagt een teder omgaan met het gekwetst zijn van die ouders. Pleegouders verdienen zeer veel steun en begeleiding om zo n opgave dagelijks waar te maken. 1. Wat helpend kan zijn bij het teder omgaan met het gekwetst zijn van de ouders, is, om het gedrag van ouders, waardoor het kind soms gekwetst wordt, voor het kind te vertalen in onmacht in plaats van onwil. Bijvoorbeeld; mama is niet op bezoek gekomen vandaag. Niet omdat ze niet van je houdt, maar omdat ze waarschijnlijk teveel in de war was en zoveel zorgen heeft, dat ze het bezoek weer vergeten is. 2. Contact met de natuurlijke ouder, waarin je als pleegouder een beetje zicht krijgt op de onmacht van die ouder, helpt natuurlijk erg om die houding van mildheid waar te maken. 3. Wees als pleegouders zelf actief in het spreken over de natuurlijke ouders, ook als er geen contact is, ook als er pijnlijke dingen gebeurd zijn. Probeer de positieve dingen, die er ook zijn of geweest zijn, in het licht te zetten, zonder daarom de moeilijke dingen te negeren. 4. Steun het kind zonder het daarin te forceren, om contact te houden met de ouder. Als het bezoek te moeilijk of te pijnlijk is voor het kind, zoek dan, samen met de begeleider hoe het voor het kind gemakkelijker gemaakt kan worden. Of hoe het op een andere manier contact kan blijven (geven) houden met de ouders, bijvoorbeeld door een kaartje of een telefoontje. 5. Ga ervan uit, dat het kind diep in zich weggeborgen een grote bezorgdheid voor de ouder kan hebben en neem die bezorgdheid ernstig. Het is zorgwekkender als een kind onverschillig is tegenover zijn ouders, dan wanneer het zich zorgen maakt om hen en iets voor hen wil doen. 6. Als het kind door de ouders gekwetst is, geef het dan ruimte voor zijn verdriet of kwaadheid, maar ga er nooit zelf in mee. ik begrijp dat je kwaad bent op je mama, omdat je niet bij haar mag wonen, want natuurlijk wil elk kind het liefst bij zijn eigen ouders wonen. Ik denk dat jouw mama daar ook verdriet van heeft dat ze niet voor je kan zorgen. Erin meegaan zou bijvoorbeeld zijn; ik begrijp dat je kwaad bent op mama, want die heeft nooit voor jou willen zorgen en de mannen in haar leven zijn altijd belangrijker geweest dan haar kinderen. 7. Begeleiding van de pleegzorg moet erop gericht zijn dit proces te steunen. Door pleegouders te helpen afstand te nemen van hun emoties en om telkens opnieuw te kijken naar de onmacht van de ouders. Informatiemap Pleegzorg Parlan

6 Bereikbaarheid pleegzorg Parlan. Tijdens kantooruren Pleegzorg is gedurende kantooruren (08.30 tot uur) bereikbaar via telefoonnummer Buiten kantooruren Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen de bereikbaarheidsdienst van Parlan bellen. U krijgt dan één van de medewerkers van het crisisteam aan de telefoon, die samen met u bekijkt wat er aan de hand is en wat er eventueel gedaan moet worden. Het telefoonnummer van de bereikbaarheidsdienst is: Bereikbaarheid pleegzorgbegeleider Bij vragen m.b.t. de pleegzorgplaatsing neemt u in 1 e instantie altijd contact op met uw pleegzorgbegeleider. Uw pleegzorgbegeleider is bereikbaar via een eigen 06 nummer en via de mail e.d. Bij het 1 e contact met uw pleegzorgbegeleider ontvangt u dit telefoon nummer en kunt u met elkaar afspreken hoe vaak er contact is, hoe u samen het contact onderhoudt etc. Vervanging van uw pleegzorgbegeleider bij ziekte en vakantie Elke pleegzorgbegeleider heeft een vaste vervanger, die de collega vervangt bij ziekte en vakantie. Uw pleegzorgbegeleider stelt u op de hoogte wie de vervanger is. Deze vervanger neemt bij ziekte na één week de taken van uw pleegzorgbegeleider over. Bij vakanties is de vervanger bereikbaar bij nood- of urgente situaties. Pleegzorg regio s. Pleegzorg Parlan is onderverdeeld in drie regio s en een Servicepunt pleegzorg. Het Servicepunt pleegzorg, is verantwoordelijk voor de voorlichting, werving en selectie van pleegouders, het gezinsonderzoek bij netwerk- en bestandsgezinnen, de matching bij bestandsplaatsingen, de deskundigheidsbevordering pleegouders, het financieel secretariaat en de PR. De regionale begeleidingsteams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en hun gezin én de ouders van het pleegkind. Als aanvullende hulp naast pleegzorg nodig is, kan er met andere afdelingen binnen Parlan gezocht worden naar de beste inzet van extra ondersteuning zoals training of dagbehandeling. Daarnaast werkt de pleegzorg waar nodig samen met andere organisaties uit de regio die zich inzetten voor de jeugd en specifieke kennis of hulpverleningsmethodieken hebben. Informatiemap Pleegzorg Parlan

7 Waar kunt u ons vinden? Parlan Van der Lijnstraat EH Alkmaar Tel: Regioteam Noord-Kennemerland Van der Lijnstraat 9, 1817 EH Alkmaar Tel: ; Regioteam West-Friesland Maelsonstraat NP Hoorn ; Regioteam Kop Noord-Holland A.R. Verschoorlaan NV Den Helder ; Servicepunt Pleegzorg Van der Lijnstraat EH Alkmaar ; Routebeschrijvingen vindt u op de Pleegzorg site van Parlan; Informatiemap Pleegzorg Parlan

8 De taken van werkers bij de pleegzorg In de pleegzorg zijn voor de juiste weging en afhandeling van de diverse werkprocessen een aantal functies van belang. We onderscheiden de functies leidinggevende, gedragswetenschapper, pleegzorgbegeleider, bemiddeling en bestandsbeheer en secretariaatsmedewerker. Wat doet de leidinggevende? Geeft sturing aan processen en personen binnen de pleegzorg. De leidinggevende is verantwoordelijk voor organisatie van de afdeling, samenwerking met in- en externen en personeels- en financieel beleid. De leidinggevende geeft vorm en inhoud aan het afdelingsbeleid. De leidinggevende wordt ondersteund door facilitaire en stafondersteunende diensten. Bij klachten kunt u zich, als u er met uw pleegzorgbegeleider niet uitkomt, tot de leidinggevende wenden. Wat doet de gedragswetenschapper? De gedragswetenschapper is, samen met de leidinggevende, eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van het hulpverleningsbeleid. De gedragswetenschapper is betrokken bij de hulpverlening en behandeling van de aangemelde en/of geplaatste jeugdige waarbij zij adviseert aan de uitvoerende pleegzorgbegeleider en betrokken leidinggevende. De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de doelrealisatie m.b.t. de zorgvraag. Levert vakmatige inbreng aan trajectplannen en draagt zorg voor zorgcoördinatie. Wat doet de werkbegeleider? De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning aan de pleegzorgbegeleider. De werkbegeleider is betrokken bij de hulpverlening en behandeling van de aangemelde en/of geplaatste jeugdige waarbij zij adviseert aan de uitvoerende pleegzorgbegeleider en betrokken leidinggevende(n) en is mede verantwoordelijk voor het beoordelen van gezinsonderzoeken, de hulpverleningscyclus en het optimaliseren van kennis en vaardigheden van de pleegzorgbegeleider. De werkbegeleider legt verantwoording af aan de leidinggevende. Wat doet de pleegzorgbegeleider Servicepunt? De pleegzorgbegeleider Servicepunt is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de eerste drie maanden na het accepteren van de indicatie plaats moeten vinden. Hieronder valt o.a.: Het organiseren en verzorgen van de informatieavonden voor aspirant bestandspleegouders, het organiseren en verzorgen van de TOP cursus voor aspirant bestandspleegouders, het uitvoeren van de gezinsonderzoeken en de verslaglegging hiervan. Bij bestandsaanvragen voert de pleegzorgbegeleider het afstemmingsgesprek met ouders en stelt met hen een profiel van het pleeggezin op. Totdat er een geschikt pleeggezin is gevonden, is de pleegzorgbegeleider de contactpersoon voor ouders. Bij een netwerkplaatsing is de pleegzorgbegeleider verantwoordelijk voor het afstemmingsgesprek, het gezinsonderzoek en de overdracht naar de begeleider pleegzorg. Wat doet de pleegzorgbegeleider? De pleegzorgbegeleider van een regioteam pleegzorg richt zich vooral op een adequate begeleiding en ondersteuning aan zowel pleegkinderen als pleegouders en de eigen ouders. Doel is de kwaliteit en het verloop van de gezinsplaatsing en waar mogelijk de terugkeer naar het eigen gezin te bevorderen. De pleegzorgbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. De pleegzorgbegeleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een Traject- en Pleegouder begeleidingsplan. Aan de hand van gegevens uit de indicatie van BJZ of het gezinsonderzoek in het netwerk stelt hij/zij doelen op die worden nagestreefd. Samen voert u die plannen uit. Informatiemap Pleegzorg Parlan

9 Vervolg Wat doet de pleegzorgbegeleider? Verder onderhoudt de begeleider- mede namens u- de contacten met de plaatsende instantie en zorgt hij/zij voor de benodigde voortgangsrapportages. De pleegzorgbegeleider streeft er te allen tijde naar te werken binnen de geldende wettelijke kaders die binnen de pleegzorg gelden. Wat doet de pleegzorgbegeleider niet? Omdat de pleegzorgbegeleider samenwerkt met de jeugdbeschermer of de jeugdhulpverlener van BJZ, is het van belang dat heldere afspraken worden gemaakt over de verschillende werkzaamheden. In het hiernavolgende (2.9) leest u een aantal belangrijke verschillen. Wat doet de medewerker bemiddeling en bestandsbeheer? De bemiddelaars zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een optimale match tussen jeugdige en pleegouders. Zij geven voorlichting aan pleegouders en zijn verantwoordelijk voor het wachtlijst beheer. Zij onderhouden het contact met de pleegzorgbegeleider en het contact met bestandpleegouders die wachten op een nieuwe of een bijplaatsing van een pleegkind in hun gezin. De bemiddelaar is werkzaam in het Servicepunt en betrokken bij een zo vlot mogelijke verdeling van aanvragen in dat team. Wat doet de financiële afdeling? De medewerkers van de financiële afdeling zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pleegzorgvergoedingen, declaraties en vergoedingen door fondsen of BJZ. Secretariaatsmedewerkers De secretariaatsmedewerksters zijn o.a. verantwoordelijk voor de registratie van de gegevens van ouders, pleegouders en pleegkinderen. Daarnaast bieden zij ondersteuning op het gebied van secretariaatswerkzaamheden t.b.v. de medewerkers van de pleegzorg. Deskundigheid Pleegzorg Parlan vindt het belangrijk dat haar pleegzorgbegeleiders regelmatig aan deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding ontvangen. Deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding zorgen ervoor dat de kwaliteit van het werk zo optimaal mogelijk blijft. Informatiemap Pleegzorg Parlan

10 Bureau Jeugdzorg Binnen Bureau Jeugdzorg (BJZ) zijn een aantal belangrijke afdelingen te onderscheiden: 1. Jeugdhulpverlening 2. Jeugdreclassering 3. Jeugdbescherming 4. Advies en meldpunt kindermishandeling 5. Kindertelefoon. Medewerkers van deze afdelingen hebben verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en dus ook andere samenwerkingsbevoegdheden met de begeleiders pleegzorg. Jeugdhulpverlening Als blijkt dat een kind hulp nodig heeft, gaat een hulpverlener van Jeugdhulpverlening met het kind en de ouders kijken welke hulp nodig is. Mocht pleegzorg een gepaste hulpverlening zijn, dan wordt door BJZ via een indicatie een zorgaanspraak gedaan voor pleegzorg. De hulpverlening wordt dan uitbesteed aan pleegzorg Parlan. De jeugdhulpverlener van BJZ doet in samenwerking met de pleegzorgbegeleider de afstemming en de evaluatie van de hulpverlening. De jeugdhulpverlener is verantwoordelijk voor het verlengen van de indicatie. Zie voor meer informatie Jeugdreclassering De jeugdreclassering is er voor de jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Deze jongeren krijgen verplicht begeleiding die bepaald wordt door de rechter of een Officier van Justitie. De jeugdreclasseringwerker heeft regelmatig contact met het gezin en houdt zicht op de ontwikkelingen en de doelen die in de afstemming over de hulpverlening met pleegzorg samen zijn afgesproken! Bij een OTS is BJZ als enige bevoegd besluiten te nemen over waar het kind verblijft en wat de rol van ouders is in de verzorging van het kind. De pleegzorg is hierin een belangrijk adviseur. Zie voor meer informatie Jeugdbescherming Als ouders om welke reden dan ook niet meer verantwoordelijk voor hun kind kunnen zijn, is de overheid verplicht daarbij te helpen. Dit gebeurt door een jeugdbeschermer of (gezins)voogd. De voogd stelt een indicatie op voor hulpverlening bij pleegzorg Parlan en ziet er vervolgens op toe dat de geboden hulp effectief is. De voogd heeft geregeld contact met de pleegzorgbegeleider en is niet de hulpverlener van het gezin! Bij een OTS is BJZ (de voogd) als enige bevoegd besluiten te nemen over waar het kind verblijft en wat de rol van ouders is in de verzorging van het kind. De pleegzorg is hierin een belangrijk adviseur. Zie voor meer informatie Informatiemap Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Pleegzorg Visie op perspectief Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als hulpverlener

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Stichting Overijsselse Pleegouders, Nijverdal 10 november 2016 Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Mariska de Baat Adviseur Pleegzorg, Nederlands Jeugdinstituut Kennismaken Pleegouders?

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pleegzorg

Algemene Voorwaarden Pleegzorg Algemene Voorwaarden Pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Basislijst De Basislijst is gemaakt door een groep pleegouders. In deze lijst staat beschreven wat pleegouders willen weten bij aanvang van een plaatsing om een zo soepel mogelijke samenwerking met ouders,

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1 Vrienden van u zijn enthousiast geworden over uw pleegzorgverhalen en willen ook pleegouder worden. Maar hoe moeten zij zich ook al weer aanmelden? En welke vorm van pleegzorg zou bij hen passen? Weet

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden

INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS Algemene Voorwaarden 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. De Rading en plaatsing 5 2. Hulpverleningsplan De Rading 6 3. Pleegzorgbegeleider 7 4. Bereikbaarheid De Rading 8 5. Financiële

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Pleegzorg

Hoofdstuk 1 Pleegzorg Hoofdstuk 1 Pleegzorg Globaal zijn er twee manieren waarop u in contact komt met De Triangel en haar medewerkers: 1. Bestandpleegouder U maakt de keuze om pleegouder te worden en doorloopt het traject

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener Hilde Delameillieure Foton Begrip uit contextuele therapie Meerzijdige partijdigheid of meerzijdig gerichte partijdigheid, of veelzijdige partijdigheid

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Risico-indicatoren pleegzorg

Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel...

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Zorgmodule Begeleid Wonen

Zorgmodule Begeleid Wonen Zorgmodule Begeleid Wonen Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen. De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-23 jaar, woonachtig in de regio

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/405

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/405 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/405 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de William Schrikker Stichting bij de uitvoering van de uithuisplaatsing van hun twee dochters onzorgvuldig

Nadere informatie

White paper. Inzichten en aanbevelingen. Samenwerking tussen ouders en pleegouders

White paper. Inzichten en aanbevelingen. Samenwerking tussen ouders en pleegouders Inzichten en aanbevelingen Samenwerking tussen ouders en pleegouders Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanleiding/hoofdvragen 4 2. Hoe ervaren ouders de samenwerking met pleegouders en jeugdzorgwerker? 5 3.

Nadere informatie