Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn"

Transcriptie

1 Jurnaal nr. 1, vrjad r 2010 Optimale asset allcatie p krte en p lange termijn Pensienfndsen streven ernaar m de ingelegde pensienpremies z te beleggen dat uiteindelijk waarde- en/f welvaartsvaste pensienen kunnen wrden uitgekeerd. Het beleggingsbeleid was dan k decennialang vral p de lange termijn gericht. Met de invering van marktwaardering in de pensienwetgeving (nftk) is echter steeds meer nadruk kmen te liggen p de krte termijn risic's. Hierdr is een spanningsveld ntstaan tussen enerzijds het p krte termijn zekerstellen van de nminale verplichtingen en anderzijds het p lange termijn nastreven van de indexatie-ambitie. Vragen hierbij zijn in heverre de ptimale strategische beleggingsmix afhangt van de gehanteerde beleggingshrizn, he pensienfndsen hun beleggingsbeleid daarp het beste kunnen inrichten en wat de regelgever kan den m prcyclisch gedrag te vrkmen. Methdlgie Mertn (1971) dregen Campbell and Viceira (2005) De beleggingshrizn is van invled p de prte pas een praktische plssing aan vr dit prbleem. feuillekeuze van een belegger, als de statistische Zij hebben een VAR-mdel geschat vr bligaties ka ra kteristieken va n beleggingscategrieen vera nde en aandelen en daar tevens een aantal zgenaamde ren ver tijd. Hewel dit effect al bekend is sinds staatvariabelen aan tegevegd. Deze staatvariabe... 8

2 jurnaal nr. 1, vrjaar 2010 len zijn ndig m de ecnmie met p- en neergaande markten te mdelleren en daarmee eventuele hrizneffecten te ndervangen. Hevenaars (2007) heeft dit nderzek een paar jaar later uitgebreid met een grtere set beleggingscategrieen en heeft tevens ptimale prtefeuilles gecnstrueerd vr reele verplichtingen. In dit artikel hebben wij het nderzek van Hevenaars herhaald, maar dan zwel vr nmina Ie als vr reele verplichtingen m p basis van verschillen en vereenkmsten k iets te kunnen zeggen ver cnditineel ge'indexeerde verplichtingen. Bvendien tnaken wij gebruik van data welke relevanter is vr de Nederlandse markt en welke tevens ge-update is tt juli 2009, dus inclusief de kredietcrisis. Wij gaan hier niet specifiek in p nzekerheid van de beleggingshrizn bijvrbeeld met betrekking tt mrtaliteit loals dr Blanchet Scaillet et al (2008) wrdt gedaan. De methdlgie van Hevenaars (2007) lijkt in eerste rde benadering p mean/variance-ptimalisatie. Anders dan bij traditinele mean/varianceanalyse waar het risic/rendement-prfiel van de prtefeuille ver een peride wrdt geptimaliseerd, wrdt hierbij gekeken naar het cumulatieve rendement p de beleggingen versus het cumulatieve rendement p de verplichtingen, ftewel het gecumuleerde dekkingsgraadrendement RT Simpel gesteld kunnen de ptima Ie prtefeuillegewichten w bepaald wrden dr dit dekkingsgraadrendement te maximaliseren nder aftrek van een bete die afhankelijk is van de risichuding y en de heveelheid risic die gelpen wrdt. Ais restricties leggen wij hierbij p dat de prtefeuillegewichten p meten tellen tt 100% en dat tevens niet shrt gegaan mag wrden. In frmulevrm : Cr - N(O,Q) waarbij de vectr z bestaat uit de verschillende categrieen waarin belegd kan wrden plus diverse staatvariabelen die kunnen helpen bij het vrspellen van tekmstige rendementen p deze beleggingscategrieen. Deze staatvariabelen crrespnderen met de staat van de ecnmie. Hierbij kan men denken aan variabelen als credit spread, dividend yield, price earnings rati, et cetera. De schkken c zijn multir variaat nrmaal verdeeld met gemiddelde en variantie-cvariantie matrix Q. Dr deze frmule vervlgens recursief in te vullen kan de variantie IT ver een hrizn T bepaald wrden: IT = Q + (I + <1»Q(1 + <1»' + (I + <1> + <1>2)Q(1 + cd + cd 2), (I + <1> cdt)q(1 + cd cd' De serie IT nemen Campbell en Viceira (2005) de termijnstructuur van risic. Deze termijnstructuur laat zien he de risic's en crrelaties van beleggingen en verplichtingen, welke als een negatieve belegging in langlpende bligaties gezien kunnen wrden, afhangen van degeha nteerde beleggingshrizn. Evenz kan het cumulatieve rendement p de be leggingen en verplichtingen f-lt afgeleid wrden: lt = (T + (T - 1)<1> + (T - 2)<1>2 + (T - 3)<1> <P)a + (<1>T + <ph <1»z Het verwachte gecumuleerde dekkingsgraadrendement en bijbehrende risic zijn gelijk aan: Maximaliseer E(RT(w)) + 2(1 - y)vr(r\w)) 2 Var(R T(W)) = ((/)2-2W'OT +w' T W L AL L- AL waarbij 2: Wj = 1 en W j > \ji Afhankelijk van de risichuding zal het ptimale beleggingsbeleid dus relatief meer wrden afgestemd p maximaliseringvan het rendementf meer p de beheersing van risic's. Vrdat de ptimle beleggingsprtefeuille bepaald kan wrden meten eerst mgelijke realisaties van het gecumuleerde dekkingsgraadrendement bepaald wrden. Hierte hebben we een Vectr Aut Regressive (VAR) mdel geschat: met I: de cvariantiematrix van de beleggingen, A T 0A de standaard deviaties van de beleggingen, T 0L de standaard deviaties van de verplichtingen en T 0 AL de cvariantie tussen beleggingen en verplichtingen. 9

3 jurnaal nr. 1. vrjaar 2010 Onderzeksdata In het nderzek zijn acht verschillende beleggingscategrieen bekeken, te weten : krt- en langlpende staatsbligaties, krt- en langlpende inflatie-bligaties, bedrijfsbligaties, aandelen, grndstffen en indirect vastged. Vr deze categrieen is data p kwartaalbasis beschikbaar vanaf januari 1980 tt juli Vanwege een te beperkte histrie hebben we ervr gekzen m categrieen als high yield, private equity, hedge funds. emerging market debt en asset backed securities buiten beschuwing te laten. Om de ecnmische cyclus p te nemen in het mdel hebben we de vlgende staatvariabelen tegevegd : de 1- en 20-jaars nminale rente, de 1-jaars inflatie, de credit spread en de dividend yield. De verplichtingen zijn gemdelleerd als een negatieve bel egging in langlpende staatsbligaties in geval van nminale pensientezeggingen en als een negatieve belegging in langlpende inflatie-bligaties in geval van reele pensientezeggingen. In figuur 1 staan de karakteristieken van de nderzeksdata samengevat. Bedrijfsbligaties hebben van aile vastrentende waarden het hgste rendement laten zien, gemiddeld 9,41 % p jaarbasis. Langlpende staats- en inflatie-bligaties hebben hgere rendementen (8,37% en 7,49%) behaald dan krtlpende staats- en inflatie-bligaties (6.73% en 6,24%). Ondanks de lagere vlatiliteit van de lange rente stnd hier een meer dan dubbel z hg risic tegenver vanwege de hgere duratin van langlpende bligaties. De rendementen p zakelijke waarden (aandelen, grndstffen en indirect vastged) lagen gemiddeld ng hger dan die p vastrentende waarden. Beleggen in aandelen was hierbij p lange termijn, zelfs inclusief de recente crisis, het meest lucratief met een gemiddeld rendement van meer dan 10% p jaarbasis. De effecten van de crisis zien we terug in bijvrbeeld de extreme rendementen p grndstffen en vastged (-45,92% respectievelijk % in Q4 2008) en in de skewness van de credit spread (2,64). Schattingsresultaten In figuur 2 staan de schattingsresultaten van het VAR-mdel. Beleggingsrendementen zijn ver het algemeen lastig te vrspellen zijn: slechts 10% tt 29 % van de variantie kan verklaard wrden. Hierbij geldt bvendien dat ecnmische variabelen meer vrspelkracht hebben dan histrische beleggingsrendementen. Z wrdt het rendement p aandelen, net als dat p indirect vastged, met name vrspeld dr de 1-jaars nmina Ie rente, credit spread en dividend yield. De l-jaars reele rente en het rendement p indirect vastged blijken daarentegen gede vrspellers vr het rendement p krtlpende staatsbligaties. Ok vr het rendement p langlpende staatsbligaties hebben deze varia belen enige vrspellende waarde, gezien de weliswaar minder significante maar wei hgere cefficienten. De rendementen p krt- en langlpende inflatie-bligaties, bedrijfsbligaties en grndstffen zijn met R2-waarden van circa 10% het slechtst te vrspellen en laten geen significante parameters zien. Figuu r 1: Samenvatten de sta tistieken van de nderzeksdata ver de peride jan-1980 tim jun-29. Het gemiddelde rendement, de standaard deviatie en de Sharpe-rati zijn geannualiseerd. De verige statistieken zijn p kwa rtaalbasis. Vastrentende waarden krtlpende staatsbligaties 6,73% 4,54% 1,48-5,37% 9,68% 0,19 3,76 langlpende staatsbligaties 8,37% 9,80% ,06% 19,91% 0,10 4,39 krtlpende inflatie-bligaties 6,24% 6,02% 1,04-6, 13,82% 0,84 5,17 langlpende inflatie-bligaties 7,49% 17,84% 0,42-21,53% 44,51% 1,14 7,23 bed rijfsbligat i es 9,41% 8,76% 1,07-12,16% 22,39% 0,87 7,80 Zakelijke waarden aandelen (MSCI Eurpe) 10,52% 15,58% 0,68-24,25% 17,83% -0,99 4,40 grndstffen (GSCI) 8,61% 23,18% 0,37-45,92% 45,76% -0,10 5,89 indirect vastged 9,29% 20,96% 0,44-29,67% 31,37% -0,50 3,73 Staatvariabelen l-jaars nminale rente 5, 2,51% 0,84% 12,53% 0,78 2,99 2-jaars nminale rente 6,30% 1,79% 3,24% 9,98% 0,12 1,98 l-jaars inflatie (NL CPI) 2,50% 1.67% -1,18% 7,28% 0,95 4,35 credit spread 1,25% 0,74% 0,54% 4,98% 2,64 12,46 dividend yield 3.45% 0,98% 1,78% 6,27% 0,78 3,24 10

4 jurnal nr 1, vrjaar 2010 Figuur 2: Parameterschattingen van het VAR-mdel, met t-waarden tussen haakjes. In de laatste klm staan de R2-waarden. Significante cefficienten zijn vet gedrukt. T T T T 1 I VI., VI.,.,., VI..,.;::; VI ;:;.;::; T "" 0 <:" E 1:..;::; * bo '" 1., t C1J., '".2-D '".,2 l '".!!!' '" c c Qj :I: t; I 'E 0 ""., "" "" c:= bo "" c= t>l) : "" CD-., 0 J:i E '" c '" '>'.,.0., '? 0 C- '0 > c: "'..,.,... c c T C , t; u VI C Qj VI 1 "".... QJ t; '".f!.!? z!;., QJ c.'" c... '" c '" OJ '" bo'" c "" '" QJ.;; 0...., "" 0 :0 :v c '" c ' c OJ "" '" c c": '" "".. "" N U.", VI '"... ].=.0 '" b '2 N v :0 0< - VI '" krtlpende staatsbligaties(t) -0,01 0,63-0,15-0,54 0,16-0,09 0,02-0,01-0,05-1,48 0,13 0,39-0,12 0,00 15% (-0,9) (0,8) (-0,5) (-0,7) (0,7) (-1,3) (0,6) (-0,7) (-2,0) (-2,0) (0,7) (1,4) (-0,3) 0,0 langlpende staatsbligaties(t) -0,Q3-0,19 0,20-0,19 0,06-0,07 0,03-0,Ql -0,10-2,95-0, ,49 0,07 11% (-1,2) (-0,1) (0,3) (-0,1) (0,1) (-0,5) (0,3) (-0,4) (-1,8) (-1,9) (-0,2) (1,8) (-0,5) (0,1) krtlpende inflatie-bligaties(t) 0,01 0,08 0,02 0,15-0,04-0,14-0,07-0,01-0,Ql 0,59 0,19 0,07-0,43-0,37 12% (0,7) (0,1) (0,1) (0,2) (-0,1) (-1,5) (-1,3) (-0,4) (-0,4) (0,6) (0,7) (0,2) (-0,7) (-0,7) langlpende inflatie-bligaties(t) 0,03-2,76 1,06 2,74-0,82-0,20-0,24-0,01 0,01 3,53 0,11 0,18-1,35-1,25 12% (0,8) (-0,9) (0,9) (0,9) (-0,9) (-0,7) (-1,6) (-0,1) (0,1) (1,2) (0,1) (0,2) (-0,8) (-0,8) bed rijfsbligaties(t) -0,03 0,04 0,02 0,14-0,13-0,14 0,01-0,01-0,07-1,59-0,35 0,94-0,39 0,77 19% (-1,9) (0,0) (0,0) (0,1) (-0,3) (- 1,2) (0,2) (-0,3) (-1,5) (-1,2) (-1,0) (1.9) (-0,5) (1,1) aandelen(t) -0,05 4,42-1,28-6,31 1,91 0,22 0,00 0,00 0,06 0,16-1,59 0,56-4,11 5,01 29% (-1,6) (1,8) (-1,3) (-2,6) (2,5) (1,00) (0,0) (0,0) (0,7) (0,1) (-2,4) (0,6) (-3,0) (3,9) grndstffen(t) -0,Q3 1,04-0,67 0,00 0,00 0,51 0,Q2-0,Q3 0,26 2,56-1,04 0,63-1,05 1,05 10% (-0,5) (0,2) (-0,4) (0,0) (0,0) (1,3) (0,1) (-0,3) (1,7) (0,6) (-0,9) (0,4) (-0,5) (0,5) indirect vastged(t) -0,06 1,86-0,71-1,41 0,36 0,43-0,04 0,16 0,07 1,56-1,84-0,49-5,49 7,31 21% (-1,3) (0,5) (-0,5) (-0,4) (0,3) (1,3) (-0,2) (1.8) (0,6) (0.5) (-1,9) (-0,4) (-2,8) (4,0) l-jaars reele rente(t) 0,00-0,08 0,03 0,04-0,Ql 0,01 0,00 0,00 0,00 0,93-0,02 0,02 0,01 0,02 89% (-0,7) (-1,4) (1,2) (0,7) (-0,8) (1,5) (1,1) (1,0) (0,4) (16,3) (-1,0) (0,8) (0,4) (0,5) l-jaars nmina Ie rente(t) 0,00-0,47 0,16 0,34-0,10 0,02-0,01 0,01 0, 01 0,17 0,94 0,00-0,01-0,02 95% 1 (0,8) (-2,3) (2,0) (1,7) (-1,6) (1,2) (-0,8) (1,3) (1,8) (0,8) (17,0) (0,0) (-0,1) (-0,2) 2-jaars nminale rente(t) 0,00 0,03-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 0,01 0,92 0,06-0,03 95% (1,4) (0,2) (-0,4) (0,0) (0,0) (0,3) (-0,3) (0,5) (1,6) (1,3) (0,2) (17,1) (0,7) (-0,4) credit spread(t) 0,00-0,04 0,02 0,06-0,02-0,03 0,01 0,00-0,Ql -0,11 0,07-0,03 0,93-0,08 83% (2,0) (-0,3) (0,5) (0,5) (-0,5) (-3,0) (1,2) (0,2) (-1,9) I(-1,0) (2,2) (-0,8) (14,4) (-1,3) dividend yield(t) 0,00-0,05 0,01 0,06-0,Q2-0,Ql -0,01 0,00 0,00-0,01 0,05 0,00 0,18 0,75 90% (2,3) (-0,4) (0,3) (0,5) (-0,4) (-1,3) (-1,0) (-0,8) (1,0) (-0,1) (1,7) (0,1) (2,8) (13,0) De ecnmische variabelen zijn aanzienlijk beter te vrspellen met R2-waarden van 83% tt 95%. De grtste vrspelkracht zit hierbij in de eigen histrie. Omdat we deze staatvariabelen ged kunnen vrspellen, kunnen we p de langere termijn k gede vrspellingen den vr de rendementen p de beleggingscategrieen. Ais bijvrbeeld het rendement p bligaties en de rente nderling negatief gecrreleerd zijn en het rendement p bligaties tegelijkertijd psitief afhangt van de rente een peride eerder, dan zal mean reversin ptreden. Dit betekent dat het beleggingsrisic p lange termijn kleiner zal zijn dan p krte termijn. Znder ecnmische varia belen zullen de beleggingsrisic's en -crrelaties echter grtendeels nafhankelijk zijn van de gehanteerde beleggingshrizn en zal de termijnstructuur van risic vlak lpen. Een VAR-mdel met staatvariabelen is daarm een eenvudige en elegante manier m hrizneffecten te kunnen ndervangen. Term ijnstructuur van ri sic Dr het VAR-mdel recursief in te vullen kan de termijnstructuur van risic:p bepaald wrden en kunnen we kijken he de risic's en crreia ties afhangen van de gehanteerde beleggingshrizn. Figuur 3A geeft de mgelijkheden tt tijdsdiversificatie per beleggingscategrie weer. Het risic van vastrentende waarden en dan met name dat van de langlpen 11

5 jumaal nr. 1. vrjaar 2010 Figuur 3: Geannualiseerde vlatiliteiten van de diverse beleggingscategrieen bij verschillende beleggingshrizn in jaren (A) en crrelaties tussen enerzijds de diverse beleggingscategrieen en anderzijds aandelen (B). krte rente (e). inflatie (D). nminaie verplichtingen (E) en reele verplichtinge n (F) bij verschillende beleggingshrizn in jaren. Standaa rddeviaties 30% , 100% 80% Be leggingshrizn in jaren -60% -80% Be leggingshrizn in jaren Crrelaties met inflatie 100% 80% 60% 80% 60% - ====. 0% - - ] 2 """! r -60% 1-80% Crrelaties met krtlpende staatsbligaties -80% Crrelaties met reele verplichtingen -1 00% 100% 80% J 100% 80% 60% 60% 0% Beleggingshrizn in jare n 0% % - 60% -80% crrelaties met aandelen - 80% crrelaties met nminale verplichtingen - 100% -100% -' Krtlpende staa tsbligaties ---- Aandelen ---- Krtlpende inflatie-bligaties ---- Indirect vastged -- Langlpende staatsbligaties -- Grndstffen -- Lang lpende inflatie-bligaties - Bedrijfsbligaties 12

6 jurnaal nr. I, vrjaar 2010 de bligaties neemt frs af naarmate de beleggingshrizn teneemt. bijvrbeeld vr langlpende staatsbligaties van bijna 10% p krte termijn tt circa 4% p lange termijn. Dit zgenaamde mean reversin effect kan verklaard wrden dr twee tegengestelde effecten. Enerzijds leidt een pltselinge daling van de rente per definitie tt een hger bligatierendement in de huidige peride. Anderzijds is vr staatsbligaties (t) de cefficient met de 20-jaars nminale rente (H) psitief (1.09) waarmee een daling van de rente tegelijkertijd een lager bligatierendement een peri de later v rspelt. Anders dan vr vastrentende waarden blijkt de tijdsdiversificatie vr zakelijke waarden (aandelen. grndstffen en indirect vastged) minimaal. De risic 's zijn hier redelijk cnstant f slechts licht dalend ver de beleggingshrizn. Figuren 3B en 3C geven de diversificatiemgelijkheden tussen de verschillende beleggingscategrieen weer. Deze figuren wijzen p hge nderlinge crrelaties tussen vastrentende waarden (staatsbligaties. inflatie-bligaties en bedrijfsbligaties). De risicreductie als gevlg van diversificatie zal dus relatief gering zijn. hewel diversificatie wei tt een hgere prtefeuillerendement kan leiden. Opvallend is verder dat smmige crrelaties eerst dalen m vervlgens weer te stijgen. Dit kan verklaard wrden drdat smmige schkken een hgere vlatiliteit hebben en dus heftiger zijn dan andere. maar p de lange termijn gecmpenseerd wrden dr andere schkken die weliswaar minder krachtig zijn. maar wei langer drwerken. Crrelaties tussen vastrentende waarden enerzijds en zakelijke waa rden (aandelen. grndstffen en vastged) anderzijds zijn daarentegen loals verwacht veel lager. vaak zelfs rnd 0 f lich t negatief. waardr diversificatie gunstig zal zijn. Hierbij geldt dat diversificatie tussen vastrentende en zakelijke waarden p krte termijn meer plevert dan p lange termijn. behalve vr vastged waar de diversificatievrdelen juist tenemen naarmate de beleggingshrizn teneemt. De zakelijke waarden laten nderling psitieve crrelaties zien. die vral p krte termijn sterk zijn. maar vervlgens afnemen met de beleggingshrilon; Op lange termijn zal diversificatie binnen zakelijke waarden dus gunstiger zijn. Figuur 3D tnt de inflatiehedge-effectiviteit va n de verschillende beleggingscategrieen. Staatsbligaties bieden p lange termijn een gede bescherming tegen inflatie. maar niet p krte termijn. Een mgelijke verklaring hiervr biedt de inverse relatie tussen renteveranderingen en bligatiekersen. Hetzelfde geldt vr bedrijfsbligaties. waarbij de negatieve krte termijn hedge-effectiviteit tevens verband hudt met de negatieve relatie tussen inflatie en ecnmische grei. De credit spread lpt ver het algemeen immers uit ten tijde van recessies wat resulteert in negatieve rendementen p bedrijfsbligaties. Zals verwacht zien we dat aandelen p krte termijn een slechte bescherming tegen inflatie bieden. Een psitieve inflatieverrassing betekent immers dat centrale banken de rente meten verhgen m l de inflatie weer nder cntrle te krijgen. Dit afremmen van de ecnmie gaat echter k ten kste va n de winstgevendheid van bedrijven (m zet neemt af. financieringsksten van investeringen nemen te) waardr aandeelkersen zullen dalen. Ok p lange termijn zien we dat aandelen geen gede inflatiehedge bieden (hewel zij ng wei vanuit rendementsgpunt een aantrekkelijke beleggingscategrie kunnen zijn). Indien we vernderstellen dat de aandelenkers de cntante waarde van tekmstige dividenden reflecteert dan is deze zwel afhankelijk van de winstgrei als van de verdiscnteringsvet. Ais sprake is van hgere inflatie p lange termijn. dan zal dit aileen impact hebben p de aandelenkers als hierdr de dividendgreivet niet even hard stijgt als de rentevet. Tijdens de nderloeksperide hebben zich twee belangrijke ntwikkelingen vrgedaan. Enerzijds was sprake van dalende inflatie en. als gevlg van een krapper mnetair beleid in de jaren '80 en een mnetair beleid dat sinds de jaren '90 b ve ndien meer gericht was p inflatiestabiliteit. een dalende rente. Anderzijds was sprake van stijgende bedrijfswinsten als gevlg van de glbalisering waardr prductie dr uitbesteding gedkper kn plaatsvinden. Dit leidde tt lagere inflatie (via lagere imprtprijzen en dr neerwaartse lndruk in de industriesectr) en tegelijkertijd tt hgere winstgevendheid. Krtm. dr glbalisering en verandering in mnetair beleid zijn de verwachte dividenden ten pzichte van de verdiscnteringsvet gestegen. waardr er p lange termijn sprake is van een negatieve crrelatie tussen aandelen en inflatie. Grndstffen laten lowel p krte als p lange termijn een psitieve crrelatie met inflatie zien. waardr dit een aantrekkelijke categrie is m in te beleggen indien sprake is van reele verplichtingen. Indirect vastged vrmt daarentegen geen gede hedge tegen inflatie. Aangezien 13

7 jurnaal nr. I. vrjaar 2010 indirect vastged zich min f meer gedraagt als een aandeel is dit niet nverwacht en kan k dit eveneens verklaard wrden dr glbalisering en verandering in mnetair beleid. In figuren 3E en 3F staan de crrelaties tussen de verschillende beleggingscategrieen en de nminale respectievelijk reele verplichtingen. Langlpende bligaties zijn perfect gecrreleerd met de verplichtingen en vrmen dus een perfecte hedge. Dit is lgisch aangezien de verplichtingen gemdelleerd zijn als een negatieve belegging in langlpende bligaties. Krtlpende bligaties zijn met name p de krte termijn effectief in het afdekken van de risic's in de verplichtingen. Op langere termijn is de hedgeeffectiviteit minder grt vanwege de lagere rentegeveligheid in cmbinatie met de grtere kans p renteveranderingen. Ok de crrelatie tussen bedrijfsbligaties en de verpl ichtingen is psitief. De impact van rentevera nderingen is blijkbaar grter dan de impact van spread-veranderingen. De zakelijke waarden laten zals verwacht de laagste crrelaties met deverplichtingen zien.ln prtefeuillecntext kunnen aandelen, grndstffen en indirect vastged ng wei interessant zijn vanwege diversificatievrdelen en hgere verwachte rendementen. Optimale prtefeuilles Nu we v r iedere beleggingshrizn de verwachte rendementen. standaard deviaties en crreia ties berekend hebben. kunnen we de ptimale beleggingsprtefeuilles bepalen. Dit hebben we gedaan vr zwel nminale als reele verplichtingen en vr verschillende risicprfielen: een relatief risicmijdend pensienfnds (y=l) met standaarddeviatie beleggingen ten pzichte van verplichtingen van circa 3-S%. een relatief risicneutraal pensienfnds (Y=S) met standaarddeviatie beleggingen ten pzichte van verplichtingen van circa 6-8% en een relatief risiczekend pensienfnds (Y=3) met standaarddeviatie beleggingen ten pzichte van verplichtingen van circa 9-10%. De risichuding y is hierbij gebaseerd p gangbare resultaten van empirisch nderzek zals besprken in Cchrane (200S). Dit wijst uit dat een y van 3-S vereenkmt met de risihuding van individuen. Omdat pensienfndsen vaak als risic-averser wrden gezien dan individuen hebben we k een extremere y van 10 bekeken. Figuur 4A laat zien dat de ptimale beleggingsmix sterk afhankelijk is van de gehanteerde beleggingshrizn: wat p krte termijn ptimaal is, is niet ptimaal p lange termijn, en andersm. Z bestaat de ptimale beleggingsprtefeuille vr een relatief risicmijdend pensienfnds met krte beleggingshrizn vr circa 90% uit vastrentende waarden en vr 10% uit zakelijke waarden. Naarmate de beleggingshrizn langer is kan meer in zakelijke waarden belegd wrden (tt wei 2S%) znder daarbij meer risic te lpen. Binnen vastrentende waarden zal bij een krte beleggingshrizn het grtste deel in langlpende bligaties wrden belegd m het renterisic af te dekken. Bij een langere hrizn is het renterisic echter minder grt waardr het afdekken van dit risic minder belangrijk is en dus meer in bedrijfsbligaties belegd kan wrden. Opvallend is dat het nit ptimaal is m in krtlpende staatsbligaties te beleggen. Binnen zakelijke waarden blijkt de verdeling redelijk nafhankelijk van de hrizn: circa tweederde bestaat uit aandelen en eenderde uit indirect vastged. De ptima Ie beleggingsmix is niet aileen afhankelijk van de beleggingshrizn. maar hangt k af van de heveelheid risic die men wil lpen (de risichuding) en van de heveelheid risic die men kan lpen. Ais het pensienfnds bereid is m wat meer risic te lpen mdat het fnds bijvrbeeld vldende buffers heeft pgebuwd f haar pensienverplichtingen ve rzekerd heeft bij een verzekeraar dan zien we in figuren 4A en 4B dat het percentage zakelijke waarden teneemt ten kste van het percentage vastrentende waarden. Vr een relatief risicneutraal fnds met krte beleggingshrizn zal de ptimale mix vr 7S% uit vastrentende waarden en vr 2S% uit zakelijke waarden bestaan. Vr een relatief risiczekend fnds zal ng maar s% in vastrentende waarden wrden belegd en SO% naar zakelijke waarden wrden geallceerd. Op lange termijn is de verhuding ng extremer. Een relatief risicneutraal fnds kan dan vr s% in zakelijke waarden beleggen. een relatief risiczekend fnds zelfs vr 70%. De verhuding binnen vastrentende waarden blijkt niet aileen afhankelijk van de beleggingshrizn, maar k van de risichuding. He meer risic een pensienfnds bereid is te lpen he meer bedrijfsbligaties en he minder langlpende bligaties in de ptimale prtefeuille zitten (en dus he minder renterisic wrdt afgedekt). Anders dan bij vastrentende waarden blijkt de verh uding binnen zakelijke waarden niet aileen nafhankelijk van de beleggingshrizn, maar k van de risichuding. 14

8 jurnaal nr. 1, vrjaar 2010 Figuur 4: Optimale beleggingsprtefeuilles bij verschillende beleggingshriznnen (in jaren) vr een relatief risiczekend (Y=3). een relatief risicneutraal ('{=5) en een relatief risicmijdend pensienfnds ('{=1O) met nminale (linker klm) f reele (rechter klm) verplichtingen. Nminale verplichtingen Reele verplichtingen A. Risiczekend (y =3) D. Risiczekend (y = 3).",100%.",1 00% 90% 5 90% 80% :;;; 80% '3 V 70% '3 Q; 70% 60% v 1:: 60%!?. 50% 50% 30% 30% 10% Langlpende in fl atie-bligaties Aandelen %+nnt lOOO/., % 80% v '3 70% v ] 60% B. Risicneutraal (y = 5) E. Risicneutraal (y = 10),,,,100% r...iiii 5 90% 80% Q; '3 70% v ] 60% 50% 50 % 30 % 30% 10% Lan glpende i nflatie-bligaties Aandelen %-L,."n7...n-Tn"nT v 100 % i--...iiiiiiiiiii C. Risicmijdend (y = 10) F. Risicmijdend (y = 10) 90%. 90% Aandelen 80% 80% r :;::,;;;::;;;bi;;:: ,..."..j '3 Q; 70% '3 v 70% '" 60% ] 60% L-:'IKI % ;jlsd Q.J /0 r---".!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t..-...::..ii._ 50% 30% 30% 10% 10% La nglpende i nfl a tie-bligaties %-,-r--,"-r >t-rtr>tn, rechterzijde (4D. 4E en 4F) dat dit nauwelijks effect heeft p de verhuding tussen vastrentende waar den en zakelijke waarden. Deze is bij een krte hri zn ng steeds 90/10 vr een relatief risicmijdend. 75/25 vr een relatief risicneutraal en 50/50 v r een relatief risiczekend pensienfnds. Ok bin nen zakelijke waarden zien we weinig verschillen. Er Ok het spanningsveld tussen enerzijds krte termijn (nminale) restricties en anderzijds langetermijn (reele) delstellingen maakt het bepalen van de ptimale beleggingsmix niet eenvudig. Ais het pensienfnds niet aileen nmina Ie pensienen uitkeert. maar k de pensienen ieder jaar indexeert met de inflatie dan zien we in de drie figuren aan de 15

9 jurnaal nr. t, va jaar 2010 zal aileen iets meer in grndstffen belegd wrden ten kste van indirect vastged. Het grtste ve rsc hil betreft de verdeling binnen vast re ntende waarden. In plaats va n langlpende staatsbligaties zal nu juist in langlpende inflatie-bligaties wrden belegd m niet aileen het rente- maar k het inflatierisic af te dekken. Ok wrdt relatief minder in bedrijfsbligaties belegd. Dit srt bligaties v rmt immers een minder gede hedge vr reele verp lichtingen. Reele verplichtingen zijn bvendien risicvller dan nminale ve rplichtingen waardr het afdekken van het rente- en inflatierisic belangrijker is. Omdat de ptima Ie beleggingsprtefeuilles vr nmina Ie en reele ve rplichtingen met name verschillen in de mate waarin het rente- en inflatierisic wrd t afgedekt, kunnen tch dezelfde fysieke beleggingsprtefeuilles wrden aangehuden indien deze risic's met swaps wrden afgedekt. Vr pensienfndsen met een vrwaardelijk indexati ebeleid bijvrbeeld heft dan aileen de swap-verlay aangepast te wrden aan de indexatie-ambitie die afhankelijk is van de dekkingsgraad en kan de fysie ke prtefeuille intact wrden gelaten. Geveligheidsanalyses De ptimale beleggingsprtefeuilles kmen aardig vereen met wat men intuhief lou verwachten. Tach zijn de uitkmsten sterk afhankelijk van de gehanteerde nderloeksdata. Het VAR-mdel vernderstelt immers, net als de meeste mdellen die gebaseerd zijn p histrische data, dat er lange termijn evenwichtsrelaties bestaan waar de ecnmie altijd weer naar terugkeert. Om te kijken he gevelig de uitkmsten vr de input zijn, hebben we een geveligheidsanalyse uitgeverd. Het simpelweg pknippen van de nderzeksperide in twee gelijke delen is hie rb ij niet mgelijk, mdat er dan te weinig data verblijft. We hebben daarm bekeken in heverre de ptimale mix wijzigt indien de laatste paar jaar niet wrdt meegenmen, dus exclusief de kredietcrisis. Indien de ptimale prtefeuilles gebaseerd zuden zijn p data van januari 1980 tim december 2006, dan is in figuur 5 te zien dat de verhuding tussen vas trentende waarden en zakelijke waarden begint p circa 80/20 en langzaam afneemt tt 60/40, waarmee iets cnservatiever zu wrden belegd dan p basis van de gehele nderzeksperide. Ok binnen zakelijke waarden veranderen de nderlinge ve r hudingen. Grndstffen kmen niet meer in de ptimale prtefeuilles vr. Het diversificatie-effect van grndstffen wrdt blijkbaar tenietgedaan dr het lagere rendement ten pzichte van aandelen. Waar aandelen eerst nag tweederde van de zakelijke waarden prtefeuille uitmaakten wrdt nu hguit 50% naar aandelen geallceerd; de rest wrdt ge'investeerd in vastged, ng niet wetende dat vastged in de daarp vlgende jaren grte klappen lou gaan krijgen. Binnen va strentende waarden zijn eveneens grte verschuivingen te zien. Op basis va n data tim 2006 zu veel meer in bedrijfsbligaties belegd wrden ten kste van langlpende staatsbligaties. Dit is lgisch aangezien het gemiddelde rendement p bedrijfsbligaties een flinke knauw heeft gekregen dr de kredietcrisis, zeker in relatie tt staatsbligaties. Vanwege de aanname dat het gemiddelde rendement ver de nderzeksperide k de beste Figuur 5: Optimale beleggingsprtefeuilles bij verschillende beleggingshrizn (in jaren) gebaseerd p data van januari 1980 tim december 2006 vr een relatief risicneutraal pensienfnds met nm inale (A) f reele (B) verplichtingen.. 100% 90% 80% (lj 70% (lj ] 60% 50% 30% 10% A. Nminale verplichtingen B. Reele verplichtingen. 100% BedrljfsbligatJes 90% =;; 80% '" 70 % (lj 60% 50 % 30% Langlpende i nflatie- bligaties BedrijfsbHgaties % -n

10 jurnaf nr. 1. vrjaar vrspeller is v r de tekmst, zijn de gevnden mixen dus al met al erg gevelig vr het lange termijn rendement dat erin wrdt gestpt. Binnen de aanpak va n het VAR mdel is het echter mgelijk de lange-termijn evenwichtsrendementen (via de parameter a) exgeen te specificeren. Praktische implicaties Ondanks de geveligheid van dit srt technieken v r de gehanteerde nderzeksdata, kan een pensienfnds p basis van de meer algemene bevindingen beter nderbuwde beslissingen nemen ten aanzien van haar strategische beleggingsbeleid. Mcht een pensienfnds behefte hebben aan een nauwkeuriger analyse dan zu in een ALM-studie gebruik gemaakt kunnen wrden van het hier beschreven mdel van Hevenaa rs (2007) m scenari's te genereren die rekening huden met de termijnstructuur van risic. Ok zu dit md el z uitgebreid kunnen wrden (zie eveneens Hevenaars (2007)) dat k beleggingscategrieen waarvr minder histrie beschikbaar is (zals high yield, private equity, hed ge funds, emerging market debt en asset backed securities) in de analyse meegenmen kunnen wrden. Het is echter niet het idee dat deze techniek k vr tactisch beleid f v r risicmanagement-deleinden wrdt ingezet. Naast het bepalen van het strategisch beleggingsbeleid kan met behulp van deze techniek p een snelle manier geveligheidsanalyses uitgeverd wrden vr het strategisch beleggingsbeleid. Variabelen die daarbij bekeken kunnen wrden zijn de startpsitie van het fnds, maar k scenari's vr bepaalde beleggingscategrieen. Z kan bekeken wrden f het strategisch beleggingsbeleid met wrden aangepast vanwege de kredietcrisis, f dat p basis van een langere hrizn herstel wrdt verwacht. Op deze manier kan paniek en prcyc lisch gedrag vrkmen wrden. De waan van de dag zu niet maatgevend meten zijn, mdat zaken met lange hrizn anders kunnen zijn dan met krte hrizn. In de praktijk is het echter ng steeds vaak z dat statisch beleggingsbeleid wrdt vastgesteld en krte termijn tetsen wrden uitgeverd; dynamiek in beleggingen, verandering in ecnmische variabelen, wrden hierbij niet meegenmen, maar c nstant verndersteld. Om het vr pensienfndsen mgelijk te maken m p deze wijze naar een langere beleggingshrizn te kijken, is het wenselijk dat de tezichthuder haar beleid aanpast. Nu is er vaak de discussie dat de eisen te strikt zijn en dat dit een crisis juist erger maakt. Ais de tezichthuder per se wil sturen p krte termijn risic's dan zuden de risicgrenzen p een framewrk als dit bepaald kunnen wrden. Dr bijvrbeeld krappere grenzen in gede tijden te stellen en ruimere in slechte tijden, kan anticyclisch in plaats va n prcyclisch beleid geverd wrden. Teven s gelden v r cntinuheitsanalyses statische eisen vr bepaalde parameters. Onze aanbeveling luidt m deze eisen afhankelijk van de huidige stand van de ecnmie te maken en de eisen vr de parameters zelfs niet statisch te huden vr de tekmst. Literatuur Blanchet-Scalliet, e., N. EI Karui, M. Jeanblanc, and L. Martellini (2008), "Optimal investment decisins when time hrizn is uncertain", Jurnal f Mathematical Ecnmics, 44(11): Bender, G., S. van Hgdalem en J. van Lnden (2008), "Het managen va n lange- en krte termijn risic's", Netspar NEA paper 15. Campbell, J.Y., and L.M. Viceira (2005), "The term structure f the Risk-Return Tradeff", Financial Analysts Jurnal, 61, Cchrane, J.H. (2005 ), "Asset Pricing", Princetn University Press. Heven aa rs, R. P.M. M. (200 8), "S trategi c Asset Allcatin & Asset Liability Management", PhD Thesis, University f Maastricht. Hevenaars, R.P.M.M., R.D.J. Mlenaar, P.e. Schtman en T.B.M. Steenkamp (2007), "Strategic Asset Allcatin with Liabilities: Beynd stcks and Bnds", Jurnal f Ecnmic Dynamic s and Cntrl, 32, De Jng. F., P.e. Schtman en B. Werker (2008), "Strategic Asset Allcatin", Netspar panel paper 8. Mertn, R. e. (1971), "Optimal cnsumptin and prtfli rules in a cntinuus-time mdel", Jurnal f Ecnmic Thery, 3,

vba journaal 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8

vba journaal 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8 vba journaal 1nummer 26e jaargang voorjaar 2010 Het toezicht op pensioenbeleggingen kan beter 5 Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn 8 8 FTK en rentegevoeligheid: een voorstel voor een

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect).

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect). What s Next? Een nderzek naar de mediatren en mderatren van het effect van present- versus future-frame adverteren (het Nextpia-effect). Masterscriptie Studente: Britt Snakenbrg Student nr: 10110666 UvA-ID

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen

Jan Schouten Jaap Praagman Mieke PauZussen De Primula-schaal: een instrument ter meting van assertief vs sub-assertief gedrag Jan Schuten Jaap Praagman Mieke PauZussen Typgrafische verzrging: Anja van MierZ. Werkgrep Organisatie-Ontwikkeling en

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie