Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012

2 Inhoudsopgave Profiel van het fonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het fonds 5 Kengetallen 7 Verslag van het bestuur 9 Algemeen 9 Bestuurssamenstelling 10 Pensioenbureau 10 Bestuursvergaderingen 10 Verantwoordingsorgaan (VO) 10 Visitatiecommissie (VC) 11 Deelnemersvergadering 11 Reglementswijziging 11 Toezicht DNB en AFM 12 Melding conform Pensioenwet (PW) 12 Pensioenadministratie (A&O) 12 Deskundigheidsplan 13 Gedragscode en Compliance 14 Risicomanagement 14 Uitvoeringsovereenkomst 15 Toeslagregeling (indexatie) 15 Waardeoverdrachten 16 Vermogensbeheer 16 Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 17 Kosten van het fonds 17 Herstelplan fonds 21 Communicatie 21 Samenvatting van het actuarieel rapport en de toereikendheidstoets 22 Financiële paragraaf 23 Beleggingen paragraaf 24 Risico paragraaf 28 Visitatiecommissie 30 Samenvattend oordeel visitatiecommissie Pensioenfonds Equens 30 Reactie van het bestuur op de rapportage van de visitatiecommissie 33 Verantwoordingsorgaan 34 Verslag van het verantwoordingsorgaan 34 Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan 36 1

3 Jaarrekening Balans per 31 december 38 Staat van baten en lasten 39 Bestemming saldo van baten en lasten 40 Kasstroomoverzicht 40 Toelichting behorende tot de jaarrekening 41 Overige gegevens 87 Statutaire regeling voor bestemming van het saldo van baten en lasten 87 Bestemming van het saldo van baten en lasten 87 Uitvoeringsovereenkomst 87 Ontwikkelingen na balansdatum 87 Actuariële verklaring 88 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90 Actuariële analyse 92 Lijst met afkortingen 94 2

4 Profiel van het fonds De Stichting Pensioenfonds Equens, statutair gevestigd te Utrecht, is opgericht op 1 januari De laatste statutenwijziging dateert van 18 december De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). OPF is een van de drie koepels die samen de Pensioenfederatie vormen. Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregelingen, zoals die gelden voor Equens SE als aangesloten onderneming. Organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur is als volgt: (samenstelling per 31 december 2012, met vermelding van het jaar van aftreden) Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittings duur B.J. Haasdijk Voorzitter Werkgever G. Bamberg Vicevoorzitter Werkgever G. Möller Lid Werkgever P.J.S. de Jong Lid Deelnemers/Gepensioneerden F. Steenwinkel Penningmeester Deelnemers/Gepensioneerden S.E.M. Verhoef Lid Deelnemers/Gepensioneerden Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van bepaalde werkzaamheden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen het vermogensbeheer, de deelnemersadministratie, financiële administratie, uitkeringsadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). 3

5 Uitvoeringsorganisaties Administratieve en financiële administratie: A&O Pensioen Services N.V. Bestuursbegeleiding en advisering: Aon Hewitt Vermogensbeheer: Schroders en First Investments Personeelsadministratie: Equens HRM Precertificering: Aon Hewitt Certificerend actuaris: Towers Watson Netherlands B.V. Accountant: KPMG Accountants N.V. Custodian: Kas Bank Met de uitvoeringsorganisatie A&O Pensioen Services N.V. is een contract afgesloten. De werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in een service level agreement. De werkzaamheden betreffen pensioenadministratie en financiële administratie. Het bestuur voert periodiek overleg met de uitvoerder over de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoeringsorganisatie verstrekt bovendien een interne beheersingsrapportage ISAE 3402 type 2 dat door het bestuur jaarlijks wordt geanalyseerd en met de uitvoerder wordt besproken. De vermogensbeheerders zijn Schroders en First Investments. Het bestuur heeft, onder meer in de vorm van een service level agreement en het instellen van een beleggingsadviescommissie, maatregelen getroffen om toezicht te kunnen uitoefenen op de activiteiten van de vermogensbeheerders. Hierbij is met name het monitoren van het beleggen binnen de mandaten van het bestuur van belang. Bovendien wordt hierbij aandacht gegeven aan de aard, juiste interpretatie en uitvoering van beleggingen in lijn met de uitkomsten van de ALM-studie zoals die door het bestuur periodiek wordt gemaakt en/of herijkt. De vermogensbeheerders verstrekken interne beheersingsrapportages (ISAE 3402 type 2) die door het bestuur jaarlijks worden geanalyseerd en met de vermogensbeheerders worden besproken. Correspondentieadres: Postbus AH Utrecht Telefoon: Fax: Website van het fonds: Dagelijks bestuur De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het fonds berust bij de voorzitter dan wel de vicevoorzitter en een ander lid van het bestuur (of de ambtelijk secretaris) tezamen of, bij hun ontstentenis, bij twee leden van het bestuur tezamen (of een bestuurslid en de ambtelijk secretaris). Het bestuur kan derden machtigen tot het verrichten van handelingen betreffende de lopende zaken op het gebied van de administratie, de pensioenvoorziening en het beheer van de beleggingen, alles voor zover het betreft de normale en tot de 4

6 dagelijkse gang van zaken te rekenen werkzaamheden. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Karakteristieken van het fonds Verantwoordingsorgaan (VO) Het bestuur heeft op 27 juni 2007 het verantwoordingsorgaan geformeerd. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan (per 31 december 2012) is als volgt: de heer E. Laane (namens de werkgever), voorzitter; de heer P. Karsten (namens de deelnemers); de heer W. Duivis (namens de pensioengerechtigden). Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over: het handelen van het bestuur in algemene zin; het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; de naleving van de Principles Pension Fund Governance. Visitatiecommissie (VC) Het bestuur heeft op 21 april 2008 de visitatiecommissie geformeerd. De samenstelling van de visitatiecommissie (per 31 december 2012) is als volgt: de heer D. Wenting (voorzitter); mevrouw J. van den Berg; de heer E. Capitain. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken: het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de "checks and balances" binnen het fonds; het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. Pensioenbureau Het bestuur heeft een pensioenbureau ingericht ter ondersteuning van het bestuur en voor de afwikkeling van de dagelijkse gang van zaken binnen het fonds. De bezetting van het pensioenbureau (per 31 december 2012) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (ambtelijk secretaris); mevrouw B.M. Giltay-van Geffen (secretaresse). Beleggingsadviescommissie Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie ingesteld met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders, het adviseren over en laten uitvoeren van het vastgestelde beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark. De beleggingsadviescommissie heeft uitsluitend een adviserende taak naar het bestuur. 5

7 De samenstelling van de beleggingsadviescommissie (per 31 december 2012) is als volgt: mevrouw S.E.M. Verhoef (voorzitter); de heer B.J. Haasdijk; vacature; de heer D. Veldman (Towers Watson) adviseur. Reglementscommissie Het bestuur heeft een reglementscommissie ingesteld met het doel alle wijzigingen in statuten en reglementen, beleidsstukken en andere voorgeschreven documenten voor te bereiden en ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. De samenstelling van de reglementscommissie (per 31 december 2012) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (voorzitter); de heer F. Steenwinkel; de heer M. de Gelder (Aon Hewitt); de heer P.M. Beijdorff (Equens). Communicatiecommissie De samenstelling van de communicatiecommissie (per 31 december 2012) is: de heer B.J. Haasdijk (voorzitter); de heer P.M. Beijdorff (Equens); de heer M. Woutersen (Equens); de heer G.J.M. Waaijer (Equens). Compliance Officer De heer E. Klijn is sinds juni 2012 de compliance officer van het fonds. 6

8 Kengetallen (bedragen in EUR 1.000) Aantallen Actieve deelnemers Premievrije rechten ( slapers ) Pensioentrekkenden Totaal Toeslagverlening Actieven per 1 januari boekjaar in % 0,00 0,00 0,74 0,00 2,50 Inactieven per 1 januari boekjaar in % 1 0,00 0,00 0,18 0,00 1,60 Premiebaten en pensioenuitkeringen Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in euro s Pensioenuitkeringen Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Andere uitkeringen Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Minimaal vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % 7 113,0 107,9 107,9 113,0 101,2 1 Inactieven zijn pensioentrekkenden en premievrije (slapers). 2 Feitelijke premie is inclusief FVP. Voor 2012 bedraagt deze EUR 114 en is onder overige baten gerubriceerd. 3 Bedragen zijn t.o.v. vorig jaarverslag aangepast conform richtlijn Pensioenfederatie. 4 Dit betreft zowel positieve als negatieve derivaten. 5 Pensioenvermogen wordt gebruikt om de dekkingsgraad te bepalen. 6 De totale pensioenverplichtingen bestaat uit de voorziening risico fonds, de voorziening WAO en de voorziening risico herverzekeraar. In de jaarrekening komen al deze getallen separaat voor. 7 De dekkingsgraad is ontleend aan het actuarieel rapport. Hierbij is rekening gehouden met de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze UFR is alleen toegepast voor het jaar

9 Vereiste dekkingsgraad in % 108,0 107,2 112,4 123,9 117,6 Minimum vereiste dekkingsgraad in % 104,3 104,3 104,1 104,1 0 Beleggingsperformance Beleggingsrendement in % 15,4 17,8 11,5 18,5-20,2 Benchmarkrendement in % 11,5 22,3 16,8 15,2-14,6 Vermogensbeheerkosten in % 8 0,46 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 Vermogensbeheerkosten over eerdere jaren zijn niet beschikbaar 8

10 Verslag van het bestuur Algemeen Het jaar 2012 werd gedomineerd door instabiliteit op de Europese markt. Mede als gevolg van de renteontwikkeling zijn veel pensioenfondsen in de problemen gekomen waardoor zij korting op het pensioen hebben moeten aankondigen. Gelukkig ziet de financiële situatie van het fonds er relatief gunstig uit. Per saldo kwam voor het fonds de dekkingsgraad per ultimo 2012 uit op 107,7% (gebaseerd op de swap-curve). Evenals vorig jaar is mede door het gevoerde hedging beleid (afdekking van het renterisico) deze dekkingsgraad, met wat tussentijdse schommelingen, op een gelijk niveau gebleven. In september 2012 heeft DNB een meer theoretische dekkingsgraad op basis van de Ultimate Forward Rate (UFR) ingevoerd. Dat is een rekenmethode die ervan uitgaat dat de langetermijnrente op de heel lange termijn toe beweegt naar een afgesproken niveau. Voor de gehele eurozone is de UFR vastgesteld op 4,2%. Ultimo 2012 was de dekkingsgraad van het fonds volgens deze nieuwe rekenmethode 113,0%. Gezien de resultaten van het fonds blijkend uit het niveau van de dekkingsgraad is, anders dan bij veel andere pensioenfondsen geen korting aan de orde. Wel heeft het bestuur vanwege het niveau van de dekkingsgraad wederom moeten besluiten om per 1 januari 2013 geen indexatie op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen te verlenen. Daarbij is het bestuur uitgegaan van de dekkingsgraad op basis van de swap-curve (actuele marktrente). Mede vanwege de opvatting van DNB dat voor een juiste risico inschatting gebruik moeten worden gemaakt van de actuele marktrente. De dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente was op de peildatum (november 2012) 108,5%, en dat is lager dan de in de toeslagentabel vastgestelde indexatie ondergrens van 110%. Het jaar 2012 stond voorts weer in het teken van het nieuwe pensioenakkoord. Het wachten is op definitieve besluitvorming hierover. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur het initiatief genomen om samen met de sociale partners hierover van gedachten te wisselen. Zodra de contouren vaststaan, zullen sociale partners dat via onderhandelingen uitwerken. Het fonds zal daarbij aangesloten blijven. Voor het fonds stond tevens een verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met Equens op de agenda, omdat die eind 2012 zou aflopen. Partijen hebben onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige uitvoeringsovereenkomst. In grote lijnen is de uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd gebleven, inclusief de premie die 22,5% van het pensioengevend inkomen blijft. Om te voldoen aan een deugdelijke financiële opzet is de pensioen richtleeftijd vanaf 1 januari 2014 op 67 jaar gesteld. Equens en de vakbonden hebben daarover een (CAO) principe akkoord bereikt. Voor 2012 heeft het bestuur acht beleidspunten vastgesteld. Te weten: het pensioenakkoord, de uitvoeringsovereenkomst, continuïteit van het fonds, financieel crisisplan, beleggingsplan, kostenoverzicht, communicatieplan en de administratieovereenkomst. Daarop wordt in dit verslag nader ingegaan. 9

11 Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2012 heeft ingezet voor het fonds en de totstandkoming van deze jaarrekening. Bestuurssamenstelling In 2012 waren de heer B. Haasdijk (namens de werkgever) en de heer J. Bakker (namens de deelnemers) aftredend. De heer B. Haasdijk heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe zittingstermijn. De heer J. Bakker heeft Equens verlaten. De heer B. Haasdijk is door de werkgever voorgedragen voor een nieuwe termijn. De heer P. de Jong, die zich namens de deelnemers kandidaat heeft gesteld, is gekozen als bestuurslid namens de deelnemers. Hij was de enige kandidaat. Beiden zijn op 27 augustus 2012 door het bestuur (her)benoemd als bestuurslid. Pensioenbureau De bezetting van het pensioenbureau is ten opzichte van het vorige jaar ongewijzigd gebleven. De heer G. Waaijer trad op als (ambtelijk) secretaris van het fonds en mevrouw B. Giltay-van Geffen verleende administratieve ondersteuning. In 2012 is verder gewerkt aan de inrichting van het pensioenbureau. Enerzijds aan verdere stroomlijning van de interne processen en anderzijds aan een betere samenwerking met de externe partijen, in het bijzonder de pensioenadministrateur. Beiden zijn in dienst van Equens en voor hun werkzaamheden ten behoeve van het fonds vindt doorbelasting aan het fonds plaats. Aan het pensioenbureau zijn de gebruikelijke uitvoerende taken toebedeeld ter ondersteuning van het bestuur. Bestuursvergaderingen In 2012 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Belangrijke onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest staan in dit verslag vermeld. Verantwoordingsorgaan (VO) De heer P. de Jong was in 2012 aftredend en heeft zich niet opnieuw beschikbaar gesteld als VO-lid (namens de deelnemers). Na slechts kort lid te zijn geweest van het VO, heeft hij ervoor gekozen om in het bestuur plaats te nemen. De heer P. Karsten, die zich namens de deelnemers kandidaat heeft gesteld voor de vacature in het VO, is gekozen als VO-lid. Hij was de enige kandidaat. Vervolgens heeft het bestuur de heer P. Karsten met ingang van 27 augustus 2012 benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. In 2012 is twee keer overleg geweest tussen het verantwoordingsorgaan en -een delegatie van- het bestuur. In het voorjaarsoverleg is gesproken over het beleggingsbeleid, premiebeleid, indexatiebeleid, de kosten en compliance. Ook is zoals gebruikelijk tussen partijen de planning van het jaarwerk besproken. In het najaarsoverleg is de financiële situatie van het fonds besproken en is nader ingegaan op het rente afdekkingsbeleid. Voorts is gesproken over de communicatie en is teruggeblikt op de aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur het verantwoordingsorgaan (gevraagd en ongevraagd) alle informatie gegeven die zij voor de uitoefening van haar functie nodig heeft. Het bestuur waardeert de constructieve en actieve opstelling van het verantwoordingsorgaan. Het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop zijn verderop in deze jaarrekening opgenomen. 10

12 Visitatiecommissie (VC) Het bestuur heeft ervoor gekozen om de visitatiecommissie ook over 2012 een complete visitatie uit te laten voeren. De visitatie werd voor de vijfde keer uitgevoerd, met ondersteuning van de heer E. Klijn van PF Support. De samenstelling van de visitatiecommissie is ongewijzigd gebleven. De aanpak van de visitatie is grotendeels gelijk aan die in de voorgaande jaren. Het beleggingsbeleid van het fonds is deze keer gekozen als speerpunt waar intensiever naar is gekeken. In verband daarmee is naast overleg met het bestuur een apart gesprek gevoerd met de beleggingsadviescommissie. Ook heeft de visitatiecommissie gesproken met de actuaris en het verantwoordingsorgaan. Op basis van door het fonds verstrekte informatie en een overleg met een delegatie van- het bestuur is door de visitatiecommissie een concept rapport opgesteld. Dat concept rapport is vervolgens aan het bestuur voorgelegd waarna het eindrapport is opgeleverd. Ook is er een samenvattend oordeel voor de jaarrekening gemaakt. De bevindingen van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur daarop zijn verderop in deze jaarrekening opgenomen. Het fonds heeft in 2012 deelgenomen aan een door de Nederlandsche Bank (DNB) opgezet themaonderzoek intern toezicht. Daartoe heeft het fonds eerdere visitatierapporten opgeleverd en een vragenlijst over intern toezicht ingevuld. Hiermee heeft de toezichthouder een beeld gekregen van de wijze waarop het bestuur omgaat met het visitatieproces en de bevindingen van de visitatiecommissie. Onlangs heeft DNB laten weten dat het fonds niet is geselecteerd voor de tweede fase van het onderzoek. Het bestuur concludeert hieruit dat het intern toezicht bij het fonds kennelijk goed wordt uitgevoerd. Deelnemersvergadering In 2012 is er één deelnemersvergadering geweest, te weten de reguliere jaarlijkse deelnemersvergadering. De deelnemersvergadering werd bijgewoond door circa 20 deelnemers/gepensioneerden. Daarin heeft het bestuur een toelichting gegeven op de ontwikkelingen op pensioengebied in 2011 en op de jaarrekening Het was dit jaar een interactieve vergadering waarin veel vragen uit de zaal kwamen die door het bestuur werden beantwoord. De vragen gingen over zaken als: de dekkingsgraad, UFR, indexatie, kostendekkende premie en de positie van jongeren. Verder heeft de voorzitter de vooruitzichten op pensioengebied besproken. Aan de orde kwamen het CDC-contract met Equens en het nieuwe pensioenakkoord. Reglementswijziging Medio 2012 zijn er enkele aanpassingen in de pensioenreglementen doorgevoerd. Op verzoek van Equens is het reglement aangepast in verband met de nieuwe CAOregeling over de (cumulatieve variabele) pensioengevende salariselementen. De CAO-partijen hebben afgesproken dat in het vorige jaar uitbetaalde (cumulatieve variabele) pensioengevende salariselementen per 1 januari pensioengevend zijn. Naar aanleiding van een beleidslijn van het Ministerie van Financiën is de tekst aangepast voor de situatie dat een werknemer het pensioen vervroegd in laat gaan. Tevens is de recent uitgewerkte regeling over de inhaalindexatie opgenomen. Verder zijn nog enkele tekstuele aanpassingen aangebracht en zijn de zogenaamde 11

13 systeemvariabelen bijgewerkt naar de peildatum van 1 januari De pensioenreglementen zijn te vinden op de website van het fonds. Toezicht DNB en AFM In 2012 heeft het fonds een nieuwe toezichthouder van DNB gekregen in de persoon van mevrouw A. de Hoogt. In de nieuwe organisatiestructuur van DNB fungeert zij als contactpersoon voor het fonds. Het toezicht vanuit DNB zal afhankelijk van het thema door andere personen bij DNB worden uitgevoerd. In 2012 waren hoofdthema s van onderzoek door DNB voor de pensioenfondsen de uitbesteding van diensten en de geschiktheid van de bestuurders. Met betrekking tot de bestuurlijke effectiviteit heeft DNB een eindnota opgeleverd. De daarin genoemde aspecten van leiderschap, besluitvorming en communicatie zijn door het bestuur gebruikt bij de zelfevaluatie die begin 2013 is gehouden. Ten aanzien van de uitbesteding van het vermogensbeheer heeft DNB een aantal belangrijke aspecten aangegeven (zoals de begrenzing van het mandaat en de juridische vormgeving van de vermogensbeheercontracten) die het bestuur zal gebruiken bij het toetsen van de implementatie van het vermogensbeheer. Voorts heeft DNB medio 2012 de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar innovatieve beleggingen. Het bestuur wacht het self assessment af dat DNB hierover op korte termijn aan de pensioenfondsen gaat voorleggen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in 2012 een nader onderzoek gestart naar de correcte aansluiting van pensioenuitvoerders op het Pensioenregister. Het fonds is geselecteerd om -verplicht- aan dit onderzoek deel te nemen. Voor de eerste fase van dit onderzoek heeft het fonds een vragenlijst ingevuld. Op basis van de verstrekte informatie heeft de AFM laten weten dat er geen aanleiding bestaat om het fonds in de tweede fase van dit onderzoek te betrekken. Hieruit concludeert het bestuur dat de aansluiting van het fonds op het Pensioenregister goed geregeld is. Voorts heeft de AFM eind 2012 een sector breed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de financiële crisisplannen bij pensioenfondsen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek heeft het bestuur nog eens kritisch gekeken naar het eigen financieel crisisplan dat begin 2012 werd opgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat het financieel crisisplan van het fonds op enkele punten is aangepast. Melding conform Pensioenwet (PW) Volgens artikel 96 PW dient in het jaarverslag melding gemaakt te worden van boetes, dwangsommen en aanwijzingen van de toezichthouder. In dit verband kan het bestuur melden dat deze in 2012 niet aan de orde zijn geweest. Pensioenadministratie (A&O) A&O Pensioen Services is voor het verslagjaar ISAE 3402 Type 2 gecertificeerd door KPMG. De ISAE 3402 Type 2 verklaring geeft een grondig en objectief oordeel over de langdurige en effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen. KPMG heeft hieromtrent een positief oordeel zonder beperking afgegeven. Wel zijn er enkele uitzonderingen op het functioneren van de beheersmaatregelen geconstateerd, maar die hebben het eindoordeel niet beïnvloed. Het fonds zal erop toezien dat A&O acties onderneemt om die uitzonderingen te elimineren. 12

14 DNB heeft bij een aantal andere pensioenfondsen onderzoek gedaan naar de uitbesteding van de pensioenadministratie. Daaruit is gebleken dat de pensioenadministratie bij de betrokken pensioenfondsen voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding daarvan heeft DNB enkele aanbevelingen gedaan. A&O is hierover geïnformeerd en zij bezien hoe zij de dienstverlening kunnen verbeteren. Ter bewaking van de kwaliteit houdt A&O ook op eigen initiatief intern onderzoek. Uit een recent onderzoek is gebleken dat er verschillen waren in de deelnemersadministratie en de uitkeringsadministratie. A&O heeft het bestuur hierover gerapporteerd en gemeld dat de betreffende verschillen zijn opgelost. Volgens afspraak brengt A&O ieder kwartaal een rapportage uit. Op basis van de rapportage van het vierde kwartaal 2012 stelt het bestuur met tevredenheid vast dat de verwerking van (achterstallige) mutaties voortvarend is opgepakt. Als pensioenadministrateur is A&O tegenover het fonds tevens verantwoordelijk voor een goede aansluiting op het Pensioenregister. Door hun inzet is een tijdige invoering van plateau 2 van het Pensioenregister gerealiseerd. Hiervoor heeft het fonds van de stichting Pensioenregister een officiële verklaring ontvangen. De huidige uitvoeringsovereenkomst met A&O loopt eind 2013 af. In verband hiermee heeft het bestuur een tender opgestart met het oog op de uitbesteding van de pensioenadministratie met ingang van 1 januari Vanwege de beleidsregels van DNB laat het bestuur zich door een externe partij ondersteunen bij het selectieproces. In de eerste helft van 2013 zal hierover een besluit vallen. Deskundigheidsplan Begin 2012 is het deskundigheidsplan aangepast met inachtneming van de wettelijke voorschriften en de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. De opzet van het plan is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. Belangrijke inhoudelijke aanpassing betreft de toevoeging van competenties naast de reeds gebruikelijke deskundigheidseisen. In de visie van de toezichthouder gaat het niet alleen meer om kennis, maar ook om vaardigheden; het gaat om een algehele geschiktheid om de functie van bestuurder in het pensioenfonds goed uit te kunnen oefenen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen heeft het bestuur het aspirant bestuurslidmaatschap ingevoerd. Via een open inschrijving heeft het bestuur eind 2012 de heer G. Scheepers als aspirant bestuurslid aangesteld. Hij loopt met de bestuursleden mee om ervaring op te doen (maar heeft geen stemrecht). Verder zijn enkele bijlagen aan het plan toegevoegd, zoals de accountabilitymatrix, de functiebeschrijvingen, een overzicht competenties en een zelfevaluatierapport. Ook in 2012 is er een evaluatie geweest, aan de hand van een vragenlijst van Aon. De bestuurszelfevaluatie heeft betrekking op communicatie, medezeggenschap, bestuursfunctioneren, verantwoording, uitbesteding en klachtenregeling. Deze zelfevaluatie heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in het overzicht. Ook is het (driejaarlijkse) self assessment voorbereid waarbij onder begeleiding van een extern deskundige het functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd. Hoofdthema s waren deze keer leiderschap, besluitvorming en communicatie. Het self assessment met het gehele bestuur heeft begin 2013 plaatsgevonden. 13

15 Voor het onderdeel deskundigheid hebben alle bestuursleden wederom de jaarlijkse deskundigheidstoets afgelegd, met als resultaat dat het bestuur als geheel voldoet aan het vereiste deskundigheidsniveau. De toets had wederom betrekking op alle relevante onderdelen te weten: het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen/soorten, financieel technische/actuariële organisatie/interne controle, uitbesteding van werkzaamheden en communicatie. De functiebeschrijvingen zijn met ondersteuning van een deskundige van Equens bijgewerkt (onder meer door toevoeging van de relevante competenties). De functiebeschrijvingen zijn erg belangrijk geworden omdat ze door DNB verplicht zijn gesteld in het kader van de goedkeuringsprocedure van nieuwe bestuursleden. In het kader van de permanente educatie hebben bestuursleden in 2012 cursussen en workshops bijgewoond over actuele onderwerpen op pensioengebied. Voor elke bestuurder worden de gevolgde cursussen in een apart register bijgehouden. Gedragscode en Compliance Op advies van KPMG heeft het bestuur in 2011 de ambtelijk secretaris aangesteld als compliance officer voor het fonds. Voorheen was die functie belegd bij de manager Internal Audit van Equens. In haar rapport over 2011 heeft de visitatiecommissie echter de aanbeveling gedaan om een onafhankelijk persoon hiervoor aan te stellen. Naar haar oordeel is de secretaris qualitate qua aan het fonds verbonden en daarmee niet onafhankelijk. Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen en de heer E. Klijn als compliance officer aangesteld. Het fonds hanteert een gedragscode die voorschriften bevat ter voorkoming van belangenconflicten en misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie en zaken. Verbonden personen moeten jaarlijks een verklaring tekenen dat zij de gedragscode in het afgelopen jaar hebben nageleefd. Voor het eerst hebben de verbonden personen op verzoek van de compliance officer ook een opgave gedaan van hun nevenfuncties en ontvangen relatiegeschenken. De compliance officer heeft conform afspraak over 2012 verslag uitgebracht aan de voorzitter van het fonds. De compliance officer beoordeelt de inrichting en werking van compliance als voldoende. Er zijn bij hem geen incidenten gemeld. De nevenfuncties van de verbonden personen geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Er zijn geen relatiegeschenken ontvangen die niet passen in de normering van het fonds. De verbonden personen hebben de naleving van de gedragscode getekend en hebben zich gedragen conform de gedragscode. Ook de compliance regels van derden geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Risicomanagement Volgens afgesproken beleid is ook in 2012 met ondersteuning van de afdeling Internal Audit van Equens weer een "risk control self assessment" uitgevoerd. Daaraan heeft het voltallige bestuur deelgenomen. Op basis van de resultaten van het vorige assessment werd op gestructureerde wijze een hernieuwde beoordeling van alle voor het fonds relevante risico's gemaakt. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan: uitbestedingsrisico's, juridische risico's, integriteitrisico's, deskundigheidrisico's en marktrisico's. Dat heeft geresulteerd in bijstelling van 14

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010

STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 Inhoud Karakteristieken van het pensioenfonds 3 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 24 Balans per 31 december 2010 24 Staat van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Inhoud. 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan. 4 Voorwoord. 32 Verslag van de Deelnemersraad. 5 Profiel van het fonds. 35 Reactie van het Bestuur

Inhoud. 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan. 4 Voorwoord. 32 Verslag van de Deelnemersraad. 5 Profiel van het fonds. 35 Reactie van het Bestuur Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Voorwoord 29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan 5 Profiel van het fonds 32 Verslag van de Deelnemersraad 9 Verslag van het Bestuur 9 1. Algemeen bestuurlijk beleid en governance

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013

Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012. Vastgesteld op 3 juni 2013 Jaarverslag Pensioenfonds Blue Sky Group 2012 Vastgesteld op 3 juni 2013 2 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group. Met het opstellen van het verslag kijkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie