Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012

2 Inhoudsopgave Profiel van het fonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het fonds 5 Kengetallen 7 Verslag van het bestuur 9 Algemeen 9 Bestuurssamenstelling 10 Pensioenbureau 10 Bestuursvergaderingen 10 Verantwoordingsorgaan (VO) 10 Visitatiecommissie (VC) 11 Deelnemersvergadering 11 Reglementswijziging 11 Toezicht DNB en AFM 12 Melding conform Pensioenwet (PW) 12 Pensioenadministratie (A&O) 12 Deskundigheidsplan 13 Gedragscode en Compliance 14 Risicomanagement 14 Uitvoeringsovereenkomst 15 Toeslagregeling (indexatie) 15 Waardeoverdrachten 16 Vermogensbeheer 16 Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 17 Kosten van het fonds 17 Herstelplan fonds 21 Communicatie 21 Samenvatting van het actuarieel rapport en de toereikendheidstoets 22 Financiële paragraaf 23 Beleggingen paragraaf 24 Risico paragraaf 28 Visitatiecommissie 30 Samenvattend oordeel visitatiecommissie Pensioenfonds Equens 30 Reactie van het bestuur op de rapportage van de visitatiecommissie 33 Verantwoordingsorgaan 34 Verslag van het verantwoordingsorgaan 34 Reactie van het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan 36 1

3 Jaarrekening Balans per 31 december 38 Staat van baten en lasten 39 Bestemming saldo van baten en lasten 40 Kasstroomoverzicht 40 Toelichting behorende tot de jaarrekening 41 Overige gegevens 87 Statutaire regeling voor bestemming van het saldo van baten en lasten 87 Bestemming van het saldo van baten en lasten 87 Uitvoeringsovereenkomst 87 Ontwikkelingen na balansdatum 87 Actuariële verklaring 88 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 90 Actuariële analyse 92 Lijst met afkortingen 94 2

4 Profiel van het fonds De Stichting Pensioenfonds Equens, statutair gevestigd te Utrecht, is opgericht op 1 januari De laatste statutenwijziging dateert van 18 december De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). OPF is een van de drie koepels die samen de Pensioenfederatie vormen. Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregelingen, zoals die gelden voor Equens SE als aangesloten onderneming. Organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur is als volgt: (samenstelling per 31 december 2012, met vermelding van het jaar van aftreden) Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittings duur B.J. Haasdijk Voorzitter Werkgever G. Bamberg Vicevoorzitter Werkgever G. Möller Lid Werkgever P.J.S. de Jong Lid Deelnemers/Gepensioneerden F. Steenwinkel Penningmeester Deelnemers/Gepensioneerden S.E.M. Verhoef Lid Deelnemers/Gepensioneerden Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van bepaalde werkzaamheden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen het vermogensbeheer, de deelnemersadministratie, financiële administratie, uitkeringsadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). 3

5 Uitvoeringsorganisaties Administratieve en financiële administratie: A&O Pensioen Services N.V. Bestuursbegeleiding en advisering: Aon Hewitt Vermogensbeheer: Schroders en First Investments Personeelsadministratie: Equens HRM Precertificering: Aon Hewitt Certificerend actuaris: Towers Watson Netherlands B.V. Accountant: KPMG Accountants N.V. Custodian: Kas Bank Met de uitvoeringsorganisatie A&O Pensioen Services N.V. is een contract afgesloten. De werkzaamheden zijn nader gespecificeerd in een service level agreement. De werkzaamheden betreffen pensioenadministratie en financiële administratie. Het bestuur voert periodiek overleg met de uitvoerder over de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoeringsorganisatie verstrekt bovendien een interne beheersingsrapportage ISAE 3402 type 2 dat door het bestuur jaarlijks wordt geanalyseerd en met de uitvoerder wordt besproken. De vermogensbeheerders zijn Schroders en First Investments. Het bestuur heeft, onder meer in de vorm van een service level agreement en het instellen van een beleggingsadviescommissie, maatregelen getroffen om toezicht te kunnen uitoefenen op de activiteiten van de vermogensbeheerders. Hierbij is met name het monitoren van het beleggen binnen de mandaten van het bestuur van belang. Bovendien wordt hierbij aandacht gegeven aan de aard, juiste interpretatie en uitvoering van beleggingen in lijn met de uitkomsten van de ALM-studie zoals die door het bestuur periodiek wordt gemaakt en/of herijkt. De vermogensbeheerders verstrekken interne beheersingsrapportages (ISAE 3402 type 2) die door het bestuur jaarlijks worden geanalyseerd en met de vermogensbeheerders worden besproken. Correspondentieadres: Postbus AH Utrecht Telefoon: Fax: Website van het fonds: Dagelijks bestuur De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het fonds berust bij de voorzitter dan wel de vicevoorzitter en een ander lid van het bestuur (of de ambtelijk secretaris) tezamen of, bij hun ontstentenis, bij twee leden van het bestuur tezamen (of een bestuurslid en de ambtelijk secretaris). Het bestuur kan derden machtigen tot het verrichten van handelingen betreffende de lopende zaken op het gebied van de administratie, de pensioenvoorziening en het beheer van de beleggingen, alles voor zover het betreft de normale en tot de 4

6 dagelijkse gang van zaken te rekenen werkzaamheden. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Karakteristieken van het fonds Verantwoordingsorgaan (VO) Het bestuur heeft op 27 juni 2007 het verantwoordingsorgaan geformeerd. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan (per 31 december 2012) is als volgt: de heer E. Laane (namens de werkgever), voorzitter; de heer P. Karsten (namens de deelnemers); de heer W. Duivis (namens de pensioengerechtigden). Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over: het handelen van het bestuur in algemene zin; het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; de naleving van de Principles Pension Fund Governance. Visitatiecommissie (VC) Het bestuur heeft op 21 april 2008 de visitatiecommissie geformeerd. De samenstelling van de visitatiecommissie (per 31 december 2012) is als volgt: de heer D. Wenting (voorzitter); mevrouw J. van den Berg; de heer E. Capitain. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken: het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de "checks and balances" binnen het fonds; het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. Pensioenbureau Het bestuur heeft een pensioenbureau ingericht ter ondersteuning van het bestuur en voor de afwikkeling van de dagelijkse gang van zaken binnen het fonds. De bezetting van het pensioenbureau (per 31 december 2012) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (ambtelijk secretaris); mevrouw B.M. Giltay-van Geffen (secretaresse). Beleggingsadviescommissie Het bestuur heeft een beleggingsadviescommissie ingesteld met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders, het adviseren over en laten uitvoeren van het vastgestelde beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark. De beleggingsadviescommissie heeft uitsluitend een adviserende taak naar het bestuur. 5

7 De samenstelling van de beleggingsadviescommissie (per 31 december 2012) is als volgt: mevrouw S.E.M. Verhoef (voorzitter); de heer B.J. Haasdijk; vacature; de heer D. Veldman (Towers Watson) adviseur. Reglementscommissie Het bestuur heeft een reglementscommissie ingesteld met het doel alle wijzigingen in statuten en reglementen, beleidsstukken en andere voorgeschreven documenten voor te bereiden en ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen. De samenstelling van de reglementscommissie (per 31 december 2012) is als volgt: de heer G.J.M. Waaijer (voorzitter); de heer F. Steenwinkel; de heer M. de Gelder (Aon Hewitt); de heer P.M. Beijdorff (Equens). Communicatiecommissie De samenstelling van de communicatiecommissie (per 31 december 2012) is: de heer B.J. Haasdijk (voorzitter); de heer P.M. Beijdorff (Equens); de heer M. Woutersen (Equens); de heer G.J.M. Waaijer (Equens). Compliance Officer De heer E. Klijn is sinds juni 2012 de compliance officer van het fonds. 6

8 Kengetallen (bedragen in EUR 1.000) Aantallen Actieve deelnemers Premievrije rechten ( slapers ) Pensioentrekkenden Totaal Toeslagverlening Actieven per 1 januari boekjaar in % 0,00 0,00 0,74 0,00 2,50 Inactieven per 1 januari boekjaar in % 1 0,00 0,00 0,18 0,00 1,60 Premiebaten en pensioenuitkeringen Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in euro s Pensioenuitkeringen Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Andere uitkeringen Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Minimaal vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % 7 113,0 107,9 107,9 113,0 101,2 1 Inactieven zijn pensioentrekkenden en premievrije (slapers). 2 Feitelijke premie is inclusief FVP. Voor 2012 bedraagt deze EUR 114 en is onder overige baten gerubriceerd. 3 Bedragen zijn t.o.v. vorig jaarverslag aangepast conform richtlijn Pensioenfederatie. 4 Dit betreft zowel positieve als negatieve derivaten. 5 Pensioenvermogen wordt gebruikt om de dekkingsgraad te bepalen. 6 De totale pensioenverplichtingen bestaat uit de voorziening risico fonds, de voorziening WAO en de voorziening risico herverzekeraar. In de jaarrekening komen al deze getallen separaat voor. 7 De dekkingsgraad is ontleend aan het actuarieel rapport. Hierbij is rekening gehouden met de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze UFR is alleen toegepast voor het jaar

9 Vereiste dekkingsgraad in % 108,0 107,2 112,4 123,9 117,6 Minimum vereiste dekkingsgraad in % 104,3 104,3 104,1 104,1 0 Beleggingsperformance Beleggingsrendement in % 15,4 17,8 11,5 18,5-20,2 Benchmarkrendement in % 11,5 22,3 16,8 15,2-14,6 Vermogensbeheerkosten in % 8 0,46 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 Vermogensbeheerkosten over eerdere jaren zijn niet beschikbaar 8

10 Verslag van het bestuur Algemeen Het jaar 2012 werd gedomineerd door instabiliteit op de Europese markt. Mede als gevolg van de renteontwikkeling zijn veel pensioenfondsen in de problemen gekomen waardoor zij korting op het pensioen hebben moeten aankondigen. Gelukkig ziet de financiële situatie van het fonds er relatief gunstig uit. Per saldo kwam voor het fonds de dekkingsgraad per ultimo 2012 uit op 107,7% (gebaseerd op de swap-curve). Evenals vorig jaar is mede door het gevoerde hedging beleid (afdekking van het renterisico) deze dekkingsgraad, met wat tussentijdse schommelingen, op een gelijk niveau gebleven. In september 2012 heeft DNB een meer theoretische dekkingsgraad op basis van de Ultimate Forward Rate (UFR) ingevoerd. Dat is een rekenmethode die ervan uitgaat dat de langetermijnrente op de heel lange termijn toe beweegt naar een afgesproken niveau. Voor de gehele eurozone is de UFR vastgesteld op 4,2%. Ultimo 2012 was de dekkingsgraad van het fonds volgens deze nieuwe rekenmethode 113,0%. Gezien de resultaten van het fonds blijkend uit het niveau van de dekkingsgraad is, anders dan bij veel andere pensioenfondsen geen korting aan de orde. Wel heeft het bestuur vanwege het niveau van de dekkingsgraad wederom moeten besluiten om per 1 januari 2013 geen indexatie op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen te verlenen. Daarbij is het bestuur uitgegaan van de dekkingsgraad op basis van de swap-curve (actuele marktrente). Mede vanwege de opvatting van DNB dat voor een juiste risico inschatting gebruik moeten worden gemaakt van de actuele marktrente. De dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente was op de peildatum (november 2012) 108,5%, en dat is lager dan de in de toeslagentabel vastgestelde indexatie ondergrens van 110%. Het jaar 2012 stond voorts weer in het teken van het nieuwe pensioenakkoord. Het wachten is op definitieve besluitvorming hierover. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur het initiatief genomen om samen met de sociale partners hierover van gedachten te wisselen. Zodra de contouren vaststaan, zullen sociale partners dat via onderhandelingen uitwerken. Het fonds zal daarbij aangesloten blijven. Voor het fonds stond tevens een verlenging van de uitvoeringsovereenkomst met Equens op de agenda, omdat die eind 2012 zou aflopen. Partijen hebben onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige uitvoeringsovereenkomst. In grote lijnen is de uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd gebleven, inclusief de premie die 22,5% van het pensioengevend inkomen blijft. Om te voldoen aan een deugdelijke financiële opzet is de pensioen richtleeftijd vanaf 1 januari 2014 op 67 jaar gesteld. Equens en de vakbonden hebben daarover een (CAO) principe akkoord bereikt. Voor 2012 heeft het bestuur acht beleidspunten vastgesteld. Te weten: het pensioenakkoord, de uitvoeringsovereenkomst, continuïteit van het fonds, financieel crisisplan, beleggingsplan, kostenoverzicht, communicatieplan en de administratieovereenkomst. Daarop wordt in dit verslag nader ingegaan. 9

11 Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2012 heeft ingezet voor het fonds en de totstandkoming van deze jaarrekening. Bestuurssamenstelling In 2012 waren de heer B. Haasdijk (namens de werkgever) en de heer J. Bakker (namens de deelnemers) aftredend. De heer B. Haasdijk heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe zittingstermijn. De heer J. Bakker heeft Equens verlaten. De heer B. Haasdijk is door de werkgever voorgedragen voor een nieuwe termijn. De heer P. de Jong, die zich namens de deelnemers kandidaat heeft gesteld, is gekozen als bestuurslid namens de deelnemers. Hij was de enige kandidaat. Beiden zijn op 27 augustus 2012 door het bestuur (her)benoemd als bestuurslid. Pensioenbureau De bezetting van het pensioenbureau is ten opzichte van het vorige jaar ongewijzigd gebleven. De heer G. Waaijer trad op als (ambtelijk) secretaris van het fonds en mevrouw B. Giltay-van Geffen verleende administratieve ondersteuning. In 2012 is verder gewerkt aan de inrichting van het pensioenbureau. Enerzijds aan verdere stroomlijning van de interne processen en anderzijds aan een betere samenwerking met de externe partijen, in het bijzonder de pensioenadministrateur. Beiden zijn in dienst van Equens en voor hun werkzaamheden ten behoeve van het fonds vindt doorbelasting aan het fonds plaats. Aan het pensioenbureau zijn de gebruikelijke uitvoerende taken toebedeeld ter ondersteuning van het bestuur. Bestuursvergaderingen In 2012 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Belangrijke onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest staan in dit verslag vermeld. Verantwoordingsorgaan (VO) De heer P. de Jong was in 2012 aftredend en heeft zich niet opnieuw beschikbaar gesteld als VO-lid (namens de deelnemers). Na slechts kort lid te zijn geweest van het VO, heeft hij ervoor gekozen om in het bestuur plaats te nemen. De heer P. Karsten, die zich namens de deelnemers kandidaat heeft gesteld voor de vacature in het VO, is gekozen als VO-lid. Hij was de enige kandidaat. Vervolgens heeft het bestuur de heer P. Karsten met ingang van 27 augustus 2012 benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. In 2012 is twee keer overleg geweest tussen het verantwoordingsorgaan en -een delegatie van- het bestuur. In het voorjaarsoverleg is gesproken over het beleggingsbeleid, premiebeleid, indexatiebeleid, de kosten en compliance. Ook is zoals gebruikelijk tussen partijen de planning van het jaarwerk besproken. In het najaarsoverleg is de financiële situatie van het fonds besproken en is nader ingegaan op het rente afdekkingsbeleid. Voorts is gesproken over de communicatie en is teruggeblikt op de aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur het verantwoordingsorgaan (gevraagd en ongevraagd) alle informatie gegeven die zij voor de uitoefening van haar functie nodig heeft. Het bestuur waardeert de constructieve en actieve opstelling van het verantwoordingsorgaan. Het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop zijn verderop in deze jaarrekening opgenomen. 10

12 Visitatiecommissie (VC) Het bestuur heeft ervoor gekozen om de visitatiecommissie ook over 2012 een complete visitatie uit te laten voeren. De visitatie werd voor de vijfde keer uitgevoerd, met ondersteuning van de heer E. Klijn van PF Support. De samenstelling van de visitatiecommissie is ongewijzigd gebleven. De aanpak van de visitatie is grotendeels gelijk aan die in de voorgaande jaren. Het beleggingsbeleid van het fonds is deze keer gekozen als speerpunt waar intensiever naar is gekeken. In verband daarmee is naast overleg met het bestuur een apart gesprek gevoerd met de beleggingsadviescommissie. Ook heeft de visitatiecommissie gesproken met de actuaris en het verantwoordingsorgaan. Op basis van door het fonds verstrekte informatie en een overleg met een delegatie van- het bestuur is door de visitatiecommissie een concept rapport opgesteld. Dat concept rapport is vervolgens aan het bestuur voorgelegd waarna het eindrapport is opgeleverd. Ook is er een samenvattend oordeel voor de jaarrekening gemaakt. De bevindingen van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur daarop zijn verderop in deze jaarrekening opgenomen. Het fonds heeft in 2012 deelgenomen aan een door de Nederlandsche Bank (DNB) opgezet themaonderzoek intern toezicht. Daartoe heeft het fonds eerdere visitatierapporten opgeleverd en een vragenlijst over intern toezicht ingevuld. Hiermee heeft de toezichthouder een beeld gekregen van de wijze waarop het bestuur omgaat met het visitatieproces en de bevindingen van de visitatiecommissie. Onlangs heeft DNB laten weten dat het fonds niet is geselecteerd voor de tweede fase van het onderzoek. Het bestuur concludeert hieruit dat het intern toezicht bij het fonds kennelijk goed wordt uitgevoerd. Deelnemersvergadering In 2012 is er één deelnemersvergadering geweest, te weten de reguliere jaarlijkse deelnemersvergadering. De deelnemersvergadering werd bijgewoond door circa 20 deelnemers/gepensioneerden. Daarin heeft het bestuur een toelichting gegeven op de ontwikkelingen op pensioengebied in 2011 en op de jaarrekening Het was dit jaar een interactieve vergadering waarin veel vragen uit de zaal kwamen die door het bestuur werden beantwoord. De vragen gingen over zaken als: de dekkingsgraad, UFR, indexatie, kostendekkende premie en de positie van jongeren. Verder heeft de voorzitter de vooruitzichten op pensioengebied besproken. Aan de orde kwamen het CDC-contract met Equens en het nieuwe pensioenakkoord. Reglementswijziging Medio 2012 zijn er enkele aanpassingen in de pensioenreglementen doorgevoerd. Op verzoek van Equens is het reglement aangepast in verband met de nieuwe CAOregeling over de (cumulatieve variabele) pensioengevende salariselementen. De CAO-partijen hebben afgesproken dat in het vorige jaar uitbetaalde (cumulatieve variabele) pensioengevende salariselementen per 1 januari pensioengevend zijn. Naar aanleiding van een beleidslijn van het Ministerie van Financiën is de tekst aangepast voor de situatie dat een werknemer het pensioen vervroegd in laat gaan. Tevens is de recent uitgewerkte regeling over de inhaalindexatie opgenomen. Verder zijn nog enkele tekstuele aanpassingen aangebracht en zijn de zogenaamde 11

13 systeemvariabelen bijgewerkt naar de peildatum van 1 januari De pensioenreglementen zijn te vinden op de website van het fonds. Toezicht DNB en AFM In 2012 heeft het fonds een nieuwe toezichthouder van DNB gekregen in de persoon van mevrouw A. de Hoogt. In de nieuwe organisatiestructuur van DNB fungeert zij als contactpersoon voor het fonds. Het toezicht vanuit DNB zal afhankelijk van het thema door andere personen bij DNB worden uitgevoerd. In 2012 waren hoofdthema s van onderzoek door DNB voor de pensioenfondsen de uitbesteding van diensten en de geschiktheid van de bestuurders. Met betrekking tot de bestuurlijke effectiviteit heeft DNB een eindnota opgeleverd. De daarin genoemde aspecten van leiderschap, besluitvorming en communicatie zijn door het bestuur gebruikt bij de zelfevaluatie die begin 2013 is gehouden. Ten aanzien van de uitbesteding van het vermogensbeheer heeft DNB een aantal belangrijke aspecten aangegeven (zoals de begrenzing van het mandaat en de juridische vormgeving van de vermogensbeheercontracten) die het bestuur zal gebruiken bij het toetsen van de implementatie van het vermogensbeheer. Voorts heeft DNB medio 2012 de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar innovatieve beleggingen. Het bestuur wacht het self assessment af dat DNB hierover op korte termijn aan de pensioenfondsen gaat voorleggen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in 2012 een nader onderzoek gestart naar de correcte aansluiting van pensioenuitvoerders op het Pensioenregister. Het fonds is geselecteerd om -verplicht- aan dit onderzoek deel te nemen. Voor de eerste fase van dit onderzoek heeft het fonds een vragenlijst ingevuld. Op basis van de verstrekte informatie heeft de AFM laten weten dat er geen aanleiding bestaat om het fonds in de tweede fase van dit onderzoek te betrekken. Hieruit concludeert het bestuur dat de aansluiting van het fonds op het Pensioenregister goed geregeld is. Voorts heeft de AFM eind 2012 een sector breed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de financiële crisisplannen bij pensioenfondsen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek heeft het bestuur nog eens kritisch gekeken naar het eigen financieel crisisplan dat begin 2012 werd opgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat het financieel crisisplan van het fonds op enkele punten is aangepast. Melding conform Pensioenwet (PW) Volgens artikel 96 PW dient in het jaarverslag melding gemaakt te worden van boetes, dwangsommen en aanwijzingen van de toezichthouder. In dit verband kan het bestuur melden dat deze in 2012 niet aan de orde zijn geweest. Pensioenadministratie (A&O) A&O Pensioen Services is voor het verslagjaar ISAE 3402 Type 2 gecertificeerd door KPMG. De ISAE 3402 Type 2 verklaring geeft een grondig en objectief oordeel over de langdurige en effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen. KPMG heeft hieromtrent een positief oordeel zonder beperking afgegeven. Wel zijn er enkele uitzonderingen op het functioneren van de beheersmaatregelen geconstateerd, maar die hebben het eindoordeel niet beïnvloed. Het fonds zal erop toezien dat A&O acties onderneemt om die uitzonderingen te elimineren. 12

14 DNB heeft bij een aantal andere pensioenfondsen onderzoek gedaan naar de uitbesteding van de pensioenadministratie. Daaruit is gebleken dat de pensioenadministratie bij de betrokken pensioenfondsen voor verbetering vatbaar is. Naar aanleiding daarvan heeft DNB enkele aanbevelingen gedaan. A&O is hierover geïnformeerd en zij bezien hoe zij de dienstverlening kunnen verbeteren. Ter bewaking van de kwaliteit houdt A&O ook op eigen initiatief intern onderzoek. Uit een recent onderzoek is gebleken dat er verschillen waren in de deelnemersadministratie en de uitkeringsadministratie. A&O heeft het bestuur hierover gerapporteerd en gemeld dat de betreffende verschillen zijn opgelost. Volgens afspraak brengt A&O ieder kwartaal een rapportage uit. Op basis van de rapportage van het vierde kwartaal 2012 stelt het bestuur met tevredenheid vast dat de verwerking van (achterstallige) mutaties voortvarend is opgepakt. Als pensioenadministrateur is A&O tegenover het fonds tevens verantwoordelijk voor een goede aansluiting op het Pensioenregister. Door hun inzet is een tijdige invoering van plateau 2 van het Pensioenregister gerealiseerd. Hiervoor heeft het fonds van de stichting Pensioenregister een officiële verklaring ontvangen. De huidige uitvoeringsovereenkomst met A&O loopt eind 2013 af. In verband hiermee heeft het bestuur een tender opgestart met het oog op de uitbesteding van de pensioenadministratie met ingang van 1 januari Vanwege de beleidsregels van DNB laat het bestuur zich door een externe partij ondersteunen bij het selectieproces. In de eerste helft van 2013 zal hierover een besluit vallen. Deskundigheidsplan Begin 2012 is het deskundigheidsplan aangepast met inachtneming van de wettelijke voorschriften en de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. De opzet van het plan is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. Belangrijke inhoudelijke aanpassing betreft de toevoeging van competenties naast de reeds gebruikelijke deskundigheidseisen. In de visie van de toezichthouder gaat het niet alleen meer om kennis, maar ook om vaardigheden; het gaat om een algehele geschiktheid om de functie van bestuurder in het pensioenfonds goed uit te kunnen oefenen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen heeft het bestuur het aspirant bestuurslidmaatschap ingevoerd. Via een open inschrijving heeft het bestuur eind 2012 de heer G. Scheepers als aspirant bestuurslid aangesteld. Hij loopt met de bestuursleden mee om ervaring op te doen (maar heeft geen stemrecht). Verder zijn enkele bijlagen aan het plan toegevoegd, zoals de accountabilitymatrix, de functiebeschrijvingen, een overzicht competenties en een zelfevaluatierapport. Ook in 2012 is er een evaluatie geweest, aan de hand van een vragenlijst van Aon. De bestuurszelfevaluatie heeft betrekking op communicatie, medezeggenschap, bestuursfunctioneren, verantwoording, uitbesteding en klachtenregeling. Deze zelfevaluatie heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in het overzicht. Ook is het (driejaarlijkse) self assessment voorbereid waarbij onder begeleiding van een extern deskundige het functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd. Hoofdthema s waren deze keer leiderschap, besluitvorming en communicatie. Het self assessment met het gehele bestuur heeft begin 2013 plaatsgevonden. 13

15 Voor het onderdeel deskundigheid hebben alle bestuursleden wederom de jaarlijkse deskundigheidstoets afgelegd, met als resultaat dat het bestuur als geheel voldoet aan het vereiste deskundigheidsniveau. De toets had wederom betrekking op alle relevante onderdelen te weten: het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen/soorten, financieel technische/actuariële organisatie/interne controle, uitbesteding van werkzaamheden en communicatie. De functiebeschrijvingen zijn met ondersteuning van een deskundige van Equens bijgewerkt (onder meer door toevoeging van de relevante competenties). De functiebeschrijvingen zijn erg belangrijk geworden omdat ze door DNB verplicht zijn gesteld in het kader van de goedkeuringsprocedure van nieuwe bestuursleden. In het kader van de permanente educatie hebben bestuursleden in 2012 cursussen en workshops bijgewoond over actuele onderwerpen op pensioengebied. Voor elke bestuurder worden de gevolgde cursussen in een apart register bijgehouden. Gedragscode en Compliance Op advies van KPMG heeft het bestuur in 2011 de ambtelijk secretaris aangesteld als compliance officer voor het fonds. Voorheen was die functie belegd bij de manager Internal Audit van Equens. In haar rapport over 2011 heeft de visitatiecommissie echter de aanbeveling gedaan om een onafhankelijk persoon hiervoor aan te stellen. Naar haar oordeel is de secretaris qualitate qua aan het fonds verbonden en daarmee niet onafhankelijk. Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen en de heer E. Klijn als compliance officer aangesteld. Het fonds hanteert een gedragscode die voorschriften bevat ter voorkoming van belangenconflicten en misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie en zaken. Verbonden personen moeten jaarlijks een verklaring tekenen dat zij de gedragscode in het afgelopen jaar hebben nageleefd. Voor het eerst hebben de verbonden personen op verzoek van de compliance officer ook een opgave gedaan van hun nevenfuncties en ontvangen relatiegeschenken. De compliance officer heeft conform afspraak over 2012 verslag uitgebracht aan de voorzitter van het fonds. De compliance officer beoordeelt de inrichting en werking van compliance als voldoende. Er zijn bij hem geen incidenten gemeld. De nevenfuncties van de verbonden personen geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Er zijn geen relatiegeschenken ontvangen die niet passen in de normering van het fonds. De verbonden personen hebben de naleving van de gedragscode getekend en hebben zich gedragen conform de gedragscode. Ook de compliance regels van derden geven geen aanleiding tot nader onderzoek. Risicomanagement Volgens afgesproken beleid is ook in 2012 met ondersteuning van de afdeling Internal Audit van Equens weer een "risk control self assessment" uitgevoerd. Daaraan heeft het voltallige bestuur deelgenomen. Op basis van de resultaten van het vorige assessment werd op gestructureerde wijze een hernieuwde beoordeling van alle voor het fonds relevante risico's gemaakt. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan: uitbestedingsrisico's, juridische risico's, integriteitrisico's, deskundigheidrisico's en marktrisico's. Dat heeft geresulteerd in bijstelling van 14

16 enkele risico's en het toevoegen van een beperkt aantal maatregelen. Het overzicht risicomanagement (met maatregelen) is als bijlage opgenomen in de ABTN. De jaarlijkse self assessments zullen worden gecontinueerd. Maar anders dan de voorgaande keren zal in 2013 een risk sessie vanaf scratch worden uitgevoerd, met behulp van een speciale tool en op basis van FOCUS (methodiek van DNB). Uitvoeringsovereenkomst Omdat de uitvoeringsovereenkomst 31 december 2012 afliep, hebben partijen onderhandeld over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst per 1 januari Belangrijk onderwerp daarbij was evenals het vorige jaar het premieniveau voor de komende periode. Uit een eerder door Towers Watson uitgevoerde ALM-studie bleek dat voor een verantwoorde uitvoering van de huidige pensioenregelingen voor de komende periode een zuiver kostendekkende premie van (minimaal) 25% van het pensioengevend inkomen van de deelnemers van het fonds nodig is. In de onderhandelingen met de vakbonden heeft Equens ingezet op handhaving van de pensioenpremie op 22,5% van het pensioengevend inkomen van de deelnemers. De pensioenleeftijd zou dan in 2013 op 65 jaar worden gehouden en volgens de voorgenomen wetgeving naar 67 jaar worden verhoogd. Dit zou volgens berekeningen in 2013 tot een klein verlies en in 2014 tot een kleine winst op de premie leiden als de rente op het huidige lage peil blijft. Het bestuur heeft hiermee kunnen instemmen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de pensioenleeftijd per 1 januari 2014 naar 67 jaar gaat. Nadat Equens en de vakbonden daarover een principe akkoord hadden bereikt, was daarmee de nieuwe overeenkomst een feit. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst loopt tot en met 31 december Daarin is opgenomen dat aanpassing van het wettelijke fiscale kader mogelijk aanleiding kan zijn voor een tussentijdse premie aanpassing. Echter nimmer zonder akkoord van het fonds waarbij een deugdelijke financiële opzet steeds als voorwaarde geldt. Het bestuur zal gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst aan het eind van elk jaar een premietoets uitvoeren. Indien de premie niet meer kostendekkend is, zal dat in principe leiden tot het korten van de pensioenopbouw. In het verslagjaar is PaySquare weer aangesloten bij het fonds. PaySquare was eerder al aangesloten bij het fonds, maar de uitvoeringsovereenkomst werd beëindigd vanwege het feit dat PaySquare geen medewerkers meer in dienst had. In 2012 heeft PaySquare weer enkele medewerkers in dienst genomen. De uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en PaySquare is inhoudelijk (qua voorwaarden en tijdsduur) gelijk aan die tussen het fonds en Equens. Toeslagregeling (indexatie) Er is geen recht op toekomstige toeslagen. De toeslag van de pensioenen is voorwaardelijk. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het fonds ambieert de pensioenen jaarlijks aan te passen aan de procentuele loonstijging van de Equens-CAO, respectievelijk de CBS prijsindex. De toeslag in een jaar wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds. 15

17 Het bestuur hanteert ten aanzien van de toeslagverlening als leidraad een toeslagentabel die is vastgelegd in de reglementen. Daarmee is voor iedereen duidelijk waarop de besluitvorming van het bestuur is gebaseerd, onverlet latend dat het bestuur een afwijkend besluit kan nemen indien daartoe argumenten zijn. Bij een dekkingsgraad hoger dan 125% wordt er een volledige toeslag verleend. Bij een dekkingsgraad tussen 110% en 125% wordt er geheel, gedeeltelijk of geen toeslag verleend voor zover daardoor de dekkingsgraad niet onder de 110% zakt. Bij een dekkingsgraad lager dan 110% wordt er geen toeslag verleend. Bij een dekkingsgraad eind 2011 van 107,9% is per 1 januari 2012 geen toeslag verleend op de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen. In september 2012 heeft DNB een meer theoretische dekkingsgraad op basis van de Ultimate Forward Rate (UFR) ingevoerd. Dat is een rekenmethode die ervan uitgaat dat de langetermijnrente op de heel lange termijn toe beweegt naar een afgesproken niveau. Voor de gehele eurozone is de UFR vastgesteld op 4,2%. Ultimo 2012 was de dekkingsgraad van het fonds volgens deze nieuwe rekenmethode 113,0%. Maar zoals hiervoor vermeld, baseert het bestuur zich op de actuele marktrente. Omdat de dekkingsgraad van het fonds op basis van de actuele marktrente eind ,7% was, is er ook per 1 januari 2013 niet geïndexeerd. De resultaten van het fonds zijn echter zodanig dat in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen over 2012 geen kortingen nodig zijn. Waardeoverdrachten Omdat de dekkingsgraad in 2012 steeds boven de 100% is gebleven kon de uitvoering van de waardeoverdrachten (zowel inkomend als uitgaand) in beginsel gewoon door blijven gaan. Maar wel steeds op de wettelijk voorgeschreven voorwaarde dat de wederpartij een dekkingsgraad van boven de 100% had. Vermogensbeheer De beleggingsportefeuille is opgedeeld in een matching deel en een return deel. Doelstelling van de matching portefeuille is het realiseren van de total return van de verplichtingen van het fonds. Doelstelling van de return portefeuille is het genereren van additioneel rendement voor (o.a.) de verlening van toeslagen. Deze aanpak geeft een helder inzicht in de financiële doelstellingen van het fonds. De matching portefeuille wordt beheerd door First Investments, terwijl Schroders als manager van de returnportefeuille optreedt. Door middel van periodieke rapportages van deze vermogensbeheerders en een maandelijks dashboard van First Pensions houdt het bestuur grip op de ontwikkeling van de portefeuilles. De beleggingsadviescommissie is in het verslagjaar acht keer bij elkaar geweest. De beleggingsadviescommissie heeft geacteerd op basis van het beleggingsplan Vanwege de ontwikkelingen op de financiële markten was 2012 een enerverend jaar op beleggingsgebied. De beleggingsadviescommissie heeft de ontwikkelingen intensief gevolgd en belangrijke voorstellen gedaan aan het bestuur. Meer informatie over de beleggingen is opgenomen in de beleggingenparagraaf. 16

18 Om de adviserende rol meer tot uitdrukking te brengen is besloten om de beleggingscommissie om te dopen in de beleggingsadviescommissie (BAC). De samenstelling van de BAC is in het verslagjaar op 2 punten gewijzigd. De heer H. Hoos is in goed onderling overleg als adviseur uit zijn taak ontheven. Sindsdien werkt de BAC met één externe adviseur (de heer D. Veldman). Vanwege het vertrek van de heer J. Bakker bij Equens (tevens voormalig BAC voorzitter) is er sinds medio 2012 een vacature in de BAC ontstaan. Het is de bedoeling dat de heer P. de Jong -na een aanvullende opleiding- in 2013 toetreedt tot de BAC. Mevrouw M. Verhoef is de nieuwe voorzitter van de BAC. Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Na eerdere aanpassingen is de ABTN eind 2011/begin 2012 verder in lijn gebracht met de laatste ontwikkelingen. Belangrijke wijziging betreft het hoofdstuk over de uitvoering van het beleggingsbeleid van het fonds. Dat hoofdstuk is aangepast aan het nieuwe beleggingsplan en aan de invoering van de return portefeuille. Ook zijn de overige hoofdstukken bijgewerkt en zijn de systeemvariabelen aangepast naar het niveau van In maart 2012 heeft het bestuur de nieuwe ABTN vastgesteld. In de loop van 2012 is als nieuw onderdeel een financieel crisisplan aan de ABTN toegevoegd. Dit crisisplan is opgesteld op basis van een beleidsregel van DNB. Het crisisplan geeft een beschrijving van de maatregelen die het bestuur op korte termijn kan inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstellingen van het fonds in gevaar komen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is een evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende groepen belanghebbenden. In het crisisplan is ook de communicatie naar de belanghebbenden beschreven. Kosten van het fonds De AFM heeft in 2011 een rapport uitgebracht over de kosten van pensioenfondsen onder de titel: "Kosten pensioenfondsen verdienen aandacht". De Pensioenfederatie onderschrijft dat de kosten die pensioenfondsen betalen voor de pensioenadministratie en het vermogensbeheer zichtbaar moeten worden. Met het uitbrengen van de "aanbevelingen uitvoeringskosten" heeft zij daaraan invulling gegeven. Deze aanbevelingen houden kort gezegd in om: - de kosten van pensioenbeheer te rapporteren in euro per deelnemer; - de kosten van het vermogensbeheer te rapporteren in percentage van het gemiddeld belegd vermogen; - de transactiekosten separaat te rapporteren in percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Het bestuur heeft deze aanbevelingen van de Pensioenfederatie overgenomen. In het vorige jaarverslag zijn conform de aanbevelingen van de Pensioenfederatie de kosten van pensioenbeheer opgenomen (in euro per deelnemer). In dit jaarverslag zijn nu ook de kosten van het vermogensbeheer vermeld (in percentage van het gemiddeld belegd vermogen) en separaat de transactiekosten (in percentage van het gemiddeld belegd vermogen). Ook ten aanzien van de nadere onderverdeling van de diverse kostenposten zijn de richtlijnen van de Pensioenfederatie gevolgd. Voor de deelnemerskosten van pensioenbeheer is daarom (in tegenstelling tot de vorige keer) uitgegaan van het totaal van actieve deelnemers en gepensioneerden. 17

19 De kosten van het fonds zijn door First Pensions in lijn met de aanbevelingen van de Pensioenfederatie onderverdeeld. Hieronder presenteren wij drie kostenoverzichten. In het eerste overzicht worden de Pensioenbeheerkosten belicht, waarna in het tweede overzicht op de Vermogensbeheerkosten wordt ingegaan. Het derde overzicht toont de Transactiekosten van het pensioenfonds. Binnen deze drie categorieën is een verdere onderverdeling gemaakt naar de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Ook heeft First Pensions zelf enkele posten verder gespecificeerd. Dit is gedaan omdat de specificatie relevant leek óf omdat de omvang van de post te substantieel was om niet uitgesplitst te worden. Pensioenbeheerkosten 2012 Specificatie Kosten deelnemer en gepensioneerden(administratiekosten) Kosten Werkzaamheden A&O 217 Kosten van fiduciair beheer 13 Overige Kosten bestuur en financieel beheer 278 Jaarverslag Certificering 66 Accountant 46 Overige 1 Werkzaamheden 0 DNB 37 AFM 5 Bestuur Salariskosten 52 Bestuursbegeleiding 42 Contributie OPF 6 Website 11 Overige 12 Overige 3 Pensioenbeheerkosten Totaal 732 Terugboekingen/stelposten -13 Pensioenbeheerkosten incl. terugboekingen/stelposten Doorbelasting pensioenbeheerkosten betrekking hebbende op vermogensbeheerkosten Totaal

20 Vermogensbeheerkosten 2012 Specificatie Kosten Bestuurskosten 221 Beheerskosten Kosten van fiduciair beheer 832 Kosten van portefeuillebeheer 328 Prestatieafhankelijke vergoedingen 378 Kosten bewaarloon 3 Belastingen 12 Overige kosten 94 Exploitatiekosten 0 Niet gespecificeerde Vermogensbeheerkosten 164 Vermogensbeheerkosten Totaal Vermogensbeheerkosten % gemiddeld belegd vermogen 0,46% Transactiekosten 2012 Specificatie Kosten Kosten aan- en verkoop beleggingstitels Opgegeven kosten aan- en verkoop beleggingstitels Door FiP geschatte kosten aan- verkoop beleggingstitels Acquisitiekosten 0 In- en uitstapvergoedingen bij beleggingsfondsen 0 Transactiekosten Totaal Transactiekosten % gemiddeld belegd vermogen 0,26% Het is niet mogelijk om in bovenstaande kostentabellen de vergelijkende cijfers 2011 op te nemen. Bij het fonds zijn de kosten van pensioenbeheer per deelnemer (d.w.z. actieve deelnemer en gepensioneerde) gemiddeld 521. Om dit in perspectief te plaatsen kan gekeken worden naar de resultaten uit een onderzoeksrapport over pensioenkosten uitgebracht door Lane Clark & Peacock (LCP). Daaruit blijkt dat de gemiddelde kosten van pensioenbeheer voor qua omvang met het fonds vergelijkbare pensioenfondsen (in 2011) circa 450 bedragen. 19

Kosten van het fonds

Kosten van het fonds Kosten van het fonds Het bestuur hecht eraan om transparant te zijn over de kosten van het fonds. Waar mogelijk zijn de kosten inzichtelijk gemaakt conform de aanbevelingen die de Pensioenfederatie hieromtrent

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2011

Stichting Pensioenfonds Equens Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Profiel van het fonds 2 Organisatie 2 Karakteristieken van het fonds 3 Kengetallen 5 Verslag van het bestuur 6 Samenvatting van het actuarieel rapport en de toereikendheidstoets

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Pensioenuitvoeringskosten De totale pensioenuitvoeringskosten bedragen in 2015 5,01 miljoen euro (2014: 4,70 miljoen euro). Hiertoe worden onder meer gerekend de kosten

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om Jaarbericht 2010 1 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen.

Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. LCP Netherlands Werk in uitvoering bij pensioenfondsen 2013 Jeroen Koopmans 1 oktober 2013 Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. Even voorstellen drs. Jeroen Koopmans

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Algemene Vergadering van Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Oegstgeest, 5 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststelling notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage

Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober 2016 Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage Inhoudsopgave Inleiding Uitvoeringskosten 2013-2015 van Nederlandse pensioenfondsen Rapport Werk in uitvoering 2016

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het vierde kwartaal 2013 Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw pensioenfonds Behaalde rendementen in het eerste kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Dekkingsgraad van uw Pensioenfonds Behaalde rendementen in het tweede kwartaal Overige mededelingen De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016

Stichting Dow Pensioenfonds 60. Het Crisisplan. Versie 2016 60 Bijlage l Het Crisisplan Het Crisisplan Stichting Dow Pensioenfonds Versie 2016 Dit crisisplan is een financieel plan en bevat een beschrijving van maatregelen die het Bestuur van het fonds op korte

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014. Stichting Pensioenfonds Invista Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 15 Oktober 2014 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan ingediend bij en goedgekeurd

Nadere informatie