en verslaglegging accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en verslaglegging accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid"

Transcriptie

1 Finance English AAA category rated accounting, auditing and financial reporting standards accrual rate active hedging policy additional warranty affiliated party agency mortgage backed securities agent agent; aggregate value amendment annualised over rolling 3-year periods assessment terms asset-backed claims asset-backed securities asset classes asset cover test associated financial instrument authorised signatories average weighted maturity bankruptcy estate base currency baskets of individual credits basket of risks be overdrawn be volatile benchmark benchmark range benchmark weight beneficial owner best execution break clause / release clause capital growth cash position positie in contanten cash-equivalent investments certificate of deposit circulate clearing agent close out collateralised debt obligations collective investment schemes commercial mortgage backed securities commercial paper commingled commingled vehicles Dutch met een AAA-rating standaarden financiële administratie, controle en verslaglegging accrual rate; mate waarin aangroei plaatsvindt actief beleid om risico's af te dekken, actief hedging beleid aanvullende overige garanties gelieerde partij agency mortgage backed securities vertegenwoordiger; tussenpersoon totale waarde wijziging berekend op basis van voortschrijdende periodes van 3 jaar toetsingstermen vordering met onderpand asset-backed securities; met onderpand gedekte effecten beleggingscategorieën dekkingsgraad test gelieerd financieel instrument tekeningsbevoegden gemiddelde gewogen looptijd failliete boedel; faillissementsboedel basisvaluta mandjes van individuele credits mandje van risico s debet staan schommelen; wisselvallig benchmark; referentie benchmarkpercentage; benchmark bereik benchmark gewicht economisch eigenaar best execution; best mogelijke uitvoering ontbindingsbepaling vermogenstoename; vermogensgroei cashgerelateerde beleggingen depositocertificaat verstrekken clearing agent beëindigen schuldpapier met zakelijke zekerheid beleggingsfondsen; beleggingsmaatschappijen commercial mortgage backed securities commercial paper commingled beleggingsvehikels

2 commodities credit common stock competitive relative returns complaints and compensation complex product comply or explain connected investment trust consolidated position constituting a quorum consumer credit contract for differences; CFD control relationship conversion charges convertible bonds convertible preference shares corporate bonds corporate debt securities costs of dealing counterparty country diversification procedure coverall renunciation covered bonds credit default swaps (CDS) credit derivatives credit limit credit linked notes c credit rating credit risk credit sum Credit Support Annex credit ties cross hedging of currencies currency exposures currency forwards custodian custodian charges custody assets custody rules dealing deadline debt and debt-related instruments debt securities debt-related securities deducted fees deferred sales charge defined benefit scheme defined contribution scheme deposit depositary; deposit taker goederenkrediet gewone aandelen concurrerend rendement klachtenregeling complex product Pas toe of leg uit (-principe) verbonden beleggingstrust geconsolideerde positie het bereiken van een quorum consumptief krediet contract for differences; CFD zeggenschapsband conversiekosten; omzettingskosten converteerbare obligaties converteerbare preferente aandelen obligaties van ondernemingen bedrijfsobligaties en schuldpapier transactiekosten wederpartij diversificatiebeleid voor landen coverall renunciation; alles omvattende akte van afstand covered bonds credit default swaps (CDS) kredietderivaten kredietlimiet redit linked notes kredietrating kredietrisico kredietsom Kredietbijlage nauwe (krediet)banden dekkingstransacties in een andere valuta valutaposities valutatermijncontracten custodian, bewaarder bewaarnemingvergoedingen custody assets; bewaard vermogen custody rules; voorwaarden van bewaring; voorwaarden die op de bewaring van toepassing zijn laatste handelsmoment schuldpapier en de daaraan gerelateerde effecten schuldeffecten schuldbekentenissen op onderpand ingehouden vergoedingen uitgestelde aankoopprovisie DB-regeling / toegezegde-pensioen-regeling DC-regeling / toegezegde-bijdrage-regeling storting depositary; bewaarnemer

3 depository deposit-taking institution derivative; derivative instrument designated developed market direct benefit assets discretionary management discretionary redemption charge discretionary services distance agreement distressed debt distressed securities distributing shares diversified portfolio downgrade drift duration duration restriction effect transactions effective date emerging market emerging market regions equalization credit equity indexed futures contracts equity-related securities equivalent ethical equity index ethical screening process Euroland countries ex ante active risk exchange traded futures on currencies and options on currency futures exchange traded futures on government bonds exchange traded options on government bond futures exit qualifications exposure external manager fair value pricing fiduciary duty financial analyst financial derivative instruments Financial [Information] Leaflet financing lines fixed assets bewaarplaats deposito s aantrekkende instelling derivaten; afgeleide instrumenten aangewezen; toegewezen ontwikkelde markt activa met directe opbrengst(en) discretionair beheer discretionair verkoopvergoeding discretionaire diensten overeenkomst op afstand schuldpapier van bedrijven in moeilijkheiden; probleemschuld effecten van noodlijdende ondernemingen; noodlijdende obligatie dividendgerechtigde aandelen gespreide portefeuille downgraden; naar beneden bijstellen fluctueren looptijd looptijdbeperking verplichtingen aangaan ingangsdatum opkomende markt opkomende geografische markt egalisatiekrediet future-contracten met indexkoppeling aan aandelen aan aandelen gerelateerde effecten; eigen vermogensinstrumenten equivalent ethische aandelen index ethisch onderzoek landen in de Eurozone ex ante actief risico op een beurs verhandelde valutafutures en opties op valutafutures futures op overheidsobligaties die op een beurs worden verhandeld opties op futures betreffende overheidsobligaties die op een erkende beurs worden verhandeld eindtermen exposure derde manager; externe beheerder prijsbepaling volgens fair value; prijsbepaling naar marktwaarde fiduciaire verplichting; zorgplicht financieel analist financiële derivaten Financiële Bijsluiter financieringslijnen vaste activa

4 fixed income issues fixed income securities floating note; floating rate instrument for forward delivery forward foreign exchange contracts futures FX hedging policy gearing government and agency securities government bonds gross exposure gross of fees guarantee hedge hedge ratio high-net-worth-individuals (HNWIs) high yield bonds holder of a dispensation illiquid markets implementation in arrears in specie redemptions in witness whereof incident including indexing inflation accrual inflation linked assets information memorandum initial commission initial investment initial sales charge instalment amount integrity risk interest rate exposure interest rate swaps investment exchange investment grade investment management agreement investment manager investment objective; investment policy investment research investment restriction investment trust; investment fund invoiced irrecoverable issuer uitgevende issuing bank key rate 'dollar' duration vastrentende emissies vastrentende effecten instrumenten met variabele rente; floating rate note op termijn valutatermijncontracten termijncontracten valuta-afdekkings beleid schuld/kapitaalratio beleggingen van overheden en agencies overheidsobligaties bruto exposure na aftrek van vergoedingen garantie hedgen, afdekken hedge-ratio zeer vermogende particulieren hoogrentende obligaties houder van een ontheffing illiquide markten implementatie; uitvoering (van bijv. een overeenkomst); invoering (van bijv. een richtlijn) achteraf in-/verkoop tegen betaling in natura ten bewijze / blijke waarvan incident met inbegrip van indexkoppeling; indexatie aanpassing voor inflatie aan inflatie gekoppelde beleggingen informatiememorandum afsluitprovisie eerste inleg directe aankoopprovisie termijnbedrag integriteitrisico rente-exposure renteswaps beleggingsbeurs beleggingskwaliteit; investment grade overeenkomst inzake vermogensbeheer; vermogensbeheerovereenkomst investment manager; vermogensbeheerder beleggingsdoelstelling onderzoek op beleggingsgebied beleggingsrestrictie beleggingsfonds in rekening gebracht niet-verhaalbaar instelling uitgevende bank key rate 'dollar' duration

5 large percentage exposure liability matching strategies liability projections liability proxy liquid markets liquidity liquidity risk listed investment entities loan-to-value long position in derivatives long term senior unsecured debt look through basis manager margin market environment market index market maker market maker; market movements maturity monoline monetary credit money market deposits money market futures money market instruments mortgage backed claims mortgage loan municipal bonds net asset value net assets in aggregate net dividend net exposure net longs net shorts new issues non-distributing shares notice period notice period; notional exposure number of holdings official exchange rate; official prices on an unsettled basis one month forward contract ongoing commission open-ended collective investment schemes options outperform outstanding balance over-the-counter (OTC) over-the-counter government bond futures parallel-debt-obligation participating interest passive investment approach voor een groot percentage blootgesteld strategieën om aan de verplichtingen te voldoen verplichtingenprognoses liability proxy liquide markten liquiditeit liquiditeitsrisico beursgenoteerde beleggingen loan-to-value longposities in derivaten long term senior unsecured debt look through basis; transparant beheerder marge marktomstandigheden marktindex marktmaker marktbewegingen looptijd monoline geldkrediet geldmarktdeposito's geldmarktfutures geldmarktpaper; geldmarktinstrument mortage backed claims hypothecair krediet obligaties van gemeenten intrinsieke waarde totale netto vermogen netto dividend netto blootstelling netto long posities netto short posities nieuwe uitgiften niet-dividenduitkerende aandelen kennisgevingsperiode notional exposure; theoretische exposure aantal pakketten waarin wordt belegd officiële koers op niet gesettelde basis termijncontract met een looptijd van een maand doorlopende provisie open-end beleggingsfondsen opties overtreffen; verslaan uitstaand saldo over-the-counter (OTC) over-the-counter verhandelde futures op overheidsobligaties parallel-debt verplichting deelneming passieve benadering van het beleggen

6 payment-in-kind bond performance performance; performance fee personal transaction physical assets physical settlement placing pooled vehicles portfolio range preservation of capital price swinging pricing vendor prime broker Prime Brokerage Agreement profit reservation policy / retained surplus policy profit sharing certificate; founder's share projection risk Public Interest Entities put-options on currencies range percentage; range limit(s) rated ratings restrictions re fix; rate-setting; interest fixing real estate range rebalance re-balancing recognised exchanges recourse redeem redemption (of shares) redemption charge redemption fee related party disclosures redemption price redemption request (of shares) registered covered bond registered holder relevant person repurchase agreement return commission reverse repurchase agreement revolving credit rights issues risk adjusted yields risk indicator risk warnings roll over an instrument obligatie met betaling in natura prestatie; resultaten performance fee; resultaatvergoeding persoonlijke transactie fysieke beleggingen; materiële (productieve) beleggingen afwikkeling in natura; daadwerkelijke afwikkeling notering; uitgifte beleggingspool portefeuillepercentage; portefeuillemarge/spreiding kapitaalbehoud price swinging; prijsschommeling pricing vendor prime broker Prime Brokerage Agreement; overeenkomst inzake Prime Brokerage winstreserveringsbeleid winstbewijs prognose risico Organisaties van Openbaar Belang (OOB) put opties op valuta bandbreedte maximum percentage kwaliteitsbeoordeling rating restricties; rating beperkingen rentevaststelling vastgoedpercentage aanpassen; vaststellen rebalancing erkende beurzen; officiële beurzen regres, verhaal aflossen inkopen (van aandelen) terugbetalingskosten inkoopvergoeding; terugkoop provisie melding door betrokken partijen inkoopprijs; aflossingsprijs verzoek tot inkoop (van aandelen) gedekte obligatie op naam geregistreerd eigenaar relevante persoon repurchase agreement retourprovisie reverse repurchase agreement doorlopend krediet uitgegeven inschrijvingsrechten opbrengsten gecorrigeerd voor risico risico-indicator risico-overwegingen beleggingsinstrument doorrollen

7 safe haven securities securities lending risk securitised bonds securitised mortgages security security trustee segregated liability risk series of investment objects services and investment guidelines short position short sales short term instruments small-cap companies soft dollar practices SPV; Special Purpose Vehicle stabilisation Statement of Principles stock lending stock lending agent structured covered bonds sub-custodian sub-underwrite supplement the fund supranational issues supranationals surcharges and discounts surplus swap overlay swap rates targeted index taxable tax-exempt theoretical term tied agent tolerance level total asset value total combined equity of the portfolio total market capitalisations tracking error tranche trusted advisor umbrella structure unit; participation unrated US Treasury and Agency securities valuation agent valuation risk vluchthaven effecten risico stocklending gesecuritiseerde obligaties geëffectiseerde hypotheken effect bewaarder van effecten risico gescheiden verplichting serie van beleggingsobjecten diensten en beleggingsrichtlijnen shortpositie; baissepositie short gaan; effectentransacties die een short positie creëren kortetermijn-instrumenten ondernemingen met relatief lage beurswaarde soft dollar practices SPV stabilisatie Mededeling inzake Voorgenomen Handelswijze stocklending; uitlenen van effecten stocklending agent gestructureerde covered bonds sub-custodian; onderbewaarder mede garant staan aanvullingen doen in het fonds emissies van supranationale supranationale organisaties op- en afslagen overschot swap overlay swapcurve voorbeeldindex; beoogde index belastbaar belastingvrij; vrijgesteld van belasting theoretische looptijd verbonden persoon tolerantieniveau totale vermogenswaarde totale aandelenportefeuille totale beurswaarde tracking error tranche; deel vertrouwenspersoon paraplustructuur unit; participatiebewijs; bewijs van deelneming; participatie zonder rating Amerikaanse overheidsobligaties en obligaties die zijn uitgegeven door Amerikaanse overheidslichamen waarderingsbureau waarderingsrisico

8 variable capital volatility derivatives warrant warrants weighted average duration weighting yield curve zero-coupon bonds veranderlijk kapitaal volatility derivatives; volatiliteitsderivaten garanderen warrants gewogen gemiddelde van de duration weging rentecurve zero coupon bonds; nulprocentobligaties

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder

Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder Aanbevelingen over incentives en contractbepalingen in relatie tot de vergoeding in overeenkomsten tussen pensioenfonds en vermogensbeheerder Bob Puijn Lid commissie Vermogensbeheer Pensioenfederatie 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets

Inhoudsopgave. 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets Inhoudsopgave 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets Front Office 1 Back Office 2 Operations Control 2 Cash Management 2 Brokerage Control 3 Middle Office 3 Veranderingen in de waarde

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledig en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijk belegde

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Aandelen Aandelenfonds Aankoopkosten AEX-index Alfa American Stock Exchange (AMEX) Alternatieve Beleggingen AMX-index Appreciatie Ask Asset Categorieën

Nadere informatie

VOORWOORD. Arjan de Boer

VOORWOORD. Arjan de Boer VOORWOORD Arjan de Boer De laatste jaren is er veel te doen geweest over hedge funds. Maar wat zijn hedge funds eigenlijk? De klassieke definitie van een hedge funds is: a privately organized, pooled investment

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie