Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012"

Transcriptie

1 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 januari 2012 Versie: 10 oktober 2012 ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari / 26

2 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 3 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds SMIT gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). De inhoud van de hierna te beschrijven ABTN is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet: artikel 145 van de Pensioenwet, en paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De beschrijvingen die deze ABTN bevat zijn zodanig dat de Nederlandsche Bank op basis van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. In de ABTN is de tevens de Verklaring beleggingsbeginselen opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota is bijgewerkt naar de situatie per 1 januari Vaststelling De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds SMIT is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 oktober 2012 en vervangt alle voorgaande nota s. Rotterdam, W.F. van Dorp Voorzitter P.W. Houtman Secretaris Handtekening Handtekening ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari / 26

3 Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle Organisatie Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Uitbestede werkzaamheden Uitbesteding algemeen Uitbesteding deelnemersadministratie en uitkeringen Uitbesteding vermogensbeheer Beheersmaatregelen en interne controle Goed pensioenfondsbestuur Gedragscode Deskundigheid 6 2. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst 7 3. Hoofdlijnen van de pensioenregeling 8 4. Verzekering 9 5. Financiële opzet Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Systematiek vaststelling parameters Financiële sturingsmiddelen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Korting op aanspraken en rechten Korting pensioenaanspraken en rechten Korting van aanspraken Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen 24 Bijlagen 1 Organogram Bijlage 2 Continuïteitsanalyse 2012 Bijlage 3 Financieel Crisisplan 2

4 1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle 1.1 Organisatie Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitvoeringsorganisatie. Hieronder is de organisatie weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden weergegeven. Dit is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 4 en 5 van de Pensioenwet. Organogram Een organogram van SPS is opgenomen in bijlage 1. Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vier werkgevers- en vier werknemersleden. De werkgeversleden worden benoemd door Smit Nederland BV. De werknemersleden worden door middel van verkiezingen uit en door de gewezen deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden benoemd. De werknemersbestuursleden per 31 december 2011 blijven in functie tot het eind van hun zittingstermijn. De beoogde situatie wordt derhalve op termijn bereikt. Commissies In bepaalde situaties kan het bestuur besluiten een (tijdelijke) commissie in te stellen. In een commissie is altijd één bestuurslid vertegenwoordigd. Het bestuur draagt zorg voor voldoende deskundigheid in de betreffende commissie. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden in beleidsdocumenten vastgelegd. Commissies met een permanent karakter zijn de commissie vermogensbeheer en de commissie communicatie. Deelnemersraad De deelnemersraad van het pensioenfonds bestaat uit acht leden. In de deelnemersraad zijn, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd naar evenredigheid van hun vertegenwoordiging binnen het pensioenfonds. De leden worden door middel van verkiezingen uit en door de gewezen deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden benoemd. De deelnemersraadsleden per 31 december 2011 blijven in functie tot het eind van hun zittingstermijn. De beoogde situatie wordt derhalve op termijn bereikt. Per 1 januari 2012 bestaat de deelnemersraad uit twee vertegenwoordigers namens de (gewezen) deelnemers en zes vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is een (wettelijke) vertegenwoordiging van bij het fonds belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden; werkgever, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn met ieder 1 zetel vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het gevoerde en te voeren beleid. 3

5 1.2 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De bevoegdheden en taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, commissies, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan liggen onder andere vast in de statuten en (huishoudelijke) reglementen. 1.3 Uitbestede werkzaamheden Bij het structureel uitbesteden van werkzaamheden worden de daaraan verbonden risico's in kaart gebracht. Het bestuur inventariseert hiertoe gedetailleerd voor elk van de uit te besteden werkzaamheden de problemen die bij uitbesteding kunnen ontstaan. Vervolgens worden procedures en maatregelen vastgesteld die deze problemen kunnen voorkomen. Bij reeds bestaande vormen van uitbesteding wordt getracht de medewerking van de betrokken uitvoerders te krijgen. Als de uitvoerders op dit punt terughoudend reageren zal een andere invulling worden gekozen. Bij een nieuwe of gewijzigde uitbesteding wordt in de offerteaanvraag geïnformeerd naar de waarborgen (boetes, exitbepalingen, verklaringen e.d.) die mogelijk zijn ter voorkoming van problemen. Het bestuur bepaalt vervolgens of de risico's en waarborgen in een redelijke verhouding tot elkaar staan alvorens zij definitief besluit tot de uitbesteding van de werkzaamheden aan een specifieke uitvoerder. Uitvoerders dienen in ieder geval te beschikken over: Interne procedures die de juistheid en tijdigheid van de werkzaamheden waarborgen. Richtlijnen die vertrouwelijke omgang met de gegevens van het pensioenfonds garanderen en de integriteit van de werknemers van de uitvoerder waarborgen. Na afloop van een offertetraject wordt voor elk van de geïdentificeerde risico's een (nieuwe) maatregel ter beheersing van het risico geformuleerd. Een deel van deze maatregelen komt bij het pensioenfonds zelf te liggen. De overige maatregelen worden in de overeenkomst met de uitvoerder (bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA)) vastgelegd. Daarnaast worden in de overeenkomst/sla voor alle afzonderlijke werkzaamheden de afspraken omtrent moment, frequentie en doorlooptijd benoemd. Maatregelen als boete- en/of beëindigingclausules stimuleren dat afspraken ook in uiterste gevallen tijdig worden nagekomen. De procedures en maatregelen ter beheersing van de risico s (bij bestaande en nieuwe uitbesteding) gelden in principe voor de duur van de overeenkomst, maar kunnen, als daar aanleiding toe is in goed overleg tussentijds worden aangepast. Daarom wordt ten minste eenmaal per jaar, maar ook zodra wordt overwogen een andere uitvoerder te kiezen, door het bestuur nagegaan of het totaaloverzicht van risico's, procedures en maatregelen aanpassing behoeft. Een goede rapportage van incidenten en ervaringen is hierbij van groot belang. De accountant en (certificerend) actuaris controleren en beoordelen tevens de procedures en maatregelen ter beheersing en voorkoming van de risico's. 1.4 Uitbesteding algemeen Het bestuur heeft de bestuursondersteuning uitbesteed aan Diavisie. De bestuursondersteuning is op te splitsen in een aantal onderwerpen. Ten eerste gaat het om ondersteuning bij (de voorbereiding) van vergaderingen, zowel inhoudelijk als secretarieel. Daarnaast dienen de (juridische) fondsdocumenten op actualiteit bewaakt te worden. Verder valt ook de communicatie en coördinatie met andere partijen onder de bestuursondersteuning. 4

6 Het bestuur heeft een extern accountantsbureau aangesteld (KPMG). De accountant controleert jaarlijks de staten voor De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en vervolgens doet hij verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverklaring, een managementletter en een verslag aan het bestuur. Het bestuur heeft een externe certificerend actuaris aangesteld van Towers Watson. De certificerend actuaris beoordeelt de financiële positie van het pensioenfonds volgens de eisen van DNB. De certificerend actuaris rapporteert eenmaal per jaar aan het fondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft. Daarnaast verleent Towers Watson actuarieel advies en advies ten aanzien van het vermogensbeheer. Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen. 1.5 Uitbesteding deelnemersadministratie en uitkeringen Het pensioenfonds heeft de deelnemersadministratie en het verrichten van uitkeringen uitbesteed aan Nationale-Nederlanden-dochter AZL. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten die voldoet aan de specifieke vereisten van de beleidsregel uitbesteding. AZL hanteert bij de interne beheersing de zogenoemde ISEA 3402 richtlijnen en geeft een In Control Statement af. 1.6 Uitbesteding vermogensbeheer Het vermogensbeheer is uitbesteed aan verschillende organisaties. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf Beheersmaatregelen en interne controle Om de gestelde doelen te verwezenlijken wordt door het bestuur beleid vastgesteld, waarbij het accent ligt op de lange termijn, maar waarbij de actualiteit steeds in het oog wordt gehouden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft op het gebied van administratieve organisatie en interne controle maatregelen getroffen ter naleving van de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. Het bestuur laat zich bij het vaststellen en uitvoeren van beleid ondersteunen door periodieke rapportages, die tezamen een totaalbeeld moeten geven van de (financiële) positie van het pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico s. Deze periodieke rapportages zijn onder meer: De maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Rapportage van interne commissies Jaarrapportage van de accountant. Jaarrapportage van de actuaris. De verslagstaten voor De Nederlandsche Bank. Rapportages van vermogensbeheerders. 5

7 SLA-rapportages van externe partijen aan wie taken zijn uitbesteed. Ten behoeve van de informatievoorziening wordt ook het informatieschema zoals dit is vastgelegd in het bestuursreglement gehanteerd. Het bestuur komt ten minste viermaal per jaar bijeen. 1.8 Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe zal door het bestuur een visitatiecommissie worden ingesteld, bestaande uit 3 onafhankelijke deskundigen. De commissie is belast met (algemeen) onderzoek naar het proces van besluitvorming en de inrichting van de organisatie. Daarnaast kan het bestuur een onderzoeksthema vaststellen. De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn nader uitgewerkt in het Reglement visitatiecommissie. 1.9 Gedragscode Het pensioenfonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van het pensioenfonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen verbonden personen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het pensioenfonds en de privébelangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van vertrouwelijke informatie van het pensioenfonds voor privédoeleinden. Betrokkenen leggen jaarlijks een verklaring van naleving van de gedragscode af. Het pensioenfonds heeft een compliance-officer aangesteld Deskundigheid Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld waarin is vastgelegd over welke deskundigheid het bestuur, specifieke bestuursfuncties en commissieleden dienen te beschikken en welke acties ondernomen worden om die deskundigheid te waarborgen en zo nodig te vergroten. Het deskundigheidsplan is gebaseerd op het OPF-model. Nieuw aantredende bestuursleden volgen, indien noodzakelijk, een pensioenopleiding. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief een opleiding volgen. 6

8 2. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet. De uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Smit en de SMIT Nederland B.V. wordt per 31 december 2012 beëindigd. Hoewel er geen actieve deelnemers meer zijn, is de overeenkomst nog van belang zolang niet voor alle (gewezen) deelnemers de aanspraken definitief zijn vastgesteld. Met Boskalis is afgesproken dat hij aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst met SMIT voldoet. In de uitvoeringsovereenkomst hebben SPS en SMIT over onder meer de volgende onderwerpen afspraken gemaakt: Wijze vaststelling verschuldigde premie De kosten van de pensioenvoorziening komen voor de rekening van de werkgever en werknemer gezamenlijk. De bijdrage van de werknemers is vastgesteld op één derde van de totale premie. Het premieniveau wordt vastgesteld in overleg tussen het bestuur van de Stichting Pensioenfonds SMIT en de werkgever, na voorafgaand advies van de actuaris. De maximum premie is 27% van de pensioengrondslag. Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds De werkgever verplicht zich er naar vermogen toe mede te werken, dat het pensioenfonds de gegevens verkrijgt, waarover hij voor de juiste uitvoering van de pensioenregeling dient te beschikken. Procedures wijziging pensioenovereenkomst Voorwaarden toeslagverlening Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten, vermogenstekort Van belang is verder dat er geen bijstortingsverplichting is voor de werkgever bij zowel een dekkingstekort als een reservetekort. 7

9 3. Hoofdlijnen van de pensioenregeling Het pensioenfonds voert een aantal pensioenregelingen uit. Per 31 december 2011 is de pensioenopbouw voor de (toen) actieve deelnemers beëindigd. De opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers blijven verzekerd bij SPS op basis van de reglementen die golden op 31 december Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden bij wie het deelnemerschap eindigde is het pensioenreglement van kracht dat gold op de datum van beëindiging, met daarop nadien doorgevoerde wijzigingen. Het bestuur heeft de bevoegdheid de pensioenreglementen te wijzigen. Bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving. Daarnaast kan het bestuur de in de reglementen opgenomen mutatiefactoren wijzigen, als de samenstelling van het deelnemersbestand en/of de actuariële grondslagen van het fonds er aanleiding toe geven. Ten slotte zullen reglementen kunnen worden aangepast als de inkomsten en/of bezittingen van het fonds ontoereikend zijn of worden om de reglementaire verplichtingen na te komen. 8

10 4. Verzekering Het grootste deel van de pensioenverplichtingen wordt door het pensioenfonds in eigen beheer gehouden. Een (beperkt) deel van de pensioenverplichtingen is ondergebracht in een kapitaalcontract met Nationale-Nederlanden te Rotterdam (verder: de verzekeraar). Dit betreft de pensioenaanspraken die in enig jaar ontstaan. De verzekeringen vervallen aan het eind van het jaar, de pensioenaanspraken worden dan door SPS in eigen beheer genomen. De verzekeraar brengt aan het fonds de verschuldigde koopsommen in rekening op basis van het zogenaamde affinancieringsprincipe. Het huidige contract heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 31 december SPS heeft de mogelijkheid om de overeenkomst per 31 december 2012 te beëindigen als het bestuur de pensioenen in een garantiecontract bij een verzekeraar onderbrengt. De uit de pensioenreglementen voortkomende verzekeringstechnische risico s met betrekking tot langleven zijn voor rekening van het pensioenfonds. De overige verzekeringstechnische risico s komen voor rekening van de verzekeraar, hoewel het fonds wel deelt in een eventueel positief resultaat hiervan. De technische winstdelingsperiode is gelijk aan de looptijd van het contract. Aan het eind van de winstdelingsperiode wordt het technische resultaat vastgesteld en bij de reeds behaalde technische resultaten opgeteld. Aan het eind van de winstdelingsperiode wordt 40% van het cumulatieve technische resultaat uitgekeerd aan het fonds. De resterende 60% geldt als risicopremie achteraf ter dekking van een eventueel negatief cumulatief technisch resultaat. 9

11 5. Financiële opzet De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn: het waarborgen van de opgebouwde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten overeenkomstig de in het pensioenreglement vastgelegde bepalingen; het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van dekkings- en reservetekort; het maximaliseren van het beleggingsrendement om de nagestreefde toeslagen te realiseren. Het bestuur tracht in zijn beleid deze doelstellingen in een optimaal evenwicht te bereiken. In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het pensioenfonds uiteengezet. Ingegaan wordt op de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen en het belegd vermogen, alsmede de uitgangspunten voor het premiebeleid, het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals beschreven in: de Pensioenwet (hoofdstuk 6); het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; de Regeling Pensioenwet; de Regeling Parameters pensioenfondsen; de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 5.1 Eigen vermogen a. Waarderingsgrondslagen beleggingen De waardering van de bezittingen van het pensioenfonds geschiedt op marktwaarde. b. Technische voorzieningen Het pensioenfonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van pensioenverplichtingen. De voorwaardelijke toeslagverlening maakt geen onderdeel uit van de pensioenverplichtingen. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit conform het pensioenreglement. De pensioenaanspraken zijn gedeeltelijk verzekerd middels een kapitaalcontract bij Nationale Nederlanden. De vaststelling van de technische voorzieningen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten. Berekening vindt plaats op basis van marktwaardering. De grondslagen zijn gebaseerd op prudente beginselen inzake overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting. De methodiek en grondslag van vaststelling is van jaar op jaar consistent, tenzij juridische, demografische en/of economische omstandigheden zich hiertegen verzetten. De technische voorzieningen van het pensioenfonds bestaan uit de voorziening pensioenverplichtingen. De voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan: voor gewezen deelnemers de actuariële contante waarde van de verzekerde pensioenen, inclusief de tot balansdatum verstrekte toeslagen; voor de ingegane (pre)pensioenuitkeringen en ingegane partnerpensioenen: de - op basis van de hierna te noemen actuariële grondslagen - vastgestelde contante waarde van de ingegane uitkeringen. 10

12 Voor ingegane wezenpensioenuitkeringen: op basis van hierna te noemen actuariële grondslagen zonder rekening te houden met sterfte. Er wordt uitgegaan dat het wezenpensioen expireert als de wees 27 jaar wordt. Voor latent wezenpensioen: gebruikmakend van contante-waardefactoren op basis van hierna te noemen actuariële grondslagen voor een direct ingaande tijdelijke lijfrente tot leeftijd 65 vermenigvuldigd met 17/1000 voor mannen of 12/1000 voor vrouwen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen. Intrest Marktrente gebaseerd op de rentetermijnstructuur van de actuele nominale marktrente, zoals deze wordt gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader). Sterfte AG-prognosetafel zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, gecorrigeerd met de Towers Watson ervaringssterfte. Gehuwdheid Voor pensioengerechtigden wordt uitgegaan van het bepaalde partnersysteem. Voor de overige verzekerden worden verschillende tabellen van gehuwdheid- en partnerfrequenties gehanteerd. Leeftijd Vanaf tot en met Mannen Vrouwen ,01+0,07*(x-18) 0,05+0,10*(x-18) ,50+0,04*(x-25) 0,75+0,02*(x-25) ,70+0,04*(x-30) 0, ,90 0, ,90 0,85-0,01*(x-50) Leeftijd mannen vrouwen Leeftijd mannen vrouwen Leeftijd mannen vrouwen 18 0,020 0, ,941 0, ,941 0, ,129 0, ,941 0, ,941 0, ,248 0, ,941 0, ,941 0, ,367 0, ,941 0, ,941 0, ,485 0, ,941 0, ,941 0, ,604 0, ,941 0, ,941 0, ,753 0, ,941 0, ,941 0, ,852 0, ,941 0, ,941 0, ,882 0, ,941 0, ,941 0, ,882 0, ,941 0, ,941 0, ,892 0, ,941 0, ,941 0, ,911 0, ,941 0, ,941 0, ,931 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, Leeftijden Leeftijdsverschil Kosten partnerfrequentie (voor het deel van het partnerpensioen waarbij uitruil mogelijk is wordt de gehuwdheid op leeftijd 65 op 100% gesteld) De leeftijd wordt in maanden nauwkeurig berekend. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld (de man is ouder dan vrouw). Voor excassokosten wordt een voorziening getroffen ter grootte van 1,75% van de voorziening pensioenverplichtingen. 11

13 Uitkeringen Bij de waardering van de aanspraken is uitgegaan van de veronderstelling dat de pensioenuitkeringen continu geschieden. c. Minimaal vereist eigen vermogen Het minimaal vereist eigen vermogen wordt vastgesteld conform de gestelde wettelijke eisen bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet. Op basis van de samenstelling van het belegd vermogen en de technische voorziening bedraagt het minimaal vereist eigen vermogen per 1 januari ,1% van de technische voorziening. Het pensioenvermogen bedraagt op 1 januari 2012 minder dan de som van de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen. Er is derhalve sprake van een dekkingstekort. Het bestuur van het pensioenfonds heeft, met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 140 van de Pensioenwet, een kortetermijnherstelplan opgesteld. In het kortetermijnherstelplan beschrijft het bestuur op welke wijze het pensioenfonds zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen de periode vijf jaar na 1 januari het minimaal vereist eigen vermogen heeft hersteld. d. Vereist eigen vermogen Het pensioenfonds stelt het vereist eigen vermogen zodanig vast dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van een jaar over minder waarden beschikt dan de hoogte van de technische voorzieningen. De onderliggende methodiek is opgenomen in bijlage 2. Op basis van de samenstelling van het belegd vermogen en de technische voorziening bedraagt het minimaal vereist eigen vermogen per 1 januari ,8% van de technische voorziening. Het pensioenvermogen bedraagt per 1 januari 2012 minder dan de som van de technische voorzieningen en het vereist eigen vermogen. Er is derhalve sprake van een reservetekort. Het bestuur heeft, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 138 van de Pensioenwet, een langetermijnherstelplan opgesteld. In het langetermijnherstelplan beschrijft het pensioenfonds de maatregelen die worden genomen om binnen maximaal 15 jaar, vanaf 1 januari 2009, het reservetekort op te heffen. e. Vrij vermogen Het totaal gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is gelijk aan de technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen. Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije vermogen van het pensioenfonds. 5.2 Premiebeleid In deze paragraaf wordt het premiebeleid van het pensioenfonds beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde: a. de hoogte van de kostendekkende premie conform de voorschriften gesteld bij en krachtens artikel 128 van de Pensioenwet alsmede door DNB; b. de interne financiering welke gebaseerd is op toepassing van een gedempte premie; c. de feitelijke premie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 12

14 a. Hoogte kostendekkende premie De regels van DNB schrijven voor dat bij de berekening van de premie ten behoeve van het pensioenfonds met de volgende elementen rekening wordt gehouden: 1. koopsom voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging; 2. solvabiliteitsopslag over premieonderdeel 1 ; 3. koopsom voor voorwaardelijke onderdelen van pensioentoezegging met inachtneming van de geformuleerde ambitie en de wijze van financieren. 4. opslag voor uitvoeringskosten; Deze elementen van de kostendekkende premie zijn als volgt nader gedefinieerd. ad 1. de actuariële benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen uit het pensioenreglement berekend op basis van de nominale rentetermijnstructuur. Deze wordt vastgesteld als de som van de in het boekjaar te verwachten verhoging van de aanspraken door toename van deelnemersjaren en aanpassing van de pensioengrondslagen op grond van individuele loonsverhogingen. De risicopremies van nog niet opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn eveneens vervat in dit premieonderdeel. Hierbij wordt gerekend op basis van de actuariële grondslagen, zoals beschreven onder 5.1; ad 2. een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen (zoals beschreven onder paragraaf 5.1) over het premieonderdeel als beschreven onder ad 1; ad 3. gelet op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid, wordt in de premie geen element opgenomen voor toeslagen en wordt hiervoor ook niet gereserveerd (zie voor een nadere omschrijving van het toeslagbeleid paragraaf 5.4 van deze abtn). ad 4. voor uitvoeringskosten is in de premie in 2012 een opslag opgenomen ad 2,6% van de som van de pensioengrondslagen. Tezamen met de jaarlijks beschikbare vrijval aan excasso-opslag over de uitkeringen is hiermee de totale uitvoeringskosten van het pensioenfonds gedekt. b. Interne financiering 1. Gedempte premie Het pensioenfonds hanteert een intern financieringsbeleid dat uitgaat van een gedempte premie. De gedempte premie wordt op grond van de voorschriften geacht kostendekkend te zijn. Voor de vaststelling van de actuariële benodigde premie wordt gebruik gemaakt van de Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader, zoals deze wordt gepubliceerd door DNB. De rentetermijnstructuur waarop de actuariële benodigde premie is gebaseerd is gelijk aan de gemiddelde rentes per 30 september van de rentetermijnstructuren van de afgelopen drie jaar. 13

15 De premie zou dan in 2008 neer komen op 24,9% van de pensioengrondslag en is als volgt berekend: Op basis van rentetermijnstructuur per Componenten premie Gemiddeld Comingservice levenslang ouderdomspensioen 12,9% 15,0% 16,2% 14,7% Comingservice partnerpensioen 2,7% 3,3% 3,6% 3,2% Risicopremie nabestaandendekking 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% Opslag premievrijstelling invaliditeit 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% Opslag kosten 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Solvabiliteitsopslag 2,2% 2,5% 2,6% 2,4% Totaal 22,2% 25,4% 27,2% 24,9% 2. Solvabiliteitsopslag De solvabiliteitsopslag die wordt toegepast bij de vaststelling van de gedempte premie is gelijk aan het percentage vereist eigen vermogen, zoals beschreven onder paragraaf Vrijval solvabiliteitsopslagen Bij de bepaling van de premie wordt geen rekening gehouden met de solvabiliteitsvrijval als gevolg van pensioenuitkeringen. De vrijgevallen solvabiliteitsopslag komt ten gunste van het eigen vermogen van het pensioenfonds. 4. Herstelpremies Op basis van de maatregelen in een kortetermijnherstelplan en/of langetermijnherstelplan kunnen herstelpremies verschuldigd zijn. Bij de bepaling van de gedempte premie worden deze herstelpremies opgeteld bij de berekende premie. 5. Premiekorting Indien het pensioenvermogen van het pensioenfonds hoger is dan de VPV (a Ri), zoals gedefinieerd in paragraaf 5.4 kan het bestuur besluiten om een premiekorting te verlenen. Als randvoorwaarde voor premiekorting geldt dat deze pas kan worden toegepast nadat eventueel niet toegekende toeslagen en/of korting van aanspraken over de 10 voorgaande jaren zijn gecompenseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het pensioenvermogen, ook na aftrek van een eventuele korting of restitutie of herstel van toeslagen, nog steeds VPV (a Ri) te boven dient te gaan. c. Feitelijke premie Omdat het wenselijk is de premie niet teveel te laten fluctueren, is gekozen om de feitelijk te heffen premie als percentage van de pensioengrondslag in jaar x als volgt vast te stellen (met in achtneming van het gedefinieerde maximum in paragraaf 2.1 van 27% van de pensioengrondslag): FP (jaar x) = maximum { FP (jaar x-1) (FP (jaar x-1) - GKP (jaar x)) /3 ; 27% } Omdat het wenselijk is de premie niet teveel te laten fluctueren, is gekozen om de feitelijk te heffen premie als percentage van de pensioengrondslag in jaar x als volgt vast te stellen (met in achtneming van het gedefinieerde maximum in paragraaf 2.1 van 27% van de pensioengrondslag): FP (jaar x) = maximum { FP (jaar x-1) (FP (jaar x-1) - GKP (jaar x)) /3 ; 27% } 14

16 Met FP is feitelijke premie bedoeld en met GKP wordt naar gedempte kostendekkende premie verwezen. De feitelijk geheven premie in 2007 bedroeg 26,1% van de pensioengrondslagsom. De te heffen premie in 2008 volgens de hierboven beschreven systematiek komt dus neer op (26,1% - (26,1% - 24,9%)/3 =) 25,7%. 5.3 Beleggingsbeleid Verklaring beleggingsbeginselen Het bestuur heeft voor het vormgeven en uitvoeren van het beleggingsbeleid de volgende beleggingsbeginselen opgesteld. In het beleggingsbeleid staat het doel van SPS ten aanzien van de verschillende belanghebbenden voorop. De beleggingsbeginselen vertalen zich in beleidskeuzes voor de inrichting van het vermogensbeheer. Het (beleggings)beleid is erop gericht om te komen tot uitkeringen met perspectief op indexatie. Dit dient in de tijd evenwichtig verdeeld te worden en over de verschillende leeftijdsgroepen deelnemers plaats te vinden. Om de beoogde pensioenuitkeringen op de korte en lange termijn veilig te stellen, zal het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Op de lange termijn behalen aandelen een beter rendement dan obligaties. Diversificatie over beleggingscategorieën, regio s en thema s is noodzakelijk. Een gespreide portefeuille beperkt het risico. Hierbij moet rekening gehouden worden met complexiteit en transparantie. De mismatch van het valutarisico levert op de lange termijn geen extra rendement. De globalisering van de economie biedt mogelijkheden om te beleggen in opkomende markten. Het bestuur acht het op sommige markten mogelijk om door middel van actief beheer een rendement te realiseren dat boven het gemiddelde van die markt ligt. Het bestuur vindt het van belang dat de beleggingen binnen het kader van internationaal geaccepteerde uitgangspunten als maatschappelijk verantwoord kunnen worden bestempeld. Het bestuur zal bij beleggingskeuzes meewegen dat het rendement-risicoprofiel niet ongunstig wordt beïnvloed. Er zal alleen belegd worden in en financiële transacties worden uitgevoerd met instrumenten die qua complexiteit voldoende transparant en begrijpelijk zijn. Strategische Asset Allocatie Het bestuur heeft besloten om aan de strategische asset allocatie de categorie liquiditeiten toe te voegen. De allocatie naar liquiditeiten wordt in mindering gebracht op de allocatie naar vastrentende waarden en is onder andere ingegeven door de volgende overwegingen. Het fonds heeft in een periode van 12 maanden ongeveer 5% van het vermogen nodig om pensioenuitkeringen en kosten te dekken. De daarvoor benodigde middelen worden belegd in kortlopende euro staatsobligaties of liquide middelen om het risico op waardedaling op deze (korte) termijn te beperken. De rendementen op kortlopende euro staatsobligaties waren en blijven naar verwachting vooralsnog laag in verhouding tot rendementen die behaald kunnen worden op liquiditeiten (spaarrekeningen). 15

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 januari 2014 2014-12 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Versie: 26 mei 2008 2 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Inhoudsopgave I. Inleiding...3 1. Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV Stichting Pensioenfonds DHV 1 januari 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV dossier :... registratienummer

Nadere informatie

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 juli 2015 2015-06 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een door

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij 11 juni 2015 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn)

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 maart 2014 I. INLEIDING... 2 II. DE PENSIOENREGELING... 3 II.1. AANSLUITING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013 ABTN 2013-1 STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD 1. INLEIDING...1 2 ORGANISATIE, BEHEER EN INTERNE CONTROLE...2 2.1. De organisatie van het Pensioenfonds...2 2.2. Beheersmaatregelen en interne controle...3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie