Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012"

Transcriptie

1 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 januari 2012 Versie: 10 oktober 2012 ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari / 26

2 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 3 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds SMIT gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). De inhoud van de hierna te beschrijven ABTN is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet: artikel 145 van de Pensioenwet, en paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De beschrijvingen die deze ABTN bevat zijn zodanig dat de Nederlandsche Bank op basis van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. In de ABTN is de tevens de Verklaring beleggingsbeginselen opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota is bijgewerkt naar de situatie per 1 januari Vaststelling De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds SMIT is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 oktober 2012 en vervangt alle voorgaande nota s. Rotterdam, W.F. van Dorp Voorzitter P.W. Houtman Secretaris Handtekening Handtekening ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari / 26

3 Inhoudsopgave 1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle Organisatie Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Uitbestede werkzaamheden Uitbesteding algemeen Uitbesteding deelnemersadministratie en uitkeringen Uitbesteding vermogensbeheer Beheersmaatregelen en interne controle Goed pensioenfondsbestuur Gedragscode Deskundigheid 6 2. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst 7 3. Hoofdlijnen van de pensioenregeling 8 4. Verzekering 9 5. Financiële opzet Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Systematiek vaststelling parameters Financiële sturingsmiddelen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagbeleid Korting op aanspraken en rechten Korting pensioenaanspraken en rechten Korting van aanspraken Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen 24 Bijlagen 1 Organogram Bijlage 2 Continuïteitsanalyse 2012 Bijlage 3 Financieel Crisisplan 2

4 1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle 1.1 Organisatie Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitvoeringsorganisatie. Hieronder is de organisatie weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden weergegeven. Dit is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 4 en 5 van de Pensioenwet. Organogram Een organogram van SPS is opgenomen in bijlage 1. Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vier werkgevers- en vier werknemersleden. De werkgeversleden worden benoemd door Smit Nederland BV. De werknemersleden worden door middel van verkiezingen uit en door de gewezen deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden benoemd. De werknemersbestuursleden per 31 december 2011 blijven in functie tot het eind van hun zittingstermijn. De beoogde situatie wordt derhalve op termijn bereikt. Commissies In bepaalde situaties kan het bestuur besluiten een (tijdelijke) commissie in te stellen. In een commissie is altijd één bestuurslid vertegenwoordigd. Het bestuur draagt zorg voor voldoende deskundigheid in de betreffende commissie. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden in beleidsdocumenten vastgelegd. Commissies met een permanent karakter zijn de commissie vermogensbeheer en de commissie communicatie. Deelnemersraad De deelnemersraad van het pensioenfonds bestaat uit acht leden. In de deelnemersraad zijn, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd naar evenredigheid van hun vertegenwoordiging binnen het pensioenfonds. De leden worden door middel van verkiezingen uit en door de gewezen deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden benoemd. De deelnemersraadsleden per 31 december 2011 blijven in functie tot het eind van hun zittingstermijn. De beoogde situatie wordt derhalve op termijn bereikt. Per 1 januari 2012 bestaat de deelnemersraad uit twee vertegenwoordigers namens de (gewezen) deelnemers en zes vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is een (wettelijke) vertegenwoordiging van bij het fonds belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden; werkgever, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn met ieder 1 zetel vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het gevoerde en te voeren beleid. 3

5 1.2 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De bevoegdheden en taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, commissies, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan liggen onder andere vast in de statuten en (huishoudelijke) reglementen. 1.3 Uitbestede werkzaamheden Bij het structureel uitbesteden van werkzaamheden worden de daaraan verbonden risico's in kaart gebracht. Het bestuur inventariseert hiertoe gedetailleerd voor elk van de uit te besteden werkzaamheden de problemen die bij uitbesteding kunnen ontstaan. Vervolgens worden procedures en maatregelen vastgesteld die deze problemen kunnen voorkomen. Bij reeds bestaande vormen van uitbesteding wordt getracht de medewerking van de betrokken uitvoerders te krijgen. Als de uitvoerders op dit punt terughoudend reageren zal een andere invulling worden gekozen. Bij een nieuwe of gewijzigde uitbesteding wordt in de offerteaanvraag geïnformeerd naar de waarborgen (boetes, exitbepalingen, verklaringen e.d.) die mogelijk zijn ter voorkoming van problemen. Het bestuur bepaalt vervolgens of de risico's en waarborgen in een redelijke verhouding tot elkaar staan alvorens zij definitief besluit tot de uitbesteding van de werkzaamheden aan een specifieke uitvoerder. Uitvoerders dienen in ieder geval te beschikken over: Interne procedures die de juistheid en tijdigheid van de werkzaamheden waarborgen. Richtlijnen die vertrouwelijke omgang met de gegevens van het pensioenfonds garanderen en de integriteit van de werknemers van de uitvoerder waarborgen. Na afloop van een offertetraject wordt voor elk van de geïdentificeerde risico's een (nieuwe) maatregel ter beheersing van het risico geformuleerd. Een deel van deze maatregelen komt bij het pensioenfonds zelf te liggen. De overige maatregelen worden in de overeenkomst met de uitvoerder (bijvoorbeeld in een Service Level Agreement (SLA)) vastgelegd. Daarnaast worden in de overeenkomst/sla voor alle afzonderlijke werkzaamheden de afspraken omtrent moment, frequentie en doorlooptijd benoemd. Maatregelen als boete- en/of beëindigingclausules stimuleren dat afspraken ook in uiterste gevallen tijdig worden nagekomen. De procedures en maatregelen ter beheersing van de risico s (bij bestaande en nieuwe uitbesteding) gelden in principe voor de duur van de overeenkomst, maar kunnen, als daar aanleiding toe is in goed overleg tussentijds worden aangepast. Daarom wordt ten minste eenmaal per jaar, maar ook zodra wordt overwogen een andere uitvoerder te kiezen, door het bestuur nagegaan of het totaaloverzicht van risico's, procedures en maatregelen aanpassing behoeft. Een goede rapportage van incidenten en ervaringen is hierbij van groot belang. De accountant en (certificerend) actuaris controleren en beoordelen tevens de procedures en maatregelen ter beheersing en voorkoming van de risico's. 1.4 Uitbesteding algemeen Het bestuur heeft de bestuursondersteuning uitbesteed aan Diavisie. De bestuursondersteuning is op te splitsen in een aantal onderwerpen. Ten eerste gaat het om ondersteuning bij (de voorbereiding) van vergaderingen, zowel inhoudelijk als secretarieel. Daarnaast dienen de (juridische) fondsdocumenten op actualiteit bewaakt te worden. Verder valt ook de communicatie en coördinatie met andere partijen onder de bestuursondersteuning. 4

6 Het bestuur heeft een extern accountantsbureau aangesteld (KPMG). De accountant controleert jaarlijks de staten voor De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en vervolgens doet hij verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverklaring, een managementletter en een verslag aan het bestuur. Het bestuur heeft een externe certificerend actuaris aangesteld van Towers Watson. De certificerend actuaris beoordeelt de financiële positie van het pensioenfonds volgens de eisen van DNB. De certificerend actuaris rapporteert eenmaal per jaar aan het fondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft. Daarnaast verleent Towers Watson actuarieel advies en advies ten aanzien van het vermogensbeheer. Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen. 1.5 Uitbesteding deelnemersadministratie en uitkeringen Het pensioenfonds heeft de deelnemersadministratie en het verrichten van uitkeringen uitbesteed aan Nationale-Nederlanden-dochter AZL. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten die voldoet aan de specifieke vereisten van de beleidsregel uitbesteding. AZL hanteert bij de interne beheersing de zogenoemde ISEA 3402 richtlijnen en geeft een In Control Statement af. 1.6 Uitbesteding vermogensbeheer Het vermogensbeheer is uitbesteed aan verschillende organisaties. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf Beheersmaatregelen en interne controle Om de gestelde doelen te verwezenlijken wordt door het bestuur beleid vastgesteld, waarbij het accent ligt op de lange termijn, maar waarbij de actualiteit steeds in het oog wordt gehouden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft op het gebied van administratieve organisatie en interne controle maatregelen getroffen ter naleving van de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. Het bestuur laat zich bij het vaststellen en uitvoeren van beleid ondersteunen door periodieke rapportages, die tezamen een totaalbeeld moeten geven van de (financiële) positie van het pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico s. Deze periodieke rapportages zijn onder meer: De maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Rapportage van interne commissies Jaarrapportage van de accountant. Jaarrapportage van de actuaris. De verslagstaten voor De Nederlandsche Bank. Rapportages van vermogensbeheerders. 5

7 SLA-rapportages van externe partijen aan wie taken zijn uitbesteed. Ten behoeve van de informatievoorziening wordt ook het informatieschema zoals dit is vastgelegd in het bestuursreglement gehanteerd. Het bestuur komt ten minste viermaal per jaar bijeen. 1.8 Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe zal door het bestuur een visitatiecommissie worden ingesteld, bestaande uit 3 onafhankelijke deskundigen. De commissie is belast met (algemeen) onderzoek naar het proces van besluitvorming en de inrichting van de organisatie. Daarnaast kan het bestuur een onderzoeksthema vaststellen. De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn nader uitgewerkt in het Reglement visitatiecommissie. 1.9 Gedragscode Het pensioenfonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van het pensioenfonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen verbonden personen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het pensioenfonds en de privébelangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van vertrouwelijke informatie van het pensioenfonds voor privédoeleinden. Betrokkenen leggen jaarlijks een verklaring van naleving van de gedragscode af. Het pensioenfonds heeft een compliance-officer aangesteld Deskundigheid Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld waarin is vastgelegd over welke deskundigheid het bestuur, specifieke bestuursfuncties en commissieleden dienen te beschikken en welke acties ondernomen worden om die deskundigheid te waarborgen en zo nodig te vergroten. Het deskundigheidsplan is gebaseerd op het OPF-model. Nieuw aantredende bestuursleden volgen, indien noodzakelijk, een pensioenopleiding. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief een opleiding volgen. 6

8 2. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet. De uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Smit en de SMIT Nederland B.V. wordt per 31 december 2012 beëindigd. Hoewel er geen actieve deelnemers meer zijn, is de overeenkomst nog van belang zolang niet voor alle (gewezen) deelnemers de aanspraken definitief zijn vastgesteld. Met Boskalis is afgesproken dat hij aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst met SMIT voldoet. In de uitvoeringsovereenkomst hebben SPS en SMIT over onder meer de volgende onderwerpen afspraken gemaakt: Wijze vaststelling verschuldigde premie De kosten van de pensioenvoorziening komen voor de rekening van de werkgever en werknemer gezamenlijk. De bijdrage van de werknemers is vastgesteld op één derde van de totale premie. Het premieniveau wordt vastgesteld in overleg tussen het bestuur van de Stichting Pensioenfonds SMIT en de werkgever, na voorafgaand advies van de actuaris. De maximum premie is 27% van de pensioengrondslag. Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds De werkgever verplicht zich er naar vermogen toe mede te werken, dat het pensioenfonds de gegevens verkrijgt, waarover hij voor de juiste uitvoering van de pensioenregeling dient te beschikken. Procedures wijziging pensioenovereenkomst Voorwaarden toeslagverlening Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten, vermogenstekort Van belang is verder dat er geen bijstortingsverplichting is voor de werkgever bij zowel een dekkingstekort als een reservetekort. 7

9 3. Hoofdlijnen van de pensioenregeling Het pensioenfonds voert een aantal pensioenregelingen uit. Per 31 december 2011 is de pensioenopbouw voor de (toen) actieve deelnemers beëindigd. De opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers blijven verzekerd bij SPS op basis van de reglementen die golden op 31 december Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden bij wie het deelnemerschap eindigde is het pensioenreglement van kracht dat gold op de datum van beëindiging, met daarop nadien doorgevoerde wijzigingen. Het bestuur heeft de bevoegdheid de pensioenreglementen te wijzigen. Bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving. Daarnaast kan het bestuur de in de reglementen opgenomen mutatiefactoren wijzigen, als de samenstelling van het deelnemersbestand en/of de actuariële grondslagen van het fonds er aanleiding toe geven. Ten slotte zullen reglementen kunnen worden aangepast als de inkomsten en/of bezittingen van het fonds ontoereikend zijn of worden om de reglementaire verplichtingen na te komen. 8

10 4. Verzekering Het grootste deel van de pensioenverplichtingen wordt door het pensioenfonds in eigen beheer gehouden. Een (beperkt) deel van de pensioenverplichtingen is ondergebracht in een kapitaalcontract met Nationale-Nederlanden te Rotterdam (verder: de verzekeraar). Dit betreft de pensioenaanspraken die in enig jaar ontstaan. De verzekeringen vervallen aan het eind van het jaar, de pensioenaanspraken worden dan door SPS in eigen beheer genomen. De verzekeraar brengt aan het fonds de verschuldigde koopsommen in rekening op basis van het zogenaamde affinancieringsprincipe. Het huidige contract heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 31 december SPS heeft de mogelijkheid om de overeenkomst per 31 december 2012 te beëindigen als het bestuur de pensioenen in een garantiecontract bij een verzekeraar onderbrengt. De uit de pensioenreglementen voortkomende verzekeringstechnische risico s met betrekking tot langleven zijn voor rekening van het pensioenfonds. De overige verzekeringstechnische risico s komen voor rekening van de verzekeraar, hoewel het fonds wel deelt in een eventueel positief resultaat hiervan. De technische winstdelingsperiode is gelijk aan de looptijd van het contract. Aan het eind van de winstdelingsperiode wordt het technische resultaat vastgesteld en bij de reeds behaalde technische resultaten opgeteld. Aan het eind van de winstdelingsperiode wordt 40% van het cumulatieve technische resultaat uitgekeerd aan het fonds. De resterende 60% geldt als risicopremie achteraf ter dekking van een eventueel negatief cumulatief technisch resultaat. 9

11 5. Financiële opzet De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn: het waarborgen van de opgebouwde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten overeenkomstig de in het pensioenreglement vastgelegde bepalingen; het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van dekkings- en reservetekort; het maximaliseren van het beleggingsrendement om de nagestreefde toeslagen te realiseren. Het bestuur tracht in zijn beleid deze doelstellingen in een optimaal evenwicht te bereiken. In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het pensioenfonds uiteengezet. Ingegaan wordt op de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen en het belegd vermogen, alsmede de uitgangspunten voor het premiebeleid, het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals beschreven in: de Pensioenwet (hoofdstuk 6); het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; de Regeling Pensioenwet; de Regeling Parameters pensioenfondsen; de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 5.1 Eigen vermogen a. Waarderingsgrondslagen beleggingen De waardering van de bezittingen van het pensioenfonds geschiedt op marktwaarde. b. Technische voorzieningen Het pensioenfonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van pensioenverplichtingen. De voorwaardelijke toeslagverlening maakt geen onderdeel uit van de pensioenverplichtingen. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit conform het pensioenreglement. De pensioenaanspraken zijn gedeeltelijk verzekerd middels een kapitaalcontract bij Nationale Nederlanden. De vaststelling van de technische voorzieningen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten. Berekening vindt plaats op basis van marktwaardering. De grondslagen zijn gebaseerd op prudente beginselen inzake overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting. De methodiek en grondslag van vaststelling is van jaar op jaar consistent, tenzij juridische, demografische en/of economische omstandigheden zich hiertegen verzetten. De technische voorzieningen van het pensioenfonds bestaan uit de voorziening pensioenverplichtingen. De voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan: voor gewezen deelnemers de actuariële contante waarde van de verzekerde pensioenen, inclusief de tot balansdatum verstrekte toeslagen; voor de ingegane (pre)pensioenuitkeringen en ingegane partnerpensioenen: de - op basis van de hierna te noemen actuariële grondslagen - vastgestelde contante waarde van de ingegane uitkeringen. 10

12 Voor ingegane wezenpensioenuitkeringen: op basis van hierna te noemen actuariële grondslagen zonder rekening te houden met sterfte. Er wordt uitgegaan dat het wezenpensioen expireert als de wees 27 jaar wordt. Voor latent wezenpensioen: gebruikmakend van contante-waardefactoren op basis van hierna te noemen actuariële grondslagen voor een direct ingaande tijdelijke lijfrente tot leeftijd 65 vermenigvuldigd met 17/1000 voor mannen of 12/1000 voor vrouwen. De Voorziening Pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen. Intrest Marktrente gebaseerd op de rentetermijnstructuur van de actuele nominale marktrente, zoals deze wordt gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader). Sterfte AG-prognosetafel zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, gecorrigeerd met de Towers Watson ervaringssterfte. Gehuwdheid Voor pensioengerechtigden wordt uitgegaan van het bepaalde partnersysteem. Voor de overige verzekerden worden verschillende tabellen van gehuwdheid- en partnerfrequenties gehanteerd. Leeftijd Vanaf tot en met Mannen Vrouwen ,01+0,07*(x-18) 0,05+0,10*(x-18) ,50+0,04*(x-25) 0,75+0,02*(x-25) ,70+0,04*(x-30) 0, ,90 0, ,90 0,85-0,01*(x-50) Leeftijd mannen vrouwen Leeftijd mannen vrouwen Leeftijd mannen vrouwen 18 0,020 0, ,941 0, ,941 0, ,129 0, ,941 0, ,941 0, ,248 0, ,941 0, ,941 0, ,367 0, ,941 0, ,941 0, ,485 0, ,941 0, ,941 0, ,604 0, ,941 0, ,941 0, ,753 0, ,941 0, ,941 0, ,852 0, ,941 0, ,941 0, ,882 0, ,941 0, ,941 0, ,882 0, ,941 0, ,941 0, ,892 0, ,941 0, ,941 0, ,911 0, ,941 0, ,941 0, ,931 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, ,941 0, Leeftijden Leeftijdsverschil Kosten partnerfrequentie (voor het deel van het partnerpensioen waarbij uitruil mogelijk is wordt de gehuwdheid op leeftijd 65 op 100% gesteld) De leeftijd wordt in maanden nauwkeurig berekend. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld (de man is ouder dan vrouw). Voor excassokosten wordt een voorziening getroffen ter grootte van 1,75% van de voorziening pensioenverplichtingen. 11

13 Uitkeringen Bij de waardering van de aanspraken is uitgegaan van de veronderstelling dat de pensioenuitkeringen continu geschieden. c. Minimaal vereist eigen vermogen Het minimaal vereist eigen vermogen wordt vastgesteld conform de gestelde wettelijke eisen bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet. Op basis van de samenstelling van het belegd vermogen en de technische voorziening bedraagt het minimaal vereist eigen vermogen per 1 januari ,1% van de technische voorziening. Het pensioenvermogen bedraagt op 1 januari 2012 minder dan de som van de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen. Er is derhalve sprake van een dekkingstekort. Het bestuur van het pensioenfonds heeft, met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 140 van de Pensioenwet, een kortetermijnherstelplan opgesteld. In het kortetermijnherstelplan beschrijft het bestuur op welke wijze het pensioenfonds zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen de periode vijf jaar na 1 januari het minimaal vereist eigen vermogen heeft hersteld. d. Vereist eigen vermogen Het pensioenfonds stelt het vereist eigen vermogen zodanig vast dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van een jaar over minder waarden beschikt dan de hoogte van de technische voorzieningen. De onderliggende methodiek is opgenomen in bijlage 2. Op basis van de samenstelling van het belegd vermogen en de technische voorziening bedraagt het minimaal vereist eigen vermogen per 1 januari ,8% van de technische voorziening. Het pensioenvermogen bedraagt per 1 januari 2012 minder dan de som van de technische voorzieningen en het vereist eigen vermogen. Er is derhalve sprake van een reservetekort. Het bestuur heeft, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 138 van de Pensioenwet, een langetermijnherstelplan opgesteld. In het langetermijnherstelplan beschrijft het pensioenfonds de maatregelen die worden genomen om binnen maximaal 15 jaar, vanaf 1 januari 2009, het reservetekort op te heffen. e. Vrij vermogen Het totaal gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is gelijk aan de technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen. Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije vermogen van het pensioenfonds. 5.2 Premiebeleid In deze paragraaf wordt het premiebeleid van het pensioenfonds beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde: a. de hoogte van de kostendekkende premie conform de voorschriften gesteld bij en krachtens artikel 128 van de Pensioenwet alsmede door DNB; b. de interne financiering welke gebaseerd is op toepassing van een gedempte premie; c. de feitelijke premie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 12

14 a. Hoogte kostendekkende premie De regels van DNB schrijven voor dat bij de berekening van de premie ten behoeve van het pensioenfonds met de volgende elementen rekening wordt gehouden: 1. koopsom voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging; 2. solvabiliteitsopslag over premieonderdeel 1 ; 3. koopsom voor voorwaardelijke onderdelen van pensioentoezegging met inachtneming van de geformuleerde ambitie en de wijze van financieren. 4. opslag voor uitvoeringskosten; Deze elementen van de kostendekkende premie zijn als volgt nader gedefinieerd. ad 1. de actuariële benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen uit het pensioenreglement berekend op basis van de nominale rentetermijnstructuur. Deze wordt vastgesteld als de som van de in het boekjaar te verwachten verhoging van de aanspraken door toename van deelnemersjaren en aanpassing van de pensioengrondslagen op grond van individuele loonsverhogingen. De risicopremies van nog niet opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn eveneens vervat in dit premieonderdeel. Hierbij wordt gerekend op basis van de actuariële grondslagen, zoals beschreven onder 5.1; ad 2. een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen (zoals beschreven onder paragraaf 5.1) over het premieonderdeel als beschreven onder ad 1; ad 3. gelet op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid, wordt in de premie geen element opgenomen voor toeslagen en wordt hiervoor ook niet gereserveerd (zie voor een nadere omschrijving van het toeslagbeleid paragraaf 5.4 van deze abtn). ad 4. voor uitvoeringskosten is in de premie in 2012 een opslag opgenomen ad 2,6% van de som van de pensioengrondslagen. Tezamen met de jaarlijks beschikbare vrijval aan excasso-opslag over de uitkeringen is hiermee de totale uitvoeringskosten van het pensioenfonds gedekt. b. Interne financiering 1. Gedempte premie Het pensioenfonds hanteert een intern financieringsbeleid dat uitgaat van een gedempte premie. De gedempte premie wordt op grond van de voorschriften geacht kostendekkend te zijn. Voor de vaststelling van de actuariële benodigde premie wordt gebruik gemaakt van de Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader, zoals deze wordt gepubliceerd door DNB. De rentetermijnstructuur waarop de actuariële benodigde premie is gebaseerd is gelijk aan de gemiddelde rentes per 30 september van de rentetermijnstructuren van de afgelopen drie jaar. 13

15 De premie zou dan in 2008 neer komen op 24,9% van de pensioengrondslag en is als volgt berekend: Op basis van rentetermijnstructuur per Componenten premie Gemiddeld Comingservice levenslang ouderdomspensioen 12,9% 15,0% 16,2% 14,7% Comingservice partnerpensioen 2,7% 3,3% 3,6% 3,2% Risicopremie nabestaandendekking 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% Opslag premievrijstelling invaliditeit 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% Opslag kosten 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Solvabiliteitsopslag 2,2% 2,5% 2,6% 2,4% Totaal 22,2% 25,4% 27,2% 24,9% 2. Solvabiliteitsopslag De solvabiliteitsopslag die wordt toegepast bij de vaststelling van de gedempte premie is gelijk aan het percentage vereist eigen vermogen, zoals beschreven onder paragraaf Vrijval solvabiliteitsopslagen Bij de bepaling van de premie wordt geen rekening gehouden met de solvabiliteitsvrijval als gevolg van pensioenuitkeringen. De vrijgevallen solvabiliteitsopslag komt ten gunste van het eigen vermogen van het pensioenfonds. 4. Herstelpremies Op basis van de maatregelen in een kortetermijnherstelplan en/of langetermijnherstelplan kunnen herstelpremies verschuldigd zijn. Bij de bepaling van de gedempte premie worden deze herstelpremies opgeteld bij de berekende premie. 5. Premiekorting Indien het pensioenvermogen van het pensioenfonds hoger is dan de VPV (a Ri), zoals gedefinieerd in paragraaf 5.4 kan het bestuur besluiten om een premiekorting te verlenen. Als randvoorwaarde voor premiekorting geldt dat deze pas kan worden toegepast nadat eventueel niet toegekende toeslagen en/of korting van aanspraken over de 10 voorgaande jaren zijn gecompenseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het pensioenvermogen, ook na aftrek van een eventuele korting of restitutie of herstel van toeslagen, nog steeds VPV (a Ri) te boven dient te gaan. c. Feitelijke premie Omdat het wenselijk is de premie niet teveel te laten fluctueren, is gekozen om de feitelijk te heffen premie als percentage van de pensioengrondslag in jaar x als volgt vast te stellen (met in achtneming van het gedefinieerde maximum in paragraaf 2.1 van 27% van de pensioengrondslag): FP (jaar x) = maximum { FP (jaar x-1) (FP (jaar x-1) - GKP (jaar x)) /3 ; 27% } Omdat het wenselijk is de premie niet teveel te laten fluctueren, is gekozen om de feitelijk te heffen premie als percentage van de pensioengrondslag in jaar x als volgt vast te stellen (met in achtneming van het gedefinieerde maximum in paragraaf 2.1 van 27% van de pensioengrondslag): FP (jaar x) = maximum { FP (jaar x-1) (FP (jaar x-1) - GKP (jaar x)) /3 ; 27% } 14

16 Met FP is feitelijke premie bedoeld en met GKP wordt naar gedempte kostendekkende premie verwezen. De feitelijk geheven premie in 2007 bedroeg 26,1% van de pensioengrondslagsom. De te heffen premie in 2008 volgens de hierboven beschreven systematiek komt dus neer op (26,1% - (26,1% - 24,9%)/3 =) 25,7%. 5.3 Beleggingsbeleid Verklaring beleggingsbeginselen Het bestuur heeft voor het vormgeven en uitvoeren van het beleggingsbeleid de volgende beleggingsbeginselen opgesteld. In het beleggingsbeleid staat het doel van SPS ten aanzien van de verschillende belanghebbenden voorop. De beleggingsbeginselen vertalen zich in beleidskeuzes voor de inrichting van het vermogensbeheer. Het (beleggings)beleid is erop gericht om te komen tot uitkeringen met perspectief op indexatie. Dit dient in de tijd evenwichtig verdeeld te worden en over de verschillende leeftijdsgroepen deelnemers plaats te vinden. Om de beoogde pensioenuitkeringen op de korte en lange termijn veilig te stellen, zal het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Op de lange termijn behalen aandelen een beter rendement dan obligaties. Diversificatie over beleggingscategorieën, regio s en thema s is noodzakelijk. Een gespreide portefeuille beperkt het risico. Hierbij moet rekening gehouden worden met complexiteit en transparantie. De mismatch van het valutarisico levert op de lange termijn geen extra rendement. De globalisering van de economie biedt mogelijkheden om te beleggen in opkomende markten. Het bestuur acht het op sommige markten mogelijk om door middel van actief beheer een rendement te realiseren dat boven het gemiddelde van die markt ligt. Het bestuur vindt het van belang dat de beleggingen binnen het kader van internationaal geaccepteerde uitgangspunten als maatschappelijk verantwoord kunnen worden bestempeld. Het bestuur zal bij beleggingskeuzes meewegen dat het rendement-risicoprofiel niet ongunstig wordt beïnvloed. Er zal alleen belegd worden in en financiële transacties worden uitgevoerd met instrumenten die qua complexiteit voldoende transparant en begrijpelijk zijn. Strategische Asset Allocatie Het bestuur heeft besloten om aan de strategische asset allocatie de categorie liquiditeiten toe te voegen. De allocatie naar liquiditeiten wordt in mindering gebracht op de allocatie naar vastrentende waarden en is onder andere ingegeven door de volgende overwegingen. Het fonds heeft in een periode van 12 maanden ongeveer 5% van het vermogen nodig om pensioenuitkeringen en kosten te dekken. De daarvoor benodigde middelen worden belegd in kortlopende euro staatsobligaties of liquide middelen om het risico op waardedaling op deze (korte) termijn te beperken. De rendementen op kortlopende euro staatsobligaties waren en blijven naar verwachting vooralsnog laag in verhouding tot rendementen die behaald kunnen worden op liquiditeiten (spaarrekeningen). 15

17 De strategische allocatie wordt dan ook als volgt vastgesteld: Norm Minimum Maximum ALM Mrt Vastrentende waarden 70% 60% 80% 75% 69% Aandelen 25% 20% 30% 25% 26% Liquiditeiten 5% % 10% % % % 100% 100% 100% De bandbreedtes geven de ruimte aan waarbinnen het bestuur tot tactische allocatie kan besluiten. Vastrentende waarden Het totale gewicht van de vastrentende waarden is vastgesteld op 70%. Hieronder wordt de verdere onderverdeling naar subcategorieën aangegeven. Daarbij wordt het volgende in acht genomen. De discretionaire euro staatsobligatie portefeuille staat in dienst van het afdekken van het renterisico op de verplichtingen. Over het moment waarop tot beleggingen in Emerging Market Debt (EMD) en High Yield Obligaties (HY) gaat worden belegd alsmede welke beheerders daarvoor worden aangesteld, moet door bestuur nog nader worden besloten. Aangezien het beleggen in EMD en HY een toename van het risico betekent, is de daadwerkelijke implementatie mede afhankelijk de beschikbaarheid van risicobudget uit de vermindering van risico in andere categorieën en de keuze om dit budget elders aan te wenden. De verdeling binnen vastrentende waarden ziet er als volgt uit: Norm Minimum Maximum ALM Mrt Euro staatsobligaties (plus): 76% - Euro staatsobligaties 76% 60% 90% 84% - Euro Government Related 0% 0% 15% 0% Credits: 20% - Credits ex financials 10% 5% 15% 8% - Credits 10% 5% 15% 8% Emerging Market Debt 3% 0% 5% 3% 0% High Yield obligaties 1% % 5% 1% % % 100% 100% De beleggingen in Euro staatsobligaties en Euro Government Related obligaties zullen een minimale rating kennen van AA- (S&P rating) en Aa3 (Moody rating). 16

18 De volgende benchmarks worden gehanteerd: Benchmark Return ALM Euro staatsobligaties (plus) - Euro staatsobligaties Verplichtingen 3,0% - Euro Government Related Verplichtingen 3,0% Credits: - Credits ex financials Barclays Euro Aggregate Corporate Index 5,0% - Credits ibox Euro Corporates 5,0% Emerging Market Debt JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (unhedged) 6,0% High Yield obligaties Merrill Lynch US HY Master II Constrained Index Euro hedged 5,6% Het beheer van de diverse subcategorieën is of zal bij de volgende partijen worden neergelegd: Beheerder Euro staatsobligaties (plus): - Euro staatsobligaties ING IM - Euro Government Related ING IM Credits: - Credits ex financials` Morgan Stanley - Credits Standard Life Investments Emerging Market Debt te selecteren High Yield obligaties te selecteren Rentematch De rentematch wordt strategisch op 60% gehandhaafd. Hierbij geldt een bandbreedte van 55% - 65%. Met de rentematch wordt beoogd de effecten op de dekkingsgraad van het fonds als gevolg van wijzigingen in de rentecurve te beperken. De rentematch is als volgt gedefinieerd: De mate van renterisicoafdekking (rentehedgecoëfficiënt) wordt daarbij op de volgende manier gedefinieerd: Rentehedgecoëfficiënt VPV Exposure Rente assets * Mod. Duration Marktwaarde VPV * Mod. Duration RenteAssets Onder Rente-assets worden alle vastrentende beleggingen verstaan, met uitzondering van de subcategorieën High Yield en Emerging Markets Debt. Voor deze vastrentende Beleggingen is de exposure gelijk aan de marktwaarde. De Modified Duratie van de vastrentende Beleggingsinstelling Standard Life Invest European Corporate Bond Fund wordt gelijkgesteld aan de benchmarkduratie. De Modified Duratie van de vastrentende Beleggingsinstelling Morgan Stanley Euro Corporate Bond ex financials Fund wordt gelijk gesteld aan de benchmarkduratie van de Barclays Euro Aggregate Corporate,exfinancials index. De Modified Duratie van de Discretionaire Staatsleningen Plusportefeuille wordt gelijkgesteld aan de feitelijke Modified Duratie van deze portefeuille. De rente-assets bestaan vooralsnog slechts uit de vastrentende Beleggingsinstellingen en discretionaire beleggingen, er wordt vooralsnog discretionair geen gebruik gemaakt van rentederivaten. 17

19 De marktwaarde(vpv), Voorziening Pensioen Verplichtingen, is de ultimo maand waarde van de VPV zoals berekend door de actuariële afdeling van AZL. De Mod. Duration VPV is de modified duratie van de VPV, eveneens berekend door de actuariële afdeling van AZL, op basis van dezelfde kasstromen die ten grondslag liggen aan de berekening van de VPV. De rentematch wordt beheerd door ING IM. ING IM zal het matchpercentage monitoren en per ieder kwartaaleinde vaststellen en rapporteren aan het bestuur. Daarbij zal ING IM een advies voegen om binnen de bandbreedte al dan niet en in welke mate tactisch af te wijken van het normpercentage. Indien het matchpercentage per kwartaaleinde buiten de gestelde bandbreedte valt, zal deze of naar het normpercentage of door het bestuur op basis van het advies van ING IM bepaalde afwijkende percentage worden geherbalanceerd. Aandelen Het totale gewicht van aandelen in de portefeuille is vastgesteld op 25%. In de periode van dit beleggingsplan zal ook in de categorie aandelen binnen de bandbreedtes tactisch beleid worden ingevoerd. Daarnaast zullen de beheerders worden geëvalueerd en de effectiviteit van de allocatie naar de verschillende beheerders. Dat kan leiden tot aanpassingen van de allocatie naar de beheerders. De verdeling naar subcategorieën is als volgt: Norm Minimum Maximum ALM Mrt Aandelen (ontwikkelde markten) 97% 65% 100% 97% 98% Euro Stoxx50 0% 0% 8% Stoxx Mid 200 0% 0% 3% Asia Pacific ex Japan 0% 0% 2% Emerging Markets 3% 0% 7% 3% 2% Minimum Volatility aandelen 0% % 35% % 100% 100% De volgende benchmarks worden gehanteerd: Benchmark Return ALM Aandelen (ontwikkelde markten) MSCI World (DM) NDR 8,3% Euro Stoxx50 DJ Euro Stoxx 50 8,3% Stoxx Mid 200 DJ Stoxx Mid 200 TR 8,3% Asia Pacific ex Japan MSCI Asia Pacific ex Japan 8,3% Emerging Markets MSCI Emerging Markets TRN 9,6% Minimum Volatility aandelen MSCI World (DM) NDR 9,6% 18

20 Het beheer van de diverse subcategorieën is of zal bij de volgende partijen worden neergelegd: Aandelen (ontwikkelde markten) Euro Stoxx50 Stoxx Mid 200 Asia Pacific ex Japan Emerging Markets Minimum Volatility aandelen Beheerder Blackrock Indexpeople Indexpeople Indexpeople Indexpeople Indexpeople Te selecteren Te selecteren Liquiditeiten Behalve ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering worden er strategisch liquide middelen ter grootte van 5% aangehouden ter dekking van de pensioenuitkeringen en uitvoeringskosten in de komende 12 maanden. De liquide middelen worden aangehouden in de vorm van tegoeden op spaarrekeningen of (spaar)deposito s (looptijd < 3 maanden) bij financiële instellingen die voldoen aan een minimale kredietwaardigheid van A-1 (Standard and Poor s) / P-1 (Moody s). Voor de selectie van de financiële instellingen wordt advies ingewonnen van ING IM. Het beheer van de liquide middelen wordt gevoerd door ING IM. Als benchmark voor het rendement wordt de 7-daagse EONIA-index gehanteerd. Overigen Valutarisico Als beleid hanteert het fonds dat de valuta risico s volledig worden afgedekt. De inspanningen en de kosten die gepaard zouden gaan met het continu en volledig afdekken van alle valutarisico s in de verschillende subcategorieën wegen niet in alle gevallen op tegen de omvang van de risico s die worden gelopen. Het fonds heeft dan ook voor de volgende benadering gekozen: De valutarisico s die voortvloeien uit de aandelen portefeuille worden afgedekt voor zover de waarde van de belegging in vreemde valuta meer bedraagt dan 5% van de waarde van de totale aandelen portefeuille. In die gevallen wordt als norm aangehouden dat het betreffende valutarisico voor 100% wordt afgedekt. Hierbij wordt een bandbreedte aangehouden van 95% minimum tot 105% maximum. De monitoring van het valutarisico geschiedt door ING IM. ING IM zal maandelijks bepalen voor welk percentage de valutarisico s zijn ingedekt, dit rapporteren en de afdekking van het risico zo nodig aanpassen. Aanpassing naar de norm zal pas gescheiden indien de percentages van de afdekkingen buiten de bandbreedte vallen. Afdekking van de valutarisico s vindt plaats door middel van valutatermijn transacties met looptijden van maximaal 3 maanden met ABN AMRO als tegenpartij. 19

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst UITVOERINGSOVEREENKOMST HAGEE STICHTING, hierna te noemen "de stichting", gevestigd te Amstelveen, en hierna te noemen "de werkgever", gevestigd te Amstelveen, hieronder

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de invulling van het begrip consistentie

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Pensioenen... Crisisplan 2015

Pensioenen... Crisisplan 2015 Pensioenen.............................................. Crisisplan 2015 17 september 2015 INHOUD Inleiding... 1 Beschrijving van de financiële crisis... 1 Kritische dekkingsgraad... 2 Maatregelen die

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers):

Matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers): Matrix ten aanzien van de toeslag en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers): Toeslagbeleid, A. Geen beleid over B. Geen doelgericht toeslagbeleid Er is geen

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie

10. Het Financieel Crisisplan

10. Het Financieel Crisisplan 10. Het Financieel Crisisplan Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien de beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorontwerp van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 in verband met invoering van de reële ambitieovereenkomst en aanpassing van het

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Actuariële richtlijnen

Actuariële richtlijnen Actuariële richtlijnen II.3 Actuariële richtlijnen Op grond van artikel 10, vijfde lid van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (A.B. 1998 no. GT 17 en zoals gewijzigd A.B. 2001 no. 91)

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Protector", statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ;

Stichting Pensioenfonds Protector, statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ; Esso Nederland B.V., statutair gevestigd te Breda, ExxonMobil Chemical Holland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en ExxonMobil Financial Services B.V., statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 INLEIDING 2 1 HOOFDLIJNEN VAN DE INTERNE ORGANISATIE 3 1.1 VERDELING TAKEN,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds

Financieel crisisplan NN CDC Pensioenfonds NN CDC Pensioenfonds per 8 juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Opzet van het financieel crisisplan...3 1. Risico s en crisissituaties...4 2. Maatregelen ter voorkoming van crisissituaties en herstel

Nadere informatie

Indexatiebeleid Financiering Reglement Communicatie

Indexatiebeleid Financiering Reglement Communicatie Matrix 1 ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers) 2 : Indexatiebeleid, A. Geen B. Geen doelgericht indexatiebeleid

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting Pensioenfonds HAL, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen "het Fonds", en HAL Holding N.V., gevestigd te Curaçao, alsmede de rechtspersonen waarvan HAL Holding N.V.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie