Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012"

Transcriptie

1 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

2 Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Hoofdzetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg. Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Standard Life Investments Global SICAV. Als u meer informatie over de vennootschap wenst voordat u belegt, raadpleeg dan het volledige prospectus van de vennootschap, voor het laatst herzien in maart Details over de portefeuille van de vennootschap vindt u in het recentste jaarverslag of tussentijdse verslag. Inhoud Algemene informatie 1 Voorstelling van de vennootschap 2 Toezichthoudende instantie 3 Informatie over de beleggingen 5 Wat is de impact van belastingen op mijn belegging? 6 Wat zijn de kosten? 7 Informatie voor de belegger 7 Aanvullende informatie 8 Resultaten van de fondsen Specifieke informatie over de fondsen: Aandelenfondsen 9 Asian Equities Fund 10 China Equities Fund 11 European Equities Fund 12 European Equity Unconstrained Fund 13 Global Equities Fund 14 Japanese Equities Fund 15 US Equities Fund 16 Global REIT Focus Fund 17 European Smaller Companies Fund 18 Indian Equities Fund 19 Global Emerging Markets Equities Fund 20 Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund 21 Japanese Equity Unconstrained Fund Specifieke informatie over de fondsen: Obligatiefondsen 22 Euro Government Bond Fund 23 Euro Inflation-Linked Bond Fund 24 European Corporate Bond Fund 25 European High Yield Bond Fund 26 Global Bond Fund 27 Global Inflation-Linked Bond Fund 28 Euro Government All Stocks Fund 29 Euro Aggregate Fund 30 US Corporate Bond Fund 31 Emerging Market Debt Fund 32 Global High Yield Bond Fund 33 Global Corporate Bond Fund 34 European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund Specifieke informatie over de fondsen: Absoluutrendementfondsen 35 Global Absolute Return Strategies Fund 36 Absolute Return Global Bond Strategies Fund

3 Algemene informatie Voorstelling van de vennootschap Achtergrondinformatie over de vennootschap De vennootschap is op 16 november 2000 opgericht als een société d'investissement à capital variable (SICAV) naar Luxemburgs recht. Standard Life Investments Global SICAV is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal onder zelfbeheer, in het Groothertogdom Luxemburg geregistreerd als instelling voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ) in overeenstemming met Deel 1 van de Luxemburgse wet ( ICB-wet ) van 17 december 2010 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) betreffende instellingen voor collectieve belegging ( ICB ) en met Richtlijn 2009/65 EG van het Europees Parlement en de Raad ( ICBE-richtlijn ) zoals gewijzigd. De voornaamste doelstelling van de vennootschap is de beleggers een waaier van professioneel beheerde subfondsen te bieden, met beleggingen in een breed universum van effecten en/of andere toegestane beleggingen om een optimaal rendement op het belegde kapitaal te behalen en het beleggingsrisico te verminderen door een brede diversificatie. Achtergrondinformatie over de fondsen De vennootschap is een paraplufonds met verschillende subfondsen ( fondsen ), die elk een eigen beleggingsdoelstelling hebben en door één of meer aandelenklassen worden vertegenwoordigd, zoals beschreven in het volledige prospectus. De raad van bestuur kan in de toekomst de oprichting van nieuwe fondsen met een andere doelstelling toestaan, op voorwaarde dat dit vereenvoudigde prospectus wordt aangepast. Beheer van de SICAV De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de vennootschap, met inbegrip van het beleggingsbeleid. Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Stephen Acheson Director of Standard Life Account Management Standard Life Investments Limited Edinburg Schotland Leden Dhr. Desmond G. Doran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Limited Edinburg Schotland Mevr. Jennifer Richards Head of Standard Life Investments, Ireland 90 St Stephen s Green Dublin 2 Ierland Dhr. Michael Evans Chief Operating Officer Standard Life Investments Inc Montreal Canada Dhr. Manuel Hauser Onafhankelijke bestuurder 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg Promotors Standard Life Investments Global SICAV is opgericht door Standard Life Investments Limited, een besloten vennootschap, die een volle dochteronderneming is van Standard Life Plc. Dagelijkse leiding De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van de SICAV aan de volgende personen toevertrouwd: Dhr. Desmond G. Doran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Dhr. Stephen Campbell Investment Director Product Management and Governance Standard Life Investments Beiden te: 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland Vereenvoudigd prospectus

4 Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) De raad van bestuur heeft Standard Life Investments Limited en zijn dochterondernemingen aangesteld als vermogensbeheerder voor elk fonds. Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburg EH2 2LL De gevolmachtigde beheerder is: Standard Life Investments (USA) Limited Hoofdzetel: 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland Hoofdkantoor: One Beacon Street 34th Floor Boston MA Verenigde Staten van Amerika De raad van bestuur heeft bepaalde taken aan de volgende organisaties gedelegeerd: Registerhouder en transfer-kantoor, corporate en domiciliëringsagent en administrateur The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Bewaarder en depotbank The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Accountants PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 400, route d'esch B.P L-1014 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Juridisch adviseur Clifford Chance 2-4 Place de Paris B.P L-1011 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Hoofdverdeler Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland 2 Vereenvoudigd prospectus 2012

5 Informatie over de beleggingen Algemene risicofactoren Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende types beleggingsrisico s die aan de subfondsen verbonden kunnen zijn: Algemeen Aandeelhouders dienen zich er rekenschap van te geven dat alle beleggingen met risico s gepaard gaan en dat er geen garantie wordt gegeven dat een belegging in een subfonds geen verliezen zal veroorzaken noch enige garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden bereikt. Noch de vermogensbeheerders noch de met hen verbonden instellingen in de hele wereld garanderen enige prestaties of toekomstige rendementen met betrekking tot de vennootschap of enig subfonds van de vennootschap. Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst. Het bedrag dat de aandeelhouder terugkrijgt, wordt ook beïnvloed door kosten. Het terugbetaalde bedrag kan lager zijn dan de oorspronkelijke belegging. De waarde van en de inkomsten uit de belegging van de aandeelhouders kunnen zowel dalen als stijgen. Fiscale wetgeving kan veranderen. De kosten in de subfondsen kunnen in de toekomst eventueel worden verhoogd. Subfondsen die in een beperkt aantal aandelen, in bepaalde types activa of in bepaalde overzeese markten beleggen kunnen aan verhoogde risico s en volatiliteit blootstaan. De inflatie vermindert de koopkracht van het belegde kapitaal en de inkomsten van de aandeelhouder. Wisselkoersen De referentievaluta van elk subfonds is niet noodzakelijk de beleggingsvaluta van dat subfonds. Er wordt belegd in die valuta s die de subfondsen naar het oordeel van de vermogensbeheerder het meeste voordeel zullen opleveren. Wisselkoersschommelingen in vreemde valuta s beïnvloeden de waarde van de fondsaandelen in de aandelen- en obligatiesubfondsen. Aandeelhouders die beleggen in een subfonds in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds, moeten er rekening mee houden dat de waarde van hun belegging kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Warrants In verband met beleggingen in warrants moeten de beleggers er zich rekenschap van geven dat het risico van een belegging in warrants hoger is dan voor aandelenbeleggingen vanwege het hefboomeffect van een belegging in warrants en de prijsvolatiliteit van warrants. Rentevoeten De waarde van de vastrentende instrumenten in de subfondsen fluctueert doorgaans tegengesteld aan de renteschommelingen. Bijgevolg kunnen deze fluctuaties de prijs van de fondsaandelen beïnvloeden. Renteschommelingen kunnen de renteinkomsten van een subfonds beïnvloeden, maar ook een positieve of negatieve invloed op de dagelijkse intrinsieke waarde van de aandelen van het subfonds uitoefenen. Beleggingen in aandeleninstrumenten De waarde van een subfonds dat in aandelen en aanverwante instrumenten belegt, wordt beïnvloed door fluctuaties op de aandelenmarkten, door waardeschommelingen van de individuele instrumenten in de portefeuille en ook door economische, politieke en bedrijfsgebonden veranderingen. De aandelenmarkten en de individuele instrumenten zijn soms erg volatiel en de koersen kunnen heel snel fluctueren. Aandelen van kleinere ondernemingen zijn gevoeliger voor deze fluctuaties dan aandelen van grotere bedrijven. Dit risico beïnvloedt de waarde van dit soort subfondsen, die fluctueert als de waarde van de onderliggende aandeleninstrumenten fluctueert. Beleggingen in vastrentende instrumenten of andere schuldinstrumenten Aan alle vastrentende instrumenten of andere schuldinstrumenten is het fundamentele risico verbonden dat de uitgevende instelling eventueel niet in staat is de rente te betalen of het kapitaal af te lossen. Doorgaans is aan overheidsschulden het laagste kredietrisico verbonden, wat resulteert in een lager rendement. Bedrijfsschulden bieden een hoger rendement wegens het hogere risico. De waarde van die schuldinstrumenten wordt echter beïnvloed door veranderingen in de economische en politieke vooruitzichten. Beleggingen in hoogrentende schuldinstrumenten Wegens het volatiele karakter van schuldinstrumenten onder investment grade en het overeenkomstige wanbetalingsrisico moeten beleggers in subfondsen die in hoogrentende schuldinstrumenten beleggen, in staat zijn aanzienlijke tijdelijke verliezen op hun kapitaal en mogelijke fluctuaties van de inkomsten te aanvaarden. De vermogensbeheerder zal de risico s in verband met schuldinstrumenten onder investment grade trachten te beperken door de beleggingen te diversifiëren op het gebied van emittenten, sectoren en kredietkwaliteit. Beleggingen in opkomende markten Potentiële beleggers dienen er rekening mee te houden dat beleggingen in opkomende markten extra risico s inhouden ten opzichte van andere beleggingen. De potentiële beleggers moeten zich meer bepaald bewust zijn van de volgende factoren: (i) (ii) aan een belegging in om het even welke opkomende markt is meer risico verbonden dan aan een belegging in een ontwikkelde markt (bv. beperkingen op belegging en repatriëring, wisselkoersschommelingen, overheidsinmenging in de privésector, meldingsplicht voor de beleggers, eventueel beperkte mogelijkheid tot rechtsverhaal voor de vennootschap); opkomende markten bieden mogelijk minder beleggersinformatie en beleggersbescherming; (iii) in sommige landen is eigendom in buitenlandse handen aan controles onderworpen; en (iv) in sommige landen worden boekhoudnormen en auditpraktijken toegepast die een afwijkend resultaat te zien geven ten opzichte van jaarrekeningen die zijn opgesteld door accountants die internationaal aanvaarde boekhoudregels volgen. Beleggingen in nieuwe uitgiften bij een beursintroductie (IPO's) Afhankelijk van interne controles kunnen sommige subfondsen in nieuw geïntroduceerde beursuitgiften (IPO) beleggen. Die nieuwe uitgiften kunnen erg volatiel zijn. Bovendien houdt een subfonds dit soort aandelen soms maar een korte tijd, zodat de kosten voor het subfonds eventueel verhogen. Sommige beleggingen in IPO s hebben een onmiddellijke en sterke impact op de prestaties van een subfonds. Niet als hedging bedoelde transacties Alle subfondsen mogen speciale beleggings-en hedgingtechnieken en -instrumenten gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zoals beschreven in het volledige prospectus. Wegens de sterkere volatiliteit en mindere liquide verhandelbaarheid houden deze niet als hedging bedoelde transacties een hoger risico in dan beleggingen in effecten. Deze niet als hedging bedoelde transacties worden zo gebruikt dat ze overeenstemmen met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de subfondsen. Effectenleningen De vennootschap mag de effecten in de portefeuille van een subfonds uitlenen aan vooraanstaande financiële instellingen of via een erkende clearinginstelling. Hoewel de risico s in dergelijke transacties beperkt worden door middel van pandovereenkomsten, bestaat het risico dat de lener in gebreke blijft. Transactions in options, futures and swaps Met het oog op hedging, efficiënt portefeuillebeheer, beheer van de duration en risicobeheer van de portefeuille, kan elk subfonds trachten zijn onderliggende activa te beschermen of zijn rendement te verhogen door het gebruik van opties, futures en swaps en door het gebruik van speciale beleggingsen hedgingtechnieken en -instrumenten, zoals beschreven in appendix B van het volledige prospectus. De mogelijkheden om deze technieken en instrumenten te gebruiken, kunnen beperkt zijn als gevolg van marktvoorwaarden en reglementaire beperkingen en er kan niet worden gegarandeerd dat het met het gebruik van deze technieken en instrumenten beoogde doel zal worden bereikt. Transacties in de optie- en futuresmarkten en in swaps en valutacontracten brengen beleggingsrisico s en transactiekosten met zich mee die de subfondsen niet zouden hebben als zij geen gebruik zouden maken van deze technieken en instrumenten. Als de vermogensbeheerder (of een gevolmachtigde beheerder) onjuiste voorspellingen maakt betreffende de richting van de aandelen-, valuta- en rentemarkten, kan het subfonds door de nadelige gevolgen daarvan in een slechtere toestand verkeren dan als deze strategieën niet waren gebruikt. Aan subfondsen die derivaten als onderdeel van hun beleggingen gebruiken, is een veel hoger risico verbonden. Als gevolg van de beleggingen in derivaten nemen de beleggers dus meer risico s met hun geld. Vereenvoudigd prospectus

6 Informatie over de beleggingen Gehedgede aandelenklassen In verband met de aandelenklassen die aangeboden worden in een andere valuta dan de referentievaluta van het betrokken subfonds en die afgedekt zijn tegen het valutarisico, moeten de beleggers er rekening mee houden dat de hedgingstrategie bedoeld is om het wisselkoersrisico te verminderen, niet om het uit te sluiten. Er is geen garantie dat de blootstelling van de valuta waarin de aandelen zijn uitgedrukt volledig kan worden afgedekt tegen de referentievaluta van het betrokken subfonds. De beleggers moeten er rekening mee houden dat de hedgingstrategie een passieve beleggingsstrategie is die niet bedoeld is voor speculatie. De succesvolle toepassing van de hedgingstrategie kan het voordeel van waardedalingen van hun beleggingsvaluta ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds reduceren. Specifieke risicofactoren Absoluutrendementfondsen 1. Uitgebreid gebruik van derivaten Om zijn doelstellingen te bereiken, gebruikt een absoluutrendementfonds een combinatie van traditionele beleggingen (zoals aandelen, obligaties en valuta s) en geavanceerde technieken, waarbij het uitgebreid gebruik kan maken van derivaten. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van een onderliggend actief, zoals een aandeel of obligatie. Ze worden frequent gebruikt op de internationale financiële markten. Indien ze zorgvuldig worden gebruikt, vormen derivaten een doeltreffende en rendabele manier van beleggen. Derivaten kunnen echter leiden tot een verhoogde volatiliteit van de rendementen in een subfonds, en vereisen dan ook een solide en uitgebreid risicobeheerproces. Hoewel het subfonds geen contanten zal lenen voor beleggingsdoeleinden, zal de totale marktblootstelling doorgaans de intrinsieke waarde van het subfonds overtreffen. Derivaten kunnen op of buiten de beurs verhandeld worden. 2. Gebruik van shortposities Gemeenschappelijke beleggingsfondsen nemen doorgaans alleen longposities in. Het subfonds zal door gebruik te maken van bepaalde derivatentechnieken zowel long- als shortposities nemen in afzonderlijke aandelen en markten. Beleggen in longposities houdt in dat de waarde van het derivaat zal stijgen of dalen in dezelfde richting als de onderliggende marktwaarde van het actief waarvan het is afgeleid. Beleggen in shortposities daarentegen houdt in dat de waarde van het derivaat zal stijgen of dalen in de tegenovergestelde richting van de onderliggende marktwaarde van het actief waarvan het is afgeleid. 3. Tegenpartijrisico De beleggingsadviseur kan een beroep doen op een of meer afzonderlijke tegenpartijen om derivatentransacties aan te gaan namens het subfonds. Van tijd tot tijd kan het subfonds verplicht zijn in dat kader een onderpand te verstrekken. In dit geval zal het onderpand uit het vermogen van het subfonds worden betaald. Wanneer een derivatencontract gunstig evolueert voor het subfonds, bestaat er een risico dat de tegenpartij haar contractuele verplichtingen volgens de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. De beleggingsadviseur beoordeelt de kredietwaardigheid van tegenpartijen in het kader van het risicobeheerproces en zal gewoonlijk zakelijke zekerheden houden om dit risico te beperken. 4. Actief fondsbeheer De meeste risico s voor traditionele beleggingsfondsen hangen af van het type beleggingen die gehouden worden (d.w.z. aandelen, vastrentende effecten, vastgoed enz.). De risico s die worden toegevoegd door fondsbeheerbeslissingen zijn doorgaans kleiner dan die van de activatypes zelf. Absoluutrendementfondsen echter zijn niet zo gestructureerd dat het grootste deel van het rendement wordt gegenereerd uit traditionele activatypes. In plaats daarvan halen ze het grootste deel van hun rendement uit zeer specifieke strategieën. Daardoor hangen de risico s van het subfonds hoofdzakelijk af van de fondsbeheerbeslissingen en minder van de kenmerken van de onderliggende traditionele activatypes. 5. Correlatie Het subfonds zal beleggen in een divers scala van beleggingsstrategieën die volgens de beleggingsadviseur over aantrekkelijke risico-rendementskenmerken beschikken. Hoewel de breedte van de strategieën aanzienlijk is, kan het subfonds onderhevig zijn aan een hoger risico- en volatiliteitsniveau dan verwacht als de strategieën een sterkere correlatie beginnen te vertonen, d.w.z. als ze onderling in dezelfde richting evolueren. Meer informatie over het gebruik van derivaten is te vinden in het volledige prospectus. 4 Vereenvoudigd prospectus 2012

7 Wat is de impact van belastingen op mijn belegging? Belasting van de fondsen De SICAV is in Luxemburg geen belastingen verschuldigd behalve een jaarlijkse taxe d'abonnement (abonnementsheffing), die aan het einde van elk kwartaal berekend wordt en verschuldigd is. De rente- en dividendinkomsten die de vennootschap uit beleggingen ontvangt, kunnen aan bronbelasting tegen verschillende tarieven onderworpen zijn. Dergelijke bronbelastingen zijn meestal niet recupereerbaar. De subfondsen kunnen ook aan andere buitenlandse belastingen onderworpen zijn. Belasting van de belegger Op de datum van dit prospectus zijn de aandeelhouders niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting of bronbelasting in Luxemburg met betrekking tot het bezit, de verkoop, aankoop of inkoop van aandelen in de vennootschap. Mogelijke uitzonderingen zijn aandeelhouders die hun officiële woonplaats, hun verblijfplaats of een permanente vestiging, permanente vertegenwoordiging of vaste basis van activiteiten in Luxemburg hebben, aandeelhouders die voormalige ingezetenen van Luxemburg zijn, aandeelhouders die een aanzienlijk aandelenbezit (d.w.z. een direct of indirect aandelenbezit van minstens 10% samen met hun familieleden) in de vennootschap hebben en die kapitaalwinst op de aandelen van de vennootschap realiseren binnen 6 maanden na de aankoop ervan, of aandeelhouders die onder de bepalingen van de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad vallen (de EU-spaarrichtlijn ). De EU-spaarrichtlijn trad in werking op 1 juli Krachtens de EU-spaarrichtlijn is elke lidstaat verplicht de belastingautoriteiten van een andere lidstaat details te verstrekken over betalingen van rente of gelijksoortige inkomsten die zijn uitbetaald door een persoon binnen zijn rechtsgebied aan een particuliere ingezetene van die andere lidstaat of aan overige entiteiten in de zin van de EU-spaarrichtlijn. Gedurende een overgangsperiode mogen Oostenrijk en Luxemburg evenwel een optioneel systeem voor de uitwisseling van gegevens toepassen, waarbij de lidstaat een bronbelasting heft op betalingen aan economisch begunstigden die niet voldoen aan een van de twee procedures voor gegevensuitwisseling. Het systeem van bronbelasting is van toepassing gedurende een overgangsperiode. Het tarief bedraagt 20% van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli De overgangsperiode begon op 1 juli 2005 en eindigt op het einde van het eerste belastingjaar nadat bepaalde niet-lidstaten van de EU met de uitwisseling van gegevens betreffende dergelijke betalingen hebben ingestemd. België hanteerde het systeem van bronbelasting, maar is op 1 januari 2010 overgestapt naar de uitwisseling van gegevens. Krachtens de EU-spaarrichtlijn moet eventueel bronbelasting worden geheven wanneer rente, in de zin van de EU-spaarrichtlijn, door een betaalagent wordt betaald aan een particuliere ingezetene van een andere lidstaat of aan overige entiteiten in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De term rente in de zin van de EU-spaarrichtlijn heeft een brede betekenis en omvat onder bepaalde voorwaarden ook de uitkeringen en kapitaalwinsten uit beleggingsfondsen. Inkopen van aandelen vallen echter niet in het toepassingsgebied van de EU-spaarrichtlijn als een subfonds niet meer dan 25% direct of indirect belegt in schuldvorderingen in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De uitkeringen van een subfonds vallen ook niet in het toepassingsgebied van de EU-spaarrichtlijn als een subfonds niet meer dan 15% direct of indirect belegt in schuldvorderingen in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige wetgeving en administratieve praktijk en kan eventueel veranderen. Meer informatie over belastingen in bepaalde rechtsgebieden is te vinden in het volledige prospectus van de vennootschap. Potentiële beleggers dienen inlichtingen, en indien nodig advies, in te winnen over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (onder meer in verband met belastingen, valutacontroles en de status van Prohibited Person) die van toepassing zijn op de inschrijving, de aankoop, het bezit, de conversie en de inkoop van aandelen in het land waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun officiële woonplaats hebben, en na te gaan welke impact de EU-spaarrichtlijn op hun belegging heeft. Vereenvoudigd prospectus

8 Wat zijn de kosten? Bij inschrijving De inschrijvingsprijs is de intrinsieke waarde per aandeel plus een uitgifteprovisie van maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel. Deze provisie wordt aan de hoofdverdeler of een gevolmachtigde verdeler betaald. Alle heffingen, provisies en andere kosten die moeten worden betaald in een land voor een inschrijving op aandelen, zullen bij de inschrijvingsprijs worden gerekend. Het resterende bedrag, dit wil zeggen na aftrek van deze kosten en de uitgifteprovisie, wordt gebruikt om aandelen in het fonds te kopen. Jaarlijks De SICAV rekent een jaarlijkse beheervergoeding aan voor elk fonds. Deze vergoeding wordt gebruikt om de vermogensbeheerder, de gevolmachtigde beheerder, de hoofdverdeler en eventuele gevolmachtigde verdelers te betalen. De vergoeding wordt maandelijks achteraf uit het fonds betaald en wordt berekend op het gemiddelde dagelijkse nettovermogen van het fonds. Ook alle heffingen, provisies en andere kosten die worden aangerekend in de landen waar de aandelen van de SICAV worden verkocht, worden ten laste van de fondsen gebracht. De SICAV maakt geen gebruik van soft commissions, noch van overeenkomsten voor fee-sharing. Totale kostenratio (TKR) De TKR meet de jaarlijkse werkingskosten van de fondsen, exclusief transactiekosten. Deze informatie helpt u de jaarlijkse werkingskosten van verschillende producten te vergelijken. De jaarlijkse werkingskosten van het fonds omvatten: Beheerkosten Administratieve kosten Bewaarloon Bezoldiging van de bestuurders Vergoedingen die verband houden met de taken van de bewaarder Honoraria voor accountantscontrole Betalingen aan verstrekkers van aandeelhoudersdiensten Juridische kosten Distributiekosten of kosten voor de intrekking van deelnemingsrechten ten laste van het fonds Registratiekosten of soortgelijke lasten De jaarlijkse beheervergoeding is in de TKR opgenomen. De uitgifteprovisie is niet inbegrepen. 6 Vereenvoudigd prospectus 2012

9 Informatie voor de belegger Hoe beleg ik in een fonds? Vul een inschrijvingsformulier in en zend het per post of per fax naar de centrale administratie in Luxemburg of naar een op het formulier vermelde verdeler. U kunt in vier verschillende aandelenklassen beleggen: klasse A, klasse D, klasse Y en klasse Z. Aandelen van klasse A zijn voor alle beleggers beschikbaar, klasse D is uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd en de klassen Y en Z zijn bedoeld voor bedrijven van de groep Standard Life. Klasse Y is enkel geactiveerd voor de volgende fondsen: China Equities, Global REIT Focus, Indian Equities en Global Inflation-Linked Bond Fund. In bepaalde fondsen kunnen ook klassencategorieën worden aangeboden die in een andere referentievaluta dan de referentievaluta van het fonds zijn uitgedrukt ( valuta s van de klasse ). Meer details vindt u in het volledige prospectus. U kunt in een of meer fondsen beleggen. In de fondsen is een minimaal inschrijvingsbedrag van toepassing, zoals vermeld in het onderdeel met specifieke informatie over de fondsen. Inschrijvingen die de centrale administratie ontvangt op een waarderingsdag vóór 13 uur Luxemburgse tijd, worden op die waarderingsdag behandeld tegen de intrinsieke waarde per aandeel die op die waarderingsdag wordt bepaald. De betaling moet in de referentievaluta van de klasse gebeuren, binnen 4 Luxemburgse werkdagen na de toepasselijke waarderingsdag. Zo snel mogelijk wordt u per post een bevestiging van de transactie toegezonden. Kan ik geld opnemen? Ja, u kunt op elk ogenblik een deel van uw belegging verzilveren. Zend uw verzoek per post of per fax naar de centrale administrateur of een verdeler. Uw verzoek moet de volgende gegevens bevatten: uw rekeningnummer en persoonsgegevens, de klasse en de naam van het fonds en het aantal aandelen dat u wilt laten inkopen of het geldbedrag dat u wilt laten inkopen na aftrek van een eventuele inkoopprovisie. U moet een minimumpositie aanhouden om uw rekening open te houden. Dieminimum - posities zijn vermeld in het onderdeel met specifieke informatie over de fondsen. Verzoeken die vóór 13 uur Luxemburgse tijd worden ontvangen, worden dezelfde dag behandeld en tegen de aandelenprijs van die dag betaald. De betaling gebeurt uiterlijk 4 Luxemburgse werkdagen na de berekening van de aandelenprijs. U krijgt per post een bevestiging toegezonden. Een inkoopprovisie van maximaal 1% van de intrinsieke waarde per aandeel kan worden aangerekend ten voordele van de verdeler of een aangestelde gevolmachtigde verdeler. Aanpassing van de intrinsieke waarde per aandeel Als op een gegeven waarderingsdag het totaal van de aandelentransacties in alle klassen en klassencategorieën van een fonds resulteert in een netto wijziging van het aantal aandelen boven een drempel die van tijd tot tijd door de raad van bestuur voor dat fonds wordt vastgesteld (op basis van de inschrijvings-, inkoop-, conversie- en verwante kosten), dan wordt de intrinsieke waarde per aandeel van het betrokken fonds aangepast met een bedrag dat de geraamde fiscale en/of verhandelingskosten die het fonds daardoor wellicht oploopt, weerspiegelt. De aanpassing zal een verhoging zijn wanneer de nettobeweging resulteert in een toename van alle aandelen van het fonds, en een verlaging in geval van afname. Parallel daaraan kan wanneer dergelijke aanpassingen worden doorgevoerd de waardering van de effecten die gehouden worden door het betrokken fonds aangepast worden ter weerspiegeling van de geraamde bied/laat-spread. Uitkering van inkomsten De inkomsten worden in de fondsen herbelegd. De volgende fondsen kunnen hun inkomsten echter ook uitkeren. Dat is het geval voor: Euro Inflation-Linked Bond Fund klassen A en Z European Corporate Bond Fund klassen A, D en Z European High Yield Bond Fund klassen A en Z Global Bond Fund klassen A en Z Global Inflation-Linked Bond Fund klassen A en Z Euro Government All Stocks Fund klassen A en Z Euro Government Bond Fund klasse Z US Corporate Bond Fund klasse Z Emerging Market Debt Fund klasse Z Euro Aggregate Fund klasse Z Global High Yield Bond Fund klasse Z Global Absolute Return Strategies klasse A, D en Z De uitgekeerde inkomsten worden rechtstreeks op uw bankrekening gestort, tenzij u Bank of New York Mellon S.A. schriftelijk meedeelt dat u met de uitkering extra aandelen in het betreffende fonds wil aankopen. Het bedrag van de uit te keren inkomsten wordt door de raad van bestuur bepaald. Kan ik mijn geld van het ene naar het andere fonds doorschuiven? Ja, u kunt uw geld naar een ander fonds of andere fondsen overhevelen. Richt uw schriftelijk verzoek aan de centrale administratie. Er mag enkel naar dezelfde aandelenklasse van een ander fonds worden overgestapt. Normaal worden geen kosten aangerekend voor een overstap tussen fondsen, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen de bestuurders van de SICAV een vergoeding aanrekenen van maximaal 0,5% van de intrinsieke waarde per aandeel van de aandelenklasse van het fonds dat geconverteerd wordt. Waar vind ik de intrinsieke waarde per aandeel van mijn fonds? De intrinsieke waarde per aandeel is verkrijgbaar op de hoofdzetel van de SICAV. Aanvullende informatie Het volledige prospectus en de verslagen en rekeningen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de centrale administratie. Schrijf naar: The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Vereenvoudigd prospectus

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Oktober 2012 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie