Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012"

Transcriptie

1 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

2 Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Hoofdzetel: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg. Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Standard Life Investments Global SICAV. Als u meer informatie over de vennootschap wenst voordat u belegt, raadpleeg dan het volledige prospectus van de vennootschap, voor het laatst herzien in maart Details over de portefeuille van de vennootschap vindt u in het recentste jaarverslag of tussentijdse verslag. Inhoud Algemene informatie 1 Voorstelling van de vennootschap 2 Toezichthoudende instantie 3 Informatie over de beleggingen 5 Wat is de impact van belastingen op mijn belegging? 6 Wat zijn de kosten? 7 Informatie voor de belegger 7 Aanvullende informatie 8 Resultaten van de fondsen Specifieke informatie over de fondsen: Aandelenfondsen 9 Asian Equities Fund 10 China Equities Fund 11 European Equities Fund 12 European Equity Unconstrained Fund 13 Global Equities Fund 14 Japanese Equities Fund 15 US Equities Fund 16 Global REIT Focus Fund 17 European Smaller Companies Fund 18 Indian Equities Fund 19 Global Emerging Markets Equities Fund 20 Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund 21 Japanese Equity Unconstrained Fund Specifieke informatie over de fondsen: Obligatiefondsen 22 Euro Government Bond Fund 23 Euro Inflation-Linked Bond Fund 24 European Corporate Bond Fund 25 European High Yield Bond Fund 26 Global Bond Fund 27 Global Inflation-Linked Bond Fund 28 Euro Government All Stocks Fund 29 Euro Aggregate Fund 30 US Corporate Bond Fund 31 Emerging Market Debt Fund 32 Global High Yield Bond Fund 33 Global Corporate Bond Fund 34 European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund Specifieke informatie over de fondsen: Absoluutrendementfondsen 35 Global Absolute Return Strategies Fund 36 Absolute Return Global Bond Strategies Fund

3 Algemene informatie Voorstelling van de vennootschap Achtergrondinformatie over de vennootschap De vennootschap is op 16 november 2000 opgericht als een société d'investissement à capital variable (SICAV) naar Luxemburgs recht. Standard Life Investments Global SICAV is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal onder zelfbeheer, in het Groothertogdom Luxemburg geregistreerd als instelling voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ) in overeenstemming met Deel 1 van de Luxemburgse wet ( ICB-wet ) van 17 december 2010 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) betreffende instellingen voor collectieve belegging ( ICB ) en met Richtlijn 2009/65 EG van het Europees Parlement en de Raad ( ICBE-richtlijn ) zoals gewijzigd. De voornaamste doelstelling van de vennootschap is de beleggers een waaier van professioneel beheerde subfondsen te bieden, met beleggingen in een breed universum van effecten en/of andere toegestane beleggingen om een optimaal rendement op het belegde kapitaal te behalen en het beleggingsrisico te verminderen door een brede diversificatie. Achtergrondinformatie over de fondsen De vennootschap is een paraplufonds met verschillende subfondsen ( fondsen ), die elk een eigen beleggingsdoelstelling hebben en door één of meer aandelenklassen worden vertegenwoordigd, zoals beschreven in het volledige prospectus. De raad van bestuur kan in de toekomst de oprichting van nieuwe fondsen met een andere doelstelling toestaan, op voorwaarde dat dit vereenvoudigde prospectus wordt aangepast. Beheer van de SICAV De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de vennootschap, met inbegrip van het beleggingsbeleid. Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Stephen Acheson Director of Standard Life Account Management Standard Life Investments Limited Edinburg Schotland Leden Dhr. Desmond G. Doran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Limited Edinburg Schotland Mevr. Jennifer Richards Head of Standard Life Investments, Ireland 90 St Stephen s Green Dublin 2 Ierland Dhr. Michael Evans Chief Operating Officer Standard Life Investments Inc Montreal Canada Dhr. Manuel Hauser Onafhankelijke bestuurder 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg Promotors Standard Life Investments Global SICAV is opgericht door Standard Life Investments Limited, een besloten vennootschap, die een volle dochteronderneming is van Standard Life Plc. Dagelijkse leiding De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van de SICAV aan de volgende personen toevertrouwd: Dhr. Desmond G. Doran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Dhr. Stephen Campbell Investment Director Product Management and Governance Standard Life Investments Beiden te: 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland Vereenvoudigd prospectus

4 Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) De raad van bestuur heeft Standard Life Investments Limited en zijn dochterondernemingen aangesteld als vermogensbeheerder voor elk fonds. Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburg EH2 2LL De gevolmachtigde beheerder is: Standard Life Investments (USA) Limited Hoofdzetel: 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland Hoofdkantoor: One Beacon Street 34th Floor Boston MA Verenigde Staten van Amerika De raad van bestuur heeft bepaalde taken aan de volgende organisaties gedelegeerd: Registerhouder en transfer-kantoor, corporate en domiciliëringsagent en administrateur The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Bewaarder en depotbank The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Accountants PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 400, route d'esch B.P L-1014 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Juridisch adviseur Clifford Chance 2-4 Place de Paris B.P L-1011 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Hoofdverdeler Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburg EH2 2LL Schotland 2 Vereenvoudigd prospectus 2012

5 Informatie over de beleggingen Algemene risicofactoren Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende types beleggingsrisico s die aan de subfondsen verbonden kunnen zijn: Algemeen Aandeelhouders dienen zich er rekenschap van te geven dat alle beleggingen met risico s gepaard gaan en dat er geen garantie wordt gegeven dat een belegging in een subfonds geen verliezen zal veroorzaken noch enige garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden bereikt. Noch de vermogensbeheerders noch de met hen verbonden instellingen in de hele wereld garanderen enige prestaties of toekomstige rendementen met betrekking tot de vennootschap of enig subfonds van de vennootschap. Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst. Het bedrag dat de aandeelhouder terugkrijgt, wordt ook beïnvloed door kosten. Het terugbetaalde bedrag kan lager zijn dan de oorspronkelijke belegging. De waarde van en de inkomsten uit de belegging van de aandeelhouders kunnen zowel dalen als stijgen. Fiscale wetgeving kan veranderen. De kosten in de subfondsen kunnen in de toekomst eventueel worden verhoogd. Subfondsen die in een beperkt aantal aandelen, in bepaalde types activa of in bepaalde overzeese markten beleggen kunnen aan verhoogde risico s en volatiliteit blootstaan. De inflatie vermindert de koopkracht van het belegde kapitaal en de inkomsten van de aandeelhouder. Wisselkoersen De referentievaluta van elk subfonds is niet noodzakelijk de beleggingsvaluta van dat subfonds. Er wordt belegd in die valuta s die de subfondsen naar het oordeel van de vermogensbeheerder het meeste voordeel zullen opleveren. Wisselkoersschommelingen in vreemde valuta s beïnvloeden de waarde van de fondsaandelen in de aandelen- en obligatiesubfondsen. Aandeelhouders die beleggen in een subfonds in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds, moeten er rekening mee houden dat de waarde van hun belegging kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Warrants In verband met beleggingen in warrants moeten de beleggers er zich rekenschap van geven dat het risico van een belegging in warrants hoger is dan voor aandelenbeleggingen vanwege het hefboomeffect van een belegging in warrants en de prijsvolatiliteit van warrants. Rentevoeten De waarde van de vastrentende instrumenten in de subfondsen fluctueert doorgaans tegengesteld aan de renteschommelingen. Bijgevolg kunnen deze fluctuaties de prijs van de fondsaandelen beïnvloeden. Renteschommelingen kunnen de renteinkomsten van een subfonds beïnvloeden, maar ook een positieve of negatieve invloed op de dagelijkse intrinsieke waarde van de aandelen van het subfonds uitoefenen. Beleggingen in aandeleninstrumenten De waarde van een subfonds dat in aandelen en aanverwante instrumenten belegt, wordt beïnvloed door fluctuaties op de aandelenmarkten, door waardeschommelingen van de individuele instrumenten in de portefeuille en ook door economische, politieke en bedrijfsgebonden veranderingen. De aandelenmarkten en de individuele instrumenten zijn soms erg volatiel en de koersen kunnen heel snel fluctueren. Aandelen van kleinere ondernemingen zijn gevoeliger voor deze fluctuaties dan aandelen van grotere bedrijven. Dit risico beïnvloedt de waarde van dit soort subfondsen, die fluctueert als de waarde van de onderliggende aandeleninstrumenten fluctueert. Beleggingen in vastrentende instrumenten of andere schuldinstrumenten Aan alle vastrentende instrumenten of andere schuldinstrumenten is het fundamentele risico verbonden dat de uitgevende instelling eventueel niet in staat is de rente te betalen of het kapitaal af te lossen. Doorgaans is aan overheidsschulden het laagste kredietrisico verbonden, wat resulteert in een lager rendement. Bedrijfsschulden bieden een hoger rendement wegens het hogere risico. De waarde van die schuldinstrumenten wordt echter beïnvloed door veranderingen in de economische en politieke vooruitzichten. Beleggingen in hoogrentende schuldinstrumenten Wegens het volatiele karakter van schuldinstrumenten onder investment grade en het overeenkomstige wanbetalingsrisico moeten beleggers in subfondsen die in hoogrentende schuldinstrumenten beleggen, in staat zijn aanzienlijke tijdelijke verliezen op hun kapitaal en mogelijke fluctuaties van de inkomsten te aanvaarden. De vermogensbeheerder zal de risico s in verband met schuldinstrumenten onder investment grade trachten te beperken door de beleggingen te diversifiëren op het gebied van emittenten, sectoren en kredietkwaliteit. Beleggingen in opkomende markten Potentiële beleggers dienen er rekening mee te houden dat beleggingen in opkomende markten extra risico s inhouden ten opzichte van andere beleggingen. De potentiële beleggers moeten zich meer bepaald bewust zijn van de volgende factoren: (i) (ii) aan een belegging in om het even welke opkomende markt is meer risico verbonden dan aan een belegging in een ontwikkelde markt (bv. beperkingen op belegging en repatriëring, wisselkoersschommelingen, overheidsinmenging in de privésector, meldingsplicht voor de beleggers, eventueel beperkte mogelijkheid tot rechtsverhaal voor de vennootschap); opkomende markten bieden mogelijk minder beleggersinformatie en beleggersbescherming; (iii) in sommige landen is eigendom in buitenlandse handen aan controles onderworpen; en (iv) in sommige landen worden boekhoudnormen en auditpraktijken toegepast die een afwijkend resultaat te zien geven ten opzichte van jaarrekeningen die zijn opgesteld door accountants die internationaal aanvaarde boekhoudregels volgen. Beleggingen in nieuwe uitgiften bij een beursintroductie (IPO's) Afhankelijk van interne controles kunnen sommige subfondsen in nieuw geïntroduceerde beursuitgiften (IPO) beleggen. Die nieuwe uitgiften kunnen erg volatiel zijn. Bovendien houdt een subfonds dit soort aandelen soms maar een korte tijd, zodat de kosten voor het subfonds eventueel verhogen. Sommige beleggingen in IPO s hebben een onmiddellijke en sterke impact op de prestaties van een subfonds. Niet als hedging bedoelde transacties Alle subfondsen mogen speciale beleggings-en hedgingtechnieken en -instrumenten gebruiken voor andere doeleinden dan hedging, zoals beschreven in het volledige prospectus. Wegens de sterkere volatiliteit en mindere liquide verhandelbaarheid houden deze niet als hedging bedoelde transacties een hoger risico in dan beleggingen in effecten. Deze niet als hedging bedoelde transacties worden zo gebruikt dat ze overeenstemmen met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de subfondsen. Effectenleningen De vennootschap mag de effecten in de portefeuille van een subfonds uitlenen aan vooraanstaande financiële instellingen of via een erkende clearinginstelling. Hoewel de risico s in dergelijke transacties beperkt worden door middel van pandovereenkomsten, bestaat het risico dat de lener in gebreke blijft. Transactions in options, futures and swaps Met het oog op hedging, efficiënt portefeuillebeheer, beheer van de duration en risicobeheer van de portefeuille, kan elk subfonds trachten zijn onderliggende activa te beschermen of zijn rendement te verhogen door het gebruik van opties, futures en swaps en door het gebruik van speciale beleggingsen hedgingtechnieken en -instrumenten, zoals beschreven in appendix B van het volledige prospectus. De mogelijkheden om deze technieken en instrumenten te gebruiken, kunnen beperkt zijn als gevolg van marktvoorwaarden en reglementaire beperkingen en er kan niet worden gegarandeerd dat het met het gebruik van deze technieken en instrumenten beoogde doel zal worden bereikt. Transacties in de optie- en futuresmarkten en in swaps en valutacontracten brengen beleggingsrisico s en transactiekosten met zich mee die de subfondsen niet zouden hebben als zij geen gebruik zouden maken van deze technieken en instrumenten. Als de vermogensbeheerder (of een gevolmachtigde beheerder) onjuiste voorspellingen maakt betreffende de richting van de aandelen-, valuta- en rentemarkten, kan het subfonds door de nadelige gevolgen daarvan in een slechtere toestand verkeren dan als deze strategieën niet waren gebruikt. Aan subfondsen die derivaten als onderdeel van hun beleggingen gebruiken, is een veel hoger risico verbonden. Als gevolg van de beleggingen in derivaten nemen de beleggers dus meer risico s met hun geld. Vereenvoudigd prospectus

6 Informatie over de beleggingen Gehedgede aandelenklassen In verband met de aandelenklassen die aangeboden worden in een andere valuta dan de referentievaluta van het betrokken subfonds en die afgedekt zijn tegen het valutarisico, moeten de beleggers er rekening mee houden dat de hedgingstrategie bedoeld is om het wisselkoersrisico te verminderen, niet om het uit te sluiten. Er is geen garantie dat de blootstelling van de valuta waarin de aandelen zijn uitgedrukt volledig kan worden afgedekt tegen de referentievaluta van het betrokken subfonds. De beleggers moeten er rekening mee houden dat de hedgingstrategie een passieve beleggingsstrategie is die niet bedoeld is voor speculatie. De succesvolle toepassing van de hedgingstrategie kan het voordeel van waardedalingen van hun beleggingsvaluta ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds reduceren. Specifieke risicofactoren Absoluutrendementfondsen 1. Uitgebreid gebruik van derivaten Om zijn doelstellingen te bereiken, gebruikt een absoluutrendementfonds een combinatie van traditionele beleggingen (zoals aandelen, obligaties en valuta s) en geavanceerde technieken, waarbij het uitgebreid gebruik kan maken van derivaten. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van een onderliggend actief, zoals een aandeel of obligatie. Ze worden frequent gebruikt op de internationale financiële markten. Indien ze zorgvuldig worden gebruikt, vormen derivaten een doeltreffende en rendabele manier van beleggen. Derivaten kunnen echter leiden tot een verhoogde volatiliteit van de rendementen in een subfonds, en vereisen dan ook een solide en uitgebreid risicobeheerproces. Hoewel het subfonds geen contanten zal lenen voor beleggingsdoeleinden, zal de totale marktblootstelling doorgaans de intrinsieke waarde van het subfonds overtreffen. Derivaten kunnen op of buiten de beurs verhandeld worden. 2. Gebruik van shortposities Gemeenschappelijke beleggingsfondsen nemen doorgaans alleen longposities in. Het subfonds zal door gebruik te maken van bepaalde derivatentechnieken zowel long- als shortposities nemen in afzonderlijke aandelen en markten. Beleggen in longposities houdt in dat de waarde van het derivaat zal stijgen of dalen in dezelfde richting als de onderliggende marktwaarde van het actief waarvan het is afgeleid. Beleggen in shortposities daarentegen houdt in dat de waarde van het derivaat zal stijgen of dalen in de tegenovergestelde richting van de onderliggende marktwaarde van het actief waarvan het is afgeleid. 3. Tegenpartijrisico De beleggingsadviseur kan een beroep doen op een of meer afzonderlijke tegenpartijen om derivatentransacties aan te gaan namens het subfonds. Van tijd tot tijd kan het subfonds verplicht zijn in dat kader een onderpand te verstrekken. In dit geval zal het onderpand uit het vermogen van het subfonds worden betaald. Wanneer een derivatencontract gunstig evolueert voor het subfonds, bestaat er een risico dat de tegenpartij haar contractuele verplichtingen volgens de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. De beleggingsadviseur beoordeelt de kredietwaardigheid van tegenpartijen in het kader van het risicobeheerproces en zal gewoonlijk zakelijke zekerheden houden om dit risico te beperken. 4. Actief fondsbeheer De meeste risico s voor traditionele beleggingsfondsen hangen af van het type beleggingen die gehouden worden (d.w.z. aandelen, vastrentende effecten, vastgoed enz.). De risico s die worden toegevoegd door fondsbeheerbeslissingen zijn doorgaans kleiner dan die van de activatypes zelf. Absoluutrendementfondsen echter zijn niet zo gestructureerd dat het grootste deel van het rendement wordt gegenereerd uit traditionele activatypes. In plaats daarvan halen ze het grootste deel van hun rendement uit zeer specifieke strategieën. Daardoor hangen de risico s van het subfonds hoofdzakelijk af van de fondsbeheerbeslissingen en minder van de kenmerken van de onderliggende traditionele activatypes. 5. Correlatie Het subfonds zal beleggen in een divers scala van beleggingsstrategieën die volgens de beleggingsadviseur over aantrekkelijke risico-rendementskenmerken beschikken. Hoewel de breedte van de strategieën aanzienlijk is, kan het subfonds onderhevig zijn aan een hoger risico- en volatiliteitsniveau dan verwacht als de strategieën een sterkere correlatie beginnen te vertonen, d.w.z. als ze onderling in dezelfde richting evolueren. Meer informatie over het gebruik van derivaten is te vinden in het volledige prospectus. 4 Vereenvoudigd prospectus 2012

7 Wat is de impact van belastingen op mijn belegging? Belasting van de fondsen De SICAV is in Luxemburg geen belastingen verschuldigd behalve een jaarlijkse taxe d'abonnement (abonnementsheffing), die aan het einde van elk kwartaal berekend wordt en verschuldigd is. De rente- en dividendinkomsten die de vennootschap uit beleggingen ontvangt, kunnen aan bronbelasting tegen verschillende tarieven onderworpen zijn. Dergelijke bronbelastingen zijn meestal niet recupereerbaar. De subfondsen kunnen ook aan andere buitenlandse belastingen onderworpen zijn. Belasting van de belegger Op de datum van dit prospectus zijn de aandeelhouders niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting of bronbelasting in Luxemburg met betrekking tot het bezit, de verkoop, aankoop of inkoop van aandelen in de vennootschap. Mogelijke uitzonderingen zijn aandeelhouders die hun officiële woonplaats, hun verblijfplaats of een permanente vestiging, permanente vertegenwoordiging of vaste basis van activiteiten in Luxemburg hebben, aandeelhouders die voormalige ingezetenen van Luxemburg zijn, aandeelhouders die een aanzienlijk aandelenbezit (d.w.z. een direct of indirect aandelenbezit van minstens 10% samen met hun familieleden) in de vennootschap hebben en die kapitaalwinst op de aandelen van de vennootschap realiseren binnen 6 maanden na de aankoop ervan, of aandeelhouders die onder de bepalingen van de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad vallen (de EU-spaarrichtlijn ). De EU-spaarrichtlijn trad in werking op 1 juli Krachtens de EU-spaarrichtlijn is elke lidstaat verplicht de belastingautoriteiten van een andere lidstaat details te verstrekken over betalingen van rente of gelijksoortige inkomsten die zijn uitbetaald door een persoon binnen zijn rechtsgebied aan een particuliere ingezetene van die andere lidstaat of aan overige entiteiten in de zin van de EU-spaarrichtlijn. Gedurende een overgangsperiode mogen Oostenrijk en Luxemburg evenwel een optioneel systeem voor de uitwisseling van gegevens toepassen, waarbij de lidstaat een bronbelasting heft op betalingen aan economisch begunstigden die niet voldoen aan een van de twee procedures voor gegevensuitwisseling. Het systeem van bronbelasting is van toepassing gedurende een overgangsperiode. Het tarief bedraagt 20% van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli De overgangsperiode begon op 1 juli 2005 en eindigt op het einde van het eerste belastingjaar nadat bepaalde niet-lidstaten van de EU met de uitwisseling van gegevens betreffende dergelijke betalingen hebben ingestemd. België hanteerde het systeem van bronbelasting, maar is op 1 januari 2010 overgestapt naar de uitwisseling van gegevens. Krachtens de EU-spaarrichtlijn moet eventueel bronbelasting worden geheven wanneer rente, in de zin van de EU-spaarrichtlijn, door een betaalagent wordt betaald aan een particuliere ingezetene van een andere lidstaat of aan overige entiteiten in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De term rente in de zin van de EU-spaarrichtlijn heeft een brede betekenis en omvat onder bepaalde voorwaarden ook de uitkeringen en kapitaalwinsten uit beleggingsfondsen. Inkopen van aandelen vallen echter niet in het toepassingsgebied van de EU-spaarrichtlijn als een subfonds niet meer dan 25% direct of indirect belegt in schuldvorderingen in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De uitkeringen van een subfonds vallen ook niet in het toepassingsgebied van de EU-spaarrichtlijn als een subfonds niet meer dan 15% direct of indirect belegt in schuldvorderingen in de zin van de EU-spaarrichtlijn. De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige wetgeving en administratieve praktijk en kan eventueel veranderen. Meer informatie over belastingen in bepaalde rechtsgebieden is te vinden in het volledige prospectus van de vennootschap. Potentiële beleggers dienen inlichtingen, en indien nodig advies, in te winnen over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (onder meer in verband met belastingen, valutacontroles en de status van Prohibited Person) die van toepassing zijn op de inschrijving, de aankoop, het bezit, de conversie en de inkoop van aandelen in het land waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun officiële woonplaats hebben, en na te gaan welke impact de EU-spaarrichtlijn op hun belegging heeft. Vereenvoudigd prospectus

8 Wat zijn de kosten? Bij inschrijving De inschrijvingsprijs is de intrinsieke waarde per aandeel plus een uitgifteprovisie van maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel. Deze provisie wordt aan de hoofdverdeler of een gevolmachtigde verdeler betaald. Alle heffingen, provisies en andere kosten die moeten worden betaald in een land voor een inschrijving op aandelen, zullen bij de inschrijvingsprijs worden gerekend. Het resterende bedrag, dit wil zeggen na aftrek van deze kosten en de uitgifteprovisie, wordt gebruikt om aandelen in het fonds te kopen. Jaarlijks De SICAV rekent een jaarlijkse beheervergoeding aan voor elk fonds. Deze vergoeding wordt gebruikt om de vermogensbeheerder, de gevolmachtigde beheerder, de hoofdverdeler en eventuele gevolmachtigde verdelers te betalen. De vergoeding wordt maandelijks achteraf uit het fonds betaald en wordt berekend op het gemiddelde dagelijkse nettovermogen van het fonds. Ook alle heffingen, provisies en andere kosten die worden aangerekend in de landen waar de aandelen van de SICAV worden verkocht, worden ten laste van de fondsen gebracht. De SICAV maakt geen gebruik van soft commissions, noch van overeenkomsten voor fee-sharing. Totale kostenratio (TKR) De TKR meet de jaarlijkse werkingskosten van de fondsen, exclusief transactiekosten. Deze informatie helpt u de jaarlijkse werkingskosten van verschillende producten te vergelijken. De jaarlijkse werkingskosten van het fonds omvatten: Beheerkosten Administratieve kosten Bewaarloon Bezoldiging van de bestuurders Vergoedingen die verband houden met de taken van de bewaarder Honoraria voor accountantscontrole Betalingen aan verstrekkers van aandeelhoudersdiensten Juridische kosten Distributiekosten of kosten voor de intrekking van deelnemingsrechten ten laste van het fonds Registratiekosten of soortgelijke lasten De jaarlijkse beheervergoeding is in de TKR opgenomen. De uitgifteprovisie is niet inbegrepen. 6 Vereenvoudigd prospectus 2012

9 Informatie voor de belegger Hoe beleg ik in een fonds? Vul een inschrijvingsformulier in en zend het per post of per fax naar de centrale administratie in Luxemburg of naar een op het formulier vermelde verdeler. U kunt in vier verschillende aandelenklassen beleggen: klasse A, klasse D, klasse Y en klasse Z. Aandelen van klasse A zijn voor alle beleggers beschikbaar, klasse D is uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd en de klassen Y en Z zijn bedoeld voor bedrijven van de groep Standard Life. Klasse Y is enkel geactiveerd voor de volgende fondsen: China Equities, Global REIT Focus, Indian Equities en Global Inflation-Linked Bond Fund. In bepaalde fondsen kunnen ook klassencategorieën worden aangeboden die in een andere referentievaluta dan de referentievaluta van het fonds zijn uitgedrukt ( valuta s van de klasse ). Meer details vindt u in het volledige prospectus. U kunt in een of meer fondsen beleggen. In de fondsen is een minimaal inschrijvingsbedrag van toepassing, zoals vermeld in het onderdeel met specifieke informatie over de fondsen. Inschrijvingen die de centrale administratie ontvangt op een waarderingsdag vóór 13 uur Luxemburgse tijd, worden op die waarderingsdag behandeld tegen de intrinsieke waarde per aandeel die op die waarderingsdag wordt bepaald. De betaling moet in de referentievaluta van de klasse gebeuren, binnen 4 Luxemburgse werkdagen na de toepasselijke waarderingsdag. Zo snel mogelijk wordt u per post een bevestiging van de transactie toegezonden. Kan ik geld opnemen? Ja, u kunt op elk ogenblik een deel van uw belegging verzilveren. Zend uw verzoek per post of per fax naar de centrale administrateur of een verdeler. Uw verzoek moet de volgende gegevens bevatten: uw rekeningnummer en persoonsgegevens, de klasse en de naam van het fonds en het aantal aandelen dat u wilt laten inkopen of het geldbedrag dat u wilt laten inkopen na aftrek van een eventuele inkoopprovisie. U moet een minimumpositie aanhouden om uw rekening open te houden. Dieminimum - posities zijn vermeld in het onderdeel met specifieke informatie over de fondsen. Verzoeken die vóór 13 uur Luxemburgse tijd worden ontvangen, worden dezelfde dag behandeld en tegen de aandelenprijs van die dag betaald. De betaling gebeurt uiterlijk 4 Luxemburgse werkdagen na de berekening van de aandelenprijs. U krijgt per post een bevestiging toegezonden. Een inkoopprovisie van maximaal 1% van de intrinsieke waarde per aandeel kan worden aangerekend ten voordele van de verdeler of een aangestelde gevolmachtigde verdeler. Aanpassing van de intrinsieke waarde per aandeel Als op een gegeven waarderingsdag het totaal van de aandelentransacties in alle klassen en klassencategorieën van een fonds resulteert in een netto wijziging van het aantal aandelen boven een drempel die van tijd tot tijd door de raad van bestuur voor dat fonds wordt vastgesteld (op basis van de inschrijvings-, inkoop-, conversie- en verwante kosten), dan wordt de intrinsieke waarde per aandeel van het betrokken fonds aangepast met een bedrag dat de geraamde fiscale en/of verhandelingskosten die het fonds daardoor wellicht oploopt, weerspiegelt. De aanpassing zal een verhoging zijn wanneer de nettobeweging resulteert in een toename van alle aandelen van het fonds, en een verlaging in geval van afname. Parallel daaraan kan wanneer dergelijke aanpassingen worden doorgevoerd de waardering van de effecten die gehouden worden door het betrokken fonds aangepast worden ter weerspiegeling van de geraamde bied/laat-spread. Uitkering van inkomsten De inkomsten worden in de fondsen herbelegd. De volgende fondsen kunnen hun inkomsten echter ook uitkeren. Dat is het geval voor: Euro Inflation-Linked Bond Fund klassen A en Z European Corporate Bond Fund klassen A, D en Z European High Yield Bond Fund klassen A en Z Global Bond Fund klassen A en Z Global Inflation-Linked Bond Fund klassen A en Z Euro Government All Stocks Fund klassen A en Z Euro Government Bond Fund klasse Z US Corporate Bond Fund klasse Z Emerging Market Debt Fund klasse Z Euro Aggregate Fund klasse Z Global High Yield Bond Fund klasse Z Global Absolute Return Strategies klasse A, D en Z De uitgekeerde inkomsten worden rechtstreeks op uw bankrekening gestort, tenzij u Bank of New York Mellon S.A. schriftelijk meedeelt dat u met de uitkering extra aandelen in het betreffende fonds wil aankopen. Het bedrag van de uit te keren inkomsten wordt door de raad van bestuur bepaald. Kan ik mijn geld van het ene naar het andere fonds doorschuiven? Ja, u kunt uw geld naar een ander fonds of andere fondsen overhevelen. Richt uw schriftelijk verzoek aan de centrale administratie. Er mag enkel naar dezelfde aandelenklasse van een ander fonds worden overgestapt. Normaal worden geen kosten aangerekend voor een overstap tussen fondsen, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen de bestuurders van de SICAV een vergoeding aanrekenen van maximaal 0,5% van de intrinsieke waarde per aandeel van de aandelenklasse van het fonds dat geconverteerd wordt. Waar vind ik de intrinsieke waarde per aandeel van mijn fonds? De intrinsieke waarde per aandeel is verkrijgbaar op de hoofdzetel van de SICAV. Aanvullende informatie Het volledige prospectus en de verslagen en rekeningen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de centrale administratie. Schrijf naar: The Bank of New York Mellon (Luxemburg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Vereenvoudigd prospectus

10 Resultaten van de fondsen De fondsresultaten uit het verleden worden hieronder weergegeven. Voor elk fonds zijn de resultaten van de retail klasse gebruikt. In de tabel worden de afzonderlijke jaarresultaten van de fondsen getoond, dit wil zeggen het rendement van het betrokken fonds, uitgedrukt als percentage, per jaar over in totaal 5 jaar of, als het fonds minder lang bestaat, over zoveel mogelijk volledige jaren. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan het bedrag dat u hebt belegd. Kosten en uitstapvergoedingen zijn niet meegerekend in de resultaten uit het verleden. Naam fonds 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Asian Equities Fund 21,1 66,8-53,4 42,1 33,3 1/1/ /12/2006 China Equities Fund 12,3 78,0-52,5 73,8 115,1 European Equities Fund 11,4 33,3-46,9-2,9 18,2 European Equity Unconstrained Fund 14,7 34, Global Equities Fund 12,9 41,3-48,2 11,6 25,7 Japanese Equities Fund 1,1 16,0-46,3-16,7 4,7 US Equities Fund 13,4 34,6-40,9 7,5 13,7 Global REIT Focus Fund 28,0 42,7-56,3 - - European Smaller Companies Fund 33,8 60,3-40,6 - - Indian Equities Fund 13,1 102,6-63,1 - - Euro Government Bond Fund 0,2 2,9 8,6-0,7-3,1 Euro-Inflation Linked Bond Fund 0,4 7,3 4,1 1,1-3,2 European Corporate Bond Fund 3,4 16,8-2,7-1,8-0,4 European High Yield Bond Fund 13,0 46,3-26,9-2,3 7,4 Global Bond Fund 3,8 1,8 10,8 10,3 4,6 Global-Inflation Linked Bond Fund 4,9 7,3 0,4 6,8 0,0 Euro Government All Stocks Fund 0,4 2,4 8,8 0,4-8 Vereenvoudigd prospectus 2012

11 Specifieke informatie over de fondsen: Aandelenfondsen Asian Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in Azië gevestigde ondernemingen of ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in Azië, of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. meer ervaren beleggers die hun beleggingsportefeuille wensen uit te breiden door in de Aziatische markten te beleggen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta Jaarlijkse beheerprovisie 1,40% 0,70% 0% TKR (op 31/12/10) 1,75% 0,99% 0,31% Vereenvoudigd prospectus

12 China Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in de Volksrepubliek China gevestigde ondernemingen of ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in China of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. Beleggersprofiel: Dit fonds is geschikt voor meer ervaren beleggers die hun beleggingsportefeuille wensen uit te breiden door in de Chinese markt te beleggen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Klasse Y Referentievaluta AUD Valuta s van de klasse 0,01% Jaarlijkse beheerprovisie 1,80% 0,90% 0% 0,90% TKR (op 31/12/10) 1,97% 1,05% 0,15% 2,06% AUD AUD 10 Vereenvoudigd prospectus 2012

13 European Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in Europese landen gevestigde ondernemingen (mogelijk ook in de opkomende markten in Europa) of ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in Europa of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. meer ervaren beleggers die wensen te beleggen in Europese aandelen, waaronder in kleinere, opkomende Europese markten. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta Jaarlijkse beheerprovisie 1,40% 0,70% 0% TKR (op 31/12/10) 1,73% 1,07% 0,29% Vereenvoudigd prospectus

14 European Equity Unconstrained Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in Europese landen gevestigde ondernemingen (mogelijk ook in de opkomende markten in Europa) of van ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in Europa of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. ervaren beleggers. Wegens de sterke concentratie in de portefeuille dienen beleggers bereid te zijn een betrekkelijk hoog bedrijfsspecifiek risico te aanvaarden, evenals aanzienlijke tijdelijke verliezen als gevolg van de volatiliteit van de aandelenmarkten. Het subfonds zal niet worden beperkt door indexwegingen, sectorbeperkingen of marktkapitalisaties. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8 Referentievaluta Valuta s van de klasse Jaarlijkse beheerprovisie 1,80% 0,90% 0% TKR (op 31/12/10) 1,93% 1,87% 0,99% 0,92% 0,09% 12 Vereenvoudigd prospectus 2012

15 Global Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van ondernemingen die aan een erkende effectenbeurs zijn genoteerd. Beleggersprofiel: Dit fonds belegt in een breed universum van internationale aandelen en is derhalve geschikt voor de meer ervaren belegger. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta Valuta s van de klasse DKK DKK CHF SGD Jaarlijkse beheerprovisie 1,40% 0,70% 0% TKR (op 31/12/10) 1,52% 1,45% 1,46% 0,75% 0,70% 0,72% 0,07% CAD Vereenvoudigd prospectus

16 Japanese Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in Japan gevestigde ondernemingen of ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in Japan, of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. meer ervaren beleggers die hun portefeuille wensen uit te breiden door in de Japanse markten te beleggen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta JPY JPY JPY Valuta s van de klasse Jaarlijkse beheerprovisie 1,40% 0,70% 0% TKR (op 31/12/10) 1,59% 0,93% 0,22% JPY JPY JPY JPY JPY JPY Vereenvoudigd prospectus 2012

17 US Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten van in de VS gevestigde ondernemingen of ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in de VS, of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. Beleggersprofiel: Dit fonds is geschikt voor meer ervaren beleggers die hun beleggingsportefeuille wensen uit te breiden door te beleggen in de markten in de VS. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta Jaarlijkse beheerprovisie 1,40% 0,70% 0% TKR (op 31/12/10) 1,74% 1,02% 0,30% Vereenvoudigd prospectus

18 Global REIT Focus Fund De beleggingsdoelstelling van het subfonds bestaat erin het totaalrendement uit inkomsten en kapitaalvermeerdering te maximaliseren door voornamelijk te beleggen in beursgenoteerde gesloten vastgoedbeleggingstrusts (REIT s) of in financiële instrumenten en ondernemingen over de hele wereld die overwegend in de vastgoedindustrie actief zijn. Een REIT (Real Estate Investment Trust) is een onderneming die doorgaans aan een effectenbeurs is genoteerd en die voornamelijk commerciële of residentiële beleggingspanden bezit en beheert. Het merendeel van de belastbare inkomsten van een REIT wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van dividend, in ruil waarvoor de onderneming grotendeels wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting. REIT s zijn ontworpen om beleggers op een fiscaal voordelige manier inkomsten en kapitaalvermeerdering uit verhuurd vastgoed te bieden, met een rendement dat op termijn dat van een directe vastgoedbelegging benadert. Die doelstelling wordt bereikt door de dubbele belasting (vennootschapsbelasting plus dividendbelasting) op vastgoedfondsen te vermijden. Via REIT s kunnen beleggers in vastgoed als activaklasse beleggen. Het instrument is meer liquide en fiscaal voordeliger dan een directe belegging in de vastgoed-markten. Dit subfonds biedt de aandelenklassen aan die in de paragraaf Aandelenklassen worden beschreven.* meer ervaren beleggers die hun portefeuille wensen uit te breiden door in de vastgoed - sector te beleggen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. * De onderliggende REIT s moeten niet noodzakelijk zijn goedgekeurd door de Securities and Futures Commission en het dividend-/uitkeringsbeleid van het fonds is niet representatief voor het dividend-/ uitkeringsbeleid van de onderliggende REIT s. Klasse Y Referentievaluta AUD (gehedged en niet gehedged) Valuta s van de klasse CAD CAD 0,01% Jaarlijkse beheerprovisie** 1,60% 0,85% 0% 0,75% TKR (op 31/12/10) 1,73% 0,93% 0,08% **Behalve met betrekking tot de aandelenklasse Y in AUD, waarvoor de jaarlijkse beheerprovisie 0,80% bedraagt. AUD AUD 16 Vereenvoudigd prospectus 2012

19 European Smaller Companies Fund De beleggingsdoelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering van de onderliggende aandelenportefeuille. Het subfonds zal deze beleggingsdoelstelling voornamelijk verwezenlijken door te beleggen in aandelen en aanverwante instrumenten met kleine kapitalisatie van ondernemingen met vestiging of notering in Europese landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten van Europa), of van ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun inkomsten of winsten genereren uit activiteiten in Europa, of die er een aanzienlijk deel van hun bedrijfsmiddelen hebben. Beleggersprofiel: Dit is een gespecialiseerd fonds voor beleggers die wensen te beleggen in de sector van kleinere Europese ondernemingen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Referentievaluta Valuta s van de klasse Jaarlijkse beheerprovisie 1,80% 0,90% 0% TKR (op 31/12/10) 1,92% 0,97% 0,08% 0,96% Vereenvoudigd prospectus

20 Indian Equities Fund De doelstelling van het subfonds is langetermijngroei van de aandelenprijs via waardevermeerdering. Het beleggingsbeleid van dit subfonds bestaat erin te beleggen in Indiase aandelen. Het subfonds zal al zijn activa of een gedeelte ervan beleggen in Standard Life Investments GS Indian Equity (Mauritius Holdings) Limited (de dochteronderneming ), een volle dochteronderneming van de SICAV. De dochteronderneming is opgericht als een open beleggingsvennootschap naar Mauritiaans recht. De enige doelstelling van de dochtermaatschappij is te beleggen ten behoeve van het Indian Equities Fund. De beleggingsdoelstellingen van de dochteronderneming komen overeen met die van het Indian Equities Fund en de dochteronderneming richt zich naar de beleggingsbevoegdheden en -beperkingen van de vennootschap zoals beschreven in bijlage A van het prospectus. meer ervaren beleggers die hun beleggingsportefeuille wensen uit te breiden door in de Indiase markten te beleggen. De resultaten van het fonds uit het verleden zijn vermeld op pagina 8. Klasse Y Referentievaluta AUD Valuta s van de klasse 0,01% Jaarlijkse beheerprovisie 1,80% 0,90% 0,40% 0,90% TKR (op 31/12/10) 2,06% 1,00% 0,64% AUD AUD 18 Vereenvoudigd prospectus 2012

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie