Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 1"

Transcriptie

1 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 JAARREKENING Balans per 30 juni Verlies en Winstrekening over de periode 1 januari 2007 t/m juni 2007 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2007 t/m juni 2007 Toelichting 12 Overige gegevens 18 BIJLAGE Effectenportefeuille per 30 juni

3 BLUE SKY EAGLE FUND ALGEMENE GEGEVENS Juridische Structuur Fonds voor gemene rekening met de status Fiscale Beleggingsinstelling, gevestigd te Amstelveen, Nederland. Prof. E.M. Meijerslaan 1 Postbus AC Amstelveen Telefoon Fax Internet Blue Sky Eagle Fund is opgericht per 1 september 2006 Beheerder Bewaarder Doel Profiel Blue Sky Beleggingspools Eagle Fund Beheer B.V. of haar (rechts)opvolger die belast is met het beheer van het fonds en als Beheerder van het fonds uitvoering geeft aan de Levensloopregeling. Kas-Trust Blue Sky Eagle Fund Bewaarder B.V. of haar (rechts)opvolger die belast is met de bewaring van de activa en passiva die deel uitmaken van het fonds. Het doel van het fonds omvat zonder winstoogmerk voor zichzelf het voor rekening van participanten verkrijgen, houden, beheren van en beschikken over goederen, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot (i) effecten en vergelijkbare rechten met betrekking tot dergelijke effecten; en (ii) alle andere rechten en/of verplichtingen betreffende het aannemen, leveren, kopen of verkopen van of het inschrijven op goederen als bedoeld onder (i). Blue Sky Eagle Fund (hierna het fonds ) heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Het fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. De Bewaarder is juridisch eigenaar of juridisch gerechtigd tot het fondsvermogen van het fonds. Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de Bewaarder ten behoeve van de Deelnemers. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van de Bewaarder. De vermogensbestanddelen worden door de Bewaarder gehouden voor rekening en risico van de Deelnemers. Het fonds is gevormd met de bedoeling collectief ingelegde gelden te beleggen voor rekening van Deelnemers uit de Blue Sky Eagle Fund Levenslooprekening. Deze gelden worden hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties via de Blue Sky Beleggingspools van Blue Sky Group. Op grond van haar structuur kwalificeert het fonds zich als fiscale beleggingsinstelling en geldt voor het fonds het vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het op elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen vermogen ten behoeve van het desbetreffende Subfonds wordt belegd in één of meerdere Blue Sky Beleggingspools. De Blue Sky Beleggingspools zijn besloten fondsen voor gemene rekening en niet beursgenoteerd. De Blue Sky Beleggingspools kunnen alleen worden aangeboden met inachtneming van de Vrijstellingsregeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de per 1 september 2005 gewijzigde Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna Wtb). 3

4 Het is slechts mogelijk om als Participatiehouder van de Blue Sky Beleggingspools toe te treden op de door het bestuur van de beheerder van de Blue Sky Beleggingspools vastgestelde datum. Naast het fonds kunnen andere (rechts)personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten, als bedoeld in artikel 1 van de Vrijstellingsregeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wtb, deelnemen als Participatiehouder in de Blue Sky Beleggingspools. Participaties in de Blue Sky Beleggingspools luiden op naam en zijn, behoudens inkoop door de beheerder, niet overdraagbaar. Dividendbeleid Het fonds zal ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleggingsinstelling, jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitkering vastgestelde winst aan de deelnemers van Blue Sky Eagle Fund Levenslooprekening uitkeren. Het fonds is voornemens de voor uitdeling beschikbare winst beschikbaar te stellen door middel van toekennen van participaties uit de winst, dan wel door een bijschrijving uit de winst op bestaande participaties. Eventueel kan gekozen worden voor een keuzedividend, waarbij door de participanten gekozen kan worden tussen een cash dividend en een toekenning van participaties uit de winst. Blue Sky Eagle Fund zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de deelnemers, maar in beginsel herbeleggen in het fonds. De beheerder kan ten laste van het fonds tussentijdse uitkeringen doen. Het fonds dient op het uitgekeerde dividend in beginsel 15% dividendbelasting in te houden en af te dragen. Echter voor uitkeringen aan personen die in het kader van een levensloopregeling beleggen in het fonds geldt op grond van artikel 4 lid 3 van de Wet op de Dividendbelasting 1965 een vrijstelling. Het fonds hoeft derhalve geen dividendbelasting in te houden op opbrengsten die worden bijgeschreven op de geblokkeerde participantenrekening van een persoon die deelneemt in het kader werknemer in die instelling. 4

5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtb Ontwikkelingen in 2007 Op 21 juni 2006 heeft de AFM de beheerder op grond van artikel 5 Wtb aan de beheerder van het fonds een vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 Wtb teneinde met ingang van die datum op te treden als beheerder van het fonds in de zin van artikel 1, onder c, Wtb. Aandelen In het eerste halfjaar van 2007 gingen de aandelenbeurzen wereldwijd verder omhoog. De rendementen varieerden van zo n 6,4% voor USA small caps, 6,6% voor Japan en 7,0% voor USA large caps tot een ruime 17,5% voor opkomende markten. Opkomende markten behaalden veruit het beste rendement, gevolgd door Europese small caps (+11,7%) en Europese large caps (+10,7%). Obligaties De rente op nominale staatsobligaties is zowel in de Verenigde Staten maar vooral in Europa in de eerste helft van 2007 opgelopen. De rente op nominale staatsobligaties in de eurozone liep op van 3,95% tot 4,6%. De vergoeding voor kredietrisico voor obligaties met een laag krediet risico steeg iets (+0,1 procentpunt). De vergoeding voor obligaties met een hoger krediet risico steeg met ongeveer de helft daarvan. Bedrijfsobligaties waren desondanks binnen de obligatiecategorie de beste performer. Dit kwam door het feit dat ze minder last hebben van rentestijgingen dan de nominale staatsobligaties. Ook voor Emerging Market Debt steeg de kredietrisicovergoeding (+0,15 procentpunt). Al met al wisten VS High Yield (+3,0%), Emerging Market Debt (+0,9%) en Investment Grade VS (+0,8%) een klein positief rendement te behalen. De overige obligatiecategorieën eindigden het eerste halfjaar per saldo lager dan dat ze begonnen. Vooral langlopende nominale overheidsobligaties in de eurozone hadden geen goed eerste half jaar (-5,5%). Verdere verwachtingen voor 2007 Op het moment van schrijven van dit overzicht worden de financiële markten in hun greep gehouden door de zogenaamde subprime crisis in de Verenigde Staten. Subprime hypotheken zijn hypotheekverstrekkingen aan financieel kwetsbare debiteuren. De leningen aan die debiteuren hebben dus ook een hoger risico. Deze hypotheken vormden geen probleem zolang de rente in de VS laag was en niet verhoogd werd. Hier is echter door de Centrale Bank van de VS sinds halverwege 2004 met stapjes en tussenpozen verandering in aangebracht. Bij de huidige niveaus van de rente is het aflossen door een groter wordend deel van de hypotheeknemers een probleem. Zij worden vervolgens gedwongen om hun huis te verkopen. Dit geeft druk op de huizenprijzen. De stijgende woningwaarde is de laatste paar jaren de aanjager van de consumentenvraag en daarmee economische groei geweest. Deze economische groei wordt daarom gedrukt. Een ander gevolg is aan de kant van de geldverstrekkers voor deze hypotheken. Deze geldverstrekkers zullen niet hun volledige kapitaal terugkrijgen. Vooral dit laatste effect en de onzekerheid welke financiële partijen geraakt zijn en mogelijk in problemen komen, heeft voor het oplopen van de kredietvergoeding gezorgd en op deelmarkten zelfs tot het schaars worden van geld. Diverse centrale banken hebben al ingegrepen door extra geld ter beschikking te stellen. Wie exact getroffen zullen worden door deze crisis en in welke mate is zelfs voor de toezichthouders niet duidelijk. Onze verwachting is dat het voorlopig nog onrustig zal blijven. Wij zijn dan ook minder positief dan een paar maanden geleden over aandelen en de vastrentende waarden met kredietrisico. 5

6 Beleggingsbeleid & Beleggingsresultaat Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid voor obligaties wordt bepaald door de te verwachten ontwikkeling van de korte en lange rentetermijn structuur op de internationale markten. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Het beleggingsbeleid voor aandelen wordt bepaald door de te verwachten ontwikkeling van de diverse bedrijfsectoren in de internationale markten. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Opbouw beleggingsprofielen De gekozen opbouw van de subfondsen (profielen) is als volgt: Profielen Liquiditeiten Obligaties Aandelen Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten 100% Blue Sky Eagle Fund Zeer defensief 100% Blue Sky Eagle Fund Defensief 80% 20% Blue Sky Eagle Fund Neutraal 60% 40% Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief 40% 60% Blue Sky Eagle Fund Offensief 20% 80% Blue Sky Eagle Fund Zeer offensief 100% Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten Het Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten is in eerste instantie niet bedoeld om in te beleggen. Het doel van het liquiditeitenfonds is om beleggingsrisico s uit te sluiten op het moment dat deelnemers voor, of vlak voor opname van hun levensloop tegoed staan. Periodieke uitkeringen aan de werkgever vinden plaats vanuit het subfonds liquiditeiten. Gelden in dit profiel worden belegd in één of meerdere liquiditeiten fondsen die liquiditeiten producten aanhouden welke over het algemeen een gemiddelde looptijd hebben van rond de drie maanden. Het risico en rendement liggen vrijwel gelijk aan het houden van liquiditeiten. Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief Het Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief richt zich op vermogensgroei op de lange termijn met een zo laag mogelijk risico door middel van spreiding. Het zeer defensieve karakter van het fonds houdt in dat fondsvermogen volledig wordt belegd in obligaties. Blue Sky Eagle Fund Defensief Het Blue Sky Eagle Fund Defensief richt zich op vermogensgroei op de lange termijn en risicovermindering door middel van spreiding. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Het defensieve karakter van het fonds houdt in dat het grootste gedeelte (80%) van het fondsvermogen in obligaties wordt belegd. Daarnaast wordt een klein gedeelte (20%) in aandelen belegd. Blue Sky Eagle Fund Neutraal Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Neutraal is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met een behoorlijke risico reductie door middel van spreiding over de twee verschillende beleggingscategorieën. Het neutrale risico karakter van het fonds houdt in dat een gedeelte (60%) van het fondsvermogen in obligaties wordt belegd. Daarnaast wordt een gedeelte (40%) in aandelen belegd. Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met enige risico reductie door middel van spreiding over de twee verschillende beleggingscategorieën. Het gematigd offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat een flink gedeelte van het fondsvermogen (60%) in aandelen wordt belegd. Daarnaast wordt een gedeelte (40%) in obligaties belegd. 6

7 Blue Sky Eagle Fund Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met een lichte risico reductie door middel van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Het offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat het grootste gedeelte (80%) van het fondsvermogen in aandelen wordt belegd. Daarnaast wordt een klein gedeelte (20%) in obligaties belegd. Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn. Het zeer offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat fondsvermogen volledig wordt belegd in aandelen. Samenstelling mandjes. Beleggingen door het fonds in aandelen en obligaties vinden plaats via de beleggingspools van Blue Sky Group. Hiervoor zijn zogenaamde beleggingsmandjes gecreëerd die voor alle subfondsen een gelijke opbouw kennen. De samenstelling van het obligatiemandje ziet er als volgt uit: Obligaties Subcategorie Percentage Eurozone Staatsobligaties 5% Eurozone EU Credits 45% Verenigde Staten US Inv. Grade Corporates 25% Verenigde Staten US High Yield Corporates 10% Emerging Market Debt Emerging Market Debt 15% Totaal 100% Obligaties Staatsobligaties zijn obligaties uitgegeven door overheden die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie. Obligaties EU Credits zijn obligaties uitgegeven door Europese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Obligaties US Investment Grade Corporates zijn obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Obligaties US High Yield Corporates zijn obligaties uitgegeven door bedrijven met een lagere kredietwaardigheid; de bedrijven die zogenaamde High Yield obligaties uitgeven. Obligaties Emerging Market Debt zijn obligaties uitgegeven door overheden van de zogenaamde Opkomende Landen. De samenstelling van het aandelenmandje ziet er als volgt uit: Aandelen Subcategorie Percentage Europa ex UK 40,0% Large caps 36,0% Small caps 4,0% Verenigd Koninkrijk 7,5% Verenigde Staten 35,0% Large caps 31,0% Small caps 4,0% Japan 7,5% Emerging Markets 10,0% Totaal 100,0% 7

8 Aandelen Europa ex UK, zijn beursgenoteerde Europese aandelen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Large caps zijn over het algemeen aandelen in hoofdfondsen op de Europese beurzen, Small caps zijn over het algemeen kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn aan de Europese beurzen. Aandelen Verenigd Koninkrijk, zijn beursgenoteerde Verenigd Koninkrijk aandelen. Aandelen Verenigde Staten, zijn beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Large caps zijn over het algemeen aandelen in hoofdfondsen op de Amerikaanse beurs, Small caps zijn over het algemeen kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs. Aandelen Japan, zijn beursgenoteerde Japanse aandelen. Aandelen Emerging Markets, zijn beursgenoteerde aandelen uit de opkomende landen. Valutabeleid Het valutarisico op de obligaties wordt voor 100% naar de euro afgedekt met behulp van valutatermijncontracten. Het valutarisico op aandelen wordt niet afgedekt. Beleggingsresultaat over de periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2007 Blue Sky Eagle Fund Beleggingsresultaat Rendement in EUR Zeer Offensief ,73% Offensief ,10% Gematigd Offensief ,45% Neutraal ,82% Defensief ,20% Zeer Defensief ,37% Liquiditeiten ,61% Totaal (geconsolideerd) ,94% Verklaring van de beheerder met betrekking tot AO/IC artikel 8 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 (hierna: Btb 2005) : Voor de beleggingsinstelling beschikt het fonds over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen die voldoet aan de eisen uit de Wet financieel toezicht en dit besluit. Gedurende het afgelopen boekjaar heeft het fonds verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Besluit en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren Amstelveen, 31 augustus 2007 De beheerder 8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstbestemming) (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle Fund 30 juni 31 december Beleggingen Aandelen obligaties Valutatermijncontracten Vorderingen Overige Activa Liquide middelen Kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Eigen vermogen Participatiekapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat Totaal Uitstaand aantal deelnemersrechten , ,84 Intrinsieke waarde deelnemersrecht 109,25 105,55 9

10 GECONSOLIDEERDE VERLIES EN WINSTREKENING (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle Fund 1 januari t/m 1 september t/m 30 juni 31 december Opbrengst uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Som der bedrijfsopbrengsten Lasten in verband met het beheer van beleggingen Beheerkosten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Resultaat

11 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle fund 1 januari t/m 1 september t/m 30 juni 31 december Kasstroom uit Beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Aankoop van beleggingen Verkoop van Beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Vorderingen Kortlopende schulden Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutaties in liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

12 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN RESULTAAT Algemeen De beleggingsactiviteiten in het fonds zijn gestart op 1 september Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in EUR en worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden verantwoord in de Winst en Verliesrekening. Kosten en opbrengsten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Beleggingen Resultaatbepaling Kasstroomoverzicht De beleggingen betreffen belangen in niet ter beurze genoteerde Blue Sky beleggingspools. De belangen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. De door de Blue Sky beleggingspools gehouden beleggingen worden op basis van de onderstaande grondslagen gewaardeerd. De intrinsieke waarde van de Blue Sky beleggingspools wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde van de beleggingen in deze pools. Het resultaat van het fonds wordt bepaald door aan de verslagperiode toe te rekenen waardeveranderingen van beleggingen, dividenden, interest en overige opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Aankoopkosten van beleggingen worden in de kostprijs geactiveerd. Verkoopkosten op beleggingen worden in mindering gebracht op de opbrengst. Het resultaat wordt na vaststelling toegevoegd aan cq onttrokken uit het beleggingsresultaat en blijft tot het moment van uitbetaling van ingenomen participaties onderdeel van het beleggingsresultaat. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Deze opstelling geeft inzicht in de herkomst van liquiditeiten die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gehouden en de wijze waarop deze zijn besteed. Vreemde valuta Toegepaste wisselkoersen ten opzichte van de euro per 30 juni 2007: Euro: USD 1,35055 Euro: JPY 166,78620 Euro: GBP 0,

13 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Beleggingen Blue Sky Eagle fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Beginstand periode Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeverandering Niet gerealiseerde waardeverandering Eindstand periode Vorderingen Blue Sky Eagle fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Nog te ontvangen dividend Overlopende rente Totaal

14 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Kortlopende schulden Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Nog te betalen beheerkosten Totaal Eigen vermogen Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Participatiekapitaal Beginstand periode Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Eindstand periode Algemene reserve Resultaat verslagperiode Totaal vermogen

15 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Aantal uitstaande participaties Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Beginstand periode ,84 0, ,65 0, ,03 0, ,19 0, ,31 0, ,90 0, ,76 0,00 0,00 0,00 Uitgegeven participaties , , , , , , , , , , , , , , ,98 - Ingekochte participaties ,25-512,07-324,13-38,41-9, , ,63-114,89-984,46-153,29-59,91-205, Eindstand periode , , , , , , , , , , , , , , ,98 0,00 Intrinsieke waarde Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Totaal vermogen Uitstaand aantal deelnemersrechten , , , , , , , , , , , , , , ,98 0,00 Intrinsieke waarde per deelnemersrecht 116,44 108,72 113,32 107,34 110,25 105,97 107,30 104,67 104,41 103,35 102,05 102,86 101,24-15

16 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen in EUR) 1 januari - 30 juni 1 september - 31 december Opbrengst uit Beleggingen Hieronder worden de directe beleggingsopbrengsten verantwoord welke bestaan uit de in het verslagjaar ontvangen dividenden en intrest. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Hieronder worden de gerealiseerde beleggingsopbrengsten verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Niet-gerealiseerde waarde veranderingen van beleggingen Hieronder worden de ongerealiseerde indirecte beleggingsopbrengsten verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Beheerkosten Hieronder worden kosten van beheer, bewaar en administratie verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal

17 Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds. - Onder totale kosten wordt begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het vermogen worden gebracht. - De gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 december 2006, 31 maart 2007, en 30 juni Het profiel Blue Sky Eagle Fund liquiditeiten is pas in 2007 gestart en hiervoor is een inschatting gemaakt. De expense ratio over de verslagperiode bedraagt: Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,38% 0,41% 0,35% Portfolio turnover rate De Portfolio Turnover Rate, ofwel Omloopfactor geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van het fonds: de gemiddelde nettovermogenswaarde van de beleggingsinstelling. De berekening van de gemiddelde nettovermogenswaarde geschiedt zoals bij de kostenratio is omschreven. De portfolio turnover rate over de verslagperiode bedraagt: Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten 0,1206 0,0395 0,0413-0,0063-0,0841-0,0378 1,7634 Aantal personeelsleden Fiscale positie Verbonden partijen Het Blue Sky Eagle Fund heeft geen personeel in dienst. Op grond van haar status als fiscale beleggingsinstelling (FBI) is het fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Er zijn geen verbonden partijen. Amstelveen, 31 augustus 2007 De beheerder B.A.A.M. van der Stee O. Bisschop 17

18 OVERIGE GEGEVENS Bepalingen omtrent winstverdeling Prospectus Artikel 4.7: Uitkeringen De winst over de verslagperiode wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het gedeelte van de winst van het fonds of een Subfonds dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan de FBIcriteria zal jaarlijks binnen acht maanden na afloop van de verslagperiode worden uitgekeerd (zie ook: paragraaf 4.8. Herbelegging van dividend en paragraaf Vennootschapsbelasting ). Het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan het fonds. Alle Participaties van een bepaalde serie die op het moment van vaststelling van de jaarrekening bestaan, delen gelijkelijk in de winst van het desbetreffende Subfonds over de desbetreffende verslagperiode. De Beheerder kan ten laste van een Subfonds tussentijdse uitkeringen doen. Winstuitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de jaarrekening, tenzij de vergadering van Participatiehouders op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaalt. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participatiehouders ten behoeve van Deelnemers, de samenstelling van de uitkering en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de Participatiehouders en de Deelnemers medegedeeld. Artikel 4.8: Herbelegging van dividend Stichting Eagle Fund Levenslooprekening zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de Deelnemers, maar in beginsel herbeleggen tegen de waarde zoals vastgesteld op de eerstvolgende handelsdag. 18

19 BIJLAGEN Effectenportefeuille per 30 juni 2007 Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd zeer offensief gematigd neutraal defensief zeer liquiditeiten offensief offensief defensief Blue Sky Active Fixed Income Emerging Markets Debt Fund Blue Sky Active High Yield Fixed Income USA Fund Blue Sky Passive Fixed Income EMU Corporate Debt Fund Blue Sky Passive Fixed Income Long Duration EMU Government Debt Fund Blue Sky Passive Investment Grade Fixed Income USA Fund Blue Sky Active Equity Emerging Markets Global Fund Blue Sky Active Small Cap Equity Europe Fund Blue Sky Active Small Cap Equity USA Fund Blue Sky Enhanced Large Cap Equity USA Fund Blue Sky Passive Equity UK Fund Blue Sky Passive Large Cap Equity Japan Fund Blue Sky Passive Large Cap Europe Equity ex-uk Fund Citi Group Institutional Liquidity Fund PLC - Euro liquidities FX Forward contracts EUR/USD Totaal Beleggingen

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 1

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 1 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 1 INHOUDSOPGAVE pagina ALGEMENE GEGEVENS 3 KERNCIJFERS 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 6 JAARREKENING Balans per 30

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag over de periode 1 september tot en met 31 december 2006 (1e boekjaar)

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag over de periode 1 september tot en met 31 december 2006 (1e boekjaar) Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag over de periode 1 september tot en met 31 december 2006 (1e boekjaar) 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag 2007

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag 2007 Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag 2007 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 KERNCIJFERS 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2007 13 Verlies en Winstrekening over de periode 1

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 1

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 1 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 1 INHOUDSOPGAVE pagina ALGEMENE GEGEVENS 3 KERNCIJFERS 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 6 JAARREKENING Balans per 30

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag 2010

Blue Sky Eagle Fund. Jaarverslag 2010 Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag 2010 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 KERNCIJFERS 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 6 JAARREKENING Geconsolideerde Balans per 31 december 2010 14 Geconsolideerde Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 1 INHOUDSOPGAVE pagina ALGEMENE GEGEVENS 3 KERNCIJFERS 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 6 JAARREKENING Balans per 30

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund. Halfjaarbericht 2015. Deel 1 Offertes van Blue Sky Group

Blue Sky Eagle Fund. Halfjaarbericht 2015. Deel 1 Offertes van Blue Sky Group Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht 2015 Blue Sky Group Deel 1 Offertes van Blue Sky Group Inhoud 1 Algemene Informatie 3 2 Profiel 4 3 Kerncijfers 11 4 Verslag van de beheerder 15 4.1 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag 2012

Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag 2012 Blue Sky Eagle Fund Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Profiel 4 Kerncijfers 11 Verslag van de beheerder Economische ontwikkelingen 15 Financiële markten 16 Vermogen en beleggingsresultaat

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht 2013

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht 2013 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht 2013 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Profiel 4 Kerncijfers 11 Verslag van de beheerder Economische ontwikkelingen en financiële merkten 15 Vermogen en beleggingsresultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Bright LifeCycle Fonds

Jaarrekening 2015. Bright LifeCycle Fonds Jaarrekening 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 JAARREKENING BRIGHT LIFECYCLE FONDS 6 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het verslagjaar 5 Financieel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop

Halfjaarverslag Vermogensbeheer. Mn Services Levensloop Halfjaarverslag Vermogensbeheer Mn Services Levensloop INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Economische ontwikkelingen... 6 Platina Metalektro... 8 Halfjaarverslag... 8 Balans... 8 Winst- en verliesrekening...

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie