Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 1"

Transcriptie

1 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 JAARREKENING Balans per 30 juni Verlies en Winstrekening over de periode 1 januari 2007 t/m juni 2007 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2007 t/m juni 2007 Toelichting 12 Overige gegevens 18 BIJLAGE Effectenportefeuille per 30 juni

3 BLUE SKY EAGLE FUND ALGEMENE GEGEVENS Juridische Structuur Fonds voor gemene rekening met de status Fiscale Beleggingsinstelling, gevestigd te Amstelveen, Nederland. Prof. E.M. Meijerslaan 1 Postbus AC Amstelveen Telefoon Fax Internet Blue Sky Eagle Fund is opgericht per 1 september 2006 Beheerder Bewaarder Doel Profiel Blue Sky Beleggingspools Eagle Fund Beheer B.V. of haar (rechts)opvolger die belast is met het beheer van het fonds en als Beheerder van het fonds uitvoering geeft aan de Levensloopregeling. Kas-Trust Blue Sky Eagle Fund Bewaarder B.V. of haar (rechts)opvolger die belast is met de bewaring van de activa en passiva die deel uitmaken van het fonds. Het doel van het fonds omvat zonder winstoogmerk voor zichzelf het voor rekening van participanten verkrijgen, houden, beheren van en beschikken over goederen, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot (i) effecten en vergelijkbare rechten met betrekking tot dergelijke effecten; en (ii) alle andere rechten en/of verplichtingen betreffende het aannemen, leveren, kopen of verkopen van of het inschrijven op goederen als bedoeld onder (i). Blue Sky Eagle Fund (hierna het fonds ) heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat het Fonds is onderverdeeld in Subfondsen. Het fonds is een fonds voor gemene rekening en heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. De Bewaarder is juridisch eigenaar of juridisch gerechtigd tot het fondsvermogen van het fonds. Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de Bewaarder ten behoeve van de Deelnemers. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het fonds zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van de Bewaarder. De vermogensbestanddelen worden door de Bewaarder gehouden voor rekening en risico van de Deelnemers. Het fonds is gevormd met de bedoeling collectief ingelegde gelden te beleggen voor rekening van Deelnemers uit de Blue Sky Eagle Fund Levenslooprekening. Deze gelden worden hoofdzakelijk belegd in aandelen en obligaties via de Blue Sky Beleggingspools van Blue Sky Group. Op grond van haar structuur kwalificeert het fonds zich als fiscale beleggingsinstelling en geldt voor het fonds het vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het op elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen vermogen ten behoeve van het desbetreffende Subfonds wordt belegd in één of meerdere Blue Sky Beleggingspools. De Blue Sky Beleggingspools zijn besloten fondsen voor gemene rekening en niet beursgenoteerd. De Blue Sky Beleggingspools kunnen alleen worden aangeboden met inachtneming van de Vrijstellingsregeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de per 1 september 2005 gewijzigde Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna Wtb). 3

4 Het is slechts mogelijk om als Participatiehouder van de Blue Sky Beleggingspools toe te treden op de door het bestuur van de beheerder van de Blue Sky Beleggingspools vastgestelde datum. Naast het fonds kunnen andere (rechts)personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten, als bedoeld in artikel 1 van de Vrijstellingsregeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 van de Wtb, deelnemen als Participatiehouder in de Blue Sky Beleggingspools. Participaties in de Blue Sky Beleggingspools luiden op naam en zijn, behoudens inkoop door de beheerder, niet overdraagbaar. Dividendbeleid Het fonds zal ter voldoening aan de voorwaarden voor de status van fiscale beleggingsinstelling, jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitkering vastgestelde winst aan de deelnemers van Blue Sky Eagle Fund Levenslooprekening uitkeren. Het fonds is voornemens de voor uitdeling beschikbare winst beschikbaar te stellen door middel van toekennen van participaties uit de winst, dan wel door een bijschrijving uit de winst op bestaande participaties. Eventueel kan gekozen worden voor een keuzedividend, waarbij door de participanten gekozen kan worden tussen een cash dividend en een toekenning van participaties uit de winst. Blue Sky Eagle Fund zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de deelnemers, maar in beginsel herbeleggen in het fonds. De beheerder kan ten laste van het fonds tussentijdse uitkeringen doen. Het fonds dient op het uitgekeerde dividend in beginsel 15% dividendbelasting in te houden en af te dragen. Echter voor uitkeringen aan personen die in het kader van een levensloopregeling beleggen in het fonds geldt op grond van artikel 4 lid 3 van de Wet op de Dividendbelasting 1965 een vrijstelling. Het fonds hoeft derhalve geen dividendbelasting in te houden op opbrengsten die worden bijgeschreven op de geblokkeerde participantenrekening van een persoon die deelneemt in het kader werknemer in die instelling. 4

5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER Vergunning als bedoeld in artikel 5 Wtb Ontwikkelingen in 2007 Op 21 juni 2006 heeft de AFM de beheerder op grond van artikel 5 Wtb aan de beheerder van het fonds een vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 Wtb teneinde met ingang van die datum op te treden als beheerder van het fonds in de zin van artikel 1, onder c, Wtb. Aandelen In het eerste halfjaar van 2007 gingen de aandelenbeurzen wereldwijd verder omhoog. De rendementen varieerden van zo n 6,4% voor USA small caps, 6,6% voor Japan en 7,0% voor USA large caps tot een ruime 17,5% voor opkomende markten. Opkomende markten behaalden veruit het beste rendement, gevolgd door Europese small caps (+11,7%) en Europese large caps (+10,7%). Obligaties De rente op nominale staatsobligaties is zowel in de Verenigde Staten maar vooral in Europa in de eerste helft van 2007 opgelopen. De rente op nominale staatsobligaties in de eurozone liep op van 3,95% tot 4,6%. De vergoeding voor kredietrisico voor obligaties met een laag krediet risico steeg iets (+0,1 procentpunt). De vergoeding voor obligaties met een hoger krediet risico steeg met ongeveer de helft daarvan. Bedrijfsobligaties waren desondanks binnen de obligatiecategorie de beste performer. Dit kwam door het feit dat ze minder last hebben van rentestijgingen dan de nominale staatsobligaties. Ook voor Emerging Market Debt steeg de kredietrisicovergoeding (+0,15 procentpunt). Al met al wisten VS High Yield (+3,0%), Emerging Market Debt (+0,9%) en Investment Grade VS (+0,8%) een klein positief rendement te behalen. De overige obligatiecategorieën eindigden het eerste halfjaar per saldo lager dan dat ze begonnen. Vooral langlopende nominale overheidsobligaties in de eurozone hadden geen goed eerste half jaar (-5,5%). Verdere verwachtingen voor 2007 Op het moment van schrijven van dit overzicht worden de financiële markten in hun greep gehouden door de zogenaamde subprime crisis in de Verenigde Staten. Subprime hypotheken zijn hypotheekverstrekkingen aan financieel kwetsbare debiteuren. De leningen aan die debiteuren hebben dus ook een hoger risico. Deze hypotheken vormden geen probleem zolang de rente in de VS laag was en niet verhoogd werd. Hier is echter door de Centrale Bank van de VS sinds halverwege 2004 met stapjes en tussenpozen verandering in aangebracht. Bij de huidige niveaus van de rente is het aflossen door een groter wordend deel van de hypotheeknemers een probleem. Zij worden vervolgens gedwongen om hun huis te verkopen. Dit geeft druk op de huizenprijzen. De stijgende woningwaarde is de laatste paar jaren de aanjager van de consumentenvraag en daarmee economische groei geweest. Deze economische groei wordt daarom gedrukt. Een ander gevolg is aan de kant van de geldverstrekkers voor deze hypotheken. Deze geldverstrekkers zullen niet hun volledige kapitaal terugkrijgen. Vooral dit laatste effect en de onzekerheid welke financiële partijen geraakt zijn en mogelijk in problemen komen, heeft voor het oplopen van de kredietvergoeding gezorgd en op deelmarkten zelfs tot het schaars worden van geld. Diverse centrale banken hebben al ingegrepen door extra geld ter beschikking te stellen. Wie exact getroffen zullen worden door deze crisis en in welke mate is zelfs voor de toezichthouders niet duidelijk. Onze verwachting is dat het voorlopig nog onrustig zal blijven. Wij zijn dan ook minder positief dan een paar maanden geleden over aandelen en de vastrentende waarden met kredietrisico. 5

6 Beleggingsbeleid & Beleggingsresultaat Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid voor obligaties wordt bepaald door de te verwachten ontwikkeling van de korte en lange rentetermijn structuur op de internationale markten. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Het beleggingsbeleid voor aandelen wordt bepaald door de te verwachten ontwikkeling van de diverse bedrijfsectoren in de internationale markten. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Opbouw beleggingsprofielen De gekozen opbouw van de subfondsen (profielen) is als volgt: Profielen Liquiditeiten Obligaties Aandelen Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten 100% Blue Sky Eagle Fund Zeer defensief 100% Blue Sky Eagle Fund Defensief 80% 20% Blue Sky Eagle Fund Neutraal 60% 40% Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief 40% 60% Blue Sky Eagle Fund Offensief 20% 80% Blue Sky Eagle Fund Zeer offensief 100% Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten Het Blue Sky Eagle Fund Liquiditeiten is in eerste instantie niet bedoeld om in te beleggen. Het doel van het liquiditeitenfonds is om beleggingsrisico s uit te sluiten op het moment dat deelnemers voor, of vlak voor opname van hun levensloop tegoed staan. Periodieke uitkeringen aan de werkgever vinden plaats vanuit het subfonds liquiditeiten. Gelden in dit profiel worden belegd in één of meerdere liquiditeiten fondsen die liquiditeiten producten aanhouden welke over het algemeen een gemiddelde looptijd hebben van rond de drie maanden. Het risico en rendement liggen vrijwel gelijk aan het houden van liquiditeiten. Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief Het Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief richt zich op vermogensgroei op de lange termijn met een zo laag mogelijk risico door middel van spreiding. Het zeer defensieve karakter van het fonds houdt in dat fondsvermogen volledig wordt belegd in obligaties. Blue Sky Eagle Fund Defensief Het Blue Sky Eagle Fund Defensief richt zich op vermogensgroei op de lange termijn en risicovermindering door middel van spreiding. Indien nodig wordt de spreiding aangepast aan de marktomstandigheden en inzichten van de beheerder. Het defensieve karakter van het fonds houdt in dat het grootste gedeelte (80%) van het fondsvermogen in obligaties wordt belegd. Daarnaast wordt een klein gedeelte (20%) in aandelen belegd. Blue Sky Eagle Fund Neutraal Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Neutraal is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met een behoorlijke risico reductie door middel van spreiding over de twee verschillende beleggingscategorieën. Het neutrale risico karakter van het fonds houdt in dat een gedeelte (60%) van het fondsvermogen in obligaties wordt belegd. Daarnaast wordt een gedeelte (40%) in aandelen belegd. Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met enige risico reductie door middel van spreiding over de twee verschillende beleggingscategorieën. Het gematigd offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat een flink gedeelte van het fondsvermogen (60%) in aandelen wordt belegd. Daarnaast wordt een gedeelte (40%) in obligaties belegd. 6

7 Blue Sky Eagle Fund Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn met een lichte risico reductie door middel van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Het offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat het grootste gedeelte (80%) van het fondsvermogen in aandelen wordt belegd. Daarnaast wordt een klein gedeelte (20%) in obligaties belegd. Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief Het beleggingsproces van het Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief is gericht op waardetoevoeging op lange termijn. Het zeer offensieve risico karakter van het fonds houdt in dat fondsvermogen volledig wordt belegd in aandelen. Samenstelling mandjes. Beleggingen door het fonds in aandelen en obligaties vinden plaats via de beleggingspools van Blue Sky Group. Hiervoor zijn zogenaamde beleggingsmandjes gecreëerd die voor alle subfondsen een gelijke opbouw kennen. De samenstelling van het obligatiemandje ziet er als volgt uit: Obligaties Subcategorie Percentage Eurozone Staatsobligaties 5% Eurozone EU Credits 45% Verenigde Staten US Inv. Grade Corporates 25% Verenigde Staten US High Yield Corporates 10% Emerging Market Debt Emerging Market Debt 15% Totaal 100% Obligaties Staatsobligaties zijn obligaties uitgegeven door overheden die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie. Obligaties EU Credits zijn obligaties uitgegeven door Europese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Obligaties US Investment Grade Corporates zijn obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Obligaties US High Yield Corporates zijn obligaties uitgegeven door bedrijven met een lagere kredietwaardigheid; de bedrijven die zogenaamde High Yield obligaties uitgeven. Obligaties Emerging Market Debt zijn obligaties uitgegeven door overheden van de zogenaamde Opkomende Landen. De samenstelling van het aandelenmandje ziet er als volgt uit: Aandelen Subcategorie Percentage Europa ex UK 40,0% Large caps 36,0% Small caps 4,0% Verenigd Koninkrijk 7,5% Verenigde Staten 35,0% Large caps 31,0% Small caps 4,0% Japan 7,5% Emerging Markets 10,0% Totaal 100,0% 7

8 Aandelen Europa ex UK, zijn beursgenoteerde Europese aandelen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Large caps zijn over het algemeen aandelen in hoofdfondsen op de Europese beurzen, Small caps zijn over het algemeen kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn aan de Europese beurzen. Aandelen Verenigd Koninkrijk, zijn beursgenoteerde Verenigd Koninkrijk aandelen. Aandelen Verenigde Staten, zijn beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Large caps zijn over het algemeen aandelen in hoofdfondsen op de Amerikaanse beurs, Small caps zijn over het algemeen kleine en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs. Aandelen Japan, zijn beursgenoteerde Japanse aandelen. Aandelen Emerging Markets, zijn beursgenoteerde aandelen uit de opkomende landen. Valutabeleid Het valutarisico op de obligaties wordt voor 100% naar de euro afgedekt met behulp van valutatermijncontracten. Het valutarisico op aandelen wordt niet afgedekt. Beleggingsresultaat over de periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2007 Blue Sky Eagle Fund Beleggingsresultaat Rendement in EUR Zeer Offensief ,73% Offensief ,10% Gematigd Offensief ,45% Neutraal ,82% Defensief ,20% Zeer Defensief ,37% Liquiditeiten ,61% Totaal (geconsolideerd) ,94% Verklaring van de beheerder met betrekking tot AO/IC artikel 8 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 (hierna: Btb 2005) : Voor de beleggingsinstelling beschikt het fonds over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen die voldoet aan de eisen uit de Wet financieel toezicht en dit besluit. Gedurende het afgelopen boekjaar heeft het fonds verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Besluit en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren Amstelveen, 31 augustus 2007 De beheerder 8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstbestemming) (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle Fund 30 juni 31 december Beleggingen Aandelen obligaties Valutatermijncontracten Vorderingen Overige Activa Liquide middelen Kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Eigen vermogen Participatiekapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat Totaal Uitstaand aantal deelnemersrechten , ,84 Intrinsieke waarde deelnemersrecht 109,25 105,55 9

10 GECONSOLIDEERDE VERLIES EN WINSTREKENING (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle Fund 1 januari t/m 1 september t/m 30 juni 31 december Opbrengst uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Som der bedrijfsopbrengsten Lasten in verband met het beheer van beleggingen Beheerkosten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Resultaat

11 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen in EUR) Blue Sky Eagle fund 1 januari t/m 1 september t/m 30 juni 31 december Kasstroom uit Beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Aankoop van beleggingen Verkoop van Beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Vorderingen Kortlopende schulden Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutaties in liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Mutatie liquide middelen

12 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN RESULTAAT Algemeen De beleggingsactiviteiten in het fonds zijn gestart op 1 september Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen opgenomen in EUR en worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden verantwoord in de Winst en Verliesrekening. Kosten en opbrengsten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Beleggingen Resultaatbepaling Kasstroomoverzicht De beleggingen betreffen belangen in niet ter beurze genoteerde Blue Sky beleggingspools. De belangen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. De door de Blue Sky beleggingspools gehouden beleggingen worden op basis van de onderstaande grondslagen gewaardeerd. De intrinsieke waarde van de Blue Sky beleggingspools wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde van de beleggingen in deze pools. Het resultaat van het fonds wordt bepaald door aan de verslagperiode toe te rekenen waardeveranderingen van beleggingen, dividenden, interest en overige opbrengsten te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Aankoopkosten van beleggingen worden in de kostprijs geactiveerd. Verkoopkosten op beleggingen worden in mindering gebracht op de opbrengst. Het resultaat wordt na vaststelling toegevoegd aan cq onttrokken uit het beleggingsresultaat en blijft tot het moment van uitbetaling van ingenomen participaties onderdeel van het beleggingsresultaat. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Deze opstelling geeft inzicht in de herkomst van liquiditeiten die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gehouden en de wijze waarop deze zijn besteed. Vreemde valuta Toegepaste wisselkoersen ten opzichte van de euro per 30 juni 2007: Euro: USD 1,35055 Euro: JPY 166,78620 Euro: GBP 0,

13 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Beleggingen Blue Sky Eagle fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Beginstand periode Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeverandering Niet gerealiseerde waardeverandering Eindstand periode Vorderingen Blue Sky Eagle fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Nog te ontvangen dividend Overlopende rente Totaal

14 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Kortlopende schulden Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Nog te betalen beheerkosten Totaal Eigen vermogen Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Participatiekapitaal Beginstand periode Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Eindstand periode Algemene reserve Resultaat verslagperiode Totaal vermogen

15 TOELICHTING OP DE BALANS per 30 juni 2007 (bedragen in EUR) Aantal uitstaande participaties Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Beginstand periode ,84 0, ,65 0, ,03 0, ,19 0, ,31 0, ,90 0, ,76 0,00 0,00 0,00 Uitgegeven participaties , , , , , , , , , , , , , , ,98 - Ingekochte participaties ,25-512,07-324,13-38,41-9, , ,63-114,89-984,46-153,29-59,91-205, Eindstand periode , , , , , , , , , , , , , , ,98 0,00 Intrinsieke waarde Blue Sky Eagle Fund Geconsolideerd Zeer offensief Offensief Gematigd offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Liquiditeiten 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/ Totaal vermogen Uitstaand aantal deelnemersrechten , , , , , , , , , , , , , , ,98 0,00 Intrinsieke waarde per deelnemersrecht 116,44 108,72 113,32 107,34 110,25 105,97 107,30 104,67 104,41 103,35 102,05 102,86 101,24-15

16 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen in EUR) 1 januari - 30 juni 1 september - 31 december Opbrengst uit Beleggingen Hieronder worden de directe beleggingsopbrengsten verantwoord welke bestaan uit de in het verslagjaar ontvangen dividenden en intrest. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen Hieronder worden de gerealiseerde beleggingsopbrengsten verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Niet-gerealiseerde waarde veranderingen van beleggingen Hieronder worden de ongerealiseerde indirecte beleggingsopbrengsten verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal Beheerkosten Hieronder worden kosten van beheer, bewaar en administratie verantwoord. Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten Totaal

17 Expense ratio De expense ratio (kostenratio) wordt als volgt berekend: totale kosten gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds. - Onder totale kosten wordt begrepen de kosten die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het vermogen worden gebracht. - De gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds wordt berekend als de som van de nettovermogenswaarden gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor het fonds wordt de som van de nettovermogenswaarden gebaseerd op de cijfers per 31 december 2006, 31 maart 2007, en 30 juni Het profiel Blue Sky Eagle Fund liquiditeiten is pas in 2007 gestart en hiervoor is een inschatting gemaakt. De expense ratio over de verslagperiode bedraagt: Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,38% 0,41% 0,35% Portfolio turnover rate De Portfolio Turnover Rate, ofwel Omloopfactor geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van het fonds: de gemiddelde nettovermogenswaarde van de beleggingsinstelling. De berekening van de gemiddelde nettovermogenswaarde geschiedt zoals bij de kostenratio is omschreven. De portfolio turnover rate over de verslagperiode bedraagt: Blue Sky Eagle Fund zeer offensief offensief gematigd offensief neutraal defensief zeer defensief liquiditeiten 0,1206 0,0395 0,0413-0,0063-0,0841-0,0378 1,7634 Aantal personeelsleden Fiscale positie Verbonden partijen Het Blue Sky Eagle Fund heeft geen personeel in dienst. Op grond van haar status als fiscale beleggingsinstelling (FBI) is het fonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Er zijn geen verbonden partijen. Amstelveen, 31 augustus 2007 De beheerder B.A.A.M. van der Stee O. Bisschop 17

18 OVERIGE GEGEVENS Bepalingen omtrent winstverdeling Prospectus Artikel 4.7: Uitkeringen De winst over de verslagperiode wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het gedeelte van de winst van het fonds of een Subfonds dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan de FBIcriteria zal jaarlijks binnen acht maanden na afloop van de verslagperiode worden uitgekeerd (zie ook: paragraaf 4.8. Herbelegging van dividend en paragraaf Vennootschapsbelasting ). Het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan het fonds. Alle Participaties van een bepaalde serie die op het moment van vaststelling van de jaarrekening bestaan, delen gelijkelijk in de winst van het desbetreffende Subfonds over de desbetreffende verslagperiode. De Beheerder kan ten laste van een Subfonds tussentijdse uitkeringen doen. Winstuitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van de jaarrekening, tenzij de vergadering van Participatiehouders op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaalt. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participatiehouders ten behoeve van Deelnemers, de samenstelling van de uitkering en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de Participatiehouders en de Deelnemers medegedeeld. Artikel 4.8: Herbelegging van dividend Stichting Eagle Fund Levenslooprekening zal het netto door haar ontvangen dividend niet uitkeren aan de Deelnemers, maar in beginsel herbeleggen tegen de waarde zoals vastgesteld op de eerstvolgende handelsdag. 18

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens...

Profiel... 28 Directieverslag...29 Jaarrekening Balans... 32 Winst-en-verliesrekening... 33 Toelichting...34 Overige gegevens... ING High Yield Obligatie Fonds Jaarverslag 2007 ING High Yield Obligatie Fonds (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) Postbus 1800 1000 BV Amsterdam Internet: www.ingbank.nl DIRECTIE ING Fund

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund

H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund H a l f j a a r v e r s l a g 2 0 0 8 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaarrekening 2008 8 Balans 9

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund

J a a r v e r s l a g 2 0 1 4. Antaurus Europe Fund J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 Antaurus Europe Fund Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Antaurus Europe Fund 3 Profiel 4 Verslag van de Beheerder 5 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie