Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2013

2 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 11 Dekkingsgraad 5 12 Rendement 8 13 Vermogen 8 14 Wegingen portefeuille 8 2 Toelichting risico s 9 21 Balansrisico 9 22 Renterisico Inflatierisico Valutarisico Kredietrisico Concentratierisico Illiquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico Tegenpartijrisico 19 3 Rendementen en vermogens-posities Performance overzicht Performance attributie Beheervergoeding Vermogensposities 24 4 Toelichting vermogensbeheer Marktvisie Maatschappelijk verantwoord beleggen 27 5 Toelichting beleggingscategorieën Langlopende obligaties Stichting MN Services Euro Investment Grade Credit Fonds Bank Loans Stichting Mn Services Europees High Yield Fonds Stichting Mn Services US High Yield Fonds Stichting Mn Services Obligatiefonds Emerging Markets Stichting Mn Services Aandelenfonds Noord-Amerika Stichting Mn Services Aandelenfonds Europa I Stichting Mn Services Aandelenfonds Verre Oosten 42 Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

3 510 Stichting Mn Services Aandelenfonds Emerging Markets Private Equity Direct Onroerend Goed Nederland Onroerend Goed Direct Noord-Amerika Onroerend Goed Direct Asia Pacific Stichting Mn Services Hedgefunds Fonds Microfinance 50 Bijlage 1: Tabel derivatenposities 51 Bijlage 2: Standaard Risico Model 52 Bijlage 3: Grondslagen waardering en resultaten 54 Bijlage 4: Verklarende woordenlijst 56 Bijlage 5: Stijlen Hedge Funds 58 Bijlage 6: Stijlen Private Equity 59 Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

4 Management samenvatting Voor u ligt de vermogensbeheer kwartaalrapportage van Stichting Pensioenfonds Productschappen Deze rapportage heeft betrekking op het vierde kwartaal van 2013 Kernpunten - Daling dekkingsgraad op basis DNB rente - Vooral door verwerking indexatie van 125% per 31 december - Balansrisico in dalende trend sinds september door meetmethodiek - Rente afdekking aan onderkant van de bandbreedte - Verkoop CBRE Residential en grondstoffen - Opbrengst geïnvesteerd in Europese aandelen Ontwikkeling van de financiële positie Dekkingsgraad lager door indexatie De rente steeg licht in het vierde kwartaal, waardoor de matching portefeuille in waarde afnam De returnportefeuille behaalde wel een positief resultaat, waardoor per saldo een positief rendement op de beleggingsportefeuille werd behaald Daarnaast is per 31 december een indexatie van de pensioenuitkeringen van 125% doorgevoerd Kerncijfers 31 Dec Sept 2013 Mutatie Beleggingen (incl Balansposten) Pensioenvoorzieningen (obv DNB rente) Dekkingsgraad (DNB rente) 1160% 1172% -12% IRR (DNB rente) 270% 267% 003% IRR (feitelijke rente) 263% 254% 009% Risico Balansrisico in dalende trend Ten opzichte van het vierde kwartaal is het balansrisico gedaald De oorzaak van deze daling is gelegen in het volatiele laatste kwartaal van 2008 In september van dat jaar werd Lehman Brothers failliet verklaard Deze periode is uit de berekening voor het balansrisico gelopen Deze daling kan nog enkele maanden aanhouden, omdat het eerste half jaar van 2009 ook nog uiterst volatiel was Renteafdekking lager Het niveau van de afdekking is gedaald in het vierde kwartaal Dit verschil in verandering van de renteafdekking komt door de verschil in positionering op de verschillende looptijden van de renteafdekking en het betere resultaat van de returnportefeuille ten opzichte van de matchingportefeuille Risico (obv maatstaf beleggingsplan 2013) 31 Dec 2013 Mutatie tov vorig kwartaal Bandbreedte Balansrisico (obv actuele rente) 79% -13% 6% - 10% Rente afdekking (obv DNB rentecurve) 600% -10% 60% - 70% Conform beleid Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

5 Het balansrisico kan ook bepaald worden op basis van de door DNB voorgeschreven rentecurve Hieronder zijn beide weergegeven Risico obv DNB rentecurve obv actuele rente Balansrisico 68% 79% Rente afdekking 687% 600% Rendement Matching portefeuille lager door gestegen rente De langlopende obligaties daalden circa 1% door de gestegen rente De investment grade bedrijfsobligaties presteerden wel positief Zij profiteerden van een daling van de kredietopslag voor deze categorie Returnportefeuille positief Zakelijke waarden kenden een positief laatste kwartaal Aandelen blonken uit en stegen iets meer dan 5% Relatief gezien presteerden opkomende landen ook in het laatste kwartaal slecht ten opzichte van de ontwikkelde landen Lagere groei vooruitzichten en verslechtering van betalingsbalansen waren hier debet aan Binnen aandelen opkomende landen werd wel een forse outperformance behaald in 2013 Goede selectie van landen (onderweging Brazilie) en sectoren (IT en industrie) hebben hiertoe bijgedragen Rendement Q (ytd) Pensioenverplichtingen 017% -247% Beleggingen 029% -174% Portefeuille Ontwikkelingen In het vierde kwartaal is 171 mln geïnvesteerd in Europese aandelen Dit bedrag was vrijgekomen na de verkoop van het CBRE Residential fund en de grondstoffen beleggingen De keuze voor de Europese aandelen komt voort uit de relatief gunstige rendementsverwachtingen Verder zijn Europese aandelen een liquide investering Als in de loop van 2014 weer onttrokken moet worden dan zullen de kosten beperkt zijn In het vierde kwartaal is 28 mln onttrokken ten behoeve van pensioenuitkeringen Per saldo is in mln aan het door MN beheerde vermogen onttrokken Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

6 Return portefeuille Matching portefeuille Rendement verplichtingen Nominaal Overige Return portefeuille Matching portefeuille Rendement verplichtingen Nominaal Overige Kerncijfers 11 Dekkingsgraad Balanspositie met Nominale pensioenverplichtingen op basis van DNB rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten Surplus Nominale Dekkingsgraad Vereiste Dekkingsgraad Ultimo % 1112% Ultimo % 1106% Ultimo Q % 1109% Ultimo Q % 1111% Ultimo Q % 1113% Ultimo Q % 1121% Balanspositie met Nominale pensioenverplichtingen op basis van actuele rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige balansposten Pensioenverplichtingen Pensioenverplichtingen Surplus Nominale Dekkingsgraad Vereiste Dekkingsgraad Ultimo % 1112% Ultimo % 1106% Ultimo Q % 1109% Ultimo Q % 1111% Ultimo Q % 1113% Ultimo Q % 1121% De dekkingsgraad is vastgesteld op basis van de meest recente informatie van de pensioenverplichtingen, zoals aangeleverd door PBO-dienstverlening In de volgende figuren wordt de ontwikkeling van de nominale dekkingsgraad nader beschouwd YTD e kwartaal % -37% +29% -12% +11% -07% -02% -14% 1164% 1160% 1172% 1160% Figuur 11: ontwikkeling van de dekkingsgraad uitgesplitst naar diverse componenten Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

7 Op basis van risicoberekeningen kan een interval berekend worden waarbinnen zich de nominale dekkingsgraad het komende jaar naar verwachting bevindt De spreiding tussen de maximum en de minimum dekkingsgraad wordt kleiner naarmate het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille dichter bij de verplichtingen ligt De risicoberekening is gebaseerd op een 95% betrouwbaarheidsinterval Dat wil zeggen dat er een statistische kans van 25% bestaat, dat de feitelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad onder de weergegeven bandbreedte uitkomt en een kans van 25% dat de feitelijke ontwikkeling beter is dan de bovenkant van de bandbreedte 135% 130% 1311% 125% 1253% 120% 115% 1160% 27%* 110% 105% 100% 95% 90% Historische DGR Negatief scenario Positief scenario Minimaal vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad op actuele RTS Feitelijke DGR * Effect van overgang naar Dekkingsgraad op UFR basis Figuur 12: feitelijke ontwikkeling en jaarprognose ontwikkeling dekkingsgraad Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

8 Ter indicatie wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling van de reële dekkingsgraad weergegeven Een reële dekkingsgraad van 100% betekent dat het aanwezige vermogen voldoende is ter dekking van de nominale pensioenverplichtingen inclusief de verwachte inflatie Balanspositie met Reële pensioenverplichtingen op basis van DNB rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige Balansposten Reële Pensioenverplichtingen Surplus Reële Dekkingsgraad Ultimo % Ultimo % Ultimo Q % Ultimo Q % Ultimo Q % Ultimo Q % Balanspositie met Reële pensioenverplichtingen op basis van actuele rentecurve: Bedragen in mln EUR Beleggingen Overige Balansposten Reële Pensioenverplichtingen Surplus Reële Dekkingsgraad Ultimo % Ultimo % Ultimo Q % Ultimo Q % Ultimo Q % Ultimo Q % De reële pensioenverplichtingen zijn vastgesteld uitgaande van een scenario waarin alle thans opgebouwde rechten naar de toekomst jaarlijks worden verhoogd met de huidige inflatieverwachting De gehanteerde inflatieverwachting is gelijk aan de Europese prijsinflatie Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco, welke door de markt is ingeprijsd in de waarde van de inflatieswaps Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

9 12 Rendement Onderstaande tabel geeft het rendement van de beleggingsportefeuille op hoofdlijnen weer Ter vergelijking is ook het rendement van de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen Het rendement op de voorziening pensioenverplichtingen bestaat uit de bijschrijving van rente (oprenting) en het effect van de renteverandering op de voorziening pensioenverplichtingen Vierde kwartaal Jaar 2013 Rendement Feitelijk Benchmark Verschil Feitelijk Benchmark Verschil Voorziening pensioenverplichtingen DNB RTS 017% -247% Actuele RTS -075% -537% Totaal Rendement portefeuille 029% 020% 009% -174% -176% 002% Matching Portefeuille -111% -109% -002% -576% -570% -006% Return Portefeuille 210% 174% 035% 408% 332% 076% Hoofdstuk 3 Rendementen en vermogensposities gaat nader in op de rendementen per beleggingscategorie 13 Vermogen Onderstaande tabel geeft de rendementsmutaties (RM) en de stortingen en onttrekkingen (S&O) in het afgelopen kwartaal en vanaf begin van het jaar weer De stortingen en onttrekkingen op het niveau van beleggingscategorieën betreffen feitelijk de netto aan- en verkopen binnen de verschillende beleggingscategorieën De stortingen en onttrekkingen op totaal portefeuille niveau betreffen het saldo van de in- en uitstroom van gelden van/naar PBOdienstverlening Vermogen in mln EUR Voorziening pensioenverplichtingen Vierde kwartaal Jaar 2013 Primo kwartaal RM S&O Ultimo kwartaal Primo jaar RM S&O Ultimo kwartaal DNB RTS Actuele RTS Totale Portefeuille Matching Portefeuille Return Portefeuille Wegingen portefeuille In het Beleggingsplan 2013 zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, de actuele norm Onderstaande tabel zet deze actuele norm af tegen de feitelijke verdeling over de beleggingscategorieën Categorie Actuele norm Feitelijke weging Matching Portefeuille 538% 536% Return Portefeuille 462% 464% Totale Portefeuille 1000% 1000% Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

10 2 Toelichting risico s 21 Balansrisico Een maatstaf voor de mate waarin het gevoerde beleid aansluit op het gewenste risicorendementprofiel van het fonds is het balansrisico Dit is een maatstaf die de verwachte beweeglijkheid van de waarde van de beleggingen ten opzichte van de waarde van de (nominale) voorziening pensioenverplichtingen meet Balansrisico Feitelijk Nagestreefd Bandbreedte Ultimo kwartaal 79% 80% 6%-10% 12% 10% 8% 90% 92% 92% 91% 89% 15% 15% 15% 15% 14% Zone doelstelling Returnportefeuille Matchingportefeuille Beleggingsplan 92% 92% 92% 94% 92% 86% 84% 15% 15% 16% 16% 16% 79% 15% 15% 09% 6% 4% 75% 77% 77% 76% 75% 77% 78% 77% 78% 76% 71% 69% 70% 2% 0% Figuur 21: ontwikkeling maatstaf balansrisico In de figuur is weergegeven welke bijdrage aan het balansrisico voortkomt uit de Return Portefeuille en de Matching Portefeuille Het risico dat voortkomt uit de Matching Portefeuille is het gevolg van de mismatch tussen de beleggingen in deze portefeuille en de ontwikkeling van de waarde van de verplichtingen, welke gevoelig is voor veranderingen in de swaprente De mismatch ontstaat voornamelijk door verschillen in waardeontwikkeling tussen staatsobligaties en de swaprentecurve en de ontwikkeling van de creditspreads op bedrijfsobligaties ten opzichte van de swaprentecurve Het balansrisico dat voortkomt uit de Return Portefeuille betreft het risico op de zakelijke waarden beleggingen in relatie tot de beweeglijkheid van de pensioenverplichtingen door renteveranderingen Het feitelijke balansrisico kan boven het beoogde balansrisico uitkomen, zoals gehanteerd als uitgangspunt in het beleggingsplan De oorzaak kan liggen in een bewuste afwijking ten opzichte van het beleid in het beleggingsplan: indien er meer risico wordt genomen versus de verplichtingen en dus een hoger balansrisico wordt gerealiseerd Een andere oorzaak kan zijn dat de markten dusdanig volatiel zijn dat het feitelijke balansrisico hoger ligt dan het beoogde balansrisico uit het beleggingsplan, terwijl het beleid wel in lijn is met het beleggingsplan Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

11 Marginal Tracking Error In de volgende figuren is zichtbaar gemaakt door welke oorzaken de verandering van het balansrisico verklaard kan worden Figuur 22: ontwikkeling balansrisico De attributieanalyse in de figuur geeft inzicht in de ontwikkeling van het balansrisico en is uitgesplitst naar de volgende onderdelen: - Portefeuille samenstelling: verschuiving in de portefeuille door marktbewegingen en aanen verkopen - Volatiliteit: verandering in de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen - Correlaties: verandering in de onderlinge samenhang (correlaties) van de beleggingen - Verplichtingen: veranderingen in het renteniveau en rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen waaraan het balansrisico wordt afgemeten In figuur 23 is een risicodecompositie weergegeven Hierin wordt de bijdrage van de individuele beleggingscategorieën aan het balansrisico getoond Een zeer groot deel van het risico wordt gevormd door de aandelenportefeuille 120% 100% Matching PF Risico decompositie 79% Return PF Risico-allocatie 115% 885% 80% 08% 03% 70% 60% 03% 03% 08% 40% 10% 02% 04% 06% 08% 20% 00% 00% 10% -14% 12% 16% 09% 09% -20% Nominaal -03% Credits 12% Matching 09% Aandelen 35% High yield 21% Altern 12% Vastgoed 03% Totaal 79% Cash Bonds Swaps Credits Matching EM VO VS Europa Bank L EMD EU HY US HY PE HF Vastgoed Return Matching Figuur 23: Decompositie balansrisico Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

12 22 Renterisico Het renterisico is het risico dat veranderingen in de marktrente leiden tot veranderingen in de waarde van de vastrentende portefeuille en van de pensioenverplichtingen In onderstaande tabel is de feitelijke rente-afdekking afgezet tegen de nominale renteafdekking volgens de norm van het Beleggingsplan Voor de berekening van de feitelijke renteafdekking is uitgegaan van de beleggingen die onderdeel uitmaken van de Matching portefeuille exclusief liquiditeiten Rente-afdekking Feitelijk (ex ante) Beleggingsplan 2013 Bandbreedte Nominaal in % van de pensioenverplichtingen 600% 650% 60%-70% In onderstaande grafiek is de positionering van de renteafdekking op de verschillende looptijden inzichtelijk gemaakt Hierbij is de waardeverandering getoond uitgaande van een renteverandering van 1 basispunt (1bp), van zowel de nominale verplichtingen als de Matching portefeuille Figuur 24: afdekking van de pensioenverplichtingen totaal (links) en verdeeld over looptijdsegmenten (rechts) De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration De duration is een maat voor de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen Als de duration van de beleggingen lager is dan de duration van de pensioenverplichtingen, betekent dit dat de pensioenverplichtingen gevoeliger zijn voor renteveranderingen dan de beleggingen Duration (jaar) Duratiebijdrage vastrentende waarden 56 Duratiebijdrage Rente Afdekking 24 Rentegevoeligheid beleggingen 80 Rentegevoeligheid pensioenverplichtingen 149 Rentegevoeligheid pensioenverplichtingen (obv DNB rente) 137 Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

13 Een andere manier om dit verschil in rentegevoeligheid zichtbaar te maken is door de invloed te meten die een renteschok heeft op de dekkingsgraad Dit is weergegeven in onderstaande tabel Hier is een viertal renteschokken gedefinieerd In kolom 3 en 4 wordt er een parallelle stijging en daling van de rentecurve met 1%-punt doorgerekend In kolom 5 en 6 wordt een stijging en daling van de spread tussen de 10 en de 30 jaars rente van 50 basispunten doorgerekend Dit leidt tot een versteiling respectievelijk vervlakking van de curve Deze scenario s komen ongeveer overeen met een twee standaard deviatie gebeurtenis Ervan uitgaande dat de overige beleggingen en balansposten niet in waarde veranderen, geeft dit de resultaten in de hierna volgende tabel NB De beleggingen in hoogrentende obligaties zijn overigens niet meegenomen in deze berekening vanwege het feit dat deze (dollar)beleggingen geen eenduidige correlatie hebben met de euro renteontwikkeling Bedragen in mln EUR Huidige positie Parallelle renteschok: de gehele rentecurve Niet-parallelle renteschok: verschil tussen de 10 en 30 jaars rente stijgt 1%-punt daalt 1%-punt stijgt 0,5%-punt daalt 0,5%-punt Matching Portefeuille (excl Liquiditeiten) Overige beleggingen Overige balansposten Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Dekkingsgraad 1160% 1230% 1096% 1173% 1146% Verandering in dekkingsgraad +70% -64% +13% -13% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 05% 30 september sept 2013 DNB rentecurve op UFR basis 31 december dec 2013 DNB rentecurve op UFR basis 00% Looptijd > Figuur 25: ontwikkeling rentetermijnstructuur In onderstaande figuur is de gemiddelde nominale rentevoet (IRR) van het fonds weergegeven waartegen de pensioenverplichtingen worden verdisconteerd Als de gemiddelde rentevoet daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen en omgekeerd Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

14 40% 35% 345% 30% 25% 20% 273% 255% 237% 213% 245% 223% 244% 238% 267% 254% 270% 263% 15% 10% 05% 00% Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 IRR IRR (gemiddelde RTS/UFR) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 Figuur 26: ontwikkeling gemiddelde interne nominale rentevoet van de pensioenverplichtingen 23 Inflatierisico Inflatie vormt een risico voor pensioenfondsen die immers veelal de ambitie hebben om pensioentoezeggingen te indexeren De ontwikkeling van de inflatietermijnstructuur werkt op twee manieren door in de balans van een pensioenfonds Aan de ene kant beïnvloedt de ontwikkeling van de inflatieverwachting de waarde van de reële verplichtingen Maar ook de waardeontwikkeling van de beleggingen in (deels aan) inflatiegerelateerde producten, zoals (inflatie)obligaties en infrastructuur, is afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatieverwachting Figuur 27: inflatietermijnstructuur Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

15 25% 20% 15% 123% 10% 05% 00% -05% Dec % 013% Dec % -008% Dec % 003% 034% 033% 061% 073% 044% Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % IRR Reëel Figuur 28: ontwikkeling gemiddelde interne reële rentevoet IRR Reëel (gemiddelde RTS) 24 Valutarisico Valutarisico is het risico dat de waarde van beleggingen verandert als gevolg van veranderingen in valutakoersen - De kolom Feitelijke afdekking tov beoogde afdekking in de tabel geeft het resultaat van het afdekkingsbeleid op totaal portefeuilleniveau weer - De kolom Totale positie in valuta geeft aan welk percentage van de totale portefeuille is belegd in de desbetreffende valuta - De kolom Beoogde afdekking conform beleid geeft weer welk percentage afgedekt moet worden volgens het Beleggingsplan De feitelijke omvang van de valuta-afdekking staat in de kolom Omvang afdekking - De laatste twee kolommen geven het verschil aan tussen de twee laatstgenoemde percentages en de bandbreedte waarbinnen dit verschil moet liggen Alle percentages zijn uitgedrukt in de omvang van de totale portefeuille tenzij anders vermeld Valuta Feitelijke afdekking tov beoogde afdekking* Totale positie in valuta Beoogde Afdekking conform beleid Omvang afdekking Afwijking Bandbreedte (+/-) Amerikaanse dollar (USD) 501% 206% 103% 103% 01% 10% Britse pond (GBP) 993% 28% 28% 28% 00% 03% Japanse yen (JPY) 1000% 07% 07% 07% 00% 01% Overig 00% 101% 00% 00% 00% 00% *) De afdekking van de Amerikaanse dollar is 50% van de portefeuille Het getoonde percentage in de eerste kolom is de uitkomst van dit beleid op totaal portefeuilleniveau De afdekking van de Britse Pond en Japanse Yen is 100% van de portefeuille Vanaf 1 januari 2012 is het beleid om 50% van de USD beleggingen af te dekken Deze keuze is gedreven vanuit risicomanagement oogpunt In tijden van crisis toont de Amerikaanse dollar haar currency of the World status Bij een sterke verzwakking van de euro kan er een grote liquiditeitsbehoefte ontstaan, die in een eurocrisis potentieel samenvalt met verliezen op andere beleggingen De overige valuta zijn met name opgebouwd uit Europese beleggingen (met name Zwitserse Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

16 frank) en uit Opkomende landen van zowel aandelen als obligaties Bij deze valuta moet dan met name gedacht worden aan: Braziliaanse reaal, Zuid Afrikaanse rand, Koreaanse won, Chinese renminbi en Mexicaanse peso In totaal zijn circa 30 vreemde valuta vertegenwoordigd in de portefeuille Onderstaande figuren tonen de ontwikkeling van de euro ten opzichte van de valuta die, conform het Beleggingsplan moeten worden afgedekt 155 EUR/USD dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec EUR/GBP dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec EUR/JPY dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Figuur 29: wisselkoersontwikkeling afgedekte valuta Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

17 25 Kredietrisico Kredietrisico is het risico van financiële verliezen als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft Dit betreft voornamelijk beleggingen in obligaties, in derivaten en in geldmarktproducten Het kredietrisico wordt beperkt door spreiding van de vastrentende waarden naar regio, de creditrating van de tegenpartijen en de sector Het nemen van kredietrisico levert extra rendement op ten opzichte van staatsobligaties De creditspread is een maatstaf voor kredietrisico en drukt de opslag uit die de markt vraagt boven de risicovrije rente Hoe hoger deze opslag, hoe hoger de markt het kredietrisico op een partij beoordeelt en hoe hoger de vergoeding (de spread) is die beleggers willen ontvangen voor het nemen van dit kredietrisico De duration geeft de koersgevoeligheid weer van vastrentende waarden bij veranderingen in de creditspread Categorie Waarde in mln EUR Duration Creditspread Langlopende Staatsobligaties % Investment Grade Bedrijfsobligaties % Hoogrentende Bedrijfsobligaties Europa* % Hoogrentende Bedrijfsobligaties Verenigde Staten* % Hoogrentende Staatsobligaties Opkomende Markten* % Bank Loans % Totaal % *Het verschil tussen de hier getoonde saldi en het belegd vermogen in Emerging Markets Debt zoals genoemd in paragraaf 34 Vermogensposities betreft gealloceerde cash die bij de berekening van de duration buiten beschouwing gelaten is NB Uitstaande derivatenposities en liquide middelen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten Paragraaf 29 Tegenpartijrisico gaat nader in op deze posities De hierna volgende grafiek geeft een beeld van de spreadontwikkeling van de verschillende beleggingscategorieën 21% 18% 15% 12% Hoogrentende waarden Europa Hoogrentende waarden US Emerging Market Debt - in lokale valuta Emerging Market Debt - in US Dollar 9% 6% 3% 0% dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 jun-13 dec-13 Figuur 210: ontwikkeling creditspread vastrentende waarden Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

18 In de volgende tabel staat de verdeling over de verschillende ratingklassen van de posities in de portefeuilles vastrentende en hoogrentende waarden Elke regel telt op tot 100% en geeft daarmee de procentuele verdeling weer binnen die betreffende deelportefeuille Bij langlopende obligaties is voor Nederlandse obligaties de gemiddelde rating gebruikt Standard & Poor s heeft de Nederlandse overheid gedowngrade naar AA, echter Moody s en Fitch houden de rating vooralsnog op AAA Totale verdeling Vast- en Hoogrentende portefeuilles AAA AA A BBB BB B CCC en lager Geen rating Cash binnen portefeuille 51% 4% 12% 13% 8% 10% 1% 0% 1% Matchingportefeuille Langlopende Obligaties 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bedrijfsobligaties 1% 14% 45% 38% 1% 0% 0% 0% 1% Returnportefeuille - Hoogrentend Hoogrentende Bedrijfsobligaties Europa 0% 0% 0% 0% 57% 39% 2% 0% 2% Hoogrentende Bedrijfsobligaties VS 0% 0% 0% 3% 42% 50% 3% 0% 2% Hoogrentende Staatsobligaties Opkomende Markten 0% 2% 12% 49% 15% 10% 4% 4% 4% Bank Loans 0% 0% 0% 2% 11% 85% 1% 1% 0% Liquiditeiten 38% 17% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26 Concentratierisico Concentratierisico is het risico dat een te groot deel van het vermogen bij één debiteur geconcentreerd blijkt te zijn Mocht deze debiteur failliet gaan, dan zijn de gevolgen aanzienlijk groter dan wanneer het vermogen meer gespreid belegd is In onderstaande tabel zijn de tien grootste posities in de vastrentende waarden en liquiditeitenportefeuilles per ultimo kwartaal opgenomen Vastrentende posities incl liquiditeiten Marktwaarde in mln EUR % van totaal vermogen 1 Duitse overheid % 2 Nederlandse overheid % 3 Finse overheid % 4 Rabobank International 46 09% 5 Russische overheid 23 05% 6 Mexicaanse overheid 20 04% 7 Braziliaanse overheid 20 04% 8 Turkse overheid 19 04% 9 Indonesische overheid 17 03% 10 Poolse overheid 16 03% De exposure van derivaten en deposito's zijn opgenomen in paragraaf 29 Tegenpartijrisico Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

19 27 Illiquiditeitsrisico Het illiquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen De tabel geeft de omvang van de illiquide beleggingen weer (inclusief liquiditeiten binnen deze categorieën) als onderdeel van de totale beleggingen Categorie Marktwaarde in mln EUR vorig kwartaal Marktwaarde in mln EUR huidig kwartaal Private Equity Direct Onroerend Goed Special Products Totaal illiquide posities Totaal portefeuille Percentage illiquide beleggingen 76% 61% 28 Liquiditeitsrisico Onderstaande tabel geeft weer hoeveel middelen er aan het einde van het kwartaal beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan onderpand verplichtingen indien de waarde van de posities in derivaten daalt De liquide middelen bestaan uit de daadwerkelijke liquide middelen in de portefeuille (bijvoorbeeld cash, deposito s, liquiditeitenfondsen), ontvangen cash onderpand en de aanwezige staatsobligaties Een stijgende rente zorgt ervoor dat de renteafdekking zich negatief ontwikkelt en er onderpand moet worden gestort Hetzelfde geldt voor een 10% zwakkere euro: de valutatermijncontracten ontwikkelen zich negatief en er moet onderpand worden bijgestort Om de liquiditeitsbehoefte onder normale omstandigheden vast te stellen, wordt gerekend met een rentestijging van 07%, een 10% zwakkere euro en een correlatie tussen beide gebeurtenissen van 01 De tabel is gesplitst in de posities bij tegenpartijen waar zowel het leveren van fysiek als cash onderpand mogelijk is, en partijen waarbij alleen uitwisseling van cash onderpand mogelijk is De werkelijke liquiditeitsbehoefte kan, onder normale omstandigheden, of in een stressscenario, hoger zijn dan de beschikbare liquide middelen In dat geval kan het noodzakelijk zijn om (liquide) beleggingen te liquideren om aan de onderpandverplichtingen te voldoen Ultimo kwartaal Uitsluitend uitwisseling Cash in mln EUR % portefeuille Mogelijkheid tot uitwisseling cash en obligaties mln eur % portefeuille Liquiditeiten 26 05% NVT NVT Obligaties DE & NL nvt NVT % Waarde rentederivaten 40 08% % Waarde valutaderivaten 00 00% 04 01% Totaal beschikbaar 65 13% % Gevoeligheidsanalyse Normaal scenario 35 07% 76 16% Stress scenario 70 14% % Kwartaalrapportage Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 11 Dekkingsgraad 5 12 Rendement 7 13 Vermogen 8 14

Nadere informatie

KWARTAAL. Stichting Pensioenfonds Productschappen KW3/2010. Rapportage Vermogensbeheer

KWARTAAL. Stichting Pensioenfonds Productschappen KW3/2010. Rapportage Vermogensbeheer Rapportage Vermogensbeheer KW3/2010 KWARTAAL Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kerncijfers... 5 1.1. Dekkingsgraad... 5 1.2. Rendement... 7 1.3. Vermogen... 8 2. Risicoparagraaf...

Nadere informatie

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1 Kerncijfers 4 1.1 Dekkingsgraad 4 1.2 Rendement 6 1.3 Vermogensmutaties 7 1.4

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

vastgesteld 14 maart 2013

vastgesteld 14 maart 2013 1/26 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Macro-Economische omgeving en rendementsvooruitzichten... 4 2. Implicaties (externe) ontwikkelingen SNPF... 5 2.1 Ontwikkelingen SNPF en beroepsgroep... 5 2.2 Project

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2013 89ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke gegevens 4 Ahold Pensioenfonds 5 Bestuursverslag Inleiding 8 Verwachte gang van zaken in 2014 10 Resultaat en ontwikkeling

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 19 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 98 11 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2012 88ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Ahold Pensioenfonds 3 Belangrijke gegevens 4 Personalia 5 Bestuursverslag Voorwoord 6 Resultaat en ontwikkeling dekkingsgraad 8 Beleggingen 10

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie