Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012"

Transcriptie

1 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

2 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen van 18 december De ABTN geeft uitvoering aan de in voornoemd besluit vermelde richtlijnen, zoals geformuleerd in de artikelen 24 tot en met 29 van dit besluit. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt in deze ABTN ook ingegaan op de organisatiestructuur van Stichting CRH Pensioenfonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen die het bestuur ter beschikking heeft. Augustus

3 Inleiding Stichting CRH Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit die CRH Nederland B.V. heeft getroffen voor haar werknemers en de werknemers van de aan CRH Nederland B.V. gelieerde ondernemingen die tot Stichting CRH Pensioenfonds zijn toegetreden. De huidige pensioenregelingen zijn voor het laatst gewijzigd per Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds, hierna te noemen het pensioenfonds is vastgesteld per 1 augustus 2012 en geldt vanaf die datum. Stichting CRH Pensioenfonds P.J.M. Erkamp titel: voorzitter plaats: datum: R.J.A. Gortzak titel: secretaris plaats: datum: Augustus

4 Voorwoord 1 1. Inleiding Het Fonds Doel van de nota Nagestreefde mate van detaillering Algemeen beleidsuitgangspunt Intern beheersingssysteem 5 2. Algemene overwegingen Continuïteit van de aangesloten werkgevers Omvang van het deelnemersbestand Verwachte salaristrend 7 3. Aangesloten ondernemingen en verkrijgen deelnemerschap werknemers 8 4. Uitvoeringsovereenkomst 9 5. De inhoud van de pensioenregelingen, toeslagen en pensioenaanspraken Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds Vaste premie Kortingsregels Toeslagen op de pensioenen Kernbegrippen Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering Overzicht van de pensioensoorten Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De berekening van de technische voorzieningen, financiering pensioenen en reserves 15 Reserve algemene risico s 16 Solvabiliteitsreserve 16 Algemene reserve Beleggingsbeleid Vereist eigen vermogen, minimaal vereist eigen vermogen en financiële sturingsmiddelen Premiebeleid en toeslagenbeleid 25 Situatie tot 1 januari Situatie vanaf 1 januari Waarderingsgrondslagen van de beleggingen op de balans Administratieve organisatie en interne controle Beheersingskader van de organisatie Operationele beheersingsmaatregelen Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Slotopmerkingen 37 Bijlage I Actuariële grondslagen 38 Bijlage II Aangesloten ondernemingen 40 Bijlage III Op ondernemingen toepasselijke pensioenreglementen 40 Bijlage IV Vaststelling vaste premie 43 Bijlage V Financieel crisisplan 45 Bijlage VI Verklaring Beleggingsbeginselen 55 Augustus

5 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds 1. Inleiding 1.1. Het Fonds Stichting CRH Pensioenfonds (hierna te noemen het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit van CRH Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen die tot het pensioenfonds zijn toegetreden. Een aangesloten werkgever vraagt het deelnemerschap aan voor alle personen waarmee hij een arbeidsovereenkomst sluit, met uitzondering van die werknemers die uitsluitend bij enig Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF) zijn ondergebracht. Het bestuur van het pensioenfonds is verplicht de desbetreffende personen als deelnemer toe te laten Doel van de nota Het doel van deze nota is om het bestuursbeleid te omschrijven dat wordt gevoerd om de pensioentoezeggingen conform de pensioenregeling die het pensioenfonds uitvoert te kunnen nakomen Nagestreefde mate van detaillering In deze ABTN van het pensioenfonds wordt een beschrijving gegeven van de financiële opzet, de vaststelling van de in artikel 144 van de PW bedoelde parameters, de in eigen beheer gehouden dan wel overgedragen of herverzekerde risico s, de sturingsmiddelen, de aansluitingscriteria, de voorwaarden voor het verwerven van het deelnemerschap, de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst, de hoofdlijnen van de pensioenregelingen, de (administratieve) organisatie, de interne controle, en het interne beheersingssysteem. Het beleid zal zoveel mogelijk in strategische zin omschreven worden. Alleen indien het bestuur meent dat het strategische beleid bijstelling behoeft, zal deze nota dienovereenkomstig aangepast worden. De nota zal bijvoorbeeld niet gewijzigd worden bij wijzigingen van de beleggingsmix op grond van economische omstandigheden en verwachtingen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de wijzigingen binnen de in deze nota omschreven grenzen blijven. Augustus

6 1.4. Algemeen beleidsuitgangspunt Het algemene uitgangspunt van het te voeren beleid is om de pensioentoezegging na te komen en wel tegen zo laag mogelijke, maar stabiele premies en uitvoeringskosten. De pensioenovereenkomst is ten aanzien van ouderdoms-, tijdelijk ouderdoms-, levenslang nabestaanden-, tijdelijk nabestaanden- en wezenpensioen een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat de pensioenen vastgesteld zijn, en dat de financiering daarop is afgestemd. De pensioentoezegging wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het beleid is zodanig ingericht dat onder een breed scala van omstandigheden deze toezeggingen kunnen worden nagekomen Intern beheersingssysteem Het doel van het pensioenfonds is ten bate van de deelnemers en hun nabestaanden gelden bijeen te brengen strekkende tot verzekering van pensioen. Het pensioenfonds heeft om dat doel te kunnen bereiken een organisatie opgezet waarbinnen de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het vermogen op een adequate en gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Het interne beheersingssysteem berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de volgende bij het pensioenfonds betrokken organen en instellingen: Bestuur van het pensioenfonds. Verantwoordingsorgaan. Directie van het Pensioenbureau. Pensioenbureau. Aangesloten werkgevers. Herverzekeraar. Vermogensbeheerder. Het bestuur van het pensioenfonds vormt een zogenaamde one tier board. De voorzitter en de secretaris fungeren daarbij als uitvoerende bestuursleden en vormen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden fungeren als niet-uitvoerende / toezichthoudende bestuursleden. Deze rapporteren jaarlijks hun bevindingen op grond van het door hen uitgeoefende toezicht. Naast het bestuur beschikt het pensioenfonds over een directie van het pensioenbureau die is belast met het dagelijkse (operationele) beleid. Het dagelijks bestuur onderhoudt het contact met de directie van het pensioenbureau. De taakverdeling tussen het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie van het pensioenbureau is vastgelegd in een daartoe opgestelde mandaatregeling. Voorts beschikt het pensioenfonds over een deskundigheidsplan ten behoeve van het bestuur. Daarnaast is er een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie. De administratie van het pensioenfonds is uitbesteed aan CRH Nederland B.V. en wordt onder leiding van de directie van het pensioenbureau uitgevoerd door het pensioenbureau met behulp van ConPackage, een door A&O Pensioen Services onderhouden softwarepakket. Het pensioenfonds heeft met CRH Nederland B.V. een administratieovereenkomst gesloten. Augustus

7 Het pensioenfonds heeft de risico's op overlijden en arbeidsongeschiktheid op stop-lossbasis herverzekerd bij de Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente, Kantoor voor Nederland (Zwitserleven) voor de volgende risico's boven eigen behoud: (tijdelijk) nabestaandenpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en baseert zich mede op de adviezen van de vermogensbeheerder ING Investment Management en de beleggingscommissie. Een beleggingsadviseur maakt onderdeel uit van de commissie. De vermogensbeheerder voert het beleggingsbeleid uit binnen de daarvoor gestelde richtlijnen. Het pensioenfonds stelt een accountant, een adviserend en een certificerend actuaris aan. De certificerend actuaris waarmerkt de actuariële staten, waaronder het actuariële verslag, en stelt de actuariële verklaring op. De certificerend actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. De accountant stelt periodiek een verklaring omtrent de getrouwheid van de staten op en waarmerkt deze. De adviserend actuaris adviseert het pensioenfonds en zal jaarlijks een berekening maken van de benodigde jaarpremies en/of koopsommen en van de risico s, welke dienen te worden herverzekerd. Daarnaast stelt de adviserend actuaris jaarlijks een actuarieel rapport op waarin de technische voorzieningen en, de analyse van het resultaat naar actuariële grondslagen, de resultaten van de financiële opzet en de financiële positie wordt gerapporteerd. De (financiële) jaarverslaglegging van het pensioenfonds wordt opgesteld door het pensioenbureau in samenwerking met de accountant en de adviserend actuaris. De vermogensbeheerder rapporteert ten minste eenmaal per kwartaal aan het dagelijks bestuur en de beleggingscommissie over de uitvoering van het beleggingsbeleid en verstrekt daarbij tijdig de gegevens die het pensioenfonds nodig heeft voor haar rapportageplicht aan haar toezichthouders. Het dagelijks bestuur en de beleggingscommissie toetsen de kwartaalrapportages aan de beleggingsrichtlijnen. Augustus

8 2. Algemene overwegingen Bij het vaststellen van de toe te passen actuariële grondslagen en methoden, het premiebeleid, het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en de balanswaardering heeft het bestuur zich laten leiden door de volgende algemene verwachtingen genoemd in onderstaande punten Continuïteit van de aangesloten werkgevers Gezien de historie van CRH Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de markten waarin deze opereren, is de continuïteitsverwachting hoog Omvang van het deelnemersbestand De verwachting is dat kan worden uitgegaan van een stabiele omvang van het deelnemersbestand Verwachte salaristrend De verwachting is dat het gemiddelde loonniveau zal meegroeien met de algemene loonontwikkeling in Nederland. Augustus

9 3. Aangesloten ondernemingen en verkrijgen deelnemerschap werknemers CRH Nederland B.V. is bij het pensioenfonds aangesloten. Voorts kunnen, na instemming van het bestuur van het pensioenfonds en in overleg met CRH Nederland B.V., ondernemingen die in een groep met CRH Nederland B.V. verbonden zijn, zich bij het pensioenfonds aansluiten. Daartoe heeft CRH Nederland B.V. een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds gesloten. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt door CRH Nederland B.V. in beginsel mede gesloten namens voornoemde verbonden ondernemingen. Indien CRH Nederland B.V. niet namens (een) aangesloten verbonden onderneming(en) een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten, sluit(en) deze onderneming(en) zelfstandig een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. De aangesloten ondernemingen hebben zich op grond van de uitvoeringsovereenkomst verbonden alle werknemers die volgens de statuten en de pensioenreglementen van het pensioenfonds in aanmerking komen, als deelnemer aan te melden. In Bijlage II zijn de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen opgenomen. Augustus

10 4. Uitvoeringsovereenkomst Het pensioenfonds heeft met de aangesloten ondernemingen een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Namens (een deel van) de aangesloten ondernemingen is de uitvoeringsovereenkomst door CRH Nederland B.V. gesloten. In deze overeenkomst zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen: a. de vaste werkgevers- en de werknemersbijdrage, alsmede de periode waarvoor de werkgeversbijdrage is vastgesteld en de wijze waarop deze kan worden herzien; b. de werkgeversbijdrage wordt binnen 14 dagen na de eerste dag van elk kalenderkwartaal voldaan aan het pensioenfonds. De deelnemersbijdragen welke in dat kwartaal op de lonen worden ingehouden, worden binnen dezelfde termijn voldaan; c. de aangesloten ondernemingen, dan wel CRH Nederland B.V. namens de aangesloten ondernemingen, zijn verplicht aan het fonds gegevens te verstrekken, respectievelijk bescheiden te overleggen, die voor een goede administratieve uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het pensioenfonds nodig wordt geacht. Dit moet geschieden binnen de door het pensioenfonds gestelde termijn; d. indien de aangesloten ondernemingen de verschuldigde bijdrage te laat afdragen, zal het pensioenfonds aan betrokkenen intrest ter hoogte van de wettelijke rentevoet voor te late betaling in rekening brengen; e. de pensioenreglementen kunnen door het bestuur op verzoek van de aangesloten ondernemingen worden gewijzigd nadat daarvoor ook de goedkeuring van de deelnemers is verkregen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen deelnemersvergadering; f. de grootte van de eventueel te verlenen toeslagen wordt vastgesteld conform het toepasselijke pensioenreglement; g. de aangesloten ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor tekorten in de technische voorzieningen en/of de fondsreserves, noch direct via bijstortingen noch indirect door toekomstige premieverhogingen. Daarnaast kunnen de aangesloten ondernemingen geen aanspraak maken op overschotten in het fonds, noch direct via terugstortingen noch indirect door toekomstige premieverlagingen; h. de aangesloten ondernemingen kunnen de betaling van bijdragen verminderen of geheel beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden; i. het bestuur van het pensioenfonds is bevoegd om te besluiten dat het deelnemerschap wordt voortgezet. Augustus

11 5. De inhoud van de pensioenregelingen, toeslagen en pensioenaanspraken Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers van CRH Nederland B.V. en de tot het pensioenfonds toegetreden aan CRH Nederland B.V. gelieerde ondernemingen. De hieruit voortvloeiende rechten en plichten zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenreglement(en). Hierna wordt in kernbegrippen en op hoofdlijnen een overzicht gegeven. Voor de exacte inhoud van de pensioenregeling wordt verwezen naar het pensioenreglement Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds Het pensioenfonds voert de pensioenovereenkomsten uit die werkgevers en werknemers hebben gesloten voor deelneming in de zogenaamde collectieve pensioenregeling. De regeling is een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De pensioenovereenkomst heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De volgende pensioenregelingen worden door het pensioenfonds uitgevoerd: Pensioenreglement I Pensioenreglement II (deze regeling is per 1 januari 2012 gesloten) Pensioenreglement III Pensioenreglement IV Pensioenreglement B In Bijlage II zijn de aangesloten ondernemingen opgenomen. In Bijlage III zijn de ondernemingen opgenomen per toepasselijk reglement. 5.2 Vaste premie De financiering van pensioenaanspraken vindt plaats door een vaste jaarlijkse storting door de werkgever over de pensioengrondslag van de deelnemers. Samen met de vaste deelnemersbijdrage voert het fonds hiervoor de pensioenregelingen uit. De gezamenlijke vaste premie is de pensioentoezegging en bepaalt daarmee het uiteindelijke pensioen. De werkgever zal nooit een hogere of lagere premie betalen dan de genoemde vaste premie. De vaste premie is zodanig vastgesteld dat het fonds de pensioenregeling kan uitvoeren. Zie voor een nadere uiteenzetting inzake het premiebeleid hoofdstuk 9 van deze ABTN. 5.3 Kortingsregels Indien de in enig kalenderjaar te verwerven pensioenaanspraken niet gefinancierd kunnen worden uit de onder 5.2 bedoelde vaste bijdragen, worden de toekomstige pensioenaanspraken zodanig vastgesteld dat de omvang van de dan verlaagde pensioenaanspraak gefinancierd kan worden met de ontvangen bijdragen. In dat geval wordt de toekomstige pensioenopbouw verlaagd. In het geval de financiële middelen van het fonds onvoldoende blijken om de reeds toegekende pensioenaanspraken ingevolge het pensioenreglement te dekken, zal het bestuur met inachtneming van artikel 134 van de Pensioenwet overgaan tot vermindering van deze pensioenaanspraken en indien nodig de op risicobasis verzekerde pensioenen. Augustus

12 5.4 Toeslagen op de pensioenen Voorwaardelijkheid Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, de premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten is voorwaardelijk, dat wil zeggen uitsluitend voor zover de middelen van het pensioenfonds dat naar het oordeel van het bestuur toelaten. Omschrijving van de toeslagenregeling Indien en voorzover de middelen van het pensioenfonds het naar het oordeel van het bestuur toelaten, kunnen de opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) ouderdomspensioen van de deelnemers en de gewezen deelnemers, alsmede de reeds ingegane pensioenen met een toeslag worden verhoogd. De aanspraken op (tijdelijk) nabestaanden- en wezenpensioen van gewezen deelnemers en gepensioneerden en het bijzonder nabestaandenpensioen en het verevend (tijdelijk) ouderdomspensioen worden op een gelijke wijze verhoogd. Voorts worden de aanspraken op (tijdelijk) nabestaanden- en wezenpensioen van actieve deelnemers in gelijke mate aangepast, tenzij ze op eindloonbasis worden vastgesteld, in welk geval geen toeslag wordt verleend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen bestemmingsreserve gevormd en geen bijdrage betaald. Samenvattend kan worden gesteld dat de toeslagenregeling van het fonds te typeren is conform categorie D1 van de matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten zoals opgenomen in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De toeslag wordt elk jaar bepaald per 1 januari. De basis van de toeslag is de procentuele stijging van het prijsindexcijfer van de maand oktober van het voorafgaande jaar ten opzichte van dat van een jaar daarvoor. Onder prijsindexcijfer wordt verstaan het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, zoals dit wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 januari van enig jaar geldt het als zodanig op of laatstelijk voor de 31 ste december van het voorafgaande jaar gepubliceerde prijsindexcijfer over de maand oktober daaraan voorafgaand. 5.5 Kernbegrippen Pensioendatum Voor deelnemers aan Pensioenreglement I, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 65 jaar wordt. Voor deelnemers aan Pensioenreglement II de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 62 jaar wordt. Pensioengevend jaarsalaris Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan het voor de werknemer geldende vaste jaarsalaris, zijnde 12 maal het vaste bruto maandsalaris of 13 maal het vaste periodesalaris, verhoogd met de vakantietoeslag en eventueel verhoogd met de vaste eindejaarsuitkering. 5.6 Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mogelijke pensioenaanspraken bij deelnemerschap, gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering. Augustus

13 Bij deelnemerschap een ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B); een tijdelijk ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement II); een nabestaandenpensioen (tijdelijk en levenslang) op risicobasis (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B); een wezenpensioen op risicobasis (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B). Bij arbeidsongeschiktheid vindt premievrije voortzetting plaats al naar gelang van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering een ouderdomspensioen Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B; een tijdelijk ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement II). In dit verband verwijzen wij u tevens naar de laatste alinea van onderdeel 5.5 onder het kopje Omzetting van pensioenen bij pensionering of beëindiging deelneming. 5.7 Overzicht van de pensioensoorten Hieronder volgt een korte beschrijving van alle pensioensoorten die voortvloeien uit de pensioenregeling van het pensioenfonds. Ouderdomspensioen in de module basispensioen Systeem Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een middelloonregeling. Franchise Voor 2012 is de franchise voor het ouderdomspensioen vastgesteld op ,-- Pensioenreglement I, ,-- Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV of ,-- Pensioenreglement B. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het ouderdomspensioen, vermenigvuldigd met het geldende parttimepercentage. De volgende minimale pensioengrondslagen zijn van toepassing voor: Deelnemers aan Pensioenreglement II, III en IV ad 4.710,-- voor 2012 De minimale pensioengrondslag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de loonindex zoals omschreven in het pensioenreglement. Augustus

14 Opbouw Jaarlijks wordt 2,9% in Pensioenreglement I, 2,6% in Pensioenreglement B, 2,3% in Pensioenreglement III en IV of 2,2% in Pensioenreglement II van de in dat jaar geldende pensioengrondslag aan ouderdomspensioen opgebouwd. Bij deelname korter dan een jaar is de opbouw pro rata. Deze opbouw kan worden verlaagd als naar het oordeel van het bestuur de premie ontoereikend is. Tijdelijk Ouderdomspensioen Systeem Voor deelnemers aan Pensioenreglement II wordt gedurende het deelnemerschap een tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd volgens een middelloonregeling. Opbouw Het tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd van 62 tot 65 jaar. Vanaf de 52-jarige leeftijd wordt elk jaar 10% van de AOW-uitkering opgebouwd op basis van een voorwaardelijk geïndexeerd middelloonsysteem. Het betreft tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwd persoon, zonder toeslag. Nabestaandenpensioen in de module overlijdensdekking Systeem Voor alle deelnemers is een nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd bij overlijden voor de pensioendatum. Franchise Voor 2012 is in Pensioenreglement I, II, III en IV en B de franchise voor het nabestaandenpensioen vastgesteld op ,--. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het nabestaandenpensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het nabestaandenpensioen en vermenigvuldigd met het geldende parttime percentage. Risicoverzekering Het jaarlijks nabestaandenpensioen bestaat uit de volgende twee delen: een tijdelijk nabestaandenpensioen ter grootte van de AOW voor alleenstaanden in het jaar van overlijden van de (aspirant-)deelnemer; een levenslang nabestaandenpensioen ter grootte van 0,8% van de pensioengrondslag per te bereiken deelnemersjaar. Aan deelnemers die deelnemen in een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds wordt alleen een aanspraak op levenslang nabestaandenpensioen toegekend. Met betrekking tot Pensioenreglement I, II, III, IV en B geldt voorts dat ingeval van overlijden van een gepensioneerde die tot zijn pensioendatum aan Pensioenregeling I, II, III, IV en B heeft Augustus

15 deelgenomen aan diens partner indien deze jonger is dan 65 jaar voormeld tijdelijk nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Wezenpensioen in de module overlijdensdekking Systeem Voor alle deelnemers is een wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Franchise Voor 2012 is in Pensioenreglement I, II, III, IV en B de franchise voor het wezenpensioen vastgesteld op ,--. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het wezenpensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het wezenpensioen en vermenigvuldigd met het geldende parttime percentage. Risicoverzekering Het wezenpensioen is gelijk aan 0,28% van de pensioengrondslag per te bereiken deelnemersjaar en wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd van de wees. De uitkering vindt plaats tot de 27ste verjaardag ingeval: de wees in de zin van de Algemene kinderbijslagwet als invalide wordt beschouwd; de wees ouder is dan 18 jaar en zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Omzetting van pensioenen bij pensionering of beëindiging deelneming Op de beoogde pensioendatum of bij tussentijdse beëindiging van de deelneming zal de aanspraak op het opgebouwde ouderdomspensioen voor een deelnemer met een partner worden omgezet in ouderdomspensioen in combinatie met een nabestaandenpensioen. Na de omzetting zal het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedragen en het wezenpensioen 20% van het nabestaandenpensioen. De deelnemer en zijn partner kunnen voor een andere verhouding kiezen. Voor de deelnemer zonder partner zal deze omzetting niet plaatsvinden. Op verzoek van de deelnemer kan hiervan worden afgeweken. 5.8 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De pensioenregeling voorziet in een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij worden categorieën onderscheiden: Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen onder de WIA , Augustus

16 Voor degenen die onder de WAO vallen gelden afwijkende percentages, hiervoor verwijzen wij u naar de desbetreffende pensioenreglementen. 6. De berekening van de technische voorzieningen, financiering pensioenen en reserves Technische voorzieningen De technische voorzieningen worden door het pensioenfonds vastgesteld op basis van de contante waarde van verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot de datum van de vaststelling opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. De contante waarde wordt vastgesteld op basis van de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. De verwachte uitgaande kasstromen worden gebaseerd op voor het pensioenfonds prudente grondslagen. Tevens wordt op een adequate manier rekening gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. Een specificatie van deze en andere grondslagen en onderstellingen wordt gegeven in Bijlage I. De technische voorzieningen bestaan uit: - Voorziening pensioenverplichting voor risico van het pensioenfonds - Herverzekeringsdeel voorziening pensioenverplichting Een deel van de technische voorzieningen is herverzekerd bij Aegon - Overige technische voorzieningen o IBNR Als overige technische voorziening is een voorziening opgenomen voor het tweejarige uitlooprisico met betrekking tot arbeidsongeschiktheid (IBNR). Deze voorziening is een reserve voor de dekking van het uitlooprisico bij premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid. Ieder jaar wordt de voorziening opgerent en aangepast voor het effect van de wijziging van de rentetermijnstructuur. De voorziening wordt jaarlijks gevoed door de toevoeging van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (5% van de bruto actuariële koopsom). Tegelijkertijd valt de opgerente en aangepaste premie van twee jaar eerder vrij. o Voorziening in verband met invaliditeitspensioen (ingegaan WAO-hiaatpensioen) De andere overige technische voorziening is een voorziening die benodigd is voor de afwikkeling van ingegane WAO-hiaatpensioenen. In hoofdstuk 5 wordt een korte omschrijving gegeven van de pensioenregeling die door het pensioenfonds wordt uitgevoerd, met een overzicht van alle pensioensoorten. De financiering van de daar genoemde pensioensoorten is als volgt. Tijdsevenredige financiering pensioenopbouw en toeslagverlening Het financieringssysteem van het pensioenfonds is erop gericht om minimaal de voorziening voor de opgebouwde pensioenaanspraken volledig door voldoende middelen afgedekt te hebben. Voor arbeidsongeschikte deelnemers wordt de voorziening bepaald op basis van de te bereiken pensioenaanspraken. Hierbij wordt aangenomen dat er geen revalidatie plaatsvindt. Bij het bepalen van de voorziening ultimo enig jaar wordt reeds rekening gehouden met de toegekende toeslagen van ingegane, premievrije en opgebouwde aanspraken primo het volgende jaar. Augustus

17 Financiering op basis van 1-jarige risicopremies/risicoverzekeringen In de module overlijdensdekking worden het nabestaandenpensioen vóór 65 jaar, het tijdelijk nabestaandenpensioen en het wezenpensioen verzekerd op basis van 1-jarige risicopremies. De risicopremies voor deze deelnemersverzekeringen worden vastgesteld op basis van de grondslagen en onderstellingen zoals aangegeven in Bijlage I. Reserve algemene risico s De hoogte van de reserve algemene risico s is minimaal gelijk aan nul en maximaal gelijk aan de grens die in het Financieel Toetsingskader is gesteld voor het Minimum Vereist Vermogen zoals beschreven in hoofdstuk 8. Solvabiliteitsreserve De hoogte van de solvabiliteitsreserve is minimaal gelijk aan nul en maximaal gelijk aan de grens die in het Financieel Toetsingskader is gesteld voor het Vereist Vermogen minus het Minimum Vereist Vermogen zoals beschreven in hoofdstuk 8. Algemene reserve De algemene reserve is voor de opvang van mutaties in de reserve algemene risico s en de solvabiliteitsreserve, het dekken van andere algemene risico s en ten behoeve van het door het pensioenfonds te voeren beleid ten aanzien van toeslagen. De hoogte van de algemene reserve mag niet negatief zijn. Jaarlijks wordt, nadat de voorzieningen en reserves op een voldoende peil zijn gebracht, het resultaat van het pensioenfonds ten gunste dan wel ten laste van de algemene reserve gebracht. Als het fonds niet voldoet aan het in artikel 131 en 132 van de Pensioenwet gestelde en zal het een herstelplan opstellen. In 2009 heeft Stichting CRH Pensioenfonds een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank. (NB. In de jaarrekening wordt deze indeling niet aangehouden.) Augustus

18 7. Beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het bestuur heeft tot taak het zo optimaal mogelijk beleggen van het vermogen dat binnen het pensioenfonds wordt opgebouwd uit ontvangen premies en de opbrengsten daarvan. Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan ING Investment Management B.V.. De vermogensbeheerder zal het beleggingsbeleid uitvoeren aan de hand van het beleggingsplan, eventueel aangevuld met additionele richtlijnen. Prudent beleggingsbeleid De activa worden in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden belegd. De belegging van het vermogen zal op solide wijze geschieden, hetgeen onder meer inhoudt dat wordt belegd met inachtneming van de in deze paragraaf omschreven risicobeperkende maatregelen. De activa worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. De activa die bedoeld zijn om de totale technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds te dekken, worden belegd op een wijze die rekening houdt met de aard en de looptijd van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. Tevens worden de activa naar behoren gediversificeerd, zodat een bovenmatige afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde activa, of een bepaalde emittent of groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille worden vermeden. Beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel; ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de onderneming die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Samenstelling beleggingsportefeuille, tactische bandbreedte en benchmarks In het beleggingsplan van het pensioenfonds is met betrekking tot het totaal aan beleggingen de verdeling van de benchmark als aangegeven in onderstaande tabel. In de tabel wordt ook de bijbehorende bandbreedte vermeld. Het deel van het vermogen dat in de betreffende beleggingscategorie mag worden belegd is uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van het vermogen. Beleggingscategorie Benchmark Bandbreedte Vastrentende waarden 70,0% 65,0% - 75,0% Aandelen 30,0% 25,0% - 35,0% Liquiditeiten 0,0% -5,0% - 5,0% 100,0% In 2011 heeft een strategische asset allocatie plaatsgevonden waarbij meer gestuurd zal worden op een vast risicoprofiel. Eind 2011 zal de definitieve samenstelling worden vastgesteld. Bovendien worden de rapportages aangescherpt. Augustus

19 Categorie Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille is opgebouwd uit participaties in de vastrentende beleggingsfondsen zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel staan tevens de gehanteerde benchmarks van de fondsen. Fonds Benchmark ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds Lehman Brothers Euro Aggregate Index Lehman Brothers Euro Index Aggregate Index + IRSportefeuille door beheerder bepaald De gewenste duratie van de totale vastrentende portefeuille zal worden gestuurd middels het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds. De verhouding tussen het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds en het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds wordt zodanig bepaald dat het door het bestuur vastgestelde percentage van afdekking van het renterisico wordt bereikt. Binnen de vastrentende waarden kunnen de volgende categorieën vertegenwoordigd zijn: ING Euro Credit Basis Fonds; ING Global ABS Basis Fonds (fixed); ING Emerging Fixed Income Basis Fonds (Hard Currency), euro; ING Emerging Fixed Income Basis Fonds (Local Currency), euro; ING Global High Yield Basis Fonds; ING AAA ABS Basis Fonds. Binnen het ING Fixed Income All Grade Basis Fonds zal worden belegd in: Obligaties; Onderhandse leningen; Investment-grade credits/bedrijfsobligaties; Emerging Market Debt; Corporate High Yield. De restricties ten aanzien van het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds staan opgenomen in onderstaande tabel: Categorie Max. afwijking van benchmark ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds Duratie 1,5 jaar Yield Curve Positionering Beperkt door duratie Geografische allocatie 1,5 jaar Valuta s 10% Swap-exposure 2,0 jaar Libor-exposure 2,0 jaar Emerging Markets Debts HC (EUR) 5% Emerging Markets Debts LC (EUR) 15% Corporate High Yield 10% Augustus

20 Indien een maximale afwijking wordt uitgedrukt in jaren, wordt een afwijking in gewogen duratie bedoeld. Gewogen duratie is het product van de duratie van een obligatie en de procentuele weging van deze obligatie in de vastrentende portefeuille. Indien een maximale afwijking wordt uitgedrukt in percentages, wordt marktwaardepercentage van de vastrentende portefeuille bedoeld. Swap-exposure is de som van de gewogen duraties van alle niet-staatsobligaties. Libor-exposure is de som van de gewogen duraties van alle liborcredits/corporates (Financials, Industrial en Utility). Daarnaast worden de volgende restricties in acht genomen: Het totale belang in Emerging Markets Debt HC (EUR) en Emerging Markets Debt LC (EUR) zal tezamen niet hoger zijn dan 15%; Het totale belang in Emerging Markets Debt HC (EUR), Emerging Markets Debt LC (EUR) en Corporate Yield zal tezamen niet hoger zijn dan 20%. Er mag in valuta s worden belegd van landen met een minimale rating van BBB- (Investment Grade). Valuta-exposure kan als volgt worden opgebouwd: Als gevolg van een vastrentende belegging buiten de Euro en/of door het (op termijn) aan- of verkopen van, dan wel het aanhouden van posities in niet-euro valuta, al of niet door middel van derivaten. De vastrentende waardenportefeuille heeft mede als doel om het renterisico ten opzichte van de verplichtingen zoveel mogelijk te beperken. Categorie Aandelen Aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde aandelen, inclusief claimrechten. Deze categorie wordt tevens geacht te omvatten preferente aandelen en participaties in de aandelenfondsen van de vermogensbeheerder. In onderstaand schema is de onderverdeling van de aandelenportefeuille op norm-, minimum- en maximumpercentages (als percentage van de marktwaarde van de totale aandelenportefeuille) weergegeven en per fonds welke benchmark wordt gehanteerd. Beleggingscategorie Aandelen Benchmark Norm Min Max ING Manage the Manager Fund Global Equity / ING Global Equity Fund % % % MSCI (DM) World (ND) 47,5 42,5 52,5 ING Institutioneel Aandelen Fonds MSCI (DM) World (ND), 50% 39,0 2,0 72,5 Europe ING Institutioneel Emerging Markets MSCI (EM) Emerging Markets 6,0 1,0 11,0 Equity Fonds Free (ND) ING Institutioneel Dividend Aandelen Basis Fonds MSCI (DM) World (ND) 7,5 0,0 17,5 Totaal 100,0 Augustus

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Versie: 26 mei 2008 2 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Inhoudsopgave I. Inleiding...3 1. Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn)

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 maart 2014 I. INLEIDING... 2 II. DE PENSIOENREGELING... 3 II.1. AANSLUITING

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV Stichting Pensioenfonds DHV 1 januari 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV dossier :... registratienummer

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 januari 2014 2014-12 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 juli 2015 2015-06 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een door

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING...

INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING... INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 3 II. DE PENSIOENREGELING... 4 II.1. AANSLUITING WERKGEVERS... 4 II.2. VERKRIJGING VAN DEELNEMERSCHAP... 5 II.3. VERZEKERDE AANSPRAKEN EN DEFINITIES... 7 III. RISICO S EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013 ABTN 2013-1 STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD 1. INLEIDING...1 2 ORGANISATIE, BEHEER EN INTERNE CONTROLE...2 2.1. De organisatie van het Pensioenfonds...2 2.2. Beheersmaatregelen en interne controle...3

Nadere informatie