Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012"

Transcriptie

1 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

2 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen van 18 december De ABTN geeft uitvoering aan de in voornoemd besluit vermelde richtlijnen, zoals geformuleerd in de artikelen 24 tot en met 29 van dit besluit. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregeling wordt in deze ABTN ook ingegaan op de organisatiestructuur van Stichting CRH Pensioenfonds en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht besteed aan het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen die het bestuur ter beschikking heeft. Augustus

3 Inleiding Stichting CRH Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit die CRH Nederland B.V. heeft getroffen voor haar werknemers en de werknemers van de aan CRH Nederland B.V. gelieerde ondernemingen die tot Stichting CRH Pensioenfonds zijn toegetreden. De huidige pensioenregelingen zijn voor het laatst gewijzigd per Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds, hierna te noemen het pensioenfonds is vastgesteld per 1 augustus 2012 en geldt vanaf die datum. Stichting CRH Pensioenfonds P.J.M. Erkamp titel: voorzitter plaats: datum: R.J.A. Gortzak titel: secretaris plaats: datum: Augustus

4 Voorwoord 1 1. Inleiding Het Fonds Doel van de nota Nagestreefde mate van detaillering Algemeen beleidsuitgangspunt Intern beheersingssysteem 5 2. Algemene overwegingen Continuïteit van de aangesloten werkgevers Omvang van het deelnemersbestand Verwachte salaristrend 7 3. Aangesloten ondernemingen en verkrijgen deelnemerschap werknemers 8 4. Uitvoeringsovereenkomst 9 5. De inhoud van de pensioenregelingen, toeslagen en pensioenaanspraken Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds Vaste premie Kortingsregels Toeslagen op de pensioenen Kernbegrippen Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering Overzicht van de pensioensoorten Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De berekening van de technische voorzieningen, financiering pensioenen en reserves 15 Reserve algemene risico s 16 Solvabiliteitsreserve 16 Algemene reserve Beleggingsbeleid Vereist eigen vermogen, minimaal vereist eigen vermogen en financiële sturingsmiddelen Premiebeleid en toeslagenbeleid 25 Situatie tot 1 januari Situatie vanaf 1 januari Waarderingsgrondslagen van de beleggingen op de balans Administratieve organisatie en interne controle Beheersingskader van de organisatie Operationele beheersingsmaatregelen Beleidsmatige beheersingsmaatregelen Slotopmerkingen 37 Bijlage I Actuariële grondslagen 38 Bijlage II Aangesloten ondernemingen 40 Bijlage III Op ondernemingen toepasselijke pensioenreglementen 40 Bijlage IV Vaststelling vaste premie 43 Bijlage V Financieel crisisplan 45 Bijlage VI Verklaring Beleggingsbeginselen 55 Augustus

5 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds 1. Inleiding 1.1. Het Fonds Stichting CRH Pensioenfonds (hierna te noemen het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit van CRH Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen die tot het pensioenfonds zijn toegetreden. Een aangesloten werkgever vraagt het deelnemerschap aan voor alle personen waarmee hij een arbeidsovereenkomst sluit, met uitzondering van die werknemers die uitsluitend bij enig Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF) zijn ondergebracht. Het bestuur van het pensioenfonds is verplicht de desbetreffende personen als deelnemer toe te laten Doel van de nota Het doel van deze nota is om het bestuursbeleid te omschrijven dat wordt gevoerd om de pensioentoezeggingen conform de pensioenregeling die het pensioenfonds uitvoert te kunnen nakomen Nagestreefde mate van detaillering In deze ABTN van het pensioenfonds wordt een beschrijving gegeven van de financiële opzet, de vaststelling van de in artikel 144 van de PW bedoelde parameters, de in eigen beheer gehouden dan wel overgedragen of herverzekerde risico s, de sturingsmiddelen, de aansluitingscriteria, de voorwaarden voor het verwerven van het deelnemerschap, de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst, de hoofdlijnen van de pensioenregelingen, de (administratieve) organisatie, de interne controle, en het interne beheersingssysteem. Het beleid zal zoveel mogelijk in strategische zin omschreven worden. Alleen indien het bestuur meent dat het strategische beleid bijstelling behoeft, zal deze nota dienovereenkomstig aangepast worden. De nota zal bijvoorbeeld niet gewijzigd worden bij wijzigingen van de beleggingsmix op grond van economische omstandigheden en verwachtingen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de wijzigingen binnen de in deze nota omschreven grenzen blijven. Augustus

6 1.4. Algemeen beleidsuitgangspunt Het algemene uitgangspunt van het te voeren beleid is om de pensioentoezegging na te komen en wel tegen zo laag mogelijke, maar stabiele premies en uitvoeringskosten. De pensioenovereenkomst is ten aanzien van ouderdoms-, tijdelijk ouderdoms-, levenslang nabestaanden-, tijdelijk nabestaanden- en wezenpensioen een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat de pensioenen vastgesteld zijn, en dat de financiering daarop is afgestemd. De pensioentoezegging wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het beleid is zodanig ingericht dat onder een breed scala van omstandigheden deze toezeggingen kunnen worden nagekomen Intern beheersingssysteem Het doel van het pensioenfonds is ten bate van de deelnemers en hun nabestaanden gelden bijeen te brengen strekkende tot verzekering van pensioen. Het pensioenfonds heeft om dat doel te kunnen bereiken een organisatie opgezet waarbinnen de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het vermogen op een adequate en gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Het interne beheersingssysteem berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de volgende bij het pensioenfonds betrokken organen en instellingen: Bestuur van het pensioenfonds. Verantwoordingsorgaan. Directie van het Pensioenbureau. Pensioenbureau. Aangesloten werkgevers. Herverzekeraar. Vermogensbeheerder. Het bestuur van het pensioenfonds vormt een zogenaamde one tier board. De voorzitter en de secretaris fungeren daarbij als uitvoerende bestuursleden en vormen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden fungeren als niet-uitvoerende / toezichthoudende bestuursleden. Deze rapporteren jaarlijks hun bevindingen op grond van het door hen uitgeoefende toezicht. Naast het bestuur beschikt het pensioenfonds over een directie van het pensioenbureau die is belast met het dagelijkse (operationele) beleid. Het dagelijks bestuur onderhoudt het contact met de directie van het pensioenbureau. De taakverdeling tussen het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie van het pensioenbureau is vastgelegd in een daartoe opgestelde mandaatregeling. Voorts beschikt het pensioenfonds over een deskundigheidsplan ten behoeve van het bestuur. Daarnaast is er een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie. De administratie van het pensioenfonds is uitbesteed aan CRH Nederland B.V. en wordt onder leiding van de directie van het pensioenbureau uitgevoerd door het pensioenbureau met behulp van ConPackage, een door A&O Pensioen Services onderhouden softwarepakket. Het pensioenfonds heeft met CRH Nederland B.V. een administratieovereenkomst gesloten. Augustus

7 Het pensioenfonds heeft de risico's op overlijden en arbeidsongeschiktheid op stop-lossbasis herverzekerd bij de Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente, Kantoor voor Nederland (Zwitserleven) voor de volgende risico's boven eigen behoud: (tijdelijk) nabestaandenpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en baseert zich mede op de adviezen van de vermogensbeheerder ING Investment Management en de beleggingscommissie. Een beleggingsadviseur maakt onderdeel uit van de commissie. De vermogensbeheerder voert het beleggingsbeleid uit binnen de daarvoor gestelde richtlijnen. Het pensioenfonds stelt een accountant, een adviserend en een certificerend actuaris aan. De certificerend actuaris waarmerkt de actuariële staten, waaronder het actuariële verslag, en stelt de actuariële verklaring op. De certificerend actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. De accountant stelt periodiek een verklaring omtrent de getrouwheid van de staten op en waarmerkt deze. De adviserend actuaris adviseert het pensioenfonds en zal jaarlijks een berekening maken van de benodigde jaarpremies en/of koopsommen en van de risico s, welke dienen te worden herverzekerd. Daarnaast stelt de adviserend actuaris jaarlijks een actuarieel rapport op waarin de technische voorzieningen en, de analyse van het resultaat naar actuariële grondslagen, de resultaten van de financiële opzet en de financiële positie wordt gerapporteerd. De (financiële) jaarverslaglegging van het pensioenfonds wordt opgesteld door het pensioenbureau in samenwerking met de accountant en de adviserend actuaris. De vermogensbeheerder rapporteert ten minste eenmaal per kwartaal aan het dagelijks bestuur en de beleggingscommissie over de uitvoering van het beleggingsbeleid en verstrekt daarbij tijdig de gegevens die het pensioenfonds nodig heeft voor haar rapportageplicht aan haar toezichthouders. Het dagelijks bestuur en de beleggingscommissie toetsen de kwartaalrapportages aan de beleggingsrichtlijnen. Augustus

8 2. Algemene overwegingen Bij het vaststellen van de toe te passen actuariële grondslagen en methoden, het premiebeleid, het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en de balanswaardering heeft het bestuur zich laten leiden door de volgende algemene verwachtingen genoemd in onderstaande punten Continuïteit van de aangesloten werkgevers Gezien de historie van CRH Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de markten waarin deze opereren, is de continuïteitsverwachting hoog Omvang van het deelnemersbestand De verwachting is dat kan worden uitgegaan van een stabiele omvang van het deelnemersbestand Verwachte salaristrend De verwachting is dat het gemiddelde loonniveau zal meegroeien met de algemene loonontwikkeling in Nederland. Augustus

9 3. Aangesloten ondernemingen en verkrijgen deelnemerschap werknemers CRH Nederland B.V. is bij het pensioenfonds aangesloten. Voorts kunnen, na instemming van het bestuur van het pensioenfonds en in overleg met CRH Nederland B.V., ondernemingen die in een groep met CRH Nederland B.V. verbonden zijn, zich bij het pensioenfonds aansluiten. Daartoe heeft CRH Nederland B.V. een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds gesloten. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt door CRH Nederland B.V. in beginsel mede gesloten namens voornoemde verbonden ondernemingen. Indien CRH Nederland B.V. niet namens (een) aangesloten verbonden onderneming(en) een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten, sluit(en) deze onderneming(en) zelfstandig een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. De aangesloten ondernemingen hebben zich op grond van de uitvoeringsovereenkomst verbonden alle werknemers die volgens de statuten en de pensioenreglementen van het pensioenfonds in aanmerking komen, als deelnemer aan te melden. In Bijlage II zijn de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen opgenomen. Augustus

10 4. Uitvoeringsovereenkomst Het pensioenfonds heeft met de aangesloten ondernemingen een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Namens (een deel van) de aangesloten ondernemingen is de uitvoeringsovereenkomst door CRH Nederland B.V. gesloten. In deze overeenkomst zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen: a. de vaste werkgevers- en de werknemersbijdrage, alsmede de periode waarvoor de werkgeversbijdrage is vastgesteld en de wijze waarop deze kan worden herzien; b. de werkgeversbijdrage wordt binnen 14 dagen na de eerste dag van elk kalenderkwartaal voldaan aan het pensioenfonds. De deelnemersbijdragen welke in dat kwartaal op de lonen worden ingehouden, worden binnen dezelfde termijn voldaan; c. de aangesloten ondernemingen, dan wel CRH Nederland B.V. namens de aangesloten ondernemingen, zijn verplicht aan het fonds gegevens te verstrekken, respectievelijk bescheiden te overleggen, die voor een goede administratieve uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het pensioenfonds nodig wordt geacht. Dit moet geschieden binnen de door het pensioenfonds gestelde termijn; d. indien de aangesloten ondernemingen de verschuldigde bijdrage te laat afdragen, zal het pensioenfonds aan betrokkenen intrest ter hoogte van de wettelijke rentevoet voor te late betaling in rekening brengen; e. de pensioenreglementen kunnen door het bestuur op verzoek van de aangesloten ondernemingen worden gewijzigd nadat daarvoor ook de goedkeuring van de deelnemers is verkregen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen deelnemersvergadering; f. de grootte van de eventueel te verlenen toeslagen wordt vastgesteld conform het toepasselijke pensioenreglement; g. de aangesloten ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor tekorten in de technische voorzieningen en/of de fondsreserves, noch direct via bijstortingen noch indirect door toekomstige premieverhogingen. Daarnaast kunnen de aangesloten ondernemingen geen aanspraak maken op overschotten in het fonds, noch direct via terugstortingen noch indirect door toekomstige premieverlagingen; h. de aangesloten ondernemingen kunnen de betaling van bijdragen verminderen of geheel beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden; i. het bestuur van het pensioenfonds is bevoegd om te besluiten dat het deelnemerschap wordt voortgezet. Augustus

11 5. De inhoud van de pensioenregelingen, toeslagen en pensioenaanspraken Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers van CRH Nederland B.V. en de tot het pensioenfonds toegetreden aan CRH Nederland B.V. gelieerde ondernemingen. De hieruit voortvloeiende rechten en plichten zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenreglement(en). Hierna wordt in kernbegrippen en op hoofdlijnen een overzicht gegeven. Voor de exacte inhoud van de pensioenregeling wordt verwezen naar het pensioenreglement Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds Het pensioenfonds voert de pensioenovereenkomsten uit die werkgevers en werknemers hebben gesloten voor deelneming in de zogenaamde collectieve pensioenregeling. De regeling is een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De pensioenovereenkomst heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De volgende pensioenregelingen worden door het pensioenfonds uitgevoerd: Pensioenreglement I Pensioenreglement II (deze regeling is per 1 januari 2012 gesloten) Pensioenreglement III Pensioenreglement IV Pensioenreglement B In Bijlage II zijn de aangesloten ondernemingen opgenomen. In Bijlage III zijn de ondernemingen opgenomen per toepasselijk reglement. 5.2 Vaste premie De financiering van pensioenaanspraken vindt plaats door een vaste jaarlijkse storting door de werkgever over de pensioengrondslag van de deelnemers. Samen met de vaste deelnemersbijdrage voert het fonds hiervoor de pensioenregelingen uit. De gezamenlijke vaste premie is de pensioentoezegging en bepaalt daarmee het uiteindelijke pensioen. De werkgever zal nooit een hogere of lagere premie betalen dan de genoemde vaste premie. De vaste premie is zodanig vastgesteld dat het fonds de pensioenregeling kan uitvoeren. Zie voor een nadere uiteenzetting inzake het premiebeleid hoofdstuk 9 van deze ABTN. 5.3 Kortingsregels Indien de in enig kalenderjaar te verwerven pensioenaanspraken niet gefinancierd kunnen worden uit de onder 5.2 bedoelde vaste bijdragen, worden de toekomstige pensioenaanspraken zodanig vastgesteld dat de omvang van de dan verlaagde pensioenaanspraak gefinancierd kan worden met de ontvangen bijdragen. In dat geval wordt de toekomstige pensioenopbouw verlaagd. In het geval de financiële middelen van het fonds onvoldoende blijken om de reeds toegekende pensioenaanspraken ingevolge het pensioenreglement te dekken, zal het bestuur met inachtneming van artikel 134 van de Pensioenwet overgaan tot vermindering van deze pensioenaanspraken en indien nodig de op risicobasis verzekerde pensioenen. Augustus

12 5.4 Toeslagen op de pensioenen Voorwaardelijkheid Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, de premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten is voorwaardelijk, dat wil zeggen uitsluitend voor zover de middelen van het pensioenfonds dat naar het oordeel van het bestuur toelaten. Omschrijving van de toeslagenregeling Indien en voorzover de middelen van het pensioenfonds het naar het oordeel van het bestuur toelaten, kunnen de opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) ouderdomspensioen van de deelnemers en de gewezen deelnemers, alsmede de reeds ingegane pensioenen met een toeslag worden verhoogd. De aanspraken op (tijdelijk) nabestaanden- en wezenpensioen van gewezen deelnemers en gepensioneerden en het bijzonder nabestaandenpensioen en het verevend (tijdelijk) ouderdomspensioen worden op een gelijke wijze verhoogd. Voorts worden de aanspraken op (tijdelijk) nabestaanden- en wezenpensioen van actieve deelnemers in gelijke mate aangepast, tenzij ze op eindloonbasis worden vastgesteld, in welk geval geen toeslag wordt verleend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen bestemmingsreserve gevormd en geen bijdrage betaald. Samenvattend kan worden gesteld dat de toeslagenregeling van het fonds te typeren is conform categorie D1 van de matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten zoals opgenomen in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De toeslag wordt elk jaar bepaald per 1 januari. De basis van de toeslag is de procentuele stijging van het prijsindexcijfer van de maand oktober van het voorafgaande jaar ten opzichte van dat van een jaar daarvoor. Onder prijsindexcijfer wordt verstaan het afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, zoals dit wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 januari van enig jaar geldt het als zodanig op of laatstelijk voor de 31 ste december van het voorafgaande jaar gepubliceerde prijsindexcijfer over de maand oktober daaraan voorafgaand. 5.5 Kernbegrippen Pensioendatum Voor deelnemers aan Pensioenreglement I, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 65 jaar wordt. Voor deelnemers aan Pensioenreglement II de eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 62 jaar wordt. Pensioengevend jaarsalaris Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan het voor de werknemer geldende vaste jaarsalaris, zijnde 12 maal het vaste bruto maandsalaris of 13 maal het vaste periodesalaris, verhoogd met de vakantietoeslag en eventueel verhoogd met de vaste eindejaarsuitkering. 5.6 Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mogelijke pensioenaanspraken bij deelnemerschap, gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering. Augustus

13 Bij deelnemerschap een ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B); een tijdelijk ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement II); een nabestaandenpensioen (tijdelijk en levenslang) op risicobasis (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B); een wezenpensioen op risicobasis (deelnemers Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B). Bij arbeidsongeschiktheid vindt premievrije voortzetting plaats al naar gelang van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering een ouderdomspensioen Pensioenreglement I, Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV en Pensioenreglement B; een tijdelijk ouderdomspensioen (deelnemers Pensioenreglement II). In dit verband verwijzen wij u tevens naar de laatste alinea van onderdeel 5.5 onder het kopje Omzetting van pensioenen bij pensionering of beëindiging deelneming. 5.7 Overzicht van de pensioensoorten Hieronder volgt een korte beschrijving van alle pensioensoorten die voortvloeien uit de pensioenregeling van het pensioenfonds. Ouderdomspensioen in de module basispensioen Systeem Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een middelloonregeling. Franchise Voor 2012 is de franchise voor het ouderdomspensioen vastgesteld op ,-- Pensioenreglement I, ,-- Pensioenreglement II, Pensioenreglement III, Pensioenreglement IV of ,-- Pensioenreglement B. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het ouderdomspensioen, vermenigvuldigd met het geldende parttimepercentage. De volgende minimale pensioengrondslagen zijn van toepassing voor: Deelnemers aan Pensioenreglement II, III en IV ad 4.710,-- voor 2012 De minimale pensioengrondslag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de loonindex zoals omschreven in het pensioenreglement. Augustus

14 Opbouw Jaarlijks wordt 2,9% in Pensioenreglement I, 2,6% in Pensioenreglement B, 2,3% in Pensioenreglement III en IV of 2,2% in Pensioenreglement II van de in dat jaar geldende pensioengrondslag aan ouderdomspensioen opgebouwd. Bij deelname korter dan een jaar is de opbouw pro rata. Deze opbouw kan worden verlaagd als naar het oordeel van het bestuur de premie ontoereikend is. Tijdelijk Ouderdomspensioen Systeem Voor deelnemers aan Pensioenreglement II wordt gedurende het deelnemerschap een tijdelijk ouderdomspensioen opgebouwd volgens een middelloonregeling. Opbouw Het tijdelijk ouderdomspensioen wordt uitgekeerd van 62 tot 65 jaar. Vanaf de 52-jarige leeftijd wordt elk jaar 10% van de AOW-uitkering opgebouwd op basis van een voorwaardelijk geïndexeerd middelloonsysteem. Het betreft tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwd persoon, zonder toeslag. Nabestaandenpensioen in de module overlijdensdekking Systeem Voor alle deelnemers is een nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd bij overlijden voor de pensioendatum. Franchise Voor 2012 is in Pensioenreglement I, II, III en IV en B de franchise voor het nabestaandenpensioen vastgesteld op ,--. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het nabestaandenpensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het nabestaandenpensioen en vermenigvuldigd met het geldende parttime percentage. Risicoverzekering Het jaarlijks nabestaandenpensioen bestaat uit de volgende twee delen: een tijdelijk nabestaandenpensioen ter grootte van de AOW voor alleenstaanden in het jaar van overlijden van de (aspirant-)deelnemer; een levenslang nabestaandenpensioen ter grootte van 0,8% van de pensioengrondslag per te bereiken deelnemersjaar. Aan deelnemers die deelnemen in een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds wordt alleen een aanspraak op levenslang nabestaandenpensioen toegekend. Met betrekking tot Pensioenreglement I, II, III, IV en B geldt voorts dat ingeval van overlijden van een gepensioneerde die tot zijn pensioendatum aan Pensioenregeling I, II, III, IV en B heeft Augustus

15 deelgenomen aan diens partner indien deze jonger is dan 65 jaar voormeld tijdelijk nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Wezenpensioen in de module overlijdensdekking Systeem Voor alle deelnemers is een wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Franchise Voor 2012 is in Pensioenreglement I, II, III, IV en B de franchise voor het wezenpensioen vastgesteld op ,--. Elk jaar wordt dit franchisebedrag aangepast aan de ontwikkeling van het loonindexcijfer. Voor deelnemers die deelnemen in een regeling welke door een bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd is de franchise gelijk aan het in de betreffende pensioenregeling geldende maximumsalaris waarboven geen pensioenopbouw plaatsvindt bij het bedrijfstakpensioenfonds. Grondslag De pensioengrondslag voor het wezenpensioen volgt uit het pensioengevende jaarsalaris verminderd met de franchise voor het wezenpensioen en vermenigvuldigd met het geldende parttime percentage. Risicoverzekering Het wezenpensioen is gelijk aan 0,28% van de pensioengrondslag per te bereiken deelnemersjaar en wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd van de wees. De uitkering vindt plaats tot de 27ste verjaardag ingeval: de wees in de zin van de Algemene kinderbijslagwet als invalide wordt beschouwd; de wees ouder is dan 18 jaar en zijn voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Omzetting van pensioenen bij pensionering of beëindiging deelneming Op de beoogde pensioendatum of bij tussentijdse beëindiging van de deelneming zal de aanspraak op het opgebouwde ouderdomspensioen voor een deelnemer met een partner worden omgezet in ouderdomspensioen in combinatie met een nabestaandenpensioen. Na de omzetting zal het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedragen en het wezenpensioen 20% van het nabestaandenpensioen. De deelnemer en zijn partner kunnen voor een andere verhouding kiezen. Voor de deelnemer zonder partner zal deze omzetting niet plaatsvinden. Op verzoek van de deelnemer kan hiervan worden afgeweken. 5.8 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De pensioenregeling voorziet in een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij worden categorieën onderscheiden: Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen onder de WIA , Augustus

16 Voor degenen die onder de WAO vallen gelden afwijkende percentages, hiervoor verwijzen wij u naar de desbetreffende pensioenreglementen. 6. De berekening van de technische voorzieningen, financiering pensioenen en reserves Technische voorzieningen De technische voorzieningen worden door het pensioenfonds vastgesteld op basis van de contante waarde van verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot de datum van de vaststelling opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. De contante waarde wordt vastgesteld op basis van de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. De verwachte uitgaande kasstromen worden gebaseerd op voor het pensioenfonds prudente grondslagen. Tevens wordt op een adequate manier rekening gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. Een specificatie van deze en andere grondslagen en onderstellingen wordt gegeven in Bijlage I. De technische voorzieningen bestaan uit: - Voorziening pensioenverplichting voor risico van het pensioenfonds - Herverzekeringsdeel voorziening pensioenverplichting Een deel van de technische voorzieningen is herverzekerd bij Aegon - Overige technische voorzieningen o IBNR Als overige technische voorziening is een voorziening opgenomen voor het tweejarige uitlooprisico met betrekking tot arbeidsongeschiktheid (IBNR). Deze voorziening is een reserve voor de dekking van het uitlooprisico bij premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid. Ieder jaar wordt de voorziening opgerent en aangepast voor het effect van de wijziging van de rentetermijnstructuur. De voorziening wordt jaarlijks gevoed door de toevoeging van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (5% van de bruto actuariële koopsom). Tegelijkertijd valt de opgerente en aangepaste premie van twee jaar eerder vrij. o Voorziening in verband met invaliditeitspensioen (ingegaan WAO-hiaatpensioen) De andere overige technische voorziening is een voorziening die benodigd is voor de afwikkeling van ingegane WAO-hiaatpensioenen. In hoofdstuk 5 wordt een korte omschrijving gegeven van de pensioenregeling die door het pensioenfonds wordt uitgevoerd, met een overzicht van alle pensioensoorten. De financiering van de daar genoemde pensioensoorten is als volgt. Tijdsevenredige financiering pensioenopbouw en toeslagverlening Het financieringssysteem van het pensioenfonds is erop gericht om minimaal de voorziening voor de opgebouwde pensioenaanspraken volledig door voldoende middelen afgedekt te hebben. Voor arbeidsongeschikte deelnemers wordt de voorziening bepaald op basis van de te bereiken pensioenaanspraken. Hierbij wordt aangenomen dat er geen revalidatie plaatsvindt. Bij het bepalen van de voorziening ultimo enig jaar wordt reeds rekening gehouden met de toegekende toeslagen van ingegane, premievrije en opgebouwde aanspraken primo het volgende jaar. Augustus

17 Financiering op basis van 1-jarige risicopremies/risicoverzekeringen In de module overlijdensdekking worden het nabestaandenpensioen vóór 65 jaar, het tijdelijk nabestaandenpensioen en het wezenpensioen verzekerd op basis van 1-jarige risicopremies. De risicopremies voor deze deelnemersverzekeringen worden vastgesteld op basis van de grondslagen en onderstellingen zoals aangegeven in Bijlage I. Reserve algemene risico s De hoogte van de reserve algemene risico s is minimaal gelijk aan nul en maximaal gelijk aan de grens die in het Financieel Toetsingskader is gesteld voor het Minimum Vereist Vermogen zoals beschreven in hoofdstuk 8. Solvabiliteitsreserve De hoogte van de solvabiliteitsreserve is minimaal gelijk aan nul en maximaal gelijk aan de grens die in het Financieel Toetsingskader is gesteld voor het Vereist Vermogen minus het Minimum Vereist Vermogen zoals beschreven in hoofdstuk 8. Algemene reserve De algemene reserve is voor de opvang van mutaties in de reserve algemene risico s en de solvabiliteitsreserve, het dekken van andere algemene risico s en ten behoeve van het door het pensioenfonds te voeren beleid ten aanzien van toeslagen. De hoogte van de algemene reserve mag niet negatief zijn. Jaarlijks wordt, nadat de voorzieningen en reserves op een voldoende peil zijn gebracht, het resultaat van het pensioenfonds ten gunste dan wel ten laste van de algemene reserve gebracht. Als het fonds niet voldoet aan het in artikel 131 en 132 van de Pensioenwet gestelde en zal het een herstelplan opstellen. In 2009 heeft Stichting CRH Pensioenfonds een herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank. (NB. In de jaarrekening wordt deze indeling niet aangehouden.) Augustus

18 7. Beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het bestuur heeft tot taak het zo optimaal mogelijk beleggen van het vermogen dat binnen het pensioenfonds wordt opgebouwd uit ontvangen premies en de opbrengsten daarvan. Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan ING Investment Management B.V.. De vermogensbeheerder zal het beleggingsbeleid uitvoeren aan de hand van het beleggingsplan, eventueel aangevuld met additionele richtlijnen. Prudent beleggingsbeleid De activa worden in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden belegd. De belegging van het vermogen zal op solide wijze geschieden, hetgeen onder meer inhoudt dat wordt belegd met inachtneming van de in deze paragraaf omschreven risicobeperkende maatregelen. De activa worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. De activa die bedoeld zijn om de totale technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds te dekken, worden belegd op een wijze die rekening houdt met de aard en de looptijd van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. Tevens worden de activa naar behoren gediversificeerd, zodat een bovenmatige afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde activa, of een bepaalde emittent of groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille worden vermeden. Beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel; ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de onderneming die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Samenstelling beleggingsportefeuille, tactische bandbreedte en benchmarks In het beleggingsplan van het pensioenfonds is met betrekking tot het totaal aan beleggingen de verdeling van de benchmark als aangegeven in onderstaande tabel. In de tabel wordt ook de bijbehorende bandbreedte vermeld. Het deel van het vermogen dat in de betreffende beleggingscategorie mag worden belegd is uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van het vermogen. Beleggingscategorie Benchmark Bandbreedte Vastrentende waarden 70,0% 65,0% - 75,0% Aandelen 30,0% 25,0% - 35,0% Liquiditeiten 0,0% -5,0% - 5,0% 100,0% In 2011 heeft een strategische asset allocatie plaatsgevonden waarbij meer gestuurd zal worden op een vast risicoprofiel. Eind 2011 zal de definitieve samenstelling worden vastgesteld. Bovendien worden de rapportages aangescherpt. Augustus

19 Categorie Vastrentende waarden De vastrentende portefeuille is opgebouwd uit participaties in de vastrentende beleggingsfondsen zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel staan tevens de gehanteerde benchmarks van de fondsen. Fonds Benchmark ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds Lehman Brothers Euro Aggregate Index Lehman Brothers Euro Index Aggregate Index + IRSportefeuille door beheerder bepaald De gewenste duratie van de totale vastrentende portefeuille zal worden gestuurd middels het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds. De verhouding tussen het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds en het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Long Duration Fonds wordt zodanig bepaald dat het door het bestuur vastgestelde percentage van afdekking van het renterisico wordt bereikt. Binnen de vastrentende waarden kunnen de volgende categorieën vertegenwoordigd zijn: ING Euro Credit Basis Fonds; ING Global ABS Basis Fonds (fixed); ING Emerging Fixed Income Basis Fonds (Hard Currency), euro; ING Emerging Fixed Income Basis Fonds (Local Currency), euro; ING Global High Yield Basis Fonds; ING AAA ABS Basis Fonds. Binnen het ING Fixed Income All Grade Basis Fonds zal worden belegd in: Obligaties; Onderhandse leningen; Investment-grade credits/bedrijfsobligaties; Emerging Market Debt; Corporate High Yield. De restricties ten aanzien van het ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds staan opgenomen in onderstaande tabel: Categorie Max. afwijking van benchmark ING Institutioneel Fixed Income All Grade Fonds Duratie 1,5 jaar Yield Curve Positionering Beperkt door duratie Geografische allocatie 1,5 jaar Valuta s 10% Swap-exposure 2,0 jaar Libor-exposure 2,0 jaar Emerging Markets Debts HC (EUR) 5% Emerging Markets Debts LC (EUR) 15% Corporate High Yield 10% Augustus

20 Indien een maximale afwijking wordt uitgedrukt in jaren, wordt een afwijking in gewogen duratie bedoeld. Gewogen duratie is het product van de duratie van een obligatie en de procentuele weging van deze obligatie in de vastrentende portefeuille. Indien een maximale afwijking wordt uitgedrukt in percentages, wordt marktwaardepercentage van de vastrentende portefeuille bedoeld. Swap-exposure is de som van de gewogen duraties van alle niet-staatsobligaties. Libor-exposure is de som van de gewogen duraties van alle liborcredits/corporates (Financials, Industrial en Utility). Daarnaast worden de volgende restricties in acht genomen: Het totale belang in Emerging Markets Debt HC (EUR) en Emerging Markets Debt LC (EUR) zal tezamen niet hoger zijn dan 15%; Het totale belang in Emerging Markets Debt HC (EUR), Emerging Markets Debt LC (EUR) en Corporate Yield zal tezamen niet hoger zijn dan 20%. Er mag in valuta s worden belegd van landen met een minimale rating van BBB- (Investment Grade). Valuta-exposure kan als volgt worden opgebouwd: Als gevolg van een vastrentende belegging buiten de Euro en/of door het (op termijn) aan- of verkopen van, dan wel het aanhouden van posities in niet-euro valuta, al of niet door middel van derivaten. De vastrentende waardenportefeuille heeft mede als doel om het renterisico ten opzichte van de verplichtingen zoveel mogelijk te beperken. Categorie Aandelen Aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde aandelen, inclusief claimrechten. Deze categorie wordt tevens geacht te omvatten preferente aandelen en participaties in de aandelenfondsen van de vermogensbeheerder. In onderstaand schema is de onderverdeling van de aandelenportefeuille op norm-, minimum- en maximumpercentages (als percentage van de marktwaarde van de totale aandelenportefeuille) weergegeven en per fonds welke benchmark wordt gehanteerd. Beleggingscategorie Aandelen Benchmark Norm Min Max ING Manage the Manager Fund Global Equity / ING Global Equity Fund % % % MSCI (DM) World (ND) 47,5 42,5 52,5 ING Institutioneel Aandelen Fonds MSCI (DM) World (ND), 50% 39,0 2,0 72,5 Europe ING Institutioneel Emerging Markets MSCI (EM) Emerging Markets 6,0 1,0 11,0 Equity Fonds Free (ND) ING Institutioneel Dividend Aandelen Basis Fonds MSCI (DM) World (ND) 7,5 0,0 17,5 Totaal 100,0 Augustus

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Actuariºle en bedrijfstechnische nota. Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds GITP

Stichting Pensioenfonds GITP. Actuariºle en bedrijfstechnische nota. Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds GITP Stichting Pensioenfonds GITP Actuariºle en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds GITP versie Juli 2014 inhoudsopgave 1 inleiding 4 2 pensioenreglement 5 2.1 Aansluiting

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur,

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur, Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemningen Postbus 98 1000 AB Amsterdam DNB-intern Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 27 januari 2011 Uw kenmerk Behandeld door Vinken, W.C.M. Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied. Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied. Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied Actuariële en bedrijfstechnische nota 30 juni 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 5 2. Uitvoeringsovereenkomst 5 2.1 Wederzijdse medewerking

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Verklaring beleggingsbeginselen

Verklaring beleggingsbeginselen Verklaring beleggingsbeginselen 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie