Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie"

Transcriptie

1 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Informatie over Bpf HiBiN 2.1 Wat gebeurt er in onze sector? 2.2 Pensioenregelingen en pensioenreglement 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector 2.6 Statutaire organen 2.7 Bestuursbureau 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen 2.9 Verslag van de deelnemersraad 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan 2.11 Ontwikkelingen voor Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4. Financiële situatie en indexatie 4.1 Lange en korte termijn herstel 4.2 Evaluatie van het herstelplan 4.3 De indexatieambitie 4.4 Lange termijn financiering 4.5 Visie voor de toekomst 5. Solvabiliteit en integraal risicomanagement 5.1 Solvabiliteit 5.2 Integraal risicomanagement 6. Beleggingen 6.1 Strategisch beleggingsbeleid 6.2 Samenstelling belegd vermogen 6.3 Beleggingsresultaten 6.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 6.5 Vermogensbeheerkosten 7. Premie en pensioenuitvoeringskosten 8. Pensioencommunicatie 9. Overige gegevens 9.1 Balans per 31 december 9.2 Staat van baten en lasten 9.3 Kasstroomoverzicht 9.4 Algemene toelichting 9.5 Toelichting op de balans 9.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 9.7 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 9.8 Gebeurtenissen na balansdatum 9.9 Actuariële verklaring 9.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Moeilijke woorden JAARVERSLAG

3 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden JAARVERSLAG

4 1. Voorwoord Beste lezer, Stichting Bedrijfstak voor de handel in Bouw- materialen (Bpf HiBiN) heeft de afgelopen jaren storm achtige tijden doorgemaakt. Dat werd ingeluid door de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende economische ontwikkelingen, zoals daling van de rentestand en koersval op de beurs. Gelijktijdig werden we bovendien geconfronteerd met een stijging van de levensverwachting, en dat betekende voor ons een verhoging van de pensioenverplichtingen. Herstelplan heeft gewerkt Hierdoor kwam de dekkingsgraad van Bpf HiBiN zwaar onder druk te staan. Van een relatief com fortabele 134% tuimelde de dekkingsgraad naar een gevaarlijk lage 91%. Te laag om op lange termijn aan onze pensioenverplichtingen te voldoen als de omstandigheden niet zouden veranderen. Daarom werd een herstelplan op gesteld. En niet zonder resultaat. Inmiddels is de dekkingsgraad per 31 december 2013 geëindigd boven de wettelijke minimaal vereiste dekkingsgraad, namelijk 109,8%. Doel bestuur: pensioenen waardevast houden Hiermee heeft Bpf HiBiN zich in financiële zin in de goede richting ontwikkeld. Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren de pensioenen moeten verlagen, omdat het herstel onvoldoende was. Dat was en is bij ons gelukkig niet aan de orde. Maar we moeten ook stellen dat we zeker nog niet op het gewenste niveau zitten. Dat zijn we pas wanneer we in staat zijn de pensioenen jaarlijks waardevast te kunnen houden en dus aan te kunnen passen aan de inflatie. Dát is het hoofddoel van het bestuur van Bpf HiBiN. Een belangrijke beslissing werd in 2013 genomen door de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners). Per 1 april 2013 is de aanvullings regeling voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 ingetrokken. Deze maatregel heeft de pensioen regeling van Bpf HiBiN een stuk eenvoudiger gemaakt en daarmee beter uit te leggen. Bovendien drukte deze regeling zwaar op de financiële middelen van Bpf HiBiN. Ook achter de schermen heeft het bestuur in 2013 gewerkt aan voorbereidingen op de aankondiging van wijzigingen vanuit de wetgever, zoals versobering van de pensioenopbouw, verhoging pensioenleeftijd naar 67 jaar en de introductie van een gepensioneerde in het bestuur van Bpf HiBiN. Bovendien gaat in 2014 het bestuursmodel veranderen. De deelnemers - raad en het verantwoordingsorgaan worden samengevoegd. De Raad van Toezicht is een nieuw orgaan. 2014: herstel? Als pensioenfonds zijn we in hoge mate afhankelijk van de economische en politieke ontwikkelingen. Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zijn de eerste voorzichtige tekenen van herstel zichtbaar. Een ontwikkeling waarvan wij van harte hopen, ook voor onze sector, dat deze zich zal voortzetten. Ook in 2014 mag u rekenen op het bestuur van uw pensioenfonds: wij gaan er alles aan doen om onze doelstellingen te realiseren. Breda, 26 juni 2014 A.N. Slingerland bestuurslid C. Lonsain vice voorzitter bestuur a.i. Voorbereiden op de toekomst Door de kredietcrisis en economische ont - wikke lingen beleefden we spannende tijden. Daardoor werd ook duidelijk dat ons pensioen - stelsel niet langer houdbaar is. De overheid werkt aan nieuwe wet- en regelgeving waar we ons ook op voor moeten bereiden. Van een rustige tijd is dus geen sprake. Van diverse kanten zijn we bezig met de toekomst. JAARVERSLAG

5 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens 2.1 Wat gebeurt er in onze sector? 2.2 Pensioenregelingen en pensioenreglement 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector 2.6 Statutaire organen 2.7 Bestuursbureau 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen 2.9 Verslag van de deelnemersraad 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan 2.11 Ontwikkelingen voor 2014 Moeilijke woorden JAARVERSLAG

6 2. Informatie over Bpf HiBiN Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN), statutair gevestigd te Breda, is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht gesteld op 28 juni De laatste statutenwijziging die door het bestuur is goedgekeurd was op 23 augustus De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. 2.1 Wat gebeurt er in onze sector en wat is de invloed op Bpf HiBiN? Ontwikkelingen in onze sector zijn soms van directe invloed op Bpf HiBiN. Zo betekent minder omzet veelal minder personeel en daarmee minder deelnemers voor Bpf HiBiN. We nemen u mee langs een aantal ontwikkelingen. Minder vraag: beperking loonkosten Door de vraaguitval zijn de omzetten in de sector vanaf 2009 met 25-30% verminderd (USP Marketing Consultancy, HiBiN Conjunctuurmeting najaar 2013). De bedrijven hebben de omzetdaling de afgelopen jaren veelal opgevangen door de beperking van kosten, waaronder loonkosten. Het aantal werkenden in de sector is in deze periode afgenomen met 25%. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? In 2013 zijn er onder andere daardoor bij Bpf HiBiN deelnemers vertrokken en nieuwe deelnemers bijgekomen. De ruim deelnemers die vertrokken zijn, is het resultaat van de beperking van de loonkosten in de sector. De ruim nieuwkomers zijn deelnemers van bedrijven die in 2013 voor onze sector en onze pensioenregeling hebben gekozen. Mede door de eenvoud van de regeling vanaf 2014 is er een aantal bedrijven bij gekomen. Veranderingen in bedrijfsvoering naar meer, sneller en beter Een direct gevolg van de crisis is dat bedrijven in de sector, om zich staande te houden, de laatste jaren hun organisatie- en business model hebben moeten aanpassen aan de afnemende volumes, veranderde klantprofielen (door het grote aantal faillissementen en de toename van ZZP ers) en ontstane financiële krapte (risico beheersing). Gelijktijdig zijn bedrijven in de sector overgegaan tot innovatie: assortimentsverbreding, ketenintegratie, uitbreiding van dienstverlening (montage, assemblage) en slimmere werkmethodes die met gebruik van ICT moeten leiden tot procesverbetering. Ook zijn de bedrijven meer dan voorheen gefocust op vergroting van de flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Meer, sneller en beter dus. Deze veranderingen in de bedrijfsvoering zijn vaak nodig om het verlies aan omzet en marge te compenseren, maar ook om de continuïteit van de bedrijven op de langere termijn te waarborgen. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? Als de assortimentsverbreding doorgetrokken wordt naar het pensioenfonds, dan verwacht Bpf HiBiN nog verdere zelfstandige groei. Met betrekking tot integratie zien we ook dat bedrijfskolommen in elkaar schuiven. De houthandel, die een eigen pensioenfonds heeft, verkoopt steeds vaker ook bouwmaterialen. De bouwmaterialenhandel voegt meer hout toe aan zijn toch al brede assortiment. Vandaar dat op bedrijfstak-, cao- en pensioenfondsniveau gekeken wordt naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de beide bedrijfstakken en pensioenfondsen. Duurzaamheid en technologie Bedrijven zijn steeds op zoek naar onderscheidend vermogen op gebied van dienstverlening, assortiment, kennis en logistiek. Er is een toenemende focus op het terrein van duurzaamheid en technologie: verduurzaming bestaande woningen, het gebruik van het online kanaal naast de verkoop via de winkel, met name in het b2c (business to client) traject. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen zijn ook belangrijke en geïntegreerde onderwerpen in het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN. Daarbij zijn mens, omgeving en opbrengst (people, planet, profit) de pijlers. JAARVERSLAG

7 2.2 Pensioenregeling en pensioenreglement Pensioenregeling Bpf HiBiN heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenovereenkomst volgens de verplichtstelling die geldt voor de aangesloten ondernemingen en de (gewezen) deelnemers. Hiertoe wordt voor de aangesloten werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ongeveer belegd. 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling 2013 De (basis)pensioenregeling is een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De (basis)pensioenregeling voorziet in de opbouw van een levenslang ouderdomspensioen. Voor 2013 bedraagt de pensioenopbouw 2% van pensioengrondslag A en 0,25% van pensioen grondslag B per deelnemersjaar ná 31 december De pensioenregeling van Bpf HiBiN heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Bij deze vorm van pensioen ontvangt de deelnemer op het moment van pensionering een periodieke uitkering van een bepaalde hoogte die vanaf een bepaalde leeftijd berekend wordt. De hoogte van de pensioenaanspraak is afhankelijk van het salaris en de diensttijd. De hoogte van de pensioenaanspraak of het pensioenrecht staat van tevoren vast, mits er geen verlaging van de pensioenaanspraken wordt toegepast. Pensioenreglement De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioen reglement. Dit geeft de rechten en verplichtingen weer tussen Bpf HiBiN en de deelnemers. De uit de verschillende pensioenregelingen voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn op genomen in twee aparte pensioenreglementen: het pensioenreglement en het prepensioenreglement. De pensioenopbouw in de prepensioenregeling is op 1 januari 2006 stopgezet. Tot deze regeling kunnen geen nieuwe deelnemers meer toetreden. De pensioengrondslag is gesplitst in 2 delen: Pensioengrondslag A is gelijk aan het verschil van het op salarisgrens A gemaximeerde jaarsalaris ( ) van de deelnemer en de franchise. Er geldt een minimumgrondslag. De minimum grondslag bedraagt De franchise bedroeg in Pensioengrondslag B is gelijk aan het verschil van het op salarisgrens B ( ) gemaximeerde jaarsalaris van de deelnemer en salarisgrens A. Voor deelnemers met een echtgenoot of partner is een partnerpensioen verzekerd ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen. Het deel van het partnerpensioen over de jaren vanaf 1 juli 2001 is alleen op risicobasis verzekerd. Voor deelnemers met kinderen is een wezenpensioen medeverzekerd ten bedrage van 14% van het ouderdomspensioen voor elk kind. De pensioenopbouw wordt voor arbeids - ongeschikte deelnemers voortgezet onder vrijstelling van bijdragebetaling. JAARVERSLAG

8 Indexatie Bpf HiBiN kent een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Bpf HiBiN streeft ernaar de opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren met als doel het pensioen zoveel mogelijk waardevast te houden. Deze indexatie is voorwaardelijk. De voorwaardelijke indexatie is voor actieve deelnemers in beginsel gebaseerd op de loonontwikkeling in de bedrijfstak. De laatste jaren heeft Bpf HiBiN door de financiële situatie geen indexatie toegepast. Anw-hiaatregeling De vrijwillige Anw-hiaatregeling zorgt voor een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid. Deze regeling is in een afzonderlijk reglement opgenomen. Prepensioenregeling De prepensioenregeling was eveneens een geïndexeerde middelloonregeling. De pensioenopbouw is met ingang van 1 januari 2006 beëindigd. In de regeling zijn de tot 1 januari 2006 opgebouwde prepensioenaanspraken premievrij achtergebleven. Ook in deze regeling werd de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers voortgezet onder vrijstelling van de bijdragebetaling. De opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen uit deze regel ingen worden in beginsel waardevast gehouden. De aanpassing van de pensioenen is voorwaardelijk. 2.4 Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst Gedurende 2013 is er gesproken met de werknemersen werkgeversorganisaties over de pensioenregeling per 1 januari De wens is uitgesproken om tot een eenvoudiger en transparantere pensioenregeling te komen. Dat maakt de uitvoering eenvoudiger en de kosten lager. Per 1 april 2013 hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken de voorwaardelijke overgangsregeling voor deelnemers op of na 1 januari 1950 en die aan bepaalde voorwaarden voldeden in te trekken. Daardoor bestaat vanaf deze datum alleen nog de basispensioenregeling. In 2013 worden nog wel twee grondslagen met afzonderlijke opbouwpercentages (grondslag A en B) gehanteerd. Vanaf 1 januari 2014 geldt nog maar één pensioengrondslag (pensioengrondslag B komt te vervallen). Toekomst Het bestuur kijkt naar samenwerkingsverbanden met andere pensioenfondsen om zo (collectief) inkoopvoordeel te halen. Het bestuur is ervan overtuigd dat de kosten per deelnemer nog verder naar beneden kunnen. Aanvullende pensioenregelingen Tot 1 januari 2014 bood Bpf HiBiN de aangesloten ondernemingen de mogelijkheid om per onderneming een aanvullende pensioenregeling voor hun werknemers of een bepaalde groep van werk nemers te treffen, mits hieraan uniforme regels ten grondslag liggen. Uitvoeringsreglement De rechten en verplichtingen tussen de bij Bpf HiBiN aangesloten werkgevers zijn vastgelegd in het uitvoeringsreglement. Het uitvoeringsreglement vermeldt o.a. de afspraken over de financiering en de uitvoering van de pensioenregeling(en). JAARVERSLAG

9 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector In de Wet Verplichte Deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is vastgelegd dat het georganiseerde bedrijfsleven een verzoek tot verplichtstelling, wijziging of intrekking van die verplichtstelling kan doen. Dat betekent dat de cao-partijen een centrale rol spelen bij de totstandkoming van de verplichtstelling. Zonder hen is een verplichtstelling niet mogelijk. Gevolg van de verplichtstelling is onder andere dat werkgevers en werknemers verplicht zijn de statuten en de reglementen van Bpf HiBiN na te leven. Hierdoor is er gelijkheid in de sector voor werkgevers en werknemers. Werkgevers zijn op grond van het verplichtstellingsbesluit en de Wet Bpf 2000 verplicht om zich uit eigen beweging aan te sluiten bij Bpf HiBiN wanneer zij werkzaam zijn in de sector die onder het verplichtstellingsbesluit valt. Werkgevers moeten zelf een actieve rol richting Bpf HiNiN innemen om duidelijkheid te verkrijgen over de verplichte aansluiting bij Bpf HiBiN. Op grond van de verplichtstelling en de wet Bpf 2000 is Bpf HiBiN verplicht om alle mogelijke inspanningen en acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers die onder de reikwijdte van de verplichtstelling van Bpf HiBiN vallen, ook daadwerkelijk worden aangesloten. De juiste (wettelijke) procedure dient hiervoor te worden gevoerd, inclusief het versturen van premienota s, het innen van de premies en het desnoods invorderen van deze premies via een dwangbevel. 2.6 Statutaire organen Bestuur Goed pensioenfondsbestuur (governance) Bpf HiBiN werkt volgens het paritaire bestuursmodel. Dat wil zeggen dat het bestuur van Bpf HiBiN bestaat uit zes leden, drie van werknemerszijde en drie van werkgeverszijde. Zij worden benoemd door de cao-partijen; de organisaties die Bpf HiBiN hebben opgericht. Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid van Bpf HiBiN en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en reglementen. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt door een evenwichtige en zorgvuldige afweging van de belangen van alle belanghebbenden. Daarnaast beschikt Bpf HiBiN over een deelnemersraad voor gevraagde en ongevraagde adviezen. Het bestuur is niet verplicht adviezen van de raad op te volgen, maar moet daarover wel schriftelijk en onderbouwd verantwoording afleggen. Bovendien legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Eens in de drie jaar worden deze bestuurslagen beoordeeld door een visitatiecommissie. Het bestuur heeft in het verslagjaar actief beleid ontwikkeld om niet of ten onrechte aangesloten ondernemingen op te sporen ter bescherming van de pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle belanghebbenden. JAARVERSLAG

10 Samenstelling bestuur in 2013: G. Mantel Werkgeverslid en voorzitter (namens Koninklijke HiBiN) A. Slingerland Werkgeverslid (namens Koninklijke HiBiN) S. van der Maden Werkgeverslid (namens Koninklijke HiBiN) C. Lonsain Werknemerslid (namens CNV Dienstenbond) en vicevoorzitter a.i. J. Spruijt Werknemerslid (namens De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening) Vacant tot 1 juli 2014 Werknemerslid (namens FNV bondgenoten) Samenstelling deelnemersraad in 2013: H. Vink namens gewezen deelnemers (voorzitter) R.F.M. van Scheijndel namens pensioengerechtigden (vice voorzitter) J. Krijt namens werknemers M. van Heesbeen namens werknemers H.G.M. Zaan namens werknemers Samenstelling verantwoordingsorgaan in 2013: M.J.J. Vaes werkgeverslid (voorzitter VO) H. Vink namens gewezen deelnemers (lid VO) R.F.M. van Scheijndel namens pensioengerechtigden (lid VO) J. Krijt namens werknemers (plaatsvervangend lid VO) De externe compliance officer, KPMG Integrity & Investigation Services ziet erop toe dat iedereen handelt conform de gedragscode. 2.7 Bestuursbureau Het bestuur beschikt sinds 2011 over een bestuursbureau. De kerntaken van het bestuursbureau zijn: Het vormen van een schakel tussen: - Bestuur en dagelijks bestuur - Externe adviseurs - Contractpartijen Toezicht en verantwoordingsorganen. Het voorbereiden van bestuursvergaderingen Het opstellen van (meer)jarenplannen. Het maken van begrotingen en het opstellen van contracten en toezicht op de correcte uitvoering daarvan. Het signaleren van externe ontwikkelingen. Het beoordelen van rapportages en beleidsvoorstellen. De besluitvorming en uiteindelijke verantwoordelijkheid liggen bij het pensioenfondsbestuur. 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen Bpf HiBiN laat zich bijstaan door een aantal externe adviseurs, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd. Pensioenbeheerder De pensioenadministratie van Bpf HiBiN is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Vermogensbeheer Lombard Odier is de vermogens- en fiduciair beheerder. Het vermogensbeheer van de beleggingen in vastgoed en hypotheken is opgedragen aan Syntrus Achmea Vastgoed. Beleggingsadviseur Montae Bestuurscentrum B.V. treedt op als adviseur in het kader van het vermogensbeheer. Oversight manager Northern Trust investment solutions uit Chicago is sinds oktober 2013 de oversight manager. Compliance officer KPMG Integrity & Investigation Services voert de compliance werkzaamheden voor Bpf HiBiN uit. JAARVERSLAG

11 Adviserend actuaris Aon Hewitt te Eindhoven is de adviserend actuaris van Bpf HiBiN. Certificerend actuaris Triple A-Risk Finance Certification B.V. te Amsterdam, is de certificerend actuaris van het pensioenfonds. Accountant PricewaterhouseCoopers N.V. voert de controle van de jaarrekening van Bpf HiBiN uit. Pensioenjurist Swalef Pensioen Consultancy B.V. ondersteunt Bpf HiBiN ten aanzien van pensioen juridische kwesties en vraagstukken. Communicatie Catapult creëert, ondersteunt het pensioenfonds op het gebied van communicatie. 2.9 Verslag van de deelnemersraad Het afgelopen jaar heeft de deelnemersraad regelmatig met de deelnemers van Bpf HiBiN gecommuniceerd over de belangrijkste ontwikkelingen via de vaste rubriek aan tafel bij de deelnemersraad in de Pensioenflits. De deelnemersraad heeft ervoor gekozen om tijdens de jaarlijkse opleiding het financiële gedeelte van het jaarverslag over 2012 onder leiding van twee externe deskundigen uitvoerig te bespreken. In het kader van de bestuurlijke ontwikkelingen is met het bestuur de organisatie van verkiezingen voor de vacatures namens de gepensioneerden in 2014 besproken. Daarnaast zijn de opleidingsmogelijkheden van de deelnemersraad besproken. Namens Bpf HiBiN heeft Ruud van Scheijndel zitting genomen in de adviesraad van het Platform Deelnemersraden, een koepelorganisatie waarbij Bpf HiBiN is aangesloten. Over het nieuwe pensioencontract heeft de politiek nog geen definitieve beslissing genomen, zodat dit onderwerp naar 2014 wordt doorgeschoven. Dit is het laatste kalenderjaar waarvan de deelnemersraad over haar werkzaamheden verslaglegging doet. Met ingang van 1 juli 2014 treedt namelijk het nieuwe verantwoordingsorgaan in werking. De huidige deelnemersraad gaat hierin op. juni 2014 Deelnemersraad Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Begin 2013 hebben twee personen de deelnemersraad versterkt: Mirjan van Heesbeen en Hein Zaan. Hiermee was de deelnemersraad weer op volle sterkte (vijf personen). De deelnemersraad kwam in het verslagjaar zes keer bijeen voor reguliere vergaderingen. Twee keer was dat samen met de voorzitters van het bestuur. Daarnaast waren er ook enkele extra vergaderingen in het kader van de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen die in 2014 van kracht wordt. De deelnemersraad heeft onder andere een positief advies uitgebracht over: De afkoop kleine pensioenen gewezen deelnemers De vrijwillige voortzetting pensioenregelingen Het jaarverslag over 2012 Het communicatiebeleid JAARVERSLAG

12 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan Dit is het laatste jaarverslag van het huidige verantwoordingsorgaan. Vanaf 1 juli 2014 wordt een nieuw verantwoordingsorgaan gevormd. Het bestuur gaat op een andere wijze verantwoording afleggen aan een nieuw verantwoordingsorgaan. In dit nieuwe verantwoordingsorgaan zijn werkgevers, deelnemers, gepensioneerden en slapers vertegenwoordigd. Hierdoor kan een betere en directere controle worden uitgeoefend. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van haar taakuitoefening in 2013 kennis genomen van het bestuursverslag en de jaar - rekening 2012, de reglementen 2012 en de ABTN Het verantwoordingsorgaan heeft geen gebruik gemaakt van haar recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende bevindingen: Beleggingsbeleid Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat, ondanks een lager belegd vermogen dan ultimo 2012, de resultaten van de beleggingen dusdanig zijn geweest dat er ten aanzien van de Voorziening pensioen verplichtingen een hoger bedrag aan reserve was. Hierdoor was de dekkingsgraad eind 2013 hoger dan in Het verantwoordingsorgaan heeft ook vastgesteld dat de daadwerkelijke renteafdekking binnen de bandbreedtes heeft plaatsgevonden. Wetgeving en reglementen Per 1 juli 2014 treedt de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat het bestuur op adequate wijze heeft ingespeeld en toegewerkt naar de nieuwe situatie per 1 juli Op dat moment komt het nieuwe bestuur en het nieuwe verantwoordingsorgaan tot stand. Er is gekozen voor Het Paritaire Bestuursmodel en het verantwoordingsorgaan op medezeggenschap. Na toetsing door De Nederlandsche Bank en als geschikt beoordeeld, treedt het nieuwe bestuur per 1 juli 2014 in functie aan. Ook werd door het bestuur adequaat gehandeld bij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Financiële positie van Bpf HiBiN De financiële positie van Bpf HiBiN heeft zich in 2013 positief ontwikkeld. De dekkingsgraad was per 31 december ,8%. Dit is voldoende ten opzichte van het minimaal vereiste vermogen, maar nog niet het vereiste vermogen. Het blijkt dat een groot aantal bedrijven die ook de cao van de HiBiN volgen, nog niet zijn aangesloten bij Bpf HiBiN. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur om in 2014 hieraan veel aandacht te schenken en de werkgevers die het betreft zoveel mogelijk met terugwerkende kracht te verplichten te laten instromen in Bpf HiBiN. Premie- en toeslagbeleid De premie voor Bpf HiBiN is in 2013 ongewijzigd voortgezet en bedraagt meer dan de gedempte kostendekkende premie. Het besluit in 2013 om, per 1 januari 2014, nog maar te werken met één pensioengrondslag zal positieve uitwerking hebben. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur adequaat op te treden voor het innen van achterstallige premiebetalingen. JAARVERSLAG

13 Pensioenuitvoeringskosten De kosten voor het uitvoeren het pensioen zijn, in relatie met de ontvangen premie in 2013, lager dan in De kosten zijn onder andere verlaagd door het op grote schaal afkopen van gewezen deelnemers die samen een zware druk legden op de totale kosten. De kosten werden ook gedrukt doordat de aanvullingsregeling van deel nemers geboren op of na 1 januari 1950 werd ingetrokken. Het verantwoordingsorgaan ziet met genoegen dat, sinds de invoering van het bestuursbureau, de kosten structureel zijn verlaagd. Communicatiebeleid Het verantwoordingsorgaan is verheugd dat, sinds de samenwerking met het communicatiebureau, de deelnemers in ruime mate worden geïnformeerd over het wel en wee van Bpf HiBiN. De uitgebrachte Pensioenflitsen, de website en de overige communicatiemiddelen geven op heldere wijze de benodigde informatie en zien er profes sioneel uit. Scholing Het verantwoordingsorgaan constateert dat ook in 2013 op verschillende niveaus aan opleiding is gedaan en in scholing is geïnvesteerd. Oordeel Het verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN is op grond van het voorgaande van oordeel dat: Het verantwoordingsorgaan voldoende informatie heeft ontvangen van het bestuur om een goed oordeel te vormen. Door het bestuur is gehandeld in overeenstemming met de statuten en reglementen. Het bestuur zich goed heeft voorbereid en keuzes heeft gemaakt op de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. juni 2014 Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 2.11 Ontwikkelingen voor 2014 Vanaf 1 juli 2014 treedt de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. Er wordt wettelijk geregeld dat pensioengerechtigden in de pensioenfondsbesturen worden afgevaardigd. Voor Bpf HiBiN betekent dit, dat er één pensioengerechtigde in het bestuur zal worden benoemd. Werknemersorganisatie De Unie heeft besloten haar bestuurszetel op te heffen. Hier komt het bestuurslid namens de pensioengerechtigden voor in de plaats. De nieuwe wet biedt pensioenfondsbesturen de keuze uit vijf bestuursmodellen. Het bestuur heeft in 2013 de voor- en nadelen van een ander bestuursmodel onderzocht. Bpf HiBiN heeft er uiteindelijk voor gekozen het huidige bestuursmodel (paritair) voort te zetten. Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van vermogensbeheer is gekozen om een onafhankelijk bestuurslid met uitgebreide deskundigheid op dit gebied toe te voegen aan het bestuur. Daarmee bestaat het bestuur straks uit zeven leden, namelijk: 3 werkgeverszijde, namens de Koninklijke HiBiN 2 werknemerszijde, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond 1 pensioengerechtigde 1 onafhankelijk bestuurslid Daarnaast gaat het bestuur werken met verschillende commissies: Beleggingscommissie Risicomanagementcommissie Communicatiecommissie Verplichtstellingscommissie Jaarwerk en verslagcommissie Dienstverleningsovereenkomst (DVO) commissie De deelnemersraad en het verantwoordings - orgaan worden samengevoegd tot één orgaan: het verantwoordingsorgaan. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt als volgt: 2 leden namens pensioengerechtigden 2 leden namens werknemers 1 lid namens de oud-deelnemers 1 lid namens de werkgever De Raad van Toezicht is een nieuw orgaan. Zij is doorlopend met toezichtstaken belast. De driejaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen. JAARVERSLAG

14 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden JAARVERSLAG

15 3. Meerjarige Kerncijfers Ondernemingen en deelnemers (aantallen) Aangesloten ondernemingen 799* Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen (incl. prepensioen) Nabestaandenpensioen Invaliditeitspensioen * Door gebruik van nieuwe systemen, zijn in 2013 ook de aangesloten bedrijven zonder personeel vermeld. Dit was in 2012 en eerder niet het geval. Premies en uitkeringen Premie basisregeling Premie voor de Anw-hiaatverzekering Premie aanvullende regeling Uitkeringen Feitelijke premie Kostendekkende premie basisregeling Samengesteld uit - Actuarieel benodigd PVI-opslag Solvabiliteitsopslag Opslag voor uitvoeringskosten Risicopremie herverzekering Gedempte kostendekkende premie Samengesteld uit - Actuarieel benodigd PVI-opslag Solvabiliteitsopslag Opslag voor uitvoeringskosten Risicopremie herverzekering JAARVERSLAG

16 Beleggingen Belegd vermogen (actuele waarde) Opbrengst belegd vermogen Rendement - 1,6% 14,8% 15,3% 12,1% 9,7% Dekkingsgraad 109,8% 105,9% 100,1% 102,1% 101% Z-score -0,24 1,06 1,99 0,30 0,64 Performancetoets 2,96 1,91 1,18 0,37 0,40 Voorziening pensioenverplichtingen Solvabiliteit Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen 5,0% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% Vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen 11,5% 10,6% 10,4% 12,0% 14,6% Reservetekort Pensioengegevens Totale premie per jaar 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 20,2% Waarvan werknemersdeel 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 6,73% Opbouw ouderdomspensioen per jaar 2% 2% 2% 2% 2,2% Franchise Minimum pensioengrondslag Maximum salaris Extra opbouw Totale premie per jaar 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 5,5% Waarvan werknemersdeel 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 1,83% Opbouw ouderdomspensioen per jaar 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,45% Franchise Maximum salaris Toeslag per 1 januari Voor de actieve deelnemers 0% 0% 0% 0% 0% Voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0% 0% 0% 0% 0% JAARVERSLAG

17 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden 4.1 Lange en korte termijn herstel 4.2 Evaluatie van het herstelplan 4.3 De indexatieambitie 4.4 Lange termijn financiering 4.5 Visie voor de toekomst JAARVERSLAG

18 4. Financiële situatie en indexatie 4.1 Lange en korte termijn herstel De dekkingsgraad is een indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Het is de mate waarin een pensioenfonds nu voldoende vermogen heeft om pensioenen in de komende jaren te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg vermogen om toekomstige pensioenverplichtingen te betalen, maar heeft het geen buffer om financiële tegenslagen op te kunnen vangen en kan het niet indexeren. In 2008 raakte Bpf HiBiN in een dekkingstekort. Op 31 december 2008 was de dekkingsgraad 91,6%. Daarom moest Bpf HiBiN een herstelplan opstellen. Op korte termijn moest de dekkingsgraad hersteld worden naar het wettelijk minimaal niveau, namelijk 105,0%. Einddatum van het korte termijn herstelplan was 31 december Op de lange termijn moet de dekkingsgraad herstellen naar het vereiste niveau van 111,5%. De einddatum voor het lange termijnherstelplan is 31 december Bpf HiBiN heeft geen dekkingstekort Bij een dekkingstekort is het eigen vermogen van Bpf HiBiN lager dan of is de dekkingsgraad lager dan 105,0%. Bpf HiBiN had eind 2013 geen dekkingstekort, omdat het eigen vermogen bedroeg. De dekkingsgraad was 109,8%. Er was geen sprake meer van een korte termijnherstelplan. Bpf HiBiN heeft wel een reservetekort Bij een reservetekort is het eigen vermogen lager dan het bedrag dat nodig is om financiële tegenslagen te kunnen opvangen. Om voldoende bestand te zijn tegen risico s en niet te hoeven interen op pensioenverplichtingen zou Bpf HiBiN aan eigen vermogen moeten hebben. Dat komt neer op een benodigde dekkingsgraad van 111,5%. Dat heeft Bpf HiBiN eind 2013 niet. Daarmee heeft Bpf HiBiN dus wel een reservetekort. Daarmee is het lange termijnherstelplan nog van kracht. De einddatum van het lange termijn herstelplan is 31 december Het financieel toetsingskader is erop gericht dat risico s van pensioenfondsen adequaat worden beheerd en beheerst. Een pensioenfonds moet op elk moment genoeg bezittingen hebben om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast moet er een extra buffer aan eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, aanwezig zijn om eventuele negatieve ontwikkelingen op de financiële markten op te kunnen vangen. De aan te houden buffer hangt af van het risicoprofiel en de beleggingsportefeuille en bedroeg voor Bpf HiBiN eind ,5%. Heeft Bpf HiBiN een dekkingstekort of reservetekort? Als een pensioenfonds te weinig eigen vermogen heeft, dan is er sprake van een dekkingstekort of reservetekort. Risico s kunnen onvoldoende opgevangen worden, en er kan niet worden geïndexeerd (meegroeien met de inflatie). 4.2 Evaluatie van het herstelplan Elk jaar evalueert Bpf HiBiN hoe het herstel zich ontwikkelt. In 2013 verliep het herstel voorspoedig. Aan het begin van 2013 was de dekkingsgraad 105,9%. Eind 2013 bedroeg deze 109,8%. Alhoewel er in 2013 een licht negatief rendement is behaald op de beleggingen, is de dekkingsgraad toch gestegen. Dit had verschillende oorzaken, waaronder een stijging van de marktrente en de afgedragen pensioenpremies door de werkgevers. Daar het renterisico niet volledig is afgedekt, daalt de waarde van de verplichtingen harder dan de waarde van de beleggingen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De pensioenpremies droegen gezien het relatief jonge deelnemersbestand van Bpf HiBiN eveneens bij aan herstel. JAARVERSLAG

19 4.3 De indexatieambitie 4.4 Karakteristieken van het fonds De indexatie (ook wel toeslag of toeslagverlening genoemd) en mate van indexatie hangt samen met de dekkingsgraad van Bpf HiBiN. Bij een dekkingsgraad tussen 105,0% en 111,5% kan gedeeltelijke indexatie toegekend worden. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het feit dat door de (voorwaardelijke) indexering de dekkingsgraad niet onder de 105% raakt. Een dekkingsgraad van 105% is de minimale vereiste dekkingsgraad om te kunnen indexeren (gedeeltelijk). Bij een dekkingsgraad boven 111,5% wordt in beginsel volledig geïndexeerd. Eind 2013 is de vereiste dekkingsgraad 111,5%. Bij deze dekkingsgraad heeft Bpf HiBiN een eigen vermogen om met 97,5% zekerheid te kunnen zeggen dat het binnen een jaar nog over meer waarden beschikt dan de technische voorziening. De technische voorziening is het bedrag dat nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. De sociale partners en de overheid bereiden nieuwe regels voor nieuwe pensioencontracten voor. De verwachting is dat deze regels per 2015 zullen gelden en dat er nog hogere eisen aan de solvabiliteit van pensioenfondsen gesteld worden. Ook het toeslagenbeleid zal veranderen. 4.5 Visie voor de toekomst In de pensioensector is al enige tijd sprake van het samengaan van pensioenfondsen. Op deze wijze wordt geprobeerd pensioenfondsen krachtiger, efficiënter en daardoor toekomstbestendiger te maken. Ook Bpf HiBiN zoekt naar dergelijke mogelijkheden. De werkgeversorganisaties VVNH (Hout) en Koninklijke HiBiN (Bouwmaterialen) hebben aangekondigd samen te willen gaan. In deze fusie acht men ook het samengaan van de betrokken pensioenfondsen wenselijk. Indexatiebeleid in 2013 Het gevoerde indexatiebeleid is een beleidsmaatregel van het bestuur. Het bestuur heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Door het gebruik van het driemaands gemiddelde en de UFR rekenrente bij de bepaling van de pensioenverplichtingen is er zeer veel beweging (volatiliteit) in de dekkingsgraad gekomen. Schommelingen van 5%-punt per maand kunnen voorkomen. Het bestuur gaat daarom zeer behoudend om met het eventueel toekennen van (gedeeltelijke) indexatie. Voor 2013 heeft het bestuur besloten om geen indexatie toe te kennen. Gevolg is dat de pensioenrechten van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-medewerkers) 10,18% achter blijven bij de ambitie van Bpf HiBiN vanaf In 2008 heeft voor het laatst indexatie plaatsgevonden. Ook de voorwaardelijke indexatie voor actieve deelnemers (werkenden), die gebaseerd wordt op de loonindex van de bedrijfstak, kon vanaf 2008 niet toegekend worden. Deze bleef daarmee 6,4% achter op de ambitie vanaf In 2007 heeft voor deze groep voor het laatst indexatie plaatsgevonden. JAARVERSLAG

20 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden 5.1 Solvabiliteit 5.2 Integraal risicomanagement JAARVERSLAG

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Jaarverslag. (In liquidatie)

Jaarverslag. (In liquidatie) Jaarverslag 2012 (In liquidatie) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Verf- en Drukinktindustrie in liquidatie Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Trespa Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Trespa Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Tel : +31((0))495458297 Fax : +31(0)495458883 E-mail : pensioen@trespa.com Website: www.pensioenfondstrespa.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Meeuwenlaan 4 8011 BZ Zwolle Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05070105 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Jaarverslag 2010 Samenvatting 01 Stichting Pensioenfonds Wonen Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 22 Internet: www.pensioenwonen.nl E-mail: wonenpensioen@achmea.nl

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Telefoon : 045-5763 333 Telefax

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Woord van de voorzitter 4 1. Stichting Pensioenfonds UWV 8 2. Kerncijfers 14 3. Bestuursverslag 18 4. Vooruitblik 60 5. Verslag raad van toezicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 Stichting Prepensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2008 Inhoud Kerngegevens 4 Verbetering van de prepensioenaanspraken

Nadere informatie