Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie"

Transcriptie

1 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Informatie over Bpf HiBiN 2.1 Wat gebeurt er in onze sector? 2.2 Pensioenregelingen en pensioenreglement 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector 2.6 Statutaire organen 2.7 Bestuursbureau 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen 2.9 Verslag van de deelnemersraad 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan 2.11 Ontwikkelingen voor Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4. Financiële situatie en indexatie 4.1 Lange en korte termijn herstel 4.2 Evaluatie van het herstelplan 4.3 De indexatieambitie 4.4 Lange termijn financiering 4.5 Visie voor de toekomst 5. Solvabiliteit en integraal risicomanagement 5.1 Solvabiliteit 5.2 Integraal risicomanagement 6. Beleggingen 6.1 Strategisch beleggingsbeleid 6.2 Samenstelling belegd vermogen 6.3 Beleggingsresultaten 6.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 6.5 Vermogensbeheerkosten 7. Premie en pensioenuitvoeringskosten 8. Pensioencommunicatie 9. Overige gegevens 9.1 Balans per 31 december 9.2 Staat van baten en lasten 9.3 Kasstroomoverzicht 9.4 Algemene toelichting 9.5 Toelichting op de balans 9.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 9.7 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 9.8 Gebeurtenissen na balansdatum 9.9 Actuariële verklaring 9.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Moeilijke woorden JAARVERSLAG

3 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden JAARVERSLAG

4 1. Voorwoord Beste lezer, Stichting Bedrijfstak voor de handel in Bouw- materialen (Bpf HiBiN) heeft de afgelopen jaren storm achtige tijden doorgemaakt. Dat werd ingeluid door de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende economische ontwikkelingen, zoals daling van de rentestand en koersval op de beurs. Gelijktijdig werden we bovendien geconfronteerd met een stijging van de levensverwachting, en dat betekende voor ons een verhoging van de pensioenverplichtingen. Herstelplan heeft gewerkt Hierdoor kwam de dekkingsgraad van Bpf HiBiN zwaar onder druk te staan. Van een relatief com fortabele 134% tuimelde de dekkingsgraad naar een gevaarlijk lage 91%. Te laag om op lange termijn aan onze pensioenverplichtingen te voldoen als de omstandigheden niet zouden veranderen. Daarom werd een herstelplan op gesteld. En niet zonder resultaat. Inmiddels is de dekkingsgraad per 31 december 2013 geëindigd boven de wettelijke minimaal vereiste dekkingsgraad, namelijk 109,8%. Doel bestuur: pensioenen waardevast houden Hiermee heeft Bpf HiBiN zich in financiële zin in de goede richting ontwikkeld. Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren de pensioenen moeten verlagen, omdat het herstel onvoldoende was. Dat was en is bij ons gelukkig niet aan de orde. Maar we moeten ook stellen dat we zeker nog niet op het gewenste niveau zitten. Dat zijn we pas wanneer we in staat zijn de pensioenen jaarlijks waardevast te kunnen houden en dus aan te kunnen passen aan de inflatie. Dát is het hoofddoel van het bestuur van Bpf HiBiN. Een belangrijke beslissing werd in 2013 genomen door de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners). Per 1 april 2013 is de aanvullings regeling voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 ingetrokken. Deze maatregel heeft de pensioen regeling van Bpf HiBiN een stuk eenvoudiger gemaakt en daarmee beter uit te leggen. Bovendien drukte deze regeling zwaar op de financiële middelen van Bpf HiBiN. Ook achter de schermen heeft het bestuur in 2013 gewerkt aan voorbereidingen op de aankondiging van wijzigingen vanuit de wetgever, zoals versobering van de pensioenopbouw, verhoging pensioenleeftijd naar 67 jaar en de introductie van een gepensioneerde in het bestuur van Bpf HiBiN. Bovendien gaat in 2014 het bestuursmodel veranderen. De deelnemers - raad en het verantwoordingsorgaan worden samengevoegd. De Raad van Toezicht is een nieuw orgaan. 2014: herstel? Als pensioenfonds zijn we in hoge mate afhankelijk van de economische en politieke ontwikkelingen. Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zijn de eerste voorzichtige tekenen van herstel zichtbaar. Een ontwikkeling waarvan wij van harte hopen, ook voor onze sector, dat deze zich zal voortzetten. Ook in 2014 mag u rekenen op het bestuur van uw pensioenfonds: wij gaan er alles aan doen om onze doelstellingen te realiseren. Breda, 26 juni 2014 A.N. Slingerland bestuurslid C. Lonsain vice voorzitter bestuur a.i. Voorbereiden op de toekomst Door de kredietcrisis en economische ont - wikke lingen beleefden we spannende tijden. Daardoor werd ook duidelijk dat ons pensioen - stelsel niet langer houdbaar is. De overheid werkt aan nieuwe wet- en regelgeving waar we ons ook op voor moeten bereiden. Van een rustige tijd is dus geen sprake. Van diverse kanten zijn we bezig met de toekomst. JAARVERSLAG

5 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens 2.1 Wat gebeurt er in onze sector? 2.2 Pensioenregelingen en pensioenreglement 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector 2.6 Statutaire organen 2.7 Bestuursbureau 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen 2.9 Verslag van de deelnemersraad 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan 2.11 Ontwikkelingen voor 2014 Moeilijke woorden JAARVERSLAG

6 2. Informatie over Bpf HiBiN Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN), statutair gevestigd te Breda, is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht gesteld op 28 juni De laatste statutenwijziging die door het bestuur is goedgekeurd was op 23 augustus De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. 2.1 Wat gebeurt er in onze sector en wat is de invloed op Bpf HiBiN? Ontwikkelingen in onze sector zijn soms van directe invloed op Bpf HiBiN. Zo betekent minder omzet veelal minder personeel en daarmee minder deelnemers voor Bpf HiBiN. We nemen u mee langs een aantal ontwikkelingen. Minder vraag: beperking loonkosten Door de vraaguitval zijn de omzetten in de sector vanaf 2009 met 25-30% verminderd (USP Marketing Consultancy, HiBiN Conjunctuurmeting najaar 2013). De bedrijven hebben de omzetdaling de afgelopen jaren veelal opgevangen door de beperking van kosten, waaronder loonkosten. Het aantal werkenden in de sector is in deze periode afgenomen met 25%. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? In 2013 zijn er onder andere daardoor bij Bpf HiBiN deelnemers vertrokken en nieuwe deelnemers bijgekomen. De ruim deelnemers die vertrokken zijn, is het resultaat van de beperking van de loonkosten in de sector. De ruim nieuwkomers zijn deelnemers van bedrijven die in 2013 voor onze sector en onze pensioenregeling hebben gekozen. Mede door de eenvoud van de regeling vanaf 2014 is er een aantal bedrijven bij gekomen. Veranderingen in bedrijfsvoering naar meer, sneller en beter Een direct gevolg van de crisis is dat bedrijven in de sector, om zich staande te houden, de laatste jaren hun organisatie- en business model hebben moeten aanpassen aan de afnemende volumes, veranderde klantprofielen (door het grote aantal faillissementen en de toename van ZZP ers) en ontstane financiële krapte (risico beheersing). Gelijktijdig zijn bedrijven in de sector overgegaan tot innovatie: assortimentsverbreding, ketenintegratie, uitbreiding van dienstverlening (montage, assemblage) en slimmere werkmethodes die met gebruik van ICT moeten leiden tot procesverbetering. Ook zijn de bedrijven meer dan voorheen gefocust op vergroting van de flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Meer, sneller en beter dus. Deze veranderingen in de bedrijfsvoering zijn vaak nodig om het verlies aan omzet en marge te compenseren, maar ook om de continuïteit van de bedrijven op de langere termijn te waarborgen. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? Als de assortimentsverbreding doorgetrokken wordt naar het pensioenfonds, dan verwacht Bpf HiBiN nog verdere zelfstandige groei. Met betrekking tot integratie zien we ook dat bedrijfskolommen in elkaar schuiven. De houthandel, die een eigen pensioenfonds heeft, verkoopt steeds vaker ook bouwmaterialen. De bouwmaterialenhandel voegt meer hout toe aan zijn toch al brede assortiment. Vandaar dat op bedrijfstak-, cao- en pensioenfondsniveau gekeken wordt naar mogelijkheden tot samenwerking tussen de beide bedrijfstakken en pensioenfondsen. Duurzaamheid en technologie Bedrijven zijn steeds op zoek naar onderscheidend vermogen op gebied van dienstverlening, assortiment, kennis en logistiek. Er is een toenemende focus op het terrein van duurzaamheid en technologie: verduurzaming bestaande woningen, het gebruik van het online kanaal naast de verkoop via de winkel, met name in het b2c (business to client) traject. Wat betekent dit voor Bpf HiBiN? Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen zijn ook belangrijke en geïntegreerde onderwerpen in het beleggingsbeleid van Bpf HiBiN. Daarbij zijn mens, omgeving en opbrengst (people, planet, profit) de pijlers. JAARVERSLAG

7 2.2 Pensioenregeling en pensioenreglement Pensioenregeling Bpf HiBiN heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenovereenkomst volgens de verplichtstelling die geldt voor de aangesloten ondernemingen en de (gewezen) deelnemers. Hiertoe wordt voor de aangesloten werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ongeveer belegd. 2.3 Inhoud van de (basis)pensioenregeling 2013 De (basis)pensioenregeling is een verplichte pensioenregeling voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De (basis)pensioenregeling voorziet in de opbouw van een levenslang ouderdomspensioen. Voor 2013 bedraagt de pensioenopbouw 2% van pensioengrondslag A en 0,25% van pensioen grondslag B per deelnemersjaar ná 31 december De pensioenregeling van Bpf HiBiN heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Bij deze vorm van pensioen ontvangt de deelnemer op het moment van pensionering een periodieke uitkering van een bepaalde hoogte die vanaf een bepaalde leeftijd berekend wordt. De hoogte van de pensioenaanspraak is afhankelijk van het salaris en de diensttijd. De hoogte van de pensioenaanspraak of het pensioenrecht staat van tevoren vast, mits er geen verlaging van de pensioenaanspraken wordt toegepast. Pensioenreglement De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioen reglement. Dit geeft de rechten en verplichtingen weer tussen Bpf HiBiN en de deelnemers. De uit de verschillende pensioenregelingen voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn op genomen in twee aparte pensioenreglementen: het pensioenreglement en het prepensioenreglement. De pensioenopbouw in de prepensioenregeling is op 1 januari 2006 stopgezet. Tot deze regeling kunnen geen nieuwe deelnemers meer toetreden. De pensioengrondslag is gesplitst in 2 delen: Pensioengrondslag A is gelijk aan het verschil van het op salarisgrens A gemaximeerde jaarsalaris ( ) van de deelnemer en de franchise. Er geldt een minimumgrondslag. De minimum grondslag bedraagt De franchise bedroeg in Pensioengrondslag B is gelijk aan het verschil van het op salarisgrens B ( ) gemaximeerde jaarsalaris van de deelnemer en salarisgrens A. Voor deelnemers met een echtgenoot of partner is een partnerpensioen verzekerd ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen. Het deel van het partnerpensioen over de jaren vanaf 1 juli 2001 is alleen op risicobasis verzekerd. Voor deelnemers met kinderen is een wezenpensioen medeverzekerd ten bedrage van 14% van het ouderdomspensioen voor elk kind. De pensioenopbouw wordt voor arbeids - ongeschikte deelnemers voortgezet onder vrijstelling van bijdragebetaling. JAARVERSLAG

8 Indexatie Bpf HiBiN kent een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Bpf HiBiN streeft ernaar de opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren met als doel het pensioen zoveel mogelijk waardevast te houden. Deze indexatie is voorwaardelijk. De voorwaardelijke indexatie is voor actieve deelnemers in beginsel gebaseerd op de loonontwikkeling in de bedrijfstak. De laatste jaren heeft Bpf HiBiN door de financiële situatie geen indexatie toegepast. Anw-hiaatregeling De vrijwillige Anw-hiaatregeling zorgt voor een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid. Deze regeling is in een afzonderlijk reglement opgenomen. Prepensioenregeling De prepensioenregeling was eveneens een geïndexeerde middelloonregeling. De pensioenopbouw is met ingang van 1 januari 2006 beëindigd. In de regeling zijn de tot 1 januari 2006 opgebouwde prepensioenaanspraken premievrij achtergebleven. Ook in deze regeling werd de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers voortgezet onder vrijstelling van de bijdragebetaling. De opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen uit deze regel ingen worden in beginsel waardevast gehouden. De aanpassing van de pensioenen is voorwaardelijk. 2.4 Wijzigingen in de pensioenregeling en toekomst Gedurende 2013 is er gesproken met de werknemersen werkgeversorganisaties over de pensioenregeling per 1 januari De wens is uitgesproken om tot een eenvoudiger en transparantere pensioenregeling te komen. Dat maakt de uitvoering eenvoudiger en de kosten lager. Per 1 april 2013 hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken de voorwaardelijke overgangsregeling voor deelnemers op of na 1 januari 1950 en die aan bepaalde voorwaarden voldeden in te trekken. Daardoor bestaat vanaf deze datum alleen nog de basispensioenregeling. In 2013 worden nog wel twee grondslagen met afzonderlijke opbouwpercentages (grondslag A en B) gehanteerd. Vanaf 1 januari 2014 geldt nog maar één pensioengrondslag (pensioengrondslag B komt te vervallen). Toekomst Het bestuur kijkt naar samenwerkingsverbanden met andere pensioenfondsen om zo (collectief) inkoopvoordeel te halen. Het bestuur is ervan overtuigd dat de kosten per deelnemer nog verder naar beneden kunnen. Aanvullende pensioenregelingen Tot 1 januari 2014 bood Bpf HiBiN de aangesloten ondernemingen de mogelijkheid om per onderneming een aanvullende pensioenregeling voor hun werknemers of een bepaalde groep van werk nemers te treffen, mits hieraan uniforme regels ten grondslag liggen. Uitvoeringsreglement De rechten en verplichtingen tussen de bij Bpf HiBiN aangesloten werkgevers zijn vastgelegd in het uitvoeringsreglement. Het uitvoeringsreglement vermeldt o.a. de afspraken over de financiering en de uitvoering van de pensioenregeling(en). JAARVERSLAG

9 2.5 Verplichtstelling voor bedrijven in de sector In de Wet Verplichte Deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is vastgelegd dat het georganiseerde bedrijfsleven een verzoek tot verplichtstelling, wijziging of intrekking van die verplichtstelling kan doen. Dat betekent dat de cao-partijen een centrale rol spelen bij de totstandkoming van de verplichtstelling. Zonder hen is een verplichtstelling niet mogelijk. Gevolg van de verplichtstelling is onder andere dat werkgevers en werknemers verplicht zijn de statuten en de reglementen van Bpf HiBiN na te leven. Hierdoor is er gelijkheid in de sector voor werkgevers en werknemers. Werkgevers zijn op grond van het verplichtstellingsbesluit en de Wet Bpf 2000 verplicht om zich uit eigen beweging aan te sluiten bij Bpf HiBiN wanneer zij werkzaam zijn in de sector die onder het verplichtstellingsbesluit valt. Werkgevers moeten zelf een actieve rol richting Bpf HiNiN innemen om duidelijkheid te verkrijgen over de verplichte aansluiting bij Bpf HiBiN. Op grond van de verplichtstelling en de wet Bpf 2000 is Bpf HiBiN verplicht om alle mogelijke inspanningen en acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers die onder de reikwijdte van de verplichtstelling van Bpf HiBiN vallen, ook daadwerkelijk worden aangesloten. De juiste (wettelijke) procedure dient hiervoor te worden gevoerd, inclusief het versturen van premienota s, het innen van de premies en het desnoods invorderen van deze premies via een dwangbevel. 2.6 Statutaire organen Bestuur Goed pensioenfondsbestuur (governance) Bpf HiBiN werkt volgens het paritaire bestuursmodel. Dat wil zeggen dat het bestuur van Bpf HiBiN bestaat uit zes leden, drie van werknemerszijde en drie van werkgeverszijde. Zij worden benoemd door de cao-partijen; de organisaties die Bpf HiBiN hebben opgericht. Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid van Bpf HiBiN en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en reglementen. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt door een evenwichtige en zorgvuldige afweging van de belangen van alle belanghebbenden. Daarnaast beschikt Bpf HiBiN over een deelnemersraad voor gevraagde en ongevraagde adviezen. Het bestuur is niet verplicht adviezen van de raad op te volgen, maar moet daarover wel schriftelijk en onderbouwd verantwoording afleggen. Bovendien legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Eens in de drie jaar worden deze bestuurslagen beoordeeld door een visitatiecommissie. Het bestuur heeft in het verslagjaar actief beleid ontwikkeld om niet of ten onrechte aangesloten ondernemingen op te sporen ter bescherming van de pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle belanghebbenden. JAARVERSLAG

10 Samenstelling bestuur in 2013: G. Mantel Werkgeverslid en voorzitter (namens Koninklijke HiBiN) A. Slingerland Werkgeverslid (namens Koninklijke HiBiN) S. van der Maden Werkgeverslid (namens Koninklijke HiBiN) C. Lonsain Werknemerslid (namens CNV Dienstenbond) en vicevoorzitter a.i. J. Spruijt Werknemerslid (namens De Unie vakbond voor industrie en dienstverlening) Vacant tot 1 juli 2014 Werknemerslid (namens FNV bondgenoten) Samenstelling deelnemersraad in 2013: H. Vink namens gewezen deelnemers (voorzitter) R.F.M. van Scheijndel namens pensioengerechtigden (vice voorzitter) J. Krijt namens werknemers M. van Heesbeen namens werknemers H.G.M. Zaan namens werknemers Samenstelling verantwoordingsorgaan in 2013: M.J.J. Vaes werkgeverslid (voorzitter VO) H. Vink namens gewezen deelnemers (lid VO) R.F.M. van Scheijndel namens pensioengerechtigden (lid VO) J. Krijt namens werknemers (plaatsvervangend lid VO) De externe compliance officer, KPMG Integrity & Investigation Services ziet erop toe dat iedereen handelt conform de gedragscode. 2.7 Bestuursbureau Het bestuur beschikt sinds 2011 over een bestuursbureau. De kerntaken van het bestuursbureau zijn: Het vormen van een schakel tussen: - Bestuur en dagelijks bestuur - Externe adviseurs - Contractpartijen Toezicht en verantwoordingsorganen. Het voorbereiden van bestuursvergaderingen Het opstellen van (meer)jarenplannen. Het maken van begrotingen en het opstellen van contracten en toezicht op de correcte uitvoering daarvan. Het signaleren van externe ontwikkelingen. Het beoordelen van rapportages en beleidsvoorstellen. De besluitvorming en uiteindelijke verantwoordelijkheid liggen bij het pensioenfondsbestuur. 2.8 Bij het pensioenfonds betrokken partijen Bpf HiBiN laat zich bijstaan door een aantal externe adviseurs, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd. Pensioenbeheerder De pensioenadministratie van Bpf HiBiN is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Vermogensbeheer Lombard Odier is de vermogens- en fiduciair beheerder. Het vermogensbeheer van de beleggingen in vastgoed en hypotheken is opgedragen aan Syntrus Achmea Vastgoed. Beleggingsadviseur Montae Bestuurscentrum B.V. treedt op als adviseur in het kader van het vermogensbeheer. Oversight manager Northern Trust investment solutions uit Chicago is sinds oktober 2013 de oversight manager. Compliance officer KPMG Integrity & Investigation Services voert de compliance werkzaamheden voor Bpf HiBiN uit. JAARVERSLAG

11 Adviserend actuaris Aon Hewitt te Eindhoven is de adviserend actuaris van Bpf HiBiN. Certificerend actuaris Triple A-Risk Finance Certification B.V. te Amsterdam, is de certificerend actuaris van het pensioenfonds. Accountant PricewaterhouseCoopers N.V. voert de controle van de jaarrekening van Bpf HiBiN uit. Pensioenjurist Swalef Pensioen Consultancy B.V. ondersteunt Bpf HiBiN ten aanzien van pensioen juridische kwesties en vraagstukken. Communicatie Catapult creëert, ondersteunt het pensioenfonds op het gebied van communicatie. 2.9 Verslag van de deelnemersraad Het afgelopen jaar heeft de deelnemersraad regelmatig met de deelnemers van Bpf HiBiN gecommuniceerd over de belangrijkste ontwikkelingen via de vaste rubriek aan tafel bij de deelnemersraad in de Pensioenflits. De deelnemersraad heeft ervoor gekozen om tijdens de jaarlijkse opleiding het financiële gedeelte van het jaarverslag over 2012 onder leiding van twee externe deskundigen uitvoerig te bespreken. In het kader van de bestuurlijke ontwikkelingen is met het bestuur de organisatie van verkiezingen voor de vacatures namens de gepensioneerden in 2014 besproken. Daarnaast zijn de opleidingsmogelijkheden van de deelnemersraad besproken. Namens Bpf HiBiN heeft Ruud van Scheijndel zitting genomen in de adviesraad van het Platform Deelnemersraden, een koepelorganisatie waarbij Bpf HiBiN is aangesloten. Over het nieuwe pensioencontract heeft de politiek nog geen definitieve beslissing genomen, zodat dit onderwerp naar 2014 wordt doorgeschoven. Dit is het laatste kalenderjaar waarvan de deelnemersraad over haar werkzaamheden verslaglegging doet. Met ingang van 1 juli 2014 treedt namelijk het nieuwe verantwoordingsorgaan in werking. De huidige deelnemersraad gaat hierin op. juni 2014 Deelnemersraad Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Begin 2013 hebben twee personen de deelnemersraad versterkt: Mirjan van Heesbeen en Hein Zaan. Hiermee was de deelnemersraad weer op volle sterkte (vijf personen). De deelnemersraad kwam in het verslagjaar zes keer bijeen voor reguliere vergaderingen. Twee keer was dat samen met de voorzitters van het bestuur. Daarnaast waren er ook enkele extra vergaderingen in het kader van de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen die in 2014 van kracht wordt. De deelnemersraad heeft onder andere een positief advies uitgebracht over: De afkoop kleine pensioenen gewezen deelnemers De vrijwillige voortzetting pensioenregelingen Het jaarverslag over 2012 Het communicatiebeleid JAARVERSLAG

12 2.10 Verslag van het verantwoordingsorgaan Dit is het laatste jaarverslag van het huidige verantwoordingsorgaan. Vanaf 1 juli 2014 wordt een nieuw verantwoordingsorgaan gevormd. Het bestuur gaat op een andere wijze verantwoording afleggen aan een nieuw verantwoordingsorgaan. In dit nieuwe verantwoordingsorgaan zijn werkgevers, deelnemers, gepensioneerden en slapers vertegenwoordigd. Hierdoor kan een betere en directere controle worden uitgeoefend. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van haar taakuitoefening in 2013 kennis genomen van het bestuursverslag en de jaar - rekening 2012, de reglementen 2012 en de ABTN Het verantwoordingsorgaan heeft geen gebruik gemaakt van haar recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende bevindingen: Beleggingsbeleid Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat, ondanks een lager belegd vermogen dan ultimo 2012, de resultaten van de beleggingen dusdanig zijn geweest dat er ten aanzien van de Voorziening pensioen verplichtingen een hoger bedrag aan reserve was. Hierdoor was de dekkingsgraad eind 2013 hoger dan in Het verantwoordingsorgaan heeft ook vastgesteld dat de daadwerkelijke renteafdekking binnen de bandbreedtes heeft plaatsgevonden. Wetgeving en reglementen Per 1 juli 2014 treedt de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat het bestuur op adequate wijze heeft ingespeeld en toegewerkt naar de nieuwe situatie per 1 juli Op dat moment komt het nieuwe bestuur en het nieuwe verantwoordingsorgaan tot stand. Er is gekozen voor Het Paritaire Bestuursmodel en het verantwoordingsorgaan op medezeggenschap. Na toetsing door De Nederlandsche Bank en als geschikt beoordeeld, treedt het nieuwe bestuur per 1 juli 2014 in functie aan. Ook werd door het bestuur adequaat gehandeld bij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Financiële positie van Bpf HiBiN De financiële positie van Bpf HiBiN heeft zich in 2013 positief ontwikkeld. De dekkingsgraad was per 31 december ,8%. Dit is voldoende ten opzichte van het minimaal vereiste vermogen, maar nog niet het vereiste vermogen. Het blijkt dat een groot aantal bedrijven die ook de cao van de HiBiN volgen, nog niet zijn aangesloten bij Bpf HiBiN. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur om in 2014 hieraan veel aandacht te schenken en de werkgevers die het betreft zoveel mogelijk met terugwerkende kracht te verplichten te laten instromen in Bpf HiBiN. Premie- en toeslagbeleid De premie voor Bpf HiBiN is in 2013 ongewijzigd voortgezet en bedraagt meer dan de gedempte kostendekkende premie. Het besluit in 2013 om, per 1 januari 2014, nog maar te werken met één pensioengrondslag zal positieve uitwerking hebben. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur adequaat op te treden voor het innen van achterstallige premiebetalingen. JAARVERSLAG

13 Pensioenuitvoeringskosten De kosten voor het uitvoeren het pensioen zijn, in relatie met de ontvangen premie in 2013, lager dan in De kosten zijn onder andere verlaagd door het op grote schaal afkopen van gewezen deelnemers die samen een zware druk legden op de totale kosten. De kosten werden ook gedrukt doordat de aanvullingsregeling van deel nemers geboren op of na 1 januari 1950 werd ingetrokken. Het verantwoordingsorgaan ziet met genoegen dat, sinds de invoering van het bestuursbureau, de kosten structureel zijn verlaagd. Communicatiebeleid Het verantwoordingsorgaan is verheugd dat, sinds de samenwerking met het communicatiebureau, de deelnemers in ruime mate worden geïnformeerd over het wel en wee van Bpf HiBiN. De uitgebrachte Pensioenflitsen, de website en de overige communicatiemiddelen geven op heldere wijze de benodigde informatie en zien er profes sioneel uit. Scholing Het verantwoordingsorgaan constateert dat ook in 2013 op verschillende niveaus aan opleiding is gedaan en in scholing is geïnvesteerd. Oordeel Het verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN is op grond van het voorgaande van oordeel dat: Het verantwoordingsorgaan voldoende informatie heeft ontvangen van het bestuur om een goed oordeel te vormen. Door het bestuur is gehandeld in overeenstemming met de statuten en reglementen. Het bestuur zich goed heeft voorbereid en keuzes heeft gemaakt op de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. juni 2014 Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 2.11 Ontwikkelingen voor 2014 Vanaf 1 juli 2014 treedt de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. Er wordt wettelijk geregeld dat pensioengerechtigden in de pensioenfondsbesturen worden afgevaardigd. Voor Bpf HiBiN betekent dit, dat er één pensioengerechtigde in het bestuur zal worden benoemd. Werknemersorganisatie De Unie heeft besloten haar bestuurszetel op te heffen. Hier komt het bestuurslid namens de pensioengerechtigden voor in de plaats. De nieuwe wet biedt pensioenfondsbesturen de keuze uit vijf bestuursmodellen. Het bestuur heeft in 2013 de voor- en nadelen van een ander bestuursmodel onderzocht. Bpf HiBiN heeft er uiteindelijk voor gekozen het huidige bestuursmodel (paritair) voort te zetten. Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van vermogensbeheer is gekozen om een onafhankelijk bestuurslid met uitgebreide deskundigheid op dit gebied toe te voegen aan het bestuur. Daarmee bestaat het bestuur straks uit zeven leden, namelijk: 3 werkgeverszijde, namens de Koninklijke HiBiN 2 werknemerszijde, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond 1 pensioengerechtigde 1 onafhankelijk bestuurslid Daarnaast gaat het bestuur werken met verschillende commissies: Beleggingscommissie Risicomanagementcommissie Communicatiecommissie Verplichtstellingscommissie Jaarwerk en verslagcommissie Dienstverleningsovereenkomst (DVO) commissie De deelnemersraad en het verantwoordings - orgaan worden samengevoegd tot één orgaan: het verantwoordingsorgaan. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt als volgt: 2 leden namens pensioengerechtigden 2 leden namens werknemers 1 lid namens de oud-deelnemers 1 lid namens de werkgever De Raad van Toezicht is een nieuw orgaan. Zij is doorlopend met toezichtstaken belast. De driejaarlijkse visitatie komt daarmee te vervallen. JAARVERSLAG

14 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden JAARVERSLAG

15 3. Meerjarige Kerncijfers Ondernemingen en deelnemers (aantallen) Aangesloten ondernemingen 799* Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Ouderdomspensioen (incl. prepensioen) Nabestaandenpensioen Invaliditeitspensioen * Door gebruik van nieuwe systemen, zijn in 2013 ook de aangesloten bedrijven zonder personeel vermeld. Dit was in 2012 en eerder niet het geval. Premies en uitkeringen Premie basisregeling Premie voor de Anw-hiaatverzekering Premie aanvullende regeling Uitkeringen Feitelijke premie Kostendekkende premie basisregeling Samengesteld uit - Actuarieel benodigd PVI-opslag Solvabiliteitsopslag Opslag voor uitvoeringskosten Risicopremie herverzekering Gedempte kostendekkende premie Samengesteld uit - Actuarieel benodigd PVI-opslag Solvabiliteitsopslag Opslag voor uitvoeringskosten Risicopremie herverzekering JAARVERSLAG

16 Beleggingen Belegd vermogen (actuele waarde) Opbrengst belegd vermogen Rendement - 1,6% 14,8% 15,3% 12,1% 9,7% Dekkingsgraad 109,8% 105,9% 100,1% 102,1% 101% Z-score -0,24 1,06 1,99 0,30 0,64 Performancetoets 2,96 1,91 1,18 0,37 0,40 Voorziening pensioenverplichtingen Solvabiliteit Minimaal vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen 5,0% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% Vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen 11,5% 10,6% 10,4% 12,0% 14,6% Reservetekort Pensioengegevens Totale premie per jaar 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 20,2% Waarvan werknemersdeel 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 6,73% Opbouw ouderdomspensioen per jaar 2% 2% 2% 2% 2,2% Franchise Minimum pensioengrondslag Maximum salaris Extra opbouw Totale premie per jaar 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 5,5% Waarvan werknemersdeel 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 1,83% Opbouw ouderdomspensioen per jaar 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,45% Franchise Maximum salaris Toeslag per 1 januari Voor de actieve deelnemers 0% 0% 0% 0% 0% Voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0% 0% 0% 0% 0% JAARVERSLAG

17 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden 4.1 Lange en korte termijn herstel 4.2 Evaluatie van het herstelplan 4.3 De indexatieambitie 4.4 Lange termijn financiering 4.5 Visie voor de toekomst JAARVERSLAG

18 4. Financiële situatie en indexatie 4.1 Lange en korte termijn herstel De dekkingsgraad is een indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Het is de mate waarin een pensioenfonds nu voldoende vermogen heeft om pensioenen in de komende jaren te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg vermogen om toekomstige pensioenverplichtingen te betalen, maar heeft het geen buffer om financiële tegenslagen op te kunnen vangen en kan het niet indexeren. In 2008 raakte Bpf HiBiN in een dekkingstekort. Op 31 december 2008 was de dekkingsgraad 91,6%. Daarom moest Bpf HiBiN een herstelplan opstellen. Op korte termijn moest de dekkingsgraad hersteld worden naar het wettelijk minimaal niveau, namelijk 105,0%. Einddatum van het korte termijn herstelplan was 31 december Op de lange termijn moet de dekkingsgraad herstellen naar het vereiste niveau van 111,5%. De einddatum voor het lange termijnherstelplan is 31 december Bpf HiBiN heeft geen dekkingstekort Bij een dekkingstekort is het eigen vermogen van Bpf HiBiN lager dan of is de dekkingsgraad lager dan 105,0%. Bpf HiBiN had eind 2013 geen dekkingstekort, omdat het eigen vermogen bedroeg. De dekkingsgraad was 109,8%. Er was geen sprake meer van een korte termijnherstelplan. Bpf HiBiN heeft wel een reservetekort Bij een reservetekort is het eigen vermogen lager dan het bedrag dat nodig is om financiële tegenslagen te kunnen opvangen. Om voldoende bestand te zijn tegen risico s en niet te hoeven interen op pensioenverplichtingen zou Bpf HiBiN aan eigen vermogen moeten hebben. Dat komt neer op een benodigde dekkingsgraad van 111,5%. Dat heeft Bpf HiBiN eind 2013 niet. Daarmee heeft Bpf HiBiN dus wel een reservetekort. Daarmee is het lange termijnherstelplan nog van kracht. De einddatum van het lange termijn herstelplan is 31 december Het financieel toetsingskader is erop gericht dat risico s van pensioenfondsen adequaat worden beheerd en beheerst. Een pensioenfonds moet op elk moment genoeg bezittingen hebben om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast moet er een extra buffer aan eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, aanwezig zijn om eventuele negatieve ontwikkelingen op de financiële markten op te kunnen vangen. De aan te houden buffer hangt af van het risicoprofiel en de beleggingsportefeuille en bedroeg voor Bpf HiBiN eind ,5%. Heeft Bpf HiBiN een dekkingstekort of reservetekort? Als een pensioenfonds te weinig eigen vermogen heeft, dan is er sprake van een dekkingstekort of reservetekort. Risico s kunnen onvoldoende opgevangen worden, en er kan niet worden geïndexeerd (meegroeien met de inflatie). 4.2 Evaluatie van het herstelplan Elk jaar evalueert Bpf HiBiN hoe het herstel zich ontwikkelt. In 2013 verliep het herstel voorspoedig. Aan het begin van 2013 was de dekkingsgraad 105,9%. Eind 2013 bedroeg deze 109,8%. Alhoewel er in 2013 een licht negatief rendement is behaald op de beleggingen, is de dekkingsgraad toch gestegen. Dit had verschillende oorzaken, waaronder een stijging van de marktrente en de afgedragen pensioenpremies door de werkgevers. Daar het renterisico niet volledig is afgedekt, daalt de waarde van de verplichtingen harder dan de waarde van de beleggingen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De pensioenpremies droegen gezien het relatief jonge deelnemersbestand van Bpf HiBiN eveneens bij aan herstel. JAARVERSLAG

19 4.3 De indexatieambitie 4.4 Karakteristieken van het fonds De indexatie (ook wel toeslag of toeslagverlening genoemd) en mate van indexatie hangt samen met de dekkingsgraad van Bpf HiBiN. Bij een dekkingsgraad tussen 105,0% en 111,5% kan gedeeltelijke indexatie toegekend worden. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het feit dat door de (voorwaardelijke) indexering de dekkingsgraad niet onder de 105% raakt. Een dekkingsgraad van 105% is de minimale vereiste dekkingsgraad om te kunnen indexeren (gedeeltelijk). Bij een dekkingsgraad boven 111,5% wordt in beginsel volledig geïndexeerd. Eind 2013 is de vereiste dekkingsgraad 111,5%. Bij deze dekkingsgraad heeft Bpf HiBiN een eigen vermogen om met 97,5% zekerheid te kunnen zeggen dat het binnen een jaar nog over meer waarden beschikt dan de technische voorziening. De technische voorziening is het bedrag dat nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. De sociale partners en de overheid bereiden nieuwe regels voor nieuwe pensioencontracten voor. De verwachting is dat deze regels per 2015 zullen gelden en dat er nog hogere eisen aan de solvabiliteit van pensioenfondsen gesteld worden. Ook het toeslagenbeleid zal veranderen. 4.5 Visie voor de toekomst In de pensioensector is al enige tijd sprake van het samengaan van pensioenfondsen. Op deze wijze wordt geprobeerd pensioenfondsen krachtiger, efficiënter en daardoor toekomstbestendiger te maken. Ook Bpf HiBiN zoekt naar dergelijke mogelijkheden. De werkgeversorganisaties VVNH (Hout) en Koninklijke HiBiN (Bouwmaterialen) hebben aangekondigd samen te willen gaan. In deze fusie acht men ook het samengaan van de betrokken pensioenfondsen wenselijk. Indexatiebeleid in 2013 Het gevoerde indexatiebeleid is een beleidsmaatregel van het bestuur. Het bestuur heeft de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Door het gebruik van het driemaands gemiddelde en de UFR rekenrente bij de bepaling van de pensioenverplichtingen is er zeer veel beweging (volatiliteit) in de dekkingsgraad gekomen. Schommelingen van 5%-punt per maand kunnen voorkomen. Het bestuur gaat daarom zeer behoudend om met het eventueel toekennen van (gedeeltelijke) indexatie. Voor 2013 heeft het bestuur besloten om geen indexatie toe te kennen. Gevolg is dat de pensioenrechten van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-medewerkers) 10,18% achter blijven bij de ambitie van Bpf HiBiN vanaf In 2008 heeft voor het laatst indexatie plaatsgevonden. Ook de voorwaardelijke indexatie voor actieve deelnemers (werkenden), die gebaseerd wordt op de loonindex van de bedrijfstak, kon vanaf 2008 niet toegekend worden. Deze bleef daarmee 6,4% achter op de ambitie vanaf In 2007 heeft voor deze groep voor het laatst indexatie plaatsgevonden. JAARVERSLAG

20 jaarverslag Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7 Premie en pensioenuitvoeringskosten 8 Pensioencommunicatie 9 Overige gegevens Moeilijke woorden 5.1 Solvabiliteit 5.2 Integraal risicomanagement JAARVERSLAG

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Wat is een crisisplan? In een crisisplan legt het bestuur van Bpf Meubel vast hoe het handelt als het fonds in een crisissituatie komt. Een financieel

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

van mensen voor mensen verkort jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen verkort jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen verkort jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Pagina 3 Pagina 6 2. over het pensioenfonds en het bestuur

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie