Kempen Insight. The World We Live In

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen Insight. The World We Live In"

Transcriptie

1 utlook 01 Kempen Insight The World We Live In Langetermijnscenarioanalyses China vs Verenigde Staten Duitsland vs de periferie Het risico van beleidsfouten Rendementsverwachtingen

2 Voorwoord De wereld waar wij als beleggers in leven, is er de afgelopen jaren niet saaier op geworden. Het vraagstuk of wij worden beloond voor de risico s die we lopen lijkt dan ook relevanter dan ooit. De wereldeconomie staat voor enorme uitdagingen, zoals een vergrijzende beroepsbevolking en het herstellen van mondiale en intra-europese onevenwichtigheden. In deze jaarlijkse scenariostudie schetsen wij de huidige economische omgeving en formuleren wij onze langetermijnbeleggingsvisie. De kunst is om je tijdens dit proces niet te veel te laten leiden door de waan van de dag. Toch zijn ook de huidige marktdrijfveren wel degelijk belangrijk voor toekomstige economische groei. Wat betreft Europa zijn de uitdagingen enorm. De regeringsleiders stralen met de besluiten van eind oktober voor het eerst enige sense of urgency uit. Dat wil echter niet zeggen dat het sein 'brandmeester' gegeven kan worden. De deleveraging van overheids- en bankbalansen zal nog lang een negatief effect hebben op de groei. Voor de VS en China richten we ons op de benodigde aanpassingen om hun groei duurzaam te maken. We verwachten dat het balansherstel doorzet in de VS hetgeen tot zeer beperkte consumptiegroei zal leiden. Aan de andere kant zal in China de groei juist van de consument moeten komen. Beide aanpassingstrajecten zullen moeizaam verlopen. De onzekerheid in de wereldeconomie blijft enorm. Zowel deflatie als inflatie behoren de komende jaren tot de mogelijkheden. Risicomanagement op basis van historische modellen is daarvoor ontoereikend. Scenario-analyses op basis van gezond verstand blijven dus onontbeerlijk. Lars Dijkstra

3 Samenvatting Om de onevenwichtigheden in de wereldeconomie te duiden, delen wij de wereld op in vier kwadranten: creditor versus debtor landen met flexibele of vaste wisselkoersen. Binnen dit spectrum analyseren we ten eerste de demografische verschuivingen voor de verschillende landen. Daarnaast speelt balansherstel van zowel de publieke als de private sector een cruciale rol in onze analyse. Wij richten ons op het aanpassingsproces van deze mondiale onevenwichtigheden en de impact hiervan op structurele groei en inflatie. De vergrijzende beroepsbevolking is een fenomeen dat voornamelijk plaatsvindt in de ontwikkelde wereld. Deze trend zal in deze landen zorgen voor een lagere economische groei op de lange termijn. Opkomende economieën, behalve China, hebben relatief weinig te maken met dit probleem en kunnen langer van een groeiende beroepsbevolking profiteren. De twee belangrijkste economische onevenwichtigheden bestaan aan de ene kant tussen de VS en China en aan de andere kant tussen de Europese kernlanden ten opzichte van de periferie. De VS is een debtor land met een flexibele wisselkoers en China is een creditor land met een vaste wisselkoers. Deze karakteristieken zorgen voor een aanpassingstraject waarin de VS lagere groei en inflatie ervaren door het benodigde balansherstel. China zal een transitie maken van investeringsgedreven groei naar consumptiegedreven groei. Verder zal het vaste wisselkoersbeleid van China een opwaartse druk op inflatie en groei leggen. periferie een lange periode van balansherstel door met flink lagere economische groei en deflatie. De ECB zal mede hierdoor het monetaire beleid relatief ruim moeten houden; een extra stimulans voor de creditor kernlanden. De verwachting dat de eurozone in ons centrale scenario intact blijft, impliceert dus ten opzichte van de periferie een relatief hoge groei en inflatie voor de kernlanden. In de deflatie- en inflatiescenario s analyseren wij de impact van potentiële beleidsfouten op groei en inflatie. In het deflatiescenario ontbeert het aan gecoördineerd economisch beleid, waardoor aanpassingstrajecten veel moeilijker en pijnlijker worden. De angstbeelden van Japan dan wel de Grote Depressie in de jaren 30 zullen dan werkelijkheid worden. Aan de andere kant wordt het inflatiescenario werkelijkheid als het reflatiebeleid doorschiet. Voor de ontwikkelde wereld gaat inflatie dan niet gepaard met hogere groei; een reëel verlies in welvaart. De structureel toegenomen onzekerheid is in het centrale scenario op drie manieren meegenomen. Ten eerste gaan we in het centrale scenario uit van een structureel lagere economische groei in de ontwikkelde wereld. Ten tweede gaan we uit van conservatieve aannames met betrekking tot credit spreads, default rates, winstmarges en koers-winstverhoudingen. Ten derde eisen we een hogere risicopremie dan normaal. Ondanks deze aanpassingen geven onze waarderingsmodellen aan dat het nemen van risico meer dan voldoende wordt beloond. Daarbij gaan we er wel vanuit dat de euro overeind blijft en dat het gezonde verstand binnen Europa uiteindelijk overheerst. Door intra-europese verschillen in concurrentievermogen is binnen Europa een grote onevenwichtigheid tussen de betalingsbalansen van lidstaten ontstaan. Hierdoor moeten de debtor landen in de

4 utlook 01 Kempen Insight

5 The world we live in. De grootste uitdaging bij het maken van een langetermijnscenarioanalyse is het loslaten van de laatste conjuncturele ontwikkelingen, de waan van de dag en jezelf te concentreren op de langetermijntrends. Dit jaar lijkt dat lastiger dan ooit. De financiële markten leven van weekend naar weekend. De conjunctuur heeft last van zorgen over Europa en balansherstel en die thema s vloeien voort uit langetermijntrends. In onze scenario analyse draait het echter niet om de conjuncturele impact van balansherstel maar om de impact op structurele groei en inflatie. Wij richten ons daarbij op het proces waarin mondiale onevenwichtigheden naar onze verwachting zullen worden gecorrigeerd. Daarnaast zullen we nagaan of we belangrijke trendwijzigingen zien optreden die aanleiding geven tot aanpassing van onze scenario s.

6 1. Het centrale scenario Reële economische groei is op de lange termijn een functie van bevolkingsgroei en productiviteitsgroei. Verschillende ontwikkelingen hebben invloed op onze verwachtingen voor deze twee groeifactoren. 1.1 Impact demografische ontwikkelingen In de ontwikkelde wereld is de groei van de beroepsbevolking lager dan de totale bevolkingsgroei als gevolg van de vergrijzing. Dit zal grote gevolgen hebben voor de economische groei, de inflatie en de financiële markten. De politieke uitdaging lijkt echter nog de grootste. Regeringen van democratische landen zullen moeten laveren tussen het verhogen van de pensioenleeftijd en het verhogen van belastingen. Uiteindelijk is het aan de politiek te beslissen waarin zij haar beperkte middelen wil investeren. Een generatiestrijd doemt in een slecht scenario al snel op. Hier ligt een risico. Op het gebied van de economische groei zullen overheden in de ontwikkelde wereld te maken krijgen met toenemende ouderdomgerelateerde kosten. De enige mitigerende factor daarin is de trend dat mensen langer door zullen werken, gedwongen of vrijwillig. Toch zal de druk op overheidsfinanciën toenemen en zal de economische groei worden afgeremd. Ook zijn demografische verschuivingen belangrijk vanuit het perspectief van mondiale onevenwichtigheden. Waar ontwikkelde landen uitgaven zullen moeten doen om pensioenen en gezondheidszorg op peil te houden, kunnen opkomende landen dit geld besteden aan het ontwikkelen van de economie. Dit zal de welvaartsverschillen tussen de ontwikkelde en opkomende landen doen afnemen. 1. Impact onevenwichtigheden: creditor versus debtor landen De wereld waarin we leven is een complex geheel van landen met grote onderlinge economische en culturele verschillen. Om dit overzichtelijk in kaart te brengen delen wij de landen op in vier kwadranten (die ook veelvuldig door Bridgewater wordt gebruikt): creditor versus debtor landen met flexibele of vaste wisselkoersen. Uiteraard is dit een vereenvoudigde weergave, maar deze indeling weerspiegelt wel de belangrijkste economische onevenwichtigheden die de wereld de komende jaren weg moet werken. De twee meest relevante onevenwichtigheden in de wereldeconomie bespreken we hieronder De VS versus China De VS is een debtor land met een flexibele wisselkoers, terwijl China daarentegen een creditor land is dat een goedkope vaste wisselkoers heeft. Waar de VS gebukt gaat onder ruim tien jaar onverantwoorde kredietexpansie, brandt China haar vingers aan economische oververhitting. Een grote tegenstelling die veel onderlinge spanning veroorzaakt, terwijl de twee landen elkaar eigenlijk hard nodig hebben. Ze zijn in die zin goede vertegenwoordigers van de ontwikkelde en opkomende wereld. De ontwikkelde wereld voorziet in een groot gedeelte van de vraag naar producten uit de opkomende wereld. De opkomende wereld genereert een groot gedeelte van de economische groei die de ontwikkelde wereld nodig heeft om er weer bovenop te komen. Dit resulteert in grote onevenwichtigheden op de betalingsbalansen zoals weergegeven in figuur 1 (zie pagina ). Desondanks zitten deze regio s elkaar veelvuldig in de weg. Het expansieve monetaire beleid in de ontwikkelde wereld zorgt voor inflatie in de opkomende wereld. Tegelijkertijd houdt het vaste wisselkoersbeleid van Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011 3

7 China de consument klein en ondermijnt een dergelijk 1.. Duitsland versus de periferie wisselkoersbeleid het wegwerken van onevenwichtigheden in de wereldhandel. Binnen Europa is een onevenwichtigheid tussen de betalingsbalans van de kernlanden en die van de periferie De wereld lijkt hierdoor gevangen in een prisoner s dilemma waarbij creditor landen spelen tegen debtor landen. Als ze samen zouden werken, zou een optimale oplossing bereikt kunnen worden. Creditor landen maken in dat geval hun vaste wisselkoersen flexibel en heroriënteren hun groei van de exportsector naar de consument. Als bonus kunnen ze dan met behulp van een onafhankelijk monetair beleid de inflatiedruk te bestrijden. In debtor landen leeft in reactie hierop de exportsector weer op en kan het monetaire beleid worden genormaliseerd. Als er echter niet wordt samengewerkt en de VS en China proberen hun eigen winstpotentieel te maximaliseren wordt een suboptimale oplossing bereikt. Creditor landen gaan dan door met hun op export georiënteerde groeibeleid. Wisselkoersen worden laag gehouden en valuta-reserves worden verder opgebouwd. Debtor landen zullen in dat geval hun monetaire beleid uitzonderlijk ruim houden en hun groei tot zeer lage niveaus zien dalen. Het eindresultaat is oplopende inflatie voor creditor landen door uitstralingseffecten vanuit het ruime monetaire beleid van debtor landen. ontstaan. Bij de start van de euro waren deze onevenwichtigheden klein door flexibele wisselkoersen en een onafhankelijk monetair beleid. Met het toetreden tot de euro kwamen beide zaken echter te vervallen en veranderde de situatie. Een belangrijke reden hiervoor was dat de periferie met het toetreden tot de euro toegang kreeg tot de lage rentes van Duitsland. De investeringsgolf en toename in de consumentenbestedingen die hieruit voortvloeiden hadden direct een verslechtering van de betalingsbalans (zie figuur ) tot gevolg. Tegelijkertijd voerde de ECB slechts één monetair beleid met één nominale rente. De ECB moest een gulden middenweg bewandelen en kon dus geen adequaat monetair tegenwicht geven aan de verslechtering van de betalingsbalans in de periferie. Overheden hadden hier op fiscaal gebied tegenwicht kunnen bieden maar helaas gebeurde het tegenovergestelde. Als gevolg nam de overheidsschuld toe in de periferie en werd het stabiliteits- en groeipact (SGP) door zowel de kernlanden als de periferie geschonden. Het suboptimale ontwerp van het Europese fiscale raamwerk creëerde een free riders paradijs. Figuur 1 Onevenwichtigheden in betalingsbalans VS versus China (in % bbp) Figuur Onevenwichtigheden in betalingsbalansen Europa (in % bbp) % % % % Verenigde Staten China Kernlanden Periferie Bron: Datastream / Kempen Capital Management Bron: Datastream / Kempen Capital Management Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011

8 1.3 Conclusie van het centrale scenario Het op orde brengen van de balansen in debtor landen zoals de VS en de Europese periferie gaat nog jaren duren. Balansherstel dat voor een nieuw duurzaam evenwicht benodigd is, zal in de private sector in de VS waarschijnlijk nog ongeveer 3 tot 5 jaar in beslag nemen. In figuur 3 is de route naar balansherstel van banken, consumenten en overheden in de VS weergegeven. Vooral de overheden hebben nog een lange weg te gaan. Voor opkomende creditor landen met vaste wisselkoersen betekent een nieuw duurzaam evenwicht dat de binnenlandse consument de groei moet gaan dragen. Flexibele wisselkoersen zijn hiervoor op de lange termijn noodzakelijk. Totdat stappen in deze richting worden genomen, zijn creditor landen met vaste wisselkoersen erg gevoelig voor heftige boom-bust cycli in groei en inflatie. Per saldo zal voor deze landen voornamelijk de inflatie maar ook de groei hoger liggen door het geïmporteerde ruime monetaire beleid. euro een vast wisselkoersbeleid hebben. Dat maakt het corrigeren van de opgebouwde onevenwichtigheden een stuk moeilijker en pijnlijker. Ervan uitgaande dat de euro in het centrale scenario overeind blijft, verwachten we voor de creditor kernlanden op termijn een hogere groei en inflatie vanwege het ruime monetaire beleid en het ontbreken van de noodzaak tot balansherstel. Voor de debtor landen in de periferie verwachten we een flink lagere groei en deflatie veroorzaakt door de eurocrisis en het noodzakelijke balansherstel. Zolang er geen euro-obligatie wordt ingevoerd (of via het noodfonds, EFSF, op grote schaal financiering wordt vrijgemaakt) en het begrotingsbeleid binnen Europa niet volledig wordt geïntegreerd, zal de relatief superieure kredietwaardigheid en de bijbehorende status van veilige haven de rente van de kernlanden laag houden. Naar verwachting zal de rente in de kernlanden gemiddeld 1% onder de nominale economische groei liggen. De bandbreedte die wij voor deze rente aanhouden is,0% tot,0% en is weergegeven in figuur. Figuur Bandbreedte 10-jaarsrente centraal scenario Herstel balansen in de VS kost tijd en groei Figuur 3 % % 5 5 Banken? 3 3 Consumenten? 1 1 Overheid? jaars Duitse rente Balansherstel Centraal scenario Bron: Datastream / Kempen Capital Management Bron: Kempen Capital Management Voor de opkomende creditor landen met flexibele wisselkoersen zoals Brazilië zijn de onevenwichtigheden kleiner. Ze Binnen Europa heeft de afgelopen tien jaar een vergelijkbare ontwikkeling plaatsgevonden als tussen de VS en China, met het belangrijkste verschil dat alle Europese landen via de hebben beschikking over een onafhankelijk monetair beleid, waardoor ze oplopende inflatie en economische oververhitting proactief kunnen bestrijden. Daarnaast zorgen bewe- Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011 5

9 Tabel 1 Aanpassingstraject naar een nieuw duurzaam evenwicht Creditor landen Debtor landen Flexibele wisselkoers Brazilië groei: + inflatie: 0/+ Verenigde Staten India groei: -/0 inflatie: -/0 Vaste wisselkoers Kernlanden Europa China groei: 0/+ inflatie: + Europese periferie groei: - inflatie: - Deze tabel is geïnspireerd op analyses van Bridgewater. Bron: Kempen Capital Management Tabel Economische verwachtingen centraal scenario (in %) 01-0 VS Kernlanden Europa Japan Azië Emerging markts Productiviteitsgroei 1,5,0 1,5,0 1,5,0 3,5,5 3,0,0 Beroepsbevolkingsgroei 0,0 0,5-0,5 0,0-1,0-0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 Reële bbp-groei 1,5,5 1,0,0 0,5 1,5,0,0 3,5 5,5 Inflatie 1,5,5,0 3,0 0,0 1,0 3,5,5,0 5,0 Nominale economische groei 3,0 5,0 3,0 5,0 0,5,5 7,5 10,5 7,5 10,5 10-jaarsstaatsrente 3,0 5,0,0,0 0,5,5,0 8,0 7,0 9,0 Bron: Kempen Capital Management gingen in de wisselkoers ervoor dat onevenwichtigheden niet al te groot worden. Toch hebben ook deze landen last van onevenwichtigheden. De voornaamste daarvan zijn inflatiedruk, economische oververhitting en bubbels als gevolg van kapitaalinstroom. Renteverhogingen om de economie in reactie daarop af te koelen trekken alleen maar meer kapitaal aan. Dat belemmert het monetair beleid. Ook voor de opkomende creditor landen zal de groei en inflatie gedurende het aanpassingstraject hoger liggen, alleen ligt de nadruk hier meer op groei. In tabel 1 is de impact van het hiervoor beschreven aanpassingsproces op groei en inflatie in het centrale scenario weergegeven. In tabel vindt u hiervan de weerslag per regio. Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011

10 . Het risico van beleidsfouten: deflatie- en inflatiescenario s.1 Deflatie: Japanse toekomst of Grote Depressie. Inflatie: Doorschieten van het reflatiebeleid De deflatoire problemen van Japan over de afgelopen decennia en de Grote Depressie in de VS in de jaren dertig hebben het belang van goed en daadkrachtig monetair beleid voor alle centrale banken bewezen. Dit was een belangrijke drijfveer voor de agressieve monetaire verruiming na de kredietcrisis. In Japan gebeurde dit destijds te laat en te voorzichtig. Hiermee lijkt een belangrijke beleidsfout door de ontwikkelde wereld te zijn vermeden. Dat hoeft echter niet zo te zijn. In het deflatiescenario gaan centrale banken in debtor landen te vroeg over tot het terugschroeven van liquiditeit en stagneert de groei. Een tweede grote beleidsfout die zowel tijdens de Grote Depressie als in Japan is gemaakt, is een te vroege verkrapping van het begrotingsbeleid. In het deflatiescenario geven de debtor landen aan deze druk toe, voordat hun exportsector is hersteld. Een derde beleidsfout is dat creditor landen zoals China en Noord-Europa hun binnenlandse economieën onvoldoende stimuleren om de deflatie in de debtor landen te compenseren. Kortom, een belangrijke karaktereigenschap van het deflatiescenario is het ontbreken van een gecoördineerd economisch beleid. Als gevolg hiervan nemen de bestaande onevenwichtigheden tussen debtor en creditor landen verder toe, terwijl de aanpassingstrajecten steeds langer en pijnlijker worden. Protectionisme steekt de kop op in de vorm van handelsrestricties en competitieve devaluaties, wereldhandel neemt af en globalisering wordt afgeremd. In de eurozone zijn hiervan momenteel al de eerste tekenen zichtbaar in de vorm van een nationalistisch anti-europa-sentiment. Wanneer deze sentimenten de overhand krijgen en de euro uit elkaar valt zal, zeker voor Europa maar waarschijnlijk ook voor de rest van de wereld, een deflatie of zelfs een depressiescenario werkelijkheid worden. Ook aan de inflatoire kant bevinden zich risico s en dan met name wanneer het zeer expansieve monetaire beleid van debtor landen ter bestrijding van deflatie te lang aanhoudt. Het doel van dit beleid is het aanpassingstraject naar een nieuw duurzaam evenwicht te faciliteren door de rente- en afbetalingen terug te brengen naar een lager niveau en de economische groei te ondersteunen. Er wordt op deze wijze gepoogd de negatieve spiraal van balansherstel te doorbreken via de zogenaamde reflatie van die sectoren die nog wel kunnen consumeren en investeren. Maar dit reflatiebeleid kan ook doorschieten en dat is wat in het inflatiescenario gebeurt. Een tweede inflatoir risico is cost-push inflatie als gevolg van geopolitieke onrust. Onrust zoals we momenteel in het Midden-Oosten zien, drijft in een dergelijk geval de grondstofprijzen op. Het gevolg is hogere inputprijzen en uiteindelijk hogere consumentenprijzen. Belangrijk is dat er voor deze vorm van inflatie geen achterliggende economische reden is. Een derde inflatoir risico is demand-pull inflatie. Dit is een andere en fundamenteel gezondere vorm van inflatie, omdat het een weerspiegeling is van hogere vraag en economische groei. In ons inflatiescenario is de groei van opkomende landen een bron van demand-pull inflatie via grondstofprijzen en loonstijgingen. Creditor landen met een flexibele wisselkoers hebben een automatische stabilisator in hun valuta en kunnen deze vorm van inflatie via hun monetaire beleid bestrijden. Creditor landen met een vaste wisselkoers missen beide elementen en komen hierdoor onder steeds meer inflatiedruk te staan. Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011 7

11 .3 Conclusies Op de korte termijn liggen de risico s wereldwijd duidelijk aan de deflatoire kant. Alleen opkomende creditor landen hebben her en der last van inflatie. De overwegend deflatoire risico s staan echter niet op zichzelf. De reactie op een dergelijke uitkomst doet de risico s aan de andere kant van het spectrum namelijk flink toenemen. Met andere woorden, deflatie zaait toekomstige inflatie en inflatie zaait toekomstige deflatie. Hoewel wij veronderstellen dat de deflatoire krachten de komende jaren relatief groot zijn, verwachten wij niet dat het deflatiescenario daadwerkelijk zal intreden. In ons centrale scenario blijft de eurozone bestaan in de huidige samenstelling. Gezond verstand zal bij Europese beleidsmakers uiteindelijk overheersen. Het zal Europa echter nog jaren kosten om de huidige onevenwichtigheden weg te werken waardoor de economische groei laag zal zijn. Sociale onrust is daarbij een belangrijk risico. Wij verwachten niet dat de Amerikaanse economie in het Japanscenario belandt. Ten eerste is de onvoorwaardelijkheid waarmee de Fed de economie stimuleert een stuk indrukwekkender dan die van de Bank of Japan 0 jaar geleden. Bovendien heeft de Fed nog een aantal onbenutte beleidsopties, zoals verdere kwantitatieve verruiming en het herstructureren van de Amerikaanse hypotheekschulden. Ook de Amerikaanse overheid draagt bij door een groot deel van de giftige bezittingen uit de markt te halen en zo een potentiële rem op toekomstige groei weg te nemen. Wij verwachten niet dat de Amerikaanse overheid een grote fiscale consolidatie doorvoert zonder dat de economische omgeving dit toelaat. Ten slotte zien wij de aanhoudende groei van creditor land China als een blijvende groeimotor. De rek is nog zeker niet uit deze economie en de beweging naar een consumptiegedreven economie zal significant bijdragen aan een lange periode van mondiale economische groei. In figuur 5 geven wij aan dat de risico s met betrekking tot beide stress-scenario s nog steeds een stuk groter zijn dan voor de kredietcrisis. De dikke staarten zorgen voor een structureel hogere onzekerheid in de wereldeconomie. Figuur 5 Waarschijnlijkheidsverdeling voor de verschillende scenario s Deflatie Centraal Normaalverdeling voor de crisis Na de crisis Inflatie Bron: Kempen Capital Management 8 Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011

12 3. Consequenties voor de rendementsverwachtingen Voor de structureel hogere onzekerheid willen wij als beleggers gecompenseerd worden in de vorm van hogere risicopremies. De afgelopen drie jaar hebben wij in het centrale scenario al rekening gehouden met deze risico s door groei-, inflatie- en renteverwachtingen neerwaarts aan te passen. Daarnaast gaan we er onverminderd vanuit dat de credit spreads en default rates in de toekomst op hogere niveaus zullen liggen dan in het verleden. Dit geldt zowel voor investment grade als voor high yield bedrijfsobligaties in de VS en Europa. Voor aandelenmarkten gaan we in de ontwikkelde wereld uit van zowel lager dan gemiddelde winstmarges als lagere koers-winstverhoudingen (P/E). Voor Europa (13) verwachten wij een lagere P/E dan voor de VS (1). Voor Azië en emerging markets gaan we uit van een iets hogere koers-winstverhouding van 15. Dit is lager dan het historische gemiddelde, maar hoger dan onze verwachtingen voor de ontwikkelde wereld. Hierdoor wordt naar onze mening het hogere groeipotentieel van Azië en de emerging markets beter gereflecteerd in de rendementsverwachtingen. In tabel 3 zijn de rendementsverwachting op lange termijn en verwachte risicopremies per vermogenscategorie weergegeven. Ten opzichte van vorig jaar zijn Duitse en Nederlandse staatsobligaties nog duurder geworden en zijn credits en aandelen aantrekkelijk. Binnen aandelen valt op dat Azië (ex-japan) en global emerging markets strategisch zeer interessant blijven. Tabel 3 Strategische rendementsverwachtingen (01-0): Centraal scenario Datum: Rendementsverwachtingen Verwachte risicopremie (in lokale valuta) (%) Risicomijdend Liquiditeiten 1,5% nvt Duitse Staatsobligaties 1,5% nvt EMU Staatsobligaties 3,0% nvt Amerikaanse Staatsobligaties 1,5% nvt Europese Inflation Linked Staatsobligaties 3,0% 1,5% Amerikaanse Inflation Linked Staatsobligaties,5% 1,0% Europese IG Credits,5% 3,0% Amerikaanse IG Credits 3,5%,0% Risicodragend Europese Largecap Aandelen 10,5% 9,0% Europese Smallcap Aandelen 7,0% 5,5% Amerikaanse Largecap Aandelen 7,0% 5,5% Amerikaanse Smallcap Aandelen 3,5%,0% Azië (ex Japan) Largecap Aandelen 1,0% 9,5% Global Emerging Market Aandelen 1,0% 9,5% Japanse Largecap Aandelen,0% 3,0% Japanse Smallcap Aandelen 3,0%,0% Amerikaans High Yield 5,0% 3,5% Europees High Yield,5% 5,0% Emerging Market Debt (genoteerd in $) 5,0% 3,5% Emerging Market Debt (lokale valuta),5% 5,0% Nederlands Direct Onroerend Goed (woningen) 3,0% 1,5% Europees Genoteerd Onroerend Goed 9,0% 7,5% Grondstoffen 5,5%,0% Alternatieve beleggingen Diversified Fund of Funds,5% 5,0% Conservative Fund of Funds,5% 1,0% duur goedkoop normaal Bron: Kempen Capital Management Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011 9

13 Gegeven de grote onzekerheden op korte termijn hebben we in tabel weergegeven wat de potentiële koersdalingen en stijgingen zouden kunnen zijn van de belangrijkste beleggingscategorieën. Geanalyseerd zijn de risico s wanneer de stress-scenario s in de komende twee jaar werkelijkheid worden. Tabel Potentiële koersdalingen en -stijgingen op een horizon van twee jaar (jaarlijkse rendementen) Deflatie Centraal Inflatie Duitse Staatsobligaties 5% -3% -1% Europese IG Credits % % -3% Europese Largecap Aandelen -3% 5% 5% Amerikaanse Largecap Aandelen -3% 11% -9% Global Emerging Market Aandelen -1% 3% 19% Genoteerd Europees Onroerend Goed -1% 8% 13% Grondstoffen -9% 0% 10% Bron: Kempen Capital Management gemiddelde beleggingsportefeuille (0% obligaties, 0% aandelen, 0% alternatieve beleggingen) sinds eind 005. Daarbij gaan we er wel vanuit dat de euro overeind blijft en het gezonde verstand binnen Europa uiteindelijk overheerst. Onze waarderingsmodellen geven aan dat het nemen van risico meer dan voldoende wordt beloond, ondanks de structureel toegenomen onzekerheden in de wereld. Figuur Verwachte extra rendement van een gemiddelde portefeuille versus cash (in % per jaar) Het centrale onderdeel van onze beleggingsfilosofie is de Dec 05 Jun 0 Dec 0 Jun 07 Dec 07 Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09 Jun 10 Dec 10 Jun 11 vraag of we als langetermijnbeleggers voldoende beloond goedkoop duur worden voor het risico dat we nemen. De verwachte risicopremie (forward looking, scenario based) van een beleggings- Bron: Kempen Capital Management categorie versus staatsobligaties is dus de belangrijkste waarderingsvariabele. Hoe hoger de verwachte risicopremie, des te goedkoper is de beleggingscategorie en andersom. De structureel hoge onzekerheid van beide stress-scenario s zijn in het centrale scenario op drie manieren meegenomen. Ten eerste gaan we in het centrale scenario uit van een structureel lagere economische groei in de ontwikkelde wereld. Ten tweede gaan we uit van conservatieve aannames met betrekking tot credit spreads, default rates, winstmarges en koers-winstverhoudingen. Ten derde eisen we een hogere risicopremie dan normaal. Desondanks blijkt dat voor een aantal beleggingscategorieën de verwachte risicopremie voor de komende 10 jaar aantrekkelijk is. In figuur is het verloop te zien van onze inschatting van de verwachte langetermijnrisicopremie van een 10 Outlook 01 Kempen Insight nr 13 Oktober 011

14 Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitgebreidere versie van dit document, dan kunt u hiervoor een verzoek sturen naar Sjoerd Lont:

15 Kempen Insight Redactieadres Kempen Capital Management t.a.v. Secretariaat KCM Postbus AR Amsterdam Telefoon Auteurs Lars Dijkstra Wouter Sturkenboom Ivo Kuiper Teun van der Velden Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een beleggingsonderneming en heeft in die hoedanigheid een vergunning. KCM staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze informatie mag niet worden opgevat als een aanbod en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013 Kempen Insight pril 2013 De kracht van beleggingsovertuigingen Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief 2 7 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate 2013 5 Zijn investment

Nadere informatie

Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot

Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot // vooruitzichten voor 2015 vooruitzichten voor 2015 Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot Zoals de traditie voorschrijft, stelde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders een aantal vragen

Nadere informatie

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix Februari 2014 Kempen Insight De wind mee De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix 2 7 Nieuwe dynamiek door schalietechniek Kwartaalupdate waarderingen: risicopremies dalen, de rente stijgt

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust Kempen Insight Cultuur als succesfactor Kwartaalupdate rendementsverwachtingen Juli 2013 Inflatie: wees je ervan bewust 2 7 Pleidooi voor Europese smallcaps 4 12 2 Cultuur als succesfactor medewerkers

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten

Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten Private Banking Macro- & marktvooruitzichten December 2012 Terugblik De steunmaatregelen van de Fed en de ECB hebben de afgelopen periode hun uitwerking niet gemist. Hoewel de acties geen structurele oplossing

Nadere informatie

Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode

Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode Kempen Insight pril 212 Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode Voorwoord In de vorige Kempen Insight (november 211) beschreven wij de onevenwichtigheden

Nadere informatie

Koorddansen. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Waarderingen worden kwetsbaar

Koorddansen. Syntrus Achmea Investment Letter. Beleggingsomgeving. Marktontwikkelingen. Vooruitzichten. Special. Waarderingen worden kwetsbaar Syntrus Achmea Investment Letter 12 Juni 2014 Koorddansen Beleggingsomgeving Divergentie 2 4 5 6 Marktontwikkelingen Positief sentiment houdt aan Vooruitzichten Waarderingen worden kwetsbaar Special Hypotheken

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland;

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland; Kwartaalbericht Dans van Zorba (Trio Hellenique) Juli 2015 Samenvatting Nervositeit op de financiële markten blijft aanhouden; We houden vast aan onze positionering in alle categorieën; Griekenland dicteert

Nadere informatie

De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten

De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten Langetermijnscenario's 2013-2016 De vergrijzing Vergrijzing, economische groei en financiële markten Jaargang 15 - november 2012 Colofon Auteurs: Olaf van den Heuvel Jacob Vijverberg Rogier van Aart Sam

Nadere informatie

Langetermijnscenario's 2013-2016. De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten

Langetermijnscenario's 2013-2016. De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten Langetermijnscenario's 2013-2016 De vergrijzing Vergrijzing, economische groei en financiële markten Jaargang 15 - november 2012 Colofon Auteurs: Olaf van den Heuvel Jacob Vijverberg Rogier van Aart Sam

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Totstandkoming Europese. bankenunie heeft gevolgen. voor alle beleggers. Nieuw FTK weer een stap dichterbij

Totstandkoming Europese. bankenunie heeft gevolgen. voor alle beleggers. Nieuw FTK weer een stap dichterbij Totstandkoming Europese bankenunie heeft gevolgen voor alle beleggers Nieuw FTK weer een stap dichterbij Jaargang 16 september 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie