Stichting Pensioenfonds AVEBE. Jaarrapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds AVEBE. Jaarrapport 2013"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2013

2 INHOUDSOPGAVE Pagina A Profiel van het Pensioenfonds 3 B Kerncijfers 5 C Karakteristieken van het pensioenfonds 7 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 10 E Bestuursverslag 12 Ontwikkelingen bij het pensioenfonds 13 Pensioenbeleid 17 Beleggingsbeleid 20 Financieel beleid 25 Risicobeheer 27 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 36 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over OVERIGE GEGEVENS 1 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 63 2 Resultaatverdeling 63 3 Actuariële verklaring 64 4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 66 BIJLAGEN 1 Verloopstaat deelnemers/polissen 69 2

3 A PROFIEL VAN HET PENSIOENFONDS 3

4 PROFIEL VAN HET PENSIOENFONDS (vanaf hier 'het Pensioenfonds') is opgericht op 25 maart 1993 en statutair gevestigd in Veendam. Het Pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds. Het Pensioenfonds heeft als doelstelling het verzorgen en veiligstellen van pensioenen voor deelnemers, gewezen deelnemers/partners (ex-werknemers van AVEBE en de van de door de directie van AVEBE aangewezen verbonden ondernemingen), pensioengerechtigden en nabestaanden. Het Pensioenfonds voert deze taken uit in opdracht van de volgende ondernemingen: Onderneming Vestigingsplaats AVEBE U.A. Henan Process Systems B.V. Averis Seeds B.V. Veendam Schildwolde Veendam Dit jaarverslag betreft een normaal boekjaar dat loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december Alle bedragen in dit jaarverslag zijn vermeld in

5 B KERNCIJFERS 5

6 KERNCIJFERS Deelnemers/polis aantallen 1 Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Reglementvariabelen 3 Toeslag actieven in % 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Toeslag inactieven onvoorwaardelijk in % 2,0 2,3 1,4 0,4 2,5 Toeslag inactieven gedeeltelijk onvoorwaardelijk in % 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Toeslag inactieven voorwaardelijk in % 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Premiebaten en uitvoeringskosten Feitelijke premie Kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitkeringen Ouderdomspensioen Invaliditeitspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Afkopen Overige Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Overige beleggingen Beleggingen matchingsportefeuille Beleggingen risico deelnemers Liquide middelen Vermogensituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Technische voorzieningen Aanwezig dekkingsgraad 118,9 119,3% 112,5% 115,0% 115,1% Aanwezige dekkingsgraad o.b.v. marktrente 5 118,7 118,5% Minimaal vereiste dekkingsgraad 103,5 103,5% 103,5% 103,5% 103,5% Vereist dekkingsgraad 103,5 103,5% 103,5% 103,5% 103,5% Kerncijfers worden opgenomen conform de oorspronkelijk definitieve jaarrekening Het aantal deelnemers is t.o.v gestegen door de conversie van A&O naar Syntrus Achmea. Vanaf 2012 staan niet het aantal deelnemers maar het aantal polissen toegelicht. Een deelnemer kan nu in de administratie meerdere polissen hebben. Een verloop is opgenomen in de bijlage van dit rapport In 2010 en 2011 zijn veel kleine pensioenen afgekocht; hierdoor is het aantal gewezen deelnemers sterk afgenomen. De toeslagenpercentages betreffen de percentages per primo van het verslagjaar. De toeslag primo 2014 is wel verwerkt en toegelicht in dit jaarverslag, maar niet gepresenteerd in de kerncijfers. In 2010 is er rekening gehouden met een uitkeringslast van 288. Deze is in 2011 tegen geboekt. De dekkingsgraad wordt berekend op basis van de actuele marktrente zonder rekening te houden met de UFR en driemaands middeling. 6

7 C KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 7

8 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS Organisatie Bestuur Het Pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever en (periodiek aftredende) vertegenwoordigers van de werknemers en pensioengerechtigden. Op 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Functie Naam Namens Benoemd Aftredend Voorzitter De heer T.J.H. (Hans) Miedema Werkgever n.v.t. Secretaris De heer J. (Joris) Vos Pensioengerechtigden Lid Mevrouw C. (Carla) Kuiper Werknemer Vice-voorzitter De heer F. (Fred) Oostland Werkgever n.v.t. Lid De heer M. (Mark) Mijnen Werknemer De heer Mijnen is in 2013 herbenoemd. Het Pensioenfonds heeft geen werknemers in dienst en de bestuursleden worden niet betaald voor deze functie. Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden ontvangt wel een (vrijwilligers)vergoeding. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit wenselijk achten. Tijdens het verslagjaar is het bestuur 8 keer bij elkaar gekomen, te weten op 22 januari 2013, 27 februari 2013, 2 april 2013, 12 juni 2013, 25 juni 2013, 24 september 2013 (tevens deelnemersvergadering), 12 november 2013 en 17 december Dagelijks bestuur De heren Miedema en Oostland vormen samen het dagelijks bestuur, binnen de one tier board. Het dagelijks bestuur wordt hierbij ondersteund door een externe partij (ambtelijk secretaris). Het dagelijks bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van het Pensioenfonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). Deskundigheid Elk pensioenfondsbestuur moet deskundig zijn op alle 7 door DNB geformuleerde deskundigheidsgebieden. De deskundigheidseisen zijn door de pensioenkoepels meer concreet gemaakt, door deze onder te verdelen in kennisniveau 1 en 2. Alle bestuursleden voldoen aan deskundigheidsniveau 1. Daarnaast voldoet het bestuur als collectief aan deskundigheidsniveau 2. In het kader van de permanente educatie wordt tenminste 2 keer per jaar tijdens een bestuursvergadering een cursus gegeven op een verschillend deskundigheidsgebied op deskundigheidsniveau 2 voor alle bestuursleden. Het bestuur heeft in 2013 gezamenlijk de cursussen gevolgd op het gebied van governance en uitbesteding. Daarnaast heeft het bestuur uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp risicomanagement. 8

9 Verantwoordingsorgaan De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt: Functie Naam Namens Benoemd Aftredend Voorzitter De heer H. (Henk) Berends Werkgever Secretaris De heer R. (Ronald) Apeldoorn Werknemer Lid De heer D.K. (Douwe) Faber Pensioengerechtigden De heer Apeldoorn is in 2013 herbenoemd. De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht. Intern toezicht Voor het intern toezicht is gekozen voor een one-tier board. Belangrijkste overwegingen om het intern toezicht op deze manier in te vullen waren: efficiency, effectiviteit en doelmatigheid. Door de keuze voor een one-tier board moet er onderscheid gemaakt worden tussen uitvoerende en niet-uitvoerende toezichthoudende bestuursleden. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, houdt toezicht op en geeft advies en/ of instructies aan het dagelijks bestuur. Omdat het intern toezicht binnen het bestuur zelf gepositioneerd is, moet ervoor gezorgd worden dat het onafhankelijk ten opzichte van uitvoerende bestuursleden kan functioneren. Om dit te waarborgen is de taakverdeling tussen dagelijks en algemeen bestuur duidelijk vastgelegd in de statuten. In de statuten wordt duidelijk onderscheid gemaakt in functie, taak en verantwoordelijkheid tussen dagelijks en algemeen bestuur, alsook dat het algemeen bestuur toezicht houdt op het dagelijks bestuur. In verband met de implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen zal het intern toezicht vanaf 1 juli 2014 anders worden vormgegeven. Compliance officer De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van de gedragscode geldende bepalingen. De compliance officer adviseert verbonden personen over de uitleg en toepassing van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode. De heer Russchen is de compliance officer van het pensioenfonds. Externe dienstverleners Het voeren van de deelnemers-, financiële- en uitkeringsadministratie is sinds 2012 uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (hierna Syntrus Achmea). De Helpdesk van Syntrus Achmea is het eerste aanspreekpunt voor onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Syntrus Achmea verzorgt voor meerdere pensioenfondsen de administratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het gecertificeerd kwaliteitssysteem ISAE 3402 (type II). Eenmaal per jaar worden de beschreven processen door een onafhankelijke accountant beoordeeld op het voldoen aan de gestelde normen. De uitkeringsadministratie is uitbesteed aan AVEBE U.A. Syntrus Achmea levert hiervoor de benodigde mutaties aan. TKP Investment B.V. (hierna TKPi) is sinds december 2011 verantwoordelijk voor het fiduciair management. TKPi voert het door het bestuur vastgestelde strategische beleid uit, op basis van een beleggingsmandaat. TKPi beheert en belegt een deel van het vermogen van het pensioenfonds. Het overige deel van het vermogen, behorend bij het nominale garantiecontract zonder winstdeling, wordt beheerd door Aegon. Over dit deel van het vermogen loopt het pensioenfonds geen risico. Towers Watson adviseert en ondersteunt het bestuur sinds juli De certificerend actuaris en de certificerend accountant van het Pensioenfonds zijn allebei verbonden aan Ernst & Young. 9

10 D VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 10

11 OORDEEL VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN ('het Pensioenfonds') is sinds 2008 wettelijk verplicht een VerantwoordingsOrgaan (VO) op te richten. In 2008 is het VO van het Pensioenfonds ingesteld en zijn de leden van het VO benoemd. Tijdens het verslagjaar 2013 heeft het VO twee maal overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds AVEBE, waarbij het bespreken van de aangereikte informatie onderwerp van gesprek was. Op 1 juli 2013 is de heer Apeldoorn herbenoemd als lid namens de actieve deelnemers. Samenstelling en taken Het VO bestaat uit drie vertegenwoordigers (werkgever, actieve deelnemers en pensioengerechtigden). Conform de Pensioenwet is de belangrijkste taak van het VO een oordeel te geven over: 1. Het handelen van het bestuur van het Pensioenfonds. 2. Het door het bestuur gevoerde beleid. 3. Beleidskeuzes van het bestuur die op de toekomst betrekking hebben. Het bestuur legt ter afsluiting van een periode verantwoording af over het gevoerde beleid aan het VO. Daarbij gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Adviezen Het bestuur heeft het Verantwoordingsorgaan in 2013 om de volgende adviezen gevraagd: Communicatiebeleidsplan Klachten- en geschillen reglement. Bestuursmodel. Oordeel 2013 Het VO heeft kennis genomen van het concept jaarverslag 2013 en onderliggende concept stukken en heeft op basis van deze stukken geen aanleiding gevonden tot nadere op/aanmerkingen hierover. In 2013 zijn de veranderingen van 2012 verder doorgevoerd en heeft dit meer gestalte gekregen. Daarnaast is het bestuur van het Pensioenfonds AVEBE actief bezig de nieuwe Pensioenwet voor te bereiden en tijdig te implementeren. Onder meer de keuze voor het nieuwe Bestuursmodel is hier een voorbeeld van. Het VO spreekt zijn waardering uit voor de zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van deze belangrijke wijzigingen als ook het gestarte traject ter voorbereiding van de nieuwe Pensioenwet. De informatievoorziening naar het VO is gedurende deze veranderingen zeer goed geweest. Het VO is tevreden over de samenwerking met het Bestuur van het Pensioenfonds AVEBE en het VO zet de samenwerking met het Bestuur in de toekomst graag voort. Namens het Verantwoordingsorgaan, Hoogachtend, Henk Berends (voorzitter) Reactie van het bestuur Wij danken het VO voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de plezierige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode. 11

12 E BESTUURSVERSLAG 12

13 BESTUURSVERSLAG Pensioenveranderingen gaan door Na een hectisch 2012 was 2013 een jaar waarin een aantal grote veranderingen in gang is gezet. Zo werd onder andere de eerste stap gezet om langzaam de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De AOW-leeftijd ging in 2013 met een maand omhoog. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe fiscale eisen die per 1 januari 2014 gelden - namelijk lagere opbouwpercentages en de hogere pensioenrichtleeftijd van 67 jaar - moesten veel pensioenregelingen aangepast worden De pensioenregeling van AVEBE voldoet in 2013 aan de fiscale eisen die per 1 januari 2014 gelden. Als gevolg hiervan is deze pensioenregeling niet aangepast. Naast de verhoging van de AOW-leeftijd is het wetsvoorstel FTK in 2013 in consultatie gebracht. Het Financieel Toetsingskader (FTK) is onderdeel van de Pensioenwet. Eind 2013 bleek dat het niet haalbaar was om het nieuwe Financieel Toetsingskader voor 31 januari 2014 in de Tweede Kamer te hebben liggen. De verwachting is nu dat het wetsvoorstel voor de zomer van 2014 door de Kamer kan worden behandeld. Invoering van het nieuwe FTK wordt onveranderd beoogd per 1 januari In 2013 werd de Wet Versterking bestuur Pensioenfondsen aangenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de besturing van pensioenfondsen. Een pensioenfonds heeft hiervoor een keuze uit vijf wettelijke bestuursmodellen. Deze modellen verschillen vooral in de manier waarop er toezicht wordt gehouden op het bestuur en de samenstelling ervan. Keuze voor bestuursmodel Het pensioenfonds heeft als gevolg van de nieuwe wet Versterking bestuur Pensioenfondsen besloten het paritaire bestuursmodel te hanteren vanaf 1 juli Het aantal bestuursleden wordt teruggebracht naar vier personen (één bestuurslid namens de deelnemers, één bestuurslid namens de pensioengerechtigden en twee bestuursleden namens de werkgever). Het interne toezicht wordt ingevuld door een visitatiecommissie. Het huidige verantwoordingsorgaan wordt omgevormd naar een verantwoordingsorgaan 'nieuwe stijl'. De verdere uitwerking hiervan vindt in 2014 plaats. Lichte financiële verbetering bij pensioenfondsen Bij veel pensioenfondsen steeg de dekkingsgraad in Volgens de Pensioenfederatie is deze 'voorzichtig positieve ontwikkeling' een illustratie dat de pensioensector er in 2013 op vooruit is gegaan. Desondanks moesten ongeveer 30 pensioenfondsen een pensioenverlaging aankondigen voor Bij Pensioenfonds AVEBE was dit niet aan de orde. Volgens de Pensioenfederatie is het nog te vroeg om te spreken van duurzaam herstel. Dekkingsgraad Pensioenfonds AVEBE De dekkingsgraad van het pensioenfonds was in 2013 stabiel. Pensioenfonds AVEBE bepaalt de dekkingsgraad op 2 verschillende manieren te weten: Ten behoeve van de jaarverslaggeving en de verslaggeving richting DNB: De verplichtingen bij het bepalen van deze dekkingsgraad worden gebaseerd op de nominale rentetermijnstructuur (RTS) per balansdatum zoals die door DNB is vastgesteld inclusief de driemaands gemiddelde UFR rentemethodiek. Hierna: de UFR. Op 1 januari respectievelijk 31 december 2013 bedroeg deze 119,3% respectievelijk 118,9%. Ten behoeve van het financiële beleid: De verplichtingen bij het bepalen van deze dekkingsgraad worden gebaseerd op de marktrente (zuivere RTS). Deze dekkingsgraad wordt onder andere gehanteerd voor de bepaling van de toeslagverlening, de bij de werkgever in rekening te brengen premie en de renteafdekking. Hierna: de zuivere RTS. Op 1 januari respectievelijk 31 december 2013 bedroeg deze 118,5% respectievelijk 118,7%. 13

14 Rendement beleggingsportefeuille De totale beleggingsportefeuille die beheerd en belegd wordt door TKPi behaalde in 2013 een rendement van 7,1%. Een prima rendement, waarmee het pensioenfonds tevreden is. Dit positieve resultaat was vooral te danken aan de beleggingen in aandelen (19,5 %) en de hedge funds (9,5%). De commodities (-11,8 %),het vastgoed (-3,8%) en de vastrentende waarden (-1,7%) deden het daarentegen niet goed. Toch was het totale rendement uiteindelijk beter dan de benchmark (6,6%). Vanaf pagina [nummer] gaan wij dieper in op de beleggingen en het beleggingsjaar Ontwikkeling technische voorzieningen: Ondanks het positieve beleggingsrendement zijn zowel de dekkingsgraad op basis van de UFR als op basis van de zuivere RTS (marktrente) gedaald. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat op 1 juli 2013 is besloten om de opgebouwde pensioenen voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 te verhogen met 2%. Daarnaast is de toeslagverlening per 1 januari 2014 van 0,3% voor de groepen 3 en 4 en 0,9% voor de groepen 1 en 2 eveneens meegenomen in de dekkingsgraadbepaling. Daarnaast is in 2013 een excassokostenvoorziening van 2% van de totale technische voorzieningen in Eigen Beheer gevormd. Buy-in opgebouwde pensioenaanspraken In 2013 is het herverzekeringscontract met Aegon omgezet naar een nominaal garantiecontract zonder winstdeling. Dit is gerealiseerd door middel van een buy-in. Deze buy-in had betrekking op de opgebouwde aanspraken tot en met Ook de pensioenverplichtingen opgebouwd in 2013 zijn herverzekerd bij Aegon. Vanaf 1 januari 2014 gaat het pensioenfonds zelf de pensioenen en het vermogen beheren. Nieuwe contracten met verzekeraars Vanaf 1 januari 2014 is de herverzekering van een deel van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico's ondergebracht bij Zwitserleven. Dit was nodig omdat het pensioenfonds vanaf 1 januari 2014 is overgegaan naar een situatie van eigen beheer. Door de werkgever is met Zwitserleven een contract afgesloten voor de verzekering van het ANW-hiaat pensioen. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze verzekering niet meer door het Pensioenfonds, maar door de werkgever aangeboden. Ten slotte is ook de pensioenuitvoering voor Module III van de pensioenregeling gewijzigd. Per 1 januari 2013 is Robeco de nieuwe uitvoerder. Goed Pensioenfondsbestuur Integere bedrijfsvoering Het beleid van het Pensioenfonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in: Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing, Analyse en beheersing van integriteitsrisico's, Voorkomen van belangenverstrengeling, Duurzame beheersing van (financiële) risico's, Iedere 3 jaar een continuïteitsanalyse uitvoeren. Continuïteitsanalyse Het Pensioenfonds heeft het beleid om eens in de 3 jaar een continuïteitsanalyse uit te voeren. In 2010 is een continuïteitsanalyse uitgevoerd. Deze continuïteitsanalyse toonde onder andere aan dat het financieel beleid van het Pensioenfonds consistent is; de financiële opzet past bij de toeslagambitie. Zodra meer duidelijk is over het nieuwe Financieel Toetsingskader zal een nieuwe continuïteitsanalyse worden uitgevoerd. 14

15 Kostentransparantie De totale kosten voor het pensioenbeheer in 2013 bedragen circa 919 duizend. Hieronder vallen de administratie-, communicatie, advies- en bestuurskosten, alsmede de kosten van toezicht en controle. Het totaal aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers per 31 december 2013 bedraagt De kosten per deelnemer bedragen in 2013 derhalve 293,32. In deze berekening is uitgegaan van de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Voor 2013 zijn de kosten voor vermogensbeheer berekend op 0,21% van het gemiddeld belegd vermogen. Hierin zijn begrepen de kosten van het vermogensbeheer alsmede van de custodian (bewaarkosten) en een inschatting van de transactiekosten. De transactiekosten zijn berekend op 0,01% van het gemiddeld belegd vermogen. De kosten moeten worden beoordeeld in relatie tot de gekozen beleggingsmix, de bijbehorende benchmark en het rendement op lange termijn. ALM In 2011 is gestart met een uitgebreide Asset Liability Management (ALM-) studie. In 2012 zijn verschillende strategische keuzes getoetst. Mede op basis van de resultaten van de ALM-studie heeft het bestuur besloten tot een buy-in van de nominaal opgebouwde pensioenaanspraken tot en met 31 december In 2013 is middels een ALM-studie het beleggingsbeleid bepaald dat het pensioenfonds vanaf 1 januari 2014 zal gaan voeren. Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het bestuur van het Pensioenfonds besteedt - conform de Pensioenwet en de daarin opgenomen eisen voor goed pensioenfondsbestuur - veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Reglementair is vastgelegd hoe het bestuur omgaat met zijn rol en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Aan het pensioenfonds is een verantwoordingsorgaan verbonden. Dit orgaan beoordeelt het handelen van het bestuur conform haar wettelijke taak. Gedragscode Het Pensioenfonds heeft een gedragscode ingesteld voor alle bij het Pensioenfonds betrokken personen. De gedragscode geeft regels en richtlijnen ter voorkoming van verstrengeling van belangen van het Pensioenfonds en de privébelangen van betrokken personen, maar is ook bedoeld om gebruik of verspreiding van vertrouwelijke marktinformatie te voorkomen. Jaarlijks wordt in een vergadering van het algemeen bestuur, in bijzijn van de compliance officer, de naleving van de gedragscode door alle bestuursleden bevestigd. Het uitgangspunt van de gedragscode is het bevorderen van transparantie en ervoor te zorgen dat alle aan het Pensioenfonds verbonden personen - ook voor bescherming van hun eigen belangen - duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de aan het Pensioenfonds verbonden personen in hun externe contacten met bijvoorbeeld zakelijke relaties. 15

16 Communicatie Nieuw communicatiebeleid In 2013 is voor de periode een nieuw communicatiebeleid vastgesteld. In dit nieuwe beleid zijn de uitkomsten van het medewerkersonderzoek (juni 2012) en de bevindingen uit het rapport 'Pensioen in duidelijke taal' meegenomen. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe communicatiebeleid zijn: Voldoen aan de wettelijke eisen. We zien deze wettelijke vereisten als een minimum. Voor effectieve communicatie is meer nodig. Deelnemers moeten een reëel beeld hebben van hun pensioensituatie. Dit betekent dat deelnemers inzicht moeten hebben in hoeveel ze kunnen verwachten en wat ze nodig hebben. Ook moeten de met pensioen samenhangende risico's duidelijk zijn. Pensioenfonds AVEBE wil duidelijk aangeven welke acties een deelnemer zelf kan ondernemen, en welke ondersteuning hij van het pensioenfonds mag verwachten. Het pensioenfonds houdt er rekening mee dat het merendeel van de deelnemers niet zelf om pensioeninformatie vraagt. De informatie moet hen actief vanuit het fonds aangeboden worden. Website Een belangrijke mijlpaal in 2013 was de lancering van de pensioenwebsite. Informatie over de pensioenregeling is nu op elk moment voor alle groepen deelnemers beschikbaar. Elke maand wordt bijgehouden hoeveel mensen de website bezoeken. Maar er wordt ook gekeken hoe lang een bezoeker gemiddeld op de website blijft, en welke pagina's veel, weinig of juist niet worden bezocht. Uit de website statistieken blijkt dat veel mensen terugkeren naar de site. Pensioenplanner In de tweede helft van 2014 zal de pensioenplanner gelanceerd worden. Met behulp van de pensioenplanner kunnen deelnemers individuele pensioenberekeningen laten uitvoeren. Nieuwsbrief Het Pensioenfonds stuurde in juli 2013 het AVEBE Pensioen Nieuws naar deelnemers en pensioengerechtigden. In dit nummer is een samenvatting van het Jaarverslag van 2012 opgenomen. Gedurende het jaar ontvingen deelnemers en pensioengerechtigden daarnaast verschillende persoonlijke brieven onder andere over de aanpassing van het Anw-hiaatpensioen. 16

17 PENSIOENBELEID Pensioenregeling De basispensioenregeling is een zogenaamde CDC-regeling ('collective defined contribution'). Dat wil zeggen dat de werkgever een vaste bijdrage betaalt aan het Pensioenfonds plus de afgesproken aanvullende bijdrage. In het pensioenreglement is de regeling vormgegeven als een (voorwaardelijke) middelloonregeling. Bij deze pensioenregeling ligt het financiële risico niet bij de werkgever. Dit risico ligt voor de opgebouwde rechten tot en met 31 december 2013 bij AEGON. Als de financiële positie van het Pensioenfonds en de bijdragen van de deelnemers en werkgever volgens wettelijke normen onvoldoende zijn, zal het bestuur ervoor zorgen dat de op te bouwen aanspraken evenredig worden verlaagd. Zodra de financiële positie verbetert, kunnen de verlagingen weer worden hersteld. Naast de CDC-regeling kent het Pensioenfonds een tweetal gesloten beschikbare premieregelingen. Per 1 januari 2012 heeft het Pensioenfonds een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afgesloten met AVEBE U.A. De pensioenregeling en de financiering zijn gewijzigd. De uitvoeringsovereenkomst loopt tot 1 januari Begin 2014 zijn AVEBE U.A en het Pensioenfonds overeengekomen de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst te verlengen tot 1 januari Premiebeleid Tussen de "Coöperatie AVEBE U.A." en de "" is, tot 1 januari 2015, bepaald dat de werkgever het Pensioenfonds jaarlijks een premie ter beschikking stelt die gelijk is aan de som van de volgende onderdelen: Een totale bijdrage ter grootte van 25,78% (24,88% voor pensioenopbouw en 0,9% als vergoeding voor rente) van de som van de jaarsalarissen van alle deelnemers aan de in het pensioenreglement omschreven pensioenregeling rekening houdend met de geldende parttimefactoren; De kosten voor de uitvoering en administratie van de pensioenregeling, alsmede kosten en vergoeding van het bestuur; De deelnemersbijdragen die geen onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde totale bijdrage van 25,78%. De werkgever heeft eenmalig een bedrag van 8 miljoen euro aan het Pensioenfonds beschikbaar gesteld voor de financiering van de overgangsregeling. Deze overgangsregeling was bedoeld voor deelnemers die óp of ná 1 januari 1950 waren geboren én aan de volgende 2 aanvullende voorwaarden voldeden: Op 1 juli 1996 deelnemer in de toenmalige flexibele pensioenregeling waren; Ultimo 2005 deelnemer in één van de tot dat moment geldende pensioenregelingen waren. Toeslagenbeleid Bij het verlenen van toeslagen (indexatie) maakt het Pensioenfonds onderscheid tussen verschillende groepen: Groep 1: Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vóór 1 april 1996; Groep 2: Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999; Groep 3: Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vanaf 9 december 1999; Groep 4: Opgebouwde pensioenen van de (actieve) deelnemers. Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag, kijkt het Pensioenfonds naar twee indexen. Per groep is bepaald welke index gegeven wordt. De indexen waar de hoogte van de toeslag van afgeleid wordt, betreffen: de Consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleid, basisjaar 2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek ('CBS') (hierna: prijsindex cq. prijsinflatie). Deze prijsindex wordt tot op één decimaal nauwkeurig berekend over een periode die loopt van de maand oktober tot de maand oktober van het volgende jaar. Ter verduidelijking: voor de toeslag per 1 januari 2014 kijkt het Pensioenfonds naar de prijsindex berekend over de periode van oktober 2012 tot oktober De algemene loonontwikkeling volgens de CAO van AVEBE (hierna: loonindex cq looninflatie). 17

18 Naast de loon- en prijsindex kijkt het Pensioenfonds vooral naar de eigen financiële positie, zoals vastgelegd in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds, berekend op basis van de actuele rentetermijnstructuur zonder rekening te houden met de UFR en driemaands middeling, was op 31 december ,7%. Toeslagregeling per groep Groep 1 Pensioenen uit groep 1 vallen onder de onvoorwaardelijke toeslagregeling. De toeslag is gelijk aan de stijging van de door het CBS gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de eerdergenoemde periode van oktober tot oktober voorafgaande aan de toeslagdatum (prijsindex). Om deze garantie tot waardevastheid zeker te stellen houdt het Pensioenfonds in eigen beheer een aparte voorziening aan. De toeslag voor deze groep was per 1 januari 2014 gelijk aan de ontwikkeling van de prijsindex in de referentieperiode: 0,9%. Groep 2 De toeslag voor pensioenen uit groep 2 is de hiervoor genoemde prijsindex gemaximeerd op de laagste van de algemene salarisontwikkeling volgens de CAO van AVEBE én de 5-jaars gemiddelde overrente. Hiervoor houdt het Pensioenfonds in eigen beheer een aparte voorziening aan. De toeslag voor deze groep bedraagt per 1 januari %. De toeslag voor deze groep (per 1 januari 2014) was 0,9%. Groep 3 Het Pensioenfonds streeft ernaar de pensioenen uit groep 3 - de premievrije en ingegane pensioenen - te verhogen op basis van de prijsindex. Voorwaarde is wel dat de financiële positie naar het oordeel van het bestuur voldoende is. De toeslag bedraagt echter nooit meer dan de algemene loonontwikkeling volgens de CAO van AVEBE. De toekenning van de aanpassing is voorwaardelijk; er is geen recht op deze aanpassing, en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre aanpassing zal plaatsvinden. Voor nog niet-toegekende toeslagen wordt niet gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Omdat de voorlopige dekkingsgraad ultimo ,3% was, is de toeslag voor deze groep gelijk aan de prijsinflatie. De toeslag voor deze groep bedraagt per 1 januari ,3%. Het toeslagpercentage per 1 januari 2014 is in de bestuursvergadering van 17 december 2013 vastgesteld, op basis van de voorlopige dekkingsgraad per 31 december Groep 4 Het bestuur streeft ernaar de opgebouwde pensioenaanspraken uit groep 4 jaarlijks per 1 januari aan te passen. De toeslag wordt gegeven als het Pensioenfonds hier - naar het oordeel van het bestuur - voldoende geld voor heeft. De toeslag bedraagt nooit meer dan het percentage van de algemene salarisontwikkeling volgens de CAO van AVEBE die van toepassing is over de hiervoor genoemde periode. De toeslagverlening is voorwaardelijk; er is geen recht op een toeslag en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen kunnen worden verleend. Omdat de voorlopige dekkingsgraad ultimo ,3% was, is de toeslag voor deze groep gelijk aan de prijsinflatie. De toeslag voor deze groep bedraagt per 1 januari ,3%. Het toeslagpercentage per 1 januari 2014 is in de bestuursvergadering van 17 december 2013 vastgesteld, op basis van de voorlopige dekkingsgraad per 31 december Voorwaardelijkheid toeslagen De toeslagen op de pensioenen die ná 9 december 1999 zijn ingegaan of premievrij zijn geworden, zijn voorwaardelijk. Toeslagen worden verleend voor zover de middelen van het Pensioenfonds het toelaten. In de toeslagmatrix zoals gepubliceerd door SZW kan deze voorwaardelijke toeslag worden ondergebracht in toeslagcategorie D1 "Voorwaardelijke toeslagtoezegging gekoppeld aan een ex-ante bepaalde maatstaf". Voor de onvoorwaardelijke toeslag van groep 1 en de deels voorwaardelijke van groep 2 worden aparte voorzieningen aangehouden. 18

19 Toeslagenstaffels Voor de genoemde voorwaardelijke toeslag worden de onderstaande toeslagenstaffels door het bestuur als leidraad genomen. Toeslagenstaffel deelnemers groep 4 tot 110% dekkingsgraad tot 122% dekkingsgraad tot 135% dekkingsgraad vanaf 135% dekkingsgraad vanaf 135% dekkingsgraad geen toeslag 1/3 e prijsinflatie 2/3 e prijsinflatie looninflatie inhaaltoeslagen Toeslagenstaffel gewezen deelnemers en pensioengerechtigden groep 3 tot 110% dekkingsgraad tot 122% dekkingsgraad tot 135% dekkingsgraad vanaf 135% dekkingsgraad vanaf 135% dekkingsgraad geen toeslag 1/3 e prijsinflatie 2/3 e prijsinflatie prijsinflatie inhaaltoeslagen Door de omzetting van het herverzekeringscontract naar het nominale garantiecontract is de dekkingsgraad aanzienlijk gestegen. In verband hiermee is de toeslagenstaffel in 2013 aangepast. Ontwikkelingen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden In bijgaand overzicht is de ontwikkeling van het deelnemersbestand in aantallen weergegeven. In de kolom 'Percentage voorziening' staat de procentuele verhouding van de groep deelnemers in de VPV. Per 31 december 2013 Per 31 december 2012 Aantal verzekerden Bedrag TV in 1000 Percentage voorziening Aantal verzekerden Bedrag TV in 1000 Percentage voorziening Actieven , ,1 Gewezen deelnemers , ,2 Pensioengerechtigden , ,7 Voorziening voor zieken (uitlooprisico) Toekomstige kosten Totaal , ,0 19

20 BELEGGINGSBELEID Beleggingsjaar 2013 Het beleid van centrale banken bepaalde in het verslagjaar voor een groot deel de stemming op de financiële markten. De Europese Centrale Bank (ECB) hield de rente laag en maakte het mogelijk dat banken goedkoop geld konden lenen. Hiermee hoopte de ECB dat de economische groei weer op gang zou komen. Daarnaast sprak de ECB uit dat zij ongelimiteerd schuldpapier zou opkopen van Zuidelijke Eurolanden indien zij om steun zouden vragen. Deze strategie leek dit jaar goed te werken. De risicopremies op staatsobligaties van de Zuidelijke Eurolanden daalden aanzienlijk. Ook de Amerikaanse centrale bank, de Fed, beïnvloedde het gedrag van beleggers. De Fed had de liquiditeit enorm vergroot door maandelijks grote bedragen te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties en hypotheekleningen. Vanaf het tweede kwartaal werd verwacht dat de Fed zou starten met de afbouw ('tapering') van deze monetaire verruiming. Ondanks het positieve signaal dat hiervan uit zou moeten gaan, reageerden beleggers negatief. Het bleef voor een groot deel van het jaar onduidelijk in hoeverre de Fed daadwerkelijk over zou gaan tot het matigen van de monetaire stimulering. In december besloot de Fed om in januari 2014 te beginnen met een stapsgewijze afbouw van het steunbeleid. Economische cijfers verbeterden gedurende het jaar en duidden op het aantrekken van de groei in grote delen van de wereld. Wel waren de onderlinge verschillen groot. Zo bleef Europa achter ten opzichte van de Verenigde Staten, vooral door de negatieve effecten van bezuinigingen op de economische groei. Vanaf de tweede helft van het jaar verbeterden ook in Europa de economische vooruitzichten. Door het verbeterde macro economische nieuws is de Nederlandse en Duitse lange rente gestegen. Zo steeg de Duitse 30-jaars rente van 2,1% per eind 2012 naar 2,7% per eind Vooral door het lage rendement (bijna nihil) op kortere staatsobligaties van Nederland en Duitsland, bleven beleggers zoeken naar hogere rendementen. Bedrijfsobligaties rendeerden dit jaar ruim 3,4% beter dan een vergelijkbare portefeuille met Duitse staatsobligaties. Met uitzondering van het tweede kwartaal, deden aandelen het goed in De aankondiging van de Fed onderbrak de stijging van de aandelenkoersen, maar deze herstelden snel nadat bekend werd dat de Fed nog niet zou beginnen met de afbouw van de steunmaatregelen. In totaal bedroeg het rendement op wereldwijde aandelen over geheel 2013 (MSCI AC Index, met Amerikaanse dollar, Britse pond, Japanse yen afgedekt) 22,2%. Vooral aandelen uit de defensievere sectoren, zoals de consumenten gerelateerde en gezondheidssector, behaalden goede rendementen. Onderverdeeld naar regio's behaalden Japanse aandelen dit jaar de meest positieve resultaten, mede door de aankondiging van de Japanse centrale bank tot ingrijpende steunoperaties. Dit ging echter wel gepaard met een verzwakking van de Japanse yen ten opzichte van de euro. Aandelen van opkomende markten bleven achter bij die van ontwikkelde markten. De aankondiging van de afbouw van de monetaire steunoperaties in de Verenigde Staten zorgde vooral in deze markten voor dalende aandelenkoersen. Daarnaast werd getwijfeld aan de fundamentele balanssituatie van enkele grotere opkomende landen. Grondstoffen sloten het jaar met een verlies af. De edelmetalen (goud en zilver) waren de grote verliezers in Edelmetalen waren in de afgelopen jaren zeer populair bij beleggers vanwege het ruime monetaire beleid van de centrale banken. In 2013 kwam aan deze populariteit een abrupt einde. De energiesector presteerde het best in De geopolitieke onrust in met name Syrië zorgde voor een sterke stijging van de olieprijs rond het voorjaar en tijdens de zomer. Met uitzondering van de woningmarkt staat de verhuur van Europees vastgoed nog steeds onder druk door een dalende werkgelegenheid en een laag consumentenvertrouwen. 20

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014

Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds UWV Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Woord van de voorzitter 4 1. Stichting Pensioenfonds UWV 8 2. Kerncijfers 14 3. Bestuursverslag 18 4. Vooruitblik 60 5. Verslag raad van toezicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. jaarverslag 2013. 1ste boekjaar

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. jaarverslag 2013. 1ste boekjaar Shell Nederland Pensioenfonds Stichting jaarverslag 2013 1ste boekjaar INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Voorwoord 6 C Verslag van het Bestuur 8 1) Oprichting SNPS 9 2) Ontwikkelingen; Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie