Opleidingen&en&certificeringen! Klanten&die&u&voorgingen! Ervaring&met&technologieën! Frank&Samwel& Verbindend&Testmanagement& TMap!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen&en&certificeringen! Klanten&die&u&voorgingen! Ervaring&met&technologieën! Frank&Samwel& Verbindend&Testmanagement& TMap!"

Transcriptie

1 FrankSamwel VerbindendTestmanagement 06$ Rietzangerstraat MKDenHaag CurriculumVitae FrankSamwel IkbenFrankSamwel,ervarenTMapenge$ certificeerdistqbadvancedtestmanager.ik maakcomplexetesttrajectentoteensucces doormijngedegenkennisengrotebetrok$ kenheid. Ikhebuitgebreideervaringinhettestenvan servicegerichtearchitecturenenwebapplica$ ties.ikstuuralletestsoortenaan,zoalsfunc$ tioneleacceptatietest,gebruikersacceptatie test,ketentest,penetratietest,continuïteittest, performancetestentestautomatisering. Ikwordinprojectengewaardeerdomdeop$ bouwendeendoortastendemanierwaaropik hetbelangvangoedekwaliteitbehartig.ik beneensterkeschakeltussentechniekener$ zijdsengebruikersenbusinessanderzijds. Ikhebeenbredekennisvanprojectmanage$ ment(prince2)enontwikkelmethodieken(agi$ lescrum,rup,waterval,dya,togaf). TMap ISTQBAdvancedTestmanager ScrumProfessionalScrumMaster RUP CMMi ASL ITIL ErasmusUniversiteitRotterdam, Sociologie Opleidingenencertificeringen Klantendieuvoorgingen LiferayCMS,Wordpress,HTML,css,js SiebelCRM,PS,UCM OracleFusion,ESB,Haley MicrosoftBizTalk,Sharepoint SoftwareAGWebmethods Soap,XML,StUF,ebMS,MLLP,HL7v2, HL7v3,EDIFACT,json SELENIUM,SoapUI Ervaringmettechnologieën

2 FrankSamwel VerbindendTestmanagement 06$ Rietzangerstraat MKDenHaag December2014$heden GEMMAeDiensten Testadviseurcompliancy KING(onderdeelvanVNG)wilkoppelingentussenge$ meentelijkeapplicatiesvereenvoudigendoorhetontwik$ kelenvanberichtenstandaardenopbasisvanstuf.via compliancytestskunnenleveranciersaantonentevol$ doenaandezestandaard. Ikhebcompliancynieuwetestsontworpenenbestaande testsaangescherpt.ikhebhetgeautomatiseerdregres$ sietestenvanhettestplatformopgezet,waardoorbij nieuwereleasesenbijaanpassingensnelkanworden gecontroleerddathetplatformnogcorrectfunctioneert.ik hebaanpassingenaanhettestplatformgespecificeerd omdetestsmeerdiepgangtegevenenmeerdynamisch temakenenhetbeheerefficientertemaken. SOAP,xml StUF,DigikoppelingebMS Geautomatiseerdtesten SoapUINGPro Februari2013$september2014 RealisatieIA Testmanager DeParnassiaGroepwilinnoverenenmoettegelijkkos$ tenbesparen.methetrealisatieteamhebbenwesys$ temengekoppeldendaarmeebeheerkostenverlaagd.er zijn7websitesgerealiseerdeneenapplicatievooronline aanmeldingenmedischescreening. Ikwasverantwoordelijkvooralletest$enacceptatieactivi$ teiten.ikhebsuccesvolhettestenaangestuurdvoorver$ schillendeprojecten. Ikhebverschillendetestsoortenaangestuurd,waaronder functioneleacceptatietest,gebruikersacceptatietest(door medewerkers,verwijzersenpatiënten)enpenetratietest. Ikhebderegressietestsgeautomatiseerd,waardoorikde doorlooptijdvanontwikkelcycliingrijpendhebingekort. Ookhebikperformance$enloadtestsopgezet,waarmee snelheidenbetrouwbaarheidvandewebsiteskonwor$ dengemetenengeoptimaliseerd. Websitetesten Geautomatiseerdtesten FAT,GAT Servicetest Integratietest,ketentest Performancetest,Loadtest Selenium,SoapUI,LoadUI$ Web,Jmeter ScreamingFrogSEOspider, Xenu AtlassianJIRA LiferayCMS SoftwareAGWebmethods ESB OWASP,penetratietesten HL7v2ADT,MLLP Soap,xml,json PsygisQuarant,Cyberlab, Klinicom/Zamicom Projecten

3 FrankSamwel VerbindendTestmanagement 06$ Rietzangerstraat MKDenHaag Juni2011$januari2013 PBGonderarchitectuur Testmanager DeParnassiaGroepwilinnoveren.Omditteondersteunen isflexibeleitnodig.ditismogelijkgemaaktdoorinhetpro$ grammapbgonderarchitectuurdebasisteleggenvoor eenservicegerichtearchitectuur.hiertoeiseennieuwe technischeinfrastructuuropgebouwd,eencmsingericht, hetframeworkvoordeservicebus(esb)neergezetenis eeneersteportletenwebservicegerealiseerd. Ikwasverantwoordelijkvooralletest$enacceptatieactivitei$ ten. Ondermijnleidingzijnverschillendetestsoortensuccesvol uitgevoerd,waaronderfunctioneleacceptatietest,infrastruc$ tuuracceptatietest,continuïteitstest,backup/restoretesten penetratietest. Ikhebookmeegewerktaandeinrichtingvandebeheer$en governanceorganisatievoorhetwerkenmeteenservicege$ richtearchitectuur. FAT,GAT Penetratietest(security) Continuïteitstest Backup/restoretest Infrastructuuracceptatietest Selenium,SoapUI AtlassianJIRA LiferayCMS SoftwareAGWebmethods ESB Soap,xml,json Scrum TOGAF,DYA Maart2010$juni2011 Testmanager Zorginstellingenwisselengegevenselektronischuitomme$ dischefoutentevoorkomenenkostentebesparen.indit programmaiseenregionaalschakelpuntgerealiseerdvoor hetuitwisselenvanpatiëntinformatieinderegiohaaglan$ den.voorbeeldenzijnhetversturenvanvoorschriftenvan deziekenhuizennaarapothekenenhetraadplegenvaneen gecombineerdoverzichtvanlaboratoriumuitslagenvande Haagseziekenhuizen(eLab). Ikwasverantwoordelijkvoordeintegratietest(ketentest), functioneleacceptatietest,gebruikersacceptatietest(huis$ artsen,apothekers,laboratoriummedewerkers,beheerders) encontinuïteitstest.voordeintegratietestenfathebik eentestteaminindiaaangestuurd. Servicetest Websitetest Ketentest FAT,GAT Continuïteitstest Offshoretesten RUP SoapUI BizTalk,Sharepoint HL7v3,EDIFACT Cyberlab Juni2010$augustus2010 TestmanagerIVS90 HetbeheerteamvanCapgeminibeheertvoorDGRijkswa$ terstaateenapplicatievoorbrug$ensluiswachters.ikwas verantwoordelijkvoordetestsvoormigratievandeotap omgevingnaarwindows2008enoracle11genvoormi$ gratieenupgradevandetesttooling(rationalmanualtes$ ter,rationalfunctionaltester,rationalperformancetes$ ter,rationalclearquest).ikhebeenteamvan5testersen 1testcoördinatoraangestuurd. Regressietest Offshoretesten RationalManualtester RationalFunctionaltester RationalPerformancetester RationalClearQuest

4 FrankSamwel VerbindendTestmanagement 06$ Rietzangerstraat MKDenHaag Juni2009$maart2010 ProjectleidertestenSVB10 DeSVBwilburgerssteedsbeterenefficiënterhelpen.Dit wordtondersteunddooreennieuweapplicatie$architectuur diehetmogelijkmaaktdatburgershungegevenszelfkun$ neninzienenwijzigen.denieuweapplicatieszijngekop$ peldmetbestaandeapplicatiesvandesvbenmetexterne applicatieszoalsdigidengba. Inditfixedpriceprojectwasikverantwoordelijkvoorhet systeemtestenenintegratietesten.ikhebhettestteamvan 4testersinNederlandeneentestteaminIndiaaange$ stuurd.ookhebikdegebruikersacceptatietestbegeleid enondersteund. Systeemtest Integratietest RUP SiebelCRM,UCM,PS OracleESB,Fusion,BPEL MSVisualStudio TeamForge Januari2009$juni2009 TestmanagerAEGON IkhebhetteamvantestcoördinatorenvanCapgeminibij AEGONgecoachedendetestprocessenverbeterd.Ikheb deapplicatie$beheerafdelingopasl(applicationservices Library)niveau3gebrachtdoorhetuitvoerenvaneenaudit enhetopstellenvaneenactieplanvoorverbeteringen. Coachingtestcoördinatoren Verbeterentestprocessen Testprofessionalisering ASLaudit Augustus2006$oktober2008 QualityAssuranceManager Fiservmaaktsoftwarevoorcomplianceafdelingenvanban$ kenenverzekeraarsvoorhetopsporenvanfraude,market abuseenwitwassen. AlslidvanhetMTwasikverantwoordelijkvooralletestacti$ viteitenenwasiklijnmanagervaneenteamvan4testcoör$ dinatoren.ikhebgestructureerdtesteningevoerdende testcoördinatorenopgeleid.ikwasverantwoordelijkvoorde testuitvoeringdoor±30testersinindia. Testprofessionalisering Offshoretesten RUP.NET,MSSQL RationalClearQuest MSVisualStudio April2005$juli2006 Projectleider,testcoördinaS tor InhetprojectKetenintegratiewerdeenwebsitegerealiseerd omverzekeringenonlineaftesluiten.werealiseerdenbu$ sinessservicesinbackofficesystemenenkoppeldendeze aaneenwebsite. Ikhebindeeerstereleasehettestteamaangestuurdvoor desysteemtest(servicetest),regressietestenketentest.in detweedereleasewasikprojectleider. Systeemtest,servicetest Regressietest Ketentest Projectleider MainframeCobol

5 FrankSamwel VerbindendTestmanagement 06$ Rietzangerstraat MKDenHaag September2004$mei2005 Testmanager DeINGwildevoortechnischeinfrastructuurprojecten(Fla$ mingscoringinfrastrucuture)detevredenheidvanhaar(in$ terne)klantenverhogen. Ikwasverantwoordelijkvoordetestsenhebhiertoehet testprocesopgezetendeteststrategieuitgezet. Infrastructuurtest Augustus2002$april2005 Testcoördinator,release manager MarketingIntelligenceheefteenwebsitegerealiseerd waarmeewerknemershunfinanciëlesituatienapensioenof arbeidsongeschiktheidonlinekondeninzienendirecteven$ tueleaanvullendeproductenkondenafsluiten. Ikwasalstestcoördinatorverantwoordelijkvoordeverschil$ lendeacceptatietests.alsbusinessreleasemanager(adin$ terim)wasikverantwoordelijkvoorhetchangeproces. FAT Ketentest Datamigratietest Businessreleasemanage$ ment SiebelCRM MinisterievanJustitie,testcoördinator (november2002$december2002) UWVCadans,testcoördinator(juli2002$ augustus2002) INGBank,testcoördinator(juni2002$juli 2002) MinisterievanBinnenlandseZaken,test$ coördinator(maart2002$mei2002) Nuon,testspecialist(december2001) KPN,testerenfunctioneelbeheerder(ja$ nuari2001$september2001) InformatieBeheerGroep,seniormede$ werkerkwaliteitszorg(maart1993$no$ vember2000) Eerdereprojectenenfuncties

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam + voorletters Voornamen De Jong, P.I.M. Peter Ivo Marc (Pim) Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 Geslacht Nationaliteit Man Nederlandse Adres Gildstraat 31

Nadere informatie

www.linkedin.com/pub/paul-van-den-helm/7/204/422

www.linkedin.com/pub/paul-van-den-helm/7/204/422 Curriculum Vitae Paul van den Helm Contactgegevens info@paulvandenhelm.nl visstraat 10, 5345 DJ Oss 06-51139743 www.paulvandenhelm.nl www.linkedin.com/pub/paul-van-den-helm/7/204/422 Geboortedatum 9 november

Nadere informatie

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom

Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom Curriculum Vitae Laurens Hoogenboom J.H. op den Veldestraat 71 1501ZN Zaandam +31 (0)6 141 888 94 hoogenboom@gmail.com www.uncontested.nl Introductie: Gecertificeerd test expert (o.a. Agile, TMap, ISTQB).

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416

29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416 Erik Bits 29 September 1975 Deventer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 738 416 TESTMANAGER - PROFIEL Ik ben Erik Bits, 38 jaar en ik ben getrouwd met Roos. Samen met onze tweeling, Stijn en Merel, wonen wij in

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Testmanager Testconsultant Testanalist Projectleider

Curriculum Vitae. Testmanager Testconsultant Testanalist Projectleider Curriculum Vitae Personalia Naam : Jeroen van der Mark Titel : Drs. Geboortedatum : 16 november 1965 Geslacht : Man Adres : Brediusweg 15 1401 AA Bussum Telefoonnummer : +31 (6) 2412 96 02 Burgerlijke

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

Periode Opleiding Diploma 1993-1996 HEAO Bedrijfskundige Informatica Ja

Periode Opleiding Diploma 1993-1996 HEAO Bedrijfskundige Informatica Ja CURRICULUM VITAE Personalia Naam : Robbie de Vries Woonplaats : Overschild Geboortedatum : 30 januari 1972 Rijbewijs : B Inzetbaar als : Senior tester, testcoördinator Persoonlijk profiel Robbie de Vries

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Ronald Plasmeijer. Curriculum Vitae. Personalia. Wie is Ronald? Referenties

Ronald Plasmeijer. Curriculum Vitae. Personalia. Wie is Ronald? Referenties Curriculum Vitae Personalia Naam: R.H.M. Plasmeijer (Ronald) Adres: Zebraspoor 395 Postcode en woonplaats: 3605 GW Maarssen Telefoon: 06-215 96 885 E-mail adres: ronald.plasmeijer@rpqa.nl Webadres: www.rpqa.nl

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco Blom

Curriculum Vitae Marco Blom KARAKTERISERING Drs. M. Blom Contact: MBL Consultancy Huygenshage 2 8302 ZC Emmeloord T: +31 (0) 6 23 21 49 86 E:info@mblconsultancy.nl Marco beschikt over brede kennis en ervaring op het snijvlak van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke Informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke Informatie Curriculum Vitae Persoonlijke Informatie Naam : Wissink Geboortedatum : 03 november 1970 Voornamen : Clifford Christiaan Johannes Geboorteplaats : Wageningen Adres : Reinald van Gelrestraat 38 Geslacht

Nadere informatie

Naam : Wissink Geboortedatum : 03 november 1970 Voornamen : Clifford Christiaan Johannes Geboorteplaats : Wageningen

Naam : Wissink Geboortedatum : 03 november 1970 Voornamen : Clifford Christiaan Johannes Geboorteplaats : Wageningen Curriculum Vitae Persoonlijke Informatie Naam : Wissink Geboortedatum : 03 november 1970 Voornamen : Clifford Christiaan Johannes Geboorteplaats : Wageningen Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen & Trainingen

Personalia. Opleidingen & Trainingen Personalia Personalia Naam Adres Lage Rijndijk 68b Postcode / Woonplaats 2315 JW Leiden Telefoon 06 21 23 85 45 E-mail adres b.middelbosch@bm-c.nl Geboortedatum 30 april 1975 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Release,-

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE drs. ing. B.J. Opstal

CURRICULUM VITAE drs. ing. B.J. Opstal CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Opstal Voornaam Bart Geslacht Man Woonplaats Rotterdam E-mail bart.opstal@focus4it.nl Geboortedatum 04 04 1979 Titel drs. ing. Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Curriculum Vitae PERSONALIA Naam Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Telefoon 06 48267132 E mail jorjan.mulder@detestspecialist.nl Website

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1 CURRICULUM VITAE Sander Martens SMa 1 Personalia: Familienaam : Martens Voornaam(en) : Sander Geboortedatum : 17-05-1977 Woonplaats : Nootdorp Beschikbaarheid : 36 uur Automatiseringservaring sinds: Augustus

Nadere informatie

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856

21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 André Boeters 21 Juni 1958 Rhenen Man www.2b4qa.nl +31 6 50 684 856 INTERIM MANAGER, KWALITEITSMANAGER, TESTMANAGER - PROFIEL Ik ben André Boeters, geboren op 21 juni 1958 en ik woon in Rhenen, samen met

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Change-,

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie