B & W d.d.: gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d."

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer Datum Portefeuillehouder Weth. Hiemstra 2- Bestuursorgaan B & W b Raad OR College van B & W - Burgemeester - Weth. Fleskes - Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder - Weth. Adema - Weth. Van den Berg Besluitenlijst d.d. d.d. b Agenda Akkoordstukken Vertrouwelijk Routing Directeur R.Wielinga Weth. Hiemstra Gem.Secretaris adj. Secr. Bijlagen d.d. par. b adj.secr. b gem.secr. BIS nmlkji openbaar nmlkj besloten nmlkj Vertrouwelijk (paraaf adjunct-secretaris) Onderzoeksrapport Open Source Beschrijving huidig concept B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Kennisnemen van het rapport onderzoek naar de Open Source c.q. Open Standaarden trend en de mogelijkheden en de consequenties voor de gemeente Deventer; 2 instemmen met het op zorgvuldige wijze toepassen van ontwikkelingen op het gebied van Open Standaarden voor het geheel van de gemeentelijke ICT huishouding onder de condities zoals aangegeven in het actieplan van het ministerie van Economische Zaken; 3 instemmen met de beleidslijn om een implementatiestrategie te ontwikkelen voor toepassing van Open Source oplossingen die uiterlijk in 2010 klaar is; 4 instemmen met het voornemen tot 2010 op experimentele basis, via proefprojecten, ervaring op doen met het toepassen van Open Source toepassingen indien op basis van een business case komt vast te staan dat dit een verantwoorde keuze is aangezien de relatieve onbekendheid en onervarenheid met deze toepassingen anders te veel onvoorspelbare risico s met zich meeneemt en de geformuleerde ambities onder druk zet; 5 de toepassing van Open Standaarden en Open Source een integraal onderdeel uit laten maken van het dit jaar op te stellen I-beleid zodat de juiste kaders worden gesteld voor de toepassing ervan; 6 de nota en de bijlagen toe te zenden aan de raad.

2

3 Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? nmlkj Ja nmlkji Nee Voorstel openbaarmaking b De nota en het besluit openbaar te maken De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht De nota en het besluit openbaar te maken nadat De nota en het besluit openbaar te maken, behalve Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op Communicatie over vervolg nmlkj De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) nmlkj nmlkji Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf Communicatie is niet van toepassing, omdat ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? nmlkj Ja nmlkji Nee

4 Toelichting en overwegingen Inleiding De Raad heeft bij de behandeling van de begroting 2008 een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze Open Source software en Open Standaarden door de gemeente Deventer voor het ambtelijk apparaat en voor de eindgebruiker van de digitale dienstverlening gebruikt kan worden. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen waarbij het gebruik van met name Open Standaarden en daarnaast Open Source toepassingen worden gestimuleerd. In dat kader is er onlangs door het Ministerie van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een actieplan opgesteld. Het College heeft een extern adviseur gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de Open Source c.q. Open Standaarden trend en de mogelijkheden en consequenties voor de gemeente Deventer. Dit eindrapport is als bijlage toegevoegd. Voor een goed begrip is het belangrijk om onderscheid te maken tussen Open Source en Open Standaarden. Beide begrippen worden in de praktijk vaak in één adem genoemd en dat kan tot de nodige verwarring leiden aangezien het verschil tussen beide begrippen groot is. Voor een toelichting op het verschil tussen Open Source en Open Standaarden verwijzen wij naar bijlage 4 van het bijgevoegde onderzoeksrapport. In deze notitie wordt het standpunt van het College verwoord als reactie op de door de Raad aangenomen motie en het door de externe adviseur opgestelde rapport. Beoogd resultaat Het College onderschrijft de aanbevelingen die gedaan worden in het externe onderzoeksrapport dat wil zeggen: het op zorgvuldige wijze toepassen van ontwikkelingen op het gebied van Open Standaarden voor het geheel van de gemeentelijke ICT huishouding onder de condities zoals aangegeven in het actieplan van het ministerie van Economische Zaken het zoveel mogelijk op zorgvuldige wijze gebruik maken van Open Source Software en daarvoor een implementatiestrategie te ontwikkelen, die in 2010 klaar is. het tot 2010 via proefprojecten ervaring op doen met het toepassen van Open Source toepassingen indien op basis van een business case komt vast te staan dat dit een verantwoorde keuze is aangezien de relatieve onbekendheid en onervarenheid met deze toepassingen anders te veel onvoorspelbare risico s met zich meebrengt en de geformuleerde ambities onder druk zet. de toepassing van Open Standaarden en Open Source een integraal onderdeel uit laten maken van het dit jaar op te stellen I-beleid, zodat de juiste kaders worden geschapen voor de toepassing ervan. Het College is van mening dat op deze wijze de huidige uitgangspunten van het ICT beleid en reeds gedane investeringen binnen de gemeente Deventer en de ambities op het gebied van de toepassing van Open Standaarden en Open Source, op verantwoorde en zorgvuldige wijze met elkaar in balans zijn gebracht. Tevens wordt op deze wijze volledig aangesloten bij landelijke ontwikkelingen en kan ook worden samengewerkt met andere gemeenten. Zodoende kan ook worden vastgehouden aan de ambities op het gebied van het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan burgers, de invoering van nieuwe manieren van werken binnen de organisatie en het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Kader Binnen de gemeente Deventer wordt er al enkele jaren aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van Open Standaarden en Open Source. Zo zijn er ervaringen opgedaan met het gebruik van Open Source voor de website, maar wordt er bijvoorbeeld op dit moment ook gewerkt aan de inzet van Linux voor diverse backoffices en de hosting van de telefooncentrale. In het ICT beleid van de gemeente wordt ook al geruime tijd aandacht besteed aan de uitwisselingsmogelijkheden en de interoperabiliteit tussen verschillende bouwstenen, systemen en met externe organisaties. Dit heeft ondermeer geleid tot de keuze voor één platform, waarmee naast schaalvoordeel en kostenbesparing, ook een efficiëntieverbetering en een integrale aanpak van de ICT architectuur kon worden bewerkstelligd. Standaardisatie van gegevens, en de mate waarop deze aansluiten bij landelijke initiatieven van onder andere de ICTU (EGEM, Advies Andere Overheid, Overheid heeft Antwoord, Basisadministraties GBA/BAG, enz.), speelde daarbij een belangrijke rol. Zodra er landelijke standaarden worden vastgesteld die overheidsbreed gehanteerd moeten worden (zie ook bijlage 2 beschrijving huidig concept), kan de gemeente hier naar verwachting snel aan voldoen.

5 Na afweging van alle voor- en nadelen en verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar is jaren geleden door de gemeente Deventer de keuze gemaakt om te kiezen voor een architectuurmodel dat gebaseerd is op Microsofttechnologie. Daarbij is ook gestuurd op de aanschaf van zoveel mogelijk generieke pakketten, veelal gebaseerd op Microsofttechnologie, om tot een integrale, samenhangende en betrouwbare architectuuroplossing te komen. Doel daarvan was enerzijds standaardisatie en het realiseren van goede uitwisselingsmogelijkheden, waarmee uiteindelijk ook aan de wensen van open standaarden en eenvoudige gegevensuitwisseling kan worden voldaan en anderzijds het realiseren van schaalvoordelen. In het gekozen architectuurmodel neemt Microsoft Office Sharepoint Services (MOSS) 2007 een centrale plaats in. Via Microsoftkoppelingen kan er eenvoudig informatie (documenten, aanvragen, vragen, nota s, etc.) worden uitgewisseld tussen loket (digitaal en fysiek), midoffice, werkplek en archief. Hierbij is informatie over medewerkers, producten, aanvraag en status integraal beschikbaar. Ook de uitwisseling van informatie met derden, bijv. in het kader van de wmo, kan met behulp van de huidige informatiearchitectuur eenvoudig tot stand worden gebracht. De gemeente heeft op deze gebieden de afgelopen jaren goede resultaten geboekt en loopt op een aantal terreinen zelf voorop. Een groot aantal gemeenten en bedrijven toont dan ook interesse in de keuzes die in de afgelopen jaren binnen de gemeente Deventer zijn gedaan op het gebied van ICT toepassingen. Met het gekozen architectuurmodel is ook geïnvesteerd in het realiseren van de door de Raad geformuleerde ambities op het gebied van digitaal werken binnen de organisatie. Op het gebied van digitaal werken heeft de gemeenteraad twee duidelijke ambities geformuleerd voor de organisatie: het activiteiten gerelateerd werkplekconcept (flexwerken) voor eigen medewerkers en het digitaal loket voor burgers en bedrijfsleven. De ambities zijn vastgesteld door de Raad in het kader van het project Deventer Doet Digi Werkt (DDDW). Voor het realiseren van deze ambities is geïnvesteerd in een combinatie van Sharepoint, MOSS2007 en Meridio. Ook voor het realiseren van het digitaal loket is geïnvesteerd in deze combinatie, aangevuld met een aantal losse componenten. Bij deze losse componenten kan in enkele gevallen wel gebruik worden gemaakt van open source oplossingen, zoals dat bijvoorbeeld is gedaan bij de authenticatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van DigiD. Bij die open source oplossing is continuïteit en uitwisselbaarheid gewaarborgd dankzij de bijbehorende beheersorganisatie. Het huidige architectuurmodel is ook dusdanig opgezet dat hiermee de doelstellingen op het gebied van de realisatie van het klantcontactcentrum voor onze gemeente worden ondersteund. De combinatie van Sharepoint, MOSS 2007 en Windows maakt bijvoorbeeld de volgende functionaliteiten mogelijk: De gegevensuitwisseling van Sharepoint en het -steeds verder te ontwikkelen- gegevensmagazijn maken het mogelijk dat gegevens over klanten, bedrijven en objecten kunnen worden toegevoegd aan digitale aanvragen en later ook aan alle andere correspondentie met burgers en bedrijven Doordat aanvragen in een zakenmagazijn kunnen worden opgeslagen, ontstaat unieke klantstatusinformatie, die vervolgens kan worden gebruikt bij de afhandeling van aanvragen en bij de beantwoording van klantvragen (veelal verzoek om informatie of status van aanvragen) Doordat de Microsoftarchitectuur het mogelijk maakt om via Active Directory (dit zijn de inloggegevens van alle medewerkers) een koppeling te leggen tussen medewerkers en werkstromen (workflow), kunnen aanvragen op een intelligente manier aan werknemers worden toebedeeld. Via Sharepoint kan die informatie snel worden opgevraagd. Zo kan een telefoniste (het contactcentrum) bijvoorbeeld via de aanvraagcode zien wie een bepaalde aanvraag in behandeling heeft. Doordat de workflow ook de status bijhoudt, is direct duidelijk wat er nog moet gebeuren voordat de aanvraag is afgerond. Een klant kan dan snel worden geïnformeerd en, indien dan nog nodig, worden doorverbonden met de juiste medewerker/team. Ook externe informatiesystemen kunnen via Sharepoint worden ontsloten. Daardoor kunnen gegevens van ketenpartners of andere overheden eenvoudig worden toegevoegd aan de eigen informatie. Het College acht het van groot belang dat de huidige uitgangspunten van het ICT beleid binnen de gemeente Deventer en de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan op zorgvuldige wijze in balans worden gebracht met de ambities op het gebied van de toepassing van Open Standaarden en Open Source. Zoals gezegd is het College van mening dat dit het geval is met de voorgestelde maatregelen en de aanbevelingen in het onderzoeksrapport. Daarnaast zal aan dit aspect verder aandacht worden besteed in de I-beleidsvisie die dit jaar wordt vernieuwd. Argumenten Wij zetten hieronder nog eens de belangrijkste argumenten op een rij voor de voorgestelde maatregelen voor de toepassing van Open Standaarden en Open Source toepassingen:

6 Zowel voor de toepassing van Open Standaarden als voor Open Source toepassen geldt dat dit een middel moet zijn en geen doel op zichzelf. De algemene lijn zowel ten aanzien van het toepassen van Open Standaarden als Open Source is dat steeds per situatie moet worden bekeken of en zo ja in welke mate het toepassen daarvan daadwerkelijk in de praktijk de voordelen heeft zoals deze in theorie worden verondersteld. De voordelen van Open Standaarden zijn daarbij evident. De voordelen van Open Source toepassingen (zie daarvoor pagina 23. e.v. van het onderzoeksrapport)liggen op een hoger, vooral politiek niveau, maar zijn nadelig voor de bedrijfsvoering. De toepassing van Open Source oplossingen voor generieke systemen dient daarom zorgvuldig te worden afgewogen op basis van een business case. Met de voorgestelde maatregelen sluit het College volledig aan bij landelijke ontwikkelingen. Deventer kan dit niet in z'n eentje, en zal het op dit vlak ook moeten hebben van de samenwerking met andere gemeenten. Met de voorgestelde maatregelen wordt naar het oordeel van het College op evenwichtige en zorgvuldige wijze een balans aangebracht tussen de huidige uitgangspunten van het ICT beleid binnen de gemeente Deventer en de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan met de (terechte) ambities op het gebied van de toepassing van Open Standaarden en Open Source. Door nu (te) drastisch naar andere, op open source gebaseerde oplossingen te kijken, komt de realisatie van geformuleerde ambities in gevaar en dit zou leiden tot tijdverlies, verlies aan functionaliteit en (aanzienlijke) desinvesteringen bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelde kennis en opgedane praktijkervaringen. Draagvlak Verwacht wordt dat een geleidelijke invoering kan rekenen op meer draagvlak bij de medewerkers. Klanten en relaties, burgers en bedrijven, die in overgrote meerderheid Microsoft produkten gebruiken, moeten er op kunnen rekenen, dat ook deze formaten beschikbaar blijven. Door tegelijk ook landelijke standaarden als ODF (Open Document Format) te ondersteunen, sluiten we niemand uit. Zo zorgen we nu, en in de toekomst, voor de juiste service en dienstverlening. Tot slot willen we hier nog vermelden dat deze nota geheel in overeenstemming is met het actieplan van Staatssecretaris Heemskerk. Financiële consequenties De bovenstaande strategie zal vooralsnog geen financiele consequenties hebben. Aanpak/uitvoering De toepassing van Open Standaarden en Open Source oplossingen en de kaders die daarbij gehanteerd worden, zullen verder worden uitgewerkt in de nog op te stellen I-visie.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid

Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid 2011 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en openscourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies WS-Policy en XACML standaarden voor authenticatie en autorisatie. Datum 5 augustus 2011

Forum Standaardisatie. Expertadvies WS-Policy en XACML standaarden voor authenticatie en autorisatie. Datum 5 augustus 2011 Forum Standaardisatie Expertadvies WS-Policy en XACML standaarden voor authenticatie en autorisatie Datum 5 augustus 2011 Colofon Projectnaam Expertadvies WS-Policy en XACML standaarden voor authenticatie

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Het Heft in Eigen Handen

Het Heft in Eigen Handen Het Heft in Eigen Handen EINDRAPPORT s-gravenhage, 6 maart 2002 Het Heft in Eigen Handen blz 1 INHOUDSOPGAVE 1. Het moment...2 2. Het advies...4 2.1 Het architectuurmodel...4 2.2 Missie en werkvelden van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

1. Beslispunten. 2. Inleiding

1. Beslispunten. 2. Inleiding 1 Aan: MT Van: Kim Daelmans Datum: september 2010 Onderwerp: strategische notitie Helmond heeft Antwoord (aangepaste versie) (eerste versie april 2010 door Desiree Meulenbroek) 1. Beslispunten Gaat het

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voortgang actieplan NOiV

Voortgang actieplan NOiV Voortgang actieplan NOiV Voor u ligt de tweede Monitor NOiV, waarmee het Programmabureau NOiV jaarlijks een actueel beeld schetst van het beleid en de praktijk van de overheden op het gebied van open standaarden

Nadere informatie