Werven Binden Behouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werven Binden Behouden"

Transcriptie

1 Werven Binden Behouden Beleidsplan Juniorencommissie TV Asmunt

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werven... 4 Binden... 5 Onderscheid breedtesport / prestatiesport... 5 Subcommissie breedtesport... 5 Subcommissie prestatiesport... 6 Selectie... 6 Competitie... 7 Een dagdroom... 7 Behouden... 8 Randvoorwaardelijk / ondersteunend... 8 Menskracht... 9 Financiële middelen... 9 Accommodatie... 9 Communicatie

3 Inleiding Het centrale thema van het jeugdbeleid zal de komende jaren zijn het werven, binden en behouden van jeugdleden. Met een steeds groter wordend aanbod van sporten is het belangrijk om de jeugd vroeg kennis te laten maken en te interesseren voor de tennissport. Er zullen allerlei activiteiten moeten worden georganiseerd om kinderen aan de tennissport te laten snuffelen. Na die kennismaking moet ook de opvang binnen de club goed geregeld zijn. Eenmaal over de drempel moet alles erop gericht zijn om jeugdleden aan de vereniging te binden. Daarbij is het noodzakelijk dat er binnen Asmunt voor ieder jeugdlid ruimte is om zich als tennisser maar ook als kind/mens te ontwikkelen. Daarbij moet de aandacht niet alleen gericht zijn op de meest getalenteerde kinderen die onderdeel uitmaken van de selectie, maar moet er ook veel aandacht zijn voor tennis als breedtesport. Tot slot het behouden van leden. Dit is de afgelopen jaren een ondergeschoven kind geweest binnen het jeugdbeleid. De meeste activiteiten waren gericht op de kinderen in de categorie van 6 tot 16 jaar. Er was geen natuurlijke overgang van junior naar (jong-) senior. Dit leidde tot een flink aantal afmeldingen van oudere jeugdleden. Voor het vertrek zijn allerlei logische verklaringen te vinden (studie, werk, andere interesses) maar we hebben binnen de Juniorencommissie (hierna JC) besloten om ons daar niet op voorhand bij neer te leggen. De komende jaren gaat de JC proberen de leden in de categorie van 16+ bij Asmunt betrokken te houden. Wij denken ze daarmee te kunnen behouden bij de club en dat is voor de toekomst van de vereniging een must. Het jongseniorenbeleid zal nader worden uitgewerkt in een jong senioren beleidsplan. Dit algemene jeugdbeleidsplan wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal zaken die randvoorwaardelijk zijn aan het realiseren van het beleidsplan. 3

4 Werven Een bekend Nederlands spreekwoord zegt onbekend maakt onbemind. Nu kinderen niet door successen van Nederlandse tennissers op het wereldtoneel naar de tennisbaan worden getrokken zullen tennisverenigingen zelf veel activiteiten moeten ondernemen om kinderen actief kennis te laten maken met de tennissport. Tennis is een sport waar kinderen op relatief jonge leeftijd aan kunnen beginnen. Momenteel lopen er binnen Asmunt al kinderen van 4 of 5 jaar met een racket rond en de ervaring leert dat dat best te doen is. Het jeugdbeleid van Asmunt zal erop gericht moeten zijn om kinderen op een zo vroeg mogelijke leeftijd kennis te laten maken. Om kinderen kennis te laten maken met tennis zullen allerlei activiteiten ontplooid moeten worden. De afgelopen jaren is enkele keren medewerking verleend aan het kennismakingsprogramma van de Stichting Sportstimulering. Daarbij kunnen kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool gedurende 6 weken lessen bij Asmunt. Deze activiteit wordt de komende jaren zeker gecontinueerd. Asmunt gaat verder actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om jonge kinderen met tennis in contact te laten komen. Daarbij wordt aansluiting gezocht met organisaties die vanwege hun activiteiten al een grote groep kinderen bereiken. Er kan gedacht worden aan samenwerking met: - aanbieders van BSO (Buiten Schoolse Opvang). BSO s bieden kinderopvang aan buiten schooltijd. Door tennis op te nemen in het programma komen kinderen op een natuurlijke manier met de sport in aanraking. - scholen in de buurt van Asmunt (Empel, De Groote Wielen, Maaspoort). Door tennis een onderdeel te laten zijn van het lesprogramma komen kinderen vroeg in contact met tennis. Daarnaast is het ook mogelijk om buiten schooltijd een samenwerking met scholen aan te gaan. - organisaties die jeugdactiviteiten organiseren. Op veel plaatsen worden er in vakanties activiteiten georganiseerd voor kinderen (kindervakantieweken). Door tennis op te nemen in het aanbod vindt een eerste contact met de tennissport plaats. - Gemeente s-hertogenbosch. De gemeente probeert op allerlei manieren om kinderen aan het sporten te krijgen. Dat heeft niet alleen tot doel om kinderen te laten bewegen maar ook om ze zich op sociaal vlak te laten ontwikkelen. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan te sluiten op programma s van de afdeling Sport en Bewegen. - KNLTB. De tennisbond organiseert allerlei activiteiten om kinderen kennis te laten maken met de tennissport. Tot op heden neemt Asmunt vaak een passieve houding in met betrekking tot deze projecten. Door enkele projecten te omarmen mag verwacht worden dat dit ook weer nieuwe kinderen over de vloer brengt. Tot slot zullen er ook allerlei eigen activiteiten ontwikkeld worden om het tennissen bij Asmunt te promoten. Het idee is om daarbij aan te sluiten bij andere activiteiten binnen de Empelse gemeenschap. Te denken valt aan vormen van tennis op de Brink tijdens Koninginnedag of bij andere evenementen. Overigens is het belangrijk dat aansluitend aan de activiteiten ook mogelijkheden worden gecreëerd om te starten met tennis. Nu is het nog wel eens zo dat bij een kennismakingsactiviteit kinderen enthousiast worden voor tennis en vervolgens nog maanden moeten wachten voor ze in kunnen stromen voor tennisles. De ervaring leert dat als je de gelegenheid biedt om direct te starten met lessen de animo om lid te worden aanzienlijk stijgt. Doelstellingen: 1. Ieder jaar zullen 200 kinderen die nog geen lid zijn van TV Asmunt op de banen van de tennisclub kennismaken met tennis. 2. Van die kinderen wordt uiteindelijk 20% lid van Asmunt. 4

5 Binden In het vorige jeugdbeleidsplan stond de volgende visie / missie opgenomen: TV Asmunt heeft een goed florerende jeugdafdeling zowel op prestatief als op recreatief gebied. Daarmee is zij in staat om ook op langere termijn een vereniging te zijn die de concurrentie met andere verenigingen aan kan en daarmee in staat is de continuïteit te waarborgen. Zij doet dit door het aantrekkelijk maken (in de meest brede zin van het woord) voor jeugd om lid te worden en te blijven van TV Asmunt. Op zich is dat een missie waar we ook in dit beleidsplan prima mee uit de voeten kunnen. De afgelopen jaren is er door de JC in samenwerking met de rest van de vereniging al heel veel gerealiseerd. Belangrijke winst daarbij is dat de jeugd binnen de vereniging goed op de kaart is gezet. Daardoor is er thans ruimte om een volgende stap te maken. Om die volgende stap (zowel kwantitatief als kwalitatief) te kunnen maken zullen er een aantal accentverschuivingen moeten plaatsvinden. Onderscheid breedtesport / prestatiesport Om te beginnen zal er een wijziging plaats moeten vinden in de structuur van de JC. De JC is nu binnen Asmunt verantwoordelijk voor alle activiteiten die er op het gebied van de jeugd worden georganiseerd. Waar we in de praktijk tegen aanlopen is dat het lastig is om de prestatieve en de recreatieve aspecten binnen de commissie te combineren. Niet alleen hebben commissieleden meer affiniteit met het ene of het andere aspect, het zijn ook 2 gebieden die een totaal andere aanpak vragen. Om dit op te lossen zal er binnen de JC een tweedeling worden aangebracht. We gaan in de toekomst binnen de JC onderscheid maken tussen activiteiten ten behoeve van breedtesport en prestatiesport. Onder de breedtesport vallen alle activiteiten die nodig zijn om kinderen aan het tennissen te krijgen en ze aan de vereniging te binden. Onder prestatiesport vallen de activiteiten die worden ondernomen om kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten tennissen. Onder de verantwoordelijkheid van prestatiesport vallen onder andere de selectietrainingen, de competitie, de organisatie van de tennislessen, contacten met Simon Tennis, etc. Het aandachtsgebied van de subcommissie prestatiesport heeft grote overeenkomst met die van de voormalige technische commissie (TEC). In eerste instantie zullen de activiteiten van beide subcommissies nog onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de JC plaatsvinden. In een later stadium zal worden bekeken in hoeverre dit een werkbare situatie is of dat er 2 afzonderlijke commissies moeten ontstaan. Subcommissie breedtesport Tennis is een individuele sport. Om kinderen te binden aan de sport én aan de vereniging is het belangrijk om ook verschillende activiteiten te organiseren waarbij een verenigingsgevoel ontstaat en waardoor kinderen zich gebonden voelen aan de vereniging. Er is al enige tijd sprake van een redelijk vast aanbod van breedtesportactiviteiten. Aangezien verandering van spijs doet eten, zal de commissie breedtesport gedurende de planperiode jaarlijks een activiteit toevoegen aan de kalender. Daardoor wordt het aanbod vernieuwd en wordt het nog aantrekkelijker voor de jeugdleden (en hun ouders). Er wordt momenteel weinig vrij getennist door kinderen. Samen tennissen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de jeugdleden als tennisser maar creëert ook clubgevoel. De JC probeert kinderen met elkaar te laten tennissen door het organiseren van husselmiddagen. We gaan hier ook zeker mee door. Om kinderen nog meer de gelegenheid te geven om elkaar op de tennisbaan te ontmoeten zou het goed zijn om een middag (bijvoorbeeld iedere eerste woensdag van de maand) tot Asmuntmiddag te bombarderen. Op die middag kan er getennist worden onder begeleiding. Er is ruimte voor een interne laddercompetitie, kleine toernooitjes of andere activiteiten waarbij tennis centraal staat. Er ontstaat daardoor ook meer clubgevoel. Op die (of andere) middagen is er ook ruimte voor uitwisseling met andere verenigingen, bijvoorbeeld door het spelen van onderlinge wedstrijden buiten KNLTB verband. Geen gedoe met ranking, speelsterktes, formulieren en ingewikkelde wedstrijdprogramma s maar gewoon lekker tennissen! Bij gebleken succes kan het aantal middagen worden uitgebreid. 5

6 Er worden, zoals gezegd, al een flink aantal activiteiten georganiseerd. Daarbij is tennis vrijwel altijd onderdeel van het programma. Om het clubgevoel te vergroten is het ook goed om ten behoeve van de kinderen gezamenlijke activiteiten te organiseren die zich niet of minder op de tennisbaan afspelen. Het is goed denkbaar om ook activiteiten buiten het tennispark te organiseren. Te denken valt aan een kamp of een tennistrip. Alle activiteiten hebben tot doel om meer jeugd aan de club te binden. Concrete doelstellingen van subcommissie breedtesport zijn: - In 2012 bestaat 25% van het ledenbestand uit jeugdleden (is thans nog minder dan 20%) - Ieder jaar een nieuwe breedtesport-activiteit toevoegen aan de kalender - 80% van de jeugdleden neemt meerdere malen per jaar deel aan een activiteit die wordt georganiseerd door de subcommissie breedtesport. - Aantal unieke deelnemers aan Asmuntmiddag bedraagt 25% van het totaal aantal jeugdleden. Subcommissie prestatiesport Selectie Het niveau van de selectie is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Op deze plaats verdient Kjell Brocking samen met zijn collega s van Simon Tennis hiervoor een flinke pluim. De kwaliteit van de tennislessen is goed en de selectiekinderen profiteren daar zeker van. Ook de uitbreiding van de trainingsfaciliteiten van de hoogste selectiegroepen en de uitbreiding van het aantal selectiegroepen van 5 naar 6 hebben hiertoe zeker bijgedragen. Om een volgende stap te maken met de selectie zal er in eerste instantie sprake moeten zijn van verbreding van de basis van de selectiejeugd ( groep 4, 5 en 6) en zal met name de aanpak van de oudste selectiejeugdgroepen (groepen 1, 2 en 3) meer prestatiegericht moeten zijn. Momenteel zitten er bijvoorbeeld in selectiegroep 1 en 2 kinderen die wel dezelfde leeftijd hebben, maar qua speelsterkte flink van elkaar verschillen en dat is eigenlijk een onwenselijke situatie. In selectiegroepen 4, 5 en 6 (leeftijd 6 tot en met 11) zal met name geselecteerd gaan worden op de intrinsieke aanleg van kinderen voor prestatietennis (techniek, motoriek, lerend vermogen en houding). In de selectiegroepen 1 en 2 (14 tot en met 17) komt daar tactiek en motivatie bij. In de twee hoogste groepen komen alleen nog kinderen waarvan de subcommissie prestatiesport de verwachting heeft dat die op 17-jarige leeftijd minimaal speelsterkte 5 hebben. Selectiegroep 3 is feitelijk een overgangsgroep. Aan de kinderen in de selectie worden nadere eisen gesteld voor wat betreft inzet tijdens de training, vrij spelen, deelname aan de competitie en het spelen van toernooien. Op zich is dat niet heel anders dan nu het geval is, alleen zullen de eisen strikter worden gehanteerd. Er zal bovendien een Speler Volg Systeem worden opgezet waarin de selectiejeugd zelf haar activiteiten registreert. Gecombineerd met rapportages van de trainer(s), resultaten in wedstrijden en de evaluatie door de subcommissie prestatiesport wordt een goede basis gelegd om op een verantwoorde manier door te selecteren. In de praktijk zal het selectiebeleid betekenen dat in de groepen 4, 5 en 6 selectietennis nog te combineren is met een andere sport. In groep 1 en 2 is een definitieve keuze gemaakt voor tennis en zijn andere sporten bijzaak. Een strenger selectiebeleid betekent ook dat er meer kinderen teleurgesteld worden omdat hun carrière binnen de selectie op enig moment eindigt. Voor de binding van deze kinderen is het wel van belang dat er adequate opvang is. Nu is het nog te vaak dat een kind dat uit de selectie gaat in een zwart gat valt. Hij/zij is te goed voor leeftijdsgenoten buiten de selectie en het blijkt praktisch vaak onmogelijk om bij Simon Tennis een goede tweede training in te plannen. Mogelijkheden om, voor deze kinderen en andere kinderen die buiten de selectie vallen, een tweede training op te zetten in samenwerking met bijvoorbeeld de sportopleiding aan het Koning Willem 1 college worden momenteel onderzocht. Een laatste punt bij de selectie is de doorstroming. Tennis is een sport waarbij (in tegenstelling tot veel teamsporten) het aantal deelnemers aan een training om praktische redenen gelimiteerd is (in het geval van tennis tot 8 kinderen op 2 banen met 1 tennisleraar). Dit beperkt de mogelijkheden enorm voor kinderen uit lagere groepen om mee te trainen bij de naastgelegen hogere groep. De subcommissie prestatiesport zal onderzoeken in hoeverre door een andere opzet van de trainingen het mogelijk is om de doorstroming te bevorderen. Denk daarbij aan het gelijktijdig door meerdere trainers laten trainen van meerdere selectiegroepen of het opzetten van een roulatiesysteem. 6

7 Door op de hierboven beschreven manier om te gaan met de selectiegroepen wordt beoogd dat het algehele niveau van de selectie stijgt. Hierdoor kan ieder talentvol jeugdlid zich binnen Asmunt als tennisser volledig ontwikkelen. In het geval dat een jeugdlid zich zo goed ontwikkeld dat er binnen de selectie van Asmunt onvoldoende mogelijkheden zijn om verder te groeien zal op individuele basis worden bekeken in hoeverre Asmunt daarbij (door middel van maatwerk) nog kan ondersteunen. Competitie Op het scheidvlak van breedtesport en prestatiesport is er de competitie. In de competitie is voor veel meer kinderen dan alleen de selectiekinderen plaats. Dat is ook een goede zaak want het spelen van wedstrijden zorgt ervoor dat kinderen tennis leuk (gaan) vinden en zich dus gebonden voelen aan de club. De beperking in het aantal teams dat aan de jeugdcompetitie mee kan doen zit in het aantal beschikbare banen. Voor de komende voorjaarscompetitie heeft het bestuur (vooralsnog eenmalig) de JC de ruimte gegeven om gebruik te maken van 7 banen en de minibaan. De andere 2 banen zijn in gebruik voor tennisles. De JC wenst dit uit te breiden zodat vanaf volgend jaar alle (8 + mini) banen beschikbaar zijn voor de competitie. We praten daarbij over 7 middagen waarop gedurende 3,5 uur door senioren geen gebruik kan worden gemaakt van de banen. De selectiejeugd moet gedurende de competitie worden uitgedaagd. Da s goed voor hun ontwikkeling als tennisser. Dat houdt in dat er gestreefd wordt om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten deelnemen aan de competitie. Zodra daar de gelegenheid toe is (volgens de KNLTB-regels) speelt de oudste selectiejeugd in de seniorencompetitie. Ook voor de oudere jeugd, die geen onderdeel (meer) uitmaakt van de selectie, is het goed om competitie te spelen. Zij zullen ook actief gestimuleerd worden om aan de competitie deel te blijven nemen. Momenteel wordt door Asmunt nog met een aanzienlijk aantal teams deelgenomen aan de wintercompetitie. Het rendement hiervan is gering. Er zijn weinig uitdagende wedstrijden doordat zich tijdens de wedstrijddagen vaak een groot niveauverschil openbaart. De subcommissie prestatiesport zal onderzoeken in hoeverre er bij andere verenigingen in de buurt animo is om (eventueel in samenwerking met de KNLTB) in een andere competitievorm wedstrijden te spelen. Ook de mogelijkheid om het winterseizoen te verlengen (7 wedstrijddagen gedurende de winter is wel erg weinig) zal worden onderzocht. Voor de uitstraling van de competitieteams en de verbondenheid van de spelers/speelsters is het goed als er een clubtenue wordt geïntroduceerd. De JC gaat zich inspannen om dit voor de voorjaarscompetitie 2010 uniform te regelen. Concrete doelstellingen van de subcommissie prestatiesport zijn verder: - in 2012 zijn alle seniorenkampioenen binnen de vereniging jonger dan 23 jaar. - Eind 2010, 10 spelers/speelsters in speelsterkte 6, 6 speelsterkte 5, 2 speelsterkte 4 - Eind 2011, 12 spelers/speelsters in speelsterkte 6, 7 speelsterkte 5, 3 speelsterkte 4 - Eind 2012, 14 spelers/speelsters in speelsterkte 6, 8 speelsterkte 5, 4 speelsterkte 4 Een dagdroom Over de toekomst mag je soms dromen dus ook in een beleidsplan is daar best wel ruimte voor. Tot besluit van het onderdeel over binding dus een mooie dagdroom. Zou het niet prachtig zijn om in 2011 op het park van Asmunt een summercamp te organiseren waarbij kinderen gedurende 4 dagen alleen met tennis bezig zijn? Goed voor het niveau van de kinderen, de binding aan en de uitstraling van de club!! 7

8 Behouden Veel kinderen die hun hele tennisjeugd bij Asmunt hebben doorgebracht verlaten op of rond de 18 jarige leeftijd de club. Er ontstaan andere interesses, ze gaan buiten de stad studeren en/of gaan in het weekend werken. Door het vertrek van jeugdleden wordt het daarna ook voor anderen weer minder interessant om lid te blijven, er zijn immers nauwelijks leeftijdsgenoten. In deze leeftijdsgroep is er nauwelijks meer instroom van buitenaf. Het is dus van groot belang om jong-senioren te behouden. De afgelopen jaren is geprobeerd om jong-senioren te behouden door een goedkope lidmaatschapsvorm te introduceren in de vorm van een studentenlidmaatschap. Gebleken is dat alleen deze financiële prikkel niet voldoende is om ze voor Asmunt te behouden. Voor Asmunt is dat jammer. Niet alleen omdat de club dan een lid verliest waarin het tijd (en geld) heeft geïnvesteerd, maar ook omdat er een gat ontstaat tussen de jeugd en senioren. Verder vertrekt met een jongsenior ook een lid dat het kader van de toekomst kan zijn. De JC zal het komende jaar jong-seniorenbeleid ontwikkelen. De doelstelling daarbij is om de uitstroom van jeugdleden vanaf 16 jaar te beperken en deze specifieke ledengroep voor Asmunt te behouden. Dat zullen we gaan doen door aanbod te creëren dat specifiek gericht is op jong-senioren. Zonder hierop vooruit te willen lopen toch al enkele schoten voor de boeg. Te denken valt aan: - opzet van een wedstrijdvorm waarbij 18 tot 25 jarigen elkaar treffen (in samenwerking met KNLTB en/of met andere Bossche verenigingen) - opzetten van trainingsgroepen voor specifiek jong-senioren. Daarbij wordt zowel aanbod gecreëerd voor de recreatieve als de prestatieve tennisser. - onderzoeken van mogelijkheden om met andere clubs samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld het gezamenlijk formeren van competitieteams. - meerdaagse uitwisseling met buitenlandse verenigingen Randvoorwaardelijk / ondersteunend Ik hoor de lezer denken. Mooie plannen maar hoe gaat Asmunt die realiseren?! Natuurlijk zijn er voorwaarden en de belangrijkste zaken die randvoorwaardelijk of ondersteunend zijn aan het realiseren van de doelstelling van het jeugdbeleid zullen hierna worden besproken. Menskracht De JC bestaat momenteel uit 8 enthousiaste vrijwilligers. De activiteiten van de JC kosten stuk voor stuk tijd, in de meeste gevallen zelfs veel tijd. Tot op heden worden de activiteiten vrijwel allemaal georganiseerd en begeleid door de leden van de JC. Een (structurele) uitzondering daarop is het Open Jeugd Toernooi dat door een speciale commissie wordt georganiseerd. Verder worden enkele activiteiten georganiseerd door het Whoz Next Team, waarbij overigens nog wel ondersteuning door de leden van de JC wordt verleend. Deze manier van werken legt een zwaar (en doorlopend) beslag op de leden van de JC. Dit is feitelijk onwenselijk als er nog ruimte moet zijn voor nieuw beleid en activiteiten. Daarom zullen we af moeten stappen van de werkvorm waarbij de gehele JC zich bezighoudt met de organisatie van evenementen. Binnen de groep die zich bezig houdt met de breedtesportactiviteiten zullen de leden van de commissie ieder enkele activiteiten tot hun verantwoordelijkheid gaan rekenen (JC-leden adopteren activiteiten). Zij organiseren deze activiteit met mensen buiten de JC (ouders en andere vrijwilligers). In de vergadering van de commissie worden de activiteiten wel besproken maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij degene die de activiteit trekt. Tijdens de uitvoering van de activiteit wordt er ondersteuning verleend door ouders, andere vrijwilligers (en indien gewenst andere leden van de JC). 8

9 Ook binnen de groep die zich bezig houdt met de prestatiesport zal een onderlinge taakverdeling worden aangebracht. Hierbij zal echter door de leden van de commissie veel meer gezamenlijk worden opgetreden. De activiteiten staan ook nadrukkelijker met elkaar in verband en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De hoofdtrainer van Asmunt is vanuit zijn functie lid van deze commissie. De menskracht voor de activiteiten van de JC zal dus deels van ouders en andere vrijwilligers moeten komen. Om ouders te informeren over onze plannen zal het jeugdbeleidsplan actief aan iedereen verstrekt worden met een oproep om een bijdrage te leveren aan de activiteiten. Flink wat ouders wonen de trainingen/activiteiten van hun kinderen bij en zijn dus al veel tijd aanwezig bij Asmunt. Aan de JC om ze ervan te overtuigen dat ze die tijd zeer zinvol kunnen besteden door in en om het paviljoen actief te zijn voor de activiteiten van de JC. Daar waar opleiding nodig is om activiteiten goed uit te voeren (bijv. competitieleiders) zal Asmunt de kosten voor haar rekening nemen. Overigens moet ook de rol van de oudere (selectie) jeugd niet moeten worden onderschat. Zij zullen door de JC moeten worden uitgedaagd om zich al op jeugdige leeftijd te ontwikkelen tot kaderleden. Dat kan in organisatorische zin maar ook in speltechnische zin. Whoz Next is een mooi voorbeeld hoe de Asmunt jeugd uitstekend in staat blijkt om met enige ondersteuning een activiteit voor jonge leden te organiseren. Ook zijn de eerste stappen gezet om talentvolle jeugd in te zetten als trainers/begeleiders van groepen. De ervaringen hiermee zijn positief. Veel van deze activiteiten kunnen waarschijnlijk worden ingepast in de maatschappelijke stages die in vele onderwijsvormen verplicht zijn. Hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten. Een andere manier om ondersteuning te vinden kan liggen in het aangaan met samenwerking met scholen waardoor meer leerlingen stage kunnen lopen binnen Asmunt en wij hen in kunnen zetten bij de begeleiding of organisatie van activiteiten. Eerste contacten met KW1C zijn gelegd. Financiële middelen Hoewel dit beleidsplan de nodige ambities worden uitgesproken, denkt de JC dat deze allemaal binnen de huidige begroting kunnen worden gerealiseerd. De werkzaamheden zullen vooral met vrijwilligers worden uitgevoerd. Een intensiever gebruik van de accommodatie levert geen extra kosten op. Daar waar activiteiten door betaalde krachten worden uitgevoerd of anderszins kosten met zich meebrengen, dan zullen de kosten worden omgeslagen over de deelnemers. Accommodatie Binnen Asmunt is het streven om een 4 sterren uitstraling te geven aan het tennispark. Aan de buitenkant zijn we daar de afgelopen jaren uitstekend in geslaagd. De banen verkeren in uitstekende conditie en de minibaan is op initiatief van een actieve commissie in no-time uit de grond gestampt. Ook de speelfaciliteiten hebben een geweldige upgrade meegemaakt. Aan de binnenkant van het paviljoen valt nog wel het een en ander te winnen. Het paviljoen is erg ingesteld op de seniorenleden. Samen met de commissie die zich bezig houdt met de herinrichting van het paviljoen zal de JC bekijken In hoeverre het paviljoen ook voor de jeugdleden een echt thuishonk kan worden. Communicatie Voor de communicatie met de jeugdleden is het belangrijk om gebruik te maken van moderne technieken. De JC zal initiatieven nemen om te komen tot een website voor de jeugd. Onderzocht moet worden of dit kan binnen de bestaande website of dat er een afzonderlijke website wordt opgezet. Te denken valt verder te denken aan een Asmunt Hyves en een mailnieuwsbrief. 9

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL 2016-2018 30 mei 2016 Versie 4.0 Jeugdcommissie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Toelichting... 4 3. Jeugdtennis in Nederland... 5 4. Jeugdbeleid

Nadere informatie

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau!

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Jeugdbeleid Het jeugdbeleid van TVO OOSTVOORNE is vooral gericht op de volgende hoofddoelstelling: TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Om

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan TV Asmunt

Jeugdbeleidsplan TV Asmunt Jeugdbeleidsplan TV Asmunt 2014-2017 ASMUNT TENNISKIDS ON TOUR Opgesteld door TEC en Jeugdcommissie TV Asmunt Jeroen v/d Dussen, Kjell Bröcking en Rein Richters November 2013 Inleiding TV Asmunt is al

Nadere informatie

activiteiten activiteiten

activiteiten activiteiten Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood Ontdekken Ontmoeten: vrienden Tenniskids vereniging Tenniskids programma:

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN.

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. Beleidsplan -2010 / Tennisvereniging Hoorn 1 Dit beleidsplan is in haar eerste versie in december 1996 tot stand gekomen. Vervolgens heeft een eerste herziening plaatsgevonden

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze Jeugdbeleidsplan TC de Helze 2014-2017 Jeugd beleidsplan TC de Helze Inhoud VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: DE HUIDIGE SITUATIE... 4 HOOFDSTUK 2: VISIE EN DOELEN... 5 HOOFDSTUK 3: SWOT... 6 HOOFDSTUK 4: JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders)

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders) Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood t/m 9 jaar Ontmoeten: vrienden Tenniskids programma: www.tenniskids.nl

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam Januari 2015 I N H O U D Inleiding...3 1. De jeugdcommissie...4 2. Het jeugdtennis en de omgeving...4 3. Algemeen beleid T.C.T.O.E.G. Rotterdam...4 4. Jeugdbeleid...4

Nadere informatie

Selectieplan

Selectieplan Selectieplan 2016-2018 Inhoud Inhoud... 2 Introductie... 3 Wat verstaan we onder selectiebeleid... 3 Waarom een selectie en een selectieplan?... 3 Doelstellingen:... 4 Selectiegroepen... 4 Jeugdselectie...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. Visie bestuur 1.3. Doel 2. Betrokkenen 2.1. Inleiding 2.2. Bestuur 2.3. Jeugdcommissie en WhoZnext 2.4.

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1 1 Agenda Intro Waarom een nieuwe aanpak? Jeugdbeleid Kastelse Tennisclub Praktische organisatie en planning Concretisering Gewijzigde insteek Tennis Vlaanderen Nieuw: recreatief Dubbelcriterium Tarieven

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

L.T.V. Almere

L.T.V. Almere L.T.V. Almere Jeugdbeleidsplan 2017-2022 Lawn Tennis Vereniging Almere Jeugdbeleidsplan Vastgesteld door de Jeugdcommissie op 21 februari 2017 1 Aanleiding 2 Doelstellingen & Overwegingen 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Beleidsplan 2016-2019 Fit For Future Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Inleiding Voor het bepalen van een duidelijke visie voor de NTC 2016-2019 is een nieuw beleidsplan een logisch vervolg. Welke

Nadere informatie

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev" SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC CS LO- '2.» Cl 4 5 m OM O D M \ HISTORIE TENNIS IN MAASLAND TV M (1964) KNLTB vereniging Nu: 3 banen met 270 leden De Commandeur (1980) Recreatieve vereniging Nu: 9 banen 1140 leden Duo lidmaatschap

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern Jeugd(selectie)beleid LTC Vleuten de Meern Leeftijdsindeling KNLTB - tenniskids De vereniging LTC Vleuten De Meern Een grote vereniging die ook prestatief tennis wil spelen Normen en waarden van sportief

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

organiseer een programma voor starters

organiseer een programma voor starters organiseer een programma voor starters 1 Pagina 1 van 11 1 1 Introductie... 3 2 Waarom vormen senioren een interessante doelgroep?... 3 3 Wat willen starters?... 4 a. Leren... 5 b. Ontmoeten... 6 c. Binden...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maart 2016 versie 1.1 JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO 2016-2020 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Namens de jeugdcommissie Annemiek van Zuilekom in samenspraak met Patrick Visser

Nadere informatie

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM vastgesteld door het Bestuur van TC Leerdam d.d. 5 september 2012 van de Jeugdcommissie van TC Leerdam Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling selectiebeleid Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan TC Capelle

Jeugdbeleidsplan TC Capelle Jeugdbeleidsplan TC Capelle 2016-2018 Datum: 1-2-2016 Versie: 2.6 Auteurs: Jeugdcommissie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanleiding... 4 2. Doelstellingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Recreatief tennis...

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol.

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol. Media en pers Mediacontacten en persberichten Het KNLTB Schooltennistraject gaat starten in uw gemeente ism. tennisvereniging [naam tennisvereniging]. Het is van groot belang dat dit in uw eigen omgeving

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d TENNIS PROMOTOR NAJAARSWEG 17 7532SK ENSCHEDE 053 2600112 info@tennispromotor.nl www.tennispromotor.nl Inleiding Ledenwerving is voor iedere tennisvereniging

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel 2015 2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 5 Algemeen 5 Organisatiestructuur 5 1.2. De jeugdcommissie 5 Training 5 Hoofdstuk 2 7 Aanleiding 7 Hoofdstuk 3 7

Nadere informatie

Visie op de toekomst van het Nederlandse competitietennis

Visie op de toekomst van het Nederlandse competitietennis Visie op de toekomst van het Nederlandse competitietennis Waarom Competitie Nieuwe Stijl? Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Daarmee mag je het

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID. 1.

Jeugdbeleidsplan. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID. 1. Clubgebouw De Zandschoppe Varsseveldseweg 62a 7131 JA Lichtenvoorde 0544-379962 www.litac.nl Jeugdbeleidsplan 1. ALGEMEEN JEUGDBELEID 1.1 Inleiding Omdat de jeugd een belangrijke plaats in neemt binnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

De prestatieve jeugd. Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis

De prestatieve jeugd. Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis De prestatieve jeugd Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis Doel Doel is om talenten voor de verenigingen te behouden. Beoogde niveau dat behaald zal worden is jeugdranglijsttoernooi (JRT). Competitie

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie

Doel: Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen. Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie Communicatieplan Technische Commissie BC de Zwaluwen Dit plan beschrijft achtereenvolgens: 1. het belang (doel) van een goede communicatie 2. de te onderscheiden doelgroepen, 3. de verschillende boodschappen,

Nadere informatie

Beleidsplan ten behoeve van de breedtesport - Handbalvereniging Hercules te Den Haag

Beleidsplan ten behoeve van de breedtesport - Handbalvereniging Hercules te Den Haag Beleidsplan ten behoeve van de breedtesport - Handbalvereniging Hercules te Den Haag Inleiding De breedtesport commissie heeft, in navolging van het beleidsplan ten aanzien van de jeugd en de topsport

Nadere informatie

1. Algemene informatie TV Smashing 89

1. Algemene informatie TV Smashing 89 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie TV Smashing 89... 3 2. De jeugdcommissie... 4 3. TennisKids... 5 4. Tennislessen... 8 5. Competitie... 10 6. Toernooien... 13 7. JeugdPlan... 14 8. Bijlagen... 16 1.

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Kunstijsbaan. Indoor Sportcentrum Eindhoven. Golf & Country Club de Tongelreep. F.C. Eindhoven PSV HONKBAL

Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Kunstijsbaan. Indoor Sportcentrum Eindhoven. Golf & Country Club de Tongelreep. F.C. Eindhoven PSV HONKBAL Sponsoring bij THES Kunstijsbaan Pieter van de Hoogenband Zwemstadion Indoor Sportcentrum Eindhoven Golf & Country Club de Tongelreep F.C. Eindhoven Hockey EMHC en Oranje Zwart PSV HONKBAL THES Tennis

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond)

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) De OGTB organiseert een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Uit deze brochure blijkt dat de aandacht van de OGTB zowel naar de jeugd als naar de

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017

Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 Beleidsplan HLTC De Kuil 2013-2017 1. Inleiding Ten behoeve van de continuïteit van de vereniging en als leidraad voor toekomstige besturen heeft het bestuur een beleidsvisie opgesteld. Uitgangspunt vormde

Nadere informatie

Informatie over het combi-lidmaatschap

Informatie over het combi-lidmaatschap Informatie over het combi-lidmaatschap Rood kinderen kunnen met een gecombineerd lidmaatschap zo vaak mogelijk lessen als ze willen (een, twee, drie, of vier keer per week). Voor Oranje, Groen en Geel

Nadere informatie

Tennisvereniging De Hopbel. Jeugdbeleidsplan. Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging. versie maart Tennisvereniging De Hopbel

Tennisvereniging De Hopbel. Jeugdbeleidsplan. Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging. versie maart Tennisvereniging De Hopbel Tennisvereniging De Hopbel Jeugdbeleidsplan Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging versie maart 2017 Tennisvereniging De Hopbel Inleiding Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het bekende

Nadere informatie

JEUGDBELEID. Jeugdtennisopleiding TENNISVERENIGING HOORN. Jeugd Beleidsplan Tennisvereniging Hoorn 1

JEUGDBELEID. Jeugdtennisopleiding TENNISVERENIGING HOORN. Jeugd Beleidsplan Tennisvereniging Hoorn 1 JEUGDBELEID Jeugdtennisopleiding TENNISVERENIGING HOORN. Jeugd Beleidsplan Tennisvereniging Hoorn 1 Inhoudsopgave Verantwoording...2 Doelstelling...3 Meetbare punten...3 Minimale eisen...4 Schematische

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

HTC SON Samen op weg naar de top

HTC SON Samen op weg naar de top HTC SON 2000 Samen op weg naar de top Sponsorbrochure 2017 Over ons Tennisvereniging HTC Son is gelegen aan de rand van Son en Breugel. Op ons park liggen 10 kunstgras all-weather banen en 2 minibanen,

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugd OTC De Warande

Beleidsplan Jeugd OTC De Warande Beleidsplan Jeugd OTC De Warande 1 Aanleiding en doelstelling In de ALV van 15 mei 2012 is aangegeven dat er behoefte is aan een jeugdbeleidsplan. Hoofddoelstelling van het opstellen van dit plan is het

Nadere informatie

Brochure: activiteiten informatie OGTB.

Brochure: activiteiten informatie OGTB. Brochure: activiteiten informatie OGTB. Inleiding Voor u ligt informatie van de activiteiten van OGTB. Deze informatie is voor het eerst uitgegeven in 2006, ook wel bekend geworden onder de naam: het groene

Nadere informatie

TV Wolfsbosch Jeugdplan

TV Wolfsbosch Jeugdplan TV Wolfsbosch Jeugdplan 2015-2018 - 1/11 - 1. INLEIDING 3 2. CONSTATERINGEN 3 3. DOELSTELLINGEN 4 4. OPVANG VAN DE JEUGD 4 5. TRAINING 4 6. SOORTEN TRAININGEN 5 6.1. Tenniskids Rood 6 6.2. Tenniskids Oranje

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Wordt u ook partner en sponsor van de LTV Soesterberg?

Wordt u ook partner en sponsor van de LTV Soesterberg? VERGROOT UW ZICHTBAARHEID Wordt u ook partner en sponsor van de LTV Soesterberg? Versie: Maart 2014 Inleiding In deze brochure laten wij u graag kennismaken met onze tennisvereniging, de LTV Soesterberg,

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

2. De activiteiten. 3. Toernooien

2. De activiteiten. 3. Toernooien Sponsoring 1 2 1. De vereniging Tennisvereniging De Hogt is opgericht op 1october 1985 Op 1 april 2007 telde de vereniging onderstaande leden: - 110 jeugdleden (mini s) t/m 17 jaar - 540 senioren De vereniging

Nadere informatie

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans Sporters EXperience KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden 2 VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden en

Nadere informatie

KNLTB Trainerscongres. Erik Poel

KNLTB Trainerscongres. Erik Poel KNLTB Trainerscongres Erik Poel Urgentie Doelstellingen Meer mensen meer tennissen Vitale clubs Passend sportaanbod Leden binden! Leden blijven minder lang lid Sportgedrag verandert Speelplan Set 1 Set

Nadere informatie

Informatieboekje. laadlaa2

Informatieboekje. laadlaa2 1 I Informatieboekje Voorwoord...3 Jeugdactiviteiten...4 Jeugdlid...4 Ledenpas...4 Clubblad...5 Inzet ouders...5 Tennisles...5 Extra training...5 Rackets...6 Spelenderwijs leren tennissen...6 Ik zit op

Nadere informatie