De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De do s en dont s omtrent de nieuwe wetgeving"

Transcriptie

1 De d s en dnt s mtrent de nieuwe wetgeving Abnnementenland januari 2011 De wet is p 30 nvember 2010 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking per 1 januari Vr wie geldt de nieuwe wet? De wet is alleen van tepassing p cnsumenten. Het factuuradres is hierbij leidend vr het hanteren van de nieuwe wet f de huidig geldende regels. Vr zakelijke abnnees gelden de regels van het verbintenissenrecht. Als het factuuradres p naam van een bedrijf staat, is er sprake van een zakelijk abnnement. Z niet, dan is er sprake van een cnsument en geldt de nieuwe wet. Als een bedrijf de factuur betaalt, kan het abnnement wel degelijk naar een huisadres verznden wrden. Er blijft dan echter sprake van een zakelijk abnnement. Ok ZZP er en/f VOF s wrden gezien als zakelijke abnnees. Tenzij de factuur naar het privéadres wrdt verznden (znder bedrijfsnaam!). Dan wrden zij gezien als een cnsument. Belangrijke begrippen en regels Hgfrequente bladen Een hgfrequent blad verschijnt 12x f meer per jaar. De pzegtermijn mag maximaal 1 maand zijn. Laagfrequente bladen Een laagfrequent blad verschijnt minder dan 12x per jaar. De pzegtermijn mag maximaal 3 maanden zijn. Stilzwijgend verlengen Stilzwijgend vrtzetten dr middel van verlengen (van bepaalde tijd naar bepaalde tijd) mag met maximaal 3 maanden met een pzegtermijn van 1 maand. De abnnementsperide is dan 3 maanden. Dit is een vaste termijn en kan niet tussentijds beëindigd wrden. Dit is gelijk bij zwel hgfrequente als laagfrequente bladen. Stilzwijgend mzetten Stilzwijgend vrtzetten dr middel van mzetten (van bepaalde tijd naar nbepaalde tijd) met een pzegtermijn van maximaal 1 maand (bij laagfrequente bladen is dit 3 maanden). Dit is geen vaste termijn en kan tussentijds beëindigd wrden. Bij tussentijds beëindiging heeft de abnnee recht p restitutie van eventueel teveel betaalde abnnementsgelden. Vr tussentijdse beëindiging mgen administratieksten in rekening gebracht wrden. Uitdrukkelijk aangegaan abnnement De abnnee heeft een abnnement afgeslten vr bepaalde tijd f vr nbepaalde tijd. De abnnee heeft zelf het abnnement aangevraagd f is ingegaan p een aanbd van de uitgever. Wanneer het m een abnnement van nbepaalde tijd gaat, bedraagt de pzegtermijn 1 maand. De abnnee is dan niet gebnden aan een vraf bepaalde abnnementsperide. Wanneer het m een abnnement van bepaalde tijd gaat, bedraagt de pzegtermijn respectievelijk k maximaal 1 f 3 maanden (bij een laagfrequent blad), maar pas nadat het eerste jaar vrbij is. De abnnee is dan gebnden aan een abnnementsperide van minimaal 1 jaar.

2 Abnnement vr bepaalde tijd (>1 jaar) Abnnementen vr een langere peride dan 1 jaar zijn tegestaan. Wel is het de abnnee tegestaan het abnnement na het eerste jaar te beëindigen met een maximale pzegtermijn van 1 f 3 maanden. De uitzndering hierp is een abnnement waarvan de uitgever kan aantnen dat de abnnee een aanzienlijk vrdeel heeft ntvangen in de vrm van een krting f een welkmstgeschenk. Dan met de abnnee wel de bepaalde abnnementsperide uitdienen. LET OP: er wrdt nergens aangegeven wat een aanzienlijk vrdeel is. Opzegvrwaarden Abnnementen, bewust aangegaan, van 12 maanden f krter, kunnen niet tussentijds wrden beëindigd. Op een rechtsgeldige manier stilzwijgend verlengde abnnementen (maximaal 3 maanden) hebben geen mgelijkheid vr tussentijds beëindigen. Stilzwijgend mgezette abnnementen mgen tussendr beëindigd wrden, waarbij de uitgever maximaal 1 maand pzegtermijn met hanteren bij hgfrequente bladen en maximaal 3 maanden bij laagfrequente bladen. Een abnnee mag niet meer gehuden wrden aan een bepaalde peride vr het pzeggen van zijn/haar abnnement, bijvrbeeld pzeggen kan alleen tussen 2 en 3 maanden vóór het eindigen van uw abnnementsperide. Al zegt men dezelfde dag p, dan met dit als pzegging wrden beschuwd. De wijze van pzeggen met (mag!) hetzelfde zijn als de wijze van aanmelden. De wet geeft aan dat een abnnee p dezelfde wijze met pzeggen als er is aangemeld. Aangemeld via antwrdkaart (schriftelijk) is k pzeggen schriftelijk etc. etc. De vraag is natuurlijk wie erbij gebaat is m hieraan vast te huden. Aangeraden wrdt m alle vrmen van afmelden te te staan. Dit schept duidelijkheid bij zwel de abnnee als de uitgever en vrkmt gefrustreerde (ex-)abnnees. Verenigingen De wet is niet van tepassing p een tijdschrift dat deel uitmaakt van een verenigingslidmaatschap. Het gaat dan m het lidmaatschap van de vereniging. Online uitgaven Hier is in de wet niets ver gedefinieerd, echter de aanbeveling van het NUV is m deze te behandelen als een tijdschriftabnnement. Abnnementsperide en facturatie De abnnementsperide (en dus de lptijd) staat ls van de factuurperide. D.w.z. dat de abnnee bijvrbeeld een abnnement kan hebben dat lpt van januari t/m december, maar dat er per kwartaal gefactureerd wrdt f andersm. Pref- en kennismakingabnnementen Een kennismaking- f prefabnnement mag nit verlengd wrden. Dit srt abnnementen zijn vr een bepaalde tijd aangegaan. Er is geen definitie vastgesteld van een pref- f kennismakingsabnnement. Het gaat m abnnementen van een vraf bepaalde krtere duur tegen een lager tarief. Buitenlandse abnnees Op de buitenlandse abnnees zijn de Nederlandse wetten van tepassing. De verwerking van het blad vindt in Nederland plaats, tenzij er aangegeven is dat er een ander recht van tepassing is.

3 Cllectieve abnnementen Cllectieve abnnementen staan veelal p naam van een vereniging f bedrijf. Dit zijn dus veelal zakelijke abnnees. Dan geldt het verbintenissenrecht. Overige infrmatie Val je nder de wet als je niet uitgeeft in perides maar in edities? Ja Wrden kwartaal en halfjaar abnnementen gezien als prefabnnement? Nee, deze wrden gewn gezien als abnnementen vr bepaalde tijd. Bestaat er een kans dat de uitznderingen vr bv. zakelijke abnnementen afgeschaft wrden? Daar is ng niets ver bekend. De uitznderingen binnen de wet wrden wel na 2 jaar geëvalueerd. De pzegmgelijkheden meten gelijk zijn aan aanmeldmgelijkheden. Betekent dit dat als er een inschrijffrmulier p de website staat er k een pzegfrmulier met zijn? Of is een link met een e- mailadres dan geneg? Hierver wrdt in de wet niets beschreven. De wet heeft tt del pzeggen vr de abnnee gemakkelijk te maken. Een link naar een adres is k gemakkelijk, dus naar alle waarschijnlijkheid is dit k prima. Gelden vr gratis abnnementen dezelfde regels? Vr CC gelden immers k al bepaalde regels, dus wrdt dat een cmbinatie, f vallen ze hier buiten? Als er een cnsumenten relatie is (p basis van verzendadres, want van een factuuradres is hier drgaans geen sprake), dan geldt de wet. Bij een zakelijke relatie niet. He hg mgen de administratieksten zijn bij het terugstrten van gelden. Mag je dit gewn van het terug te strten bedrag inhuden? Dit is een meilijk punt; de wet vrziet hier niet in, maar de kans bestaat dat administratieksten al snel gezien wrden als een bete. En dat is niet tegestaan. Wat waarschijnlijk wel mag, is bij restitutie verrekenen van het financiële vrdeel dat een abnnee krijgt bij een jaarabnnement t..v. kwartaalbetalingen. Abnnementen via verenigingen: zijn dat dan allemaal zakelijke abnnementen? De verzending vindt wel plaats naar privé adressen. Dat is afhankelijk van het factuuradres, want deze wet gaat uit van het factuuradres. Dus als het factuuradres een vereniging is, dan wrdt het gezien als een zakelijk abnnement. Als de vereniging een abnnement afneemt bij een uitgever, dan is er sprake van een zakelijk abnnement en geldt de wet niet. Swies geldt de wet niet vr verenigingen die een tijdschrift aanbieden als nderdeel van het lidmaatschap.

4 De nieuwe wet in de praktijk Vrbeeld 1 Een abnnement p Jan van december 2011 tt en met eind nvember 2012 met de vrwaarden: 12 maanden abnnement Opzegtermijn is 3 maanden Tt wederpzegging d.w.z. mzetting in bepaalde tijd Na mzetting 3 maanden pzegtermijn Jan verschijnt 11x per jaar De abnnee zegt p in ktber Wanneer eindigt het abnnement? Antwrd 1 De nieuwe wet gaat definitief in per 1 januari 2012 en kent geen vergangsperide. Ok vr abnnementen die eerder aangegaan zijn, geldt de nieuwe wet per 1 januari Dan wrden de abnnementsvrwaarden autmatisch aangepast naar de nieuwe wetgeving. De pzegtermijn van 3 maanden in het uitdrukkelijk aangegaan eerste abnnement is geldig. Jan is een laagfrequent blad en 3 maanden zu zelfs zijn tegestaan na stilzwijgende mzetting. Zegt de abnnee te laat p, zals in deze casus, dan wrdt het abnnement stilzwijgend vrtgezet. De pzegging verdwijnt daarmee echter niet, maar wrdt 'meegenmen'. In dit geval eindigt het abnnement dan alsng 3 maanden na de mzetting. Vrbeeld 2 Een abnnement p maandblad Elle Eten. Het abnnement is nline afgeslten met de vrwaarden: 24 maanden tt wederpzegging Stilzwijgende mzetting in nbepaalde tijd Premie vr de abnnee is een Le Creuset Stfpan Elle Eten verschijnt 6x per jaar De abnnee zegt na 15 maanden telefnisch p i.v.m. een streng dieet. Wanneer eindigt het abnnement? Antwrd 2 De abnnee mag wél na 15 maanden pzeggen, maar in dit geval is hij gehuden aan de abnnementsperide van 24 maanden. Dit mdat de uitgever aan kan tnen dat de abnnee daadwerkelijk vrdeel heeft gehad (dure premie/ veel krting), dus in dit geval de stfpan. Het abnnement lpt dan gedurende de peride dr. De uitgever heeft immers k verplichtingen aangegaan. Wanneer in dit vrbeeld geen sprake was geweest van een krting f een premie, dan had de abnnee 3 maanden pzegtermijn gehad i.v.m. de verschijningsfrequentie van 6x per jaar. Indien dit 12x f meer per jaar was geweest, dan was de pzegtermijn slechts 1 maand geweest.

5 Vrbeeld 3 Een abnnement p TpGear. Het abnnement is nline afgeslten vr een peride van 12 maanden met de vrwaarden: Tt wederpzegging Stilzwijgende verlenging van 3 maanden Opzegtermijn van 1 maand De abnnee zegt 5 weken vr de einddatum per p De uitgever stuurt 2 weken vr einddatum een met een speciaal aanbd: 24 maanden verlenging inclusief premie, een racedag p Zandvrt De abnnee gaat per akkrd met het speciale aanbd TpGear verschijnt 12x per jaar Wat is de eerste mgelijkheid vr de abnnee m het abnnement te beëindigen? Antwrd 3 Het abnnement zu na de eerste 12 maanden zijn beëindigd wanneer de uitgever niets had ndernmen. De abnnee gaat echter via akkrd met de nieuwe aanbieding (uitdrukkelijke verlenging). De abnnee is daardr gebnden aan het nieuwe abnnement. Vrbeeld 4 Een abnnement p Dnald Duck is via de website aangevraagd met de vrwaarden: Tt wederpzegging Stilzwijgende verlenging van 3 maanden Opzegvrwaarden: 1,5 maand vóór de einddatum pzeggen per aangetekende pst Dnald Duck verschijnt 52x per jaar De abnnee zegt 1 maand vr het einde telefnisch p. Wanneer eindigt het abnnement? Antwrd 4 Het abnnement is na 12 maanden beëindigd. De pzegvrwaarden van de uitgever zijn veel te lang en dus niet wettig. De pzegtermijn mag maximaal 1 maand zijn en er mag niet een specifieke pzegperide aangewezen wrden. De abnnee heeft zich gehuden aan de wettelijke termijn van de wet. De abnnee had eigenlijk cnfrm de wet via de website p meten zeggen, maar mdat de pzegtermijn niet wettelijk is, is er dr de abnnee pgezegd en met het abnnement beëindigd wrden. Vrbeeld 5 Een prefabnnement p Vrij Nederland met de vrwaarden: Prefabnnement van 6 maanden Stilzwijgende verlenging van 2 maanden Opzeggen kan alleen in de laatste maand Vrij Nederland verschijnt 52x per jaar De abnnee zegt p direct na het aanvragen van het abnnement. Wanneer stpt het abnnement. Antwrd 5 Dit abnnement is een prefabnnement (kennismakingsabnnement). Een prefabnnement mag cnfrm de wet niet drlpen. Wel mag de uitgever vr het einde van het abnnement cntact pnemen met de abnnee en een nieuwe aanbieding den. De abnnee kan dan gebruik maken van het nieuwe aanbd.

6 Vrbeeld 6 Een abnnement van een accuntantskantr p Update Fiscaal met de vrwaarden: Een abnnement van 24 maanden Tt wederpzegging Stilzwijgende verlenging met 12 maanden Opzegtermijn is 3 maanden Opzeggen met schriftelijk De abnnee zegt 2 maanden vr het einde schriftelijk p. Wanneer stpt het abnnement? Antwrd 6 Het betreft een zakelijk abnnement, dus de wet is niet geldig. Het accuntantskantr is te laat met pzeggen. Het accuntantskantr wrdt weer gehuden aan een 12 maanden abnnement. Marketingactiviteiten nder de nieuwe wetgeving De verwachting is dat er een aantal trends waarneembaar zullen zijn. 1. De gemiddelde lptijd van een abnnement wrdt krter Abnnees kunnen sneller een abnnement beëindigen. Aan de uitgever de taak m te zrgen dat zveel mgelijk abnnees zich verbnden blijven velen met zijn magazine. Dit kan dr.a. het belnen van truwe abnnees en het steeds pnieuw aanbieden van (twee)jaarabnnementen aan abnnees wiens abnnement aflpt. 2. Het abnneebestand wrdt zuiverder Gezien het feit dat er geen f minder abnnees gebnden zijn aan een tijdschrift, dat ze eigenlijk niet (meer) willen ntvangen, wrdt het abnneebestand zuiverder en beter te gebruiken vr adverteerders. 3. Er vindt mgelijk een verschuiving plaats van lsse verkp naar abnnementen Aangezien een abnnement gemakkelijker en sneller te beëindigen is, zullen ptentiële abnnees die altijd een magazine kchten in de lsse verkp, er gemakkelijker te vergaan m een abnnement te nemen. Het is dus van belang m in de lsse verkp het nemen van een abnnement te stimuleren, dr middel van scherpe aanbiedingen en aantrekkelijke geschenken. 4. Abnnementen wrden duurder Het abnnementenbeheer wrdt cmplexer en dus duurder. Er zijn meer cntactmmenten ndig vr eenzelfde lptijd én meer geschenken c.q. krtingen. Deze extra ksten zullen wrden verhaald p de abnnee. Vlgens Paul Pstma (Paul Pstma Marketing Cnsultancy) geldt de AIDA regel bij het nemen van een tijdschriftabnnement niet, maar hebben we het ver ADIA. In therie (AIDA) Attentin Interest Desire Actin De realiteit (ADIA) Actin (men neemt eerst een abnnement) Desire (ntwikkelt daarna het verlangen) Interest (en de interesse) Alibi (men verzint als laatste een excuus waarm het abnnement is afgeslten)

7 Een aantal andere belangrijke tips Blijf marketingacties testen. Een simpele zwart/wit brief kan beter scren dan een dure kleurenmailing. Zrg bij het gebruik van plaatjes dat deze passen bij de tekst van de mailing. Plaatjes verrulen tekst en als de plaatjes niet bij de tekst passen, wrdt de tekst niet gelezen. Nu (per direct) een krting f geschenk werkt beter dan de belfte van een krting f geschenk p een later tijdstip. Dit geldt k als het bedrag NU lager is dan later. Verleid lk-a-likes van uw adressenbestand met een nweerstaanbaar aanbd. Blijf de abnnee beien met de inhud van uw magazine, zdat de abnnee geen enkel nummer wil missen. Ga sepel m met uw abnnees. Een abnnee weet drgaans niet wanneer hij/zij met pzeggen. Laat een psitief gevel achter. En benader hem f haar ver 6 maanden pnieuw. Opzeggers zijn de warmste prspects. Benader pzeggers van uw magazine met een nieuw aanbd. Dit mag tt 2 jaar na beëindiging van een abnnement. Stimuleer het afgeven van een autmatische incass. Cntant (f per verschrijving bewuste handeling) is altijd pijnlijker dan betalen per autmatische incass (creditcard etc.). Anticiperen p de wetgeving Bepaal welke rute er gevlgd gaat wrden; welke abnnementsvrmen en verlengingsvrmen wrden gehanteerd Lyaliteit van abnnees wrdt belangrijk: bedenk acties vr het belnen van truwe abnnees Cmmuniceer naar abnnees dat de wetgeving pas ingaat per 1 januari 2012 Wijzig de abnnementsvrwaarden Wijzig het clfn Wijzig de infrmatie p de website Instrueer de klantenservice Abnnementenland, januari 2011

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie