Wijzigingen ontslagrecht I Flexrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen ontslagrecht I Flexrecht"

Transcriptie

1 Wijzigingen ontslagrecht I Flexrecht

2 Wijzigingen flexrecht Agenda: A. Aanleiding en wijzigingen in een notendop B. Onderwerpen vandaag: 1. Aanzegtermijn 2. Beperkende bedingen: A. concurrentiebeding B. proeftijd 3. Ketenregeling

3 Aanleiding en wijzigingen in een notendop Idee politiek (bonden) met WWZ: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen. Daarnaast : Actieplan Schijnconstructies Regeling STAR driehoeksrelaties (Speciale payrollregels vervallen (p. 54 MvT)

4 Aanleiding en wijzigingen in een notendop Flexibele schil: omvang Kamerstukken II, , 33818, nr. 3, p.52

5 Aanleiding en wijzigingen in een notendop Mate van ontslagbescherming bepaalde tijders EU 2013 Kamerstukken II, , 33818, nr. 3, p.11 Kamerstukken II, , 33818, nr. 3, p.53

6 Ontwikkeling in sneltreinvaart Sociaal akkoord: 3 pijlers: 1. Flexrecht 2. Ontslagrecht 3. WW Wetsvoorstel Wet werk & zekerheid (Wwz) ter advisering naar Raad van State Herfstakkoord: aantal maatregelen versneld ingevoerd 11 april sept okt 2013

7 Ontwikkeling in sneltreinvaart Kritisch advies Raad van State Ondanks kritieken (o.a. VAAN), Wwz aangenomen door TK, met enkele (kleine) amendementen Behandeling EK 5 nov nov feb mrt 2014 april /mei 2014 Nader rapport en indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer (TK) Brief van VAAN aan Eerste Kamer (EK): o.a. verzoek tot uitstel iwt

8 Beoogde inwerkingtreding Maatregel WW (alle arbeid passend na 6 mnd (= nu 12 mnd) flexrecht (m.u.v. keten) Invoering wijzigingen ontslagrecht Keten Stapsgewijze afbouw van de WW van 3 jr. en 2 mnd naar 2 jr. (gerealiseerd 1 jan 2019). 1 juli juli jan 2016

9 Transities op de arbeidsmarkt Kamerstukken II, , 33818, nr. 3, p.46

10 Wijzigingen Flexrecht m.i.v. 1 juli Aanzegtermijn (7:668 BW) 2A. Concurrentiebeding (7:653 BW) 2B. Proeftijd (7:652 BW) Loondoorbetalingsplicht (7:628 BW leden 5 t/m 8, 10) met het oog op oproepcontracten Uitzendarbeid (7:691 BW) m.i.v. 1 juli :668a BW: ketenregeling

11 Aanzegging bepaalde tijd Werkgever is verplicht een maand van te voren: Schriftelijk werknemer te berichten wel of niet te verlengen; Voorwaarden waaronder dat geschiedt. Aanzegging geldt niet bij: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan zes maanden; of Bepaalde tijd niet gesteld op kalenderdatum (project); of Een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Sanctie: vergoeding van een maand of pro rata (NB. niet bij faillissement of surseance) Onmiddellijke werking, m.u.v. arbeidsovereenkomsten die binnen een maand na 1 juli 2014, dus voor 1 augustus 2014, eindigen.

12 Aanzegging bepaalde tijd 0 mnd 11 mnd 12 mnd Tijdige aanzegging 0 mnd 11 mnd 11 mnd, 2 wkn 12 mnd Niet tijdige aanzegging Sanctie: vergoeding pro rata maand loon

13 Aanzegging bepaalde tijd 0 mnd 5 mnd 6 mnd 11 mnd 12 mnd 17 mnd 18 mnd Stilzwijgende verlenging Stilzwijgende verlening Einde van rechtswege Sanctie: één, twee of drie keer vergoeding gelijk aan maand loon verschuldigd? Vervaltermijn: 2 mnd na eindigen aok (7:686a lid 4 BW), maar pas latere iwt.

14 Aanzegging bepaalde tijd 0 mnd 6 mnd Aanzegging bij voorbaat Tijdige aanzegging? Ja, want tijdig duidelijkheid, maar wg s zullen daar niet toe overgaan (vlgs minister).

15 Aanzegging bepaalde tijd Dus: werkgevers pas uw administratie aan en zeg tijdig aan! Voorbeeld: bij niet verlenging: Hierbij zeg ik u aan dat de arbeidsovereenkomst met ingang van [datum] van rechtswege eindigt en niet zal worden verlengd. Voorbeeld: bij verlenging: Hierbij zeg ik u aan dat de arbeidsovereenkomst met ingang van [datum] zal worden voortgezet voor de duur van [periode], onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van [datum]. Of: Hierbij zeg ik u aan dat de arbeidsovereenkomst met ingang van [datum] zal worden voortgezet voor de duur van [periode], onder de volgende [(in aanvulling op de arbeidsovereenkomst van [datum] reeds geldende)] voorwaarden:

16 Beperkende bedingen Martyn Top

17 Concurrentiebeding: stand van zaken Relatiebeding? Concurrentiebeding, ao, reglement, CAO? Schriftelijkheidsvereiste opgerekt; Zwaarder drukken Belangenafweging Schadeplichtig ontslag Concurrentiebeding en bepaalde tijd

18 Concurrentiebeding: wijzigingen Uitgangspunt: concurrentiebeding bij tijdelijke contracten verboden Uitzondering: de werkgever geeft gemotiveerd in de overeenkomst aan welke zwaarwichtige bedrijfsof dienstbelangen een concurrentie beding vereisen Sanctie: vernietiging Alle bepaaldetijdscontracten Geen rechten bij ernstig verwijtbaar ontslag ipv schadeplichtig ontslag Procedurele wijzigingen

19 Concurrentiebeding Motivering vergeten: bestaat non-concurrentie beding niet Discussie motivering: toeslag zwaarwegend belang (# rechtspraak WAA) moment? Begin/einde contract Verlenging ao: opnieuw overeenkomen concurrentiebeding aan te bevelen

20 Concurrentiebeding: tips Motivering bij elke verlenging, ook t.a.v. relatiebeding; Motivering in de arbeidsovereenkomst opnemen en niet daarbuiten; Werknemer wijzen op bestaan concurrentiebeding en belang daartoe bij beëindiging arbeidsovereenkomst.

21 Concurrentiebeding: voorbeeldbeding motivering In de uitoefening van zijn functie zal Werknemer kennis opdoen van een samenhangend geheel van financiële, organisatorische en (marketing)technische informatie die Werkgever onderscheidt van haar concurrenten en in belangrijke mate haar marktpositie bepaalt. Werkgever heeft er een groot belang bij dat voornoemde kennis niet gebruikt wordt door haar concurrenten. Het in dit artikel opgenomen concurrentiebeding is derhalve noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen als bedoeld in artikel 653 lid 2 BW."

22 Proeftijd Huidige proeftijdregeling in vogelvlucht Schriftelijk aangegaan: ao, reglement, cao 1 maand voor ao s < 2 jaar, 2 maanden > 2 jaar of onbepaald; IJzeren proeftijd; Ontslag is niet vernietigbaar, opzegverboden gelden niet. Opzegtermijnen ook niet; Nieuwe proeftijd? Misbruik en discriminatoir ontslag..

23 Proeftijd Proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar wordt verboden In het BW wordt conform de bestaande jurisprudentie opgenomen dat een beding waarin een proeftijd is opgenomen nietig is in geval van opvolgende contacten (tenzij wezenlijk nadere vaardigheden) Doel: bijdrage aan beperkte inzet ao s voor bepaalde tijd

24 Proeftijd, tips Neem geen proeftijd op in een contract voor bepaalde tijd, korter dan zes maanden

25 Ketenregeling Hannah Vera Hess

26 Huidige regeling: 7:668a lid 1 3x3x3 Bij keten met: - periode > 3 jaar of meer dan 3 contracten, tussenpozen 3 mnd: - geldt laatste ovk. als aangegaan voor onbepaalde tijd

27 Huidige regeling: 7:668a lid 2 Ketenregeling geldt ook voor opvolgende werkgevers, als: - de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist én - tussen oude en nieuwe werkgever zodanige banden bestaan dat het inzicht van de oude werkgever aan de nieuwe werkgever moet worden toegerekend Contracten voor onbepaalde tijd tellen ook mee voor keten, enkel bij opvolgende werkgevers

28 Huidige regeling: Van de ketenregeling kan ten nadele van de werknemer worden afgeweken bij CAO. De huidige wettekst stelt daar geen grens aan. Voorbeeld: CAO contractspelers betaald voetbal

29 Beoogde regeling: probleem huidige regeling: te ruime mogelijkheid om werknemers langdurig en structureel in te schakelen o.b.v. tijdelijke contracten. Oplossing regering: herziening ketenregeling Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2015 (was aanvankelijk 1 juli 2014) Doel nieuwe regeling: - Voorkomen dat werknemers langdurig op basis van flexibele contracten worden ingezet. - Herstel verhouding flexibel vast

30 Belangrijkste wijziging: : 3x3x3 wordt 3x2x6

31 3x2x6: 3 staat voor: 3 contracten (blijft dus hetzelfde) 2 staat voor: de maximumtermijn van de keten wordt verkort van 3 naar 2 jaar 6 staat voor: de tussenpoos wordt verlengd van 3 naar 6 maanden

32 2 e belangrijke wijziging: De mogelijkheid bij CAO af te wijken van de termijn en het aantal contracten is begrensd: - de periode van 2 jaar kan worden verlengd tot maximaal 4 jaar - het maximum van 3 contracten kan worden verhoogd naar 6 (dus: 6x4x6) Voor slechts 2 categorieën: 1. uitzendovereenkomsten 2. in CAO opgenomen functies waarvoor de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verruiming eist. niet: bij normale schommelingen in bedrijfsvoering a.g.v. economische schommelingen wel: i.v.m. productieproces, bijvoorbeeld als werkzaamheden projectmatig worden gefinancierd zoals in de cultuursector en academische sector alleen in zwaarwegende gevallen

33 andere uitzonderingen ketenregeling: uitgezonderd in de wettekst zelf: - werknemers van 18 die gemiddeld max. 12 uur per week werken (lid 11) - Aovk s i.v.m. beroepsbegeleidende leerweg (lid 10) mogelijkheid bij schriftelijke overeenkomst af te wijken voor: - bestuurders van rechtspersonen, alleen m.b.t. de periode van 24 maanden (lid 7) mogelijkheid bij cao uit te zonderen: - voor door Minister genoemde functies > waarbij bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat alleen o.b.v. tijdelijke contracten wordt gewerkt (lid 7). VB: functie van profvoetballer - Aovk s die hoofdzakelijk zijn aangegaan voor de educatie van de wn, alleen m.b.t. periode van 24 maanden en als dat noodzakelijk is voor afronding van de opleiding (lid 9)

34 Wijziging lid 2: uitbreiding opvolgend werkgever Reikwijdte opvolgend werkgever opgerekt: Ketenregeling van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Dus: eerder sprake van opvolgend werkgeverschap en dus sneller een keten.

35 Kort samengevat: 3x3x3 wordt 3x2x6 bij CAO kan ketenregeling maximaal worden verruimd tot 6x4x6, voor de uitzendovereenkomst en specifiek te noemen functies waarvoor intrinsieke aard v/d bedrijfsvoering die verruiming vereist bij wet/cao/schriftelijke regeling voor bepaalde categorieën afwijkingen mogelijk (o.a. 18-minners met max 12 arbeidsuren per week en bestuurders van rechtspersonen voor wat betreft 24 mnd) reikwijdte begrip opvolgend werkgever uitgebreid, dus daarbij ketenregeling sneller van toepassing, tenzij afwijking bij CAO.

36 Overgangsrecht - Inwerkingtreding 1 juli 2015; - Nieuw recht van toepassing op aovk s die op of na 1 juli 2015 zijn aangegaan, uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande aovk, tenzij: - een CAO van toepassing is met een afwijkende ketenbepaling. Afwijking in CAO geldt tot expiratiedatum CAO en maximaal tot 1 januari 2017; - De tussenpoos die vóór 1 juli 2015 begint, telt dus mee bij aovk s gesloten op of na 1 juli Als een aovk voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 de 24 maanden nog niet is gepasseerd, maar dat wel tijdens de duur van deze aovk gebeurt, dan blijft de oude ketenregeling van toepassing.

37 Overgangsrecht: wel/niet einde van rechtswege? 1 juli mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 3 mnd+ 12 mnd 12 mnd 9 mnd 3 mnd+ 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd

38 Tips Benut overgangsrecht Pas tijdig de standaardmodellen (aovk s en brieven) aan, met het oog op: - aanzegtermijn (vanaf 6 maanden); - proeftijd (vanaf > 6 maanden) - concurrentiebeding, alleen met motivatie; Maak van de standaard van 3 x 1 jaarcontract: 3 x 8 maanden, of beter nog 2 x 8 maanden en 1 x 7 maanden want: - optimale benutting van de periode van 24 maanden en maximaal aantal van 3 contracten; - in 1 e contract van 8 maanden al de mogelijkheid v/e proeftijd - maar let op: aanzeggingsplicht en transitievergoeding bij 2 jaar (vandaar de optie van een laatste contract van 7 maanden)

39 Höcker Advocaten Jasper van Hulst Martyn Top Hannah Vera Hess Van Eeghenstraat GL Amsterdam Tel Fax Site

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Flexibele arbeidsrelaties. mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert

Wet Werk en Zekerheid. Flexibele arbeidsrelaties. mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert Wet Werk en Zekerheid & Flexibele arbeidsrelaties mr. Wouter van der Boon & mr. Laura Kiebert Kerngegevens Van Benthem & Keulen Opgericht in 1940 58 advocaten, 1 notaris, 5 kandidaat-notarissen, 5 paralegals

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie