datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6"

Transcriptie

1 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 1/6 Notitie Project: Onderwerp: Projectnummer: Opsteller: woonzorgcentrum Oldenhove te Overveen onderzoek alternatieve maatregelen brandveiligheid 13702BFI de heer ir. A. Baan 1. Inleiding Ten aanzien van de brandveiligheid van woonzorgcentrum Oldenhove zijn in het verleden diverse gebreken geconstateerd waarvoor een aantal maatregelenpakketten met bijbehorende kosten zijn geadviseerd. Gezien de verwachte korte gebruiksduur tot aan de sloop van het gebouw zijn de kosten voor deze maatregelenpakketten echter onwenselijk. Omdat Stichting Sint Jacob als gebruiker / eigenaar van het gebouw, vanuit de Woningwet, verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar bewoners / gebruikers zullen echter toch maatregelen moeten worden genomen. In het kader van kostenbeperking worden in deze notitie aan de hand van het juridisch kader, de eisen en de noodzakelijke maatregelen de mogelijkheden besproken om aan de minimale eisen van de wet te voldoen. Hierbij is tevens naar mogelijke alternatieven gekeken. Basis voor het onderzoek zijn de onderstaande gegevens: Onderzoek brandveiligheid woonzorgcentrum Oldenhove Overveen door Royal HaskoningDHV d.d. april Studie ontruiming scenario woonzorgcentrum Oldenhove door O&T Group d.d. 17 december Memo: alternatieven matrix Oldenhove door 3BO d.d. 13 mei Korte rondgang op locatie van de heer Baan en de heer Senten d.d. 16 juli Wettelijk kader Op grond van de Woningwet is het verboden om een bouwwerk te gebruiken of te laten gebruiken in afwijking van de gebruiksvoorschriften, de gemeentelijke bouwverordening en het Bouwbesluit. Het belangrijkste verbod uit de Woningwet is echter het verbod om een bestaand bouwwerk in een bouwtechnische staat te brengen of te houden die lager is dan de Bouwbesluitvoorschriften die voor bestaande bouw gelden. De voorschriften voor bestaande bouw zoals opgenomen in het Bouwbesluit gelden als minimumeisen, waaraan elk gebouw in Nederland zou moeten voldoen. Een eigenaar heeft op grond van de Woningwet een zorgplicht om ervoor te zorgen dat zijn gebouw aan deze eisen voldoet. Daarbij schrijft de Woningwet voor dat burgemeester en wethouders bestuurlijk toezicht moeten uitoefen op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. Zij dienen in het geval van een overtreding over te gaan tot handhaving. In het uiterste geval kunnen zij ervoor kiezen een pand te sluiten. Daarnaast kan in sommige gevallen een overtreding van de brandveiligheidsvoorschriften op grond van de Wet op de economische delicten (WED) als een strafbaar feit worden gekwalificeerd. Eisen De praktische uitwerking van de eisen wordt bepaald op basis van het rechtens verkregen niveau met als ondergrens het bestaande bouw niveau uit het Bouwbesluit Er zijn van na de bouw in 1966 geen stukken van vergunningplichtige ingrepen

2 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 2/6 voorhanden waardoor het minimum niveau bepaald wordt door het bestaande bouw niveau uit het Bouwbesluit. Op basis van bovengenoemd niveau is het, uitgaande van een woonfunctie, noodzakelijk het gebouw op te delen in brandcompartimenten van maximaal m 2 (art lid 1) en beschermde subbrandcompartimenten van maximaal m 2 (art lid 1). De brandwerendheid tussen brandcompartimenten onderling en vanuit beschermde subbrandcompartimenten naar een andere ruimte in het brandcompartiment dient minimaal 20 minuten te bedragen (art lid 1 en art lid 2). Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV d.d. april 2013 blijkt dat met de brandweer een niveau is afgestemd waarbij niet-zelfredzame personen bij brand tijdig in veiligheid kunnen worden gebracht. Hiertoe dient over gegaan te worden op het nader compartimenteren per kamer aangevuld met deurdrangers op de kamerdeuren. Uit het oogpunt van veiligheid is ABT BV het met deze zienswijze eens, echter in het kader van dit onderzoek kan dit wettelijk gezien dus niet worden geëist Minimaal noodzakelijke maatregelen Optie 1 Om te voldoen aan het maximaal toegestane gebruiksoppervlakte van m 2 dienen de compartimenten met woningen op de verdiepingen horizontaal brandwerend gescheiden te worden. In de bestaande situatie zijn per verdieping grofweg vier brandcompartimenten gerealiseerd waarvan drie met woningen en één van het hoofdtrappenhuis (zie figuur 3.1). Het gebruiksoppervlakte varieert van circa 235 m 2 tot 540 m 2 per bouwlaag. Figuur 3.1 principe van een plattegrond met 4 brandcompartimenten per verdieping 5 e verdieping 4 e verdieping 3 e verdieping 2 e verdieping BC 2 BC 3 BC4 BC1 1 e verdieping Beletage Souterrain Kelder Figuur 3.2 principe doorsnede met 3 brandcompartimenten per bouwlaag met woningen

3 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 3/6 Gezien de huidige staat van het gebouw blijkt dat de verticale compartimentering (scheidingen naar de trappenhuizen en tussen de compartimenten onderling) deels aanwezig is. Echter is de kwaliteit meestal onvoldoende (minder dan 20 minuten brandwerend). Brandscheidingen ten behoeve van de horizontale compartimentering zijn echter helemaal niet gerealiseerd. Te denken valt aan de afwerking ter plaatse van leidingdoorvoeren in de badkamer (boven het plafond), de keuken en naar de schachten (ventilatie, riolering etc). Bovengenoemde constateringen dienen derhalve bij deze oplossingsrichting te worden verholpen om aan het minimum niveau te voldoen. Restrisico Hoewel met het principe van 4 brandcompartimenten per verdieping voldaan wordt aan de wettelijke eisen is er een restrisico aanwezig. Dit betekent dat met deze compartimentering niet kan worden voorkomen dat in geval van brand slachtoffers vallen. Uitgaande van bijvoorbeeld een brand in brandcompartiment BC1 (9 kamers) in de nachtsituatie wanneer slechts 2 BHV-ers aanwezig zijn in combinatie met een maximale effectieve ontruimingstijd van slechts 6 minuten kunnen er mogelijk circa 7 personen omkomen. Op basis van een beperkte brandwerendheid naar de naastgelegen compartimenten (centrale trappenhuis of bovengelegen verdieping) kan het aantal slachtofeers in bepaalde scenario s verder oplopen Optie 2 Om werkzaamheden in de kamers zoveel mogelijk te voorkomen is gekeken naar de mogelijkheid om de compartimentering op een andere wijze te realiseren. In deze variant worden extra brandscheidingen in (met name) de gangen gepositioneerd waardoor meerdere brandcompartimenten ontstaan (in totaal 3 puiconstructies per bouwlaag). Hierdoor kunnen deze compartimenten over meerdere verdiepingen worden gecombineerd tot verticale brandcompartimenten (zie figuur 3.3 en 3.4). Aanvullend op de puien dienen de doorvoeren op vloer- en schachtniveau ter plaatse van de laagstgelegen woningen brandwerend te worden afgedicht (in met name het restaurant en het souterrain). De werkzaamheden kunnen derhalve buiten de kamers van de bewoners plaatsvinden.

4 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 4/6 Figuur 3.3 principe van een verdieping met nadere opdeling in brandcompartimenten. De compartimenten lopen over meerdere bouwlagen. 5 e verdieping 4 e verdieping 3 e verdieping 2 e verdieping BC 2.2 BC 3.1 BC4 BC1.1 BC1.2 BC1.3 1 e verdieping Beletage Souterrain Kelder Figuur 3.4 principe doorsnede met 7 verticale brandcompartimenten met woningen Bovengenoemd principe resulteert in compartimenten met een gebruiksoppervlakte van minder dan m 2. Er zijn echter twee compartimenten met een gebruiksoppervlakte van meer dan m 2, hetgeen niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Het betreft compartimenten BC1.3 (ca m 2 ) en BC3.1 (ca m 2 ). Omdat op korte termijn (eind 2014) de bovenste 2 bouwlagen (met PG patiënten) leeg komen te staan lijkt deze overschrijding acceptabel. Geadviseerd wordt enkele aanvullende maatregelen te treffen zoals: Het instellen van een algeheel rookverbod op de kamers. Hierbij dient ter vervanging rookkamers te worden aangebracht met passende voorzieningen zoals zelfdovende asbakken en thermische melders in plaats van rookmelders. Het aanbrengen van aanvullende (draagbare) blusmiddelen in de gangzones waar door de opdeling in compartimenten geen brandslanghaspels meer aanwezig zijn. Omdat bovengenoemde variant niet geheel voldoet aan de regelgeving dient dit ter goedkeuring aan de brandweer te worden voorgelegd. Indien deze oplossing niet akkoord is dienen de compartimenten nader te worden opgedeeld door bijvoorbeeld op 1 verdieping alsnog een horizontale brandscheiding (op vloer- en schachtniveau) aan te leggen. Opgemerkt wordt dat in bovengenoemde variant in combinatie met de aanwezige BHV en brandveiligheidinstallatie een restrisico bij brand aanwezig is van circa 20 personen (ten

5 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 5/6 opzichte van 7 in de standaardsituatie). Dit aantal is gebaseerd op een brand in brandcompartiment BC1.2 (24 kamers bij volledige bezetting) in de nachtsituatie. Omdat het brandcompartiment over meerdere lagen is gesitueerd kan geen goed overzicht van de calamiteit verkregen aangezien de brand- en rook zich over meerdere verdiepingen verspreidt. 4. Alternatief op basis van gelijkwaardigheid Het Bouwbesluit stelt eisen aan het maximale gebruiksoppervlakte en niet aan het aantal kamers/bewoners of het aantal BHV-ers. In eerste instantie dienen daarom dus ook bouwkundige maatregelen getroffen worden. Naast bouwkundige maatregelen wordt de brandveiligheid bepaald door installatietechnische en organisatorische maatregelen. Het is mogelijk om met andere maatregelen gelijkwaardige veiligheid te verkrijgen (dus zonder het uitvoeren van de bouwkundige maatregelen uit hoofdstuk 3). Op basis van risicobenadering kan dit bijvoorbeeld door de capaciteit van de BHV te baseren op het ontruimen van alle bewoners in het rechter gedeelte van het gebouw (47 bewoners d.d. 23 juli 2014). Uit de studie ontruiming scenario woonzorgcentrum Oldenhove door O&T Group d.d. 17 december 2013 blijkt dat effectief slechts 6 minuten ontruimingstijd aanwezig is. Omdat de berekening uitgaat van horizontale brandscheidingen per verdieping betekent dit dat in de maatgevende periode (de nachtsituatie) mogelijk circa 2 tot 3 personen kunnen worden gered. Omdat deze horizontale brandscheidingen in de praktijk niet aanwezig zijn zal het aantal benodigde BHV-ers veel meer zijn dan de 9 BHV-ers die genoemd worden in de ontruimingsstudie. Een alternatief met behulp van een grotere BHV, gebaseerd op het aantal aanwezige bewoners, lijkt derhalve niet realistisch. 5. Conclusie en vervolgtraject Uit de voorgaande hoofdstukken kan het volgende worden geconcludeerd: Er wordt niet voldaan aan de gestelde minimale brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Met reguliere bouwkundige oplossingen (brandwerende afdichtingen etc.) kan worden voldaan aan deze eisen. Hierbij zijn geen zelfsluitende brandwerende woningtoegangsdeuren noodzakelijk. Deze optie is qua kosten en noodzakelijke ingrepen in dit stadium in dit gebouw niet wenselijk. Een minder ingrijpend alternatief welke (nagenoeg) valt binnen de bouwregelgeving is het verticaal compartimenteren. Hierbij zijn globaal 3 extra brandwerende puien per verdieping noodzakelijk en afdichtingen van doorvoeren in met name het souterrain. Ondanks dat deze aanpassingen minder ingrijpend zijn (ze zijn namelijk niet in de woning) dan de reguliere aanpak zal tegen de tijd dat ze gerealiseerd zijn het gebouw alweer nagenoeg leeg zijn. De kosten voor de werkzaamheden zijn op dit moment niet bekend. Een gelijkwaardig alternatief op basis organisatorische maatregelen blijkt niet haalbaar omdat in basis teveel bouwkundige zaken niet in orde blijken. De beoogde maatregelen om gelijkwaardige veiligheid te garanderen op basis van risicobeheersing, zijn daarom dan ook zeer fors (denk aan zeer veel BHV-ers ook in de nachtsituatie of zeer weinig bewoners). Gezien de verwachte korte gebruiksduur tot aan de sloop van het gebouw is het realiseren van maatregelen niet realistisch en is het maken van hoge kosten hiervoor onwenselijk. Daarom wordt voorgesteld om (een deel van de) volgende maatregelen te treffen ten einde een (binnen de mogelijkheden) zo veilige mogelijke situatie te creëren.

6 datum: 23 oktober 2014 referentie: bna code: 13702BFI blad: 6/6 Doel van de maatregelen is de kans op het ontstaan van brand verder te beperken evenals de kans op grote gevolgen in geval van dat brand toch ontstaat. De volgende maatregelen worden voorgesteld: Er dient een actueel bestand te worden aangemaakt met de aanwezige bewoners. Bij voorkeur in een gekleurd overzicht met plattegronden. Dit document dient uitgedraaid bij de receptie aanwezig te zijn (in 2-voud voor de BHV en voor brandweer). In de nachtsituatie direct bij een aanwezige BHV-er. De blusmiddelen dienen bv. maandelijks op werking te worden getest. Mogelijk dienen extra handbrandblussers te worden toegevoegd op overzichtelijke (en geschikte) plaatsen ten einde een snelle bluspoging te kunnen ondernemen. Voorgesteld wordt een strikt rookverbod op de kamers in te stellen. Om dit te kunnen handhaven wordt geadviseerd rookruimten in te stellen waarbij zelfdovende asbakken aanwezig zijn. Om valse meldingen te voorkomen dient mogelijk de brandmelder te worden vervangen door een thermische melder. Indien de brandmeldinstallatie niet afgelopen jaar is gecontroleerd en het nodige onderhoud is uitgevoerd dient dit alsnog te gebeuren. De aanwezige vertraagde doormelding (overdag aanwezig conform het BHV- Ontruimingsplan) van de brandmeldinstallatie dient ongedaan gemaakt te worden. Hierdoor wordt te allen tijde bij brandmelding direct de brandweer gewaarschuwd. Dit levert extra tijd op om te ontruimen. Het personeel dient ontruimingsoefeningen te houden waarbij de nadruk ligt op het blussen van een brand en het ontruimen van een compartiment (bouwlaag / vleugel). Het aanpassen / omschrijven van de alarmprocedure in de nachtsituatie (en ook dagsituatie). Aandachtspunten hierbij zijn: het eventueel blussen van een brand, de ontruiming naar veilige plaats (hoofdtrappenhuis), het sluiten van de deur van de brandruimte, het zich wel of niet melden bij de hoofdentree / receptie (ivm informeren brandweer), de wijze van het uitvoeren van een aanwezigheidscontrole. Het inventariseren / controleren van de aanwezigheid van matrasonderleggers (indien de toepassing hiervan een snellere ontruiming bewerkstelligt dan bij ontruiming met bedden). Wellicht weet de brandweer / SJJ aanvullende middelen en oplossingen om een betere ontruiming te bewerkstelligen. Deze punten zijn in een gesprek met de brandweer d.d. 16 oktober 2014 besproken. De maatregelen zullen in bijzijn van de brandweer op locatie nader bekeken worden. Vervolgens zullen in overleg met de SJJ deze maatregelen nadere uitgewerkt worden.

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Prince Henry Amsterdam

Prince Henry Amsterdam Prince Henry Amsterdam Rapportage brandveiligheid Oosterstraat 43 T: 0624230136 E: info@geregeld.eu KvK 27304692 2611 TV Delft F: 0877843775 NL48RABO0136661424 BTW NL 8505.94.297.B.01 COLOFON Opdrachtgever

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Citeertitel Brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Brandveiligheid in de langdurige zorg

Brandveiligheid in de langdurige zorg Brandveiligheid in de langdurige zorg September 2014 Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid randveiligeid in de angdurige org ActiZ is een ondernemende branchevereniging die

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland Brandweer Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen Zeeland 2007 Handreiking brandveiligheid kampeerterreinen Zeeland 2007 Versie: 25 april 2007, pagina 1/26 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Studentenhuisvesting en bouwregelgeving Handreiking bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling de bouw het beheer de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg: het kan beter

Brandveiligheid in de zorg: het kan beter Brandveiligheid in de zorg: het kan beter Brandveiligheid in de zorg is een keuze Bewoners en patiënten van zorginstellingen zouden er vanuit mogen gaan dat de brandveiligheid in hun zorginstelling in

Nadere informatie

(ZIEKEN)ZORG. Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving

(ZIEKEN)ZORG. Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving (ZIEKEN)ZORG Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving Plaats, datum: Enschede, 10 juni 2011 Opgesteld door: Begeleiding: Robin van Riet &

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening Ira Helsloot Judith Vlagsma 1 A+O VVT streeft ernaar op landelijk niveau de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg te bevorderen

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Zorgplicht en brandveiligheid

Zorgplicht en brandveiligheid Remco Smith De zorgplicht is pas betrekkelijk recentelijk in de Woningwet opgenomen. Wat houdt nu die zorgplicht in? Heeft deze zelfstandige betekenis? Hoe gaat de rechtspraak met de zorgplicht om? Deze

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie