Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014"

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014

2 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie Algemene indentificatiegegevens Structuur van Livio Kerngegevens 9 3. Verslag van de Raad van Toezicht Samenstelling Onafhankelijkheid Deskundigheid Commissies Klankbord en Toezicht Verslag van de Raad van Bestuur Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Overzicht langlopende schulden ultimo Jaardocument 2014 Livio 1

3 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa Enkelvoudig mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Ondertekening door bestuurders en toezichthouders (origineel getekend) Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 94 Bijlage bij het jaardocument 97 Lijst met afkortingen 97 Jaardocument 2014 Livio 2

4 Voorwoord Raad van Bestuur Het jaar 2014 kan niet los gezien worden van de belangrijke wijzigingen die in het zorglandschap van Nederland worden doorgevoerd. Binnen Livio is de koers aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid en is volop gewerkt aan de ontwikkeling en doorvoering van organisatiewijzigingen, aangepaste werkwijzen, nieuwe diensten en producten en nieuwe samenwerkingsvormen. Om ervoor te zorgen dat iedere kwetsbare oudere binnen het zorggebied van Livio ook in de toekomst het juiste zorgarrangement ontvangt welke effectief ondersteunt, is het noodzakelijk om samen te werken met klanten- en vrijwilligersorganisaties, collega-instellingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers, zowel centraal als decentraal. Alleen als alle partijen het in zich hebben om het gemeenschappelijke belang te laten prevaleren voor het individuele belang is het mogelijk om de maatschappelijke doelstelling meer zorg zonder extra middelen te realiseren. Livio heeft zich hier in 2014 sterk voor gemaakt en veel energie ingezet om de transitie in goed onderling overleg en in samenwerking vorm te geven. Hierbij moet een groot compliment aan onze klanten, vrijwilligers en medewerkers worden gegeven. Ondanks ingrijpende maatregelen - die sommigen van ons diep treffen - hebben zij allen veel begrip en moed getoond om de maatschappelijke verantwoordelijkheid leidraad te laten zijn bij de totstandkoming en uitvoering van de maatregelen. In dat licht past het om hier ook te vermelden dat samenwerking, in die zin dat partijen elkaar versterken en ondersteunen, nog geen gemeengoed is. Decentralisatie van zorgtaken naar nieuwe regisseurs dreigt een nieuw schot te worden in plaats van inpassing in een soepel glijdend spectrum van zorgmogelijkheden. Ook het vinden van de dialoog op basis van een oprechte nieuwsgierigheid naar de goede dingen die op vele plaatsen al jaren worden uitgevoerd, dreigt te verzanden in een door media ondersteunde framing campagne, waarbij de nuance wordt gemist. Livio zal alle energie blijven inzetten om in samenwerking met alle betrokkenen onze maatschappelijk verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij zullen nieuwe werkwijzen, organisatievormen en diensten aanbieden, die meer zorg zonder extra middelen duurzaam gestalte geven. Belangrijke voorbereidende stappen zijn in 2014 genomen en zullen in hun effect sorteren, waarbij onze zorg kan worden getypeerd met Nut, Noodzaak & Eigentijds en het Livio zorgproces als Eenvoudig, Direct contact & Dichtbij. Onze financiële uitgangspositie is gezond, onze medewerkers zijn veranderingsbereid en bezig zich verder te bekwamen en onze inzichten worden gedeeld door onze klanten. Met deze uitgangspunten, die gestalte hebben gekregen in 2014, zijn wij ervan overtuigd dat we de veranderingen in 2015 verder goed vorm kunnen geven. Enschede, 29 april 2015 G.C. van de Logt, RA Voorzitter Raad van Bestuur Livio Jaardocument 2014 Livio 3

5 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 tot en met 4) bevat het directieverslag, waarin de uitgangspunten van de verslaggeving en een profiel van de organisatie worden weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe Livio wordt bestuurd en wat haar beleid is en wordt ingegaan op meer specifieke onderdelen als het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. Voorts is in dit gedeelte de rapportage van de medezeggenschap (Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) opgenomen. Het tweede deel (hoofdstuk 5) bevat de financiële jaarrekening van Livio. Tot slot van dit document is een lijst van gebruikte afkortingen vermeld. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument wordt na vaststelling door de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarna het op de website wordt gepubliceerd. Daarmee is het voor elke belangstellende toegankelijk. Dat geldt niet alleen voor dit jaardocument. Ook de rapportages vanaf verslagjaar 2005 zijn via te downloaden. Doordat de documenten op dezelfde wijze zijn opgesteld is vergelijkingsinformatie over die achterliggende jaren eenvoudig beschikbaar. Jaardocument 2014 Livio 4

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van de organisatie: Stichting Livio Adres: Boulevard 1945 nr. 460 Postcode en plaats: 7511 AL Enschede Telefoonnummer: Postadres: Postbus 448 Postcode en plaats: 7500 AK Enschede Identificatienummers NZa: voor Enschede en Haaksbergen, zorgkantoorregio Twente voor Berkelland, zorgkantoorregio Arnhem Nummers Kamer van Koophandel: Stichting Livio: Stichting Livio Beheer: Stichting Livio Winkel: Livio Thuishulp B.V.: Livio Holding B.V.: adres: Website: Jaardocument 2014 Livio 5

7 2.2 Structuur van Livio Juridische structuur In 2014 zag de organisatie er in schema als volgt uit: Stichting Livio Stichting Livio Beheer Stichting Livio Winkel Livio Holding B.V. Livio Thuishulp B.V. Organogram Stichting Livio en juridische eenheden Stichting Livio Beheer: het bevorderen van de zorg voor ouderen door het zonder winstoogmerk exploiteren van zorgwoningen. Stichting Livio Winkel: het verzorgen van dienstverlening en de levering van goederen en materialen ten behoeve van de bevolking op het terrein van de volksgezondheid en andere terreinen waardoor de gezondheid en de zelfstandigheid van de consument maximaal wordt bevorderd. Livio Holding B.V.: het deelnemen, voeren van beheer, verlenen van diensten, en zo voort aan andere ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de zorg. Livio Thuishulp B.V: In deze BV vinden geen activiteiten plaats. Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapstructuur De leiding van Stichting Livio berust bij de Raad van Bestuur. De werkmaatschappijen worden aangestuurd door de stichting en daarmee door de Raad van Bestuur van Livio. Van de hierboven genoemde rechtspersonen is er slechts één actief naar buiten toe, te weten Stichting Livio. De overigen hebben vooral administratieve en/of fiscale functies. Het toezicht op de stichting en haar onderliggende rechtspersonen vindt plaats vanuit de Raad van Toezicht van Stichting Livio. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur werkt deze als een collegiale eenheid met een benoemde vaste voorzitter, waarbij onderling de taken verdeeld zijn, een en ander conform het Reglement Raad van Bestuur. Jaardocument 2014 Livio 6

8 Daarnaast gelden de volgende besturingsuitgangspunten: het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 9 natuurlijke personen; Livio werkt met drie managementlagen: de Raad van Bestuur, het management en de operationele leiding. In 2014 is de basis gelegd voor het werken met 2 managementlagen, waarbij de operationele leiding wordt vervangen door coach/managers die situationeel bepaald coachen dan wel leidinggeven aan zelfsturende teams; voor de basisfuncties geldt een indeling naar werksoort. Deze is als volgt uitgewerkt: o o drie Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE s) te weten Thuiszorg, Wonen met Zorg en Zorg en Verblijf (waarin begrepen de Kleinschalige woonvormen en Lichamelijk Gehandicapten); in de ondersteunende sfeer: de afdeling Financiële, Economische en Administratieve Zaken; de afdeling Facilitaire Zaken; de afdeling Personeel & Organisatie; de afdeling Kwaliteit; de afdeling Marketing en Innovatie. voor de gehele Livio-organisatie fungeert één Ondernemingsraad. De bestuurder is in de overlegvergadering gesprekspartner van de Ondernemingsraad; ten behoeve van de klanten zijn er per locatie eigen Cliëntenraden. Dat zijn er in totaal 11. Deze raden voeren rechtstreeks overleg met het management van de betreffende organisatie-eenheid of locatie. Voor de Thuiszorg en de afdeling Lichamelijk Gehandicapten (LG) is er een afzonderlijke Cliëntenraad. Bedoelde 13 Cliëntenraden komen via een vertegenwoordiging bijeen in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR - voorgezeten door een onafhankelijk extern voorzitter - fungeert als gesprekspartner met de bestuurder van Livio; de interne controle werd in 2014 op het niveau van werkmaatschappij uitgevoerd. De externe accountant is PricewaterhouseCoopers. Jaardocument 2014 Livio 7

9 Livio participeert in: Hulpmiddelencentrum Noord Oost Nederland HCNON BV Stichting Livio Zorgwinkel had in 2011 een zeggenschap van 25% in dit samenwerkingsverband met Carint, Sensire en Zorgaccent&TNWT. In 2012 is door de aandeelhouders besloten tot een faillissementsaanvrage, eind april werd het faillissement uitgesproken. Gedurende 2013 en 2014 speelde de afhandeling hiervan hetgeen eind 2014 nog niet was afgerond. Stichting Keuken De Boeskool Deze stichting heeft als doel de productie en verzorging van maaltijden ten behoeve van klanten van Livio, Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal. Livio heeft 5 van de 11 stemmen in het bestuur van deze stichting. In 2014 is door de aandeelhouders besloten tot verkoop van de stichting, hetgeen in de eerste maanden van 2015 geëffectueerd is. IZIT.NL BV Deze Vennootschap heeft activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders in het gebied Twente / Oost Achterhoek. Hiermee verband houdend is er het project ICT en Zorg in Twente (IZIT) waaraan Livio deelneemt. Stichting Wijkgilde Een stichting- in 2014 opgericht door RJ safety&security en Livio - die zich ten doel stelt om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de (arbeids)participatie van de inwoners van Enschede. Dit alles in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Toelatingen Livio heeft twee wettelijke toelatingen als instelling voor verblijf met behandeling: verpleeghuis De Cromhoff in Enschede en verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen en negen toelatingen als instelling voor verblijf zonder behandeling: woonzorgcentrum De Bleekhof in Enschede; woonzorgcentrum Broekheurnerborch in Enschede; woonzorgcentrum Broekheurnerstede in Enschede; woonzorgcentrum De Hatteler in Enschede; woonzorgcentrum Lippink s hof in Enschede; woonzorgcentrum De Meergaarden in Eibergen; woonzorgcentrum Het Meijersveld in Neede; woonzorgcentrum Het Saalmerink in Haaksbergen; woonzorgcentrum Twekkelerveld in Enschede; Daarnaast heeft Livio een toelating als instelling voor lichamelijk gehandicapten (veelal aangeduid als LG). Livio heeft toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Jaardocument 2014 Livio 8

10 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Livio is een organisatie die werkzaam is op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis) en verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Productie, personeel en opbrengsten Onderstaand de kwantitatieve gegevens omtrent productie, capaciteit, personeel en opbrengsten in 2014 en het voorgaande jaar. In dit overzicht zijn de gegevens opgenomen van VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) en LG (Lichamelijk Gehandicapten). Kerngegevens eenheid Aantallen intramurale klanten per 31 december Aantal klanten VVT met behandeling klanten Aantal klanten LG met behandeling klanten Aantal klanten VVT zonder behandeling klanten Aantal feitelijke intramurale plaatsen plaatsen Aantallen meerbedskamers en appartementen verblijf met behandeling Aantal eenpersoonskamers kamers Aantal tweepersoonskamers kamers Aantal driepersoonskamers kamers 9 8 Aantallen extramurale klanten per 31 december Aantal klanten exclusief diëtetiek en dagactiviteiten klanten Aantal klanten diëtetiek klanten Aantal klanten dagactiviteiten klanten Productieaantallen Aantal uren extramurale productie AWBZ uren Aantal intramurale verpleegdagen AWBZ/GRZ dagen Aantal intramurale dagen gehandicaptenzorg dagen Aantal intramurale verzorgingsdagen (incl.partners) dagen Aantal dagdelen dagactiviteiten dagdelen Medewerkers en vrijwilligers Aantal personeelsleden in loondienst medewerkers Aantal fte's ingezet in het jaar fte Aantal vrijwilligers vrijwilligers Opbrengstgegevens Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Opbrengsten uit DBC-zorgproducten Opbrengsten overige zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten Tabel kerngegevens Livio 2013/2014 Jaardocument 2014 Livio 9

11 Werkgebied In 2014 bestond het feitelijk werkgebied van Livio uit de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Deze gemeentes vallen binnen de zorgkantoorregio s Twente en Arnhem. Het werkgebied van Livio is conform haar strategische doelstellingen bepaald op heel Twente en de Oost Achterhoek. Kaart werkgebied gemeenten in Twente en Oost Achterhoek Overzicht lokaties De Livio locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Hiertoe maakt Livio jaarlijks afspraken met de plaatselijke overheid en aanbieders van het openbaar vervoer. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en invalidenparkeervoorzieningen bij iedere locatie voorhanden. Jaardocument 2014 Livio 10

12 3. Verslag van de Raad van Toezicht 3.1 Samenstelling In 2014 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: Naam M/V Leeftijd mr F.P.M. Willeme* Eerste benoeming m Voorzitter sinds 2012 Einde zittingsduur Her- Benoem baar Profiel 2017 neen Openbaar Bestuur Functie - Nevenfuncties - Adviseur advocatenmaatschappen - Docent Nijenrode - Adviseur Festivals Limburg bv - Statutair directeur Megaland Beheer bv (evenemententerrein) - Adviseur Pinkpop c.a. - Voorzitter Top Sport Twente - Voorzitter Wielerevenementen Dinkelland - Voorzitter Landelijke organisatie Nederlandse kampioenschappen Wielrennen - Lid RvT Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden - Voorzitter Museumverein Nordhorn - Voorzitter Rekenkamer Gemeente Ommen - Voorzitter Rekenkamer Gemeente Losser (m.i.v. 16 december 2014) prof. dr. J.H. Zwaveling** m ja Zorg Voorzitter RvB MMC Eindhoven - lid RvT PAMM (Laboratoria voor pathologie en medische microbiologie) te Veldhoven - lid RvT Trombosedienst Eindhoven G.F. Markslag*** m Ja Financiën Directeur/Eigenaar Markslag financieel management en advies BV F. Bosveld *** m neen Vastgoed Senior adviseur zorgvastgoed/ adjunctdirecteur afdeling Healthcare van DTZ Zadelhoff te Amsterdam mr drs. S. Posthuma**** v neen Juridisch Directeur/Eigenaar GovernCo bv - Lid RvC Woningbouwcorporatie Mijande Wonen M.P.A. Woesthuis m ja Ondernemer Directeur/Eigenaar TriMM - Partner GriDD - Voorzitter Stichting FRIS (Twente) - Secretaris Stichting Creatieve Campus Enschede - Voorzitter Singelloop Enschede - Lid RvT Stichting FBK Games - Voorzitter Stichting Innovatiefestival 053 * voorzitter RvT, tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie (arbeidsvoorwaarden en functioneren) ** vicevoorzitter RvT, tevens lid van de Remuneratiecommissie (arbeidsvoorwaarden en functioneren) *** lid RvT, tevens voorzitter, respectievelijk lid van de Auditcommissie (financiën) **** lid RvT, benoemd in overleg met en op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende statutaire uitgangspunten: Jaardocument 2014 Livio 11

13 een zittingsduur van 4 jaren; één maal herbenoembaar; zoveel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren. Het moment van aan- en aftreden is steeds bepaald op 31 december. 3.2 Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. De hierboven aangegeven (neven)functies vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad. 3.3 Deskundigheid Voldoende deskundigheid in de Raad van Toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan is gewaarborgd door: het bewaken van een breed profiel van de Raad van Toezicht als geheel, waarbij tenminste één lid beschikt over relevante kennis van en ervaring in de zorg; een introductieprogramma voor nieuwe leden waaraan de leden van het Managementteam, de Raad van Bestuur en de voorzitter Raad van Toezicht een bijdrage leveren en locaties worden bezocht; een werkbezoek/inhoudelijke themabijeenkomst tweemaal per jaar; de mogelijkheid tot volgen van cursussen of symposia. 3.4 Commissies De Raad van Toezicht heeft in het kader van een effectieve en efficiënte verdeling van meer specialistische taken twee commissies ingesteld: de Auditcommissie t.b.v. het intern toezicht en de Remuneratiecommissie t.b.v. de werkgeverstaak. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de bij de betreffende commissies genoemde deelaspecten. Auditcommissie Intern toezicht Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere: de opzet en werking van het interne beheersing- en controlesysteem; de financiële informatieverschaffing; het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie; de naleving van wet- en regelgeving. De toezichthoudende taak op deze deelaspecten is toegewezen aan twee leden van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Auditcommissie/commissie Financiën. De Auditcommissie is in de loop van 2014 twee keer bijeengeweest ten behoeve van de gebruikelijke jaarcyclus; in deze bijeenkomsten werden de Jaarrekening 2013 en de Begroting 2015 besproken en voorzien van een preadvies voor de Raad van Toezicht. De bespreking van de Jaarrekening 2013 met de accountant vond deels buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur plaats. In het kader van de transitie naar scheiden van Wonen en Zorg werd tevens het strategisch vastgoedbeleid besproken. De jaarlijkse Managementletter van de accountant werd eveneens besproken. De conclusie is dat Livio zich aan het opmaken is voor de nieuwe wereld met een zwaardere zorgvraag en een Jaardocument 2014 Livio 12

14 passende vastgoedportfolio. De belangrijkste bevindingen bieden goede aanknopingspunten tot handhaving van het goede niveau van de interne beheersing. Remuneratiecommissie - Werkgeverstaak Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze met betrekking tot de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor onder andere: benoeming, eventuele schorsing en ontslag; beoordeling en bezoldiging. De taken met betrekking tot deze deelaspecten zijn reglementair toegewezen aan de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Remuneratiecommissie / Commissie arbeidsvoorwaarden en functioneren. Aanvullend hieraan is besloten dat de voorzitter en vicevoorzitter gezamenlijk de Remuneratiecommissie vormen. In 2014 is de Remuneratiecommissie twee keer bijeen geweest. Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur vond plaats via deze commissie. Over de bevindingen van de Remuneratiecommissie werd verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht. 3.5 Klankbord en Toezicht De Raad van Toezicht als geheel houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Livio door tenminste zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Zoals eerder vermeld onder Deskundigheid wordt twee maal per jaar een werkbezoek/ inhoudelijke themabijeenkomst georganiseerd waarbij ook de klankbordrol van de raad tot uiting komt. Tevens bezoeken de voorzitter en bij toerbeurt de leden van de Raad één keer per jaar een reguliere vergadering van de bestuurder met de Centrale Cliëntenraad en twee keer per jaar een reguliere vergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad. Informatievoorziening De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding, dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. Ieder kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht een integraal samengestelde Managementrapportage, gebaseerd op input vanuit Kwaliteit, Financiën, Personeel en Marketing. Door middel van deze rapportage verstrekt de Raad van Bestuur nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en financiën en de voortgang van de realisatie van voorgenomen beleid. De Raad van Toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole en een interim rapportage naar aanleiding van de interim controle. Tenminste eenmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de Raad / de Auditcommissie en de externe accountant. Dit overleg vindt deels buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur plaats. Vergaderingen In de reguliere vergaderingen overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de strategie van de organisatie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Livio. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Tijdens elke reguliere vergadering staan in elk Jaardocument 2014 Livio 13

15 geval een schriftelijke voortgangsrapportage over de gang van zaken op de agenda, evenals de financiële stand van zaken. Goedkeuring, besluiten In 2014 is de Raad van Toezicht 6 keer regulier bijeen geweest, telkens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In 2014 werd door de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: jaarrekening en jaarverslag 2013, aanscherping strategie transitie en projecten Livio 2016 strategisch vastgoedplan keuzes inzake ICT intentieverklaring samenwerking DEVA deelname Stichting Het Wijkgilde deelname Stichting 1 e lijnszorg Haaksbergen mandaat nieuwe locaties thuiszorg i.k.v. decentralisatie verkoop De Boeskool begroting 2015 De belangrijkste besluitvormende onderwerpen van de Raad van Toezicht in 2014: invulling zelfevaluatie RvT en evaluatie RvB treasurystatuut waarneming bij 1-hoofdige RvB prestatie-indicatoren 2014 Werkbezoek inhoudelijke themabijeenkomst In het voor- en najaar werd een werkbezoek / inhoudelijke themabijeenkomst georganiseerd. Beide keren werden de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie in de zorg en daarmee samenhangende aangescherpte strategie, transitie en strategisch vastgoedplan Livio besproken met de Raad van Bestuur en het voltallige Managementteam. Conclusie Terugkijkend op het jaar 2014 spreekt de Raad van Toezicht haar waardering uit voor de wijze waarop de bestuurder invulling heeft gegeven aan het beleid van Livio in deze tijd met veel veranderingen en grote uitdagingen. Evaluatie De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht werd ingevuld door middel van afronding van de in 2013 gestarte individuele gesprekken van de voorzitter met de leden. Hiervan werd een verslag op hoofdlijnen opgemaakt. De rode draad uit deze gesprekken werd tezamen met de input vanuit de bestuurder plenair besproken in de RvT, waarbij aandachtspunten werden benoemd die vervolgens ook gedeeld werden met de RvB. Bij de aandachtspunten werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende rollen van de raad - toezichthouder, werkgever en klankbord en het functioneren als team. Vertaling naar de praktijk vond plaats in de vorm van proces- en praktijkafspraken. Begin 2015 is een vervolgevaluatie gepland. Bezoldiging De vergoeding voor de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder en bedraagt voor de voorzitter 7,5%, voor leden 5% van de bezoldiging van de bestuurder. De regeling voor RvT-leden geldt mutatis mutandis voor de onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Jaardocument 2014 Livio 14

16 4. Verslag van de Raad van Bestuur 4.1 Normen voor goed bestuur Livio ziet het afleggen van verantwoording door middel van dit Jaardocument als een moment bij uitstek om informatie te geven over het gevoerde beleid en de werkwijze. Essentieel daarbij zijn transparantie van handelen door de bestuurder en het afleggen van verantwoording aan een brede kring van belanghebbenden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invulling daarvan binnen Livio en de bestaande overlegstructuur. De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Livio onderschrijft deze principes en wenst daar zoveel mogelijk aan te voldoen. Met de Zorgbrede Governancecode 2010 als referentiekader worden de betreffende documenten en werkwijzen regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het bestuur van Livio berust bij een Raad van Bestuur, in 2014 vormde de voorzitter Raad van Bestuur de 1-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze toetst de beleidsvorming en resultaten, zoals gerealiseerd door de bestuurder. De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit zes personen. De leden hebben allen een verschillende, voor Livio maatschappelijk relevante, professionele achtergrond. Gezamenlijk voldoen zij aan het gewenste profiel. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. In de paragrafen 3.5 en 4.3 wordt nader ingegaan op de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, met name op het interne beheersing- en controlesysteem en op de wijze waarop de communicatie tussen de raden gestalte krijgt. 4.2 Raad van Bestuur Samenstelling en werkwijze In 2014 werd de Raad van Bestuur gevormd door de heer van de Logt, tevens voorzitter. Naam Bestuursfunctie M/V Leeftijd In dienst Nevenfuncties G.C. v.d. Logt, RA voorzitter m 52 1 dec Lid RvB Ds. Boerstichting - Docent BIV Nivra Nyenrode - Lid adviescommissie HAN - Lid adviesgroep Revalidatie EPD - Lid RvT Saltro te Utrecht - Lid RvT MEE Veluwe&IJsseloever (m.i.v. 1 januari 2015) Jaardocument 2014 Livio 15

17 De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht goedgekeurd reglement, waaraan is toegevoegd dat de leden van de Raad van Bestuur hun handelen baseren op de Gedragscode voor de goede bestuurder, opgesteld door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). De Raad van Bestuur is de bestuurder van Livio in de zin van de wet. Dit orgaan is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken en heeft tot taak het opstellen, vaststellen en - na goedkeuring door de Raad van Toezicht - het uitvoeren van het beleid van Livio. Het functioneren van de Raad van Bestuur is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook in 2014 zijn er gesprekken geweest tussen de tweehoofdige Remuneratiecommissie vanuit de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt, de uitkomsten van de gesprekken zijn tevens besproken in de voltallige Raad van Toezicht. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en opgebouwd conform de normen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de WNT en BBZ. Nevenfuncties De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden op persoonlijke titel uitgeoefend en staan los van hun functie bij Livio. De genoemde nevenfuncties vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren van de Raad van Bestuur van Livio. Niet genoemd in bovenstaand overzicht zijn de bestuursfuncties en toezichtfuncties die de Raad van Bestuur vervult in organisaties waarin Livio participeert, zie paragraaf Het uitoefenen van deze functies houdt rechtstreeks verband met de positie als lid van de Raad van Bestuur van Livio. Richtsnoer van handelen daarbij is uiteraard het belang van Livio. Ook wat dit betreft is er naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling. Voor geen van de nevenfuncties in organisaties waarin Livio participeert, worden aan de desbetreffende bestuurders vergoedingen in welke vorm ook toegekend. 4.3 Bedrijfsvoering Risicobeheersing- en controlesystemen Maatschappelijke ontwikkelingen en de doelen die Livio zich daarbij stelt zijn beschreven in het Voorwoord Raad van Bestuur en onder 4.1 en 4.2. De bedrijfsvoering is erop gericht de risico s die samenhangen met de doelen die Livio zich stelt in een vroeg stadium te onderkennen en hiervoor beheersmaatregelen af te spreken en te implementeren. Vanuit het strategisch meerjarenplan waarin ook de kansen en bedreigingen worden benoemd - worden jaarplannen gemaakt die worden vertaald in activiteitenplannen van de resultaatverantwoordelijke eenheden en de ondersteunende afdelingen. Deze jaar- en activiteitenplannen vormen de basis voor de begroting die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Jaarplan en begroting zijn leidend voor de planning en controlcyclus. Maandelijks wordt gerapporteerd over de realisatie ten opzichte van het jaarplan en de begroting. Op basis van deze maandelijkse managementrapportage wordt het ingezette beleid indien nodig bijgestuurd. Jaardocument 2014 Livio 16

18 In het kader van de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn de interne risicobeheersing- en controlesystemen van Livio vastgelegd en geborgd. De relevante onderwerpen zijn vastgelegd in door de Raad van Bestuur vastgestelde documenten: Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) De AO/IC procedures rondom het facturatieproces AWBZ, het bewaken van de rechtmatigheid en juistheid van de (zorg)productie, de juistheid en volledigheid van de te betalen salarissen en de gestandaardiseerde manier van inkopen borgen het in control zijn van de organisatie. Treasurystatuut Het formele kader waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van de organisatie dienen plaats te vinden. Procuratieregeling Het aangaan van verbintenissen en handelen uit naam van de Stichting is hiermee geborgd. Regeling Fraudepreventie en Control In deze notitie wordt inzicht gegeven in het begrip Fraude als ook hoe we fraude kunnen voorkomen en hoe we daar als organisatie mee moeten omgaan. Duidelijk moet zijn dat het plegen van fraude in welke vorm dan ook niet wordt getolereerd en sancties met zich brengt. Overlegstructuur (Werk)overleg vindt plaats op diverse niveaus in de organisatie. Om de week vindt een overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Managementteam. In 2014 is tevens een transitieoverleg ingevoerd tussen Raad van Bestuur, Managementteam en de leidinggevenden van de afdelingen Kwaliteit en Marketing en Innovatie. Ook dit overleg vindt om de week plaats. De bestuurder heeft frequent individueel voortgangsoverleg met de onder hem ressorterende managers. Vier keer per jaar vinden de zogenaamde Kwartaalbijeenkomsten plaats waarbij Raad van Bestuur, Managementteam en alle leidinggevenden de gang van zaken met elkaar bespreken. Managers van de organisatieonderdelen overleggen periodiek (doorgaans maandelijks of per periode van vier weken) met het middenkader. Het middenkader overlegt met de eigen werkeenheid. Daarnaast vindt waar nodig ad hoc overleg plaats. Jaargesprekken met medewerkers vinden eens per jaar tot anderhalf jaar plaats. Indien daar aanleiding toe is worden informatiebijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. In de paragrafen 4.4 en 4.5 wordt de medezeggenschap - Cliëntenraad en Ondernemingsraad - beschreven. Livio kent geen Verpleegkundige adviesraad. Communicatie Maandelijks verschijnt het mededelingenblad Livio Nieuws, waarin de belangrijkste relevante wetenswaardigheden worden gecommuniceerd. Naar buiten toe is er het periodiek nieuwsorgaan LivioLeven, dat specifiek gericht is op de klanten van Livio. Met ingang van maart 2015 is het nieuwe blad KWIEK - voor medewerkers en klanten uitgekomen, ter vervanging van beide andere bladen. Dit magazine zal 6 keer per jaar verschijnen. Jaardocument 2014 Livio 17

19 Livio Nieuws KWIEK Livio Leven Een voor iedereen toegankelijke website wordt onderhouden, die niet alleen als vindplaats fungeert voor uiteenlopende informatie over Livio, maar ook nieuwtjes en aanbiedingen bevat. Daarnaast is er een weblog van de bestuurder en wordt ook gebruik gemaakt van Twitter en Facebook. Livio beschikt tevens over een intranetplatform, genaamd LivioNet. Alle medewerkers van Livio kunnen zich met behulp van een wachtwoord vanaf elke op internet aangesloten computer toegang verschaffen tot dit informatieplatform. Op LivioNet zijn alle procedures en werkvoorschriften digitaal beschikbaar. Verder wordt LivioNet benut om snel en interactief met medewerkers te communiceren over zaken die hen aangaan. Certificering Livio is voor al haar bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens het schema Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Zie ook 4.8 Algemeen kwaliteitsbeleid. Jaardocument 2014 Livio 18

20 Bij de inzet van de circa 900 vrijwilligers wordt gewerkt volgens de algemeen geldende regels van Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). 4.4 Cliëntenraad Structuur In 2014 had Livio 13 lokale Cliëntenraden (CR) en 1 centrale Cliëntenraad (CCR), bestaande uit in totaal 15 vertegenwoordigers uit de lokale Cliëntenraden, zie onderstaand organogram. Elke locatie levert een vertegenwoordiger. Het bedrijfsonderdeel Thuiszorg (TZ) vormt hierop een uitzondering en vaardigt drie vertegenwoordigers af omdat deze kolom een groot aantal klanten van Livio in het gehele werkgebied vertegenwoordigen. CCR Livio 15 personen LG Wie Crh Bhb Bhs Blh Hat Lip Mee Saa Twe We Tz Verpleeghuiszorg + Lichamelijk Gehandicapten Woonzorgcentra Thuiszorg Afkortingen: Wie - Wiedenbroek Crh - De Cromhof Bhb - Broekheurnerborch Bhs - Broekheurnerstede Blh - De Bleekhof Hat - De Hatteler Lip - Lippink s Hof Mee - Meergaarden Saa - Saalmerink Twe - Twekkelerveld We - de Werf Organogram Livio Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden Lokale Cliëntenraden Livio telde in 2014 zoals aangegeven 13 lokale Cliëntenraden. Per locatie vindt overleg plaats met de betrokken teammanager en minimaal twee maal per jaar is er een overlegvergadering met de RVE-manager. De Cliëntenraad van de Thuiszorg is niet aan een locatie verbonden, de RVE-manager Thuiszorg is hier de overlegpartner. In de lokale Cliëntenraden kunnen zowel huurders en klanten met een indicatie voor Verblijf als vertegenwoordigers zitting nemen en worden met name locatie gebonden onderwerpen besproken. De lokale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad nemen kennis van elkaars verslaglegging. Jaardocument 2014 Livio 19

21 Samenstelling Centrale Cliëntenraad in 2014 Toegetreden in 2014: Dhr. H. de Jong (CR de Bleekhof) Dhr. H. Kleisen (CR Thuiszorg) Mevr. L. van de Pol (CR LG) Dhr. W. Wolters (CR Lippink s hof) Dhr. A. Vermeulen (CR de Bleekhof) Mevr. G. van Ooijen (CR Thuiszorg) Afgetreden in 2014: Dhr. J. Versteeg (CR de Bleekhof) Mevr. R. Mulder (CR de Bleekhof) Dhr. R. Roelofs (CR de Bleekhof) Mevr. Y. Kleise (CR LG) Dhr. F. Karseboom (CR de Hatteler) Dhr. H. Verhaar (CR de Cromhoff) Mevr. G. Wildeboer (CR Broekheurnerstede) Mevr. H.M. van Weerdt-Schellekens (CR Thuiszorg) Dhr. H. de Jong (CR de Bleekhof) Mevr. A. ter Heege (CR Thuiszorg) Mevr. N. Kleinstarink (CR Broekheurnerstede) Leden CCR per Dhr. H. Bijleveld - Voorzitter Dhr. R.J.H. van der Hulst - CR Twekkelerveld - lid Mevr. G. van Ooijen - CR Thuiszorg - lid Dhr. H. Kleisen - CR Thuiszorg - lid Vacature - CR Thuiszorg - lid Mevr. L. van de Pol - CR LG - lid Dhr. L.G.M. Mol - CR de Werf - lid Dhr. H. G. Schutman - CR de Meergaarden - lid Dhr. J.H. Hanning - CR de Meergaarden - reserve Dhr. H. Morsink - CR het Saalmerink - lid Dhr. H. Stokkink - CR het Wiedenbroek - lid Mevr. J.B.M. Achterbosch - CR het Wiedenbroek - reserve Dhr. A. Vermeulen - CR de Bleekhof - lid Dhr. H.J. Caarels - CR de Cromhoff - lid Dhr. T.C. Broeders - CR Broekheurnerborch - lid Dhr. H. Veldkamp - CR KSW - lid Dhr. W. Wolters - CR Lippink s hof - lid Mevr. M. Weijdijk - CR Lippink s hof - reserve Rooster van aftreden Voor de Lokale Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad gelden ten aanzien van het rooster van aftreden de volgende - bij convenant vastgelegde uitgangspunten: zittingsduur van 3 jaar (lokale raden), respectievelijk 2 jaar (centrale raad); maximaal twee keer herbenoembaar; zo veel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren; moment van aan- en aftreden is respectievelijk 1 januari / 31 december; bij benoemingen van een tussentijdse vacature wordt afgetreden op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij trad zou zijn afgetreden; de onafhankelijk voorzitter wordt benoemd voor 1 jaar, vervolgens herbenoeming om de 3 jaar. Jaardocument 2014 Livio 20

22 Vergaderingen De Lokale Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad vergaderen 1 maal per maand, 11 keer per jaar. Daarnaast is er 5 keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder, 1 keer per jaar neemt hier ook een delegatie vanuit de Raad van Toezicht aan deel. Voorafgaand aan de overlegvergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de (onafhankelijk) voorzitter CCR en de bestuurder. Ondersteuning De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door een secretariële medewerker en een medewerker Kwaliteit. De Lokale Cliëntenraden regelen in overleg met de RVE-manager de benodigde ondersteuning. In het kader van een afweging van kosten en baten heeft de Centrale Cliëntenraad ingaande 2013 het lidmaatschap van de LOC vervangen door het lidmaatschap van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ). Alleen de Cliëntenraad De Meergaarden is vooralsnog lid gebleven van het NOC. In 2014 hebben de nieuw toegetreden leden een introductiecursus gevolg bij het NOC. Livio is aangesloten bij de Landelijke commissie vertrouwenslieden; in 2014 is hier geen gebruik van gemaakt. Adviezen / Besluiten De belangrijkste onderwerpen waar de Centrale Cliëntenraad in 2014 advies over heeft uitgebracht c.q. besluiten over heeft genomen zijn in het hiernavolgende overzicht opgenomen. De adviezen hebben geleid tot doorvoering van het voorgenomen beleid met betrekking tot de genoemde onderwerpen. Onderwerp Projectplan Uitrol EKD Budget Lokale Cliëntenraden 2014 Nieuwe risicosignalering mondzorg en beleid mondzorg Intentieverklaring samenwerking DEVA-zorg Zelfredzaamheidsmeter toevoegen aan EKD Advies Positief; met en 4-tal kanttekeningen Positief Positief op het beleid; met een voorwaarde m.b.t. het formulier Intensieve mondzorg : een toevoeging m.b.t. eigen regie (kunnen) voeren naar het oordeel van de professional Positief: met aandacht vragend voor de uitwerking van de belangenbehartiging van deze nieuwe groep cliënten en de koppeling daarvan aan de CCR. Ongevraagd advies aan de bestuurder. Reactie: onderzocht gaat worden of dit in de Thuiszorg waarde kan toevoegen,bv. bij het herindiceringstraject in 2015 Gespreksonderwerpen Naast bovengenoemde onderwerpen ter advisering of besluitvorming zijn de volgende relevante beleidsissues aan de orde geweest in de centrale Cliëntenraad en/of in de lokale Cliëntenraden: Begroting en activiteitenplannen / Projectplan Complexe Zorg Thuis / Voorstel aanschaf AED s / Evaluatie ontruimingsoefeningen 2013 / Project Populatiefinanciering / Notitie Strategieberaad / Vrijwilligersbeleid / Managementrapportage / Cliëntenvervoer / Stakeholdersbijeenkomst / Werving/selectie nieuw MT-lid / Voedselveiligheid / Sleutelkastjes / Huurverhoging / Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Livio / Steunpunt Thuiszorg Buurse / Transitie Livio / Besteding Wildersgelden / Transitie Langdurige Zorg / Europees onderzoek Pernissia / Oefencentrum technologie / Huisvestingsplannen / Investeringen inzake brandveiligheid / Aanbesteding tuinonderhoud / Projectplan Implementatie Zorgstandaarden in de keten / Zorginkoop / HKZ-audit / Parkeerplaatsen locaties de Cromhoff/de Bleekhof/Lippink s hof / Voor mekaar team Neede / Plan van aanpak langdurig verzuim / Relatie cliëntenraad versus ondernemingsraad Hospice / Extramurale zorg binnen de RVE Wonen & Zorg / Omvorming projectgroep naar commissie Ontwikkelingen AWBZ WMO / Wachtlijsten / Juridisch kader van privacy en EKD / Notitie Zorgpad Stervensfase / Notitie van Teammanager naar Teamcoach / Verkoop keuken de Boeskool / Keuring gastoestellen Jaardocument 2014 Livio 21

23 4.5 Ondernemingsraad Structuur Livio heeft een centrale Ondernemingsraad (OR) die gevormd wordt door 17 leden en vier vaste commissies kent: commissie Advies en Instemming, commissie Financiële Zaken, commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en commissie Public Relations (PR). Samenstelling Afgetreden in 2014 Benno Ossevoort Toegetreden in 2014 Karin de Witte (afweging combinatie functies) (was reserve) Per had de Ondernemingsraad de volgende samenstelling: Dagelijks Bestuur Ceciel Leever Eerstverantwoordelijk Verzorgende voorzitter Jeanet Buikema Sociaal Cultureel Werker vice voorzitter Janneke Groot Landeweer Verzorgende 3 IG secretaris Wilma Groot Zevert Verpleegkundige A lid Overige leden Joyce van Apeldoorn Elles Bieleveldt Nellie Boersma Marco Grillis Hans t Hooft Lenneke Kleinenberg Jannie Krol Irma Lubbers Bernadet Meekes Betsy Meijer Yvonne Rauwerdink Karin de Witte Marco Wulff Eerstverantwoordelijk Verzorgende Secretaresse A Eerstverantwoordelijk Verzorgende Sociaal Cultureel Werker Medewerker Informatisering Medewerker Vastgoedbureau Verzorgende 3 IG Verzorgende 3 IG Coördinator Vrijwilligerswerk Eerstverantwoordelijk Verzorgende Verzorgende 3 IG Medewerker Inkoop Kok Vaste Commissies: De OR kent vier vaste commissies, die de onderwerpen die bij hun aandachtsveld horen voorbereiden, alvorens de OR in zijn vergadering daarover een besluit neemt. Commissie Advies en Instemming Deze commissie bereidt de onderwerpen voor die de Raad van Bestuur de ondernemingsraad ter advies of instemming voorlegt. Commissie Financiële Zaken Deze commissie beoordeelt de financiële cijfers van de organisatie, waarbij de begroting, de kwartaalcijfers en de jaarrekening de belangrijkste stukken zijn. Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) De taak van deze commissie is het bespreken van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, het verkrijgen van informatie op dit gebied en het bevorderen van de naleving van de voorschriften ten aanzien van VGWM. Commissie Public Relations (PR) Deze commissie zet zich in voor een goed imago van de OR. Eén van de doelen is wederzijds begrip tussen de OR en zijn achterban te optimaliseren. De commissie verzorgt een bijdrage in het Livio Nieuws om informatie te geven over de organisatie en de rol van de OR daarin. Jaardocument 2014 Livio 22

24 Vergaderingen De Ondernemingsraad kwam wekelijks bijeen, in vergadering of in commissievergaderingen. De OR vergaderde in 2014 negen keer met de Raad van Bestuur, 2 keer heeft - zoals gebruikelijk - ook een delegatie vanuit de Raad van Toezicht deelgenomen van de overlegvergadering om de algemene gang van zaken in de organisatie of een thema te bespreken. Ten behoeve van overleg in een meer informele setting werd twee keer een keukentafelgesprek van OR en RvB gehouden, waarbij afhankelijk van de te bespreken onderwerpen ook functionarissen uit de organisatie uitgenodigd werden. Advies en instemming De belangrijkste onderwerpen waarover de Ondernemingsraad in 2014 advies heeft uitgebracht dan wel instemming heeft verleend zijn in het hiernavolgende overzicht opgenomen. Onderwerp Attentieregeling Livio Gedragscode Verkoop Boeskool, productiekeuken waarin Livio participeert als mede eigenaar Keuze Platform ICT- Sharepoint in de Cloud Intentie samenwerking Deva-zorg Scholing Verzorgende 3/IG 2014 Eigen Risicodrager Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (ERD WGA) Wijziging organisatie als gevolg vervallen functie teammanager C Vrijwillige vertrekstimulering Advies/Instemming Instemming; de nieuwe regeling is meer afgestemd op wensen van medewerkers. De OR staat positief ten opzichte van de inhoud van de regeling en heeft daarmee ingestemd. Instemming; nadat de opmerkingen van de OR in de gewijzigde gedragscode opgenomen waren heeft de OR ingestemd. Advies; de OR kan zich vinden in het voorgenomen besluit De Boeskool, maaltijdenleverancier van Livio, te verkopen omdat de productie niet meer rendabel is. Advies; de OR is van mening dat de Cloud nieuwe mogelijkheden biedt. Nadat vragen van de OR in een overlegvergadering door de RvB beantwoord waren heeft de OR positief geadviseerd. Advies; de OR staat positief ten opzichte van de samenwerking met Deva-zorg, die gericht is op zorgverlening aan allochtonen, met name die van Turkse afkomst. Instemming; nadat de aanvullingen van de OR in de definitieve notitie waren opgenomen heeft de OR ingestemd. Advies; de OR staat positief ten opzichte van dit voorstel en ondersteunt het voornemen van Livio om het ERD te beëindigen en terug te gaan naar het publieke bestel en dit risico weer bij het UWV te verzekeren. Advies; vragen van de OR zijn in een overlegvergadering beantwoord. De OR heeft geadviseerd om de processtappen te delen met de teammanagers C en de kaders vast te stellen, zodat duidelijk is wat het team zelfregulerend mag en wat de coachende manager doet. Instemming; de OR heeft ingestemd met de regeling waarbij medewerkers, tijdelijk, de eerste drie maanden van 2015, de mogelijkheid wordt geboden om onder gunstige voorwaarden vrijwillig te vertrekken. Overige onderwerpen Naast de bespreking van bovengenoemde advies- en instemmingaanvragen is er naar aanleiding van ontvangen informatie van de bestuurder, een aantal beleidsonderwerpen aan de orde geweest. De belangrijkste daarvan waren: Managementrapportages per kwartaal / Aanschaf van Automatische Externe Defibrillator (AED s): de OR heeft verzocht om ook op locaties waar geen bedrijfshulpverleners (BHV ers) aanwezig zijn een AED te plaatsen / Te besteden uren OR: in de overlegvergadering met de RvB van december 2014 zijn de door de OR te besteden uren vastgesteld / Sociaal Reglement: een delegatie van de OR is in bespreking met RvB en MT over een nieuw Sociaal Reglement dat het huidige Sociaal Plan, dat in juli 2015 afloopt, gaat vervangen. Jaardocument 2014 Livio 23

25 4.6 Meerjarenbeleid In 2014 werd met het oog op de komende transitie in de zorg het in 2011 vastgestelde Strategisch Plan Met de zorgkracht van Livio nader aangescherpt, vastgesteld, goedgekeurd en breed gecommuniceerd met de medewerkers. Visie, Missie onveranderd De huidige en toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg maken het noodzakelijk onze organisatie steeds verder aan te scherpen. De permanente opdracht is om het totaal der uitgaven binnen de som van inkomsten te houden. Daarmee zijn onze idealen, onze visie en uitgangspunten niet verdwenen, dit blijft onveranderlijk: Het leven is het waard om geleefd te worden! Livio ondersteunt mensen die zorg behoeven en stelt hen daardoor zo veel mogelijk in staat de regie over hun leven te voeren. Livio wil een herkenbare zorgverlener zijn vanuit een positieve levensopvatting, gericht op wat mensen kunnen in plaats van wat niet meer kan. Basale uitgangspunten 1. Uit meerjarenbeleid Onze primaire taak is een maatschappelijke taak, onze primaire opdracht is het zo goed mogelijk uitvoeren van de zorg voor de klanten die aan ons zijn toevertrouwd. Operational Excellence blijft het vertrekpunt: procesgericht werken en een positief rendement als voorwaarde voor al onze activiteiten. Rendement: jaarlijks tenminste 2%. Groei: gemiddeld een omzetstijging 4% per jaar. Onderscheidend voordeel: onder het motto: Puur Livio en Elke dag de moeite waard Relatiemarketing: breed in investeren, samenhangend met veranderde geldstromen en samenwerkingsverbanden. Resultaat Verantwoordelijke Eenheden en Dienstverleningsovereenkomsten: inzicht in kosten- en opbrengstenverhoudingen. Flexibiliteit: beweeglijk reageren op de permanente verandering in en om de wereld van de zorg. 2. Uit aanscherping meerjarenbeleid in 2014 Onze ambitie: Meer zorg met minder (moeite & kosten). Onze propositie: Hoe merken de klanten dat we meer zorg met minder (moeite & kosten) leveren. Wat moet goed gaan: Onze Kritische Succesfactoren. Hoe pakken we het aan: De projecten (Voorwaardescheppend, Primaire processen, Ondersteunende processen), Projectaanpak, Impactmatrix. 4.7 Algemeen beleid verslagjaar Ons aanbod is gebaseerd op het drieluik Nut, Noodzaak & Eigentijds. Daarbij hanteert Livio het begrip klant, hetgeen tot uitdrukking wenst te brengen dat onze relatie vooral een wederkerige is. Het werk is er op gericht klanten de regie over hun eigen leven te laten behouden waarbij ze liefst binnen hun eigen sociale netwerk invulling aan hun leven kunnen geven. Livio is er daarbij op gericht zowel klanten als hun netwerken en sociale steunsystemen (mantelzorgers) te faciliteren. Klanten ervaren daarbij een vraag- en klantgerichte houding van Jaardocument 2014 Livio 24

26 medewerkers en een goed gevoel voor maatschappelijke omstandigheden en de mogelijkheden van de organisatie. In 2014 zijn de uit het aangescherpte meerjarenbeleid voortvloeiende acties vertaald naar plannen met beschrijving van de kritische succesfactoren. Van daaruit zijn diverse projecten (voorwaardenscheppend, primaire processen en ondersteunende processen) ontwikkeld om de gestelde doelen in 2015 en 2016 te kunnen realiseren. In werkgroepen en klankbordgroepen worden medewerkers en klanten nadrukkelijk uitgenodigd te participeren. Einde 2014 en begin 2015 zijn deze projecten alle van start gegaan met als overkoepelende thema Toekomst 17. In een 2 wekelijks transitieoverleg vindt de onderlinge afstemming en monitoring plaats. Over de voortgang wordt regelmatig breed en op verschillende manieren gecommuniceerd onder de naam Toekomstpraat. Financiën Het resultaat uit boekjaar 2014 wordt toegelicht in paragraaf De noodzaak van resultaatgerichtheid blijft onverminderd aanwezig. Hoewel Livio er niet voor is om winst te maken, is het een absolute noodzaak jaarlijks over te houden om een minimum eigen vermogen in stand te houden. Een voldoende eigen vermogen is hard nodig om weerstand te kunnen blijven bieden tegen de bewegingen in onze sector. Onze vermogenspositie heeft gedurende de afgelopen vijf jaar weer vrijwel het niveau bereikt van wat in de VVT branche wenselijk wordt geacht. Minimaal handhaving hiervan is een must, een jaarlijks positief resultaat een voorwaarde hiervoor. Beleidscyclus Het meerjarenbeleid van Livio is beschreven in Het Strategisch Plan voor Livio en de aanscherping ervan volgens het Transitiedocument juli Samen met de uitwerking ervan in Jaarplannen vormt dit de basis van onze beleidscyclus. Dit zijn de instrumenten bij uitstek om focus te houden en om te checken of we volgens plan op koers zijn. 4.8 Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds 2006 is Livio gecertificeerd op basis van het kwaliteitscertificaat HKZ voor de VV&T. Het huidige HKZ certificaat is geldig tot november De deelschema s voor Verpleging en Verzorging en Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering worden door certificerende organisatie Det Norske Veritas geaudit. Interne en externe auditering Minimaal twee keer per jaar vindt er een audit plaats conform de standaarden van HKZ, één keer door de interne Auditcommissie van Livio, één keer door DNV ter beoordeling en continuering van de HKZ-certificatie. Hiermee bereikt Livio een methodische werkwijze die gebaseerd is op de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Ook in 2014 is bij de interne audit extra aandacht uitgegaan naar de thema s Middelen en Maatregelen, medicatieveiligheid en hygiëne/ infectiepreventie. De resultaten van de interne audit worden Jaardocument 2014 Livio 25

27 gepresenteerd aan Raad van Bestuur en Managementteam. De opvolging van hieruit voortkomende acties wordt gemonitord. Rapportage Per kwartaal wordt een rapportage opgesteld, welke op basis van prestatie-indicatoren een overzicht geeft van de meest cruciale aspecten van de organisatie. Deze rapportage kan de volgende onderwerpen bevatten en is als volgt opgebouwd: Klachten / Meldingen Incidenten Klanten /Meldingen Incidenten Medewerkers / BOPZ / Rapportage calamiteitendienst en Brandveiligheid / Klanttevredenheid/ benchmark / Interne audits-externe audits /Corrigerende en preventieve maatregelen /Prestatie indicatoren / Beoordeling leveranciers Bij deze onderdelen van de rapportage zijn steeds de cijfers en eventuele adviezen opgenomen. Klachten De registratie van klachten vormt een vast onderdeel van de hierboven genoemde rapportage. Voor nadere gegevens met betrekking tot klachten in 2014 zie de betreffende paragraaf in hoofdstuk 4.9. Melding Incidenten Klanten (MIK) De gemelde incidenten worden geregistreerd naar categorie, gezondheidsklachten en gevolgen. In 2014 werd conform de Leidraad van de IGZ 1 melding gedaan van een calamiteit. Het betrof een overlijden na verslikking. Op basis van een methodische analyse is onderzoek gedaan naar de calamiteit. Op basis van dit onderzoek heeft de IGZ besloten geen nader onderzoek te doen en de melding af te sluiten. In 2014 hadden deze adviezen met name betrekking op de categorieën Vallen en Medicatie waar ook de meeste meldingen over gaan. MIK meldingen zijn met name bedoeld voor interne verbeteringen, dit wordt besproken in de teams. Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) Bijna alle bewoners van de BOPZ erkende geriatrische afdelingen hebben een BOPZ art.60 indicatie. In een enkele uitzonderingssituatie is sprake van indicatie op basis van een Rechtelijke Machtiging (RM). In 2014 is Kleinschalig Wonen in de Verpleeghuizen verder doorgevoerd. Met een kleine groep medewerkers wordt een kleine vaste groep PG bewoners verzorgd met als doel belevingsgerichte zorg te bieden. Gebruik middelen en maatregelen in het kader van de BOPZ Indien noodzakelijk worden bij psychogeriatrische klanten Middelen en Maatregelen (M&M) toegepast conform de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt tussen het zorg- en behandelteam en de klant en diens vertegenwoordiger. Het aantal Middelen en Maatregelen is eind ,7% en zou nog verder moeten kunnen dalen nu nieuwe bedden zijn aangeschaft die klanten niet de vrijheid ontnemen uit bed te gaan door slechts een half bedhek omhoog te doen. In 2015 is deze rapportage doorontwikkeld naar een meer integrale en compacte vorm waardoor er per Resultaatverantwoordelijke Eenheid (RVE) en compleet beeld wordt gegeven van alle resultaten. Dit betreft de RVE s Thuiszorg, Wonen met Zorg en Zorg en Verblijf. Jaardocument 2014 Livio 26

28 4.9 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Meting klanttevredenheid (CQ index) in 2014 In het verslagjaar 2014 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar klanttevredenheid onder klanten van de Woonzorgcentra, Verpleeghuizen & Kleinschalige woonvormen, Thuiszorg en LG (Lichamelijk Gehandicapten). Somatiek In het vierde kwartaal zijn er in het kader van de CQ interviews afgenomen bij klanten van de somatiek-afdelingen intramuraal (Woonzorgcentra en Verpleeghuizen). Het hoogst scoren de items privacy en inrichting (3,97 resp. 3,88 op een schaal van 1-4). In vergelijking met de vorige meting zijn Liviobreed van de 14 indicatoren er 11 verbeterd, dit geldt met name voor de indicatoren smaak maaltijden en inspraak. Laatstgenoemd item ligt met een score van 3,61 ook aanmerkelijk boven de landelijke bovengrens van 3,43. De items zinvolle dag, aanbeveling en veiligheid scoren elk ongeveer 2% lager dan bij de vorige meting. Zij blijven nog wel ruim boven de landelijke ondergrens. Psychogeriatrie (PG) Voor de PG-afdelingen zijn er vragenlijsten gestuurd naar vertegenwoordigers van de klanten. De indicator smaak maaltijden scoort met 3,61 op een schaal van 1-4 het hoogst. De tweede score is voor privacy (3,55). Ten opzichte van de vorige meting zijn van de 12 indicatoren er 7 nagenoeg gelijk gebleven. De indicator inrichting is met 8% verbeterd. De indicator schoonmaken is 3% verbeterd en scoort met 3,47 ruim boven de landelijke bovengrens van 3,19. De items privacy en zinvolle dag zijn resp. 7% en 4% verslechterd. De scores zijn met 2,87 resp. 3,01 nog wel boven de landelijke ondergrenzen van 2,75 resp. 2,97. Thuiszorg De meting uitgezet onder thuiszorgklanten heeft als uitkomst dat er op alle 10 items sprake is van (enige) verbetering. Met name het item bejegening is sterk verbeterd (12%). Dit item scoort ook absoluut gezien het hoogst (3,69 op een schaal van 1-4) en komt uit boven de landelijke bovengrens van 3,66. Lichamelijk Gehandicapten (LG) Over het algemeen zijn klanten LG of hun vertegenwoordigers tevreden, de LG haalt goede scores (ook ten opzichte van de benchmark). Wel is er een groot ervaringsverschil tussen klanten en ouders/vertegenwoordigers op meerdere vlakken. Klanten zelf zijn meer tevreden dan de ouders/vertegenwoordigers. De communicatie naar onze klanten en ouders/ vertegenwoordiger zien we als een verbeterpunt. Meting Zorginhoudelijke veiligheid / LPZ Jaarlijks neemt Livio deel aan de LPZ (landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen) die georganiseerd wordt door de Universiteit van Maastricht. Bij de LPZ worden metingen met betrekking tot gezondheidsvraagstukken verricht op individueel klantniveau. Het is de doelstelling van Livio om jaarlijks te verbeteren en minimaal op of boven het landelijk gemiddelde te presteren. Dit is het gemiddelde van alle vergelijkbare organisaties die participeren aan de LPZ meting. De resultaten van de LPZ meting van 2014 zijn licht verbeterd t.o.v Livio breed is het percentage indicatoren onder de door Livio gestelde norm van op of boven het landelijk gemiddelde met 3% verminderd, namelijk van 42% in 2013 naar 39% in Per Livio Jaardocument 2014 Livio 27

29 onderdeel en kwaliteitsindicator zijn er gespecifieerde uitkomsten die belangrijke informatie vormen voor continue verdere verbetering. Bezoeken Inspectie voor de Volksgezondheid in 2014 Op 17 maart 2014 heeft de IGZ naar aanleiding van een gemeld incident de afdeling Geriatrische Revalidatie van Verpleeghuis de Cromhoff bezocht. Tijdens dit bezoek is onderzocht of de genomen maatregelen adequaat en voldoende zijn om veilige en verantwoorde zorg voor klanten op de GRZ te waarborgen. Hiermee is het incident door de IGZ afgesloten. Klachten Klachtenregeling Livio heeft een klachtenregeling voor klanten, die gebaseerd is op de landelijke Klachtenregeling voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Livio heeft een externe, onafhankelijke klachtencommissie voor algemene klachten, voor BOPZ klachten wordt gebruik gemaakt van de Regionale Klachtencommissie. De klant kan bijgestaan worden door de klachtenfunctionaris voor het formuleren van de klacht. De registratie van klachten vormt een vast onderdeel van de eerder genoemde kwartaalrapportage. In 2014 werden 39 klachten ontvangen waarvan er 38 via de klachtenfunctionaris door de verantwoordelijk manager naar tevredenheid konden worden afgehandeld. 1 klacht is door de Regionale Klachtencommissie behandeld en het wachten is op een uitspraak. De meeste klachten betroffen ervaren kwaliteit personeel, informatie en bejegening. Jaaroverzicht Klachten Klachten Totaal klachten klachten klachten klachten Klachten Klachten Veiligheid Melding Incidenten Medewerkers (MIM) In 2013 werden 50 meldingen gedaan in het kader van de MIM. In 2011 en 2012 was dit aantal respectievelijk 24 en 61. Op basis van de meldingen en de analyse ervan adviseert de afdeling Kwaliteit en Beleid, die ook het vervolg monitort. Zo zijn in 2013 n.a.v. de meldingen klinische lessen gegeven over gedrag en ziektebeeld van de betreffende klanten, alsook een training belevingsgerichte zorg. Tevens werden arbogerelateerde adviezen gegeven. Voedselveiligheid - HACCP: Het voedselveiligheid - HACCP beleid van Livio is een afgeleide van de landelijke regelgeving in dezen. In 2014 hebben twee landelijke beleidswijzigingen plaatsgevonden die ook binnen Livio zijn doorgevoerd. Het betreft hier de actualisatie van de hygiënecode welke hiermee tot 2016 geldt en daarnaast de invoering van de allergenenwetgeving. Eveneens is er per 2014 een wijziging qua interne beheersorganisatie doorgevoerd waarbij ervoor is gekozen een deel van Jaardocument 2014 Livio 28

30 de HACCP decentraal weg te zetten zodat er op locatie voldoende aandacht voor veiligheid van voedsel is en men dit proces beter kan borgen. Facilitaire Zaken draagt centraal zorg voor de planvorming HACCP en de coördinatie van het proces, op locatie dient HACCP decentraal verder ingevuld te worden. De jaarlijkse analyse van de gevaren en de kritische beheers punten in het (productie)proces heeft ook in 2014 weer plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden opgenomen in de maandrapportage. Bedrijfshulpverlening (BHV) In 2014 is bedrijfshulpverlening verder doorontwikkeld en vond basis- en herhalingsscholing in dat kader plaats. Er zijn op 16 locaties ontruimingsoefeningen gehouden, waarbij op meerdere locaties 2 oefeningen zijn geweest zodat een ieder in de gelegenheid was om deel te nemen. Daarnaast zijn er op diverse locaties AED s geplaatst. Brandveiligheid In het kader van het verder verhogen van de brandveiligheid zijn in 2014 diverse activiteiten uitgevoerd als voortgangsoverleggen met de brandweer, aanpassingen van Brandmeldinstallaties, instructiekaarten veiligheid en continuering van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers. Calamiteitenrapportage Binnen Livio is er een storingsbedrijf welke buiten kantoortijden bereikbaar is voor storingen en een beveiligingsbedrijf welke ingeschakeld kan worden. Het storingsbedrijf is 173 keer ingeschakeld voor assistentie/dienstverlening/storingen. Het beveiligingsbedrijf is 43 keer ingeschakeld voor assistentie/dienstverlening/inbraakalarmen Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Algemeen Het jaar 2014 kenmerkt zich in P&O termen als een tussenjaar. Eind 2013 verkregen wij het keurmerk Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op basis waarvan in 2014 diverse acties zijn uitgezet om blijvend aandacht aan dit thema te besteden. Eind 2014 stond vooral in het teken van het voorbereiden van het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO), waarvan op de valreep van de jaarwisseling de eerste uitkomsten beschikbaar kwamen en waaruit bleek dat er ten opzichte van het MTO in 2012 niet significant zaken anders liggen. En met trots mogen we dan ook wel zeggen dat Livio nog steeds behoort tot de 1/3 van de organisaties in de zorg die het beste scoren met betrekking tot het MTO. Jaardocument 2014 Livio 29

31 In het najaar van 2014 kwam ook de nadruk te liggen op de voorbereidingen voor de organisatiewijzigingen die in 2015 zouden moeten worden geëffectueerd. Dit leidde er onder ander toe dat er een drietal adviesaanvragen bij de Ondernemingsraad zijn neergelegd die alle drie betrekking hadden op voorgenomen organisatie wijzigingen. In het kader daarvan is onder meer met het ROC van Twente een bijzonder opleidingstraject tot stand gekomen die medewerkers de mogelijkheid gaat bieden om versneld een 3IG diploma te gaan behalen. Livio Academie In het jaar 2014 is verder vorm en inhoud gegeven aan het structuren van leren en kennisdeling binnen Livio zoals vermeld in het meerjaren leerbeleid van Livio Een belangrijk onderdeel hierin is het implementeren van een leermanagement systeem. Nadat alle historie van de leertrajecten van medewerkers vanaf 2013 verwerkt is, is de eerste stap gezet naar het beschikbaar stellen ervan voor alle medewerkers zodat zij zelf kunnen gaan plannen in het systeem en in toenemende mate regie krijgen over het moment van leren. Ook in 2014 hebben er weer vele leertrajecten plaatsgevonden. Er heeft ongeveer uur aan formele leermomenten plaatsgevonden. T.o.v is dat een afname van circa 5000 uur. Dit is te verklaren door het feit dat de EVV scholing in de thuiszorg, circa 140 medewerkers, begin januari van dit jaar is afgerond. De speerpunten van het meerjaren leerbeleid vormen ook voor 2014 weer de basis voor dit verslag; kennisdeling, structuur en talentontwikkeling. Kennisdeling In toenemende mate wordt er kennis gedeeld binnen Livio. Specifieke kennis wordt meer en meer ingezet bij interne leertrajecten, klinische lessen maar ook leertrajecten die samen met een extern opleidingsinstituut worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het leertraject dementiezorg (borgen van kennis op de werkvloer door met en van elkaar te leren), de invoering van het Elektronisch Klant Dossier (inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen organiseren samen workshops voor het gebruik van dit EKD) en de ergocoaches (onder meer gericht op een juiste lichamelijke houding van medewerkers bij hun werkzaamheden). Klinische lessen worden in toenemende mate georganiseerd en geregistreerd waardoor medewerkers ook direct punten kunnen behalen voor het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden. In de aandachtsvelden zorg hebben verschillende medewerkers vanuit diverse disciplines zitting. Vanuit deze aandachtsvelden wordt veel kennis gedeeld richting collega s. Hierdoor vindt er een vertaalslag plaats van beleid naar uitvoering en worden verbetervoorstellen gedaan t.b.v. ditzelfde beleid. Ook speelt deze groep medewerkers een belangrijke rol bij de ontwikkelingen van de scholing vakbekwame zorg. Het scholingstraject voor werkbegeleiders heeft verder vorm gekregen in 2014 waardoor de kwaliteit van het begeleiden van studenten ook toeneemt. Structuur Zoals in de inleiding vermeldt krijgt het leer management systeem een steeds prominentere rol binnen de organisatie. Hierdoor is het plannen en organiseren van leertrajecten eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Voor de Livio Academie levert dit een forse efficiënty-slag op. Voor 2015 wordt het live gaan voor medewerkers de grootste uitdaging. Wanneer het portaal open gesteld wordt voor medewerkers zullen zij in toenemende mate regie kunnen nemen over hun leerproces en daarmee ook meer verantwoordelijkheid. Met dit systeem als ondersteuning kunnen teammanagers, maar ook de teams zelf, verder vorm en inhoud geven aan zelf organiseren/zelfsturing. Jaardocument 2014 Livio 30

32 Talentontwikkeling In 2014 zijn veel medewerkers in opleiding of hebben juist een opleiding afgerond. Daarnaast zijn er ook weer velen gestart met een opleiding, met telkens als doel zich verder te ontwikkelen in zijn of haar vakgebied of om in aanmerking te komen voor een andere functie. Naast de grote groep medewerkers die een Verzorgende-opleiding volgen zijn er ook veel die een opleiding tot MBO-verpleegkundige dan wel HBO-verpleegkundige volgen. De EVV-opleiding is ook in 2014 door ongeveer 50 medewerkers gevolgd en met een positief eindresultaat afgerond. Ook is er een toename in specialistische opleidingen zoals verpleegkundig specialist, master opleiding voor fysiotherapie. Hieronder een opsomming van een aantal leertrajecten die in 2014 hebben plaatsgevonden, een beeld gevend van de diversiteit van de leertrajecten binnen Livio. Allen zijn er steeds op gericht de kwaliteit van zorg die onze medewerkers aan onze klanten bieden, te vergroten. BHV Basis / BHV herhaling / Tillen en Transfer / Houding en Beweging / Voorbehouden handelingen / EVV leertraject / EVV follow up / Cursus werkbegeleiding / pc-vaardigheden / training EKD / e-learning "belevingsgerichte zorg / aandachtsvelden-klinische les / Vakbekwame zorg, driejarig leertraject o.b.v. normen verantwoorde zorg / Leertraject dementiezorg Livio / Voedselveiligheid binnen de intramurale zorg / Vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen / Veilige naald instructie / MBO verzorgende 3 IG en Verpleegkunde (BBL) / HBO-V ( duaal) Naast de interne leertrajecten is de Livio Academie nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in de regio op zowel MBO- als ook op HBO-niveau. Vanuit de organisatie hebben we op deze manier invloed op de ontwikkeling van toekomstige beroepsbeoefenaars op school maar ook in de praktijk. Ziekteverzuim Vernet Health Ranking In de vergelijking tussen 2013 en 2014 is Livio in de Vernet Health Ranking licht gedaald van 7,8 in 2013 naar 7,7 in Hiermee scoren we gelijk aan de branche. Verzuimcijfers 2013 en 2014 Het verzuimpercentage over 2014 was: eerste ziektejaar 5,24%. Inclusief tweede ziektejaar 0,41% Totaal 5,65% Het verzuimpercentage over 2013 was: eerste ziektejaar 5,16%. Inclusief tweede ziektejaar 0,56% Totaal 5,73% Verzuimfrequentie 2013 en 2014 Livio kent ten opzichte van de Branche een laag verzuimfrequentie: - in 2014 bedroeg de verzuimfrequentie bij Livio 0,70, de branche had 1,09; - in 2013 bedroeg de verzuimfrequentie bij Livio 0,77, de branche had 1,07. De verzuimduur 2013 en 2014 De gemiddelde verzuimduur bij Livio is hoog t.o.v. de branche: - in 2014 was de gemiddelde verzuimduur bij Livio 34,9 dagen, de branche 24 dagen; - in 2013 was de gemiddelde verzuimduur bij Livio 32,9 dagen, de branche 22 dagen. Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers in 2014 is nagenoeg stabiel gebleven met 936 ultimo De verdeling man/vrouw is respectievelijk 27% en 73%. 50% is reeds langer dan 5 jaar vrijwilliger bij Livio. Jaardocument 2014 Livio 31

33 De verdeling m.b.t. de leeftijd van onze vrijwilligers geeft het volgende beeld. Geleid vrijwilligerswerk Ook in 2014 is er sprake geweest van geleid vrijwilligerswerk in de vorm van zowel maatschappelijke stages, voorbereidende beroepsstages en taalstages. Ook zijn via de gemeente diverse kandidaten aangemeld voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk, al dan niet als opmaat tot het verkrijgen van een reguliere baan. Enkele kerngetallen medewerkers Livio Geslacht Leeftijd Deeltijdfactor Instroom Uitstroom 58,63 fte 58,96 fte Kwaliteit van het werk Arbowetgeving De wetten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn de uitgangspunten in de arbocatalogus VVT, opgesteld door de werkgevers- en werknemersorganisaties. Livio hanteert deze arbocatalogus als leidraad voor het ontwikkelen van beleid en richtlijnen Samenleving Livio dichtbij Het werk van Livio is er op gericht klanten de regie over hun eigen leven te laten behouden waarbij ze liefst binnen hun eigen sociale netwerk invulling aan hun leven kunnen geven. Livio faciliteert daarbij zowel klanten als hun netwerken en sociale steunsystemen (mantelzorgers) om dit mogelijk te maken. Wanneer we dit met en voor onze klanten kunnen realiseren, werken we aan een toekomstbestendige wijze waarop Livio haar rol in de samenleving invult. Voorwaarde hierbij is dat Livio aanwezig is in de nabijheid van haar klanten. Want dit faciliteren kunnen we niet van afstand doen. Bij veel van onze activiteiten heeft Livio keuzes gemaakt ter bevordering van duurzaamheid en respectvol omgaan met ons milieu. Jaardocument 2014 Livio 32

34 We hebben de afgelopen jaren onze activiteiten, werkzaamheden en faciliteiten binnen wijken, buurten en dorpen steeds beter geprofileerd, waarbij uiteraard ook hierbij geldt dat iedere activiteit kostendekkend georganiseerd dient te worden. Mogelijkheden die bijvoorbeeld een Livio Grand Café te bieden heeft worden onder de aandacht gebracht. Clubs, verenigingen en activiteiten, die binnen Woonzorgcentra geboden worden, stellen we open voor buurtbewoners. We laten steeds op wijk-, buurt- en dorpsniveau zien wat we doen en er wat er mogelijk is. Daarmee wordt de binding met de inwoners van het werkgebied verstrekt en zorgen we ervoor dat Livio bekend wordt als grote organisatie die tegelijkertijd open en dichtbij in eigen wijk, buurt of dorp aanwezig is. Ook met het oog op de toenemende marktwerking is het belangrijk dat we deze kracht van Livio blijven onderstrepen. Duurzaamheid / Milieu Bij Livio is aandacht voor duurzaamheid en milieu; bij onze activiteiten en maatregelen maken wij in dat kader steeds bewuste keuzes. Duurzaam werk Keurmerk Werkpakt In het najaar van 2012 heeft Livio van de gemeente Enschede het zogenaamde WerkPakt keurmerk ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan organisaties die zich aantoonbaar inzetten voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is derhalve een erkenning voor de maatschappelijke betrokkenheid van Livio. Stichting Het Wijkgilde Medio 2014 werd de Stichting Het Wijkgilde een feit. Deze stichting is opgericht door RJ safety&security en Livio en stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de (arbeids)participatie van de inwoners van Enschede. Dit alles in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Jaardocument 2014 Livio 33

35 4.12 Financieel beleid Algemeen De cyclus tussen het bepalen van de doelstellingen, het opstellen van de begroting, het tussentijds rapporteren over de resultaten en het indien nodig bijsturen om de gestelde doelen te kunnen behalen blijft een stevig fundament binnen het financiële beleid. Daarnaast wordt er voortdurend gezocht naar verbeterpotentieel binnen de interne beheersing. De bevindingen van de accountant tijdens de controle van de jaarrekening heeft onze beeldvorming over het op orde zijn van de planning & control cyclus, bevestigd. In de komende jaren zal het financiële beleid mede worden bepaald door de opgestelde bouwagenda tot en met 2020, waaruit de verwachte investeringen, rente en renovaties blijken. Dit heeft de basis gevormd voor de actualisatie van de impairmentanalyse op de individuele vastgoedlocaties aan het einde van het boekjaar Financieel resultaat Het resultaat over 2014 bedraagt 0,3 miljoen positief, in de begroting was uitgegaan van een positief exploitatieresultaat van 2,9 miljoen. Het resultaat over 2014 is aanzienlijk beïnvloed door de vorming van de reorganisatievoorziening voor mobiliteit van personeel ter hoogte van 2,5 miljoen. Het resultaat 2014 is als volgt verdeeld over de verschillende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden: Thuiszorg negatief Wonen & Zorg positief Zorg & Verblijf negatief Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening die in het volgende hoofdstuk van dit document is opgenomen. Als de vorming van de reorganisatievoorziening buiten beschouwing wordt gelaten zijn de resultaten als volgt: Thuiszorg positief Wonen & Zorg positief Zorg & Verblijf negatief In onderstaande tabel zijn de resultaten van Livio per segment over 2013 en 2014 weergegeven: Opbouw van het resultaat per segment AWBZ GRZ Overige activiteiten Totaal Tabel resultaten per segment Financiële positie Om te kunnen kijken hoe Livio zich financieel ontwikkelt, wordt gebruik gemaakt van onderlinge verbanden uit de jaarcijfers. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De rentabiliteit, de verhouding tussen het resultaat aan het einde van het boekjaar Jaardocument 2014 Livio 34

36 en de gerealiseerde omzet, bedroeg 0,3%. Het effect van dit resultaat over het boekjaar 2014 op de financiële ratio s is als volgt: Financiële ratio's Resultaatratio (concernniveau) 0,3% 3,4% Resultaatratio AWBZ-gefinancierde activiteiten Segment 1 - AWBZ 0,6% 4,0% Resultaatratio GRZ-gefinancierde activiteiten Segment 2 - GRZ -8,3% -11,8% Resultaatratio niet-awbz/grz-gefinancierde activiteiten Segment 3 - Overige activiteiten 3,7% 7,4% Liquiditeit (concernniveau) Quick ratio (vlottende activa/korte schulden) 133,8% 118,8% Solvabiliteit (concernniveau) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten) 20,3% 20,3% Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 31,7% 30,8% Tabel Financiële ratio s De resultaatratio (excl. reorganisatievoorziening) is in 2014 afgenomen ten opzichte van Oorzaak zijn de afnemende marges binnen de intramurale RVE s. In absolute zin is de RVE Wonen & Zorg volledig verantwoordelijk voor de positieve resultaatratio van Livio. Echter de verschuiving in zorgzwaarte, een trend die we nu al bijna twee jaar zien, vertaalt zich naar een structureel hogere personele inzet, waardoor de financiële marge binnen de RVE lager wordt. De neerwaartse trend binnen de RVE Zorg & Verblijf was gedurende het hele jaar al zichtbaar. Belangrijkste oorzaak is de volatiliteit binnen Geriatrische Revalidatie Zorg, dat heeft ervoor gezorgd dat de personele formaties onvoldoende in lijn konden worden gebracht met de hoeveelheid klanten. Het weerstandsvermogen, uitgedrukt in de ratio solvabiliteit, is in 2014 stabiel gebleven. De toename van de afgelopen 5 jaar is daarmee vastgehouden. De solvabiliteit voor de gehele Verzorging, Verpleging en Thuiszorg sector lag ultimo 2013 op 24,2%. Als de solvabiliteit en de resultaatratio worden uitgesplitst naar organisatieomvang, blijkt dat landelijke grotere VVT organisaties doorgaans een lagere solvabiliteit en resultaatratio kennen: Omvang opbrengsten Solvabiliteit Resultaatsratio 0 tot 10 mln. 29,2% 2,5% 10 tot 25 mln. 29,5% 2,1% 25 tot 60 mln. 28,0% 1,9% 60 tot 150 mln. 24,9% 1,7% 150 tot 300 mln. 19,1% 0,7% 300 mln. of meer 16,7% 0,3% Cijfers ultimo 2013 Jaardocument 2014 Livio 35

37 De Quick ratio is een kengetal om specifiek de liquiditeit (de mate waarin Livio de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) te meten. Ook dit kengetal is in 2014 verbeterd, van 118,8% naar 133,8%. Over het algemeen wordt minimaal 100% als een gezonde waarde gezien. Treasury Op het gebied van Treasury is in 2014 de ingezette koers met betrekking tot de bestaande lening portefeuille voortgezet. Belangrijkste doelstellingen blijven spreiding van de afloop van de rentevaste perioden en het behalen van exploitatievoordeel. Een tweetal kleinere leningen, waarvan de rentevaste periode afliep, is vervroegd afgelost. Daarnaast is de grootste lening (omvang 8,5 miljoen) in 2014 voor 7 jaar verlengd tegen een lager rentepercentage. Het totaal van de langlopende leningen is gedurende 2014 afgenomen van naar , een afname van bijna 10%. In de afgelopen 5 jaar is er in totaal bijna 15 miljoen afgelost. De verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen is daarmee verder verbeterd: EV / VV 0,33 0,45 0,46 Ultimo 2014 is sprake van een bedrag van 15,7 miljoen aan beschikbare liquide middelen. Dit niveau is wenselijk vanwege de ontwikkeling naar declaratie op individueel klantniveau wat betekent dat financiering op basis van bevoorschotting op termijn zal gaan verdwijnen. Ook de financiële consequenties van de ingezette vrijwillige vertrekregeling kan ruimschoots worden opgevangen. Met het oog op de bouwagenda van de komende jaren is een ondergrens van 14 miljoen qua beschikbare liquide middelen wenselijk. Jaardocument 2014 Livio 36

38 5. Jaarrekening Jaarrekening 2014 Jaardocument 2014 Livio 37

39 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-13 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-13 PASSIVA Groepsvermogen 8 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva Pagina 38

40 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Kapitaal 0-79 Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve Pagina 39

41 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Resultaat deelneming Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december Mutatie geldmiddelen Pagina 40

42 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Livio zijn opgenomen de jaarrekeningen van de rechtspersonen waarin een beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Het betreft de volgende rechtspersonen: - Stichting Livio Winkel, Enschede (100%) - Stichting Livio Beheer, Enschede (100%) - Livio Holding B.V., Enschede (100%) - Livio Thuishulp B.V., Enschede (100%) Consolidatie heeft plaatsgevonden volgens de integrale methode voor bovenstaande rechtspersonen. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. Enkelvoudige jaarrekening De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Livio is vanaf 2002 tezamen met de Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Zorgfederatie Oldenzaal eigenaar van de Stichting CKVBZ (ook wel de Boeskool genoemd). De zeggenschap van Livio met de verbonden partij, CKVBZ is als volgt: Livio heeft in het bestuur 5 van de 11 stemmen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van de financiële leasingcontracten zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2014 geldmiddelen zijn opgeofferd. Pagina 41

43 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa, passiva en resultaatbepaling Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. Financiële leasing Livio leaset een drietal gebouwen; hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. Pagina 42

44 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Operationele leasing Bij de stichting bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichitng ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De vordering op grond van compensatieregeling betreft het door de Nza toegekende bedrag inzake de Nzaregeling CA Deze post wordt in 6 jaar lineair afgeschreven. De overige vorderingen betreffen de rente-egalisatierekening voor verzorgingshuis ABC. Deze is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rentekosten en een vaste budgetrente per jaar. Jaarlijks neemt deze vordering af met het verschil tussen de de werkelijke rente en de vaste budgetrente. De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, rekening houdend met incourantie. Vorderingen uit hoofde van bekostiging en overige vorderingen De vorderingen uit hoofde van bekostiging worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Pagina 43

45 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening personeelsbeloningen Stichting Livio heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Livio. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Livio betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per februari 2015 bedroeg 106%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Livio heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Livio heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Rente- en kasstroomrisico Livio loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Livio risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt LIvio risico s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico gecontracteerd. Kredietrisico Livio heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen van 30 dagen. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Livio heeft vorderingen verstrekt aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening mobiliteit De voorziening mobiliteit wordt gevormd voor de verwachte kosten van medewerkers welke in het verslaggevingsjaar boventallig zijn geworden. Pagina 44

46 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Voorziening Lippink's hof De voorziening Lippink's hof wordt gevormd door het verschil tussen de werkelijke huurprijs en de ontvangen vergoeding van de overheid. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Livio past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Baten en lasten Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. Gebudgetteerde zorgprestaties De gebudgetteerde zorgprestaties bestaan uit zorgprestaties geleverd uit hoofde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringsweg (Zvw). Verantwoording van deze prestaties geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. De baten zijn berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Dit betreft prestaties uit persoonsgebonden en persoonsvolgende budgetten. Verantwoording van deze prestaties geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. De baten zijn berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Pagina 45

47 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit huur en serviceverlening en overige dienstverlening. Verantwoording van deze prestaties geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. De baten uit overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden gevormd door de kosten van voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, algemene kosten, patiënt- en bewonersgebonden kosten, onderhoud- en energiekosten en kosten van huur en leasing. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Pagina 46

48 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 29 0 Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Livio heeft gekozen vanaf 2011 de waardering in de jaarrekening aan te passen aan de nieuwe systematiek waarbij op bedrijfseconomische grondslagen wordt afgeschreven. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de economische levensduur van een nieuw zorgpand is ingeschat op 30 jaar rekening houdend met een restwaarde van 0 van de oorspronkelijke investering. Voor de bestaande panden is een inschatting gemaakt van de resterende economische levensduur en de verwachte restwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2014 en de realiseerbare waarde was ultimo 2014 positief. Derhalve zijn er ultimo 2014 geen bijzondere waardeverminderingen op de vaste activa doorgevoerd. De gekozen uitgangspunten, welke in 2014 zijn geactualiseerd, zijn ook de basis voor de financiële administratie en de managementrapportage. Bij akte d.d. 3 februari 1986, verleden bij notaris Mr. J.J. Gambon te Enschede, heeft stichting Livio Beheer het recht van eerste hypotheek verleend aan de Gemeente Enschede, ten behoeve van de door de gemeente afgegeven borg voor de rente en aflossing van de lening van ,59. Het recht is verleend op het perceel grond, groot 1 hectare en 65 are, van het kadastrale perceel Gemeente Enschede, sectie F, nummer 2148 en het perceel grond, groot 43 are en 75 centiare van het kadastrale perceel Gemeente Lonneker, sectie P, nummer Dit recht van hypotheek beloopt de som van ,59. Bij akte d.d. 24 maart 2003, verleden bij notaris Mr. F.H.J. Glandrup te Enschede, heeft de Stichting het recht van hypotheek verleend aan de Gemeente Enschede, ten behoeve van de door de gemeente afgegeven borg voor de rente en aflossing van een lening in verband met de bouwkosten van het woon- en zorgcentrum Lippink's hof te Enschede (groot ,-) en de nog lopende rekeningen van de Nationale Nederlanden (groot ,-) in totaal inclusief rente, boete en kosten van ,-. Het recht van hypotheek is gevestigd op alle in eigendom van de stichting zijnde gebouwen en gronden, waarvan het gebouw de Bleekhof reeds is belast met een recht van hypotheek ten behoeve van de Gemeente Enschede. Bij akte d.d. 30 mei 2008, verleden bij notaris Mr. F.H.J. Glandrup te Enschede, heeft de Stichting het recht van hypotheek verleend aan de Rabohypotheekbank N.V., ten behoeve van de verstrekte geldleningen, verleende kredieten in rekening-courant en/of toekomstige borgstellingen. Het recht is verleend op het perceel grond, groot 1 hectare, 36 are en 2 centiare, van het kadastrale perceel Gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 5852 en het perceel grond, groot 48 are en 74 centiare van het kadastrale perceel Gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer Daarnaast is op de overige eigendomspanden van Livio het tweede recht van hypotheek gevestigd. Bij akte d.d. 15 oktober 2009 zijn er aanvullende hypothecaire zekerheden gesteld op de eigendomspanden van Livio. Dit recht van hypotheek beloopt de som van ,-. Livio is geen juridisch eigenaar van de financial lease activa. Voor verdere toelichting zie paragraaf Pagina 47

49 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Deelnemingen Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec dec-13 Boekwaarde per 1 januari Bij: toevoegingen 0 0 Af: aflossingen/onttrekkingen Af: herrubricering Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder De post "Overige vorderingen"betreft de rente-egalisatierekeing voor verzorgingshuis ABC. Deze is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rentekosten en een vaste budgetrente per jaar. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat Zeggenschapsbelangen: de Boeskool te Oldenzaal productie maaltijden % Toelichting: In december 2014 is besloten de Boeskool te verkopen. Aangezien de verwachting is dat de verkoop binnen 12 maanden na balansdatum is afgerond, is de deelneming nu gepresenteerd onder de vlottende activa. 3. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Hulpmiddelen 11 3 Emballage Totaal voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk 0 0 Totaal onderhanden werk Pagina 48

50 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot AWBZ totaal x Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Livio c a ZVW totaal x Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar 0 0 Correcties voorgaande jaren 0 0 Betalingen/ontvangsten 0 0 Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Livio b a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-13 Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Pagina 49

51 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 6. Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op zorgverzekeraars inzake DBC's Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 6 Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen 0 40 Overige overlopende activa Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt In 2014 zijn de vorderingen op zorgverzekaars inzake DBC's opgenomen in de vorderingen op debiteuren. In december 2014 is besloten de Boeskool te verkopen. Aangezien de verwachting is dat de verkoop binnen 12 maanden na balansdatum is afgerond, is de deelneming nu gepresenteerd onder de overige vlottende activa. Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde benadert de boekwaarde. 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking PASSIVA 8. Groepsvermogen Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-13 Kapitaal Bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Totaal groepsvermogen Pagina 50

52 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Kapitaal Totaal kapitaal Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Reserve aanvaardbare kosten: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Totaal bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Algemene reserves Totaal algemene en overige reserves Overzicht van het totaalresultaat van de instelling 31-dec dec-2013 Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling Herwaardering materiële vaste activa 0 0 Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0 Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen 0 0 Totaalresultaat van de instelling Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2014 x Voorziening mobiliteit voorziening groot onderhoud Voorziening Lippink's hof Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Pagina 51

53 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Toelichting per categorie voorziening: - voorziening mobiliteit De huidige personeelsformatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, is onvoldoende in staat om aan de toenemende complexiteit van onze klanten en de eisen die gemeentes en zorgverzekeraars stellen, te voldoen. Daarnaast zorgt de rem op de landelijke zorguitgaven voor een teruglopende omzet, dit noopt Livio tevens om de personeelsformatie naar beneden bij te stellen. De noodzakelijke reorganisatie betreft primair de RVE's Zorg & Verblijf, Wonen & Zorg en Thuiszorg. Vanwege uitwisselbaarheid van functies geldt de reorganisatie evenwel ook de lagere functieniveau's binnen Facilitaire Zaken. De ondersteunende diensten FZ, FEAZ en P&O krimpen mee met de teruglopende omzet. Voor de boventalligheid is een voorziening mobiliteit getroffen die is geactualiseerd op basis van de genomen besluiten in voorziening groot onderhoud De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2014 is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat in 2014 is bijgesteld voor de komende 10 jaren. Dit wordt gedaan door de afdeling Facilitaire Zaken met behulp van Planon. Planon is een facilitair managementinformatiesysteem en helpt om een beter inzicht te krijgen in en controle te houden over het onderhoud aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreinen. Regulier onderhoud dat meer kost dan en niet jaarlijks wordt uitgevoerd, wordt gezien als groot onderhoud dat ten laste van de voorziening wordt geboekt. De overige reguliere onderhoudsactiviteiten vallen onder klein onderhoud en worden ten laste van de exploitatie geboekt. - voorziening Lippink's hof De huur, vergoed door de overheid, is bepaald op een afschrijvingstermijn van 33 jaar, terwijl er voor de berekening van de huurprijs is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 50 jaar. De dotatie betreft dan ook de eerste 33 jaar het verschil tussen de huurprijs op basis van 50 jaar en 33 jaar. De resterende 17 jaar zal de huur worden onttrokken aan deze voorziening. 10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Schulden aan banken Financial lease Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Af: aflossingen 2014 c.q Af: aflossing financial lease Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Pagina 52

54 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA Toelichting: Stichting Livio heeft, per , de volgende kredietfaciliteiten: zekerheid: Rabobank hypothecair De SWAP, met een restschuld per 31 december 2014 van , wordt gepresenteerd op basis van kostprijs hedge-counting. Het renterisico van de lening is afgedekt met een 10-jarige swap-overeenkomst (van 3 april 2014 tot 2 januari 2024) tegen een vaste rentevergoeding van 2,73%. Het verloop van de hoofdsom van de swap is gelijk aan de hoofdsom van de 50-jarige lening. De waarde van deze overeenkomst bedraagt per ultimo negatief, ultimo 2013 bedroeg deze waarde negatief. Livio past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswap. 11. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten BTW 27 1 Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde. 12. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Afgesloten huurovereenkomsten met de woningcorporaties Domijn, Ons Huis, Habion en Pro Wonen. De resterende looptijd van de verplichtingen is eind 2014: tot. looptijd van tot resterend Broekheurnerborch 40 jaar jaar Broekheurnerstede 50 jaar jaar DAC de Singel 20 jaar jaar Eenhuis 20 jaar jaar Ferdinand Bolstraat 20 jaar jaar Hatteler 40 jaar jaar Hofmaat 20 jaar jaar Meergaarden 20 jaar jaar Merelstraat 20 jaar jaar Pathmos 10 jaar jaar Troelstrastraat 20 jaar jaar Twekkelerveld 50 jaar jaar Wiedenbroeksingel (18 app.) 20 jaar jaar 2014 x Kortlopend deel (< 1 jr.) Langlopend deel (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) De leasebetalingen in het boekjaar bedroegen Pagina

55 5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen bijzondere waardeverminderingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Pagina 54

56 5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Vorderingen op participanten en op maatschappij- Vordering op en waarin wordt grond van deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Kapitaalstortingen 0 Resultaat deelnemingen 0 Ontvangen dividend 0 Verstrekte leningen / verkregen effecten Ontvangen dividend / aflossing leningen (Terugname) waardeverminderingen Amortisatie (dis)agio Aflossingen/onttrekkingen Herrubricering Boekwaarde per 31 december Pagina 55

57 5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 0,0% 2,5%-10% 5,0% 0,0% Pagina 56

58 5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5%-10% 0,0% Pagina 57

59 5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa Installaties Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal middelen sering WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0% 20,0% 20,0% Pagina 58

60 5.1.8 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Subtotaal Niet WtZi/ Grond Terrein- Gebouwen Financial Ver- Installaties Inventaris Automti- Onderhanden WMG gefinvoorzieningen lease bouwingen sering projecten ancierde Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 0,0% 2,5% 5,0% 10,0% 20,0% 0,0% Pagina 59

61 BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2013 Nieuwe leningen in 2014 Aflossing in 2014 Restschuld 31 december 2014 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2014 Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing 2015 % Gestelde zekerheden Rabobank hypotheek 5,60% Rabobank hypotheek 3,16% Rabobank hypotheek 4,15% Rabobank hypotheek 4,00% Rabobank hypotheek 6,25% gemeentegarantie Rabobank hypotheek 2,73% gemeentegarantie Habion hypotheek 7,13% Rabobank hypotheek 4,60% Totaal Pagina 60

62 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT AWBZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0 Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Kapitaal 0 0 Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve Pagina 61

63 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT GRZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- 0 0 zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 1 0 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Kapitaal 0 0 Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve Pagina 62

64 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT 3 OVERIG BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0 Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 1 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Kapitaal 0-79 Reserve aanvaardbare kosten 0 0 Algemene reserve Pagina 63

65 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT GRZ SEGMENT 3 OVERIG Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening Pagina 64

66 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 0 0 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Budgetcorrecties voorgaande jaren Totaal Toelichting: De productieomvang nam af met , met name als geval van de afname van het aantal intramurale klanten met ZZP 1-3. Daarnaast steeg de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling met , met name door een stijging van de intramurale tarieven met 3%. Dit is inclusief een verwachte rente- en inhaalcomponent die is berekend op basis van gegevens van de het Nza op De kapitaallastenvergoeding daalde met , met name als gevolg van de lagere ZZP-productie die in 2014 voor 30% doorwerkt in de NHC-component. De vergoeding voor projecten zorginfrastructuur is teruggelopen van 1,6 mln naar 0,9 mln, doordat 2 grote projecten zijn geëindigd in Het betreft hier de projecten voor centrale voorzieningen en telefonie. 14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt: Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal Toelichting: De stijging van de persoonsgebonden en -volgende budgetten grotendeels veroorzaakt door de MSVT ( ). 15. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Totaal Toelichting: Omzet DBC's betreft de Geriatrische Revalidatie Zorg. De omzet 2014 bestaat voor uit waardestijgingen van trajecten die in 2013 zijn gestart. Daarnaast voor uit omzet van 363 trajecten die in 2014 zijn gestart en waarvan eind trajecten nog niet zijn afgesloten. 16. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting: In 2014 is de Wet Vermindering Afdracht (WVA) inzake onderwijs vervallen, hiervoor is een extra praktijkleerplaatsen subsidie in de plaats gekomen. Deze subsidie is hier verantwoord, de WVA werd altijd verantwoord onder de personeelskosten. Pagina 65

67 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening Huur en serviceverlening Totaal Toelichting: De huur en serviceverlening stijgt met Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal huurders in verband met het wegvallen van de ZZP 1 tot en met 3. Daarnaast is er een regulier huurverhoging geweest. LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ GRZ Overig Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0 Toelichting: De lonen en salarissen stijgen ten opzichte van 2013 met 2,5 mln. De stijging heeft de volgende oorzaken: - De daadwerkelijk gerealiseerde productie lag 0,7 mln. boven de begroting, dit heeft geresulteerd in stijging van aantal fte's met 12 fte. Dit heeft een effect van 0,5 mln. - De gemiddelde loonkosten per fte zijn met 3,7% toegenomen (effect 2,0 mln.) door een cao verhoging van 1,1%, de jaarlijkse periodieke verhogingen (0,8%) en de ontwikkeling in de functiemix naar hogere niveau's (1,8%). 19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa 0 0 Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Pagina 66

68 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2014 x Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 967 In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energiekosten stadsverwarming Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten Toelichting: Algemene kosten: De algemene kosten stijgen met ca. 2,8 mln. Dit wordt voor 2,5 mln veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening mobiliteit. Verder stijgen de kosten van software met Onderhoud en energiekosten: De daling van de kosten van onderhoud wordt veroorzaakt doordat er in 2013 een extra dotatie onderhoudsfonds is gedaan van De energiekosten dalen door de "zachte" winter. Huur en leasing: In 2014 zijn de huurcontracten van Domijn gecorrigeerd, dit heeft geresulteerd in een lagere huurprijs. Pagina 67

69 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 21. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten Rentelasten Resultaat deelnemingen -8-8 Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? 1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezciht 1. Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam G.C. van de Logt H.A. Arnoldy 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit ja neen van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst neen van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, a. Waarvan: verkoop verlofuren 0 0 b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) Pagina 68

70 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam F. Bosveld G.F. Markslag S. Posthuma 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de nee nee nee Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) zie jaarverslag Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Naam F. Willeme M.P.A. Woesthuis J.H. Zwaveling 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de ja nee nee Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) zie jaarverslag Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Pagina 69

71 23. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Livio van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 5-7 punten en klasse G. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Livio is Het weergegeven toepasselijke MNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waar voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: G.C. van de Logt H.A. Arnoldy F. Willeme F. Bosveld Functie(s) voorzitter RvB voorzitter RvB voorzitter RvT lid RvT Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/7 1/1-31/12 1/1-31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,6 n.v.t. n.v.t. Gewezen topfunctionaris? nee ja n.v.t. n.v.t. (Fictieve) dienstbetrekking? ja ja n.v.t. n.v.t. Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging in kader van de WNT Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie kader Totaal bezoldiging in kader van de WNT G.F. Markslag S. Posthuma M.P.A. Woesthuis J.H. Zwaveling Functie(s) lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Omvang dienstverband (in fte) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gewezen topfunctionaris? n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. (Fictieve) dienstbetrekking? n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging in kader van de WNT Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie kader Totaal bezoldiging in kader van de WNT Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht): H.A. Arnoldy Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: In verband met de klasse-indeling in topinkomens komen dhr. Van de Logt en dhr. Arnoldy boven de WNT-norm, echter deze functionarissen vallen onder het overgangsrecht. Voor de heer Woesthuis zal het in 2014 als gevolg van gewijzigd BTW regime teveel betaalde bedrag in 2015, ad , worden gecorrigeerd. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Pagina 70

72 24. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten 14 0 Totaal honoraria accountant Pagina 71

73 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-13 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-13 PASSIVA Eigen vermogen 8 Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen 0 0 Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva Pagina 72

74 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Algemene reserve Pagina 73

75 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. ACTIVA 1. Materiële vaste activa 31-dec dec-13 De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 29 0 Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Lening u/g Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec dec-13 Boekwaarde per 1 januari Bij: toevoegingen 0 0 Af: ontvangen aflossing leningen Af: onttrekkingen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder De lening u/g betreft de lening aan Stichting Livio Winkel, afgesloten Hoofdsom tegen een rentepercentage van 4% met 15 jaar een jaarlijkse aflossing van Pagina 74

76 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat x Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Livio Holding B.V. te Enschede voeren van beheer % 17 0 Livio Thuishulp B.V. te Enschede ontwikkelen concepten % 17 0 Zeggenschapsbelangen: de Boeskool te Oldenzaal productie maaltijden % Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Emballage Totaal voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Af: ontvangen voorschotten Totaal onderhanden werk Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot AWBZ totaal x Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Livio c a Pagina 75

77 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA ZVW totaal x Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar 0 0 Correcties voorgaande jaren 0 0 Betalingen/ontvangsten 0 0 Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Livio c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-13 Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op zorgverzekeraars inzake DBC's Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen Overige overlopende activa Totaal overige vorderingen Pagina 76

78 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-13 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Kapitaal Totaal kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Reserve aanvaardbare kosten: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Totaal bestemmingsreserves Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014 Algemene reserve Totaal algemene en overige reserves Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2014 en resultaat over 2014 De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Stichting Livio Beheer Stichting Livio Winkel Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat Pagina 77

79 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2014 x Voorziening mobiliteit voorziening groot onderhoud Voorziening deelneming Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Schulden aan banken Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Af: extra aflossingen 2014 c.q Af: aflossingen financial lease Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Pagina 78

80 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 11. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-13 Schulden aan banken 0 0 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten BTW 28 1 Totaal overige kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar 0 0 Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0 Afgesloten huurovereenkomsten met de woningcorporaties Domijn, Ons Huis, Habion en Pro Wonen. De resterende looptijd van de verplichtingen is eind 2014: tot. looptijd van tot resterend Broekheurnerborch 40 jaar jaar Broekheurnerstede 50 jaar jaar DAC de Singel 20 jaar jaar Eenhuis 20 jaar jaar Ferdinand Bolstraat 20 jaar jaar Hatteler 40 jaar jaar Hofmaat 20 jaar jaar Meergaarden 20 jaar jaar Merelstraat 20 jaar jaar Pathmos 10 jaar jaar Troelstrastraat 20 jaar jaar Twekkelerveld 50 jaar jaar Wiedenbroeksingel (18 app.) 20 jaar jaar 2014 x Kortlopend deel (< 1 jr.) Langlopend deel (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) De leasebetalingen in het boekjaar bedroegen Pagina 79

81 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen bijzondere waardeverminderingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Pagina 80

82 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt Vordering op Vorderingen op deelgenomen grond van Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal Deelnemingen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen Boekwaarde per 1 januari Kapitaalstortingen 0 Resultaat deelnemingen 0 Ontvangen dividend 0 Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 Ontvangen dividend / aflossing leningen (Terugname) waardeverminderingen 0 Amortisatie (dis)agio Herrubricering Boekwaarde per 31 december Pagina 81

83 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,00% 0,00% 5,00% 2,00% 0 2,5%-10% 5,00% 0,00% Pagina 82

84 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,00% 0,00% 5%-10% 0,00% Pagina 83

85 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WMG-gefinancierde vaste activa Installaties Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal middelen sering WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% Pagina 84

86 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Niet WTZi/WMG - gefincierde materiele vaste activa Subtotaal Niet WTZi/ Grond Terrein- Gebouwen Financial Ver- InstallatiesInventarissen Onderhanden WMG gefinvoorzieningen lease bouwingen Projecten ancierde Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,00% 5,00% 2,00% 0,00% 2,50% 5,00% 10,00% 20,00% Pagina 85

87 BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 (enkelvoudig) Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2013 Nieuwe leningen in 2014 Aflossing in 2014 Restschuld 31 december 2014 Restschuld over 5 jaar Resterend e looptijd in jaren eind 2014 % Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing 2015 Gestelde zekerheden Rabobank hypotheek 5,60% Linear Rabobank hypotheek 3,16% Linear Rabobank hypotheek 4,15% Linear 0 Rabobank hypotheek 4,00% Linear Habion hypotheek 7,13% Linear Livio Beheer Onderhands 5,13% Linear Rabobank hypotheek 4,60% Linear Totaal Pagina 86

88 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT AWBZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0 Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Pagina 87

89 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT GRZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC- 0 0 zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 1 0 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Pagina 88

90 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 0 Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 1 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 22 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten 0-3 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten 0 0 Algemene reserve Pagina 89

91 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): SEGMENT AWBZ SEGMENT GRZ SEGMENT OVERIGE Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening Pagina 90

92 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening. BATEN 13. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Budgetcorrectie voorgaande jaren Totaal Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt: Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal Omzet DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten Totaal Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening Huur en serviceverlening Totaal Pagina 91

93 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: AWBZ GRZ Overige Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa 0 0 Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2014 x Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 967 In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Niet WTZi/WMG - gefinancierde vaste activa 822 Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Pagina 92

94 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 20. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energiekosten stadsverwarming Energiekosten overig Subtotaal Huur en leasing Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten Rentelasten Resultaat deelnemingen -8-8 Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Pagina 93

95 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders G.C. van de Logt F. Bosveld F. Willeme G.F. Markslag M.P.A. Woesthuis S. Posthuma J.H. Zwaveling Pagina 94

96 5.2 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Livio heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 9 april De raad van toezicht van de Stichting Livio heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 28 april Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de presentatie van deze jaarverslaggeving beïnvloeden Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Pagina 95

97 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Livio Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Livio te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 Zorginstellingen. De raad van bestuur van de stichting is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Ref.: e PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen, Postbus 8060, 9702 KB Groningen T: , F: , PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Pagina 96

98 Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Livio per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de WNT. Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS d.d. 20 februari 2015 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door Stichting Livio als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum. Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Groningen, 21 mei 2015 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. A.J. Ruiter RA Stichting Livio Ref.: e Pagina 2 van 2 Pagina 97

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 voorpagina_jaardocument_2011.indd 1 12-04-12 11:05 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Verslag raad van bestuur

Verslag raad van bestuur Jaarbericht 2012 Verslag raad van bestuur Vanuit financieel perspectief is het jaar 2012 voor Livio uitstekend verlopen. In vergelijk met een begroot resultaat van 2.6 miljoen werd een batig saldo gerealiseerd

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht Definitieve versie 050916 Livio Livio is een organisatie die werkzaam is op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie