Overgangsprotocol Endinet Alliander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsprotocol Endinet Alliander"

Transcriptie

1 Overgangsprotocol Endinet Alliander Dit protocol is gebaseerd op het Sociaal Convenant overname Endinet door Alliander d.d. 3 maart Partijen bij dit protocol zijn enerzijds: Alliander NV te Arnhem en Endinet B.V. te Eindhoven anderzijds: De vakorganisaties ABVAKABO FNV te Zoetermeer CNV Publieke Zaak te Den Haag VMHP-N te Leidschendam. 1. Aanleiding In het Sociaal Convenant overname Endinet door Alliander is overeengekomen dat met vakorganisaties in de eerste helft van 2010 pakketvergelijkingen zullen worden besproken en benodigde collectieve maatregelen zullen worden overeengekomen in een Overgangsprotocol. Die overgangsmaatregelen hebben betrekking op de onderwerpen die zijn genoemd in het vergelijk Bedrijfsprotocollen en Bedrijfsregelingen. Het Sociaal Convenant garandeert een tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaardelijke overgang, waarbij het salaris, als gedefinieerd in de CAO Energie, en het salarisperspectief worden gegarandeerd 1. Daarnaast worden individuele (persoonlijke en schriftelijk vastgelegde) garanties en perspectieven gegarandeerd en schriftelijk vastgelegd in een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst, voor zover daarop aanspraak bestond op Bovendien garandeert het Sociaal Convenant dat voor het vaste personeel dat ultimo 2009 werkzaam was op of vanuit het kantoor in Eindhoven gedurende 5 jaar geen gedwongen wijziging van standplaats (een vestiging in - of rondom - Eindhoven) zal plaatsvinden. Onderstaande bepalingen vormen een uitwerking van de uitgangspunten als verwoord in het Sociaal Convenant. 2. Indiensttreding bij Alliander per 1 januari De in het Sociaal Convenant voorziene datum van indiensttreding bij Alliander op 1 juli 2010 is niet haalbaar, gelet op de zorgvuldigheid die hierbij noodzakelijk is. Daarom is de datum van indiensttreding nader bepaald op 1 januari Met ingang van laatstgenoemde datum treden alle medewerkers van Endinet in dienst van Alliander. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd treden voor onbepaalde tijd in dienst van Alliander. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd treden voor de resterende tijd van die arbeidsovereenkomst in dienst van Alliander. Een eventuele wettelijke proeftijd wordt gerespecteerd. Versie 28 juni

2 Met inachtneming van de getroffen overgangsmaatregelen in punt 4 van dit protocol worden vanaf 1 juli 2010 met terugwerkende kracht het Bedrijfsprotocol en de Bedrijfseigen regelingen van Alliander op alle medewerkers van Endinet van toepassing voor zover deze al niet per 1 juli 2010 zijn ingevoerd. 3. Salariëring Per de datum van indiensttreding worden de medewerkers ingepast in die salarisschaal van Alliander waarin zowel het feitelijk verdiende salaris voorkomt als ook het schriftelijk vastgelegde salarisperspectief. Dat is een administratieve schaal. Pas na waardering van de individuele functies op basis van de HAY-systematiek, vindt inpassing van de medewerkers plaats in de dan van toepassing zijnde functionele salarisschaal. Het salaris, als gedefinieerd in de CAO Energie, en het salarisperspectief worden gegarandeerd conform art. 5 Sociaal Convenant overname Endinet. 4. Regels die gelden in kader pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden Tussen partijen bij dit protocol zijn de volgende afspraken gemaakt die in acht zullen worden genomen bij het in kaart brengen van de individuele verschillen in arbeidvoorwaarden tussen Alliander en Endinet alsmede de wijze waarop die verschillen zullen worden overbrugd: de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de overgang naar Alliander worden berekend volgens het maatman model dat onderdeel vormt van dit protocol en is toegevoegd in bijlage 1; in het maatman model worden de arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen gesaldeerd in twee clusters: cluster 1 de vaste, pensioengevende, arbeidsvoorwaarden (eindejaarsuitkering, winstdeling, resultaatdeling, de cafetariapremie en de inconveniënten vergoeding); clus 2 ter 2 de functiegebonden vergoedingen (koffiegeld, woon-werk verkeer, vergoeding dienstkilometers, BHV-vergoeding en de AC-regeling). Ingeval er in cluster 1, de vaste pensioengevende arbeidsvoorwaarden, per saldo een nadeel ontstaat als gevolg van de overgang, wordt dit nadelige verschil aangevuld door middel van een vaste persoonlijke toelage die geïndexeerd wordt met de CAO Energie en onderdeel vormt van het salaris als gedefinieerd de CAO Energie art De Resultaatdeling van Alliander kent voor medewerkers van ObN (die in aanmerking kwamen voor een vaste eindejaarsuitkering) een gegarandeerde bodem van gemiddeld 2,5%. Hiertoe wordt telkens na een periode van drie jaar (voor het eerst in 2014) getoetst of de uitkering over de achterliggende periode van drie jaar gemiddeld 2,5% heeft bedragen en zo nodig tot dat niveau aangevuld. Voor medewerkers van NRE geldt hetzelfde indien de hoogte van cluster 1 over die periode negatief wordt. Indien er per saldo een voordelig verschil ontstaat, zijn de arbeidsvoorwaarden van Alliander onverkort van toepassing. Ingeval er in cluster 2, de functiegebonden vergoedingen, per saldo een nadeel ontstaat als gevolg van de overgang, dan wordt dit nadeel afgekocht door middel van een eenmalige vergoeding ter grootte 4 maal het nadelig saldo per jaar. Het nadeel wordt berekend over de gemiddeld ontvangen vergoedingen over de afgelopen 2 jaar. Voor zover een vergoeding binnen de periode van vier jaar vervalt wordt de vergoeding voor de berekening beperkt tot de resterende duur van de aanspraak. De vergoeding voor Wacht- en Storingsdienst valt buiten de clusters 1 en 2 en wordt separaat gesaldeerd. Hierbij wordt de hogere vergoeding bij Alliander afgezet tegen de waarde van het verlies van tijdcompensatie (op basis van het individuele salaris). Ingeval er een nadelig effect ontstaat, berekend over het werkelijke rooster van de afgelopen 2 jaar Versie 28 juni

3 dan wordt dit nadeel afgekocht door middel van een eenmalige vergoeding ter grootte 4 maal het nadelig saldo per jaar, tenzij op het moment van berekenen bekend is dat een medewerker binnen die periode de wachtdienst zal gaan verlaten (dan vergoeding tot verlaten wachtdienst). Functiecontracten zijn van deze afspraak uitgezonderd. 5. Behoud diensttijd De bij Endinet opgebouwde diensttijd voor de bepaling van een jubileumgratificatie en voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in het Sociaal Plan, wordt gegarandeerd en vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem PeopleSoft. 6. Behoud opgebouwde en historische verlofaanspraken Opgebouwd en niet opgenomen verlof wordt op de datum van indiensttreding gegarandeerd en vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem PeopleSoft. Verlof waarop aanspraak bestaat op basis van schriftelijk vastgelegde historische regelingen (te weten: Peelland-rechten, Helmond-rechten en Vught-rechten ) worden gegarandeerd en vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. 7. Resultaatafhankelijke Beloning (RAB) en Resultaatdelingsregeling (RD) Vanaf 1 juli 2010 worden zowel de RAB als de RD van Alliander van toepassing. Beide beloningsvormen kennen dezelfde doelen. Uitbetaling van de RAB en de RD vindt plaats in de maand april van elk jaar, voor het eerst naar rato - met ingang van de maand april Collectieve Ziektekostenverzekering Alliander kent, evenals NRE, een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea (ZKA).ZKA kent een blanco medische acceptatie, met uitzondering van de vier sterren tandartsverzekering. ObN en NetH kennen een collectieve ziektekostenverzekering bij VPZ. Premiebetaling van beide ziektekostenverzekeringen vindt plaats door de verzekerden zelf (buiten de salarisadministratie om). Medewerkers die voor een aanvullende ziektekostenverzekering bij VPZ verzekerd zijn, komen in aanmerking voor de werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie van 360,= bruto per jaar op grond van de CAO Energie (artikel 15.2). Voor de rest van 2010 blijft dit ongewijzigd. Vanaf 2011 is het Allianderbeleid van toepassing ten aanzien van de ziektekostenverzekering. Medewerkers die verzekerd zijn bij IZA ontvangen een korting op de nominale premie als premiebetaling plaatsvindt via de salarisadministratie. Deze medewerkers komen niet in aanmerking voor genoemde werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie. Voor de rest van 2010 blijft dit ongewijzigd. Vanaf 2011 is het Allianderbeleid van toepassing ten aanzien van de ziektekostenverzekering. 9. Leaseauto s Medewerkers die van bedrijfswege in het bezit zijn van een leaseauto blijven gedurende de resterende contractduur voor die auto onder de bestaande condities vallen. Na afloop van het leasecontract wordt de leaseautoregeling van Alliander op hen van toepassing. 10. Spaarloonsparen en Levensloopsparen Spaarloonsparen Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2011 bij Alliander deelnemen aan de spaarloonregeling, hetzij door te blijven sparen bij hun eigen bank (ING Bank voor medewerkers van ObN en NetH/ RABO Ba 3 nk voor medewerkers va NRE), hetzij door te gaan sparen bij Alliander die de bankfunctie zelf uitoefent. Versie 28 juni

4 Levensloopsparen Medewerkers die op de datum van indiensttreding bij Alliander al deelnemen aan de Levensloopregeling van Endinet, mogen vanaf 1 januari 2011 bij Alliander gaan levensloopsparen. Vanaf die datum kunnen zij blijven doorsparen bij hun eigen bank of verzekeraar (bijvoorbeeld Loyalis). Ook kunnen zij ervoor opteren te gaan sparen bij ABN- AMRO of RABO Bank, met wie Alliander een collectief contract heeft gesloten. 11. Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden (PBA) Alliander is voornemens het Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden in te voeren per 1 oktober Per de datum van hun indiensttreding bij Alliander per 1 januari 2011 wordt ook het PBA daarom van toepassing op de medewerkers van Endinet. 12. Hardheidsclausule In de gevallen waarin dit Overgangsprotocol naar het oordeel van Alliander niet, onvoldoende, dan wel niet in redelijkheid, voorziet zal Alliander een in positieve zin afwijkende op maat gesneden, individuele regeling treffen. 13. Looptijd Dit Overgangsprotocol heeft een looptijd van anderhalf jaar vanaf 1 juli 2010 en expireert op 1 januari Namens Alliander NV Maurits Derksen, Directeur HRM Namens de vakorganisaties Ruud Cornelisse Bestuurder ABVAKABO FNV Namens Endinet B.V. Pieter Jöbsis, directeur Rik Vergunst Bestuurder CNV Publieke Zaak.... Bijlage: maatman model Otto Hoole Bestuurder VMHP-N... Versie 28 juni

5 l Overgangsprotocol overgang medewerkers Endinet bedrijven naar Alliander Vaste componenten Winst/resultaatdeling/Eindejaarsuitkering cafetariapremie inconveniëntenvergoeding vergelijken oud - nieuw op basis individuele berekening Vergoeding op basis bedrijfsregeling woon-werk verkeer dienstkm. BHV vergoeding A/C vergoeding koffiegeldvergoeding vergelijken oud - nieuw op basis individuele berekening eventueel nadelig verschil afkopen ineens over 4 jaar Leaseauto's buiten pakketvergelijk; lopende contracten worden tegen bestaande condities uitgediend 5

6 Formule compensatie berekening individueel NRE Vaste Arbeidsvoorwaarden (pensioengevend of pensioengevend te maken) Arbeidsvoorwaarden Alliander NRE Arbeidsvoorwaarden Alliander NetH Arbeidsvoorwaarden Alliande Winstdeling NRE NetH -- Eindejaars ObN Resultaatdeling Resultaatdeling Alliander Resultaatdeling Alliander cafetaria premie Alliander cafetaria premie Alliander cafetaria premie Alliander cafetaria premie NRE nvt NetH nvt ObN Inconvenientenregeling NRE som som som som som Bedrijfsregelingen Bedrijfsregelingen Bedrijfsregelingen ww km ww km ww km A/C vergoeding nvt nvt BHV vergoeding BHV vergoeding Koffiegeldvergoeding Koffiegeldvergoeding Koffiegeldvergoeding dienstkilometers dienstkilometers dienstkm som som Exclusief gegarandeerde Salaris en perspectiefgaranties Exclusief gegarandeerde individuele garanties effecten berekend op maand/jaarbasis Bedrijfsregelingen gemeten naar verleden gemiddeld over 2 jaar som 6

7 Formule compensatie berekening individueel NRE Anoniem medewerker 1 A Vaste Arbeidsvoorwaarden (pensioengevend of pensioengevend te maken) Arbeidsvoorwaarden Alliander NRE NRE Allian der at target 2,5 % RD per jaar maandsalaris mnd mnd Jaar jaar Resultaatdeling Alliander 0, , ,00 877, ,09 877,07 508,70 saldo fiscaal netto cafetaria premie 375 NRE 250 voordeel ,83 31,25 125,00 125,00 Winstdeling NRE 0 815,00 815,00 67,92 0,00 815,00 472,70 Inconvenientenregeling NRE - 69,00 aantal maanden ,00 0,00 828,00 480,24 saldo 640,93 53,41 640,93 319,24 Bedrijfsregelingen ww km nieuwe verg. tabel per jaar oude vergoeding/ jaar per saldo per maand NRE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A/C vergoeding gemiddeld over '08/' ,00 0,00 0,00 BHV vergoeding 195,- NRE/jaar Alliander 270,00 600,00 Koffiegeldvergoeding Oude vergoeding NRE Vergoeding Alliander 50,90 62,40 113,30 50,90 62,40 113,30 113,30 dienstkm vergoeding nieuw vergoeding oud oude vergoeding/ jaar per saldo 0 0,19 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,32 0,19 0,25 Legenda Exclusief Salaris en perspectiefgaranties Effect overgang Alliander BR per saldo 113,30 9,44 113,30 113,30 Exclusief individuele garanties effecten berekend op jaarbasis fiscaal gemiddeld tarief 42 % cafetariapremie bruto=netto Saldo W&S = 4 uur per week + 2,2 uur per jaar (feestdagen) 7

8 8

9 9

10 10

11 11

Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn

Datum: 18 ~ U, 101 Plaats: ft Yyï Ste.ndcurn Verklaring behorende bij het Sociaal Kader Sourcing ING Verzekeren/ING Investment Management met een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Ondergetekenden, D.E. van Vredenburch en JJ.

Nadere informatie

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Sociaal Plan GDF SUEZ

Sociaal Plan GDF SUEZ Sociaal Plan GDF SUEZ Partijen bij deze overeenkomst zijn: GDF SUEZ Energie Nederland NV, gevestigd te Zwolle als partij ter ener zijde en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie - werving & selectie www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie - werving & selectie www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie - werving & selectie www.outplacementverzekering.nl Datum 9 januari 2004 Kenmerk CAO AU 2004 Arbo Unie Concept Principe Akkoord Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen CAO PLb 2013 1 CAO PLb 2013 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning 5. Werktijd en arbeidsduur

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 1 november 2013 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan De Basis 1

Sociaal Plan De Basis 1 Sociaal Plan De Basis 1 samen verantwoordelijk voor werkgelegenheid Versie 2.0 19 juli 2012 Schenk een mens alle talenten ter wereld en de gave om enthousiast te zijn en je geeft hem een geweldig leven.

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF.

Sociaal Plan. Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda DEFINITIEF. Sociaal Plan Eaton Industries (Netherlands) B.V. en Cooper Safety B.V. Locaties Zaltbommel, Hengelo, Breda 8 april 2014 8 april 2014 versie Definitief 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De directie van Eaton

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies

Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies Breda: 01 januari 2010 Onderwerp: CAO Edux Ons kenmerk: Collectieve Arbeidsovereenkomst Edux Onderwijsadvies 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Overeenkomst Edux Onderwijsadvies, in de hoedanigheid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Thuiszorg Groningen. in relatie tot reorganisatieplan 2011. Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0

Sociaal Plan. Thuiszorg Groningen. in relatie tot reorganisatieplan 2011. Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0 Sociaal Plan Thuiszorg Groningen in relatie tot reorganisatieplan 2011 Datum: 23 juni 2011 Versie: concept 3.0 Sociaal Plan Thuiszorg Groningen De ondergetekenden: werkgever TSN Groningen Holding B.V.,

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

KPN CAO 2010 ONDERHANDELAARSAKKOORD 28 APRIL 2010

KPN CAO 2010 ONDERHANDELAARSAKKOORD 28 APRIL 2010 KPN CAO 2010 ONDERHANDELAARSAKKOORD 28 APRIL 2010 Partijen: Koninklijke KPN NV, te Den Haag vertegenwoordigd door directeur Human Resources Hein J.M. Knaapen en de volgende vier vakorganisaties: ABVAKABO

Nadere informatie