Inleiding Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Kernprestaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties."

Transcriptie

1 STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inleiding Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Kernprestaties Belanghebbenden, samenleving en samenwerking Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van toezicht Raad van bestuur Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties.. 14 Transitieplan 5.1 Kwaliteit Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Gerealiseerde doelen jaarplan Financieel beleid hoofdlijnen financieel beleid positie op balansdatum toekomstverwachtingen Geleverde zorg. 23 Jaarrekening 1.1 Balans Exploitatierekening Toelichting. 27 2

3 I. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG B 3

4 Inleiding In dit jaardocument doet Stek verslag van haar activiteiten en rapporteert over de gerealiseerde prestaties, zowel van de activiteiten in het kader van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als van de zorg in het kader van de AWBZ. Daarnaast is ook de verantwoording over de activiteiten die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Rotterdam en Gouda en diverse scholen opgenomen in dit verslag. De specifieke eisen van de opdrachtgevers met betrekking tot de verantwoording zijn verwerkt in het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de bijlagen. Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. De jeugd- en opvoedhulp van Stek vertegenwoordigt een belangrijke maatschappelijke waarde. We bieden perspectief wanneer de ontwikkeling van een jeugdige stagneert. We ondersteunen gezinnen met veel stress en opvoedkundige onmacht zodat ze beter functioneren. Door de hulp hebben kinderen, jongeren en ouders meer zicht op de eigen situatie en mogelijkheden en zij worden daarmee (sociaal) vaardiger en zelfstandiger. In 2014 is veel geïnvesteerd in de transformatie en voorbereiding van de decentralisatie naar de gemeenten. Er werken inmiddels veel Stekhulpverleners in wijkteams en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. We veranderen mee en gaan partnerschap aan met collega s in de jeugdhulp, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties om slimmer en beter de hulp te bieden die nodig is. We benutten de transitie om de samenhang te verbeteren. Er is sprake van een fikse kanteling in de zorg voor jeugd met meer ruimte voor een eigen aanpak van professionals en persoonlijk ondernemerschap. Meer ruimte betekent nieuwe verantwoordelijkheden en daarbij past ook zelf een weg vinden in het omgaan met onzekerheden. Tijdens de verbouwing is het werk met kinderen en gezinnen gewoon doorgegaan. Zij waarderen de ondersteuning die zij krijgen en ook onze opdrachtgevers zijn positief over de bereikte resultaten. Gerrit van Engelen Thea Roelofs raad van bestuur Stek Jeugdhulp 4

5 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens Stichting Stek Jeugdzorg gevestigd te Capelle aan den IJssel Publieksnaam Bezoekadres: Bermweg LA Capelle aan den IJssel tel: Stek Jeugdhulp Kamer van Koophandel Correspondentieadres: Kralingseweg RG Rotterdam tel Stek heeft in 2014 ruim 4000 kinderen, jongeren en hun ouders begeleid en ondersteund. Dit is exclusief het aantal cliënten die door Stekmedewerkers via de wijkteams zijn bereikt. Het betreft professionele ondersteuning bij de opvoeding, bijvoorbeeld omdat: De ontwikkeling niet goed verloopt. De opvoedsituatie onveilig is. Er sprake is van ziekte of stoornis. De ontwikkeling naar zelfstandigheid extra aandacht vraagt. Het werkgebied bestaat uit de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland. Kinderen, jongeren en ouders die bij Stek komen zijn allemaal anders en hebben verschillende vragen en behoeften. Wat ze gemeen hebben, is dat voor ieder van hen het herstel van relaties en maatschappelijke participatie belangrijk zijn; een veilig gezinsleven, meedoen in de kinderopvang, een perspectief op een schooldiploma, werk en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Jeugd- en opvoedhulp vereist professionaliteit en de bereidheid om steeds opnieuw te onderzoeken wat werkt voor dit kind en dit gezin, hoe bereiken zij de doelen die ze zichzelf stellen en hoe zorgen we voor een effectieve inzet van de hulp. Wij verwachten ook inzet van de kinderen, jongeren en ouders om hun situatie te verbeteren. De naam Stek staat voor het hebben van een eigen plaats, geborgenheid en ontwikkeling. Stek staat voor Hulp die helpt. Onze medewerkers zijn specialisten in het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen en het versterken van gezin, familie en netwerk. Doelstellingen van de hulp zijn Versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden. Veiligheid en geborgenheid. Perspectief; in het eigen gezin, bij familie of pleeggezin of zelfstandig met netwerk. Meedoen; kinderopvang, school en werk. Stek biedt Ambulante jeugd- en opvoedhulp in het eigen gezin en ambulante woonbegeleiding voor jongeren. Tijdelijk hulp op Steklocaties waar opvoeding, verzorging, training en behandeling geïntegreerd zijn en gecombineerd wordt met hulp in het gezin thuis. Jeugd- en opvoedhulp binnen de kinderopvang of de school. Verpleegkundige behandeling aan ernstig zieke kinderen van 0 6 jaar (AWBZ per 2015 ZvW). 5

6 1.2 Structuur van de organisatie De kern van de organisatie is het faciliteren van deskundige jeugd- en opvoedhulp. Stek is een stichting met het raad van bestuur/raad van toezicht model. Onze professionals werken in teamverband samen in de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland. Onder voorzitterschap van het bestuur vormen de regiomanagers, het hoofd financiën, het hoofd personeelszaken en het hoofd organisatie & ontwikkeling, het managementteam. De besturingsfilosofie heeft als uitgangspunten: Cliënt/mensgericht, ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief. Professioneel. Een efficiënt kwaliteitssysteem voor evaluatie en verbetering. Financieel beleid gericht op doelmatigheid en een verantwoorde exploitatie. De organisatie is toegelaten als zorgaanbieder in het kader van de Wet op de jeugdzorg/jeugdwet en WTZi en HKZ gecertificeerd. 2. Kernprestaties Cliënten Aantal cliënten jeugdzorg in verslagjaar 2014* Aantal cliënten verpleegkundig dagverblijf verslagjaar Aantal cliënten overig (Time-4-You) *excl. aantal cliënten van de wijkteams Personeel Aantal fte eind Aantal personeelsleden in loondienst eind Aantal oproepkrachten (54) en stagiaires (32) 86 Aantal vrijwilligers 65 Budget/omzet De zorg die Stek biedt wordt met name gefinancierd uit de doeluitkering jeugdzorg en de AWBZ/ZVW. Er zijn geen private activiteiten. Budget jeugdzorg Overige opbrengsten (waaronder gemeenten en scholen) AWBZ De totale opbrengst in

7 3. Belanghebbenden, samenleving en samenwerking De belangrijkste partners zijn onze cliënten en opdrachtgevers. De kwaliteit van de samenwerking van de cliënten en de jeugdzorgwerkers van Stek is cruciaal voor het resultaat. Goede jeugdhulp wordt bepaald door het vermogen van de professionals om een relatie op te bouwen met cliënten waarin doelgericht samengewerkt wordt. Wij werken met cliënten met zeer verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden, met verschillende normen en waarden. We staan voor de veiligheid van kinderen, Stekhulpverleners confronteren en interveniëren als dat nodig is. De sociaal-economische situatie van gezinnen heeft invloed op de opvoedsituatie. Werkeloosheid en financiële problemen zijn vaak mede aanleiding voor problemen in het gezin en sociaal isolement van ouders leidt ook tot minder kansen voor kinderen. De inzet van wijkteams om problemen rond opgroeien en opvoeden effectief aan te pakken, indien nodig samen met specialistische zorg, zal zeker het perspectief van kinderen verbeteren. In 2014 is een start gemaakt met deze teams. De decentralisatie naar de gemeenten per 2015 is in 2014 voorbereid. Met de 21 gemeenten/regio s in ons werkgebied is in 2014 overleg gevoerd over hun verwachtingen en de mogelijkheden om continuïteit van zorg te combineren met gewenste trasformaties. Met de gemeenten in de regio s Rijnmond Rotterdam, Midden-Holland en Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over de te leveren zorg per Samenwerking Ketenpartners met wie structureel overleg is gevoerd op zowel beleidsmatig als op casuïstiek niveau: Bureaus Jeugdzorg Rotterdam en Zuid-Holland (per Jeugdbescherming). AMHK; Advies en meldpunt Kindermishandeling en huislijk geweld. Zorgaanbieders in de regio s. Jeugdzorg plus. Centra voor Jeugd en Gezin. Wijkteams. Kinderopvang. Scholen. Thuiszorg. Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. De opnamecoördinator werkt in regionale plaatsingscommissies waar de vraag en de zorg worden verbonden. Samenwerking rond planning en bekostiging met: Gemeenten in Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland; gemeentelijke jeugdhulp. Provincie Zuid-Holland en stadsregio Rotterdam; jeugdzorg op indicatie. Achmea als contractant van verpleegkundige kindzorg. ROC s, Albeda, Zadkine en ID-college; vermindering schooluitval en ondersteuning. Samenwerkingsverbanden; vermindering schooluitval en ondersteuning. Samenwerking in het kader van cliëntbeleid met: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) stelt cliëntvertrouwenspersonen beschikbaar. Zorgbelang Midden-Holland. Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). Stek is aangesloten bij de brancheorganisaties; Jeugdzorg Nederland en de VGVK. 7

8 Samenwerking in zorgprogramma s Er wordt gewerkt met integrale programma s voor kinderen en jongeren die baat hebben bij een combinatie van psychiatrische en opvoedkundige hulp of een combinatie van onderwijs of kinderopvang met jeugdhulp. Het betreft de programma s: OOVR (Onderwijs Opvang Voorzieningen Rotterdam) Onderwijsopvangvoorzieningen in Rotterdam; Accent, JMZ, Klik, de Schakel en Time-Out. Time-4-You Gedragstraining aan jongeren binnen de schoolsituatie van de ROC s Albeda en Zadkine. De Klas als Werkplaats Een samenwerking van de ROC s Albeda en Zadkine met Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein voor ondersteuning studenten uit risicogroepen. BEO (Behandeling en Onderwijs) Samenwerking met speciaal onderwijs De Piloot. Lansingh 24 uurs behandeling met verblijf door Jeugd-GGZ Lucertis op één locatie voor jongeren met een combi-problematiek. Plusschool Midden-Holland Een samenwerkingsverband van de regio s Rijnstreek en Midden-Holland met Horizon, ROC IDcollege en Stek. Participeren kun je leren Een samenwerkingsproject met Horizon, Cardea en TriviumLindenhof waarbij jongeren die gesloten zijn geplaatst bij Horizon via de open residentiële voorziening met ambulante begeleiding worden begeleid naar zelfstandig wonen of naar de thuissituatie. Bij Stek hebben 7 jeugdigen gebruik gemaakt van deze begeleiding. Beoogd was om 10 jongeren te begeleiden, maar er bleek minder vraag te zijn. Coaching on the Job Coaching van medewerkers in de kinderopvang. In Rijnmond was dit een project een van de proeftuinen in het kader van de transitie jeugdzorg. FACT team Met Lucertis, Yulius en Rivierduinen wordt ambulante hulp geboden aan jeugdigen met ernstige psychiatrische en maatschappelijke problemen. Beter Beschermd Plus Met Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, TriviumLindenhof en Stek Jeugdhulp wordt bij een melding direct samengewerkt aan hulp, onderzoek en advies. Het doel is veiligheid, ondersteuning en een beter advies aan de rechter. Zorgdak De samenwerking met de woningbouwverenigingen en gemeente Gouda is gericht op huisvesting met ambulante begeleiding van jongeren. Verpleegkundig kinderdagverblijf De kleine Kapitein De samenwerking met Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is gericht op zorg voor ernstig zieke kinderen en hun ouders in Pallieterburght. 8

9 Fondsen Stek ontvangt regelmatig giften van maatschappelijke organisaties. Deze giften worden aangevraagd voor kosten die direct betrekking hebben op de cliënten, zoals inrichtingskosten voor jongeren die zelfstandig gaan wonen en bijles of deelname aan een sportvereniging voor kinderen uit gezinnen waarbij de financiële middelen niet toereikend zijn. De fondsen die Stekcliënten in 2014 hebben ondersteund, zijn: Nationaal Fonds Kinderhulp. Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds. Stichting Bekker La Bastide. Burkens Stichting. Stichting Fonds DBL. Stichting Seacrest. Sint Laurensfonds. Stichting Maria Elias Fonds. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. PCI Gouda. Capelle Werkt. In totaal zijn er 272 aanvragen ingediend voor kinderen en gezinnen. De meeste aanvragen worden ingediend bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Maatjesproject Samen Ste(r)k In 2012 is Stek begonnen met de opzet van het Maatjesproject Samen Ste(r)k. In 2014 waren 67 vrijwilligers betrokken bij Samen Sterk. In 2014 zijn er 66 matches geweest tussen gezinnen/maatjes en jongeren/maatjes, waarvan er 60 positief zijn verlopen. De duur van de matches varieert van 6 maanden tot 2 jaar (= maximale duur in verband met start van het project, maar zal langer worden naarmate het project doorloopt). Binnen het project zijn twee soorten vrijwilligers, te weten vrijwilligers uit eigen initiatief en de studentvrijwilligers. De laatst genoemden zijn 1 e jaarstudenten van de opleiding MWD en SPH van Hogeschool Inholland en zij kunnen in hun eerste studiejaar 120 uren vrijwilligerswerk doen. Bij het behalen van deze uren krijgen zij studiepunten. Deze groep vrijwilligers vergt een andere aanpak dan de gewone vrijwilliger. Van al onze vrijwilligers waren er 25 studentvrijwilligers. Van de studentvrijwilligers van schooljaar is een aantal als vrijwilliger aangebleven. Samen Ste(r)k is ingeschreven bij de digitale vacaturebanken van de gemeenten om vrijwilligers te werven. In 2014 hebben veel vrijwilligers interesse getoond in ons project. Vanaf 2015 heeft Fonds DBL een toekenning gedaan om activiteiten van vrijwilligers te vergoeden. In 2014 hebben we het zonder deze vergoeding moeten stellen, dit bleek gelukkig geen reden voor vrijwilligers om af te haken of geen interesse te tonen. Toch is het prettig dat een vergoeding aangeboden kan worden en het zorgt voor meer waardering naar onze vrijwilligers. In evaluatiegesprekken met de (ex)cliënten geven zij aan zeer blij te zijn met de inzet van de vrijwilligers. Iedere cliënt heeft een ander doel, waardoor de resultaten uiteenlopend zijn. De speciale aandacht voor het kind wordt gewaardeerd door zowel het kind als door ouders. Ouders zien hun kind bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen door de positieve ervaringen in het contact met de vrijwilliger. Daar waar het de ondersteuning aan ouders betreft, zijn de resultaten ook positief. De ondersteuning is welkom en nuttig. 9

10 4. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Stek is een stichting met het raad van bestuur/raad van toezicht model. Onder voorzitterschap van het bestuur vormen de regiomanagers, het hoofd financiën, het hoofd personeelszaken en het hoofd organisatie & ontwikkeling, het managementteam. 4.1 Normen voor goed bestuur De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht, conform de statuten en het bestuursreglement. De honorering van de bestuurders valt binnen de richtlijnen en kaders van de overheid en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 4.2 Raad van toezicht Jeugdzorg is een maatschappelijke taak, dat vereist toezicht dat daarbij aansluit. De leidraad voor het handelen van de raad van toezicht vormt de Stekvisie en de Zorgbrede Governance Code. De raad van toezicht is aangesloten bij de NVTZ. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal drie jaar. De raad van toezicht kwam 5 keer bijeen in In 2014 heeft de auditcommissie 4 keer overlegd met de bestuurder en de controller over de financiële resultaten en de financiële positie van Stek. De remuneratiecommissie heeft met de beide bestuursleden gesproken over het functioneren. Thema s die aan de orde zijn geweest: De reguliere beleidscyclus met de viermaandelijkse rapportages omtrent de prestaties. Regionale en landelijke ontwikkelingen, met name de transformatie en decentralisatie. Jaarverslag/jaarrekening Begroting/jaarplan Transitieplan met scenario s omtrent reorganisatie, innovatie en budgetverschuiving. Het Sociaal plan. Zorgcontractering door gemeenten vanaf Managementletter en de bevindingen van de jaarcontrole met de accountant. Risico- en calamiteitenbeleid. Risico-analyse en de jaarlijkse systeembeoordeling. De resultaten van inspecties. Interne en externe audits. Procedure werving, voordracht en benoeming nieuwe leden raad van toezicht. Evaluatie en ontwikkeling raad van bestuur. Evaluatie bestuur en samenwerking bestuur en raad van toezicht. Alliantievorming. De raad van toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd aan de hand van het evaluatiemodel van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg NVTZ. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze staat vermeld in de jaarrekening

11 In 2014 kende de raad van toezicht de volgende samenstelling: raad van toezicht Mevr. E.L. Kuijper, voorzitter hoofdfuncties en nevenfuncties Adviseur en bestuurder, oud-wethouder van Rotterdam Voorzitter Kamer VI Algemene Beroepscommissie Rotterdam Voorzitter bestuur Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit Lid Hoofdbestuur Vereniging Humanitas (tot nov. 2014) Mevr. M. de Kok- Abu Awad Docent/trainer communicatieve vaardigheden Prinses Margrietschool Rotterdam Docent Instituut Sociale Opleidingen MWD (incidenteel) Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag Albeda College Lid WMO adviesraad Vlaardingen Onderneming Marady Training & Coaching Dhr. P. Langerak Interim manager en adviseur onderwijssector; zelfstandige Dhr. E. A. van Win Partner, mediator en maatschapvoorzitter bij De Clercq Advocaten Notarissen Lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten Voorzitter van de zakenvrienden van het Rijksmuseum van Oudheden. Voorzitter van het comité van aanbeveling van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) Bestuurslid NVvMA (Nederlandse vereniging van mediation advocaten). Lid Raad van Advies van Law at Web Afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de CCBE op het gebied van de (internationale) regelgeving Dhr. B.J.M. Deitmers Bestuurder, Stichting Zorg op Noord Raad van toezicht Stichting ActiVite, Leiderdorp, vicevoorzitter en lid auditcommissie Raad van toezicht Stichting Curamare, Dirksland, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van toezicht Alfrink College, Zoetermeer, lid Dhr. H. Zwaveling Algemeen directeur, Stichting Nedvang, 11

12 4.3 Raad van Bestuur Stek kent een tweehoofdig bestuur. Voor de transitie periode is een bijgestelde taakverdeling ingevoerd. Samenstelling raad van bestuur Aandachtsgebieden en nevenfuncties 2014 Mevr. T.A.M. Roelofs voorzitter De heer G.A.C.M. van Engelen bestuurslid Aandachtsgebieden: Algemeen bestuur Strategisch beleid Financiën, ICT en huisvesting Personeel Nevenfuncties: Lid Dagelijks Bestuur Jeugdzorg Nederland Voorzitter OAJ (arbeidsvoorwaardenoverleg jeugdzorg) Lid Coöperatiebestuur PGGM Lid raad van toezicht Triade Voorzitter fonds Seacrest Aandachtsgebieden: Inhoudelijk met name het transformatieproces Ontwikkeling wijkgericht werken Cliëntbeleid Nevenfuncties: Lid Curatorium Scholengemeenschap Accent Adviseur Bestuur Stichting Vroeghulp Rotterdam Bestuurslid van de Vereniging Ambulante Crisishulp Nederland Voorzitter klachtencommissie Stichting Maasduinen 4.4 Medezeggenschap Cliëntenraad De residentieel geplaatste jongeren participeren in groepsgesprekken op de locaties en in de jongerenraden. Bij Stek zijn jongerenraden actief in Rotterdam en in Midden-Holland. Jongeren spreken daarin met elkaar over zaken die direct betrekking hebben op hun dagelijks leven zoals de huisregels, toegang tot internet en de veiligheid in de groep. De cliëntenraad functioneert Stekbreed. In de cliëntenraad kunnen zowel jongeren als ouders zitting hebben. Zowel de jongerenraden als de cliëntenraad worden ondersteund door medewerkers van Stek. In 2014 heeft de cliëntenraad 7 keer vergaderd. De bestuurder is daarbij deels aanwezig geweest. Een werving onder de cliënten heeft 2 nieuwe leden opgeleverd. Eind 2014 was de cliëntenraad op volle sterkte: 2 jongeren en 6 ouders hadden eind van het jaar zitting in de cliëntenraad. In 2014 was de transitie van de jeugdzorg een voortdurend aandachtspunt. De leden van de cliëntenraad hebben in de verschillende lokale en regionale bijeenkomsten meegedacht over de inrichting van de jeugdzorg na de decentralisatie. Tijdens deze bijeenkomsten met beleidsambtenaren en wethouders van verschillende gemeenten is gesproken en geadviseerd over thema s als privacy, recht op zorg, toeleiding, continuïteit en de rol van de wijkteams. 12

13 De cliëntenraad heeft gesproken en adviezen uitgebracht over: De transitie jeugdzorg en de gevolgen voor Stek. Advies over het strategisch Transitieplan. Het Stek reorganisatieplan met daarin opgenomen bezuiniging- en ombuigingsvoorstellen. Jaarplan 2015, Jaarverslag De cliëntenraad is betrokken bij de externe audit. De cliëntenraad heeft overleg met andere instanties gevoerd: Provinciale uitwisseling cliëntenraden. Landelijke Organisatie Cliënten (LOC). Zorgbelang Midden-Holland Ondernemingsraad Stek kent een ondernemingsraad (OR) die haar taak uitvoert conform de Wet op de Ondernemingsraden en de CAO Jeugdzorg. De OR heeft tweewekelijks overleg. In 2014 heeft 5 keer een overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden, de samenwerking is positief. De transitie van de jeugdzorg stond centraal. De OR heeft, nadat een aantal wijzigingen zijn opgenomen, een positief advies gegeven voor het reorganisatieplan. Voor een bijstelling van het reorganisatieplan is er geadviseerd in het aanstellen van de nieuwe medewerkers, voorheen in dienst van Bureau Jeugdzorg. De OR is aanwezig geweest bij de onderhandelingen tussen Stek en de vakbonden over het sociaal plan. De OR had daarin een verbindende rol. In de daarop volgende samenkomst met de vakbond om instemming te geven aan het sociaal plan, heeft de OR het proces tussen vakbond en Stek kunnen toelichten aan de medewerkers. In dit totale proces heeft de OR zich laten adviseren door een extern deskundige. De leden van de OR hebben periodiek overleg gehad met het hoofd personeelszaken, het hoofd facilitaire dienst en het hoofd ontwikkeling & onderzoek. Leden van de OR hebben een uitwisseling met ondernemingsraden van andere organisaties gehad. De OR heeft een initiatief voorstel ingediend om de functie van vertrouwenspersoon anders te organiseren. Dit initiatief is aangenomen en geïmplementeerd. Er is aantal individuele vragen behandeld. De OR heeft de mensen met hun vragen op weg geholpen. In het algemeen heeft de OR steeds de nadruk gelegd op het belang van een goede communicatie naar de medewerkers over allerlei veranderingen. De OR-nieuwsbrieven en OR- en Overlegverslagen worden naast verspreiding via het Stekintranet, ook via de leidinggevenden verspreid zodat medewerkers beter bereikt worden. 13

14 5. Beleid, inspanningen en prestaties Stek heeft in 2014 de beleidscyclus, afgestemd op de beleidscycli van de provincie Zuid-Holland en stadsregio Rotterdam (in het kader van de Jeugdzorg) en de gemeenten en het zorgkantoor (in het kader van de AWBZ). Het jaarplan 2014 vormde het kader voor het Stekbeleid. In 2014 is overleg gevoerd met gemeenten in de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland omtrent zorg die zij per 2015 rechtstreeks willen contracteren en zorg waarover zij in regionaalverband afspraken maken. De onderhandelingen zijn, mede vanwege de onduidelijkheid over het voor gemeenten beschikbare budget, onder grote druk gevoerd. Eind 2014 zijn de contracten met de gemeenten voor de aard en de omvang van de te leveren zorg in 2015 ondertekend. Voor de AWBZ verloopt de beleidsvoorbereiding in overleg met het zorgkantoor/de zorgverzekeraar, waarbij in het najaar overleg heeft plaatsgevonden over de gunning en de productieafspraken voor De zorg die Stek levert aan ernstig zieke kinderen per januari 2015 valt onder de zorgverzekeringswet. Transitieplan Het Stek Transitieplan beschrijft de lijn voor inhoudelijke veranderingen en scenario s voor het opvangen van de bezuinigingen. Bij het ontwikkelen van de strategie voor de komende jaren is vastgesteld dat de visie van Stek goed aansluit op de gedachten achter de stelselwijzigingen. De grote verandering voor Stek zit met name in het hoe en met wie. In 2014 is geïnvesteerd in de vorming van lokale wijkteams/jeugdteams om de basiszorg in samenhang te organiseren. Per 2015 werken ruim 70 jeugd- en opvoedcoaches van Stek in deze teams samen met collega s uit het algemeen maatschappelijk werk, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Rotterdam Rijnmond zijn deze teams in 2014 gestart, in de regio midden per Vanwege de start van de wijkteams waarbij ook kennismaking en oriëntatie op de nieuwe taak aan de orde was, is door de medewerkers minder directe cliëntcontacttijd (CCT) gerealiseerd. Dit is een tijdelijk effect. Stek heeft om optimaal te kunnen voldoen aan de zorgvraag extra hulpverleners ingezet waardoor ook de door de opdrachtgevers gecontracteerde cliënttijd is gerealiseerd. In de regio Midden-Holland heeft Stek ter versterking van de wijkteams mede op verzoek van de gemeenten een aantal medewerkers van de toegang van het voormalig Bureau Jeugdzorg in dienst genomen. Doelen van de inzet van wijkteams zijn begeleiding en zorg dichtbij regelen en versterking van het sociale netwerk. De wijze waarop de teams vorm krijgen verschilt per gemeente, dat was ook de intentie van de decentralisatie, maatwerk in relatie tot de vragen die leven in de maatschappij. Bij complexe problemen is gespecialiseerde zorg belangrijk, ook bij die zorg is vereist dat de dagelijkse situatie van kinderen en gezinnen het uitgangspunt vormt. Ondersteuning en hulp zijn beschikbaar daar waar kinderen en gezinnen leven, daarbij wordt veel verwacht van de inzet van mensen zelf en hun omgeving. De eigen verantwoordelijkheid van zowel de jeugdige, diens ouders, het netwerk maar ook die van de hulpverleners krijgt meer aandacht. Minder verwijzen en beter samenwerken rond de kinderen en gezinnen is de opdracht aan alle medewerkers; zij investeren in creatieve oplossingen. Ook als de vraag ingewikkeld is, wordt de hulpverlening voor de kinderen en gezinnen met hen en hun netwerk zo eenvoudig mogelijk georganiseerd. Stekprofessionals zorgen ervoor dat ze weten wat werkt en wat niet en maken zich nieuwe inzichten hierover eigen. Een onderzoekende, lerende houding en niet te snel vanuit de bekende oplossingsrichting aan het werk gaan, dat vraagt Stek aan al haar medewerkers. Om optimaal in staat te zijn die rol te vervullen is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering en ondersteuning in reflectie op het eigen handelen. 14

15 De transitie vereist pionieren. Van de nieuwe werkwijzen kunnen we de effecten nog niet overzien. In het transitieplan zijn daarom meerdere scenario s uitgewerkt rond ombouw en innovatie. Verhouding vraag aanbod Wij bieden cliënten die worden aangemeld zo snel mogelijk hulp. Na de aanmelding wordt contact met de cliënt opgenomen en bij crisissituaties handelen we direct. In het eerste contact worden afspraken gemaakt over de doelen en de hulpmogelijkheden en wordt een tijdpad uitgezet. Wanneer gevraagde zorg niet per direct kan worden geboden, dan bieden we een alternatief. In 2014 stonden bij Stek geen cliënten zonder zorg langer dan 2 maanden op de wachtlijst in Midden- Holland, tenzij de cliënt daar zelf belangrijke redenen voor heeft (bijvoorbeeld vanwege detentie of de wens voor een specifiek trainingsprogramma). In de regio Rotterdam Rijnmond is bij residentieel de matching van vraag aanbod verbeterd. Zo wordt met partners van gesloten jeugdzorg en GGZ samengewerkt rond trajecten van jongeren. Tijdens de behandeling in de gesloten jeugdzorg of de GGZ wordt al contact gelegd met jongeren, ouders en Stek als een vervolgplaats bij Stek geïndiceerd is. Hierdoor wordt de aansluiting verbeterd en de totale trajectduur verkort. Omdat de druk op het ambulant aanbod in Midden-Holland en de druk op residentieel in de regio Rotterdam Rijnmond zeer groot was, is geïnvesteerd in alternatieven om de instroom en doorstroom te verbeteren. Er is vaker stilgestaan bij de mogelijkheden van de cliënten en hun netwerk, de methode van het Familie Netwerk Beraad is ingezet en er wordt gewerkt met flexibele capaciteit. 5.1 Kwaliteit Het kwaliteitssysteem geeft mogelijkheden voor het identificeren en aanpakken van risico s voor de hulpverlening en de bedrijfsvoering. Afwijkingen worden gesignaleerd en geanalyseerd. In 2014 heeft met name de opvolging van gesignaleerde afwijkingen extra aandacht gekregen. De resultaten van de zorg en de ontwikkelingen rond personeel en budget worden besproken in het overleg van bestuur, controller, hoofd PZ en regiomanagement. Viermaandelijkse rapportages worden besproken met het managementteam, de raad van toezicht en de OR. Begin 2014 is de externe audit positief afgerond en is voor 3 jaar de HKZ certificering verlengd. Stek werkt met vertrouwelijke informatie en binnen de organisatie is informatiebeveiliging een vereiste. Betreffende het omgaan met vertrouwelijke informatie zijn diverse afspraken, codes en protocollen actueel. De ICT infrastructuur is in 2014 aangepast met de ingebruikname van een nieuwe server en de aanschaf van smartphones en tablets voor de ambulant hulpverleners. De kwaliteit rond ICT is gebaseerd op NEN De beveiliging van hardware en software is geregeld door middel van interne autorisatieprocedures en het beleid voor het gebruik van en internet. Inloggen op de Stek digitale werkomgeving vanaf een externe locatie is slechts mogelijk met behulp van een token met gebruikersnaam en wachtwoord. De verscheidenheid in het aanbod en de kleinschaligheid van de voorzieningen van Stek weerspiegelen zich in het aantal locaties. De meeste panden zijn eigendom van Stek en enkele panden zijn gehuurd. De locaties hebben een verzorgde uitstraling die past bij de cliënten die van de locatie gebruik maken. Het beheer wordt doelmatig en in lijn met de doelstelling, de panden voldoen aan de normen van (brand)veiligheid en Arbo. Het groot onderhoud en het Arbobeleid zijn in 2014 uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning. In het transitieplan is met het oog op de decentralisatie en transformatie het toekomstig gebruik van de locaties gewogen. De panden en contracten zijn in 2014 kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Het doel is om met flexibiliteit te kunnen anticiperen op de behoefte aan zorglocaties en werkplekken. De kantoorlocaties zijn aangepast aan de eisen rond het flexibel werken. 15

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2014 Deel 2: jaarrekening 2014 Deel 3: bijlagen 2014 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 23 april 2015 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam Jaarplan 2012 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam Postbus 25321 3001 HH Rotterdam 010 8928800 www.triviumlindenhof.nl Inhoudsopgave jaarplan 2012 Inleiding 1. Algemeen

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland I Jaarplan 2013 Jeugdzorg Flevoland Colofon Vitree 1 oktober 2012 2 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Onze visie op jeugdzorg... 6 1.1 Huidige situatie... 6 1.2 Nieuw meerjarenbeleid... 7 1.3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam Versie 1.0. Vastgesteld door DT/RMT Datum 12 mei 2014 Documenteigenaar Lobke van Rijn Proceseigenaar Claire Vlug Inhoud Profiel van de organisatie... 3

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Voorwoord De transitie is een feit. Vanaf nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgstelsel. Diverse domeinen

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie