Inleiding Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Kernprestaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties."

Transcriptie

1 STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inleiding Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Kernprestaties Belanghebbenden, samenleving en samenwerking Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van toezicht Raad van bestuur Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties.. 14 Transitieplan 5.1 Kwaliteit Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Gerealiseerde doelen jaarplan Financieel beleid hoofdlijnen financieel beleid positie op balansdatum toekomstverwachtingen Geleverde zorg. 23 Jaarrekening 1.1 Balans Exploitatierekening Toelichting. 27 2

3 I. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG B 3

4 Inleiding In dit jaardocument doet Stek verslag van haar activiteiten en rapporteert over de gerealiseerde prestaties, zowel van de activiteiten in het kader van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als van de zorg in het kader van de AWBZ. Daarnaast is ook de verantwoording over de activiteiten die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Rotterdam en Gouda en diverse scholen opgenomen in dit verslag. De specifieke eisen van de opdrachtgevers met betrekking tot de verantwoording zijn verwerkt in het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de bijlagen. Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. De jeugd- en opvoedhulp van Stek vertegenwoordigt een belangrijke maatschappelijke waarde. We bieden perspectief wanneer de ontwikkeling van een jeugdige stagneert. We ondersteunen gezinnen met veel stress en opvoedkundige onmacht zodat ze beter functioneren. Door de hulp hebben kinderen, jongeren en ouders meer zicht op de eigen situatie en mogelijkheden en zij worden daarmee (sociaal) vaardiger en zelfstandiger. In 2014 is veel geïnvesteerd in de transformatie en voorbereiding van de decentralisatie naar de gemeenten. Er werken inmiddels veel Stekhulpverleners in wijkteams en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. We veranderen mee en gaan partnerschap aan met collega s in de jeugdhulp, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties om slimmer en beter de hulp te bieden die nodig is. We benutten de transitie om de samenhang te verbeteren. Er is sprake van een fikse kanteling in de zorg voor jeugd met meer ruimte voor een eigen aanpak van professionals en persoonlijk ondernemerschap. Meer ruimte betekent nieuwe verantwoordelijkheden en daarbij past ook zelf een weg vinden in het omgaan met onzekerheden. Tijdens de verbouwing is het werk met kinderen en gezinnen gewoon doorgegaan. Zij waarderen de ondersteuning die zij krijgen en ook onze opdrachtgevers zijn positief over de bereikte resultaten. Gerrit van Engelen Thea Roelofs raad van bestuur Stek Jeugdhulp 4

5 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens Stichting Stek Jeugdzorg gevestigd te Capelle aan den IJssel Publieksnaam Bezoekadres: Bermweg LA Capelle aan den IJssel tel: Stek Jeugdhulp Kamer van Koophandel Correspondentieadres: Kralingseweg RG Rotterdam tel Stek heeft in 2014 ruim 4000 kinderen, jongeren en hun ouders begeleid en ondersteund. Dit is exclusief het aantal cliënten die door Stekmedewerkers via de wijkteams zijn bereikt. Het betreft professionele ondersteuning bij de opvoeding, bijvoorbeeld omdat: De ontwikkeling niet goed verloopt. De opvoedsituatie onveilig is. Er sprake is van ziekte of stoornis. De ontwikkeling naar zelfstandigheid extra aandacht vraagt. Het werkgebied bestaat uit de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland. Kinderen, jongeren en ouders die bij Stek komen zijn allemaal anders en hebben verschillende vragen en behoeften. Wat ze gemeen hebben, is dat voor ieder van hen het herstel van relaties en maatschappelijke participatie belangrijk zijn; een veilig gezinsleven, meedoen in de kinderopvang, een perspectief op een schooldiploma, werk en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Jeugd- en opvoedhulp vereist professionaliteit en de bereidheid om steeds opnieuw te onderzoeken wat werkt voor dit kind en dit gezin, hoe bereiken zij de doelen die ze zichzelf stellen en hoe zorgen we voor een effectieve inzet van de hulp. Wij verwachten ook inzet van de kinderen, jongeren en ouders om hun situatie te verbeteren. De naam Stek staat voor het hebben van een eigen plaats, geborgenheid en ontwikkeling. Stek staat voor Hulp die helpt. Onze medewerkers zijn specialisten in het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen en het versterken van gezin, familie en netwerk. Doelstellingen van de hulp zijn Versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden. Veiligheid en geborgenheid. Perspectief; in het eigen gezin, bij familie of pleeggezin of zelfstandig met netwerk. Meedoen; kinderopvang, school en werk. Stek biedt Ambulante jeugd- en opvoedhulp in het eigen gezin en ambulante woonbegeleiding voor jongeren. Tijdelijk hulp op Steklocaties waar opvoeding, verzorging, training en behandeling geïntegreerd zijn en gecombineerd wordt met hulp in het gezin thuis. Jeugd- en opvoedhulp binnen de kinderopvang of de school. Verpleegkundige behandeling aan ernstig zieke kinderen van 0 6 jaar (AWBZ per 2015 ZvW). 5

6 1.2 Structuur van de organisatie De kern van de organisatie is het faciliteren van deskundige jeugd- en opvoedhulp. Stek is een stichting met het raad van bestuur/raad van toezicht model. Onze professionals werken in teamverband samen in de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland. Onder voorzitterschap van het bestuur vormen de regiomanagers, het hoofd financiën, het hoofd personeelszaken en het hoofd organisatie & ontwikkeling, het managementteam. De besturingsfilosofie heeft als uitgangspunten: Cliënt/mensgericht, ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief. Professioneel. Een efficiënt kwaliteitssysteem voor evaluatie en verbetering. Financieel beleid gericht op doelmatigheid en een verantwoorde exploitatie. De organisatie is toegelaten als zorgaanbieder in het kader van de Wet op de jeugdzorg/jeugdwet en WTZi en HKZ gecertificeerd. 2. Kernprestaties Cliënten Aantal cliënten jeugdzorg in verslagjaar 2014* Aantal cliënten verpleegkundig dagverblijf verslagjaar Aantal cliënten overig (Time-4-You) *excl. aantal cliënten van de wijkteams Personeel Aantal fte eind Aantal personeelsleden in loondienst eind Aantal oproepkrachten (54) en stagiaires (32) 86 Aantal vrijwilligers 65 Budget/omzet De zorg die Stek biedt wordt met name gefinancierd uit de doeluitkering jeugdzorg en de AWBZ/ZVW. Er zijn geen private activiteiten. Budget jeugdzorg Overige opbrengsten (waaronder gemeenten en scholen) AWBZ De totale opbrengst in

7 3. Belanghebbenden, samenleving en samenwerking De belangrijkste partners zijn onze cliënten en opdrachtgevers. De kwaliteit van de samenwerking van de cliënten en de jeugdzorgwerkers van Stek is cruciaal voor het resultaat. Goede jeugdhulp wordt bepaald door het vermogen van de professionals om een relatie op te bouwen met cliënten waarin doelgericht samengewerkt wordt. Wij werken met cliënten met zeer verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden, met verschillende normen en waarden. We staan voor de veiligheid van kinderen, Stekhulpverleners confronteren en interveniëren als dat nodig is. De sociaal-economische situatie van gezinnen heeft invloed op de opvoedsituatie. Werkeloosheid en financiële problemen zijn vaak mede aanleiding voor problemen in het gezin en sociaal isolement van ouders leidt ook tot minder kansen voor kinderen. De inzet van wijkteams om problemen rond opgroeien en opvoeden effectief aan te pakken, indien nodig samen met specialistische zorg, zal zeker het perspectief van kinderen verbeteren. In 2014 is een start gemaakt met deze teams. De decentralisatie naar de gemeenten per 2015 is in 2014 voorbereid. Met de 21 gemeenten/regio s in ons werkgebied is in 2014 overleg gevoerd over hun verwachtingen en de mogelijkheden om continuïteit van zorg te combineren met gewenste trasformaties. Met de gemeenten in de regio s Rijnmond Rotterdam, Midden-Holland en Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over de te leveren zorg per Samenwerking Ketenpartners met wie structureel overleg is gevoerd op zowel beleidsmatig als op casuïstiek niveau: Bureaus Jeugdzorg Rotterdam en Zuid-Holland (per Jeugdbescherming). AMHK; Advies en meldpunt Kindermishandeling en huislijk geweld. Zorgaanbieders in de regio s. Jeugdzorg plus. Centra voor Jeugd en Gezin. Wijkteams. Kinderopvang. Scholen. Thuiszorg. Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. De opnamecoördinator werkt in regionale plaatsingscommissies waar de vraag en de zorg worden verbonden. Samenwerking rond planning en bekostiging met: Gemeenten in Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland; gemeentelijke jeugdhulp. Provincie Zuid-Holland en stadsregio Rotterdam; jeugdzorg op indicatie. Achmea als contractant van verpleegkundige kindzorg. ROC s, Albeda, Zadkine en ID-college; vermindering schooluitval en ondersteuning. Samenwerkingsverbanden; vermindering schooluitval en ondersteuning. Samenwerking in het kader van cliëntbeleid met: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) stelt cliëntvertrouwenspersonen beschikbaar. Zorgbelang Midden-Holland. Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). Stek is aangesloten bij de brancheorganisaties; Jeugdzorg Nederland en de VGVK. 7

8 Samenwerking in zorgprogramma s Er wordt gewerkt met integrale programma s voor kinderen en jongeren die baat hebben bij een combinatie van psychiatrische en opvoedkundige hulp of een combinatie van onderwijs of kinderopvang met jeugdhulp. Het betreft de programma s: OOVR (Onderwijs Opvang Voorzieningen Rotterdam) Onderwijsopvangvoorzieningen in Rotterdam; Accent, JMZ, Klik, de Schakel en Time-Out. Time-4-You Gedragstraining aan jongeren binnen de schoolsituatie van de ROC s Albeda en Zadkine. De Klas als Werkplaats Een samenwerking van de ROC s Albeda en Zadkine met Stek Jeugdhulp en FlexusJeugdplein voor ondersteuning studenten uit risicogroepen. BEO (Behandeling en Onderwijs) Samenwerking met speciaal onderwijs De Piloot. Lansingh 24 uurs behandeling met verblijf door Jeugd-GGZ Lucertis op één locatie voor jongeren met een combi-problematiek. Plusschool Midden-Holland Een samenwerkingsverband van de regio s Rijnstreek en Midden-Holland met Horizon, ROC IDcollege en Stek. Participeren kun je leren Een samenwerkingsproject met Horizon, Cardea en TriviumLindenhof waarbij jongeren die gesloten zijn geplaatst bij Horizon via de open residentiële voorziening met ambulante begeleiding worden begeleid naar zelfstandig wonen of naar de thuissituatie. Bij Stek hebben 7 jeugdigen gebruik gemaakt van deze begeleiding. Beoogd was om 10 jongeren te begeleiden, maar er bleek minder vraag te zijn. Coaching on the Job Coaching van medewerkers in de kinderopvang. In Rijnmond was dit een project een van de proeftuinen in het kader van de transitie jeugdzorg. FACT team Met Lucertis, Yulius en Rivierduinen wordt ambulante hulp geboden aan jeugdigen met ernstige psychiatrische en maatschappelijke problemen. Beter Beschermd Plus Met Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, TriviumLindenhof en Stek Jeugdhulp wordt bij een melding direct samengewerkt aan hulp, onderzoek en advies. Het doel is veiligheid, ondersteuning en een beter advies aan de rechter. Zorgdak De samenwerking met de woningbouwverenigingen en gemeente Gouda is gericht op huisvesting met ambulante begeleiding van jongeren. Verpleegkundig kinderdagverblijf De kleine Kapitein De samenwerking met Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is gericht op zorg voor ernstig zieke kinderen en hun ouders in Pallieterburght. 8

9 Fondsen Stek ontvangt regelmatig giften van maatschappelijke organisaties. Deze giften worden aangevraagd voor kosten die direct betrekking hebben op de cliënten, zoals inrichtingskosten voor jongeren die zelfstandig gaan wonen en bijles of deelname aan een sportvereniging voor kinderen uit gezinnen waarbij de financiële middelen niet toereikend zijn. De fondsen die Stekcliënten in 2014 hebben ondersteund, zijn: Nationaal Fonds Kinderhulp. Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds. Stichting Bekker La Bastide. Burkens Stichting. Stichting Fonds DBL. Stichting Seacrest. Sint Laurensfonds. Stichting Maria Elias Fonds. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. PCI Gouda. Capelle Werkt. In totaal zijn er 272 aanvragen ingediend voor kinderen en gezinnen. De meeste aanvragen worden ingediend bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Maatjesproject Samen Ste(r)k In 2012 is Stek begonnen met de opzet van het Maatjesproject Samen Ste(r)k. In 2014 waren 67 vrijwilligers betrokken bij Samen Sterk. In 2014 zijn er 66 matches geweest tussen gezinnen/maatjes en jongeren/maatjes, waarvan er 60 positief zijn verlopen. De duur van de matches varieert van 6 maanden tot 2 jaar (= maximale duur in verband met start van het project, maar zal langer worden naarmate het project doorloopt). Binnen het project zijn twee soorten vrijwilligers, te weten vrijwilligers uit eigen initiatief en de studentvrijwilligers. De laatst genoemden zijn 1 e jaarstudenten van de opleiding MWD en SPH van Hogeschool Inholland en zij kunnen in hun eerste studiejaar 120 uren vrijwilligerswerk doen. Bij het behalen van deze uren krijgen zij studiepunten. Deze groep vrijwilligers vergt een andere aanpak dan de gewone vrijwilliger. Van al onze vrijwilligers waren er 25 studentvrijwilligers. Van de studentvrijwilligers van schooljaar is een aantal als vrijwilliger aangebleven. Samen Ste(r)k is ingeschreven bij de digitale vacaturebanken van de gemeenten om vrijwilligers te werven. In 2014 hebben veel vrijwilligers interesse getoond in ons project. Vanaf 2015 heeft Fonds DBL een toekenning gedaan om activiteiten van vrijwilligers te vergoeden. In 2014 hebben we het zonder deze vergoeding moeten stellen, dit bleek gelukkig geen reden voor vrijwilligers om af te haken of geen interesse te tonen. Toch is het prettig dat een vergoeding aangeboden kan worden en het zorgt voor meer waardering naar onze vrijwilligers. In evaluatiegesprekken met de (ex)cliënten geven zij aan zeer blij te zijn met de inzet van de vrijwilligers. Iedere cliënt heeft een ander doel, waardoor de resultaten uiteenlopend zijn. De speciale aandacht voor het kind wordt gewaardeerd door zowel het kind als door ouders. Ouders zien hun kind bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen door de positieve ervaringen in het contact met de vrijwilliger. Daar waar het de ondersteuning aan ouders betreft, zijn de resultaten ook positief. De ondersteuning is welkom en nuttig. 9

10 4. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Stek is een stichting met het raad van bestuur/raad van toezicht model. Onder voorzitterschap van het bestuur vormen de regiomanagers, het hoofd financiën, het hoofd personeelszaken en het hoofd organisatie & ontwikkeling, het managementteam. 4.1 Normen voor goed bestuur De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht, conform de statuten en het bestuursreglement. De honorering van de bestuurders valt binnen de richtlijnen en kaders van de overheid en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 4.2 Raad van toezicht Jeugdzorg is een maatschappelijke taak, dat vereist toezicht dat daarbij aansluit. De leidraad voor het handelen van de raad van toezicht vormt de Stekvisie en de Zorgbrede Governance Code. De raad van toezicht is aangesloten bij de NVTZ. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal drie jaar. De raad van toezicht kwam 5 keer bijeen in In 2014 heeft de auditcommissie 4 keer overlegd met de bestuurder en de controller over de financiële resultaten en de financiële positie van Stek. De remuneratiecommissie heeft met de beide bestuursleden gesproken over het functioneren. Thema s die aan de orde zijn geweest: De reguliere beleidscyclus met de viermaandelijkse rapportages omtrent de prestaties. Regionale en landelijke ontwikkelingen, met name de transformatie en decentralisatie. Jaarverslag/jaarrekening Begroting/jaarplan Transitieplan met scenario s omtrent reorganisatie, innovatie en budgetverschuiving. Het Sociaal plan. Zorgcontractering door gemeenten vanaf Managementletter en de bevindingen van de jaarcontrole met de accountant. Risico- en calamiteitenbeleid. Risico-analyse en de jaarlijkse systeembeoordeling. De resultaten van inspecties. Interne en externe audits. Procedure werving, voordracht en benoeming nieuwe leden raad van toezicht. Evaluatie en ontwikkeling raad van bestuur. Evaluatie bestuur en samenwerking bestuur en raad van toezicht. Alliantievorming. De raad van toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd aan de hand van het evaluatiemodel van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg NVTZ. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze staat vermeld in de jaarrekening

11 In 2014 kende de raad van toezicht de volgende samenstelling: raad van toezicht Mevr. E.L. Kuijper, voorzitter hoofdfuncties en nevenfuncties Adviseur en bestuurder, oud-wethouder van Rotterdam Voorzitter Kamer VI Algemene Beroepscommissie Rotterdam Voorzitter bestuur Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit Lid Hoofdbestuur Vereniging Humanitas (tot nov. 2014) Mevr. M. de Kok- Abu Awad Docent/trainer communicatieve vaardigheden Prinses Margrietschool Rotterdam Docent Instituut Sociale Opleidingen MWD (incidenteel) Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag Albeda College Lid WMO adviesraad Vlaardingen Onderneming Marady Training & Coaching Dhr. P. Langerak Interim manager en adviseur onderwijssector; zelfstandige Dhr. E. A. van Win Partner, mediator en maatschapvoorzitter bij De Clercq Advocaten Notarissen Lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten Voorzitter van de zakenvrienden van het Rijksmuseum van Oudheden. Voorzitter van het comité van aanbeveling van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) Bestuurslid NVvMA (Nederlandse vereniging van mediation advocaten). Lid Raad van Advies van Law at Web Afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de CCBE op het gebied van de (internationale) regelgeving Dhr. B.J.M. Deitmers Bestuurder, Stichting Zorg op Noord Raad van toezicht Stichting ActiVite, Leiderdorp, vicevoorzitter en lid auditcommissie Raad van toezicht Stichting Curamare, Dirksland, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van toezicht Alfrink College, Zoetermeer, lid Dhr. H. Zwaveling Algemeen directeur, Stichting Nedvang, 11

12 4.3 Raad van Bestuur Stek kent een tweehoofdig bestuur. Voor de transitie periode is een bijgestelde taakverdeling ingevoerd. Samenstelling raad van bestuur Aandachtsgebieden en nevenfuncties 2014 Mevr. T.A.M. Roelofs voorzitter De heer G.A.C.M. van Engelen bestuurslid Aandachtsgebieden: Algemeen bestuur Strategisch beleid Financiën, ICT en huisvesting Personeel Nevenfuncties: Lid Dagelijks Bestuur Jeugdzorg Nederland Voorzitter OAJ (arbeidsvoorwaardenoverleg jeugdzorg) Lid Coöperatiebestuur PGGM Lid raad van toezicht Triade Voorzitter fonds Seacrest Aandachtsgebieden: Inhoudelijk met name het transformatieproces Ontwikkeling wijkgericht werken Cliëntbeleid Nevenfuncties: Lid Curatorium Scholengemeenschap Accent Adviseur Bestuur Stichting Vroeghulp Rotterdam Bestuurslid van de Vereniging Ambulante Crisishulp Nederland Voorzitter klachtencommissie Stichting Maasduinen 4.4 Medezeggenschap Cliëntenraad De residentieel geplaatste jongeren participeren in groepsgesprekken op de locaties en in de jongerenraden. Bij Stek zijn jongerenraden actief in Rotterdam en in Midden-Holland. Jongeren spreken daarin met elkaar over zaken die direct betrekking hebben op hun dagelijks leven zoals de huisregels, toegang tot internet en de veiligheid in de groep. De cliëntenraad functioneert Stekbreed. In de cliëntenraad kunnen zowel jongeren als ouders zitting hebben. Zowel de jongerenraden als de cliëntenraad worden ondersteund door medewerkers van Stek. In 2014 heeft de cliëntenraad 7 keer vergaderd. De bestuurder is daarbij deels aanwezig geweest. Een werving onder de cliënten heeft 2 nieuwe leden opgeleverd. Eind 2014 was de cliëntenraad op volle sterkte: 2 jongeren en 6 ouders hadden eind van het jaar zitting in de cliëntenraad. In 2014 was de transitie van de jeugdzorg een voortdurend aandachtspunt. De leden van de cliëntenraad hebben in de verschillende lokale en regionale bijeenkomsten meegedacht over de inrichting van de jeugdzorg na de decentralisatie. Tijdens deze bijeenkomsten met beleidsambtenaren en wethouders van verschillende gemeenten is gesproken en geadviseerd over thema s als privacy, recht op zorg, toeleiding, continuïteit en de rol van de wijkteams. 12

13 De cliëntenraad heeft gesproken en adviezen uitgebracht over: De transitie jeugdzorg en de gevolgen voor Stek. Advies over het strategisch Transitieplan. Het Stek reorganisatieplan met daarin opgenomen bezuiniging- en ombuigingsvoorstellen. Jaarplan 2015, Jaarverslag De cliëntenraad is betrokken bij de externe audit. De cliëntenraad heeft overleg met andere instanties gevoerd: Provinciale uitwisseling cliëntenraden. Landelijke Organisatie Cliënten (LOC). Zorgbelang Midden-Holland Ondernemingsraad Stek kent een ondernemingsraad (OR) die haar taak uitvoert conform de Wet op de Ondernemingsraden en de CAO Jeugdzorg. De OR heeft tweewekelijks overleg. In 2014 heeft 5 keer een overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden, de samenwerking is positief. De transitie van de jeugdzorg stond centraal. De OR heeft, nadat een aantal wijzigingen zijn opgenomen, een positief advies gegeven voor het reorganisatieplan. Voor een bijstelling van het reorganisatieplan is er geadviseerd in het aanstellen van de nieuwe medewerkers, voorheen in dienst van Bureau Jeugdzorg. De OR is aanwezig geweest bij de onderhandelingen tussen Stek en de vakbonden over het sociaal plan. De OR had daarin een verbindende rol. In de daarop volgende samenkomst met de vakbond om instemming te geven aan het sociaal plan, heeft de OR het proces tussen vakbond en Stek kunnen toelichten aan de medewerkers. In dit totale proces heeft de OR zich laten adviseren door een extern deskundige. De leden van de OR hebben periodiek overleg gehad met het hoofd personeelszaken, het hoofd facilitaire dienst en het hoofd ontwikkeling & onderzoek. Leden van de OR hebben een uitwisseling met ondernemingsraden van andere organisaties gehad. De OR heeft een initiatief voorstel ingediend om de functie van vertrouwenspersoon anders te organiseren. Dit initiatief is aangenomen en geïmplementeerd. Er is aantal individuele vragen behandeld. De OR heeft de mensen met hun vragen op weg geholpen. In het algemeen heeft de OR steeds de nadruk gelegd op het belang van een goede communicatie naar de medewerkers over allerlei veranderingen. De OR-nieuwsbrieven en OR- en Overlegverslagen worden naast verspreiding via het Stekintranet, ook via de leidinggevenden verspreid zodat medewerkers beter bereikt worden. 13

14 5. Beleid, inspanningen en prestaties Stek heeft in 2014 de beleidscyclus, afgestemd op de beleidscycli van de provincie Zuid-Holland en stadsregio Rotterdam (in het kader van de Jeugdzorg) en de gemeenten en het zorgkantoor (in het kader van de AWBZ). Het jaarplan 2014 vormde het kader voor het Stekbeleid. In 2014 is overleg gevoerd met gemeenten in de regio s Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland en Holland Rijnland omtrent zorg die zij per 2015 rechtstreeks willen contracteren en zorg waarover zij in regionaalverband afspraken maken. De onderhandelingen zijn, mede vanwege de onduidelijkheid over het voor gemeenten beschikbare budget, onder grote druk gevoerd. Eind 2014 zijn de contracten met de gemeenten voor de aard en de omvang van de te leveren zorg in 2015 ondertekend. Voor de AWBZ verloopt de beleidsvoorbereiding in overleg met het zorgkantoor/de zorgverzekeraar, waarbij in het najaar overleg heeft plaatsgevonden over de gunning en de productieafspraken voor De zorg die Stek levert aan ernstig zieke kinderen per januari 2015 valt onder de zorgverzekeringswet. Transitieplan Het Stek Transitieplan beschrijft de lijn voor inhoudelijke veranderingen en scenario s voor het opvangen van de bezuinigingen. Bij het ontwikkelen van de strategie voor de komende jaren is vastgesteld dat de visie van Stek goed aansluit op de gedachten achter de stelselwijzigingen. De grote verandering voor Stek zit met name in het hoe en met wie. In 2014 is geïnvesteerd in de vorming van lokale wijkteams/jeugdteams om de basiszorg in samenhang te organiseren. Per 2015 werken ruim 70 jeugd- en opvoedcoaches van Stek in deze teams samen met collega s uit het algemeen maatschappelijk werk, thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Rotterdam Rijnmond zijn deze teams in 2014 gestart, in de regio midden per Vanwege de start van de wijkteams waarbij ook kennismaking en oriëntatie op de nieuwe taak aan de orde was, is door de medewerkers minder directe cliëntcontacttijd (CCT) gerealiseerd. Dit is een tijdelijk effect. Stek heeft om optimaal te kunnen voldoen aan de zorgvraag extra hulpverleners ingezet waardoor ook de door de opdrachtgevers gecontracteerde cliënttijd is gerealiseerd. In de regio Midden-Holland heeft Stek ter versterking van de wijkteams mede op verzoek van de gemeenten een aantal medewerkers van de toegang van het voormalig Bureau Jeugdzorg in dienst genomen. Doelen van de inzet van wijkteams zijn begeleiding en zorg dichtbij regelen en versterking van het sociale netwerk. De wijze waarop de teams vorm krijgen verschilt per gemeente, dat was ook de intentie van de decentralisatie, maatwerk in relatie tot de vragen die leven in de maatschappij. Bij complexe problemen is gespecialiseerde zorg belangrijk, ook bij die zorg is vereist dat de dagelijkse situatie van kinderen en gezinnen het uitgangspunt vormt. Ondersteuning en hulp zijn beschikbaar daar waar kinderen en gezinnen leven, daarbij wordt veel verwacht van de inzet van mensen zelf en hun omgeving. De eigen verantwoordelijkheid van zowel de jeugdige, diens ouders, het netwerk maar ook die van de hulpverleners krijgt meer aandacht. Minder verwijzen en beter samenwerken rond de kinderen en gezinnen is de opdracht aan alle medewerkers; zij investeren in creatieve oplossingen. Ook als de vraag ingewikkeld is, wordt de hulpverlening voor de kinderen en gezinnen met hen en hun netwerk zo eenvoudig mogelijk georganiseerd. Stekprofessionals zorgen ervoor dat ze weten wat werkt en wat niet en maken zich nieuwe inzichten hierover eigen. Een onderzoekende, lerende houding en niet te snel vanuit de bekende oplossingsrichting aan het werk gaan, dat vraagt Stek aan al haar medewerkers. Om optimaal in staat te zijn die rol te vervullen is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering en ondersteuning in reflectie op het eigen handelen. 14

15 De transitie vereist pionieren. Van de nieuwe werkwijzen kunnen we de effecten nog niet overzien. In het transitieplan zijn daarom meerdere scenario s uitgewerkt rond ombouw en innovatie. Verhouding vraag aanbod Wij bieden cliënten die worden aangemeld zo snel mogelijk hulp. Na de aanmelding wordt contact met de cliënt opgenomen en bij crisissituaties handelen we direct. In het eerste contact worden afspraken gemaakt over de doelen en de hulpmogelijkheden en wordt een tijdpad uitgezet. Wanneer gevraagde zorg niet per direct kan worden geboden, dan bieden we een alternatief. In 2014 stonden bij Stek geen cliënten zonder zorg langer dan 2 maanden op de wachtlijst in Midden- Holland, tenzij de cliënt daar zelf belangrijke redenen voor heeft (bijvoorbeeld vanwege detentie of de wens voor een specifiek trainingsprogramma). In de regio Rotterdam Rijnmond is bij residentieel de matching van vraag aanbod verbeterd. Zo wordt met partners van gesloten jeugdzorg en GGZ samengewerkt rond trajecten van jongeren. Tijdens de behandeling in de gesloten jeugdzorg of de GGZ wordt al contact gelegd met jongeren, ouders en Stek als een vervolgplaats bij Stek geïndiceerd is. Hierdoor wordt de aansluiting verbeterd en de totale trajectduur verkort. Omdat de druk op het ambulant aanbod in Midden-Holland en de druk op residentieel in de regio Rotterdam Rijnmond zeer groot was, is geïnvesteerd in alternatieven om de instroom en doorstroom te verbeteren. Er is vaker stilgestaan bij de mogelijkheden van de cliënten en hun netwerk, de methode van het Familie Netwerk Beraad is ingezet en er wordt gewerkt met flexibele capaciteit. 5.1 Kwaliteit Het kwaliteitssysteem geeft mogelijkheden voor het identificeren en aanpakken van risico s voor de hulpverlening en de bedrijfsvoering. Afwijkingen worden gesignaleerd en geanalyseerd. In 2014 heeft met name de opvolging van gesignaleerde afwijkingen extra aandacht gekregen. De resultaten van de zorg en de ontwikkelingen rond personeel en budget worden besproken in het overleg van bestuur, controller, hoofd PZ en regiomanagement. Viermaandelijkse rapportages worden besproken met het managementteam, de raad van toezicht en de OR. Begin 2014 is de externe audit positief afgerond en is voor 3 jaar de HKZ certificering verlengd. Stek werkt met vertrouwelijke informatie en binnen de organisatie is informatiebeveiliging een vereiste. Betreffende het omgaan met vertrouwelijke informatie zijn diverse afspraken, codes en protocollen actueel. De ICT infrastructuur is in 2014 aangepast met de ingebruikname van een nieuwe server en de aanschaf van smartphones en tablets voor de ambulant hulpverleners. De kwaliteit rond ICT is gebaseerd op NEN De beveiliging van hardware en software is geregeld door middel van interne autorisatieprocedures en het beleid voor het gebruik van en internet. Inloggen op de Stek digitale werkomgeving vanaf een externe locatie is slechts mogelijk met behulp van een token met gebruikersnaam en wachtwoord. De verscheidenheid in het aanbod en de kleinschaligheid van de voorzieningen van Stek weerspiegelen zich in het aantal locaties. De meeste panden zijn eigendom van Stek en enkele panden zijn gehuurd. De locaties hebben een verzorgde uitstraling die past bij de cliënten die van de locatie gebruik maken. Het beheer wordt doelmatig en in lijn met de doelstelling, de panden voldoen aan de normen van (brand)veiligheid en Arbo. Het groot onderhoud en het Arbobeleid zijn in 2014 uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning. In het transitieplan is met het oog op de decentralisatie en transformatie het toekomstig gebruik van de locaties gewogen. De panden en contracten zijn in 2014 kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Het doel is om met flexibiliteit te kunnen anticiperen op de behoefte aan zorglocaties en werkplekken. De kantoorlocaties zijn aangepast aan de eisen rond het flexibel werken. 15

16 Het bedrijf waar het vervoer voor jonge kinderen van en naar de Stek locatie in Rotterdam was gecontracteerd is failliet gegaan, er is een doorstart gemaakt met een andere aanbieder die ook een deel van de begeleiders heeft overgenomen, waardoor voor kinderen en ouders de continuïteit geborgd is Kwaliteit van de zorg Het werken in wijkteams is in ontwikkeling. Er komt veel op de medewerkers in deze teams af; zij investeren in teamsamenwerking, zijn op ontdekkingstocht om zicht te krijgen op de competenties en behoeften in de wijk en ontwikkelen hun werkwijzen en processen. De verwachtingen zijn hoog gespannen en soms duikt ook in de wijkteams de regelreflex op en dreigt de noodzakelijke creativiteit en zelforganisatie in protocollen ten onder te gaan. Leidinggevenden en medewerkers hebben zicht op prestaties die voor hen relevant zijn. De ervaringen van cliënten en de overige prestatie-indicatoren leveren belangrijke informatie voor de ontwikkeling van het werk. Stek vindt het daarom belangrijk gegevens over effecten te verzamelen. Stek levert beleidsinformatie aan de provincie, stadsregio, zorgverzekeraar, gemeenten en het Rijk over de geleverde zorg, de mate van doelrealisatie en de feedback van de cliënten. Methoden Het is uitgangspunt dat cliënten hulp ontvangen die hen in staat stelt om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven. Stek werkt met methoden die passen bij deze visie. Stek hecht aan werken op basis van onderbouwing vanuit de wetenschap en kennis vanuit de praktijk (Practice Based). Goede methoden en prestatie-indicatoren zijn belangrijke middelen om het primair proces te ondersteunen, maar geen doel op zich. Binnen Stek zijn in 2014 ruim 20 methoden in gebruik, die bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als theoretisch veelbelovend, of hoger worden aangemerkt. Primair proces Uiteraard zijn de doelen van de kinderen en gezinnen leidend voor de hulp, dit vereist flexibiliteit van de hulpverleners. Programma s hebben een basis opbouw en fasering. Stek heeft van de verschillende fasen de kritische gebeurtenissen vastgelegd. Met behulp van deze structurering wordt de uitvoering van de hulpverlening getoetst. De toetsing is de verantwoordelijkheid van de professionals en de leidinggevenden. Prestatie-indicatoren Cliënten en Stek hulpverleners stellen vast in welke mate de prestatie-indicatoren op individueel niveau zijn behaald. Deze informatie wordt op individueel niveau benut voor de vormgeving van de nazorg en wordt geaggregeerd benut voor verbetering en feedback. Bij de keuze van de prestatie-indicatoren sluit Stek aan bij het landelijk kader prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn: Doelrealisatie. Mening van de Cliënt. Reden beëindiging. Afname problematiek 1. Stek informeert haar subsidiënten en jeugdzorgpartners over de geaggregeerde uitkomsten. 1 Niet voor de crisishulpverlening vanwege de zeer korte duur van de hulp. 16

17 Doelrealisatie De methode waarmee doelrealisatie wordt gemeten is begin 2014 gewijzigd. Hierdoor is een vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk. Bij afsluiting van de hulp geven cliënten aan in welke mate zij de doelen als behaald zien. Per cliënt wordt een percentage doelrealisatie vastgesteld. Over 2014 was het gemiddeld percentage doelrealisatie van alle cliënten: 73%. Reden beëindiging Bij afsluiting van de hulpverlening wordt vastgesteld wat de reden van beëindiging is. In 79% van de afsluitingen gaat het om een beëindiging volgens plan. Van de 21% niet planmatige afsluitingen is bij 10% sprake van beëindiging in overleg (zie figuur). Stek voldoet aan de norm. Reden beëindiging 2014 Sheet 12 wijze_beeindiging Beeindiging volgens plan 79% Voortijdig afgesloten: in overeenstemming 10% Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de client 4% Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder 3% Overige redenen 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% % of Total Number of Records % of Total Number of Records for each wijze_beeindiging. The marks are labeled by % of Total Number of Records. The view is filtered on wijze_beeindiging, which excludes and Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandighed. Percents are based on each column of the table. De mening van cliënten Op individueel niveau hanteert Stek een dialooggerichte manier van werken. Het perspectief, de doelen en de inzet van hulp worden met de cliënt (jongeren en ouders) vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst tussen cliënt en organisatie. De cliënten krijgen bij beëindiging van de hulp een exitvragenlijst voorgelegd. De vragenlijst meet de mate van tevredenheid in algemene zin (rapportcijfer) en twee aspecten van tevredenheid; resultaat van de hulp en perspectief na de hulp. Jaarlijks voert een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek naar de tevredenheid uit onder ouders van het verpleegkundig kinderdagverblijf De kleine Kapitein. Bij Time-4-You en de OOVR wordt gewerkt met een specifiek voor deze hulpsoorten ontwikkelde tevredenheidslijst. De cliënten (van zorg op indicatie) die de hulpverlening in 2014 afsloten gaven Stek gemiddeld een 8,3. De ouders waardeerden de hulp gemiddeld met een 8,4 en de jongeren met een 8,0. Bij de OOVR (zorg en voortgezet onderwijs) wordt een soortgelijk onderzoek gedaan, waarbij naast het oordeel van ouders en leerlingen, ook het oordeel van de school is gevraagd. De ouders en de leerlingen waardeerden de hulp gemiddeld met een 8,3 en scholen met een 8,0. 17

18 Bij Time-4-You (zorg en beroepsonderwijs) is een tevredenheidlijst voorgelegd aan de studenten. Hier scoorde de hulpverlening over 2014 als gemiddeld rapportcijfer een 8,1. Bij de verpleegkundige behandeling De kleine Kapitein in Pallieterburght wordt vanwege de aard van de zorg en bekostiging het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke bureau MEI. De ouders zijn unaniem in hun waardering voor De kleine Kapitein hetgeen tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8,9. Commissie Samson De jeugdzorg heeft met de commissie Samson ingezet op een kwaliteitskader ter voorkoming van seksueel misbruik en op toezicht bij de naleving daarvan. Stek heeft in 2013 en 2014 de aanbevelingen van de commissie geïmplementeerd en waar nodig het beleid aangepast. De extra aandacht heeft zeker een positief effect gehad, blijvende aandacht voor seksualiteit in de jeugdhulp is nodig. Er is een aandachtsfunctionaris die deskundigheidsbevordering rond seksualiteit organiseert en zij is ook beschikbaar voor advies aan hulpverleners wanneer zij vragen hebben over hoe om te gaan met signalen en een verantwoord pedagogisch klimaat in de residentiële groepen. Bij residentiële voorzieningen is door Stekmedewerkers een leefklimaatspel ontwikkeld. Middels dit spel worden thema s als veiligheid en seksualiteit met jongeren bespreekbaar gemaakt. Inspectie Jeugdzorg Stek meldt bij de Inspectie Jeugdzorg incidenten, in 2014 was er op basis van meldingen geen aanleiding voor nader onderzoek door de inspectie. Naar aanleiding van een eerder casus onderzoek heeft de Inspectie geconcludeerd dat de intensieve gezinsbegeleiding van Stek de aanbevelingen uit het rapport Casusonderzoek Rotterdam heeft opgevolgd Klachten Een aantal zorgaanbieders in de provincie Zuid-Holland werkt met een gezamenlijke klachtencommissie. De klachtenregeling, de samenstelling van de commissie en de contactgegevens zijn beschikbaar via de website, Bij de start van het hulpverleningsproces worden cliënten geïnformeerd over de regelingen van Stek waaronder het klachtenbeleid. In 2014 zijn er over Stek 3 klachten ingediend bij de klachtencommissie. Deze klachten zijn afgehandeld en ongegrond verklaard. De cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voert bij Stek de functie van onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon uit. Het AKJ rapporteert jaarlijks over haar activiteiten voor Stekcliënten. In 2014 hebben 40 cliënten, waarvan 6 ouders, contact gehad met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Het betrof overwegend vragen om informatie of advies, drie cliënten zijn ondersteund bij het bespreekbaar maken van een klacht. Het AKJ heeft eenmaal een cliënt begeleid naar de klachtencommissie, deze klacht is echter tussentijds zonder bemiddeling van de klachtencommissie opgelost. De vertrouwenspersonen bezoeken de residentiële locaties met regelmaat, het AKJ is 26 keer door cliënten benaderd met vragen over hun werkwijze. 18

19 5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk De hulp sluit aan bij de behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen en bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vereist permanente ontwikkeling en het vermogen tot leren. Stekmedewerkers zijn betrokken, deskundig en bij uitstek gericht op het maken van verbindingen. Het scholing- en reflectieprogramma Stek Rode Draden, met een combinatie van oplossingsgericht, systeem/netwerkgericht en competentiegericht werken, is gebaseerd op onze visie op hulpverlening. Stekhulpverleners zijn geregistreerde jeugdzorgwerker. In 2013 is gestart met het registratietraject voor jeugdzorgwerkers. Stek heeft haar medewerkers gestimuleerd zich te registreren en heeft hiervoor in 2014 faciliteiten beschikbaar gesteld. De interne opleidingen en de methodische werkbegeleiding zijn geaccrediteerd en leveren punten op voor de beroepsregistratie. Er is begeleiding geboden bij EVC-trajecten; met deze trajecten worden kennis en ervaring van jeugdzorgmedewerkers die niet beschikken over de vereiste HBO-diploma s omgezet in ervaringscertificaten, die nodig zijn om alsnog als jeugdzorgwerker geregistreerd te worden. Er zijn ruim 300 Stekmedewerkers geregistreerd in het beroepsregister, de werktoedeling is passend bij de aard van het werk. Stek werkt met functiecompetentieprofielen voor alle medewerkers, de competentieprofielen van de professionals sluiten aan bij de eisen van de beroepsregisters. De competentieprofielen worden benut bij de jaarlijkse beoordelingsgesprekken en de ontwikkelplannen van de medewerkers. Het bevorderen van de veiligheid van medewerkers is onderdeel van het Stekbeleid. Medewerkers hebben trainingen gevolgd in het omgaan met agressief gedrag en werkers worden ondersteund bij het inschatten van risico s en het omgaan met agressie van cliënten. De veiligheidsaspecten op de locaties die tevens een impact hebben op de veiligheid van cliënten, worden gemonitord door de hoofden facilitaire dienst. Eind 2014 heeft Stek 33 gecertificeerde BHV-ers. Zij hebben allemaal de basis BHV-training gehad en worden jaarlijks 1 dag getraind om het certificaat te behouden. In 2014 is gekozen voor de BHVscholing op de locaties van Stek zelf. Voordeel hiervan is dat men traint op een bekende locatie waarbij ook meer gelet kan worden op veiligheidszaken die bij de doelgroep horen. Ontruimingsoefeningen zijn een belangrijk middel bij preventie en in 2014 zijn deze door de locaties in samenspraak door de BHV-ers zorgvuldig uitgevoerd. De BHV E-learning module van het NIVEO (via het FCB) in 2014 door 59 pedagogisch medewerkers gevolgd. De E-learning module EHBO is getest. Rapportage kerngetallen Per 2015 werkt Stek met 360 formatieplaatsen en 442 personeelsleden, exclusief 52 oproepkrachten en 32 stagiaires. De personele kosten bedroegen , dit is 81% van de totale Stekuitgaven. Ziekteverzuim 2014 Excl. zwangerschap > 1 jaar ziek 4% > 1 jaar ziek 0.8% Incl. zwangerschap, > 1 jaar ziek 6.7% 19

20 Personeelopbouw per aantal % Uitdiensttredingen 74 17% * Indiensttredingen 69 16% Aantal mannen 67 15% Aantal vrouwen % Direct werkenden % Indirect werkenden 41 9% Gemiddelde leeftijd Stekmedewerker 40 * Uitdiensttreding incl. beëindiging tijdelijke aanstellingen Realisatie doelen jaarplan 2014 Op de volgende gebieden zijn doelen gesteld: Benutting capaciteit en uitstroom cliënten. Wachttijd. De bijbehorende meetbare normen zijn: Aantallen als overeengekomen met subsidiënt. Hulp start zo snel mogelijk en altijd binnen 9 weken. Realisatie Cliënttevredenheid. Rapportcijfer > 8 Gemiddeld 8.3 Reden beëindiging. > 70% volgens plan. 79% conform plan. Doelrealisatie cliënten. > 80% doelen behaald, of deels behaald. De beschikbare capaciteit en uitstroom zijn overwegend conform afspraak gerealiseerd. 10% meer cliënten voor gelijk budget. Trajectduur dagbehandeling met 20% en residentieel met 30% verkort t.o.v Doel gehaald. In Rotterdam Rijnmond is een betere aansluiting tussen voorzieningen gerealiseerd en zijn de wachttijden korter dan voorheen. Nieuwe methode ingevoerd, vergelijking nog niet te maken 73% heeft doelen behaald Medewerkertevredenheid. Vitaliteitsscan In 2014 heeft geen meting plaatsgevonden. De scan wordt door PWC voorjaar 2015 uitgevoerd. Ziekteverzuim. < 5%. 4.8% er is sprake van een zeer lichte daling t.o.v Beoordeling- en functioneringsgesprekken. Professionalisering. Er is ingezet op professionalisering ter versterking van de positie en competenties van de professionals en het vergroten van de professionele autonomie. > 90% van de medewerkers voert een jaarlijks beoordelingsgesprek. > 90% van de ambulante hulpverleners zijn ingeschreven in het beroepsregister. > 75% van de pedagogisch medewerkers zijn ingeschreven. Met 80% van de medewerkers is in 2014 een gesprek gevoerd, dit is nog niet optimaal wel een verbetering. 99% van de ambulant hulpverleners 85% van de PM-ers zijn opgenomen in het register. Er wordt gewerkt conform de uitgangspunten van de verantwoorde werktoedeling. 20

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4. 2. Profiel van de organisatie. 5

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4. 2. Profiel van de organisatie. 5 STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave I. Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie. 5 2.1 Algemene identificatiegegevens. 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4. 2. Profiel van de organisatie. 5

1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4. 2. Profiel van de organisatie. 5 STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave I. Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie. 5 2.1 Algemene identificatiegegevens. 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing.

Jaarbericht 2014. Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing. FlexusJeugdplein Jaarbericht 2014 Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing. We worden eindelijk verder geholpen in plaats van heen

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2016 2

Meerjarenplan 2012-2016 2 MEERJARENPLAN 2012-2016 Inleiding Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf. Samen met kinderen, jongeren en ouders die het (tijdelijk) niet alleen redden, zoeken we naar oplossingen en creëren we

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 213: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 215 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

in 2012 Kompaan en De Bocht

in 2012 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2012 In het maatschappelijk jaardocument van 2012 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Kompaan

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

2014 wordt een jaar met grote veranderingen, waarbij de kernwaarde van Stek blijft:

2014 wordt een jaar met grote veranderingen, waarbij de kernwaarde van Stek blijft: JAARPLAN & OFFERTE 2014 Kralingseweg 463 3065 RG Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 3 DEEL I : ALGEMEEN 1.1 Algemeen beleid / visie Stek Jeugdhulp/ Profiel 5 1.2 Kwaliteit 10 1.3 Cliëntenbeleid 12

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2012 / 2013 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie