Besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober BO Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein"

Transcriptie

1 enlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als gevolg van het verkeersbesluit tot afsluiting van de Drift voor gemotoriseerd verkeer in verband met het project Raadhuisplein. SAOZ heeft overwogen dat voor een tegemoetkoming in de planschade geen grond bestaat. Belanghebbende heeft over 2011 en 2012 wel schade geleden als gevolg van het verkeersbesluit. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Geadviseerd wordt om het advies van SAOZ over te nemen. 1. Aan belanghebbende wordt een vergoeding uit hoofde van nadeelcompensatie toegekend over 2011 en 2012 van in totaal ,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 juni 2013 tot aan de dag van betaling. 2. De aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade wordt afgewezen, omdat belanghebbende niet in een planologisch nadeliger situatie is gekomen. 3. De schade- en advieskosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet Raadhuisplein. 4. Belanghebbende wordt per brief van het besluit geïnformeerd. BO Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbenden hebben verzocht om vergoeding van planschade en schade als gevolg van het verkeersbesluit tot afsluiting van de Drift voor gemotoriseerd verkeer in verband met het project Raadhuisplein. SAOZ heeft overwogen dat voor een tegemoetkoming in de planschade geen grond bestaat. Belanghebbende hebben over 2011 en 2012 wel schade geleden als gevolg van het verkeersbesluit. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Geadviseerd wordt om het advies van SAOZ over te nemen. 1. Aan belanghebbenden wordt een vergoeding uit hoofde van nadeelcompensatie toegekend over 2011 en 2012 van in totaal ,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 december 2012 tot aan de dag van betaling. 2. De aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade wordt afgewezen, omdat belanghebbende op het moment van de planologische wijziging niet in een zakenrechtelijke rechtsbetrekking stonden tot het pand. 3. De schade- en advieskosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet Raadhuisplein. 4. Belanghebbenden worden per brief van het besluit geïnformeerd.

2 - 2 - FBI Benoeming bestuurslid Stichting Sanding Al eerder stemde u in met de opheffing van de Stichting Sanding. De formele afwikkeling vereist een unaniem besluit van een voltallig bestuur. Dat maakt het noodzakelijk om na het overlijden van de secretaris vanuit de gemeente een nieuw bestuurslid te benoemen. Erik Kort wordt benoemd tot bestuurslid van de Stichting Beheer Natuur en Water in De Sanding. Ont Raadhuisplein openbare ruimte, aanbesteding Op 12 februari 2013 heeft u kennisgenomen van het plan voor de openbare ruimte voor het Raadhuisplein en u heeft het vrijgegeven voor de communicatie met de omwonenden en de ondernemers. U heeft ook kennisgenomen van de financiën en de dekkingsmogelijkheden van het plan. Nu heeft de inloop bijeenkomst plaatsgevonden en is het bestek verder uitgewerkt en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 1. Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van aanbesteding en de gunning van de werkzaamheden aan BAM wegen bv regio Noord te Tynaarloo voor een bedrag van ,-- exclusief BTW. 2. Er wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van , In afwijking van ons aanbestedingsbeleid wordt de Grontmij de directievoering en toezicht opgedragen voor een bedrag van maximaal ,-- exclusief BTW. 4 oktober 2013 BO Vaststelling subsidie 2012 en toekenning subsidie 2014 Slachtofferhulp Nederland Met het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 legt Slachtofferhulp Nederland verantwoording af over haar activiteiten en resultaten. Slachtofferhulp Nederland vraagt subsidie aan voor 2014 op basis van 0,25 per inwoner. Met de subsidie financieren gemeenten de organisatiekosten van de vrijwilligers die slachtoffers bijstaan. Hierbij gaat het om kosten voor scholing van vrijwilligers, reiskosten, huisvesting, inventaris en ICT. 1. Het college neemt kennis van jaarverslag en jaarrekening van Slachtofferhulp Nederland over 2012 en stelt op basis hiervan de subsidie over dat jaar definitief vast, en brengt de stukken ter kennis van de raad. 2. Het college besluit om de subsidie voor Slachtofferhulp te continueren op basis van 0,25 per inwoner. De subsidie kan worden gedekt vanuit "Handhaving openbare orde en veiligheid",

3 - 3 - Ont Parkeerbewegwijzering centrum Het huidige parkeerverwijssysteem is verouderd. Een nieuw verwijssysteem is noodzakelijk om de bezoeker van het centrum na gereed komen van o.a. de parkeergarage Raadhuisplein naar de goede parkeerplek te verwijzen. In de opiniërende bijeenkomst van de raadcommissie RIM is ook nadrukkelijk gevraagd naar een adequaat parkeerverwijzingssysteem. 1. Er wordt ingestemd met de uitgangspunten en het parkeer bewegwijzeringsplan. 2. Er wordt ingestemd met de naamgeving van de parkeergarages Raadhuisplein en van Knobelsdorffplein. 3. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van ,-- voor de aanschaf van parkeerborden en van vrij/volsignalering. 4. De verwachte structurele kosten voor aanschaf van de vrij/vol signalering (groot 7.000,--) worden gedekt uit de gereserveerde kosten voor de inrichting van de parkeergarage Raadhuisplein en de eenmalige kosten (groot ,--) voor de bebording worden gedekt uit de vrijvallende middelen kapitaallasten van de parkeergarage. 5. Er wordt ingestemd met het voortzetten van het beheer en onderhoud door de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd). 6. De NBd wordt opgedragen een programma van eisen (PvE) voor het Pverwijsplan op te stellen, incl. het organiseren en begeleiden van de aanbesteding. 7. Er wordt een voorbereidingskrediet van ,-- beschikbaar gesteld voor het opstellen van het PvE en deze wordt gedekt uit de vrijvallende middelen kapitaallasten van de parkeergarage. OW Overdracht vaarwegbeheer De provincie, het waterschap en de gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan een voor alle partijen gewenste situatie ten aanzien van het toekomstige vaarwegbeheer. In de gemeente Smallingerland komt een groot deel van de vaarwegen in aanmerking voor overdracht van de gemeente naar de provincie. Voordat de overdracht kan plaatsvinden, moeten de gemeenten besluiten nemen over de intentie om mee te werken aan de overdracht en de financiële dekking. De kosten voor het overdragen van het vaarwegbeheer van de gemeente Smallingerland naar de provincie kost de gemeente eenmalig , Er wordt ingestemd met de overdracht van het vaarwegbeheer van de in het advies genoemde gemeentelijke vaarwegen van de gemeente naar de provincie conform de modelovereenkomst en voorwaarden/uitgangspunten. 2. De afkoopsom van ,-- wordt meegewogen in het Beleidsplan voor het jaar De overeenkomst "Overdracht vaarwegbeheer" zal in 2014 worden ondertekend, na instemming van de raad met het Beleidsplan

4 - 4-9 oktober 2013 Saza Spoedaanvraag basisschool De Parel Het schoolbestuur van GBS de Parel heeft een spoedaanvraag ingediend voor het vervangen van een deel van de cv-leidingen. Vanwege aanhoudende lekkage is vervanging met spoed noodzakelijk. 1. De spoedaanvraag wordt gehonoreerd. 2. De kosten ad 2.850,-- worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting. Saza Spoedaanvraag basisschool It Ambyld PCBO heeft voor basisschool It Ambyld een spoedaanvraag ingediend voor het verwijderen van asbest. Het is noodzakelijk om het asbest direct te saneren. 1. De spoedaanvraag wordt gehonoreerd. 2. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van 8.600,--. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor onderhoud onderwijshuisvesting. FZ Vaststellen BHV- en ontruimingsplan en beschikbaar stellen budget Om aan de wettelijke eisen die aan BHV gesteld worden te voldoen dient ook de BHV-organisatie hierop ingericht te worden. Aangezien de BHV- en ontruimingsplannen sterk verouderd waren, zijn deze plannen geactualiseerd. Nu dienen ze vastgesteld te worden Tijdens het uitwerken van de plannen is gebleken dat het beter is om het beschikbare budget toe te wijzen aan de BHV verantwoordelijke en dit budget te verhogen om aan een juiste BHV-organisatie te voldoen. 1. De BHV- en ontruimingsplannen worden vastgesteld. 2. Er wordt ingestemd met het per 1 januari 2014 overhevelen van de BHV-/EHBO-opleidingsbudgetten totaal 9.000,-- van de afdeling P&O naar Facilitaire Zaken. 3. Er wordt ingestemd met een structurele verhoging van de budgetten BHV/EHBO met 3.300,-- en een eenmalig inzet van De structurele verhoging van het budget wordt meegenomen in de beheerbegroting De nog in 2013 te maken kosten worden gedekt binnen het programma Bedrijfsvoering. 6. In 2014 zal beoordeeld worden of nog aanvullende eenmalige dekking gezocht moet worden in de Concernrapportage.

5 - 5 - OW Aanbesteding renovatie besturingssysteem drukriolering In het uitnodigingsbeleid voor het aanbesteden van civieltechnische- en cultuurtechnische werken is o.a. opgenomen dat opdrachten voor specialistisch werk kunnen worden opgedragen aan specialistische bedrijven, die niet lokaal gevestigd zijn. Dit moet dan wel eerst worden voorgelegd aan uw college. Toestemming wordt gegeven om de renovatie van de besturingssystemen voor de drukriolering op te dragen aan S.P.A. Project & Advies te Zuidhorn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 8 oktober 2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp Alg. 1. Vaststelling besluitenlijst - week ; conform vastgesteld Com Plan van aanpak "Helder communiceren" Na het vaststellen in het afgelopen voorjaar van de kadernota "Koers op communicatie" is gewerkt aan de uitwerking van dat kader. Het plan van aanpak voorziet in een reeks van acties en trainingen door verschillende interne doelgroepen. Uitvoering is voorzien vanaf Voor de dekking van de diverse acties wordt krediet gevraagd. 1. Plan van aanpak wordt vastgesteld. 2. De raad wordt per brief geïnformeerd. 3. De aan het plan van aanpak verbonden kosten ( ,--) worden/ zijn verwerkt in het concept-beleidsplan Eventuele lasten in 2013 worden ten laste gebracht van het opleidingsbudget.

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie. Bestuurlijke context Nota van B&W Onderwerp Vaststelling krediet ALGEE (Asbest, legionella, gebruiksvergunning, energie management en energie Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. F. Smits Telefoon 5115619 E-mail: csmits@haarlem.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer?

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie. 1. Al bekend hoe en wanneer? Technische vragen 2 e bestuursrapportage 2013 VVD Blz. 6: Grondexploitaties. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden. 1. Is daar het scenario

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie