Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN SAMENWERKING IN DE REGIO INSTROOM BRANCHECODE EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER ALGEMEEN UITVOERING WSW ARBEIDSONTWIKKELING SW PERSONEELSBELEID RE-INTEGRATIETRAJECTEN VOOR EXTERNE OPDRACHTGEVERS PRODUCTIE EN DIENSTVERLENING ALGEMEEN AVELINGEN WERKT! BEDRIJFSONDERDEEL GROEN BEDRIJFSONDERDEEL INDUSTRIEEL FACILITAIRE AFDELINGEN ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22 BIJLAGE 1. OPLEIDINGEN IN BIJLAGE 2. SAMENSTELLING BESTUUR EN MANAGEMENT 32 BIJLAGE 3. ORGANOGRAM ULTIMO BIJLAGE 4. ORGANISATIE VAN DE WERKLADDER 34 BIJLAGE 5. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 36

3 Jaarverslag 2012

4 2

5 Voorwoord Met dit jaarverslag 2012 blikken we terug op de resultaten die Avelingen Groep in 2012 behaalde. In deze, zowel politiek als economisch, onzekere periode, bleek Avelingen Groep opnieuw in staat om boven begroting te presteren. Een prestatie van formaat, die vertrouwen biedt voor de toekomst. Avelingen Groep is er klaar voor. Wij wensen u veel leesplezier! Eelke Kraaijeveld Voorzitter Gerda Derksen Algemeen Directeur 3

6 1. Inleiding 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen Het verslagjaar 2012 was in eerste instantie een jaar, waarin landelijk voorbereidingen werden getroffen voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen(WWnV). Na de val van het kabinet Rutte in het voorjaar van 2012 werd in het Lente-akkoord echter besloten tot intrekking van het wetsvoorstel. Duidelijk was wel dat het doel dat met de WWnV werd beoogd ook met nieuwe wetgeving in stand zou blijven: Zoveel mogelijk mensen met loonwaarde, en waar nodig begeleiding, aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is nog niet duidelijk hoe de wetgeving er definitief uit zal gaan zien. Voor nu lijkt instroom in de SW in ieder geval mogelijk tot 1 januari Voor de zittende groep SW-medewerkers zijn voorlopig geen veranderingen voorzien. Ook regionaal hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die hun invloed hebben op Avelingen Groep. De gemeente Liesveld fuseerde per 1 januari 2013 met de gemeenten Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. Juridische voorbereidingen werden getroffen om toetreding van de nieuwe gemeente Molenwaard tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avelingen Groep mogelijk te maken. Met Drechtwerk werd overleg gepleegd om een eventuele overgang van medewerkers naar Avelingen Groep aantrekkelijk te maken. Het kabinet heeft het voornemen meer rijkstaken over te hevelen naar gemeenten. Het gaat hier om de decentralisaties van Jeugdzorg en AWBZ/WMO. Om de samenhang in de verschillende decentralisaties te bewaken en te bezien hoe de samenwerking binnen het Sociaal Domein verder vorm moet krijgen is een stuurgroep in het leven geroepen. In deze stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP) zijn bestuurders van regiogemeenten vertegenwoordigd. De directie van Avelingen Groep heeft in 2012 zitting gehad in de ambtelijke opdrachtgeversgroep, die de stuurgroep ondersteunt. 1.2 Samenwerking in de regio In 2011 besloten de besturen van Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (RSD) verdere samenwerking tussen beide organisaties te onderzoeken. Uitgangspunt van de samenwerking tussen Avelingen Groep en RSD is de markt, waar werkgevers behoefte hebben aan eenduidige dienstverlening. Daarnaast leidt een gecoördineerde inzet van re-integratiemiddelen tot meer effectiviteit en efficiency, zowel in de benadering van werkzoekenden als financieel. In 2012 werden de bestuurlijke en organisatorische gevolgen van samenwerking verder uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een eindrapportage Organisatiefase RSD-Avelingen Groep waarin beschreven staat hoe toegewerkt kan worden naar een Joint Venture met ingang van 1 januari Met de val van het eerste kabinet Rutte is besloten om meer tijd in te ruimen voor verdere stappen. In afwachting van nieuwe wetgeving zijn de eerste stappen gezet richting een plan van aanpak voor de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen, waarbij tevens wordt aangegeven op welke wijze de organisaties van de RSD en Avelingen Groep verder kunnen samenwerken. De eerste resultaten hiervan worden in 2013 zichtbaar. 1.3 Avelingen Groep en de markt In 2012 stond de arbeidsmarkt zowel landelijk als regionaal flink onder druk. In een verder krimpende markt door de economische recessie moest extra acquisitie worden gepleegd om het werkpakket voor onze medewerkers op peil te houden. Dit heeft veel inspanningen gekost. Gelukkig werd duidelijk dat het in de afgelopen jaren opgebouwde, uitgebreide werkgeversnetwerk en de goede naam van Avelingen Groep als partner die meedenkt in oplossingen voor productie- en personeelsvraagstukken vruchten af heeft geworpen. Avelingen Groep heeft in 2012 opnieuw haar marktaandeel weten te vergroten. 4

7 Ook dit jaar is het aantal medewerkers dat bij reguliere werkgevers werkzaam is weer gegroeid. Waar mogelijk werden werkzaamheden via detachering of Werken op Locatie bij de werkgever uitgevoerd. 1.4 Beschikbaarheid infrastructuur De infrastructuur van Avelingen blijkt in toenemende mate geschikt voor allerlei doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cliënten van de RSD, UWV en andere opdrachtgevers volgden binnen ons bedrijf en bij onze opdrachtgevers niet alleen re-integratietrajecten, maar ook opleiding en training. Het onderscheid tussen personen met een SW-indicatie en andere doelgroepen wordt steeds dunner. Daarmee is de dienstverlening van Avelingen Groep ook voor andere doelgroepen uitermate passend. Het doel is de kortste weg naar werk vinden met besteding van zo min mogelijk middelen. De succesvolle inspanningen op het gebied van acquisitie maakten dat voldoende werk beschikbaar was om, binnen de mogelijkheden van de medewerkers en cliënten, arbeid te bieden. Hoewel ook beschermde werkplekken steeds vaker buiten de muren van Avelingen Groep werden georganiseerd, maakte de verder teruglopende economie zichtbaar dat er soms behoefte is aan overbruggingsperiodes, waarin de doelgroep (tijdelijk) aangewezen is op werkzaamheden binnen. twee PMC s in 2012 (verlichting en bedrukken) is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim hoger dan was begroot. Daarnaast is de opbrengst rijksbudget hoger dan begroot. De kosten waren per saldo lager dan begroot. Deze lagere kosten hebben vooral betrekking op de loonkosten van SW-medewerkers en kapitaallasten (afschrijving en rente). 1.5 Exploitatieresultaat Het resultaat over 2012, exclusief nagekomen lasten vorige jaren, bedraagt positief. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat ( 6.000). In 2012 was echter sprake van een nagekomen last in verband met een naheffing van belastingen over afgelopen jaren van Hierdoor is het feitelijke resultaat over negatief. Dit bedrag zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Het gunstiger resultaat (exclusief nagekomen last) dan begroot is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de moeilijke economische situatie en het afstoten van 5

8 2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als leerwerkbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. De veranderende doelgroep vraagt veel in deze begeleiding. SW-medewerkers kampen steeds vaker met hulpvragen op het gebied van schulden, opvoedings- en relatieproblemen, verslavingen en andere zaken die hun weerslag hebben op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverlening, wat ook in het verslagjaar veel overleg vereiste. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie neemt toe en overschreed in 2012 regelmatig de norm die hiervoor staat in de SW-indicatie. Dit was dan een reden om een ondergrensindicatie aan te vragen. Ook de steeds kleinere dienstverbanden van de SW-medewerkers hebben invloed op de tijd die aan begeleiding wordt besteed. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. De begeleiding die mensen vragen is echter niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners en dergelijke vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden zorgen er hiermee voor dat relatief meer tijd aan begeleiding wordt besteed. 2.2 Uitvoering Wsw Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2012, uitgedrukt in SE s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling). Realisatie SE s door gemeenten 2012 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijkt o.v. (na uitruil) binnen AG Elders Trealisatie taakstelling Giessenlanden 24,42 23,93 0,60 24,53 0,11 Gorinchem 289,39 285,37 4,58 289,95 0,56 Hardinxveld-Giessendam 47,75 44,80 2,09 46,89 0,86 Leerdam 98,81 95,77 3,25 99,02 0,21 Liesveld 12,28 11,70 1,00 12,07 0,42 Lingewaal 23,66 24,17-24,17 0,51 Zederik 29,59 28,34 1,24 29,58 0,01 Totaal 525,90 514,08 12,76 526,84 0,94 6

9 7

10 Avelingen Groep is op 3 manieren bij de realisatie van het SWbudget van gemeenten betrokken: de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom realisatie binnen AG ), de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Uit de tabel blijkt dat in 2012 de taakstelling is gehaald, afgezien van een zeer geringe onderschrijding bij twee gemeenten. In 2012 is de totale taakstelling ten opzichte van 2011 met ruim 4 SE toegenomen. In overleggen met de WSW-raad is afgesproken dat, wanneer de taakstelling het toelaat, zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen langer dan 24 maanden op de wachtlijst staan. Door uitruil van taakstelling tussen verschillende gemeenten is dit ook in 2012 gelukt. In het verslagjaar stroomden 56 medewerkers in. Het aantal personen op de wachtlijst daalde. Er stroomden 63 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen dienstbetrekking, verhuizing). Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec dec Giessenlanden 8 5 Gorinchem 32 4 Hardinxveld-Giessendam 15 3 Leerdam 10 4 Liesveld 2 - Lingewaal 8 2 Zederik Totaal Bezetting Wsw De taakstelling is in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2011 (525,46 in 2012 t.o.v. 525,9 in 2011). Het aantal personen in dienst groeide relatief iets harder (van 603 naar 609) door kleinere dienstverbanden (zie ook 2.1) De verschuiving van werkzaamheden die binnen het pand van Avelingen Groep werden uitgevoerd, naar Werken op Locatie is zichtbaar in onderstaand bezettingsoverzicht. Met name bij de groep medewerkers die extern werkt is groei zichtbaar. In het verslagjaar zijn door Avelingen Werkt! 75 plaatsingen in groepsof individuele detachering gerealiseerd (nieuw en vervanging in Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE Industrieel ,4 224,7 Groen ,8 75,8 Kwekerij ,6 38,6 Extern Werkzaam* ,5 117, ,3 456,7 Begeleid Werken ,8 11,7 Overig (faciliair, staf) ,2 24,4 Totaal ,3 492,8 Gemiddelde bezetting (incl. Begeleid Werken) 2011: 498,9 2012: 503,1 8

11 verband met SW-uitstroom en nieuwe opdrachten). Vijfentwintig personen hebben in 2012 voor het eerst voor een kortere of langere periode via detachering of Werken op Locatie buiten gewerkt. Zij maakten daarmee een belangrijke stap in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werken (zie hoofdstuk 3) Indicaties en herindicaties Aanmelding voor de SW is vrijwillig. Na aanmelding wordt door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand wordt toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken met geen zicht op herstel, de zgn. ondergrens. Opvallend was dat in 2012 minder nieuwe indicaties voor de SW afgegeven werden, in totaal 49. Volgens de gegevens van het UWV werden 69 nieuwe aanvragen gedaan in Hierdoor daalden de wachtlijsten van de deelnemende gemeenten aanzienlijk en had één gemeente per ultimo 2012 zelfs geen personen op de wachtlijst staan. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Niet duidelijk is of het lage aantal afgegeven indicaties verband houdt met wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor per 1 januari 2015 instroom in de SW niet meer mogelijk is. In verband met de te verwachten invoering van de Wet Werken naar Vermogen werden in 2011 indicaties afgegeven die geldig waren tot uiterlijk 1 januari Door de val van het kabinet en het intrekken van het wetsvoorstel moest een inhaalslag worden gemaakt. De herindicaties werden weer voor een standaardtermijn verlengd. Het aantal medewerkers met handicapcode ernstig is in 2012 bijna gelijk gebleven, maar blijft relatief hoog. Avelingen Groep blijft hiermee uit de pas lopen vergeleken met landelijke cijfers. 2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. Ook in 2012 werden veel opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SW-medewerkers deel, maar ook deelnemers aan reintegratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is steeds meer gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De korte trainingen gericht op werknemersvaardigheden zijn zeer geschikt voor niet alleen de SW-medewerkers, maar ook re-integratiecliënten op weg naar zo regulier mogelijk werk. De cursus jonge medewerkers, sociale vaardigheden en deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken en het bedienen 9

12 van gegeven trainingen zijn: agressiehantering, omgaan met psychische handicaps, een praktische training voor voormannen en de diverse stijlen van leidinggeven voor verschillende doelgroepen. Wanneer nodig werden medewerkers ondersteund met individueel gericht scholing en/of training Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers steeg in 2012 licht tot 11,4%. In de personeels-b.v. daalde het verzuim licht. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak geen doelgroep, de zgn. ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. van een heftruck of motorpallettruck sloten goed aan bij deze doelgroep. BBL-trajecten (MBO-1 en MBO-2 niveau) werden, hoewel minder in aantal, in samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College geheel intern verzorgd. Begin 2012 startte een pilot om met Werkplekondersteuning (WPO) de werknemerscompetenties voor medewerkers onder MBO-1 nivo te ontwikkelen. In het voorjaar van 2013 wordt besloten over een vervolg op deze pilot ,8 Ziekteverzuim SW en BV/Amb 11,7 11, ,4 2.4 Personeelsbeleid Personeels-B.V. Ondersteunend personeel wordt aangetrokken via de Personeels-B.V. van Avelingen Groep. Het opleidingsbeleid voor deze groep medewerkers is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2012 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. Voorbeelden ,9 4,7 3,6 3,7 2, Ziekteverzuim Cumulatief SW Ziekteverzuim Cumulatief BV/Ab

13 Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2012 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft ook een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel. Op basis van het overzicht van de incidenten en arbeidsongevallen in 2012 is geconcludeerd dat het aantal beperkt is. Ook de ernst van de gevolgen is in de meeste gevallen zodanig, dat geen doktersbehandeling nodig is. In 2012 is specifiek gekeken welke groepen personeel te maken krijgen met incidenten. Daaruit blijkt dat dit bijna geheel om medewerkers met een SW-dienstverband gaat. Deelnemers van re-integratietrajecten waren in 2012 niet betrokken bij arbeidsongevallen. Klaarblijkelijk is de voorlichting adequaat en wordt bij de inzet van mensen goed gekeken of werk passend is Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2012 zijn 2 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon binnen gekomen. In overleg met de melders zijn deze twee zaken afgehandeld en in de lijn opgepakt. De interne vertrouwenspersoon bereidde in 2012 een voorlichting voor SW-medewerkers over ongewenst gedrag voor, die begin 2013 in de verschillende afdelingsoverleggen wordt gegeven Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risicoinventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In 2012 is de landelijke, tussen sociale partners afgesproken richtlijn Arbo en Detacheren ingevoerd. Op deze manier is geborgd dat ook bij individuele en groepsdetacheringen Veilig Werken voldoende aandacht krijgt. Preventie is van groot belang als het om veilig werken gaat. In de werkoverleggen is extra aandacht geweest voor veilig werken. Het algemene beleid omtrent veilig werken en specifieke taak- en machinegebonden instructies zijn opnieuw met alle medewerkers besproken. Ook is het belang nog eens benadrukt van voorlichting voor nieuwe medewerkers, zowel SW-ers als deelnemers aan Re-integratietrajecten (Werken naar Vermogen, Work First, etc.). 11

14 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Al sinds jaren wordt de infrastructuur van Avelingen Groep niet alleen ingezet ten behoeve van SW-medewerkers, maar ook voor andere doelgroepen. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. Door aanvullende opleiding en training wordt de stap naar de reguliere arbeidsmarkt kleiner gemaakt. Hiermee is de infrastructuur van Avelingen Groep goed voorbereid op de beoogde wetgeving per 1 januari In de zomer van 2011 startte in samenwerking met de RSD een pilot Werken naar Vermogen. Deze pilot werd in 2012 als project verder uitgevoerd. De cliënten kregen een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden bij Avelingen Groep en werden in de gelegenheid gesteld werkervaring op te doen. Omdat gezien de recessie doorplaatsing naar een baan bij reguliere werkgevers niet altijd mogelijk was, werden cliënten geplaatst via Werken op Locatie of in externe dienstverlening. In totaal hebben 74 mensen in 2012 een dergelijk traject gevolgd bij Avelingen Groep (gemiddeld 30 FTE). Omdat bij deze cliënten, ondanks eerder gevolgde trajecten, vaak onvoldoende bekend is over capaciteiten en arbeidsvaardigheden werd door de afdeling Test & Training in opdracht van de RSD een arbeidsscan ontwikkeld. Deze is ingezet voor cliënten die bij Avelingen Groep werden geplaatst. Voor een relatief groot aantal re-integratiecliënten blijkt de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Avelingen Groep ontwikkelde in samenwerking met Da Vinci een intensief taaltraject dat gevolgd kan worden na de inburgering. De combinatie van een aantal dagdelen school en een aantal dagdelen werken biedt voor de 12 deelnemers die in 2012 startten goede resultaten. Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt steeds meer opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. In 2012 werden voorbereidingen getroffen voor een training specifiek gericht op cliënten in trajecten. Inzicht in de eigen invloed op zaken die het welzijn beïnvloeden, maar ook werknemersvaardigheden staan in deze training, die begin januari 2013 van start is gegaan, voorop. Via Iedereen Telt! werd aan 10 personen een participatietraject aangeboden in opdracht van de RSD. Deze bijstandsgerechtigden zijn (nog) niet actief op de arbeidsmarkt, maar werden via Iedereen Telt! gestimuleerd naar vrijwilligerswerk en cursussen. Iedereen Telt! biedt goede resultaten, waardoor mensen uit hun isolement komen. Met de komende wijzigingen in wet- en regelgeving in het vooruitzicht is echter in 2012 besloten dit traject voorlopig niet voort te zetten. Elders in het zorgnetwerk is de begeleiding van deze doelgroep meer op zijn plaats. Ook in 2012 slaagde Avelingen Groep erin het Keurmerk Blik op Werk te behouden. Ten behoeve van Work First werden in intakes verricht en daarvan zijn 141 personen gestart met een traject van minimaal 6 weken. 12

15 13

16 3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen De rol die Avelingen Groep in voorgaande jaren ontwikkelde als partner in het meedenken in oplossingen voor productie- en personeelsvraagstukken is in het verslagjaar verder uitgegroeid. Steeds vaker werd Avelingen Groep door opdrachtgevers betrokken bij brede vragen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), jobcarving en Social Return On Investments (SROI). Niet alleen werd advies gevraagd hoe deze zaken in het offerte traject kunnen worden meegenomen. Ook in de uitvoering werden de mogelijkheden die met medewerkers van Avelingen Groep kunnen worden gerealiseerd meegenomen. Daarmee werd ook in 2012 meer en meer duidelijk dat Avelingen Groep een belangrijke speler is op de arbeidsmarkt in de regio en daarbuiten. De diversiteit in het dienstenaanbod van Avelingen Groep leidde ook in het verslagjaar tot nieuwe samenwerkingsvormen met opdrachtgevers. Deze samenwerking vormt steeds vaker de basis om medewerkers te laten doorstromen naar zo regulier mogelijk werk. Het accent bij acquisitie van werk ligt steeds meer op het verrichten van werk op locatie. Hierdoor werd opnieuw zichtbaar dat het aantal medewerkers buiten groeide en binnen 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2008 Procentueel aandeel in toegevoegde waarde Groen/grijs Avelingen Werkt! Industrieel Re-integratie afnam. Meer mensen waren werkzaam in Groen en Dienstverlening en minder op de industriële afdelingen. Meer gedeelten van onze bedrijfsruimtes werden aan externe opdrachtgevers verhuurd. SW-medewerkers worden hier gedetacheerd voor het verrichten van de werkzaamheden. Avelingen Groep heeft zich hierbij verder ontwikkeld naar de functie van een bedrijfsverzamelgebouw. Avelingen Groep biedt nog steeds passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt!, Groen en Industrieel. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Reintegratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van de Avelingen Groep. 3.2 Avelingen Werkt! Avelingen Werkt! verzorgt individuele en groepsdetacheringen bij derden, Werken op Locatie en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. De externe dienstverlening die binnen Avelingen Werkt! wordt verricht is in eerste instantie ontstaan naast de werkzaamheden van de PMC Aanleg en Onderhoud. Nog steeds was het zo dat een aantal van deze werkzaamheden, ten onrechte, nog onder deze PMC vielen. In het verslagjaar is er voor gekozen alle externe dienstverlening die niet Groen is onder te brengen bij de dienstverleningspoot Avelingen Werkt! Met een groei in Toegevoegde Waarde van bijna 11% in vergelijking met 2011 is het resultaat van Avelingen Werkt! ruim boven de begroting uitgekomen. Onder andere de uitbreiding van schoonmaakwerkzaamheden en postbezorging hebben aan deze groei bijgedragen. 14

17 In de markt is steeds meer vraag naar gemotiveerd, breed inzetbaar en gekwalificeerd schoonmaakpersoneel. Juist deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de mogelijkheden van onze medewerkers. Om aan deze vraag te voldoen is in 2012 een schoonmaakopleiding gestart. Met medewerkers werd toegewerkt naar een erkend diploma, waarmee voldaan kon worden aan de vraag uit de markt. Het feit dat de schoonmaak bij bedrijven steeds vaker overdag kan plaatsvinden, maakt het werk extra geschikt voor onze doelgroep. Met een uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van postbezorging werd de toegevoegde waarde van de afdeling verdubbeld ten opzichte van Steeds vaker maken gemeenten, instellingen en bedrijven gebruik van de mogelijkheid om de postbezorging door Avelingen Groep te laten uitvoeren. Het dienstenpakket van deze afdeling werd, met onder andere het compleet verzorgen van mailings, steeds meer een allround pakket in deze tak van sport. Zichtbaar werd dat juist de combinatie van diensten die Avelingen Groep biedt op het gebied van schoonmaak, post en catering aantrekkelijk is voor opdrachtgevers. Ook de verschuiving van onderaannemerschap naar het Werken op Locatie en detachering heeft bijgedragen aan de groei van Avelingen Werkt!. Zo verhuisde een pakket aan verpakkingswerkzaamheden dat eerder binnen Industrieel werd uitgevoerd naar een locatie bij de opdrachtgever (zie ook 3.4). Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. De groep cliënten van de RSD die gebruik maakt van de infrastructuur van Avelingen Groep voor re-integratie groeit. De werkzaamheden die op Locatie worden uitgevoerd en de externe dienstverlening bieden arbeidsmogelijkheden, die goed passend zijn voor deze doelgroep. 3.3 Bedrijfsonderdeel Groen Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen Aanleg en Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. Bij de PMC Aanleg en Onderhoud was opnieuw sprake van een substantiële groei in de toegevoegde waarde. Meerdere factoren liggen ten grondslag aan deze groei. De succesvolle samenwerking in de driehoek tussen Avelingen Groep, gemeenten en bedrijven leidde tot een goede mogelijkheid voor medewerkers om door te stromen naar reguliere arbeid. Ook de groei van het aantal re-integratiecliënten heeft bijgedragen aan de toegevoegde waarde. De afdeling Groen biedt voor deze doelgroep, wanneer zij niet direct in via het relatienetwerk van Avelingen Groep kunnen worden geplaatst, passende werkzaamheden. De kwekerij had in het verslagjaar last van de strenge winter. Ondanks dat wist de kwekerij de toegevoegde waarde in 2012 te stabiliseren. In toenemende mate worden dienstverlenende werkzaamheden inpakken, ompakken, etiketteren en verzendklaar maken - uitgevoerd voor kwekers en andere opdrachtgevers. De groei van stekwerkzaamheden en het opkweken van stek tot halffabrikaten konden de teruglopende markt voor eindproducten vervangen. 3.4 Bedrijfsonderdeel Industrieel Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een leer-werk- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar deels ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels ook uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. 15

18 Het bedrijfsonderdeel Industrieel behaalde in 2012 ruim de begroting. Een mooie prestatie gezien de huidige markt. Met name de afdelingen waar het werkpakket gebaseerd is op langlopende afspraken met opdrachtgevers zaten goed in het werk. Opnieuw werd een daling in het aantal personen en FTE s gerealiseerd. In 2011 werd besloten de werkzaamheden van de afdelingen Verlichting en Bedrukken te beëindigen. Voor de afdeling Bedrukken werd een externe partij gevonden die de werkzaamheden per 1 januari heeft voortgezet. De medewerkers die op deze afdeling werkzaam waren zijn nu gedetacheerd bij deze opdrachtgever. Een gedeelte van het pakket van de afdeling Verpakken is in de loop van 2012 verhuisd naar een locatie bij de opdrachtgevers. De betrokken medewerkers volgden het werk en werken nu op Locatie onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. Daarmee verschoven de werkzaamheden en werknemers van Industrieel naar Avelingen Werkt!. De uitvoering van werkzaamheden op Locatie heeft een meerwaarde voor de relatie met de opdrachtgevers. Regelmatig blijkt dat de groei van het werkpakket op locatie groter is, dan wanneer werk binnen het pand van Avelingen Groep wordt uitgevoerd. Steeds meer wordt duidelijk dat de medewerkers die nog binnen de muren van Avelingen Groep werken ook echt aangewezen zijn op Beschut Werken. Acquisitie voor Industrieel was dan ook met name gericht op contacten en contracten voor deze doelgroep. gerealiseerd door natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. In 2012 zijn de medewerkers met een opleiding ondersteund om deze omslag goed te kunnen maken. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden dan ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij andere bedrijven (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die toewerken naar erkende diploma s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Steeds vaker zijn ook huishoudelijke werkzaamheden onderdeel van opdrachten die door Avelingen Werkt! worden geacquireerd. De kennis en kunde van de Kantine & Huishoudelijke Dienst wordt dan ingezet door de SW-medewerkers (tijdelijk) te plaatsen bij opdrachtgevers. Door genoemde beëindiging van werkzaamheden en verschuiving van werk naar locaties bij opdrachtgevers kwam ruimte vrij. Een gedeelte hiervan werd verhuurd aan opdrachtgevers, maar ook werd geschoven met de ruimte om de kleine afdelingen met intensieve begeleiding te kunnen realiseren die de Beschutte Werkomgeving vraagt. 3.5 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde ook in 2012 de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC s in werkprocessen en goederenstroom. Door sluiting van afdelingen en verhuizing van werkzaamheden is de afdeling wel kleiner geworden. Dit werd 16

19 17

20 4. Ondernemingsraad Dit jaar lag de focus voor een belangrijk deel op de voorbereiding en uitwerking van de samenwerking met RSD op het gebied van Re-Integratie. In het beleidsplan dat in het najaar van 2011 is besproken werd intensivering van de samenwerking door de Directie aangegeven. Werkgroepen om de organisatiefase voor te bereiden zijn geformeerd en de ontwikkelingen daarvan stonden standaard op de agenda van het overleg met de Directie. De OR volgde deze ontwikkelingen op de voet en hield vooral een vinger aan de pols op het gebied van informatievoorziening, niet alleen richting de medezeggenschap, maar ook aan het personeel. De mens centraal, is het vertrekpunt wat Directie en OR betreft. De OR heeft het zoeken naar vormen van samenwerking vanaf het begin als een kans gezien. Wel is aangegeven dat Avelingen Groep een belangrijke rol moet blijven vervullen in het aan het werk helpen van mensen met een handicap tot de arbeidsmarkt: zo dicht mogelijk bij de markt, maar binnen de mogelijkheden van de werknemer. Voor een deel van de doelgroep zal de beschermde werkomgeving de enige mogelijkheid blijven. De Bestuurder hield de OR tijdens regulier en informeel overleg tevens op de hoogte van landelijke politieke ontwikkelingen. Eerst was de Wet Werken naar Vermogen belangrijk onderwerp van gesprek en dat ontwikkelde in de loop van het jaar door naar de Participatiewet. Ook informeerde de Bestuurder de OR over ontwikkelingen in de regionale politiek, zoals de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de gemeente Molenwaard. Deze actualiteiten hebben niet direct te maken met het werk van de medezeggenschap, echter om de toetsende rol goed te kunnen blijven uitvoeren, is breed geïnformeerd worden van belang. Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: Werkaanbod t.b.v. alle bedrijfsonderdelen/acquisitie Periodieke presentatie van cijfers Groei Detacheringen Ontwikkelingen Werken op Locatie Arbobeleidsplan/deelgebieden Werving Manager Bedrijfsprocessen Ziekteverzuim Vakantierooster 2012 en evaluatie zomer(sluiting-)periode Concept Beleidsplan en begroting 2013 (Politieke) ontwikkelingen in de regio en ook landelijk Verkenning en organiseren verdere samenwerking met RSD op het gebied van Reïntegratie Wet Werken Naar Vermogen en de Participatiewet Toekomst SW ten tijde van economische recessie en politieke ontwikkelingen/bijzonder overleg DB Avelingen Groep Tussentijdse OR-verkiezingen (vervullen 2 vacatures) Vereenvoudiging roostersystematiek Werkkostenregeling Scholing OR en VGWM-commissie en BOR-en (Industrieel en Groen en Dienstverlening) Uitwerken gezondheidsactiviteit in bedrijf Senioren-bijeenkomst / wijziging van Overheidswege 65+ Werktijden en roostering 2013 Voortgang CAO-onderhandelingen Nieuwe salarisstrook Afscheid van een OR-lid Instemming werd verleend aan / Advies werd gegeven over onderwerpen als: Advies organisatiefase Joint Venture Re-Integratie Vereenvoudiging roostersystematiek 18

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 20. 5. Samenvatting jaarrekening 22

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 20. 5. Samenvatting jaarrekening 22 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 1. 2013 in vogelvlucht 4 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.2 De resultaten van avelingen groep kort samengevat 4 1.3 Enkele specifieke

Nadere informatie

Beleidsplan en begroting 2014

Beleidsplan en begroting 2014 Beleidsplan en begroting 2014 Inhoud VOORWOORD 3 1. AVELINGEN GROEP IN 2014 5 2. AVELINGEN GROEP ALS DIENSTVERLENER 9 3. AVELINGEN GROEP ALS WERKGEVER 13 4. VERKORTE BEGROTING 2014 17 Bijlage 1 ORGANOGRAM

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Inhoud 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud 4. ONDERNEMINGSRAAD SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT...

VOORWOORD... 3 IN VOGELVLUCHT... JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD... 3 1. IN VOGELVLUCHT... 4 1.1 LANDELIJKE EN REGIONALE ONTWIKKELINGEN... 4 1.2 DE RESULTATEN VAN AVELINGEN GROEP KORT SAMENGEVAT... 4 1.3 ENKELE SPECIFIEKE ACTIVITEITEN IN 2013...

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016

Stichting Hexagon Ensemble te Ede Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie