INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. I. ALGEMEEN 1.1. Voorwoord directie Algemene gegevens Organisatie Laboratorium Microbiologie Organigram Laboratorium Microbiologie 5 II. SOCIAAL JAARVERSLAG 6 III. VERSLAG ARBO ADVIES COMMISSIE EN BEDRIJFSHULPVERLENING 12 IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES 15 V. KWALITEIT 26 VI. FINANCIËN 6.1 Balans Resultatenrekening Balans Resultatenrekening

2 I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord directie Financieel In 2003 zijn er in bedrijfseconomisch opzicht geen bijzondere voorvallen geweest. De jaarrekening 2003 komt goed overeen met de begroting voor dit jaar en laat een klein positief saldo zien. Er blijft echter het probleem van een negatieve RAK bestaan. Deze negatieve RAK zal zeker negatieve gevolgen hebben voor onze financiële positie waardoor de rentelasten zullen stijgen. Bij ongewijzigd beleid zal de RAK in de toekomst alleen nog maar negatiever worden. Immers in de meerjarenafspraken met de ziekenhuizen is geen rekening gehouden met overheveling van trekkingsrechten ten behoeve van bouw en renovatie naar het Laboratorium Microbiologie vanuit die hiervoor in de ziekenhuisbudgetten ten behoeve van het laboratorium genormeerde ruimte. Het is dan ook verstandig een systematiek met de ziekenhuizen af te spreken om dit dreigend tekort aan te vullen. De beste oplossing is overheveling van de trekkingsrechten. Een andere optie hiervoor is terug te komen op de meerjarenafspraken waarbij de orderkosten versneld doorgroeien. Een derde mogelijkheid is de daadwerkelijke CTG- tarieven voor de verrichtingen te hanteren. De financiële start van het jaar 2004 werd gekenmerkt door een negatieve RAK en het perspectief van verdere, forse investeringen in zowel infrastructuur als medische apparatuur. Vooral de jarenlange discussie over het al dan niet doorgaan van het inrichten van dependances heeft ervoor gezorgd dat er vrijwel niet in infrastructuur is geïnvesteerd. Ook zagen zowel de brandweer als de milieudienst zich genoodzaakt stringente en wettelijk onderbouwde eisen aan deze infrastructuur te stellen. Tijdens 2004 werd, vooral op economische gronden, het definitieve no-go voor het inrichten van dependances uitgesproken. Over all kan gesteld worden dat het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek een financieel gezond bedrijf is en dat binnen de huidige kaders het reeds ingezette beleid goed uitgevoerd kan worden. De cijfers van de balans en exploitatierekening zijn ontleend aan de jaarrekening 2003 en 2004 waarbij door Deloitte Accountants een goedkeurende verklaring is gegeven. Investeringen Naast uitgaven voor aanpassing gebouw, veiligheid en infrastructuur, zijn er ook investeringen in medische apparatuur gedaan. Enerzijds betreft dit vervanging van reeds jaren afgeschreven apparatuur, anderzijds zijn deze uitgaven investeringen in nieuwe diagnostische mogelijkheden (DNA-diagnostiek en robotisering) waardoor ruimte ontstaat voor de implementatie van nieuw medisch beleid. Productie en werkdruk Sinds 1991 is de productie van ons laboratorium verdubbeld zonder dat ook de personeelssterkte proportioneel is toegenomen. Zowel binnen het analytisch en ondersteunend personeel alsmede binnen de medische staf wordt nu een forse werkdruk ervaren. Deze druk zal in het komende jaar verminderd moeten worden door enerzijds uitbreiding van de formatie, maar ook door verder doorvoeren van mechanisatie en robotisering van de laboratoriumprocessen. Tevens zal uitdrukkelijk uitbreiding van de medische staf nagestreefd moeten worden. 2

3 Medische staf Het jaar 2003 was wat formatie betreft redelijk stabiel. Binnen de medische staf was gedurende het hele jaar wederom een formatieplaats vacant. Hierdoor is het nog steeds niet goed mogelijk de dienstverlening naar onze aanvragers toe op een adequaat niveau uit te voeren. Daarnaast is de beschikbare formatie artsenmicrobioloog, gezien het adherentiegebied en de aard en hoeveelheid van de zorgtaken, aan de magere kant. Zodra de formatie weer op sterkte is, zal dit een onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars worden. Automatisering Om de administratieve werkdruk te reduceren, is een start gemaakt met de invoering van een nieuw laboratorium informatie systeem (LIS). Bij het sluiten van dit boekjaar was 75% van het laboratorium naar tevredenheid op dit systeem aangesloten. 1.2 Algemene gegevens Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Edo Bergsmalaan AD Enschede Tel Fax Website : Handelsregister Enschede nr

4 1.3 Organisatie Laboratorium Microbiologie RAAD VAN TOEZICHT Dhr. prof. dr. H.G. Bijker (tot 1 december 2003), opgevolgd door Dhr. drs. R. Ramaker Dhr. drs. E.J. Janson Dhr. drs. A. Jeeninga DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR Dhr. dr. M.G.R. Hendrix, medisch directeur, hoofd laboratorium MEDISCHE STAF Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Mevr. dr. S. Kuipers Dhr. dr. B. Mulder Mevr. drs. E. Roelofsen Dhr. drs. A. Halaby (per 1 mei 2004) ONDERNEMINGSRAAD Mevr. M. Henderikx, voorzitter Dhr. J. Beute (t/m mei 2003) Mevr. M. Brinkman, secretaris Mevr. I. Formanoy (t/m mei 2003) Mevr. Dr. S. Kuipers Mevr. T. ten Buren (vanaf juni 2003) Mevr. M. Somhorst (vanaf juni 2003) LEIDINGGEVENDEN Mevr. A.U. Fietje, unitleider bacteriologie, RDS, mediabereiding Dhr. H. Brinkman, unitleider serologie/virologie/moleculaire microbiologie Dhr. A.W. Smits, unitleider medische administratie, vervoersdienst Dhr. A.F. Nijmeijer, hoofd facilitaire dienst 4

5 1.4. Organigram Laboratorium Microbiologie Raad van Toezicht Directie Directie- Secretariaat Medische staf Secretariaat medische staf Kwaliteitsdienst P&O Arbo-Advies Commissie ICT Projectmedewerker Gebouwbeheer Hoofd BHV/BHV Unitleider overige Technieken Unitleider Bacteriologie Unitleider medische adm./transport Hoofd facilitaire dienst Analisten Coördinerend analisten Meewerkend voorman Mediabereiding Meewerkend voorman Transport Medische administratie Financiële administratie Personeels- en salarisadministratie Gebouwbeheer Inkoop en magazijn Analisten bacteriologie Mediabereiding Medewerker RDS Chauffeurs Medewerker postkamer 5

6 II. Sociaal jaarverslag Organisatieontwikkelingen In 2003 is de formatie licht uitgebreid ten opzichte van Deze stijging is veroorzaakt door een uitbreiding van de ondersteunende diensten, op het gebied van het gebouwbeheer (i.v.m. alle verbouwingen), de financiële administratie en de ICT. Dit was noodzakelijk door de fors toegenomen druk door ontwikkelingen binnen de organisatie. In alle overige geledingen zijn er weinig mutaties opgetreden. Binnen de medische staf was gedurende het hele jaar, net zoals in 2002, een formatieplaats vacant. In 2004 is per 1 mei de vacature voor arts-microbioloog opgevuld. Verder bleef de formatie in de andere organisatieonderdelen stabiel. In 2003 en 2004 werd wederom ervaren dat er een teruggang is in personeelsleden ten behoeve van het primair proces. Zo zijn voor de invoering van het nieuwe laboratoriuminformatiesysteem Winlims eerst 2 en later 3 analisten bijna volledig uitgeroosterd. De verwachting is dat in 2005 en de jaren daarna deze analisten minstens voor de helft van hun arbeidstijd bezig zullen zijn met werkzaamheden t.b.v. Winlims. Verder speelt hierbij (nog steeds) mee dat een aantal wettelijk verplichte functionarissen, zoals BHV en arbocoördinator vanuit de bestaande formatie worden ingevuld. Verwacht wordt dat door de genoemde ontwikkelingen en de blijvende productiestijging, er steeds meer druk op het primaire proces en de medische staf zal komen te staan. Hier wordt net als in 2002 de verwachting bevestigd dat de komende jaren personeelsuitbreiding noodzakelijk zal blijken te zijn. Ontwikkelingen personeelsbeleid 2003/2004 In 2002 is door de personeelsfunctionaris in overleg met de directie en leidinggevenden een raamwerk P&O ontwikkeld, met daarin een plan van aanpak voor het ontwikkelen van de belangrijkste beleidsstukken en regelingen op het gebied van P&O. In 2002 is een aantal projecten, die in het raamwerk genoemd zijn, afgerond. In 2003 en 2004 is verdere invulling gegeven aan het raamwerk P&O. Daarnaast is een aantal initiatieven buiten het kaderplan P&O om opgepakt. De volgende projecten zijn gestart/afgerond: Opleidingen Ten behoeve van het bezoek van korte cursussen van 1 of 2 dagen en het volgen van workshops e.d. is de regeling symposia, congressen en studiedagen opgesteld. Deze regeling is qua procedure en uitvoering eenvoudiger dan de studiekostenregeling. Binnen de organisatie bleek veel behoefte te zijn aan extra kennis met betrekking tot het microsoft office pakket. Vervolgens is besloten intern een cursus te ontwikkelen en deze in-company voor geïnteresseerde medewerkers te verzorgen. Er is voorts een aantal opleidingen en cursussen/symposia gevolgd door medewerkers op bepaalde vakgebieden, zoals op het gebied van management, PZ, apparatuurbeheer en BHV. Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden In 2003 is gestart met de invoering van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waarin de medewerkers arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunnen ruilen, onder vaak voordelige condities. De projectgroep heeft hierbij ondersteuning gekregen van een consultant van PGGM. Door middel van een enquête onder alle medewerkers is in kaart gebracht welke uitruilmogelijkheden zij interessant vinden. Op basis hiervan zijn de volgende regelingen in 2004 definitief geïmplementeerd: pc-privéregeling (inmiddels afgeschaft), fietsregeling, regeling vergoeding kosten scholing, regeling vergoeding kosten vakbondslidmaatschap, regeling extra pensioen, regeling verlofsparen, regeling verkopen verlof, regeling kinderopvang MkA, regeling kopen verlofdagen. Het meest is gebruikgemaakt van de PC-privé-regeling, die inmiddels is afgeschaft, het fietsenplan en het sparen voor extra pensioen. 6

7 Handboek PZ Er is een handboek PZ opgesteld, bedoeld voor medewerkers PZ en leidinggevenden, dat de meest voorkomende CAO-, wettelijke en interne regelingen en werkwijzen op het gebied van P&O bevat. Infectiepreventie De SOP gezondheidskundige begeleiding is in 2004 opgesteld. Hierin worden maatregelen beschreven om infectie met M. Tuberculosis en besmetting met Hepatitis B bij werknemers te voorkomen. Hieruit voortvloeiend is in kaart gebracht welke werknemers gevaccineerd en beschermd zijn tegen Hepatitis B. Alle gegevens hieromtrent zijn vastgelegd in een aparte database, die door de personeelsfunctionaris beheerd wordt. Werknemers die niet (volledig) waren gevaccineerd of geen beschermende titer (meer) hadden, zijn opgeroepen voor vaccinatie c.q. titerbepaling bij de GGD. Daarnaast wordt elk half jaar een Tuberculose-screening uitgevoerd onder risicodragend personeel. Hiervoor wordt er door de GGD bij de werkgever in huis een Mantoux gezet, die na drie dagen ook weer bij de werkgever wordt afgelezen. Exit-interview Er is een SOP medewerkers uit dienst opgesteld, waarin beschreven staat welke acties er door wie ondernomen dienen te worden vanaf het moment dat bekend is dat een werknemer de organisatie verlaat. Hierop aansluitend is een exitinterviewformulier ontwikkeld. De personeelsfunctionaris houdt met elke vertrekkende medewerker een exit-interview, waarin puntsgewijs een aantal onderwerpen, zoals arbeidsomstandigheden, de afdeling en organisatie aan bod komt. Eventuele actiepunten die hieruit voortkomen worden door de personeelsfunctionaris besproken in het Overleg Platform. Arbo Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen, is een beleid ongewenste omgangsvormen opgesteld. Na de benoeming van een extra vertrouwenspersoon binnen de organisatie is er bekendheid aan het beleid gegeven binnen de organisatie. Elke nieuwe medewerker krijgt tevens een exemplaar van het beleid bij de indiensttreding uitgereikt. Op het gebied van verzuim is er in 2003 en 2004 veel gebeurd. De bestaande verzuimprocedure is aangepast op basis van de ontwikkelingen vanuit de overheid. In 2003 heeft de personeelsadministratie voor het eerst eigen verzuimcijfers geproduceerd uit Beaufort, het personeelsinformatiesysteem. Elk kwartaal worden de verzuimcijfers besproken in het Overleg Platform. Jaarlijks wordt er een verzuimanalyse van de cijfers gemaakt in samenwerking met de bedrijfsarts. Het verzuimpercentage in 2003 bedroeg 6,1%. In 2004 is het verzuimpercentage gedaald naar 5,4%. Activiteiten die door de Arbodienst zijn uitgevoerd zijn de reguliere werkzaamheden in het kader van reïntegratie, het arbeidsomstandighedenspreekuur, individuele werkplekonderzoeken en advisering hierin. Daarnaast hebben enkele medewerkers gebruikgemaakt van individuele begeleiding door de bedrijfspsycholoog. In 2004 zijn er geen medewerkers in aanmerking gekomen voor een WAO-uitkering. Er is een pakket voor zwangerschap ontwikkeld, met daarbij een inventarisatieformulier zwangerschaps-, ouderschaps- en onbetaald verlof aansluitend aan zwangerschapsverlof. In 2004 is door de Arbodienst een workshop met betrekking tot het voorkomen van RSI verzorgd voor alle medewerkers. Onderwerpen hierin waren de zithouding, instellen van bureau en stoel en bewegingsoefeningen die gedaan kunnen worden om RSI te voorkomen. De eigen verantwoordelijkheid die de werknemer hierin heeft, kwam ook duidelijk naar voren. 7

8 Er is vervolgens een test opgezet m.b.t. pauzesoftware, software die m.b.v. (micro)pauzes en bewegingsoefeningen RSI helpt te voorkomen. In 2005 zal een beslissing worden genomen of er al dan niet pauzesoftware geïnstalleerd zal worden op de pc s van medewerkers. Een medewerker zal zelf kunnen beslissen of hij/zij wel of geen gebruik maakt van de pauzesoftware (eigen verantwoordelijkheid). Personeelsdossiers Er is een Sop opgesteld voor het beheer van personeelsdossiers. Hierin staat beschreven wat er in een personeelsdossier opgeslagen moet en mag worden, wie toegang tot een personeelsdossier heeft en wie waarvoor verantwoordelijk is. AMS De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is begin 2003 ingevoerd. Na vergelijking van de huidige arbeidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaarden conform AMS zijn alle artsen-microbioloog overgestapt naar de AMS-regeling. Hiertoe hebben zij een nieuwe arbeidsovereenkomst ontvangen. Kinderopvang Het laboratorium neemt 1/6 deel van de opvangkosten voor kinderopvang, die werknemers maken, voor haar rekening. Elke ouder kan hiervan gebruikmaken. Er bestaat geen wachtlijst. De administratieve afhandeling van de Kinderopvangregeling wordt uitbesteed aan Kintent. In 2004 werd voor 24 kinderen gebruikgemaakt van deze kinderopvangregeling. Vanaf 1 januari 2005 is de nieuwe wet Kinderopvang van kracht, waarbij de ouder zelf het contact met het kindercentrum aangaat. Eind 2004 is besloten de samenwerking met Kintent voort te zetten, zij het in meer uitgeklede vorm. De regeling kinderopvang Kintent is i.v.m. de nieuwe wet Kinderopvang per 1 januari 2005 in 2004 aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Formatieplaatsenplan Er is een formatieplaatsenplan opgesteld, waarin de formatie van de verschillende units en de organisatie over de jaren heen wordt weergegeven en de standaardformatie per unit is vastgesteld. Subsidies Er is een overeenkomst gesloten met OAZ, een bureau dat op basis van no cure, no pay probeert subsidies op het gebied van P&O en belastingen, die in het verleden niet of niet volledig zijn benut, met terugwerkende kracht aan te vragen en te verkrijgen. De aanvragen voor UWV en Belastingdienst zijn eind 2004 verstuurd. Lopende zaken Werving en selectie In 2003 zijn 13 vacatures ontstaan, te weten 3 analisten bacteriologie, 1 analist serologie/virologie, een unitleider serologie/virologie, 2 medewerkers voor de financiele administratie, een medewerker mediabereiding en apparatuurbeheer, een assistent medewerker mediabereiding, een chauffeur, een medewerker postkamer, een coördinator voorbereiding/rds en een medewerker huishoudelijke dienst. Daarnaast bestond er vanuit 2002 al een vacature voor een arts-microbioloog. De meeste vacatures zijn extern geplaatst bij Zorgselect, de wervings- en selectiepoot van de werkgeversvereniging. Voor de functies van chauffeur en medewerker postkamer is geput uit open sollicitaties. Alle vacatures zijn ingevuld, behalve de functie van unitleider serologie/virologie en die voor de arts-microbioloog. 8

9 In 2004 zijn 5 vacatures ontstaan: 2 analisten bacteriologie, 2 analisten serologie/virologie en 1 voor moleculair bioloog. Daarnaast bestonden in 2004 nog de vacatures voor een unitleider serologie/virologie en een arts-microbioloog. De vacatures voor de bacteriologie zijn via open sollicitaties opgevuld en de vacatures op de serologie/virologie zijn opgevuld door stagiaires, na het behalen van hun diploma, een aanstelling te bieden. De functie van moleculair bioloog betreft een nieuwe. Hiervoor is een moleculair bioloog benaderd, die de afdeling DNA voor 4 uur per week komt versterken. De vacatures van unitleider serologie/virologie en arts-microbioloog zijn in 2004 tevens opgevuld. Een interne kandidaat is aangesteld als unitleider. Voor opvulling van de vacature van arts-microbioloog hebben rondzendingen plaatsgevonden en zijn mensen aangeschreven die op dat moment bezig waren met hun opleiding tot arts-microbioloog. Sociaal Medisch Team (SoMT) Eens in de zes weken heeft een SoMT plaatsgevonden. Hieraan nemen deel de bedrijfsarts, direct leidinggevende en de personeelsfunctionaris. De taak van het SoMT is het preventief en curatief bewaken van de gezondheid van werknemers door het bespreken en registreren van ziektegevallen, het opstellen van reïntegratieprogramma s en het registreren van risicofactoren. Wat betreft individuele werknemers richt het SoMT zich met name op die werknemers, bij wie actie moet worden ondernomen ten behoeve van werkhervatting of het voorkomen van uitval door ziekte. Jaargesprekken Met de meeste medewerkers is door de direct leidinggevende een jaargesprek gehouden. Met het jaargesprek wordt een jaarlijkse wederzijdse uitwisseling van gezichtspunten beoogd tussen de werknemer en zijn direct leidinggevende met als doel het evalueren en optimaliseren van het functioneren van zowel de individuele werknemer als de afdeling c.q. eenheid in z n totaliteit. Formatieplaatsen Afdeling werkelijk2002 begroot 2002 werkelijk 2003 begroot 2003 werkelijk 2004 begroot 2004 Artsen microbioloog 4,08 5,00 4,00 5,00 4,67 4,00 Bacteriologie 26,42 26,00 27,64 26,29 28,97 28,90 Directie 0,67 0,50 0,67 0,67 0,67 0,67 Mediabereiding/spoelkeuken 7,11 7,00 8,42 7,13 7,44 8,61 Medische administratie 10,72 10,00 9,30 9,36 9,56 10,38 Serologie, virologie en moleculaire microbiologie 9,93 9,40 10,47 10,93 11,05 10,53 Facilitaire dienst 8,97 9,00 10,73 10,15 12,53 9,68 Kwaliteit en arbo 1,22 1,60 1,22 1,22 1,54 1,18 Totaal 69,12 68,50 72,45 70,75 76,43 73,95 9

10 Aard dienstverband en aantal medewerkers 2003 Aantal % Voltijd 58 54,72 Deeltijd 48 45,28 Oproep 0 0,00 Totaal ,00 Naar aantal dienstjaren Medewerkers Aantal % < 1 jr 12 11, jaar 8 7, jaar 31 29, jaar 18 16,98 > 10 jaar 37 34,91 Totaal ,00 Naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % < 18 jr ,00 0 0, jr , , jr , , jr , ,96 Totaal , ,00 10

11 Aard dienstverband en aantal medewerkers 2004 Aard dienstverband Medewerkers Aantal % Voltijd 53 48,18 Deeltijd 57 51,82 Oproep 0 0,00 Totaal ,00 Naar aantal dienstjaren Medewerkers Aantal % < 1 jr 8 7, jaar 16 14, jaar 30 27, jaar 18 16,36 > 10 jaar 38 34,55 Totaal ,00 Naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % < 18 jr 0 0,00 0 0,00 0 0, jr 1 2, ,14 8 7, jr 19 46, , , jr 21 51, , ,27 Totaal , , ,00 11

12 III. VERSLAG ARBO ADVIES COMMISSIE EN BEDRIJFSHULPVERLENING Terwijl in 2003 verbouwingen elkaar in rap tempo bleven opvolgen, heeft de BHV zich volledig kunnen toeleggen op het handhaven van de opgedane kennis door het volgen van de verplichte herhalingscursus. Door vertrek of het gaan werken in deeltijd van een paar BHV-ers zijn enkele nieuwe leden aan de groep toegevoegd. Zij hebben inmiddels ook de basiscursus gevolgd. De kennis en samenwerking is in het laatste kwartaal herhaaldelijk met oefeningen getest. Dit ter voorbereiding van een ontruiming waarbij het personeel betrokken zal wordt (eerste kwartaal 2004). Verder zijn in het gebouw verbeteringen aangebracht die moeten leiden tot een betere signalering en melding van een calamiteit. Het betreft, op advies van de brandweer en arbeidsinspectie, de hoorbaarheid van de signalen, wegbewijzering en noodverlichting. Tabel: cursusaanbod en aantal personen van de BHV Pathologie Microbiologie Vertrek 1 Nieuw cursus basis BHV 1 3 Herhaling cursus basis BHV volledig 6 5 Herhaling gedeeltelijk + EHBO 2 4 Cursus EHBO 1 1 Herhaling hoofd BHV 1 Ook in 2004 zijn de verbouwingen doorgegaan. Geconstateerd mag worden dat de werkzaamheden verlopen zonder grote overlast voor de dagelijkse taken. Gelet wordt op veiligheid van de werklieden als die van eigen medewerkers. Voorvallen waarbij mogelijk de veiligheid in het geding is worden op oefenavonden buiten werktijd besproken en geoefend. Nieuw personeel wordt wegwijs gemaakt in het gebouw door leden van de BHV. Men geeft aan dat de grootte van, de introductie bij, en de rondleiding door de BHV een goed gevoel van veiligheid geeft. Per 1 april 2004 is de registratie voor medewerkers en bezoekers verplicht. Voor eenieder is nu duidelijker wie wel of geen bezoeker is. De registratie is opgezet om bij calamiteiten een goed overzicht te hebben van de aanwezigheid van personen in het gebouw, zodat de BHV adequaat kan reageren. Afgelopen jaar ontruimingsoefeningen gehouden. Beide keren was de oefening aangekondigd bij het personeel waarbij instructies zijn doorgegeven over hoe men bij calamiteiten dient te handelen. De oefeningen verliepen redelijk vlot. Geconstateerde zwakke plekken in het ontruimingsplan zijn geëvalueerd en bijgesteld. Verder is er in 2004 een cursus reanimatie gegeven en zijn gediplomeerden in de gelegenheid geweest hun kennis op peil te houden d.m.v. herhalingsavonden. De bezetting in het gebouw van mensen met kennis van reanimeren is bijna Onze werkgevers laten ook in dit opzicht blijken dat de veiligheid en gezondheid van personeel en bezoekers zeer serieus wordt genomen. 12

13 Voor 2005 is de doelstelling kennis op peil te houden. Veel aandacht zal er zijn voor het oefenen met ontruiming om medewerkers en ook bezoekers te laten zien dat de laboratoria veiligheid zeer serieus nemen. Het enthousiasme waarmee de leden van de BHV hun (extra) taak uitvoeren is tekenend voor de onderlinge sfeer en betrokkenheid bij hun werk. Tenslotte is hieronder een tabel toegevoegd met relevante informatie omtrent de BHV. Vergaderingen 7 Oefenavonden 3 Ontruimingen met personeel 2 Pathologie Microbiologie Leden BHV 8 13 Vertrek 1 Nieuw cursus basis BHV Herhaling cursus basis BHV volledig 6 7 Herhaling deel basis BHV + EHBO 2 6 Cursus EHBO 1 Herhaling hoofd BHV 1 Vergaderingen Arbo en milieu Vergunning Wet Milieubeheer (WM), vergunning Wet Verontreiniging Oppervlakte wateren (WVO) en gebruiksvergunning zijn afgegeven. In het kader van aanvragen voor de hierboven genoemde vergunningen werden in 2003 en 2004 allerlei bouwkundige aanpassingen verricht zoals het brandwerend maken van diverse opslagruimten voor gevaarlijke stoffen, herstellen van brandscheidingen van de diverse ruimtes, aanleggen van een rook- en ontruimingsalarmering etc. Opslag van alle chemicaliën geschiedt volgens de voorgeschriften, weergegeven in de CPR-15-1 richtlijn. Afvalstromen zijn volledig in kaart gebracht en de lozing van gevaarlijke stoffen is teruggebracht tot beneden de in de vergunning gestelde norm. Dit alles heeft geresulteerd in het verstrekken door de Gemeente Enschede van een geldige WM-vergunning in november Ook werd door het Waterschap Regge en Dinkel in november 2004 een vergunning afgegeven voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft sindsdien een aantal metingen verricht. Bij alle metingen werd voldaan aan de in de vergunning gestelde norm. Drinkwatervoorziening In 2003 is geconstateerd dat de toen bestaande centrale watervoorziening niet voldeed aan de regelgeving. De wettelijke eis is dat het bedrijfswater gescheiden wordt door een breektank van het drinkwaternet. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van een breektank in de bestaande installatie en een nieuw drinkwaternet. Voor de aanleg van deze installatie is Vitens geconsulteerd. 13

14 Aanleg centrale airco s In 2003 waren er plannen om de het werkklimaat m.b.t. de temperatuur te verbeteren. In overleg met het Laboratorium Microbiologie is gekozen voor een gezamenlijke aanpak (Laboratorium Pathologie en Laboratorium Microbiologie) van dit probleem. In 2004 is daartoe de bestaande waterkoeler van de luchtbehandeling vervangen en uitgebreid met koelunits. In de zomer van 2004 waren de resultaten hiervan duidelijk waarneembaar. Registratie en identificatie van stoffen / werkplekkaarten Vrijwel alle aanwezige/geleverde chemicaliën zijn geregistreerd. Uitgebreide registratie zal in 2005 opgepakt worden. Vervoer gevaarlijke stoffen Naar aanleiding van een broncontrole van de rijksverkeersinspectie in 2002 is gebleken dat het transport van diagnostische monsters niet voldoet aan de wettelijke eisen die hieraan zijn gesteld. In 2003 en 2004 zijn de verpakking en wijze van verzenden van diagnostische monsters aangepast aan de wettelijke eisen. Werkomstandigheden In de RI&E van 2002 is door de Arbo-dienst geconstateerd dat het laboratorium niet voldoet aan de normen die daarvoor gelden. Dit is ook geconstateerd door de arbeidsinspectie. In 2004 is er een advies uitgebracht over verbouwingen van verschillende laboratoria die in 2005 gestart zullen worden. 14

15 IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES MicroLabBlad Het MicroLabBlad is in 2003 vier keer uitgegeven, in 2004 drie keer. Dhr. drs. A. Halaby Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Twenteborg Ziekenhuis te Almelo - Lid medische staf Regionaal Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Landelijk Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Symposium Langs de lijn 26 november Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente - Lid medische staf - Infectiecommissie - Functioneel leidinggevende infectiepreventie - Commissie Waterkwaliteit - Microbiologie-dermatologie bespreking Ziekenhuisgroep Twente locatie Twenteborg Ziekenhuis te Almelo - Werkgroep kwaliteitsbewaking dialysewater Streekziekenhuis Koningin Beatrix - IC-commissie - Infectiecommissie - Functioneel leidinggevende infectiepreventie 15

16 Regionaal Lid Raad van Advies Saxion - Hoge School Enschede, extern deskundige afstudeerverdedigingen Lid Raad van Advies Saxion Hoge School Enschede, docent Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) KITZ adviseur MRSA protocol Thuiszorg Haaksbergen-Enschede adviseur hygiëne protocol NVMM werkgroep oost Landelijk Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Acade (opleiding ziekenhuishygiënisten) docent Acade - lid begeleidingscommissie Werkgroep moleculaire diagnostiek (NvMM) Internationaal Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal KNMG district XVII Twente 7 oktober Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten. Dr G.J. van Hoytema Stichting 22 mei SARS en andere dreigingen door infecties Medisch Spectrum Twente 18 december Minisymposium t.g.v. afscheid prof.dr. Henk G. Bijker: de toekomst van het toezicht. Landelijk Symposium HPV infecties en cervixscreening UMC Radboud Nijmegen 11 december 2003; cervix screening, de weg naar perfectie. NVMM/NVVM wetenschappelijke voorjaarsvergadering; 6-7 april Internationaal ECCMID, Glasgow/Scholtland, mei th International Symposium on Infections in the Immunocompromised Host - Granada/Spanje, juni Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Saxion Hogeschool Enschede, 7 januari 2003: moleculaire technieken. DHV Twente. Wintercursus in Morzine, Frankrijk januari Dr G.J. van Hoytema Stichting: wie kweekt, die weet zin en onzin van laboratoriumdiagnostiek (microbiologisch) bij de oudere patiënt. 5 februari laboratori umdiagnostiek (microbiologisch) bij de oudere patiënt bezien vanuit het laboratorium. Medisch Spectrum Twente Enschede. Major-onderwijs. 29 januari microbiologie. 16

17 Medisch Spectrum Twente Enschede. Major-onderwijs. 2 april luchtweginfecties. WDH nascholing, Lissabon 9-13 april Workshop microbiologie. NVML congres Analist: Dé opleiding voor de toekomst. 20 mei De Enschedese noodgreep. Studie met Bogaert et al: Host-pathogen interaction during pneumococcal infection in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Juli MST Van Lijf besprekingen Aspergillus gepakt 19 maart 2004 Ron Hendrix. MST Van Lijf besprekingen Een nieuwe zegen 28 mei 2004 Ron Hendrix. Ellen Schelhaas, Gladys Anyo, Ron Hendrix, Paul van der Valk, Hans Wilke, Bert Mulder. Meerwaarde moleculaire detectie van Mycobacterium tuberculosis (ver volg). NTvG, 35 e jaargang augustus KNMG district XVII Twente 7 oktober Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten. MRSA/ESBL. A.J. de Neeling, J.H.T. Wagenvoort, A.C.A.P. Leenders, P.G.H. Peerbooms, M.G.R. Hendrix, W.J.B. Wannet. Het vóórkomen van MRSA bij verpleeghuispatiënten. Infectieziekten Bulletin; jaargang 14, nummer 11, november Poster: Dutch multi-center evaluation of four laboratory methods to detect glycopeptide intermediatly susceptible Staphylococcus aureus (GISA). Voss A, Mouton JW, Van Elzakker EPM, Hendrix, MGR, Goessens W, Kluytmans JA, Krabbe P, De Neeling AJ, Sloos JH, Howe RA, Walsh TR. Poster: Linezolid susceptibility of MSA and glycopeptide-intermediately susceptible Staphylococcus aureus (GISA) the Dutch experience. Mouton JW, Voss A, Van Elzakker EPM, Hendrix MGR, Goessens W, Kluytmans JA, De Neeling AJ, Sloos JH, Howe RA, Walsh TR. J.E. van Gemert-Pijnen, M.G.R. Hendrix, P.J. Schellens. Zijn enquêtes geschikt om het functioneren van infectiepreventieprotocollen te beoordelen? NTMM, 11e jaargang, November 2003, nummer 4. Paul van der Valk, Debby Bogaert, Evelyn Monninkhof, Job van der Palen, Peter Hermans, Gerhard Zielhuis, Cees van Herwaarden, Ron Hendrix: Bacterial colonisation, inhaled corticosteroids and risk of exacerbations in COPD in the COPE studie, chapter 12 van Medical and Behavioural Interventions in COPD, door Evelyn Monninkhof, Paul van der Valk Paul van der Valk, Evelyn Monninkhof, Job van der Palen, Gerhard Zielhuis, Cees van Herwaarden, Ron Hendrix: Clinical predictors of bacterial involvement in exacerbations in COPD. Chapter 13 van Medical and Behavioural Interventions in COPD, door Evelyn Monninkhof, Paul van der Valk Saxion Hogeschool gastlezing 11 mei B. Mulder, M. Homaei, H. Wilke, R. Hendrix. Poster: Laboratory diagnosis of Trichomonas vaginalis with culture, ELISA and (real-time) PCR. Clinical Microbiology and Infection, volume 10, Supplement 3, 2004/congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praag 1-4 mei B. Mulder, E. Oude Nijhuis, H. Wilke, R. Hendrix. Poster: Identification of mycobacteria with 16S ribosomal RNA gene sequence analysis. Clinical Microbiology and Infection, volume 10, Supplement 3, 2004/congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praag 1-4 mei B. Mulder, H. Wilke, F. Sutorius, R. Hendrix. Poster: 16S rrna PCR for retrospective detection of Mycobacterium spp in formalin-fixed paraffin-embedded archival specimens. Clinical Microbiology and Infection, volume 10, Supplement 3, 2004/congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praag 1-4 mei B. Mulder, I. Konings, K. Nolsen, C. Magis, R. Hendrix. Poster: Use of Mycodot assay for diagnosis of tuberculosis in Paraguay, Clinical Microbiology and Infection, volume 10, Supplement 3, 2004/congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praag 1-4 mei VHGIG congres Resultaten, of is het water naar de zee dragen. Voodracht Het tot stand komen en functioneren van infectiepreventie protocollen. 25 mei 2004 Seminar & Lab visit: new possibilities for greater efficiency and traceability in medical bacteriology, East Midlands Airport, UK. Voordracht: Automation/ mechanisation in a Dutch medical bacteriolog laboratory. 22 juni Acade college: immunologie, vaccinatie 1 oktober Voordracht bloedkweek casuïstiek tijdens BioMerieux Symposium Bloodculture and more oktober

18 Mevr. dr. S. Kuipers Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo - Lid medische staf - Infectiecommissie - Intensive Care Commissie Ziekenhuisgroep Twente locatie Twenteborg Ziekenhuis te Almelo - Infectiecommissie - Werkgroep kwaliteitsbewaking dialysewater Regionaal NVMM werkgroep Oost Overleg ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Regionaal HIV overleg Mycologische Uitwisselingen in Centrale en Oostelijke Regio s (MUCOR) Landelijk Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) NVMM/NWKV: Nederlandse werkgroep klinische virologie Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) Internationaal European Society for Clinical Virology (ESCV) American Society for Microbiology (ASM) International Complement Society (ICS) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal GlaxoWellcome Symposium Hepatitis B en C in Twente. 25 november UMC Radboud; Microsymposium Medische Microbiologie Dilemma s in de dienst, 1 maart Landelijk NVMM/NWKV, wetenschappelijke vergadering, 21 januari 2003, Amsterdam. NVMM/NVVM, voorjaarsvergadering, april

19 Kwaliteitsinstituut CBO, richtlijnbijeenkomst 23 mei Lyme-borreliose. Boerhaave Commissie, 5 juni Het Nederlandse MRSA-beleid. Refereeravond van het Centrum voor Infectieziekten van het LUMC 13 november HulpverleningsDienst Kennemerland Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Tweede Nationale Legionella Symposium waakzaamheid geboden, 14 november Hogeschool Leiden Symposium en workshop medische mycologie, 2 april NVMM/NVVM, voorjaarsvergadering, 6-7 april Congres Infectieuze bedreigingen voor patiënt en medewerker 24 november Erasmus MC/Glaxo Wellcom, Virologie Symposium Update Respiratoire Virusinfecties, 9 december Nicolaes Tulp Instituut; Infectieziekten Symposium Amsterdam (IX), 16 december Internationaal 14 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Praag; 1-4 mei European Meeting on Complement in Human Disease, 6-9 september Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Promotie S. Kuipers op 25 september 2003: The ancient complement system: role in physiology and defence aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Geneeskunde te Utrecht. NWKV (NVMM) 21 januari Ik ging op vakantie naar Canada en nam mee terug.. Van Lijf bespreking: Medisch Spectrum Twente Enschede, Van Lijf bespreking, 4 februari Een neurologisch ziektebeeld van bijzondere origine. J.W. Prick, S. Kuipers. NVMM/NVVM, april Abstract: West Nile virus encephalitis in an elderly Dutch patient. S. Kuipers et al. NVMM/NVVM, april Abstract: Microorganism-induced mannose-binding lectin (MBL) activation. S. Kuipers et al. Gastcollege Saxion Hoge School, 6 mei Hepatitis A, B en C. J.J.W. Prick, S. Kuipers, H.D.R. Kuipers, J.H.R. Vliegen, G.J.J. van Doornum. Opnieuw West-Nijl-virus in Nederland: een man met encefalitis na een reis in Canada. NTvG 2003, 17 mei; 147 (20). Nascholing huisartsen: Medisch Spectrum Twente Oldenzaal, 20 juni Antibiotica in de eerste lijn bij luchtweginfecties, huidinfecties en blaasontstekingen. S. Kuipers, K. Lettinga, E. Yzerman, H. van Dijk. Poster: MBL deficiency is a risk factor for Legionella pneumophila pneumonie. European Meeting on Complement in Human Disease, 6-9 september 2003, Trieste/Italië. Refereeravond van het Centrum voor Infectieziekten van het LUMC 13 november Voordracht: the ancient complement system: role in physiology and de fence, focussing on mannosebinding lectin deficiency. Tweede Nationale Legionella Symposium, 14 november HulpverleningsDienst Kennemerland Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Afwijkende immuniteit bij patiënten met legionella pneumonie in Nederland. 19

20 GlaxoWellcome/DHV, hepatitis B symposium Twente. 25 november Serologie, diagnostische markers. Nascholing GGD, november West-Nile virus. Saskia Kuipers, Piet C. Aerts, Hans van Dijk. Differential microorganism-induced mannose-binding lectin activation. FEMS Immunulogy and Medical Microbiolgy 36 (2003), Dhr. dr. B. Mulder Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente - Lid medische staf - tb club - Farmaco Therapie Commissie - SARS-team Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Medische Staf Streeklaboratoria (SWOMSS) Regionaal Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Overleg artsen-microbioloog en ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Overleg GGD Twente / overleg GGD Achterhoek Parasitologisch Regionaal Overleg Oost-Nederland (PROOST) NVMM werkgroep Oost Stichting Hoytema Medisch Specialisten Commissie. Landelijk Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) NVMM Werkgroep Openbare Gezondheidszorg Infectie Ziekten (WOGIZ) SKML kwaliteitsrondzendingen parasitologie - rapporteur Nederlandse Vereniging voor Infectie Ziekten (NVIZ) Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) Landelijke Overlegstructuur Infectieziektenbestrijding (LOI) Landelijke werkgroep Infliximab 20

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht telefoon 078-654200 fax 078-654208 Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium

Nadere informatie

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 COLOFON Uitgave: Raad van Bestuur LUMC Eindredactie: Mieke van Baarsel, Liesbeth Rieter Productie: Voorlichting en Public Relations LUMC Ontwerp en illustraties:

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is het nationale, aan NWO gelieerde onderzoekinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 - Directieverslag - Financieel verslag Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG VOORWOORD... 3 1. Meerjarenbeleid HpA 2013 2015 juiste zorg op de juiste plaats...

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Jaarverslag CASA Klinieken 2013

Jaarverslag CASA Klinieken 2013 Jaarverslag CASA Klinieken 2013 1. Voorwoord 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1. Algemene identificatiegegevens 3 2.2. Structuur van het concern 3 2.3. Kerngegevens 4 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Colofon Redactie en Tekst I. Linde, K. Adams, A. van Dam, C. Signet, D. Abma, A. Speksnijder, S. Bruisten Gegevensverzameling en vormgeving M.S. van Rooijen,

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open!

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1-2010: De winkel is open! 2 Interview met Sylvia Bronmans Hoofdstuk 2 - Dienstverlening 6 2.1. Dienstverlening conform Service

Nadere informatie