Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

2 Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 8 Overige gegevens Resultaatbestemming 15 Gebeurtenissen na balansdatum 15 Controleverklaring 15 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

3 Directieverslag Inleiding Brand New Day Vermogensbeheer N.V. ( Brand New Day VB ) is een onderdeel van de Brand New Day groep met aan het hoofd Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. Brand New Day VB richt zich op het aanbieden van individueel vermogensbeheer. De belangrijkste doelgroepen zijn ondernemers en andere professionals die op dit moment te hoge kosten betalen bij hun huidige bank of vermogensbeheerder en onvoldoende doelgericht beleggen. Het vermogen wordt tegen zéér lage kosten belegd in aandelen en kredietwaardige obligaties middels indexfondsen. Ontwikkelingen 2013 Het jaar 2013 was een dynamisch beleggingsjaar waarin de koersen van vele aandelenbeurzen tot recordhoogten stegen. Hieronder ziet u per maand wat de grote macro-economische ontwikkelingen waren en hoe de koersen van het BND Wereldindexfonds (aandelen) en het BND Staatsobligatiefonds Kort en Kort Inflatie daarop reageerden. De belangrijkste ontwikkeling was de vooraankondiging en de daadwerkelijke afbouw van maandelijkse steunaankopen door de Amerikaanse centrale bank. Op de binnenlandse markt heeft de afwaardering van AAA naar AA+ van Nederlands schuldpapier niet tot grote veranderingen in de marktrente geleid. 130 NL van AAA naar AA+ 127, ECB voorziet herstel Eurozone in 2013 Ondergang en redding Cyprus Amerikaanse beurzen op recordhoogte FED bevestigt afbouw steunaankopen Dreiging Syrië ECB renteverlaging VS overheid op slot NL uit recessie (Q3 + 0,2%) FED begint met afbouw steunaankopen Deal begroting Griekenland 98,66 95,89 90 dec 12 jan 13 feb 13 mrt 13 apr 13 mei 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 BND Wereld Indexfonds (+27,41%) BND Euro Staatsobligatiefonds Kort (-1,34%) BND Euro Staatsobligatiefonds Kort Inflatie(-4,11%) Resultaat en vermogen In 2013 is verder gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe vermogensbeheerpropositie. Deze is pas aan het eind van 2013 gereed gekomen. Hierdoor zijn er evenals in 2012 weinig commerciële inspanningen verricht om het aantal klanten en vermogen binnen Brand New Day VB te vergroten. De activiteiten hebben zich vooral gericht op het bedienen van bestaande klanten én het ontwikkelen van de nieuwe vermogensbeheerpropositie. Om die reden is het toevertrouwde vermogen iets afgenomen: van circa 20,0 miljoen eind 2012 naar circa 14,5 miljoen eind Ook de omzet daalde licht van in 2012 naar in Als gevolg van de licht gestegen kosten en de licht gedaalde omzet is over 2013 het resultaat negatief. In 2013 waren bij Brand New Day VB geen medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden zijn uitbesteed aan Brand New Day Diensten B.V. Een toelichting betreffende de risico`s van Brand New Day VB is opgenomen in de jaarrekening. Brand New Day VB heeft geen schulden, anders dan handelskredieten en overlopende posten. Daardoor heeft de organisatie een uitstekende solvabiliteit. Het grootste deel van de activa van Brand New Day VB bestaat uit liquide middelen. Deze middelen zijn per direct opvraagbaar waardoor ook de liquiditeit van de organisatie ruim voldoende is om de toekomstige activiteiten van de organisatie verder te ontplooien. De verwachting is dan ook niet dat er behoefte is aan het aantrekken van externe financiering. 2 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

4 Nieuwe propositie Door veranderingen in de markt en een toenemende transparantie en kostenbewustzijn zien wij goede mogelijkheden om met vermogensbeheer te groeien in de toekomst. Eind 2013 is de nieuwe propositie gelanceerd. De beleggingsfilosofie is ongewijzigd, maar vanaf eind 2013 wordt er gebruik gemaakt van een depotbank waar klanten een rekening kunnen openen. Tot dusverre werd er gebruik gemaakt van beleggingsfondsen die door Brand New Day Vermogensopbouw worden beheerd. Binckbank N.V. is gekozen als depotbank vanwege de hoge kwaliteit van dienstverlening en lage kosten. Via de depotbank kunnen indexfondsen van een groot aantal aanbieders gekozen worden. Brand New Day VB monitort doorlopend het aanbod van indexfondsen om steeds de beste indexfondsen te selecteren voor de verschillende belegging categorieën. In 2014 zullen we commerciële inspanningen verrichten om het aantal klanten en vermogen onder beheer te laten groeien. Amsterdam, 17 april 2014 De directie Kalo Bagijn Arend Jan Velsink 3 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

5 Jaarrekening Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

6 Balans Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in. Activa Toelichting 31 december december 2012 Vaste activa Financiële vaste activa Vordering uit hoofde van belastingen Som van de vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Som van de vlottende activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst en volgestort kapitaal Agioreserve Overige reserves 4 ( ) ( ) Onverdeeld resultaat 4 (10.100) Kortlopende schulden Overige schulden Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

7 Winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in. Toelichting Opbrengsten Omzet Kostprijs van de omzet 7 (34.635) (42.324) Bruto-omzetresultaat Kosten organisatie Personeelskosten 8 (42.000) (43.266) Verkoopkosten 9 (905) (1.683) Overige beheerkosten 10 (31.799) (26.919) Som der kosten (74.704) (71.868) Netto-omzetresultaat (15.320) Rentebaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (13.400) Vennootschapsbelasting (2.000) Resultaat ná belasting (10.100) Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

8 Kasstroomoverzicht Alle bedragen zijn in. Toelichting Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belasting (10.100) > veranderingen in werkkapitaal mutatie vordering u.h.v. belastingen 1 (3.300) mutatie kortlopende vorderingen 2 (22) mutatie kortlopende schulden 5 (13.432) (16.754) Kasstroom uit operationele activiteiten (26.854) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten Dividenduitkering ( ) - Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) - Netto kasstroom ( ) Stand liquide middelen begin boekjaar Stand liquide middelen einde boekjaar Mutatie geldmiddelen ( ) Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

9 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in. Algemeen Doelstelling Brand New Day Vermogensbeheer N.V. (Brand New Day VB) statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende aan Hoogoorddreef 15, 1101 BA te Amsterdam is op 13 maart 2009 opgericht en heeft als doel het verrichten van werkzaamheden op het gebied van financiële dienstverlening, waaronder vermogensbeheer. Vergunning De vennootschap beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Fiscale eenheid Vanaf 1 mei 2012 vormt Brand New Day VB een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met als moedermaatschappij Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. Binnen deze fiscale eenheid vallen ook Brand New Day Vermogensopbouw N.V., Brand New Day Levensverzekeringen N.V. en Brand New Day Diensten B.V. Met dezelfde maatschappijen wordt ook een fiscale eenheid voor de omzetbelasting gevormd. overeengekomen. De volgende transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden: Omzet uit beleggingen Doorbelaste personeelskosten (42.000) (42.000) Doorbelaste huisvestingskosten (6.000) (6.000) Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Brand New Day VB zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Groepsverhoudingen Brand New Day VB behoort tot de Brand New Day groep. Aan het hoofd van deze groep staat Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. De jaarrekening van Brand New Day VB is tevens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. Stelselwijzigingen In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. Teksten kunnen zijn aangepast om een beter inzicht in consistentie te verkrijgen. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Verbonden partijen Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Brand New Day VB besteedt een aantal taken, waaronder secretariaat, administratie en IT werkzaamheden, uit aan Brand New Day Diensten B.V. (in 2012 was dit uitbesteed aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V.) Deze taken worden verricht tegen marktconforme tarieven en zijn contractueel Grondslagen van waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat Algemeen De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht ondernemingen en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de reële waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 8 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

10 Financiële vaste activa De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvat de latente belastingvordering. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Omzet Omzet bestaat uit een vaste beheerfee die aan klanten wordt gerekend, alsmede uit instapvergoeding en beheerfee over het voor klanten belegde vermogen. Zowel de vaste beheerfee als de opbrengst uit beleggingen wordt verantwoord vanaf het moment dat de klant het voor haar te beleggen vermogen heeft gestort bij Brand New Day. Kostprijs van de omzet Onder kostprijs van de omzet worden aan klanten vergoede bedragen verantwoord die zijn gerelateerd aan opbrengsten uit het door klanten belegde vermogen. Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Verkoopkosten en algemene beheerkosten Onder verkoopkosten en algemeen beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend tegen het nominale percentage, rekening houdend met fiscale faciliteiten. De voorwaartse verliescompensatie wordt gewaardeerd voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden gecompenseerd. Risico s Prijsrisico Onder prijsrisico worden rente- en kasstroom risico, marktrisico en valutarisico begrepen. -- Rente- en kasstroomrisico Brand New Day VB loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide middelen). Brand 9 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

11 New Day VB heeft geen rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Brand New Day VB risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. -- Marktrisico Omdat Brand New Day VB niet belegt in financiële waarden loopt de vennootschap geen direct marktrisico. -- Valutarisico Brand New Day VB is uitsluitend werkzaam in de Europese Unie. Het valutarisico beperkt zich daarom tot inkoop transacties voor zover die buiten de eurozone zijn verricht. Deze transacties hebben zich niet voorgedaan. Strategisch risico Zoals iedere organisatie kent ook Brand New Day VB risico s die kunnen voorkomen in de bedrijfsvoering. Het strategische risico dat gepaard gaat met het opzetten van nieuwe activiteiten wordt door Brand New Day VB beperkt door nieuwe activiteiten grondig voor te bereiden en nieuwe technologische ontwikkelingen uitgebreid te testen. Operationeel risico Aangezien Brand New Day VB een kleine organisatie is, kent Brand New Day VB ook een operationeel risico op het gebied van kennis en beschikbaarheid van personeel. Dit risico is ondervangen door het uitbesteden van taken. Een aantal werkzaamheden, onder andere op het gebied van ICT, Administratie, Secretariaat en Personeelszaken, zijn uitbesteed aan Brand New Day Diensten B.V. Het (kwaliteits)risico dat in het algemeen kan voortvloeien uit het uitbesteden van activiteiten is slechts zeer beperkt aanwezig omdat de uitbesteding aan verbonden partijen is toevertrouwd. De met de uitbesteding gepaard gaande kosten zijn per kostensoort verantwoord in de winst- en verliesrekening. Kredietrisico Brand New Day VB heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico op vorderingen, waaronder liquiditeiten, is zeer laag, omdat de vorderingen uitstaan bij gerenommeerde tegenpartijen (banken). De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een Investment grade rating hebben. Brand New Day VB heeft geen vorderingen verstrekt aan groepsmaatschappijen, anders dan een kortlopend rekening courant krediet dat maandelijks wordt vereffend. Er zijn geen leningen verstrekt aan aandeelhouders. Liquiditeitsrisico Dankzij de aanwezige direct opneembare liquide middelen is een eventueel liquiditeitsrisico voor Brand New Day VB minimaal te noemen. 10 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

12 Toelichting balans Alle bedragen zijn in. Activa 1. Vorderingen uit hoofde van belastingen De nominale belastingdruk over 2013 bedraagt 20% over de belastbare winst tot een bedrag van (2012: 20%) en 25% (2012: 25%) over het meerdere. De effectieve belastingdruk voor Brand New Day VB is gelijk aan de nominale belastingdruk. De vorderingen uit hoofde van belastingen betreft te vorderen vennootschapsbelasting uit hoofde van verwachte voorwaartse verliesverrekening. Deze verliesverrekening is berekend tegen het huidige nominale Nederlandse belastingtarief. Bij deze berekening is een eventueel te ontvangen rente over deze vordering buiten beschouwing gelaten. Aangezien verwacht wordt dat de vennootschap over het jaar 2014 slechts een beperkt positief resultaat zal kunnen realiseren, is de volledige belastinglatentie gerubriceerd als vordering met een looptijd die langer is dan één jaar. Op basis van de verwachte te behalen resultaten verwacht de directie de verliescompensatie in de toekomst te kunnen realiseren Verliescompensatie Verliescompensatie Verliescompensatie Verliescompensatie Overige vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vordering op Brand New Day Vermogensopbouw N.V Nog te ontvangen beheer fee Nog te ontvangen rente liquide middelen De overige vorderingen hebben een looptijd die korter is dan één jaar. De reële waarde van de vorderingen is gelijk aan de boekwaarde. Over aflossing en zekerheden met betrekking tot de overige vorderingen is niets overeengekomen. Over het gemiddeld saldo op de rekening courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente gerekend, omdat dit saldo kort na het ontstaan wordt vereffend. 3. Liquide middelen De liquide middelen betreffen bij Rabobank aangehouden rekening-courant tegoeden. De long term credit rating (S&P) van Rabobank is ultimo 2013 AA-. Het saldo is direct opeisbaar. Met banken is geen kredietfaciliteit overeengekomen. 11 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

13 Passiva 4. Eigen Vermogen De mutaties in het eigen vermogen gedurende het jaar 2012 zijn als volgt weer te geven: Aantal aandelen Aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Stand per 1 januari 2012 vóór winstbestemming ( ) (44.766) Resultaat voorgaand boekjaar (44.766) Resultaat boekjaar Stand per 31 december 2012 vóór resultaatbestemming ( ) De mutaties in het eigen vermogen gedurende het jaar 2013 zijn als volgt weer te geven: Aantal aandelen Aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Stand per 1 januari 2013 vóór winstbestemming ( ) Resultaat voorgaand boekjaar (6.247) - Resultaat voorgaand boekjaar ( ) - ( ) Resultaat boekjaar (10.100) (10.100) Stand per 31 december 2013 vóór resultaatbestemming ( ) (10.100) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat per 31 december 2013 en 31 december 2012 uit gewone aandelen van nominaal 0,10 waarvan aandelen zijn geplaatst en volgestort. 5. Kortlopende schulden De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden: Te vergoeden omzet aan derden Accountantskosten Schuld aan Brand New Day Houdstermaatschappij N.V Schuld aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Over aflossing en zekerheden met betrekking tot kortlopende schulden is niets overeengekomen. Over het gemiddeld saldo op de rekening courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente gerekend, omdat dit saldo kort na het ontstaan wordt vereffend. Onder Te vergoeden omzet aan derden wordt verantwoord het nog niet uitgekeerde deel van de omzet dat wordt teruggegeven aan klanten. 12 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

14 Toelichting winst- en verliesrekening Alle bedragen zijn in. 6. Omzet Instapvergoedingen Fondsbeheerfee Vermogensbeheer fee Omzet Klanten van Brand New Day VB beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door haar zustermaatschappij Brand New Day Vermogensopbouw N.V. De omzet uit instapvergoedingen en fondsbeheerfee heeft betrekking op het aan Brand New Day VB toekomende deel van de door haar klanten betaalde vergoeding aan het fonds waarin wordt belegd. De vermogensbeheerfee betreft een vaste beheervergoeding die rechtstreeks aan klanten van Brand New Day VB in rekening wordt gebracht. 7. Kostprijs van de omzet Dit betreft omzet uit beleggingen die deels wordt teruggegeven aan klanten van Brand New Day VB. 8. Personeelskosten Deze kosten zijn als volgt te specificeren: Management fee Doorbelaste personeelskosten Per 31 december 2013 heeft Brand New Day VB geen werknemers (2012: 0) in dienst. In het gehele jaar 2013 waren geen (gemiddelde 2012: 0) medewerkers werkzaam in de organisatie. De bezoldiging van de bestuurders van Brand New Day VB vindt plaats via de administratie van Brand New Day Diensten B.V. (in 2012 gebeurde dit door Brand New Day Vermogensopbouw N.V.) In de totale doorbelaste personeelskosten is begrepen de ten laste van Brand New Day VB komende kosten van de bestuurders van de vennootschap voor een bedrag van (2012: ). 9. Verkoopkosten De verkoopkosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Marketing Overig Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

15 10. Overige beheerkosten De overige beheerkosten bestaan uit: Huisvestingskosten Accountantshonoraria Toezichtkosten Algemene kosten Huisvestingskosten bestaan uit door groepsmaatschappij doorbelaste huurkosten van een onroerende zaak. De accountantshonoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door BDO Audit & Assurance B.V. (in 2012 was dit PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.). Onder toezichtkosten vallen alle kosten verband houdende met het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Onder algemene kosten worden die kosten verantwoord die ten laste van het jaar komen en die niet direct aan de geleverde diensten of aan de overige kosten categorieën zijn toe te rekenen. 11. Rentebaten en -lasten De rentebaten bestaan volledig uit op spaarrekening uitgezette liquide middelen. Er zijn in zowel 2012 als 2013 geen rentelasten. 12. Vennootschapsbelasting De nominale belastingdruk over 2013 bedraagt 20% (2012: 20%) over de belastbare winst tot een bedrag van en 25% (2012: 25%) over het meerdere. De effectieve belastingdruk voor Brand New Day VB is gelijk aan de nominale belastingdruk. De te vorderen vennootschapsbelasting heeft betrekking op resultaten die door Brand New Day VB zijn behaald. Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid Vanaf 1 mei 2012 vormt Brand New Day VB een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met als moedermaatschappij Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn vennootschappen bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Amsterdam, 17 april 2014 De directie K.J. Bagijn Arend Jan Velsink 14 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

16 Overige gegevens Resultaatbestemming Statutaire bepaling inzake het resultaat (art. 17 van de statuten) 1. De winst staat ter vrije beschikking aan de algemene vergadering. 2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering bestemde winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Aandelen waarop krachtens het in artikel 13 lid 6 van de statuten bepaalde geen stem kan worden uitgebracht, tellen bij de winstuitkering niet mee, tenzij op de aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht was gevestigd voordat het stemrecht kwam te vervallen. 4. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zal geschieden. 5. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor een eerdere datum bepaalt. 6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar. 7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Voorstel resultaatbestemming De directie stelt voor om het over 2013 behaalde negatieve resultaat van te onttrekken aan de Overige reserve. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen voor de jaarrekening over het jaar 2013 van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijden van dit verslag. 15 Jaarverslag Brand New Day Vermogensbeheer NV

17 Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BDO Audit & Assurance B.V. K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam Nederland CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: de Algemene Vergadering en de directie van Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Brand New Day Vermogensbeheer N.V. te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met de Wet op het financieel toezicht. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Brand New Day Vermogensbeheer N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden.

18 Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BDO Audit & Assurance B.V. K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam Nederland Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amstelveen, 17 april 2014 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze, O. van Agthoven RA Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden.

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV

Jaarverslag 2009. Brand New Day Vermogensbeheer NV Jaarverslag 2009 Brand New Day Vermogensbeheer NV Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 3-4 Winst- en verliesrekening over de periode 13 maart 2009 tot en met 31 december 2009

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V.

ThinkCapital Asset Management B.V. Publicatieverslag 2012 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2012 6 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie