Presentatie concept convenant: Brandveiligheid in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie concept convenant: Brandveiligheid in de zorg"

Transcriptie

1 Namens het Preventienetwerk Brandveiligheid willen we u als bestuurder uitnodigen voor: Presentatie concept convenant: Brandveiligheid in de zorg 9 mei , Locatie: De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam Aanleiding: In augustus 2013 is met bestuurders (olv Rob van Dam), de Brandweer Amsterdam Amstelland en Jan van Egmond van VWS afgesproken om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om met alle zorginstellingen in Amsterdam te komen tot een hoger maatschappelijk verantwoord niveau van brandveiligheid in de regio Groot Amsterdam. Dit onder andere naar aanleiding van de vraag over de minimale ruimte in het Bouwbesluit en het toewerken naar een risico gestuurde omgeving via risicoprofielen. Op dit moment wordt door een aantal inhoudsdeskundigen van verschillende organisaties hard gewerkt aan het inhoudelijk vormgeven van een convenant. De Brandweer Amsterdam-Amstelland zit hierbij als adviseur aan tafel. In mei is het concept convenant af. Doel convenant: Het concept convenant heeft als doel een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid te behalen in zorginstellingen in de regio Groot Amsterdam. Uitgangspunt is het toewerken naar drie niveaus (brons, zilver, goud) van brandveiligheid, waarbij brons van het wettelijke niveau uitgaat. Na tekenen van het convenant krijgen zorginstellingen de ruimte om aan het voorgestelde niveau te voldoen. Doel bijeenkomst: Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over de inhoud van het convenant en u mee te nemen in de achterliggende gedachten. Daarnaast is het doel te verkennen of u als organisatie geïnteresseerd bent in deelname en wat daar eventueel nog voor zou moeten gebeuren. Voor wie is deze bijeenkomst: Deze bijeenkomst is bedoelt voor de bestuurders van alle zorginstellingen in de regio groot Amsterdam en één of twee inhoudelijk deskundigen van zijn/haar organisatie. Meer informatie: In de bijlage van deze mail is een uitgebreide toelichting te vinden van het traject tot nu toe. Voor vragen kunt u contact opnemen met Christèle Warmerdam en Félice de Charro ( Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen bij het opstellen van het convenant* Félice de Charro, Christèle Warmerdam en Linda van de Poll

2 * Participanten werkgroep innovatiedenktank: opstellers van het Concept Convenant Naam Functie Organisatie Ton van der Horst Manager Bouw & Beheer / Voorzitter werkgroep innovatie denktank Zonnehuisgroep Amstelland Jan van Haaster Hoofd BHV en Veiligheid/ Voorzitter preventienetwerk brandveiligheid HVO-Querido Aad Groen Coördinator Brandveiligheid AMC Wim Claessen Teamleider Huisvesting Amstelring Reinout de Vries Adviseur Veiligheid Arkin Cyril Harkisoon Coördinator brandveiligheid AVL-NKI Servicediensten / KAM Kees van Hesteren Vakspecialist services BovenIJ Ziekenhuis Janna Pekarova Beleidsmedewerker Kwaliteit, Arbo, Milieu & Veiligheid Cordaan Jaap van Hilst Stafafdeling onroerend goed Ons Tweede Thuis Jack Smit Hoger veiligheidskundige HRM, arbo & VU/ VUmc milieu Goos de Jong Hoger veiligheidskundige HRM, arbo & milieu VU/ VUmc Annemiek Dorland Senior adviseur Brandveilig Leven Brandweer Amsterdam-Amstelland Ron Galesloot Senior Adviseur Proactie en Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandveiligheidsadviseur Frans de Wit Senior adviseur Brandweer Amsterdam-Amstelland Ron Beij Senior adviseur/hovd Brandweer Amsterdam-Amstelland Marianne Spitz Senior juridisch adviseur Brandweer Amsterdam-Amstelland Félice de Charro Beleidsmedewerker SIGRA Christèle Warmerdam Programmaleider Cure SIGRA

3 Aan: Bestuurders van Amsterdamse Zorginstellingen Amsterdam, 21 februari 2014 Kenmerk: xxxx/fc/pp/mr Projectnummer: Betreft: Ontwikkelingen brandveiligheid en uitnodiging informatie bijeenkomst 9 mei Geachte bestuurder, Op 28 augustus 2013 is met bestuurders (olv Rob van Dam), de Brandweer Amsterdam Amstelland en Jan van Egmond van VWS afgesproken om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om met alle zorginstellingen in regio Groot Amsterdam te komen tot een hoger maatschappelijk verantwoord niveau van brandveiligheid. In deze brief schetsen we kort waarom vanuit SIGRA brandveiligheid in de zorg een aandachtspunt is en welke acties tot nu toe zijn ondernomen. Noodzaak verbeteren brandveiligheidsniveau in de zorg In december 2011 hebben vier Rijksinspecties het rapport Brandveiligheid van Zorginstellingen uitgebracht. Het rapport geeft aan dat de brandveiligheid van veel zorginstellingen nog steeds ernstig tekort schiet. Ten aanzien van de onderzoeken in 2003 en 2007 is er geen of weinig verbetering. In 30% van de gevallen moest zelfs acuut worden opgetreden tegen brandgevaarlijke situaties. Deze constatering geeft aan dat ondanks alle inspanningen die in het laatste decennium in de brandveiligheid van zorginstellingen zijn gestopt, het resultaat nagenoeg nihil is. Ook blijkt dat de ontwikkelde instrumenten voor het Actieprogramma Brandveiligheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007) vooralsnog weinig effect sorteren. De conclusies uit het rapport Brandveiligheid van Zorginstellingen (2011) zijn: De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. De gebruiksvoorschriften worden redelijk goed nageleefd. De bedrijfshulpverlening is lang niet overal op orde. De meeste zorginstellingen beschikken over geïmplementeerd brandveiligheidsbeleid. Dat beleid is echter vaak onvoldoend geborgd. Het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers in de zorg is vaak onvoldoende. Leden van de Raad van Bestuur en directieleden geven te weinig sturing op het gebied van de brandveiligheid van zorginstellingen. Er wordt te weinig gedaan aan voorlichting over brandveiligheid aan patiënten en cliënten. Het gemeentelijk toezicht schiet tekort. Het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is versnipperd, niet transparant en op onderdelen onvolledig.

4 Voldoen aan regelgeving brandveiligheid (Brand bij Rivierduinen) In 2011 is er een dodelijke brand bij GGZ Rivierduinen geweest. Deze instelling voldeed aan alle wet en regelgeving. Ondanks dat leidde dit niet tot het gewenste brandveiligheidsniveau. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft hieruit conclusies getrokken o.a. dat de brandveiligheidsmaatregelen niet goed afgestemd worden op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten en dat deze maatregelen niet in onderlinge samenhang worden bekeken. Daarnaast bevelen de gezamenlijke rijksinspecties in hun onderzoek naar brandveiligheid in de zorg aan dat bij grotere zorginstellingen één persoon verantwoordelijk voor de brandveiligheid moet worden gemaakt en dat bestuurders van zorginstellingen op het gebied van brandveiligheid meer sturing moeten geven aan de organisatie. Verder deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de brancheorganisaties voor zorginstelling naar aanleiding van de brand bij Rivierduinen de volgende aanbevelingen: Stimuleer zorginstellingen bij het opzetten van een brandveiligheidsbeleid waarin beheersmaatregelen op basis van een systematische risico-analyse op de verschillende gebieden (bouwkundig, organisatorisch, technisch en inventaris), periodiek in onderlinge samenhang worden bezien en worden afgestemd op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten. Zorg voor uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van normen en help de instellingen bij het maken van realistische scenario s Zorg voor uitwerking van het centrale begrip zelfredzaamheid en stimuleer dat dit begrip op uniforme wijze wordt vertaald en verankerd in het brandveiligheidsbeleid van zorginstellingen Ook deed de raad aanbevelingen aan de ministers van BZK, SZW, LenM en WWS en aan de VNG: Zorg voor samenhang in het beleid en toezicht op brandveiligheid Stimuleer de branche om de risico s die verbonden zijn aan de mate van zelfredzaamheid van patiënten/bewoners te vertalen naar concreet te nemen maatregelen in het brandveiligheidsbeleid. Evalueer deze aanpak in Voornemen om gezamenlijk de brandveiligheid in de regio groot Amsterdam te verbeteren; stappen tot nu toe Preventienetwerk brandveiligheid Naar aanleiding van bovenstaande aanbevelingen is door SIGRA en de Brandweer Amsterdam Amstelland in 2012 het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid opgericht. Het doel van het preventienetwerk is de brandveiligheid in zorginstellingen in de regio Groot Amsterdam naar een hoger niveau van brandveiligheid te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door kennis en ervaringen te delen en gezamenlijk projecten op te pakken. Brandweer Amsterdam Amstelland zit in het preventienetwerk als adviseur aan tafel. Daarnaast zijn andere keten- en netwerkpartners betrokken, zoals de gemeenten, GHOR, woningbouwcorporaties en VWS. Bestuurlijk overleg met VWS In het bestuurlijk overleg van 28 augustus 2013 met VWS, onder leiding van Rob van Dam, is afgesproken om te onderzoeken of er voor brandveiligheid een convenant opgesteld kan worden, dat vergelijkbaar is met het duurzaamheidsconvenant voor milieu, waaraan zowel de care en cure deelnemen.

5 Werkgroep Innovatiedenktank In vervolg hierop is besloten een werkgroep Innovatie Denktank Brandveiligheid 1 op te richten om een concreet voorstel uit te werken voor een brandveiligheidsconvenant, gericht op maximale risicoreductie. De leden van deze werkgroep zijn inhoudelijk deskundig op het gebied van brandveiligheid, en een deel is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het milieu convenant. Stand van zaken ontwikkeling Convenant Brandveiligheid Momenteel wordt er hard gewerkt aan een concept convenant voor Brandveiligheid, waarin zowel Care en Cure kunnen deelnemen. Conform het milieu convenant zal er ook gewerkt worden met een brons (+), zilver (++) en goud (+++) niveau, waarbij het minimale niveau (tevens basisniveau) wet- en regelgeving is. Dit is zowel op risicomanagement als op risicobewustzijn uitgewerkt. Brons/ zilver is meer de organisatie op het gebouw aanpassen en goud is het gebouw op de organisatie aansluiten. Dit houdt tevens in dat bij brons van een groter restrisico sprake is dan bij goud. In de bijlage van deze brief is het raamwerk voor brons, zilver en goud toegevoegd. Vervolgstappen Het concept convenant wordt op dit moment nog nader vorm gegeven door de inhoudsdeskundigen. De komende maanden worden gebruikt om het concept convenant met diverse netwerkpartners in de zorg en de bevoegde organen te bespreken, en eventueel aan te vullen. Het concept convenant wordt aankomende periode aan de daarin geïnteresseerde bestuurders voorgelegd. Als er behoefte is om hierover binnen de organisatie van gedachten te wisselen, horen wij dat graag. Het voorstel is om 9 mei 2014 van 9.00 uur tot uur een bestuurlijke bijeenkomst te beleggen waarin het concept convenant wordt toegelicht. Daarnaast hopen we dat een aantal bestuurders van zorginstellingen aan kunnen geven of zij wel of niet willen deelnemen aan het convenant, dan wel horen wat er nog nodig is om deel te nemen. Wat zijn de voordelen van deelname aan het convenant: Mogelijkheid tot het genereren van positieve media aandacht. Landelijk zichtbaar voorop lopen in de richting die vanuit VWS en koepels wordt ingezet. Een structureel inzicht hebben in de risico s van de organisatie, de te nemen maatregelen en bijbehorende kosten om te voldoen aan brons (uitgaande van huidige wet en regelgeving), zilver of goud. Deelname aan het convenant geeft bewegingsvrijheid om gefaseerd in de tijd passende maatregelen te nemen om de brandveiligheid te verbeteren. Inzicht in alle brandveiligheidsverplichtingen en inzicht in waar de verantwoordelijkheden liggen binnen de organisatie. Als bestuurder expliciet de verantwoordelijkheid nemen voor de brandveiligheid in de eigen organisatie. Het brandveiligheidsbewustzijn in alle lagen van de organisatie borgen. 1 De werkgroep Innovatiedenktank : Zonnehuisgroep Amstelland, VUmc, AMC, Cordaan, BovenIJ ziekenhuis, Arkin, Amstelring, AVL-NKI, HVO-Querido, Ons Tweede Thuis, SIGRA en Brandweer Amsterdam-Amstelland.

6 Vaste evaluatiemomenten en risico-inventarisaties. Brandveiligheid wordt aan het begin van het bouwproces al meegenomen. Gezamenlijk opereren op het gebied van brandveiligheid leidt onder andere tot schaalvoordelen op het gebied van inkoop en kennisdeling. We hopen dat u op deze manier op de hoogte bent van de voortgang en 9 mei 2014 in uw agenda heeft gezet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Christèle Warmerdam en Félice de Charro ( Met vriendelijke groet, mede namens het gehele Preventienetwerk Brandveiligheid in de Zorg, de werkgroep Innovatiedenktank en de adviserende leden van de Brandweer Amsterdam Amstelland. Christèle Warmerdam, Linda van de Poll en Félice de Charro

7 Bijlage: Eerste aanzet concept convenant brandveiligheid Doel Het doel is het verbeteren van de brandveiligheid in zorginstellingen (Cure en Care) in de regio Amsterdam met als resultaat een blijvend bedrijfsmaatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid. Per niveau, brons, zilver en goud zijn de criteria in aparte overzichten weergegeven (zie bijlage 1). In deze oplopende reeks is de bedrijfscultuur van repressief naar pro-actief, met voor zilver de tussenfase preventief, meegenomen. Gebruikte afkortingen BIO LTHP MJOP PvA RI&E ALARP Bouwkundig, installatief en organisatorisch Langetermijn huisvestingsplan Meerjarenonderhoudsplan Plan van aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie As low as reasonably possible

8 Toetscriteria brons, zilver en goud. Items Niveau Gebouwaanpassing aan de organisatie BRONS Wetgeving Bouwbesluit 2012 (bouwkundig) Voldoen aan eisen bestaande bouw. Bij verbouwingen/renovatie die de grootte van een brandcompartiment van 500 of 1000 m 2 overstijgen worden de nieuwbouweisen toegepast. In het kader van veilig vluchten wordt het nieuwbouwniveau toegepast: loopafstanden max. 30 m en horizontaal vluchten twee brandcompartimenten verder. Advies: start in de initiatiefase voor nieuwbouwplannen een overleg met de brandweer in het kader van toekomstbestendig bouwen. Brandveiligheidsinstallatie Aantoonbare werking en onderhoud van de installatie(s). Bij vervanging van de installaties dienen deze gecertificeerd te zijn. Arbo-wet Hebben van een RI&E en bijbehorend PvA Arbo-wet BHV (organisatorisch) Art. 15 BHV-taken BHV-plan gedifferentieerd naar dag, avond, nacht en weekendsituatie. Hierin is tevens aangegeven of gefaseerd ontruimen bij een automatische brandmelding tot de mogelijkheden behoord. Organisatie Beheerssysteem Standaard onderhoudsplan om het minimumniveau te handhaven. Beleid Vaststellen van het brandveiligheidsbeleid, jaarlijks het brandveiligheid opnemen in het sociaal jaarverslag. Gedrag Gerichte voorlichting (basis voorlichtingspakket: op juiste wijze intern alarmeren) Bedrijfscultuur Niveau op basis van repressie. Toetsing Basis interne toetsing (nog vaststellen welke methodiek gebruikt kan worden (bijv. Firefish)

9 Items Niveau Organisatie aanpassen aan het gebouw ZILVER Wetgeving Bouwbesluit 2012 (bouwkundig) Voldoen aan eisen nieuwbouwniveau. Toepassen gelijkwaardigheidprincipe voor bijv. - Sprinklerinstallatie; - Dynamische brandscheidingen; - Afsluiten van (med.)zuurstof lokaal buiten het toepassingsgebied; - Waterleidingsprinklers in risicovolle ruimten; - Blusbom of blusspuitbus. Herkenbaar maken van brandwerende scheidingen Bij vervanging van inventaris de brandvertragendheid als beoordelingscriterium meenemen in de besluitvorming. Brandveiligheidsinstallatie Op juiste wijze in- en extern alarmeren. Arbo-wet Geactualiseerde RI&E/PvA Arbo-wet BHV (organisatorisch) Inrichting BHV-organisatie op basis van een scenarioanalyse. Toepassen van snelle effectieve oplossingen volgens ALARP-principe. Organisatie Beheerssysteem MJOP incl. begroting van de financiële middelen Beleid Lange termijn visie/ambitie BIO, Toepassen van een uitvalcompensatieplan (wat als iets uitvalt, inclusief borging). Brandveiligheid-issues maken onderdeel uit van overdrachten in continudiensten. Brandveiligheid is vast onderdeel van het bedrijfsjaarplan. Gedrag Bewustwording medewerkers (voorlichtingspakket +) Bedrijfscultuur Niveau op basis van preventie. Toetsing Jaarlijkse Interne audit en externe audit. Frequentie van de externe audit afhankelijk van het vorige rapport. Hoe minder tekortkomingen hoe lager de frequentie van de externe audit. De organisatie is op ieder moment inspectie ready!

10 Items Niveau Optimale balans organisatie en gebouw Wetgeving Bouwbesluit 2012 (bouwkundig) GOUD Organisatie is dusdanig stabiel dat ongewenste gebeurtenissen geen invloed hebben op het veiligheidsniveau en continuïteit van die organisatie. Brandveiligheidsinstallatie Arbo-wet Geen extra eisen t.o.v. zilver Arbo-wet BHV Geen extra eisen t.o.v. zilver (organisatorisch) Organisatie Beheerssysteem Brandveiligheidniveau is als redundant uitgevoerd. Beleid Sturing op een robuuste brandveiligheidorganisatie Gedrag Hoge mate van brandveiligheid bewustzijn bij elke medewerker en derden. Bedrijfscultuur Het niveau is gebaseerd op pro-actie. Toetsing Interne audit cyclus met borging door externe audit. Frequentie externe audit afhankelijk van resultaten (hoe beter hoe lager)

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen De aanbevelingen van de inspecties nemen wij zonder uitzondering over. Wel kiezen wij bij een paar aanbevelingen voor een iets andere uitwerking in de

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers,

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Geachte mevrouw Schippers, Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon (030) 273 97 26 www.brancheorganisatieszorg.nl

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR WONEN, WIJKEN EN INTE- GRATIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE START?

KLAAR VOOR DE START? KLAAR VOOR DE START? Een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in B4-gemeenten Een Rekenkameronderzoek in opdracht van: Rekenkamer Breda Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Ad 1. Actieprogramma Brandveiligheid

Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Ad 1. Actieprogramma Brandveiligheid Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Veel partijen werken samen aan de brandveiligheid in ons land. Gezien de veelheid aan activiteiten vanuit een breed spectrum is er voor gekozen om deze bijlage

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Brandveiligheid in de langdurige zorg

Brandveiligheid in de langdurige zorg Brandveiligheid in de langdurige zorg September 2014 Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid randveiligeid in de angdurige org ActiZ is een ondernemende branchevereniging die

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Project inrichten leeragentschap

Project inrichten leeragentschap Programma verbeteren lerend vermogen Brandweer Project inrichten leeragentschap Versie 2.0 Van leeragentschap naar leerarena Van Don Quichot naar gedeelde verantwoordelijkheid 1 Inleiding In deze nota

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Amsterdam, 14 oktober 2009 In opdracht van het Verbond van Verzekeraars Brandveiligheid: wie doet wat, hoe en waarom? Marcel van den Berg Kieja Janssen Bert

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie