JAARverslag Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus AC s-hertogenbosch Bezoekadres Vlijmenseweg GW s-hertogenbosch Telefoon: Opleidingeninfolijn: Website: Facebook: Twitter: Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden in deze uitgave. Reproductie van dit document zonder toestemming van het College van Bestuur van het Koning Willem I College is niet toegestaan anders dan in zijn volledige vorm. Koning Willem I College s-hertogenbosch

3 5 Voorwoord Met trots presenteren we het jaarverslag Een jaar waarin de balans is opgemaakt van het actieplan Focus op Vakmanschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het strategisch meerjarenplan Op expeditie naar mbo 15 van het Koning Willem I College. Bijna alle opdrachten die daaruit voortkwamen zijn gerealiseerd. Daarover leest u meer in dit jaarverslag. Tevens zijn actuele landelijke en regionale ontwikkelingen in kaart gebracht. Op basis daarvan heeft het College van Bestuur een notitie opgesteld om de koers voor te bepalen. Deze is besproken met de directeuren van afdelingen, diensten en projectbureaus, met de ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. Op basis van de input en feedback is de notitie verder uitgewerkt tot een nieuw meerjarenplan. In de zomer van 2014 is het nieuwe meerjarenplan Richting 2018 vastgesteld. Dit meerjarenplan bouwt voort op het strategische expeditieplan en het bijbehorende tactische en operationele koersboek. Aan de daarin verwoorde missie, visie, kernwaarden en uitgangspunten blijven we als Koning Willem I College trouw. Wel zijn er nieuwe ontwikkelingen en nieuwe opdrachten waar het college de komende jaren rekening mee moet houden. Die worden in het meerjarenplan toegelicht en vertaald naar een nieuw actieplan voor de komende vier jaar, dat vervolgens zijn beslag dient te krijgen in de jaarplannen van de onderwijsafdelingen, diensten en projectbureaus. Het jaar 2014 stond daarnaast in het teken van de basis op orde en de lat omhoog. Er zijn stevige verbeteracties in gang gezet om weer te voldoen aan alle kwaliteitsgebieden uit het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Het Koning Willem I College wil immers ook in de komende jaren het beste grote roc van Nederland blijven. Het College van Bestuur heeft daarom voor de focus gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen, het verbeteren van de bpv-begeleiding en professionalisering. Het College van Bestuur spreekt zijn waardering uit richting alle medewerkers voor de enorme inzet die in 2014 is geleverd en spreekt het volste vertrouwen uit dat die inzet zal bijdragen aan het verwezenlijken van de ambities uit het nieuwe meerjarenplan, zodat het Koning Willem I College ook in de komende jaren het motto gewoon een goede school kan blijven waarmaken. Mevrouw drs. Jeanette Noordijk, voorzitter College van Bestuur De heer drs. Cor van Gerven, lid College van Bestuur s-hertogenbosch, mei 2015 Verklaring Als bevoegd gezag van het Koning Willem I College verklaart het College van Bestuur dat al zijn (beroeps)opleidingen voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen.

4 6 7 Leeswijzer Inhoudsopgave Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Koning Willem I College. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument voor allen die betrokken zijn bij het college. Dat zijn in willekeurige volgorde: studenten en hun ouders of partners personeelsleden bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties toeleveranciers: de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio s-hertogenbosch afnemers: hogescholen die onze gediplomeerde studenten inschrijven collega-roc s, -aoc s, -vakscholen regionale en lokale overheden toezichthoudende instanties: ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Rijksaccountant overige geïnteresseerden. In dit jaarverslag verantwoordt het College van Bestuur zich voor zijn beleid en de resultaten die zijn behaald. De verantwoording is in lijn met de wettelijke richtlijnen zoals neergelegd in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van november De verslaglegging is opgesteld op collegeniveau, op basis van de input van afdelingen, diensten en projectbureaus. De wijze van verslaglegging sluit aan op het organisatiemodel waarbij kritische bedrijfsprocessen centraal worden aangestuurd en de diverse organisatieonderdelen in lijn hiermee op decentraal niveau opereren. Deel A handelt over de wijze waarop het Koning Willem I College georganiseerd is. In dit deel vindt u algemene informatie over de organisatie, het verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht, het verslag van de ondernemingsraad en het verslag van de studentenraad. In deel B legt het College van Bestuur verantwoording af over het verslagjaar In dit deel worden de kerngegevens van het Koning Willem I College nader toegelicht, met daarin aandacht voor de speerpunten van bedrijfsvoering, onderwijsbeleid, werkgeverschap en (regionale) samenwerking. Het hoofdstuk Financiën bevat, in lijn met de jaarrekening, een beknopt overzicht van het financieel beleid en de financiële resultaten over meerdere jaren. De volledige jaarrekening, als onderdeel van het geïntegreerd jaardocument, wordt afzonderlijk in een kleinere oplage verspreid. Geïnteresseerden kunnen de jaarrekening inzien op In de bijlagen in deel C treft u de verantwoordingen aan betreffende de notitie Helderheid en de ingezette middelen voor taal en rekenen, evenals een verslag van Jenaplanschool Antonius Abt, een overzicht van de locaties die het Koning Willem I College in gebruik heeft en een overzicht met relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur. Dit jaarverslag is voor iedereen beschikbaar op als pdf-bestand. Wellicht wilt u reageren op dit jaarverslag. Uw reactie kunt u sturen ter attentie van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, Postbus 122, 5201 AC s-hertogenbosch of naar het algemene adres: Jaar in Beeld: 2014 Neem eens een kijkje op voor een overzicht van alle activiteiten van het Koning Willem I College. In Jaar in Beeld staan berichten, foto s en filmpjes van activiteiten die op de afdelingen en diensten hebben plaatsgevonden in Tevens staat daar de pdf-versie van het jaarverslag en de jaarrekening. Klik op een hoofdstuk om naar de bewuste pagina te gaan Een klik op de regel onderin de pagina brengt u terug naar deze inhoudsopgave. Voorwoord 5 Leeswijzer 6 A. BESTUUR EN ORGANISATIE 8 1. Organisatie 8 2. Verslag van de Raad van Toezicht Medezeggenschap 14 B. BESTUURSVERSLAG Beleid en strategie Bedrijfsvoering Onderwijs Studenten Medewerkers Samenwerking Financiën Continuïteitsparagraaf 64 C. BIJLAGEN 80 Bijlage I. Locaties 81 Bijlage IIa. Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht 82 Bijlage IIb. Relevante nevenfuncties leden College van Bestuur 83 Bijlage III. Jenaplanschool Antonius Abt 84 Bijlage IV. Verantwoording taal en rekenen 86 Bijlage V. Notitie Helderheid 88 Verklarende woordenlijst 92

5 8 9 A. BESTUUR EN ORGANISATIE 1. Organisatie De Koning Willem I College-organisatie is zo ingericht dat het college zich aan belanghebbenden en community kan presenteren als één organisatie, met één onderwijsvisie, één personeels-, financieel-, facilitair- en technologiebeleid en één systeem van kwaliteitszorg. Dit maakt het mogelijk een sterke identiteit te creëren, waardoor iedereen in het dagelijkse werk vanuit dezelfde strategische visie bijdraagt aan de meerjarendoelstellingen en ambities van de organisatie. In dialoog met studenten, medewerkers en vertegenwoordigers uit het beroepsleven heeft het Koning Willem I College de visie, missie en kernwaarden geformuleerd in krachtige, betekenisvolle oneliners, die ook internationaal gezien herkenbaar en aansprekend zijn. 1.1 Missie De missie van het Koning Willem I College is: het succes van de student is de reden van ons bestaan. Iedereen heeft recht op een goede opleiding. Een opleiding waarmee jonge mensen ambities kunnen waarmaken en talenten benutten. Zodat ze kunnen groeien en sterk genoeg zijn om hun eigen toekomst vorm te geven. De maatschappij heeft goed opgeleide mensen nodig, die prima functioneren en actief - met kennis en kunde - hun bijdrage leveren aan de samenleving. Hier ligt de verantwoordelijkheid van het Koning Willem I College: we vinden dat we er alles aan moeten doen om een student de best mogelijke opleiding te geven. Voor de student zelf, maar ook voor de maatschappij. Het Koning Willem I College bouwt dus actief mee aan een toekomst waarin iedereen een volwaardig en gerespecteerd lid van de samenleving is. Dat doen we door excellent onderwijs aan te bieden dat recht doet aan individuele talenten. Onderwijs dat studenten alle kansen geeft voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. En waarmee ze alle kansen hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 1.2 Visie We willen ons doel bereiken door gewoon een goede school te zijn. Een goede school waar studenten eigentijds en levensecht leren in krachtige, veilige leeromgevingen. Een student op het Koning Willem I College mag rekenen op kleinschalig, boeiend en uitdagend onderwijs en een goede begeleiding door inspirerende en beroepsbekwame leraren, die graag hun vakkennis met de studenten delen. In een duidelijke structuur met veel aandacht voor kennis, vaardigheden en houding. Een goede school gericht op succeservaringen, maar waar studenten zich ook kwetsbaar mogen opstellen en fouten mogen maken, als onderdeel van het leerproces. Want ook van fouten leer je. 1.3 Kernwaarden De kernwaarden leggen de ziel bloot van het Koning Willem I College. Ze vormen de basisprincipes van de visie van het college en zijn de fundamenten van ons doen en laten. Wij zijn een community college We zijn een gemeenschap van lerenden, delen principes, waarden en normen en dragen een brede maatschappelijke visie uit die de gemeenschap ten goede komt. Dit wordt benadrukt door ons duurzaamheidsbeleid en onze speciale activiteiten in en voor de community. Wij spreken alle talenten aan Iedereen beschikt over waardevolle talenten. We ontwikkelen deze op basis van de leerderskenmerken en meervoudige intelligentie van de studenten. Wij voeden creatief denken Dit doen we door de ontwikkeling van denkvaardigheden waarbij creativiteit, meervoudige intelligentie en de nieuwste inzichten op het gebied van breinleren een belangrijke rol spelen. Wij verleggen grenzen De lat kan in het onderwijs nooit hoog genoeg liggen. We zoeken daarom steeds weer de (internationale) grenzen op om onze studenten het beste te bieden. Zo kan de student zich optimaal ontplooien en het beste uit zichzelf halen. Wij gaan voor een betere wereld We zijn een UNESCO-school: we geloven in een duurzame, betere wereld. We tonen respect voor alles wat leeft op onze planeet. Onze basis is: respect voor de mens, religies, achtergronden en geaardheid. 1.4 Organisatiestructuur Het bevoegd gezag van het Koning Willem I College is het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. In 2014 telde het Koning Willem I College tweeëntwintig onderwijsafdelingen, één faciliterende afdeling (Talenacademie), twee educatie-afdelingen ((jong)volwassenenonderwijs) en één bbo-afdeling (voor doven en slechthorenden). Uitgangspunt is dat de afdelingen zelf integraal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. Zij worden daarbij ondersteund door negen diensten en drie projectbureaus. De diensten helpen de onderwijsafdelingen bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en monitoren of de kaders die centraal door het College van Bestuur zijn vastgesteld door de onderwijsafdelingen worden gerealiseerd. Eind 2014 beschikte het Koning Willem I College over tien locaties. Een overzicht van de verschillende locaties van het Koning Willem I College is opgenomen in bijlage I. Juridische structuur Het Koning Willem I College (04FD) heeft de juridische structuur van een stichting. Het College van Bestuur is tevens het bestuur van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum s-hertogenbosch. Onder de stichting vallen verder: Educatiestichting (een groepsmaatschappij) 24ZW BBO De Schalm (een aparte voorziening voor auditief beperkte studenten) 04DZ Jenaplanschool Antonius Abt (primair onderwijs) De Raad van Toezicht is toezichthouder van de stichting. Leden Raad van Toezicht De heer drs. G.C.M. Mol, voorzitter Mevrouw mr. P.P.M. van Reijsen, secretaris Mevrouw J.M.F. van der Beek De heer drs. A.J. de Bruin RA De heer mr. W.J.J. Louwers AA De heer ir. G.J.P. van Oosten De heer prof. dr. W.J.M. Spaan Leden College van Bestuur Mevrouw drs. J. Noordijk, voorzitter De heer drs. C. van Gerven De relevante nevenfuncties van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn opgenomen in bijlage II.

6 10 11 Organogram Koning Willem I College Organogram op groepsniveau Raad van Toezicht Groep Koning Willem I College College van bestuur Stichting Regionaal Onderwijscentrum Ondernemingsraad Ondersteuning CvB Studentenraad Governance & Control Koning Willem I College Educatiestichting Diensten Afdelingen Projectbureaus BBO De Schalm Academie voor Teaching & Learning Examinering Facilitair Bedrijf Financiële Zaken Human Resource Management Informatiemanagement IT Force PR & Communicatie Studenten Succes Centrum Academie Geüniformeerde Beroepen Academie voor Media, Art & Performance Assistenten Gezondheidszorg Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign Finance, Banking & Insurance Funderend Beroeps Onderwijs High Tech Metalektro ICT-Academie International Business Studies Kind & Educatie Kort Middelbaar Vak Onderwijs Lifestyle Marketing & Communicatie Middelbare Horeca School Middelbare Techniek School Mobiliteit & Logistiek Ondernemersacademie Opleidingscentrum Schoenen-, Lederwaren en Orthopedie Sociaal Maatschappelijke Studies Sportacademie Toerisme & Recreatie Verpleging & Verzorging Faciliterende afdelingen Talenacademie Educatie-afdelingen Educatie Vavo-College BBO-afdelingen BBO De Schalm Primair onderwijs Jenaplanschool Antonius Abt (Inter)nationale Projecten De Bono Expertisecentrum Projectbureau J4 Jenaplanschool Antonius Abt

7 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht huldigt het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt Goed bestuur zoals gedefinieerd in de Branchecode goed bestuur in het mbo die per 1 augustus 2014 in werking is getreden. De Raad van Toezicht werkt vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten en het Bestuursreglement Stichting Regionaal Onderwijs Centrum s-hertogenbosch. De raad is tevens toezichthouder van de Jenaplanschool Antonius Abt; in lijn hiermee is het College van Bestuur van Koning Willem I College tevens College van Bestuur van Antonius Abt. De raad werkt vanuit zijn rol als toezichthouder van Antonius Abt in lijn met de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Zie bijlage III voor meer informatie over Jenaplanschool Antonius Abt. 2.1 Commissies Vanuit de raad fungeerden in 2014 vier (gemandateerde) bestuurscommissies: Agendacommissie, Commissie Huisvesting, Auditcommissie Financiën en Remuneratiecommissie. In genoemde commissies hebben leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en directeuren van ondersteunende diensten zitting op basis van hun expertise. Deze commissies bereiden besluiten van de Raad van Toezicht voor en dienen als klankbord voor het College van Bestuur. In 2014 stonden bij de Commissie Huisvesting onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: stand van zaken huisvesting , huisvestingsplan , calamiteitenplan, begroting huisvesting 2015 en meerjarenbegroting huisvesting En bij de Auditcommissie Financiën onder meer het jaarplan van de dienst Financiële Zaken, de aanpak van bedrijfsmatige processen (BPM), het geïntegreerd jaardocument, de bevindingen van de accountant, de voortgang van de aanbevelingen in de managementletter, het treasury statuut en de Benchmark mbo. 2.2 Overleg Maandelijks overleggen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur informeel over beleidskwesties. De voltallige Raad van Toezicht voerde in 2014 vier maal overleg met het College van Bestuur over onder andere de volgende strategische beleidszaken: het actieplan Focus op Vakmanschap vanuit het ministerie van OCW en het hierop anticiperende plan van aanpak Op koers naar mbo 15, het meerjarenplan , de voortgang naar aanleiding van de bevindingen door de Inspectie van het Onderwijs, de Branchecode goed bestuur, de In Control Scan, financiën, bouw en huisvesting. Elke vergadering start met een wisselend actueel thema, veelal verzorgd door medewerkers van het college. In 2014 waren dit de thema s: Techniek, Examinering, Nieuwe kwalificatiestructuur en Evaluatie met de ondernemingsraad. Daarnaast voerde de raad tussentijds enkele gesprekken met de ondernemingsraad. 2.3 Relevante ontwikkelingen Begin 2014 ontving het Koning Willem I College de definitieve versie van het inspectierapport naar aanleiding van het onderzoek Staat van de instelling in De inspectie concludeerde dat er enkele risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, vooral op het gebied van de examinering. Naar aanleiding van het rapport zijn stevige verbeteracties in gang gezet om weer te voldoen aan alle kwaliteitsgebieden uit het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De voortgang van de verbeteracties stond in 2014 meerdere keren op de agenda van de Raad van Toezicht. Op 1 augustus 2014 trad de nieuwe Branchecode goed bestuur in het mbo in werking. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om volledig te voldoen aan de code. Deze zijn nog niet volledig afgerond en krijgen in 2015 hun beslag. De collegebrede speerpunten voor 2015 zijn het voldoen aan alle kwaliteitsgebieden van het Toezichtkader, het verbeteren van de bpv-begeleiding en professionalisering. Hiervoor zijn resultaatafspraken geformuleerd, die eind 2014 verankerd zijn in de jaarplannen voor Financiële positie Er is sprake van een gezonde financiële positie van het Koning Willem I College. De raad keurde in 2014 de jaarrekening 2013, de begroting 2015 en de meerjarenbegroting goed. De Auditcommissie Financiën voerde in 2014 een gesprek met de externe accountant PricewaterhouseCoopers (PwC). Uitvoerig werd ingegaan op de aanbevelingen zoals verwoord in de managementletter van PwC. 2.5 Samenstelling Raad van Toezicht Begin 2014 benoemde de raad mevrouw Van der Beek als nieuw lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de ondernemingsraad. In september 2014 besloot de raad de functie van penningmeester op te heffen, omdat dit geen gebruikelijke functie meer is in een Raad van Toezicht. Conform het rooster van aftreden (opgenomen in bijlage II) ontstaan er in 2015 vacatures voor de functies voorzitter en lid Raad van Toezicht met onderwijsexpertise. Eind 2014 is een openbare wervingsprocedure in gang gezet. De functieprofielen zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad. De procedure is begin 2015 afgerond met de voordracht van twee kandidaten. 2.6 Functioneren Jaarlijks voert de Raad van Toezicht in november functionele voortgangsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De voorzitter en een (wisselend) lid van de Raad van Toezicht voeren gesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur. Daarna spreekt de raad met het voltallige College van Bestuur, evalueert en maakt vervolgafspraken. In 2014 zijn tijdens deze gesprekken ook de ervaringen van een tweehoofdige leiding aan de orde gekomen. Zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht ervaart deze vorm van leidinggeven als positief en is vol vertrouwen om op deze wijze verder te gaan. De invulling van de eigen rol van toezichthouder is in 2014 in een zelfevaluatie door de raad aan de orde gesteld. Daarin is onder meer de behoefte uitgesproken aan een verdieping op het gebied van onderwijskwaliteit, waar in 2015 nadere invulling aan gegeven zal worden. Daarnaast sprak de Raad van Toezicht de voorkeur uit voor een gesprek met de accountant over de jaarrekening in aanwezigheid van de voltallige raad, in plaats van een afvaardiging. 2.7 Tot slot In 2014 zijn net als in de voorgaande jaren, weer de nodige relevante stappen gezet in de ontwikkeling van het Koning Willem I College. De raad spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee medewerkers van het Koning Willem I College hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten. De Raad van Toezicht bedankt de medewerkers en het College van Bestuur voor de open en constructieve samenwerking. De heer drs. Geert Mol, voorzitter s-hertogenbosch, mei 2015

8 Medezeggenschap Medezeggenschap van personeelsleden en studenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Sinds eind 2010 is er binnen het Koning Willem I College een ondernemingsraad actief en sinds 2011 is de studentenraad geïnstalleerd (wettelijke term: deelnemersraad). Beide organen overleggen een aantal keer per jaar met het College van Bestuur en jaarlijks met de Raad van Toezicht. Belangrijke beslissingen legt het bestuur voor advies of instemming voor aan de ondernemingsraad en/of studentenraad. Onderstaand staan de verslagen van beide raden over Ondernemingsraad De ondernemingsraad voerde in 2014 in een constructieve sfeer, zeven openbare en diverse informele overleggen met het College van Bestuur. De volgende instemmings- en adviesaanvragen zijn behandeld en in notulen vastgelegd: Herpositionering ATL Meerjarenplan Functiehuis Functieprofiel Raad van Toezicht Calamiteiten en Beleidsplan Memorandum bekwaamheidsdossier, evaluatie functioneren-en-beoordelen-cyclus, 360 gradenfeedbacksysteem Reglement Interne Geschillencommissie Integriteitscode Klokkenluidersregeling Kaderbrief begroting 2015 ICT-Masterplan Het Functiehuis en het ICT-Masterplan werden als basisplan goedgekeurd, maar onder voorbehoud van evaluatiemomenten met eventuele aanpassingen. Voor het formatiebeleid in 2015 stelde de ondernemingsraad voor om tot heldere definities van het personeel primair proces en het personeel secundair proces te komen, met in het achterhoofd de benchmark. De ondernemingsraad kent drie werkgroepen: Financiën, VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en PP&O (Personeel, Professionalisering en Onderwijs). Deze bereidden de onderwerpen voor die in tien werkvergaderingen en/of in de themaochtenden door de gehele ondernemingsraad besproken werden. Omdat vanuit de cao de instemmingsbevoegdheden zijn uitgebreid, werd de houding van de ondernemingsraad nog proactiever. Op 19 en 20 juni 2014 werd tijdens een werkconferentie het actieplan van de ondernemingsraad opgesteld, met als voornaamste thema gezondheid: een gezonde professional in een gezonde organisatie. Aandachtspunten Aandachtspunten van de ondernemingsraad in het afgelopen jaar waren, en zullen ook in 2015 zijn: Implementatie werkoverleg volgens het Professioneel Statuut 50% van de totale inkomsten naar onderwijs (inzet personeel in het primaire proces) (lessen + 50% voorbereiding) + andere onderwijstaken = 1200 uur Openheid, helderheid en communicatie Samenstelling Mede door het betreurenswaardige overlijden op 5 mei 2014 van Marianne Baas Becking, voorzitter werkgroep VGWM, werden er tussentijdse verkiezingen georganiseerd waardoor de ondernemingsraad in oktober weer voltallig werd. Kiesgroep primair proces Mevrouw Simone van Belkom-Poppelaars De heer Erwin Brouwer De heer Sven Coervers De heer Paul Rebel De heer Toon Rekkers (secretaris) De heer Hans van Riel De heer Paul van Rijswijk (voorzitter) De heer Paul Sax De heer Bert Verhoeven Mevrouw Margreet Witlox Kiesgroep secundair proces Mevrouw Betsy van Bakel De heer Edon van der Gun Mevrouw Ingrid Moran (plaatsvervangend voorzitter) Mevrouw Josje Vierhout De heer Yusuf Yücesan Ambtelijk secretariaat Mevrouw Dorothé Vos-Hessels 3.2 Studentenraad Al sinds 2011 is de centrale studentenraad de belangenvertegenwoordiger van alle studenten. De studentenraad bewees in 2014 dat hij meer kan dan adviseren alleen. In 2013 zette het dagelijks bestuur koers om zijn dienstenpakket uit te breiden en individuele dienstverlening aan studenten in het pakket op te nemen. Daardoor was het in 2014 mogelijk om studenten op individueel niveau te ondersteunen en te begeleiden, in onder andere klachtenprocessen en informatieverzoeken aan onderwijsafdelingen. Vragen en eigen onderzoek van de raad waren in enkele gevallen aanleiding voor het college om een vervolgonderzoek in te stellen. De studentenraad sloot in 2014 een record aantal casussen af, namelijk 42. In de eerste maanden van 2014 had de studentenraad te maken met een verlies aan leden en een significante daling in kennis en capaciteit. Om in de toekomst het kennisniveau in stand te houden bij het vertrek van leden, besloot de raad ieder lid in staat te stellen om diverse trainingen te volgen. Daaraan is de eis gesteld dat ieder jaar een minimum aantal kennispunten gehaald moet worden om aan te tonen dat groei aanwezig is of het kennisniveau van een lid constant blijft. Correcte implementatie van dit besluit staat garant voor de waarborging van het kennisniveau van de raad en daarmee zijn reputatie op landelijk gebied. Door kennisborging op te nemen als beleidsprioriteit is een orgaan gecreëerd dat, ongeacht de situatie, een stabiele partner vormt voor zijn relaties en het college. Essentieel voor het bestaan van de centrale studentenraad is dat het als (onafhankelijk) orgaan wordt beschouwd door het college. In 2014 was dit niet altijd het geval, wat leidde tot onnodige complicaties. Om dit in de toekomst te voorkomen zal in 2015 beter worden toegezien op de rechten en plichten van de raad en zullen complicaties op een adequate manier worden afgehandeld. De studentenraad voerde door het jaar heen meerdere malen overleg met verschillende onderwijsafdelingen. De raad voerde in 2014 achtmaal overleg met het College van Bestuur, tweemaal met de ondernemingsraad en verscheidene keren met diverse diensten van het college. De studentenraad zette tevens een deelraad op bij de ICT-Academie, zodat er een directe lijn voor studenten bestaat bij deze afdeling. In september kreeg deze deelraad landelijke erkenning door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en was hiermee de eerste in Nederland. De studentenraad schreef daarnaast in oktober een eigen gedragscode, welke als revolutionair werd omschreven door andere roc s in Nederland. Ook hier had de studentenraad van het Koning Willem I College weer een primeur te pakken. In 2014 was het streven dat de raad leidend werd op gebied van (individuele) dienstverlening, reglementen en kennis. In 2015 staat dit streven opnieuw hoog op de agenda. Sterke banden met organen binnen het college zijn belangrijk, maar de relaties met andere roc s mogen niet vergeten worden. Het komende jaar zal de studentenraad zich dan ook gaan focussen op het verstevigen van de relatie met de externe omgeving. Dankzij het algehele kennisniveau en de individuele expertises binnen de raad, is het orgaan door meerdere roc s gevraagd om hen te adviseren in dringende zaken, evenals trainingen te verzorgen om hun visie en kennis te verscherpen. In totaal kwam dit 14 maal voor, waarvan 12 keer advies werd gegeven aan bevriende roc s en de raad viermaal een bezoek aflegde voor een advies op maat. Het jaar 2014 was voor de studentenraad een interessant jaar, waarin veel mogelijkheden tot professionalisering en verbetering werden onderzocht. In 2015 zal de raad de bevindingen uitwerken en verbeteringen implementeren, opdat het orgaan nog efficiënter en professioneler wordt, met als doel het college en haar studenten beter van dienst te kunnen zijn. Samenstelling De studentenraad bestond op 31 december 2014 uit de volgende studenten: Nicky Nijhuis, voorzitter (dagelijks bestuur) Simone Verreijt, secretaris (dagelijks bestuur) Floris Hoeksema, penningmeester Ichlas Hamid, vicevoorzitter Yvonne van Boerdonk, algemeen lid

9 16 17 B. BESTUURSVERSLAG 4. Beleid en strategie In 2011 verscheen het meerjarenplan Op expeditie naar mbo 15 van het Koning Willem I College, als antwoord op het ministeriële Actieplan Focus op Vakmanschap Als vervolg op het expeditieplan, dat vooral een strategisch en tactisch karakter had, is in 2012 Koning Willem I College Op koers naar mbo 15 vastgesteld. Op basis van het expeditieplan en koersboek is in de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven aan de noodzakelijke organisatorische en inhoudelijke vernieuwing van het college en van het onderwijs. Het koersboek gaf concreet de richting aan voor de bedrijfsprocessen van het college en de concrete richtlijnen voor de fases van inrichten en verrichten Richting 2018 In 2014 is de balans op gemaakt van het strategisch meerjarenplan van het college en het actieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bijna alle opdrachten die daaruit voortkwamen zijn gerealiseerd. In de zomer van 2014 is het nieuwe meerjarenplan vastgesteld: Richting Dit meerjarenplan bouwt voort op het strategische expeditieplan en het bijbehorende tactische en operationele koersboek. Aan de daarin verwoorde missie, visie, kernwaarden en uitgangspunten blijft het Koning Willem I College trouw. Wel zijn er nieuwe ontwikkelingen en nieuwe opdrachten waar het college de komende jaren rekening mee moet houden. Die worden in het meerjarenplan toegelicht en vertaald naar een nieuw actieplan voor de komende vier jaar, dat vervolgens zijn beslag dient te krijgen in de jaarplannen van de onderwijsafdelingen, diensten en projectbureaus. 4.2 Ambitie en speerpunten Het Koning Willem I College wil ook de komende jaren het beste grote roc van Nederland blijven. Daarom zet het college de aankomende jaren onverminderd in op verhoging van de opbrengsten, het blijvend laag houden van het aantal voortijdig schoolverlaters (met extra aandacht voor kwetsbare jongeren), verdere verhoging van de tevredenheid van studenten, leraren en leerbedrijven en professionalisering van alle medewerkers. Daarnaast wordt er jaarlijks een aantal collegebrede speerpunten vastgesteld. De collegeambitie en de speerpunten worden vertaald naar resultaatafspraken, die de onderwijsafdelingen, diensten en projectbureaus verankeren in hun jaarplannen. Speerpunten 2014 Net zoals in 2013 waren de speerpunten voor 2014: onderwijsinhoud en -programmering, examinering, onderwijslogistiek en professionalisering. Met de focus op deze vier speerpunten is in de jaren nadrukkelijk ingezet op een verbetering van die activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de visie van het Koning Willem I College: gewoon een goede school. Studenten hebben immers recht op goede onderwijsprogramma s, goede (beschikbaarheid van) leermiddelen, goede roosters, goede examens en goede leraren. Door voor deze speerpunten eenduidig geformuleerde resultaatafspraken vast te leggen in de jaarplannen, geeft het College van Bestuur sturing aan deze kwaliteitsverbetering. Monitoring door het College van Bestuur vond plaats tijdens de periodiek geplande jaarplangesprekken met leidinggevenden. Eind 2014 waren de doelstellingen voor deze speerpunten grotendeels gerealiseerd. De uitvoering van de Regeling Werkoverleg is nog niet in alle afdelingen stevig verankerd, mede gezien de complexiteit en grootte van sommige teams. Daarom wordt deze doelstelling (behorend bij het speerpunt professionalisering) gecontinueerd in Speerpunten 2015 De speerpunten voor 2015 zijn voor de onderwijsafdelingen: het voldoen aan alle kwaliteitsgebieden van het Toezichtkader BVE 2012, het verbeteren van de bpv-begeleiding, professionalisering en voorbereiding op de nieuwe kwalificatiedossiers die per schooljaar moeten zijn ingevoerd. Met de diensten en projectbureaus zijn resultaatafspraken gemaakt over de processen in control, dienstbaarheid aan de afdelingen en professionalisering. 4.3 Kwaliteitsborging Het Koning Willem I College werkt met één systeem voor kwaliteitszorg, op basis van een transparante planning- en controlcyclus met de belangrijkste jaarlijkse activiteiten op opleidings-, afdelings- en instellingsniveau. Zo zijn onder meer de jaarplannen en jaarplangesprekken verankerd in de planning- en controlcyclus, waardoor het College van Bestuur sturing kan geven aan het maken, monitoren en verantwoorden van resultaatafspraken voor de belangrijkste speerpunten. Uitgangspunt binnen het kwaliteitszorgsysteem is dat de onderwijsafdelingen zelf integraal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. De diensten ondersteunen en helpen de onderwijsafdelingen bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en monitoren of de kaders die centraal door het College van Bestuur zijn vastgesteld door de onderwijsafdelingen worden gerealiseerd. Herijkt kwaliteitszorgsysteem Vanuit de constatering dat kwaliteitszorg in veel (onderwijs)organisaties zich richt op procedureel op orde zijn, zijn eerder stappen gezet om de kwaliteitszorg binnen het college hier boven uit te tillen. Gewoon een goede school zijn, betekent dat gedrag en houding van medewerkers de gewenste kwaliteit dagelijks weerspiegelen. Permanente kwaliteitsverbetering is de kern van de professionele cultuur van het Koning Willem I College. Een check op beslis wat je hebt beloofd (plan), doe wat je hebt beloofd (do), controleer wat je hebt gedaan (check) en beslis opnieuw (act) hoort daar bij. Naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en het onderzoek vanuit het Kwaliteitsnetwerk MBO (een landelijk netwerk waaraan ruim dertig onderwijsinstellingen zijn verbonden) naar de kwaliteit van het kwaliteitszorgsysteem, bleek in 2013 dat dit nog niet voldoende was. In 2014 is daarom het kwaliteitszorgsysteem herijkt. Belangrijk instrument in het herijkte kwaliteitszorgsysteem is de kwaliteitsmonitor BONE-BVE waarmee bij de onderwijsafdelingen de onderwijskwaliteit in beeld wordt gebracht. Deze kwaliteitsmonitor sluit één op één aan bij het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en onderzoekt de volgende kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Examinering en diplomering, Opbrengsten, Kwaliteitsborging en Naleving wettelijke vereisten. Dit instrument wordt binnen de afdelingen ontwikkelingsgericht ingezet. Voor een volledige werking van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem worden in 2015 nog een aantal vervolgstappen gezet: de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsgebied binnen de kwaliteitsmonitor BONE-BVE om de eigen ambitie van het Koning Willem I College een plek te geven; de ontwikkeling van een checklist kwaliteit opleiding; de ontwikkeling van een of meerdere formats leerplannen; de implementatie van de lerarenevaluatie als onderdeel van het 360 gradenfeedbacksysteem; de implementatie van een instrument om de voortgang van uitgezette actieplannen te monitoren. Duurzame kwaliteitsontwikkeling De aanwezigheid van een kwaliteitssysteem bevordert het werken aan onderwijskwaliteit. Duurzame kwaliteitsontwikkeling vraagt echter niet alleen om een collegebreed kwaliteitssysteem, maar ook om kwaliteitsgericht handelen, kwaliteitsbewustzijn en een kwaliteitscultuur binnen de teams. Een substantiële vervolgstap is nodig om kwaliteit iets te laten zijn van de teams zelf en een duurzame kwaliteitscultuur te creëren binnen het Koning Willem I College gebaseerd op samenwerken, feedback geven en meepraten over het hoe en wat. In 2018 zou werken aan kwaliteit niet iets moeten zijn omdat het moet, maar omdat het tot onze eigen professionele standaard behoort. Om dit doel te bereiken, wordt vanaf 2015 ingezet op kennisdeling tussen afdelingen, het versterken van de zeggenschap binnen teams (door onder andere meer tijd voor teamoverleg, vervolgtraject van het onderzoek naar energie in teams, deelname aan project leerkracht) en is duurzame kwaliteitsontwikkeling een onderdeel van het nieuw te ontwikkelen Management Development traject en talentprogramma.

10 19 5. Bedrijfsvoering Het is de ambitie van het Koning Willem I College om de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsvoering verder te vergroten. Om zicht te krijgen op waar het college in 2014 stond, werd in het najaar een nulmeting uitgevoerd, gebaseerd op een door PricewaterhouseCoopers (PwC) ontwikkelde systematiek. Daarbij stonde de vraag centraal: is de organisatie voldoende in control? 5.1 Resultaten nulmeting In Control De zogenaamde In Control Scan van PwC onderscheidt vier niveaus: Compliant Scorekeeper, Functional/Financial Control, Management Control en Business Partner. Het Koning Willem I College stuurt aan op een optimalisering van de dienstbaarheid aan de onderwijsafdelingen door de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de diensten en projectbureaus te versterken. Daarbij past de ambitie om ten aanzien van de interne beheersing te willen opereren op het niveau Management Control. De kenmerken van het geambieerde niveau zijn: processen zijn betrouwbaar en efficiënt, financiële en niet-financiële rapportages naar wens gebruiker, bedrijfsbrede blik, klantgerichtheid en toenemende integratie van financiële en operationele systemen. De nulmeting In Control maakte duidelijk dat het college vergevorderd is richting Compliant Scorekeeper en de potentie heeft om binnen twee jaar door te groeien naar het niveau van Functional/Financial Control. Op basis van de uitkomsten zijn actieplannen opgesteld, met als doel op korte termijn (binnen één jaar) volledig het niveau Compliant Scorekeeper te behalen en van daaruit door te groeien naar het niveau Functional/Financial Control. De geformuleerde acties op het gebied van HRM, Inkoop en Studentdiensten zijn erop gericht om binnen twee jaar op het niveau Management Control te opereren. 5.2 Business Process Management Sinds 2012 wordt binnen het college gewerkt met de methodiek Business Process Management (BPM). BPM heeft tot doel om voor (kritische) bedrijfsprocessen, aan de hand van een gestructureerde documentatie en analyse, verbetervoorstellen te formuleren. Fasen die daarbij worden doorlopen zijn: definiëren (van de opdracht, met name een proces optimaliseren); documenteren (van het toegewezen proces); meten (van de huidige prestatie van het toegewezen proces); analyseren (van het verloop van het toegewezen proces); optimaliseren (creativiteit versus projectverbetering, project- en verandermanagement); borgen (van de nieuwe situatie). BPM-projecten In 2014 werden vier nieuwe BPM-projecten opgestart: 1. Leerloopbaan van de student 2. Het servicepunt 3. De verplichtingen in beeld 4. Begeleiding van de bpv Van deze vier BPM-projecten zijn de projecten Leerloopbaan van de student en Het servicepunt in juni 2014 afgerond. Vanuit het project Leerloopbaan van de student zijn aanbevelingen geformuleerd voor de inrichting van het pedagogisch-didactisch dossier van de student en zijn de randvoorwaarden betreffende systeem, informatie, eigenaarschap, inzage, overdraagbaarheid en toegankelijkheid vastgelegd. Het project Het servicepunt resulteerde in verbetervoorstellen op het gebied van efficiency, gebruiksvriendelijkheid, informatievoorziening en doorlooptijd ten aanzien van de afhandeling van servicevragen. Op basis van de uitgevoerde analyse voor het BPM-project De verplichtingen in beeld, werd in juni besloten om het project te beëindigen en versneld de oplossingsrichtingen te gaan verkennen. Het BPM-project Begeleiding van de bpv is begin 2015 afgerond en draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van en de tevredenheid over de bpv-begeleiding. Daarnaast zijn vanuit dit BPM-project systeemvereisten geformuleerd op basis waarvan in 2015 een nieuw bpv-begeleidingssysteem kan worden geselecteerd en geïmplementeerd.

11 Bedrijfsvoering 5.3 Facilitaire zaken en huisvesting Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor een adequate en efficiënte ondersteuning van de primaire en secundaire processen binnen het Koning Willem I College. Onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen stellen voortdurend nieuwe eisen aan facilitaire zaken, huisvesting en inventaris. Facilitaire zaken Een van de speerpunten in 2014 was het opzetten en professionaliseren van de BHV-organisatie, wat volledig is afgerond. In 2014 zijn door medewerkers van de verschillende locaties de volgende opleidingen gevolgd: 29 personen basis BHV, onderdeel brand, communicatie en ontruiming 10 personen herhaling Hoofd BHV 1 persoon basis Hoofd BHV 9 personen basis EHBO 15 personen herhaling EHBO Vrijwel alle conciërges en beveiligers zijn in 2014 als BHV er opgeleid. Enkele medewerkers die het onderdeel brand, communicatie en ontruiming nog niet hebben afgerond, doen dat in Deze medewerkers waren eind 2014 wel allemaal in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Op Onderwijsboulevard 3 vonden in 2014 drie BHV-oefeningen plaats en op de Vlijmenseweg één BHV-oefening en twee ontruimingsoefeningen. Op het gebied van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zijn grote stappen in de goede richting gezet. De afronding vindt plaats in 2015 door het opstellen van een RI&E voor de locatie Vlijmenseweg. Daarna wordt gestart met de RI&E voor Onderwijsboulevard 3. De overige locaties van het college hebben een RI&E die verzorgd is door de eigenaar van het betreffende pand. Daarnaast werd in 2014 het systeem van toegangscontrole op de locaties Vlijmenseweg en Onderwijsboulevard 3 volledig vernieuwd. Dit betrof zowel de hard- als de software. Huisvesting In 2014 werd de jarenlange samenwerking door Stichting Bouwopleidingen regio s-hertogenbosch (SBH) met het Koning Willem I College verbroken, omdat beide partijen het niet eens konden worden over een nieuw opleidingsmodel. Dat opleidingsmodel zou een antwoord moeten zijn op de economische teruggang in de bouw en zou tegelijkertijd voldoende moeten kansen bieden voor duurzame werkgelegenheid voor de studenten. Daardoor was het college genoodzaakt in de zomer van 2014 aan de Rietveldenweg een eigen opleidingslocatie in te richten. In de zomer verhuisde een aantal afdelingen naar een andere locatie. De afdeling International Business Studies verhuisde van de locatie Onderwijsboulevard 1 naar de locatie Vlijmenseweg. De afdeling Educatie/ISK kon daardoor verhuizen naar Onderwijsboulevard 1. Voor het Vavo-College werd nieuwe huisvesting gevonden op de Stadionlaan. Deze verhuizingen leverden een flinke ruimtewinst op Onderwijsboulevard 3 voor de vernieuwing van het techniekonderwijs. Tevens is de personeelskantine op Onderwijsboulevard 3 volledig vernieuwd en voldoet daardoor weer aan de eisen van deze tijd. Niet alleen als personeelsrestaurant, maar tevens als ruimte voor bijvoorbeeld een informeel overleg. De grootkeuken van de Middelbare Horeca School werd grondig verbouwd en vernieuwd en kan zich daardoor weer meten met de beste restaurants. Zowel op Onderwijsboulevard 3 als op de Vlijmenseweg zijn (digitale) examenruimtes gerealiseerd voor de dienst Examinering, met per saldo een ruimtewinst voor het onderwijs. De capaciteit van de opleiding Tandartsassistenten werd verdrievoudigd. In oktober 2014 is een nulmeting op het gebied van ruimtegebruik uitgevoerd. In overleg met het College van Bestuur is besloten nog geen ruimtenormen vast te stellen voor de komende jaren, mede vanwege het feit dat uit de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs bleek dat het college het qua ruimtegebruik niet slecht doet (zie ook de Continuïteitsparagraaf). 5.4 Communicatie Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen het Koning Willem I College en haar interne en externe stakeholders is de algemene doelstelling van het Studenten Succes Centrum en de dienst PR & Communicatie. Het Studenten Succes Centrum richt zich op communicatie met de studenten van het college en voorlichting aan toekomstige studenten, ouders en toeleverende scholen. De dienst PR & Communicatie richt zich op alle overige communicatie. Om bovenstaande doelstelling te bereiken worden onder andere de volgende middelen ingezet: Website Social media Voorlichtingsmateriaal Evenementen voor diverse doelgroepen Publiciteit In 2014 werd het volgende gerealiseerd: Jaar in Beeld op de website (www.kw1c.nl/jaarbeeld) thema-avonden voor ouders themabijeenkomst voor decanen toeleverende scholen uitbreiding social media met Instagram en LinkedIn vernieuwde folderlijn uitbreiding vakwedstrijden Skills Talents en Skills Heroes invoering van het Digitaal Doorstroom Dossier deelname aan MBO Stad toename van het aantal bezoekers op de informatiemomenten interne nieuwsbrief College van Bestuur In 2015 wordt speciale aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van het Koning Willem I College, vernieuwing huisstijl, invoering van de studiebijsluiter en verdere uitbreiding van deelname aan de nationale vakwedstrijden voor mbo ers (Skills Heroes). 5.5 ICT Het jaar 2014 stond in het teken van noodzakelijke veranderingen om de informatievoorzieningen binnen het Koning Willem I College weer op een acceptabel niveau te krijgen. Met het aantrekken van een Chief Information Officer (CIO), het definiëren en vaststellen van een masterplan en het in gang zetten van de eerste projecten is een begin gemaakt met deze veranderingen. Het afgelopen jaar werden veel verzoeken om rapportages en managementinformatie neergelegd bij de dienst Informatie Management. Het lukte de dienst in 2014 niet om alle verzoeken tijdig en adequaat in te vullen. Hierdoor ontstond een achterstand in het werk. Ook hiervoor zijn maatregelen gedefinieerd binnen het masterplan, welke in 2015 zullen worden ingezet en tot resultaten moeten leiden. Daarnaast is met het inrichten van een expertisegroep onderwijslogistiek een goede stap gezet richting invulling van goed informatiemanagement, wat moet leiden tot optimale inzet van systemen ten bate van de onderwijslogistiek. Nieuwe strategie Een van de basisprincipes waarop het masterplan is gebaseerd, is de keuze om over te stappen op een cloudstrategie. Deze strategie haakt aan bij mondiale ontwikkelingen in het algemeen en die binnen het mbo in het bijzonder. Vanuit SURFnet en sambo-ict is een project gestart om alle mbo-instellingen via de cloud gecontroleerd te voorzien van digitale diensten ten behoeve van het onderwijs en bedrijfsvoering: de MBOcloud. Deze nieuwe strategie wordt de komende jaren ingevuld en maakt gebruik van de huidige technische mogelijkheden die de IT-infrastructuur nu al biedt. Daarnaast zette het Koning Willem I College al stappen die een dergelijke nieuwe strategie mogelijk maken. Vooral op het gebied van datamanagement is in 2014 veel werk verzet, waardoor het in de nabije toekomst makkelijk is om de cloudstrategie volop te omarmen. Strategisch Project Portfoliomanagement Een van de maatregelen vanuit het masterplan was om sturing te krijgen op alle projecten en ontwikkelingen op het vlak van informatiemanagement en IT, collegebreed. Veel projecten met een informatiebehoefte of afhankelijkheid opereerden solitair, waardoor aansluiting met andere systemen gemist werd. Ook de grote vraag uit de organisatie zorgde voor een groter werkvolume bij de beide diensten, waardoor ander werk in het gedrang kwam. In september is begonnen om op het allerhoogste

12 Bedrijfsvoering niveau samenhang te creëren en inzicht te krijgen in het aanbod van actuele projecten. Dit gebeurde door middel van Strategisch Project Portfoliomanagement, een manier om alle projecten binnen het Koning Willem I College in controle te krijgen. Dat heeft geresulteerd in: inzicht in ruim 30 actuele projecten; sturing op basis van planning; sturing op basis van prioriteiten; een set van afspraken over het projectmanagementproces binnen het college; een gevoel van zelf in controle zijn over grote projecten. Registratie aan- en afwezigheid In 2014 is een nieuw systeem voor de registratie van aan- en afwezigheid geïmplementeerd binnen het Koning Willem I College: RAAK. Dit systeem stelt iedere leraar in staat om aan- en afwezigheid van studenten eenvoudig te registreren en stelt het college in staat om ongediplomeerde uitstroom van studenten te voorkomen (vsv). RAAK is tijdens de start van schooljaar in gebruik genomen en daarna samen met het onderwijs gefinetuned. Eind 2014 werd door het overgrote deel van de afdelingen meer dan 95% van de aan- en afwezigheid van studenten in het systeem geregistreerd. Daardoor is het veel beter mogelijk studenten te helpen gediplomeerd een opleiding te voltooien en te voldoen aan wet- en regelgeving. Dat laatste werd bevestigd tijdens het inspectieonderzoek in januari 2015 naar verzuimmelding/vsv, met een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Leermanagementsysteem In 2014 is gestart met de implementatie van een volgsysteem voor leraren, studenten en ouders om de voortgang tijdens een studie goed te kunnen monitoren en bijsturen. Dit leermanagementsysteem (LMS) zal worden gebaseerd op studiepunten, zodat collegebreed dezelfde kaders en begrippen worden gebruikt. Omdat iedere opleiding zijn eigen toetscriteria hanteert, was het lastig om te komen tot een passend proces en systeem. Uiteindelijk kwam het project in het laatste kwartaal van 2014 in een stroomversnelling, waardoor in december zicht kwam op een passende oplossing. In de loop van 2015 zal een werkend systeem worden gepresenteerd. Uitbreiden wifi-netwerk In het tweede kwartaal werd het draadloos netwerk verder uitgebreid. Hierbij zijn 500 toegangspunten geplaatst, waardoor het netwerk op piektijden meer dan 4500 draadloze gebruikers gelijktijdig aan kan. Daarnaast werd op het netwerk de toepassing QuarantaineNet ingezet waarmee het gebruik door studenten, leraren en medewerkers beter gecontroleerd kan worden. Ook maakt QuarantaineNet het mogelijk om gasten gebruik te laten maken van het draadloos netwerk en wordt aan in totaal devices gecontroleerd toegang geboden. Deze aanpassingen verliepen succesvol. In 2014 nam het gebruik van het wifi-netwerk exponentieel toe, zowel in volume (aantal mobieltjes, tablets en laptops) als in bandbreedte. Het Koning Willem I College nam ten aanzien van het volume maatregelen om deze groei het hoofd te bieden, door meer IP-adressen beschikbaar te hebben. Op het gebied van bandbreedte bleek dat tijdens normaal gebruik deze voor meer dan 80% werd belast. In 2014 zijn snelle maatregelen ingezet, die begin 2015 resultaat hebben opgeleverd. Structurelere maatregelen (in samenwerking met de gemeente s-hertogenbosch) zullen naar verwachting in september 2015 effect hebben. Schade aan datacenter Aan het begin van de collectieve zomersluiting zorgde een wolkbreuk boven de locatie Vlijmenseweg, in combinatie met werkzaamheden aan het dak, voor grote schade aan het belangrijkste datacenter van het Koning Willem I College. Daardoor vielen alle servers uit. Direct zijn alle beschikbare medewerkers opgeroepen en is gestart om de diensten die verleend werden vanuit dit datacenter weer operationeel te krijgen (zoals mail en internet). Hardware met waterschade werd afgevoerd naar gespecialiseerde bedrijven om deze te drogen. Binnen een paar dagen stond alle apparatuur weer op zijn plek en na een week konden de eerste diensten weer worden aangeboden. Begin augustus waren alle diensten weer operationeel.

13 Onderwijs Onderwijs is niet alleen het bestaansrecht van het Koning Willem I College, het is ook de inspiratiebron van het college. Met elkaar studenten, ouders, bedrijfsleven, medewerkers, management, bestuur en community wordt continu gebouwd aan een inspirerende en innovatieve organisatie, waar de persoonlijke ontwikkeling van studenten optimaal tot zijn recht kan komen. 6.1 Beste grote roc De kwaliteit van het onderwijs van het Koning Willem I College is goed. Het Koning Willem I College behoorde de afgelopen jaren tot de beste roc s in Nederland. In de Keuzegids Mbo stond het college de afgelopen jaren steeds in de top-10 van de brede mbo-scholen; op de 9e plaats in 2011 en op de 3e plaats in In de Keuzegids Mbo 2015 (die in december 2014 verscheen) staat het college op de vierde plaats achter drie kleinere vakinstellingen/smalle roc s. Dit was ook in 2013 en 2014 het geval. Dit maakt het Koning Willem I College, voor de derde keer achtereen, tot het beste grote roc van het land. De rangorde in de keuzegids wordt bepaald op basis van landelijke gegevens over studententevredenheid (de JOB-enquête), de behaalde rendementen en de rapportages van de onderwijsinspectie. Het is de ambitie van het college om deze positie de komende jaren te handhaven of zelfs te verbeteren. 6.2 Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling Het Koning Willem I College heeft bijna alle opdrachten die voortkwamen uit Focus op Vakmanschap gerealiseerd. De implementatie van de centrale examens voor Nederlands, rekenen en Engels loopt nog tot 2017 en de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers is landelijk vertraagd. Deze zal definitief in het schooljaar plaatsvinden. De belangrijkste uitdaging voor de aankomende jaren is de herinrichting van het onderwijs en de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers. Het college grijpt die invoering aan om het opleidingenaanbod te herzien, gericht op de toekomst, waarbij de onderwijsafdelingen vooral kansrijke kruisverbindingen tussen verschillende opleidingen zullen moeten benutten. Daarom is in 2014 gestart met de ontwikkeling van sectorplannen voor Techniek, Economie en Gezondheid, Welzijn en Sport en een gezamenlijk plan door de creatieve opleidingen en de afdelingen FBO (entreeopleidingen) en KMVO (niveau 2). In deze plannen wordt onder meer uitgewerkt: welke opleidingen het Koning Willem I College wel en niet zal aanbieden (op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur en de beoogde arbeidsmarktrelevantie in de regio); hoe die opleidingen er op hoofdlijnen uitzien (inhoud programma, uitgangspunten didaktiek, kaders voor de examinering); welke keuzedelen worden ingezet; hoe de afstemming met de nieuwe examenprogramma s van het vmbo wordt gerealiseerd; hoe een optimale doorstroom naar arbeidsmarkt dan wel vervolgonderwijs wordt vormgeven; hoe de onderdelen taal, rekenen en loopbaan & burgerschap gepositioneerd worden; welke organisatorische aanpassing van de onderwijsafdelingen nodig is, om deze opleidingsprogramma s vorm te kunnen geven. Op basis van de sectorplannen worden in 2015 de nieuwe opleidingsplannen gemaakt. Het ontwikkelen van de afzonderlijke opleidingsprogramma s moet in december 2015 gereed zijn. Door de ingrijpende veranderingen in de economie en samenleving, is het noodzakelijk tot een vernieuwde inrichting van de opleidingen te komen. De bbl is in studentenaantal de afgelopen jaren drastisch teruggelopen, omdat veel werkgevers geen (vaste) dienstverbanden meer kunnen aangaan met jongeren die deels nog onvoldoende productief zijn als ze als 16-jarige instromen. Ook het aantal stageplaatsen in de bol staat al jarenlang onder druk. Bovendien blijkt dat veel studenten bij binnenkomst in het mbo vaak nog onvoldoende weten wat ze precies willen. Het Koning Willem College zal alle opleidingen daarom zo gaan inrichten dat begonnen wordt met een bredere opleiding, waarna studenten zich langzamerhand kunnen specialiseren, mede afhankelijk van wat de regionale arbeidsmarkt bij het afstuderen te bieden heeft. Een geleidelijke overgang van een bol-opleiding naar een bbl-opleiding kan daar ook bij passen, om de druk op leerbanen enigszins te verlichten. Bijkomend voordeel van deze combinatie van bol en bbl is bovendien dat studenten al productiever zijn als ze overstappen naar de bbl. Uiteraard blijft het mogelijk voor studenten die precies weten wat ze willen, om al smal te beginnen. Breed waar het moet, smal waar het kan. Deze omslag in de strategie van het Koning Willem I College heeft in eerste instantie tot veel discussie geleid met de opleidingsbedrijven in de bouw-infra, omdat men daar deze omslag in denken wel wilde maken, maar tegelijkertijd de bol-leerlingen als pseudo -bbl ers wilde blijven uitzetten naar leerbedrijven. Het Koning Willem I College was en is van mening dat het in de bol om studenten gaat die volledig onderwijs dienen te volgen, die door de overheid voor hun opleiding volledig worden bekostigd (inclusief studiefinanciering of kinderbijslag) en die geen formele arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben. Uiteindelijk is het gelukt om met alle opleidingsbedrijven tot een uitvoeringsmodel te komen, dat volledig tegemoet komt aan de rechtspositie van de student en dat ook voldoet aan alle wet- en regelgeving. Uitzondering daarop vormde Stichting Bouwopleidingen regio s-hertogenbosch (SBH) dat de banden met het Koning Willem I College in 2014 verbrak. 6.3 Onderwijsproces In 2014 onderzochten de dienst Governance & Control, de dienst Examinering en de Academie voor Teaching & Learning gezamenlijk één opleiding per afdeling met behulp van de kwaliteitsmonitor BONE-BVE. In de monitor wordt de focus gelegd op de indicatoren die beter moeten (omdat ze met een onvoldoende worden beoordeeld) en de indicatoren die beter kunnen (omdat ze met een voldoende worden beoordeeld). In de jaarplannen worden de bevindingen van de auditcommissie vertaald naar verbeteracties en verbeterplannen, daar waar nodig afdelingsbreed. Een jaar later wordt in een andere opleiding gemeten in hoeverre de verbeteracties geleid hebben tot het gewenste effect. Van de 22 onderzochte opleidingen scoorden 16 opleidingen goed op het kwaliteitsgebied Onderwijsproces; 2 opleidingen scoorden voldoende; 4 opleidingen onvoldoende. Op basis van de onderzoeken die in 2014 zijn uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat dat collegebreed binnen het onderwijsproces vooral nog verbetering mogelijk is bij de beroepspraktijkvorming (bpv). In 2014 is er een analyse uitgevoerd naar het bpv-proces en het systeem, die handvatten biedt voor verbeteracties. In 2015 wordt er een visienotitie met beleidsadviezen uitgewerkt. Tevens investeert het college de aankomende jaren in een betere relatie met het bedrijfsleven, onder meer middels een bedrijvencontactpunt en bpv-registratiesysteem. 6.4 Werken aan Examinering op orde Ook in 2014 was handhaving van de kwaliteit van examinering een belangrijk aandachtsgebied voor het Koning Willem I College. In de eerste plaats, omdat de kwaliteit van examinering van het grootste belang is: studenten hebben recht op goed onderwijs én goede examens. Daarnaast ook door ontwikkelingen van buitenaf : de plannen voor externe validering van zelf ontwikkeld examenmateriaal, de mogelijke wettelijke verankering van de rol van de examencommissie, de aankomende wijziging van het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en de herziening kwalificatiestructuur.

14 Onderwijs In 2014 zette het Koning Willem I College belangrijke stappen om op die (nabije) toekomst goed voorbereid te zijn op basis van de volgende doelstellingen: collegebrede heroriëntatie op de uitgangspunten voor examinering externe validering collegebrede kwaliteitsmonitoring Collegebrede heroriëntatie op de uitgangspunten voor examinering Een collegebrede herijking van de uitgangspunten voor examinering werd begin 2014 door het College van Bestuur vastgesteld en vormde daarmee de basis voor de ontwikkeling van examineringsactiviteiten in alle onderwijsafdelingen. Het vastgestelde collegebeleid is de basis voor een decentrale uitvoering van examinering in de onderwijsafdelingen. Een en ander onder het motto: centraal en gemeenschappelijk waar het kan, decentraal waar het moet. Daar waar flexibiliteit vanwege sector- of branche-specifieke kenmerken soms nodig is, biedt de afgesproken regel pas toe of leg uit voldoende ruimte, zo bleek in De ondersteuning op het gebied van planning, afname van examens en advisering heeft in 2014 de onderwijsafdelingen aantoonbaar geholpen in het realiseren van hun integrale verantwoordelijkheid voor onderwijs en examinering. Voor de inkoop van exameninstrumenten wordt aangesloten bij (landelijke) samenwerkingsverbanden, op voorwaarde dat de examens kwalitatief voldoende zijn. Door een centrale regie op de moderne vreemde talen, Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap, benut het Koning Willem I College de kansen die centrale inkoop biedt op een kwalitatief goede, maar ook efficiënte wijze van examinering. De fasegewijze invoering van centrale examens ondersteunt hierbij. Vooruitlopend op een fasegewijze toename van het aantal centrale examens en een verdergaande digitalisering bij de examinering investeerde het Koning Willem I College in 2014 in de uitbreiding van examenfaciliteiten voor de afname van digitale examens. In lijn hiermee werd het toetssysteem QMP geüpdatet. Naar verwachting zullen vrijwel alle onderwijsafdelingen hier in 2015 gebruik van gaan maken. In lijn met de herijkte uitgangspunten zijn in de loop van 2014 twee ondersteunende maatregelen genomen: 1. Deskundigheidsbevordering bij leden van subexamencommissies en adviseurs examinering. 2. In gebruik name van de Procesarchitectuur Examinering (PE). Het Koning Willem I College maakt waar dat kan gebruik van landelijk ontwikkelde formats en servicedocumenten. Per afdeling is in de PE een eigen digitale omgeving gemaakt voor de opslag van gebruikt en afgenomen examenmateriaal. Externe validering De herijkte uitgangspunten zijn met voorrang toegepast bij drie afdelingen die in 2013 betrokken waren bij het inspectieonderzoek. Daarmee is in 2014 gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van examinering in die afdelingen waar het risico als hoog werd ingeschat, met als doel dat begin 2015 de basiskwaliteit weer op orde is bij het vervolgonderzoek van de inspectie. Het vernieuwd examenmateriaal werd door vreemde ogen (CINOP) beoordeeld. Dat heeft ertoe geleid dat elke onderwijsafdeling vanaf 2014 standaard een expliciete argumentatie en verantwoording voor gemaakte keuzes formuleert, aangeeft hoe examenonderdelen precies meewegen in het eindoordeel per kerntaak en in één document aangeeft hoe de diplomabeslissing tot stand komt. Collegebrede kwaliteitsmonitoring Met behulp van de kwaliteitsmonitor BONE-BVE is in 2014 in beeld gebracht waar alle afdelingen stonden met het op orde brengen van de kwaliteit van examinering. Tevens is de monitor gebruikt om inzichtelijk te maken waar de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen in relatie tot de verantwoordelijkheid van subexamencommissies nog meer in het college spelen. De uitkomsten van de monitor leidden in combinatie met de resultaten van de CINOPanalyse in 2014 tot concrete verbeteringen in de kwaliteit van examinering bij een deel van de opleidingen. Waar nodig vindt die verbeterslag begin 2015 ook in de overige opleidingen plaats. Naar een nieuwe examenorganisatie Speerpunt voor 2015 is het ontwikkelen van een nieuwe opzet voor de gehele examenorganisatie van het Koning Willem I College. Steekwoorden hierbij zijn: Brede basiskennis, voor alle (nieuwe) leraren. Een gerichte verdieping/expertiseontwikkeling, bij een beperkt aantal medewerkers dat in een examencommissie zitting neemt. Deskundigheidsbevordering van de leden van examencommissies, waarbij onafhankelijkheid en kwaliteitsborging de kernbegrippen zijn. Minder examencommissies, met een beperkt aantal deskundige leden (intern en/of extern). In de aanloop naar een nieuwe examenorganisatie is een pilot gestart voor de collegebrede afname en beoordeling van de instellingsexamens Nederlands. Daarin worden de mogelijkheden onderzocht voor een vergelijkbare opzet voor de afname en beoordeling van moderne vreemde taalexamens. Ook gaan in 2015 de voorbereidingen door om de onderwijs- en examenprogrammering aan te laten sluiten bij de kwalificatiedossiers zoals die per 1 augustus 2016 van kracht worden. 6.5 Academie voor Teaching & Learning Een van de doelstellingen van de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College is het verbeteren van onderwijsleerprocessen op basis van nieuwe inzichten en onderzoek. De academie ontwikkelde in 2014 in samenwerking met de Middelbare Horeca School kennispeilingen voor de hybride leeromgeving van de bol-opleiding Kok (niveau 2) en Medewerker bediening (niveau 2). Betreffende toetsen voor het tweede leerjaar werden opgeleverd naar tevredenheid van de betrokken leraren en met positieve reacties onder studenten. Verder droeg de academie bij aan het projectplan van de Waterfabriek (een leerwerkbedrijf van het Koning Willem I College), waarin het concept van de omgekeerde leerweg (het nauw verweven van praktijk en theorie in opleidingen) werd geactualiseerd en de Waterfabriek als stageplek voor studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen werd beschreven. Gamification in de klas In (inter)nationale trends voor het onderwijs en ICT was het al een paar jaar zichtbaar en in 2014 bracht het Koning Willem I College een studieboek over uit voor leraren in het onderwijs: Gamification in de klas. Na de lancering van het studieboek startte een nieuwe open, online leeromgeving, Mission Start, om leraren nazorg te verlenen bij al hun vragen en ideeën over deze nieuwe didactische tool. Ook was er een pilot met onderzoek bij de Ondernemersacademie, waarbij een op maat gemaakt fysiek spelconcept in het vak ondernemendheid zorgde voor sociale interactie, variatie, competitie en feedback. Toekomstbestendig onderwijs In 2015 zet de Academie voor Teaching & Learning in op ondersteuning van onderwijsafdelingen om duurzaam toekomstbestendig onderwijs te verzorgen op het gebied van onder andere 21e-eeuwse vaardigheden, doorlopende leerlijnen, hybride leeromgevingen en gamification. Niet alleen het halen van projectdoelen, maar ook ruimvoldoende tevredenheid van de opdrachtgevers, zijn hierbij de criteria.

15 Onderwijs 6.6 Loopbaan & burgerschap Zoals uit de kernwaarden van het college blijkt, heeft het college veel aandacht voor een brede ontwikkeling van zijn studenten. De drievoudige kwalificatie wordt dan ook zeer serieus genomen. Studenten worden opgeleid voor een beroep en daarnaast leren ze sturing te geven aan hun eigen loopbaan én ze krijgen voldoende bagage mee om zo optimaal mogelijk te functioneren in de moderne maatschappij. Op de afdelingen zorgen de opleidingsteams ervoor dat alle onderwijsprogramma s van leeractiviteiten op gebied van loopbaan & burgerschap voorzien zijn. Daarnaast biedt het college enige extra s: lessen in vaardigheden van de 21e eeuw (zie 6.7 Leren voor de toekomst) activiteiten horende bij de school als UNESCO-school (zie 6.8 UNESCO-school) Visie en beleid Voor zowel loopbaanoriëntatie en begeleiding als burgerschap was behoefte aan een duidelijke college-visie en -beleid. Door het College van Bestuur zijn in 2014 voor beide aandachtsgebieden visie- en beleidsstukken vastgesteld, waarin is vastgelegd wat er verwacht wordt van de opleidingsteams en van leraren op het gebied van loopbaan & burgerschap. Professionalisering van leraren Het Koning Willem I College organiseerde in 2014 verschillende studiebijeenkomsten voor leraren loopbaan & burgerschap, met als doel: Informeren van leraren over nieuwe ontwikkelingen en collegebeleid; Inspireren door gastsprekers; Uitwisselen van ervaringen tussen afdelingen en leraren. Daarnaast gaven leraren aan dat ze elkaar wat vaker wilden ontmoeten om op informele wijze te kunnen uitwisselen. Vanaf september werd iedere maand tevens een LB-café georganiseerd, waarbij leraren loopbaan & burgerschap zelf de rol van gastspreker hadden. Zo vertelde een lerares over de wijze waarop zij het gedachtegoed van Steven Covey in de klas behandelt. Leraren van de afdeling Mobiliteit & Logistiek vertelden hoe zij Nederlands en burgerschap geïntegreerd aanbieden. Door de afdeling Funderend Beroeps Onderwijs werd een voorbeeld van een buurtproject toegelicht. 6.7 Leren voor de toekomst Veranderingen vinden binnen een mensenleven meerdere malen plaats. De wereld is complexer geworden. Dit betekent dat studenten opgeleid moeten worden voor beroepen die nu nog niet precies gedefinieerd kunnen worden. Studenten moeten naast vakmanschap ook opgeleid worden voor de toekomst. Model 21e-eeuwse vaardigheden Binnen het Koning Willem I College vormt bovenstaand model de visie die voorwaardelijk is voor het succes van de studenten die op het college een opleiding volgen. Het model is gebaseerd op de 21st century skills en in 2014 tot stand gekomen, met als doel de onderlinge samenhang van de verschillende vaardigheden en thema s duidelijk te maken en deze niet los van elkaar te zien. De doorlopende kleurvlakken visualiseren de samenhang en verbinding tussen de drie genoemde vaardigheden, de UNESCO-thema s, het algemeen vormend onderwijs en het vakmanschap. Samen vormen zij de bagage om studenten voor te bereiden op de toekomst. Vakmanschap blijft voor het Koning Willem I College centraal staan. Het algemeen vormend onderwijs bestaat uit Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. In alle onderwijsprogramma s wordt aandacht besteed aan de UNESCO-thema s voor de 21e eeuw: mensenrechten, omgaan met diversiteit, wereldburgerschap en duurzaamheid. Het Koning Willem I College biedt binnen alle opleidingen lesprogramma s aan waarin de basiskennis en vaardigheden van ondernemendheid, mediawijsheid en denkvaardigheid geleerd worden. Tevens worden de vaardigheden toegepast en verder ontwikkeld in (multidisciplinaire) projecten en leeropdrachten. Ondernemendheid Verschillende afdelingen lieten leraren en studenten kennis maken met ondernemendheid via onder andere masterclasses. Ook zijn er al diverse afdelingen waar ondernemendheid in het curriculum is ingebouwd, zodat daar studenten uitgedaagd worden zich ondernemend te gedragen. Daarnaast zijn er binnen het college allerlei onderwijsvormen waarin de student kan ervaren hoe zelfstandig ondernemerschap voelt, zoals in de College Company, het Theater van de Techniek en het Evenementenbureau. De College Company is een concept waarbij studenten een eigen onderneming oprichten om te leren. Dit concept wordt bij verschillende afdelingen van het Koning Willem I College toegepast. Het Theater van de Techniek heeft als doel om de talenten van jongeren in de technieksector te benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, in samenhang met onderwijs, bedrijven en overheden. En vanuit het Evenementenbureau worden door studenten bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Bij al deze projecten werken studenten veelal in multidisciplinaire teams aan grotere opdrachten. Mediawijsheid Mediawijsheid wordt als vak aangeboden aan alle voltijdstudenten in het eerste jaar van de opleiding. Tot nu toe werden er 52 medewerkers intern opgeleid voor leraar mediawijsheid. Na een aantal jaren focus op de leraar mediawijsheid, is er in 2014 gestart met een tweede focus: mediawijze leraren. Er is een actieve Facebook-groep waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. Er zijn MediawijsheidCafés en Time for Tools -trainingen om het gebruik van media in de klas te stimuleren. En in het scholingsbeleid is vanaf 2015 een verplichte training mediawijsheid opgenomen voor alle leraren. Denkvaardigheid Inspiratie, innovatie en integratie van denkvaardigheden zijn de hoofdthema s van het De Bono Expertisecentrum. Het centrum initieert, verspreidt en ontwikkelt het gedachtegoed op het gebied van creatief, kritisch en metacognitief denken. Dat doet zij door de ontwikkeling van het vak denkvaardigheden, het verzorgen van trainingen en opleidingen voor de medewerkers en het faciliteren van bijeenkomsten en vergaderingen. In 2014 was de beoordeling van trainingen en workshops hoger dan ooit: gemiddeld een 8,1 (in 2012 gemiddeld 7,6). Toch vond er in 2014 een omslag plaats waarbij het expertisecentrum naast het standaard aanbod, meer maatwerk en teamscholing richting afdelingen, diensten en projectbureaus ging aanbieden. Dit wordt in 2015 verder doorgezet. Daarnaast keek het De Bono Expertisecentrum opnieuw naar het aanbod op het gebied van denkvaardigheden. Dit leidde ertoe dat een aantal veranderingen werd ingezet. Zo werd er een nieuw basisprogramma ontwikkeld, waarbij eenvoud en structuur de kernwoorden zijn. Bij de ontwikkeling hiervan werd nadrukkelijk de verbinding gezocht met ondernemendheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema s (zie 6.8 UNESCO-school).

16 Onderwijs 6.8 UNESCO-school Sinds 2009 is het Koning Willem I College een UNESCO-school, wat inhoudt dat in de onderwijsprogramma s aandacht is voor de vier thema s van UNESCO. 1. Vrede en mensenrechten 2. Intercultureel leren en omgaan met diversiteit 3. Wereldburgerschap 4. Duurzaamheid Daarnaast biedt het college ook collegebreed een programma aan voor zijn studenten. In 2014 waren dat onder andere de volgende activiteiten: schrijfactie voor Amnesty International, Community Week, Internationale stages en uitwisselingen (zie paragraaf Internationalisering), project Werken aan de Wereld en het project Vriend en Vijand. Kijk voor meer informatie op E5Cultplein In 2014 ontwikkelde E5Cultplein diverse activiteiten die een bijdrage leverden aan loopbaan & burgerschap in het algemeen en aan intercultureel leren in het bijzonder. E5Cultplein brengt culturele ontmoetingen tot stand door vijf verschillende manieren: theater, muziek, dans, taal en beeldend. In de Koningszaal van de Vlijmenseweg vinden veel van deze ontmoetingen plaats, maar ook in de leslokalen of buiten school. E5Cultplein laat studenten ervaren wat podiumplezier is, stelt vanzelfsprekendheden ter discussie en geeft talenten een kans. In 2014 vonden er meerdere theatervoorstellingen plaats, workshops, gastlessen en debatwedstrijden. Kijk voor meer informatie op e5cultplein en Duurzaamheid Op het college is aandacht voor duurzaam inkopen, groene stroom en een gezonde catering. De leenauto s van het college zijn bijzonder zuinig. Een aantal afdelingen is koploper in Nederland met betrekking tot duurzaamheid, zoals de Middelbare Horeca School en de Middelbare Techniek School. Bijna alle opleidingen besteden aandacht aan duurzame ontwikkeling en op veel afdelingen worden deze lessen verzorgd door de duurzaamheidscoördinator van het college. De school heeft het Bossche energieconvenant ondertekend en is participant in het project Build up Skills (duurzaamheid in de bouw). Daarnaast is de school een van de kartrekkers van de kenniskring Duurzaam MBO. Het college gebruikte de afgelopen jaren beduidend minder gas en elektriciteit. Het college verstookte zelfs 48% minder gas dan in 2005 (het topjaar) en 29% minder dan in Dat werd voor een groot deel veroorzaakt door het warmste jaar ooit gemeten. Het verbruik van elektriciteit daalde op de locaties Vlijmenseweg en Onderwijsboulevard met 9% ten opzichte van 2013 en 19% ten opzichte van 2010 (het topjaar). 6.9 Intensivering taal- en rekenonderwijs Voor de intensivering van taal en rekenen ontving het Koning Willem I College van het ministerie in 2014 een subsidie van ruim Ook in 2014 overstegen de inspanningen en activiteiten van het college het subsidiebedrag aanzienlijk (zie bijlage IV voor de verantwoording). Het totaal aan uitgevoerde activiteiten in 2014 staat beschreven in een verantwoordingsdocument voor het ministerie. Hierna worden er enkele uitgelicht. Extra (individuele) ondersteuning voor studenten Studenten met hiaten in hun basisvaardigheden hebben de mogelijkheid om naast de reguliere lessen deel te nemen aan STER-lessen. In 2014 is er veel aandacht besteed aan het zichtbaar maken van deze lessen in het college en onder de studenten. De organisatie en uitvoering van deze lessen is in het schooljaar gecentraliseerd en valt sindsdien onder de hoede van de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College. De lessen vinden plaats op een centrale plek in het college, gedurende vier middagen per week. De leraren die deze lessen verzorgen, worden op basis van hun expertise ingehuurd vanuit de afdeling Educatie. De lerareninzet bedraagt ongeveer 3 fte. Per schooljaar maken ongeveer 200 studenten gebruik van de STER-lessen. Toetsing: beginsituatie, voortgang en examenresultaten De intaketoets werd in 2014 bij ongeveer 30% van de studenten afgenomen. Het lage percentage is deels te verklaren door technische problemen met de intaketoets en deels doordat de lesmethodes inmiddels ook goede nulmetingen hebben en een aparte intaketoets niet altijd meer nodig is. De resultaten laten zien dat het startniveau voor rekenen iets omhoog is gegaan: 73% van de studenten scoorde hoger dan niveau 1F. In 2012 was dit 70%. Ook voor Nederlands was het startniveau hoger: 87% van de studenten scoorde hoger dan niveau 1F. In 2012 was dit 44%. Het grote verschil is mede te verklaren doordat de systematiek van de intaketoets veranderd is. De voortgangsmetingen worden op de verschillende onderwijsafdelingen bijgehouden middels digitale volgsystemen. De examenresultaten van de pilotexamens en de centrale examens lieten zien dat het college op zowel Nederlands als rekenen hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. In voorgaande jaren was dat verschil niet zo groot, maar in 2014 scoorde het Koning Willem I College gemiddeld een punt hoger bij niveau 2. Een analyse van de eerste afnameperiode in het schooljaar gaf het volgende beeld van opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Niveau-2-kandidaten haalden gemiddeld een 6,6 voor Nederlands, ten opzichte van een 5,7 landelijk. Voor rekenen scoorde deze groep gemiddeld een 5,8 ten opzichte van een 4,5 landelijk. Niveau-3-kandidaten scoorden gemiddeld een 6,8 voor Nederlands ten opzichte van een 6,5 landelijk. Voor rekenen haalden de niveau-3-kandidaten gemiddeld een 6,0 ten opzichte van 5,6 landelijk. Niveau-4-kandidaten scoorden gemiddeld een 6,8 voor Nederlands, ten opzichte van een 6,3 landelijk. Voor rekenen is in deze periode gemiddeld een 5,3 behaald, ten opzichte van een 5,0 landelijk. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de uitslagen van de pilot en centrale examens. Voor rekenen is dit het enige examen, voor Nederlands komen er nog drie instellingsexamens bij die bijdragen aan het eindcijfer. Goed curriculum voor de bbl-opleidingen Alle afdelingen die bbl-opleidingen aanbieden, werkten aan een goed curriculum voor hun studenten. De afdelingen waar naast bbl- ook veel bol-opleidingen worden aangeboden, hebben hun curriculum afgeleid van de bol-opleidingen. Op het Koning Willem I College zijn twee afdelingen die grotendeels bestaan uit bbl-opleidingen. De afdeling Mobiliteit & Logistiek (automonteurs, fietsenmakers, logistiek medewerkers) realiseerde een curriculum in samenwerking met het vak loopbaan & burgerschap. De Middelbare Techniek School (elektro, procestechniek, schilders, stukadoors, metselaars, timmerman etc., voornamelijk niveau 2 en 3) ging aan de slag met het ontwikkelen van een curriculum dat ingezet kan worden voor de verschillende opleidingen. Kennisdeling Al sinds de start van de hernieuwde aandacht voor taal en rekenen in het mbo, worden medewerkers geïnformeerd over taal en rekenen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwsbrieven voor leraren en directeuren en de interne taal- en rekensites, collegeprojecten genaamd. Daarnaast is er een maandelijks overleg met de taal- en rekencoaches. Kennisdeling tussen de taal- en rekenleraren vindt plaats in teamwerkgroepen, door overleg met de klankbordgroep en door deelname aan de Taalcoach Academie (Kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA) of een ander landelijk netwerk voor taal of rekenen.

17 Onderwijs Professionalisering van medewerkers De ingezette samenwerking met Fontys Hogeschool en drie Brabantse roc s werd middels de Academie voor mbo-taaldocenten voortgezet in De academie wil het aanbod laten opnemen in het lerarenregister en werkt daarmee toe naar een versterking van het civiel effect. Ook voor de leraren rekenen van deze scholen, met toevoeging van het Summacollege, is als pilot een gezamenlijk aanbod opgestart. Aan het eind van schooljaar wordt deze pilot geëvalueerd. Daarnaast volgde een groep rekenleraren een training rekendidactiek van vier dagdelen, die werd afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. Voor vakcollega s is er een aanbod ontwikkeld met betrekking tot het taalgericht vakonderwijs. Het doel hiervan is het taalbewustzijn te vergroten. Ambitie 2018 Taal en rekenen is inmiddels stevig ingebed in de structuur van het college, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau. Echter, taal en rekenen is nog in grote mate voorbehouden aan de taal- en rekenleraren. De ambitie voor 2018 is: taal en rekenen zijn integraal onderdeel van het opleidingsprogramma van elke beroepsopleiding. Integraal betekent dat alle leraren zich bewust zijn van het belang van taal en rekenen in het beroepsonderwijs Internationalisering Het Koning Willem l College streeft ernaar elke student tijdens zijn/haar verblijf op het college tenminste één internationale ervaring mee te geven. Dit kan een les zijn van internationale gastleraren, een curriculum gerelateerde studiereis, gemeenschappelijke projecten met buitenlandse partners, contact met buitenlandse studenten die op het college zijn voor projecten of internationale stage etc. Voor een klein deel van de studenten is een internationale stage binnen of buiten Europa weggelegd. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden naar het buitenland te gaan voor jobshadowing, een bedrijfsstage of het participeren in internationale trajecten. Doel voor studenten en medewerkers is het verkrijgen van een breder internationaal blikveld en studenten krijgen de kans zich nog beter voor te bereiden op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. De internationale activiteiten worden gefinancierd met Europees geld in de vorm van Leonardoen Erasmus+-subsidies, eigen bijdragen van studenten, sponsoracties en een eigen bijdrage van het college. Cijfers 2014 laat de volgende cijfers zien: 241 studenten gingen op een internationale stage. Ze gingen naar bijna alle landen binnen de EU, Turkije en buiten Europa naar landen als Zuid-Afrika, China, Thailand, Suriname, Amerika, Australië, Panama, Aruba en Curaçao, India, Kenia en Filippijnen. De duur van de internationale stages varieerde van 4 weken tot 26 weken studenten reisden voor een curriculum gerelateerde studiereis naar het buitenland: studiereis van een dag naar een partner in Duitsland (Lerende Euregio) en België, meerdaagse studiereizen naar Finland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Engeland, Polen, Tsjechië, Italië, Spanje, Bosnië. 93 medewerkers participeerden in internationale mobiliteit tijdens jobshadowing en/of bedrijfsstage, begeleiding van studiereizen met studenten en in een vijftal internationale door Brussel gefinancierde projecten. 214 studenten volgden in 2014 op ons college een opleiding in een tweetalig traject. Ten opzichte van 2013 was er een sterke stijging te zien van de studenten die voor een curriculum gerelateerde studiereis naar het buitenland reisden (van 1630 naar 2265) en het aantal studenten dat een tweetalig traject volgde (van 175 naar 214). Het aantal medewerkers dat een internationaal traject volgde nam toe van 72 naar 93. Het aantal internationale stages van studenten bleef nagenoeg gelijk (235 in 2013) Doorlopende leerlijnen De doelstelling van doorlopende leerlijnen is het plaatsen van meer studenten op de juiste plek (minder switchers), 5% minder uitval en een goede afstemming tussen vmbo, mbo en hbo. De activiteiten in het kader van doorlopende leerlijnen droegen in 2014 mede bij aan de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters op het college van 488 naar 433. Duidelijker onderscheid In 2014 kwam er een duidelijker onderscheid in doorlopende leerlijnen in onderwijsprogramma s en doorlopende leerlijnen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). Toptechniek in bedrijf is een voorbeeld van doorlopende programmaleerlijnen. In Toptechniek Noordoost-Brabant wordt regionaal gewerkt aan een krachtige doorlopende leerlijn in de techniek via de vakmanschap- en technologieroute in het mbo. Hier staan studieduurverkorting en macrodoelmatigheid centraal, waarbij samenwerking met ROC de Leijgraaf essentieel is. Bij de vakmanschapsroute (vmbo-b en mbo niveau 2) wordt hier een vijfjarig traject gerealiseerd voor de meeste techniekopleidingen. In de doorlopende lob-leerlijn is een groot internationaal project afgerond waarbij een Bosch-model voor lob werd ontwikkeld. Herkenbaar voor leraren en studenten. Alle scholen uit s-hertogenbosch werken nu volgens dat model, waarbij het Koning Willem I College haar expertise inzet op het gebied van scholing, programmalijnen bouwen en het gebruik van de nieuw ontwikkelde en gevalideerde competentiewijzer. Deze competentiewijzer heeft een voorspellende waarde over de succeskansen van toekomstige mbo-studenten. Leerlingen kunnen daardoor op het vmbo werken aan de competenties waarin ze nog te kort schieten. Sectorwerkstuk vmbo Het vmbo-sectorwerkstuk blijft een belangrijk anker van doorlopende leerlijnen. Eindexamenkandidaten van negen verschillende vmboscholen werkten gedurende zeven weken op het Koning Willem I College aan hun sectorwerkstuk. Daarbij konden ze kiezen uit 29 verschillende opleidingen. Daardoor volgden zo n 700 leerlingen hun misschien wel toekomstige opleiding bij Koning Willem I College. De inspanningen waren groot, maar wierpen wel vruchten af: deelnemende leerlingen hebben een grotere binding met het college en vallen minder uit in het eerste leerjaar (6,1% tegen 8,0% bij leerlingen die niet deelgenomen hebben aan het sectorwerkstuk).

18 Onderwijs Doorstroom hbo Ongeveer 50% van de niveau-4-studenten van het Koning Willem I College stroomt door naar het hbo. Er wordt op veel afdelingen structureel gewerkt aan voorbereiding op doorstuderen. Uitval op het hbo was echter ook in 2014 nog altijd hoog. Mbo ers doen het niet slechter dan havisten op het hbo. Uitval van mbo ers in het eerste jaar is weliswaar groter, omdat ze al een diploma hebben en kunnen gaan werken, maar in de hogere jaren is de uitval juist lager dan bij havisten en studeren ze sneller af (bron: Avans). Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in zal het keuzedeel Doorstoom hbo op het college zo breed mogelijk worden aangeboden. Het keuzedeel is bedoeld om de kans op succesvolle doorstroom te verhogen Vavo-College In 2013 heeft het Vavo-College een toekomstbeeld geschetst voor de afdeling in 2018: In 2018 is het Vavo-College een erkende en door externe stakeholders gewaardeerde brede regionale voorziening voor jongeren en volwassenen die - als tweede kans of tweede weg - een vmbo-t/ mavo-, havo- of vwo-diploma willen halen. Het Vavo-College speelt een belangrijke rol in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van jongeren in de regio. Voor volwassenen biedt het de mogelijkheid tot het behalen van een diploma waardoor de doorstroom naar vervolgonderwijs mogelijk wordt of de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. De kernwaarden van het Vavo-College zijn: kwaliteit, effectiviteit en volwassenheid. Deze kernwaarden zijn vertaald naar een kort en krachtig motto: Succes verzekerd! In heeft het team deze uitgangspunten ingevuld op het gebied van organisatie, onderwijs, kwaliteitszorg, pr en intake/doelgroepen en er is uitgebreid aandacht besteed aan verbetering van intake en inschrijving. De verkleining van de groepen, waarmee was gestart in 2013 werd in schooljaar gehandhaafd, onder meer vanwege de verbeterde resultaten. In schooljaar is gezocht naar een nieuwe locatie voor het Vavo-College, waarin de vavo-aanpak beter tot zijn recht komt. Een eigen gebouw met een duidelijke uitstraling op een centrale, goed bereikbare plek was daarvoor een voorwaarde. Na een aantal mogelijke locaties bezocht te hebben, werd begin 2014 gekozen voor gebouw A in het complex rondom het stadion van FC Den Bosch op de Stadionlaan. Het traject richting verhuizing omvatte het uitwerken van een pakket van eisen om het onderwijsaanbod en de vavo-aanpak op een verantwoorde en vernieuwende manier vorm te geven. Door de inzet van het Facilitair Bedrijf van het college is een moderne onderwijsomgeving gerealiseerd, waarin de kenmerken van het vavo-onderwijs goed tot hun recht komen. De verhuizing vond plaats tijdens de zomervakantie. De opening van het schooljaar vond in stijl plaats, namelijk door de aftrap op het veld van FC Den Bosch. Alle medewerkers van het Vavo-College zijn erg enthousiast over hun nieuwe onderkomen. In 2015 verwacht het Vavo-College een kleine toename van het aantal cursisten. In 2015 wordt gewerkt aan een aantal speerpunten: een tweejarig havo-traject voor een klein aantal (moeilijke) vakken; herinvoering van de instroomklas als onderdeel van de Rutte-regeling (deze heeft enkele jaren gefunctioneerd om uitvallende mbo ers en vo-leerlingen op te vangen); verbetering van de begeleiding van mavoleerlingen, zowel op het gebied van studievaardigheden als op het gebied van rekenen en taal.

19 Studenten Uit onderzoek naar het marktaandeel van het Koning Willem I College blijkt dat het merendeel van de vmbo-instroom afkomstig is uit de regio Noordoost-Brabant (26%) en s-hertogenbosch (24%). Het spreidingsgebied is echter vrij groot. Kennelijk slaan veel studenten liever één of twee roc s over om naar het Koning Willem I College te komen, zoals studenten uit Noordwest-Brabant en Zuidwest-Gelderland. Uit gesprekken met studenten uit verder gelegen regio s bleek dat de kwaliteit van het onderwijs ( degelijkheid, structuur ) de voornaamste reden is om naar het Koning Willem I College af te reizen. Vanaf schooljaar vindt er in bijna alle omringende regio s een flinke daling plaats van het aantal jongeren tussen de 15 en 20 jaar. De enige uitzondering vormt de stad s-hertogenbosch, waar sprake is van stabilisatie en zelfs van groei tot ongeveer In Zuidwest-Gelderland neemt tot 2020 het aantal jongeren tussen de 15 en 20 jaar aanzienlijk toe. Dit betekent dat het Koning Willem I College de komende jaren een gericht wervingsbeleid inzet op met name die gebieden waar nog groei mogelijk is en daarnaast probeert om uit de krimpregio s zoveel mogelijk studenten vast te houden. Het studentenaantal hoeft niet te groeien, maar stabilisatie van het huidige aantal studenten moet mogelijk zijn, hoewel de vlucht van ouders en leerlingen/ studenten naar het algemeen vormend onderwijs een extra negatief effect op de studentenaantallen kan hebben. Door hoogwaardig kwalitatief mbo-onderwijs te realiseren probeert het college deze concurrentie vanuit het havo/vwo om te buigen. 7.1 Aantal studenten Het aantal studenten van het Koning Willem I College lag de afgelopen jaren tussen de en Op 1 oktober 2014 was het totaal aantal studenten , een stijging van 63 ten opzichte van 1 oktober De daling van het aantal bbl-studenten zette in 2014 verder door Totaal aantal studenten - peildatum 1 okt Totaal Totaal aantal studenten per leerweg - peildatum 1 okt BBL BOL

20 38 39 Herkomst MBO-studenten 2014 per postcodegebied Kijkend naar de periode kan worden geconcludeerd dat: voortgezet onderwijs (vo). De samenwerking met de vo-scholen is vastgelegd in een convenant Totaal: Duitsland: Het totale aantal studenten stabiliseerde: in 2014 t.o.v in 2010 (stijging 2,3%). Het totale aantal bol-studenten nam flink toe: in 2014 t.o.v in 2010 (stijging 21,6%). Het totale aantal bbl-studenten nam flink af: in 2014 t.o.v in 2010 (daling 30,5%). De totale deelnemerswaarde (bol x 1,0 en bbl x 0,35) nam flink toe: in 2014 t.o.v in 2010 (stijging 12,5%). Verder heeft het Koning Willem I College een duidelijk mbo-4-profiel : in 2014 vertegenwoordigde bol-niveau-4-studenten 55,7% van de totale populatie; in 2010 was dat nog 48,9%. Het aantal deelnemers bij de afdeling Educatie daalde van 887 in 2013 naar 669 in Bij het vavo was sprake van een stijging van 220 naar 294 deelnemers. Daarnaast voerde het Koning Willem I College in 2014 nog 152 vavo-trajecten uit voor Ruttestudenten. Via de Rutte-regeling kunnen ook 16- en 17-jarigen terecht op het vavo. Met deze regeling blijft de student ingeschreven op het Totaal aantal studenten educa-e en vavo 7.2 Studenttevredenheid De tweejaarlijkse JOB-monitor is een belangrijke bron voor het meten van studenttevredenheid. In 2014 gaven studenten van het Koning Willem I College hun opleiding gemiddeld een 7,2 (in 2012 was dit 7,1). Landelijk was dit een 7,0 (in 2012 een 6,9). De afdelingsdirecteuren en het College van Bestuur houden daarnaast voortdurend voeling met wat studenten vinden van het onderwijs en de voorzieningen binnen het college, door regelmatig met studenten in gesprek te gaan. Bezwaren of vragen van studenten die het volgen van onderwijs direct of indirect raken worden behandeld door het Studenten Succes Centrum (SSC). Behandeling is in eerste instantie gericht op informele afhandeling en bemiddeling. Dat leidt er mede toe dat slechts een klein aantal vragen daadwerkelijk leidt tot een klacht. Net als in 2013 werden in 2014 geen officiële klachten doorgeleid naar de commissie van beroep. Via de mbo-klachtenlijn werd één klacht ingediend, waarbij uiteindelijk werd vastgesteld dat de klacht door de school al goed was afgehandeld. België: Totaal

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

WERKEN AAN KWALITEITSZORG

WERKEN AAN KWALITEITSZORG WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN WWW.CINOP.NL 2 WERKEN AAN KWALITEITSZORG HET ZIJN DE TEAMLEDEN EN HUN INTENTIES DIE DE KWALITEIT BEPALEN Hoe werk

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht Doelstelling De Raad van Toezicht (hierna: RvT) houdt op grond van de bepalingen in de WPO (Wet op het primair onderwijs), de statuten, het bestuursreglement en Code Goed

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie