Sociaal Financieel Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Financieel Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Sociaal Financieel Jaarverslag 2009

2

3 Sociaal Financieel Jaarverslag

4 Bezoekadres Postadres Telefoon Fax Website Science Park XG Amsterdam Postbus GB Amsterdam Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van wiskunde en informatica. CWI maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) en het World Wide Web Consortium (W3C). Het Benelux Kantoor van W3C is in het CWI gehuisvest. Algemeen directeur Prof.dr. J.K. Lenstra 2

5 Inhoud Doelstelling en organisatie 4 Sociaal jaarverslag Personeelsbeleid Personeelsbezetting Arbojaarverslag Bedrijfshulpverlening (BHV) Financieel jaarverslag Algemeen Geconsolideerde jaarrekening 1. Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Enkelvoudige jaarrekening 4. Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige balans en de staat van baten en lasten Overige gegevens 7. Resultaatbestemming 8. Accountantsverklaring Jaarverslag ondernemingsraad 39 3

6 Doelstelling en organisatie Doelstelling Het CWI wordt beheerd door de Stichting CWI. Deze stichting werd op 11 februari 1946 opgericht onder de naam Stichting Mathematisch Centrum. In 2001 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting CWI. De stichting heeft als voornaamste doel de bevordering en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica en overdracht van de resultaten naar de samenleving. Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door onder meer publicatie van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke en populair- wetenschappelijke media en samenwerking met andere instituten, universiteiten en het bedrijfsleven. Organisatie Het hoogste beleidsorgaan van het CWI is het bestuur van de stichting. De dagelijkse leiding van het CWI berust bij de directie. Het CWI telde in 2009 vier wetenschappelijke clusters en vier ondersteunende afdelingen. De directie van het CWI wordt bijgestaan door het Management Team, bestaande uit hoofden van de wetenschappelijke clusters en de managers van de ondersteunende afdelingen. Adviesraad Bestuur Directie Ondernemingsraad Wetenschappelijke clusters Probability, Networks and Algorithms Software Engineering Modelling, Analysis and Computing Information Systems Ondersteunende afdelingen Communicatie & Informatie Informatietechnologie en Faciliteiten Personeel & Organisatie Projecten, Financiën en Control Organisatie CWI per 31 december

7 Sociaal jaarverslag Personeelsbeleid Arbeidsvoorwaarden 2009 CAO Onderzoekinstellingen De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) heeft een looptijd tot 1 juli Per 1 januari 2009 is een structurele salarisstijging van 1,3 % en 2,2% stijging van de eindejaarsuitkering overeengekomen. Door de stijging van de eindejaarsuitkering bouwen werknemers een volledige 13 e maand op. Per 1 januari 2010 volgt nog een structurele salarisstijging van 1,6%. Binnen de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tijdens het verslagjaar verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om beleidskaders op te stellen welke WVOI-breed gedragen wordt. Deze werkgroepen zijn: werkgroep Professioneel Ontwikkelingsplan; werkgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid; werkgroep na 65 jaar; werkgroep Standaardomvang werkweek; werkgroep Tenure track beleid. Differentiatie in beloning Het is bij het CWI mogelijk medewerkers individueel en in incidentele gevallen - een gratificatie in beloning toe te kennen. Jaar Totaal WP NWP ,00 1 x 0 x 3 x 0 x 2 x ,00 3 x 1 x 3 x 1 x 0 x ,00 0 x 0 x 6 x 6 x 6 x 7 11 Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht De sinds 1991 bestaande Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht heeft tot doel het bespreekbaar maken van een klacht van een individuele werknemer. In het verslagjaar is geen klacht ingediend. Sinds mei 2004 is mevrouw drs. J. van Wezel voorzitter en de heer Chr. Gispen plaatsvervangend voorzitter. De samenstelling van de commissie is als volgt: Op voordracht van de ondernemingsraad: mevrouw drs. J.G. Blom - lid mevrouw drs. L.M. Schultze - plaatsvervangend lid Op voordracht van de directie: de heer H. Roose - lid de heer dr. J.R. van Ossenbruggen - plaatsvervangend lid Gedragsregels Op grond van de Arbo-wet is een werkgever verplicht seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkplek aan te pakken. Bestrijding hiervan is een zaak van de hele organisatie. Naast de Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld zijn de notitie 'Preventie en aanpak ongewenste omgangsvormen' en de 'Gedragscode ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag' van 5

8 kracht. Daarin wordt expliciet duidelijk gemaakt dat ook pesten en discriminatie door CWI niet worden geaccepteerd. De Klachtencommissie van de Universiteit van Amsterdam treedt op als externe klachtencommissie. Het jaarverslag SIAG, opgesteld door de vertrouwenspersonen, wordt uitgebracht aan de directie en de ondernemingsraad. Gedragscode Netwerkgebruik Sinds maart 2004 is de Gedragscode Netwerkgebruik in werking. De Gedragscode heeft tot doel de bevordering van verantwoord netwerkgebruik bij het CWI en een effectieve controle daarop, rekening houdend met de privacy van betrokkenen. In 2009 is op grond van de gedragscode geen onderzoek uitgevoerd naar verdacht netwerkgebruik. Organisatieverandering Tijdens het verslagjaar heeft de interim manager, Judith Coster, de afdeling Communicatie & Informatie (C&I) heringericht in taken, producten en processen. Er heeft een heel zorgvuldig proces plaatsgevonden waarin nieuwe functies zijn beschreven en gewaardeerd. Er is een plaatsingscommissie gevormd die als doel heeft gehad de directeur van advies te dienen over de te plaatsen medewerkers. Voor alle medewerkers is een passende oplossing gezocht en gevonden. Met ingang van 1 juli 2009 is de nieuwe afdeling formeel gestart. De ondernemingsraad is tijdens dit proces nauw betrokken geweest en heeft advies uitgebracht. In 2009 is een werkgroep intensief bezig geweest met de organisatie van het onderzoek op het CWI met als belangrijke onderwerpen: organisatie- en overlegstructuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, HRM, communicatie en financieel model. De werkgroep heeft een document gemaakt genaamd Spinoza, herstructureringsplan 2010 en dit ter instemming en advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad. De werknemersorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Uiteindelijk is aan het einde van het jaar besloten Spinoza als geheel in te trekken en bepaalde elementen ervan in 2010 verder uit te werken en te implementeren. Functiewaardering Aan het einde van het verslagjaar is geconstateerd dat de invoering van de functieniveaumatrix (FNM) voor het wetenschappelijk personeel in het verleden niet volledig is geweest. Deze omissie moet worden hersteld. Er is afgesproken dat de afdeling P&O hiervoor een plan van aanpak maakt in het begin van Projectmatig werken Tijdens het verslagjaar zijn twee projecten afgerond, namelijk: 1. Elektronisch agendasysteem. 2. Introductie nieuwe medewerkers. De projectleiders komen de laatste dinsdag van iedere maand bijeen. De projecten staan vermeld in het IP De meeste projecten zijn in volle gang en de afronding zal pas plaatsvinden in

9 Personeelsbezetting Algemeen In de tabellen en figuren op deze en volgende pagina's wordt een beeld geschetst van de huidige personeelsbezetting en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van voorgaande jaren. De personeels-bezetting omvat de medewerkers die in dienst zijn van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Uit figuur 1 is op te maken dat het aantal personeelsleden op 31 december personen bedroeg, van wie 154 wetenschappers man/wp man/nwp vrouw/wp vrouw/nwp Figuur 1. Aantal personeelsleden in 2009 verdeeld naar man/vrouw en naar wetenschappelijk/niet-wetenschappelijk (wp/nwp) In verband met het grote aantal deeltijddienstverbanden bij het CWI is het realistischer om te kijken naar de personeelsbezetting uitgedrukt in fte's (fulltime equivalent of mensjaren). Een overzicht van het aantal fte's in de jaren 2007, 2008 en 2009 vindt u in figuur 2. Uit deze figuur kan opgemaakt worden dat de totale personeelsbezetting in 2009 nagenoeg gelijk is gebleven namelijk 187,5 fte in 2009 ten opzichte van 187,6 fte in man/wp man/nwp vrouw/wp vrouw/nwp Figuur 2. Personeelsleden in fte in 2007, 2008 en 2009 verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp Cijfers per 31 december van het desbetreffende jaar. 7

10 Samenstelling personeel Naast medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband met het CWI kent ons instituut veel medewerkers die geen dienstverband bij het CWI hebben, maar op een andere manier aan de organisatie verbonden zijn. In 2005 heeft het CWI de zogenaamde werkplek- en faciliteitenovereenkomst ingevoerd. Deze overeenkomst is speciaal bedoeld voor niet-werknemers, die langer dan drie maanden op het instituut verblijven en waarbij geen sprake is van een detachering, adviseurschap of afstudeerstage. Voorbeelden hiervan zijn onderzoekers die op het CWI een sabbatical doorbrengen of buitenlandse promovendi die met een beurs naar het CWI komen. Bij een werkplek hoort het gebruik van een bureau, een computer, een account en faciliteiten. In 2009 kwamen 62 samenwerkingsrelaties in aanmerking voor een werkplek- en faciliteitenovereenkomst. 29,65 59,6 30,26 46,66 47,9 50,5 53,5 45,15 47,8 94,85 94,55 89,2 overig oio's tijdelijk personeel vast personeel Figuur 3. Samenstelling personeel in fte in 2007, 2008 en 2009 In figuur 3 is voor de jaren 2007, 2008 en 2009 te zien op welke wijze medewerkers aan het CWI verbonden waren. Onder de categorie 'overig' vallen de eerder genoemde samenwerkingsrelaties: gedetacheerden, adviseurs, afstudeerders/stagiairs en personen met een werkplekovereenkomst. In figuur 4 is de categorie overig verder uitgewerkt adviseurs detacheringen WPO's stagiairs Figuur 4. Uitsplitsing medewerkers zonder arbeidsovereenkomst met CWI in aantallen 62 8

11 In figuur 5 is de opbouw van het personeel te zien naar soort dienstverband (vast of tijdelijk) en naar wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke functie. Het aantal medewerkers in een ondersteunende functie is enigszins gedaald. De groep wetenschappelijk personeel met een tijdelijk dienstverband is wederom licht gegroeid. Het aantal wetenschappelijk medewerkers met een vast dienstverband blijft net als voorgaande jaren stabiel tijdelijk niet-wetenschappelijk vast niet-wetenschappelijk tijdelijk wetenschappelijk vast wetenschappelijk Figuur 5. Opbouw personeel naar soort dienstverband en naar wp/nwp Zoals blijkt uit tabel 6 is het aantal deeltijders binnen de ondersteunende functies naar verhouding groter dan binnen de wetenschappelijke functies. wetenschappelijk niet-wetenschappelijk man vrouw man vrouw totaal voltijd deeltijd voltijd deeltijd voltijd deeltijd voltijd deeltijd Tabel 6. Aantal personeelsleden verdeeld naar wetenschappelijk/niet-wetenschappelijk, voltijd/deeltijd evenals naar man/vrouw. Het blijft binnen de wetenschappelijke context van het CWI moeilijk om meer vrouwen voor wetenschappelijke posities aan te trekken. Toch streeft het CWI naar het vergroten van het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies in het algemeen, en op leidinggevende posities in het bijzonder. Ten opzichte van 2008 is het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies licht gestegen van 28 naar 29. Het percentage vrouwen binnen de gehele organisatie betreft 14,3%, binnen de wetenschap is dit percentage hoger, namelijk 18,8%. 9

12 Figuur 7 geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw van medewerkers bij CWI. De leeftijdsopbouw is nog steeds stabiel: de groep mannelijke wetenschappers in de leeftijdscategorie is het sterkst vertegenwoordigd man/wp vrouw/wp man/nwp vrouw/nwp 0 < Figuur 7. Aantal medewerkers verdeeld naar leeftijd in 2009 In tabel 8 wordt de indeling in salarisschalen weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, evenals een onderscheid naar mannen en vrouwen. schaal 1-5 schaal 6-9 schaal * m + vr vr m + vr vr m + vr vr wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp schaal schaal schaal m + vr vr m + vr vr m + vr vr wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp Wp Tabel 8. Indeling salarisschalen verdeeld naar wp/nwp en naar man/vrouw * inclusief oio's 10

13 Het CWI is een internationaal instituut en dit blijkt onder andere uit de internationale opbouw van het personeelsbestand. Van de 203 werknemers hebben er 81 een niet-nederlandse nationaliteit. Deze 81 werknemers vertegenwoordigen 29 verschillende nationaliteiten. De figuren 9 en 10 geven een overzicht van de in- en uitstroom van medewerkers in 2009 verdeeld naar geslacht. De meeste mutaties (zowel instroom als uitstroom) vonden plaats in de groep tijdelijk wetenschappelijk personeel. Van de 38 nieuwe medewerkers die in 2009 in dienst zijn gekomen, hebben er 23 de niet-nederlandse nationaliteit. Dit is ruim 60% en een gelijke tendens ten opzichte van voorgaande jaren man/wp man/wp 27 vrouw/wp man/nwp 5 vrouw/wp man/nwp vrouw/nwp vrouw/nwp Figuur 9. Instroom medewerkers verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp Figuur 10. Uitstroom medewerkers verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp In 2009 zijn 31 medewerkers uit dienst getreden. Tabel 11 laat zien waar deze oud-medewerkers naar toe zijn gegaan. vertrokken naar universiteit bedrijfsleven Spin-off bedrijf eigen bedrijf buitenland FPU/pensioen overig Tabel 11. In- en uitstroom personeel De categorie 'overig' bevat ondermeer personen die na afloop van het dienstverband bij het CWI geen nieuwe betrekking hadden en daarom een WW-uitkering hebben aangevraagd. 11

14 Arbo jaarverslag Inleiding In dit verslag wordt gerapporteerd over de activiteiten op het terrein van het arbo-, verzuim- en milieubeleid in het jaar Overleg over arbeidsomstandigheden Arbogroep In de Arbogroep vindt overleg plaats over arbobeleid en -uitvoering. Aan het overleg wordt deelgenomen door de Arbocoördinator, Manager P&O, de VGWM-commissie van de ondernemingsraad en de ArboUnie. In de verslagperiode is de Arbogroep drie keer bijeen geweest. De Arbogroep zag in 2009 geen aanleiding een nieuwe Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een nieuwe RI&E wordt uitgevoerd nadat er een grote organisatorische of bouwkundige wijziging heeft plaatsgevonden. Nu de nieuwbouw is opgeleverd doet deze situatie zich voor en is het de bedoeling om medio 2010 een nieuwe RI&E te laten uitvoeren. Jaarlijks wordt het contract met de arbodienst ArboUnie geëvalueerd. Er werd besloten het contract met de ArboUnie stilzwijgend te verlengen. De voortgang van het Plan van Aanpak , vast agendapunt tijdens het overleg, verliep voorspoedig. Het Plan van Aanpak 2009 is tijdens de vergaderingen gemonitoord. Naast de vaste onderwerpen was in het verslagjaar bijzondere aandacht voor: Meer aandacht voor de voorlichting t.a.v. RSI en PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Inrichting nieuwe relaxruimte. Het propageren en deelname stimuleren aan yoga en tai-chi in de nieuwe relaxruimte. De ontwikkelingen op het WCW-terrein en verslag van de deelname op adhoc-basis aan de projectgroep voor de nieuwbouw. PAGO, die in 2010 gehouden zal worden. In de vragenlijst worden vragen over de thuiswerkplek en de deelname aan stoelmassage opgenomen. In het afgelopen jaar heeft het overkoepelend overleg van arbocoördinatoren van NIOZ, FOM, NWO, KB en CWI twee keer plaatsgevonden. Het overleg heeft de naam ArboNet gekregen. De bijeenkomsten zijn nuttig gebleken, omdat men met gelijksoortige problematiek wordt geconfronteerd en kan leren van elkaars ervaringen en kennis. In 2008 is in ArboNet-verband begonnen met het opstellen van de Arbocatalogus voor onze branche in opdracht van de WVOI. De OR is vertegenwoordigd in een klankbordgroep die speciaal in het leven is geroepen om het CWI-personeel te betrekken bij deze ontwikkeling. De Arbocoördinator van het CWI neemt deel in de werkgroep voor het opstellen van een Arbocatalogus voor de sector t.a.v. de thema's beeldschermwerk en PSA. Inmiddels is een aantal hoofdstukken afgerond. De hoofdstukken zijn ter goedkeuring ingediend bij de WVOI en vervolgens ter instemming neergelegd bij de Arbeidsinspectie. Na wat aanvullingen is dit eerste deel van de Arbocatalogus geaccepteerd door de Arbeidsinspectie. Ziekteverzuimbeleid en overzicht ziekteverzuim Op basis van de in het 'Arboconvenant voor de sectoren Onderwijs en Wetenschappen' vastgestelde afspraken 'Verzuimregistratie en -analyse' is de volgende jaarverzuimanalyse 2009 gemaakt. Het verzuimpercentage van 2009 (gemiddeld percentage van werktijd, dat verzuimd werd) is 2,82 % en is ten opzichte van vorig jaar iets gestegen, maar is nog steeds erg laag. Het aantal keren dat een medewerker verzuimd per jaar, zegt iets over de meldingsfrequentie en die is voor 2009 gesteld op 0,84. 12

15 De frequentie is iets gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De verzuimduur is in 2009 met iets meer dan 1 dag gedaald en komt neer op 8,73 dagen. Gemiddeld is een medewerker minder lang ziek dan voorgaande jaren. totaal verzuimpercentage , , ,53 meldingsfrequentie , , ,91 gemiddelde duur (gewogen dagen) , , ,17 Tabel 12. Overzicht ziekteverzuimcijfers In onderstaande tabel is het aantal ziekmeldingen gedifferentieerd naar een bepaalde verzuimduur voor de totale organisatie weergegeven voor de jaren 2009 en Tevens wordt weergegeven hoeveel medewerkers vijf keer of meer heeft verzuimd. verzuim kort verzuim Midden-lang verzuim langdurig verzuim frequent verzuim aantal meldingen (1-7 dgn) (8-42 dgn) (>43 dgn) aantal personen aantal meldingen aantal meldingen aantal meldingen (aantal dagen) (aantal dagen) (aantal dagen) (aantal dagen) geheel 2009 (700) (231) (1926) (97) g eheel 2008 (466) 297 (520) (162) Tabel 13. Overzicht gedifferentieerd naar verzuimduur Ten opzichte van het vorige jaar is het opvallend dat het frequente verzuim iets is gestegen en ook in verhouding meer verzuimdagen telt. Het middenlange verzuim is gezakt in frequentie en in aantal dagen. Het langdurige verzuim is echter fors gestegen in frequentie en in aantal dagen. Het langdurige verzuim heeft te maken met één heel langdurig ziektegeval, dat in 2009 is afgerond. Daarnaast heeft het verzuim bij een vijftal gevallen te maken met fysieke klachten (waarvan twee door een ongeval buiten, het werk) en bij twee gevallen is de oorzaak van het verzuim gelegen in de psychische aard van de klachten. In het geval van frequent verzuim (vanaf vijf ziekmeldingen per kalenderjaar) vervult P&O een signalerings-functie. Zodra frequent verzuim bij een medewerker wordt geconstateerd, wordt de 13

16 desbetreffende leidinggevende door P&O geïnformeerd en aangespoord om met de medewerker in gesprek te gaan. Tevens is frequent verzuim aanleiding om voor de medewerker een afspraak bij de bedrijfsarts te plannen. Het frequent verzuim is gezakt. Van de meeste medewerkers in deze categorie is de oorzaak van het frequent verzuim bekend. Voorlichting en onderricht Voorlichting en onderricht aan de medewerkers vond in het verslagjaar plaats middels werkplek-bezoeken, aandacht voor arbeidsomstandigheden bij de introductie van nieuwe medewerkers, tijdens het werkoverleg en functioneringsgesprek. Er is een begin gemaakt met de samenstelling van een handboek voor alle medewerkers over Arbogerelateerde zaken en milieuaangelegenheden. Momenteel wordt bekeken in hoeverre dit geïntegreerd moet worden met algemene CWI-informatie voor werknemers. Deze ontwikkeling heeft vertraging opgelopen mede als gevolg van de vele personeelswisselingen bij de afdeling C&I. Overzicht van beroepsziekten, ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. Een aantal van de in het kader van de arbo-werkplekbezoeken bezochte medewerkers geeft aan RSIachtige klachten* te hebben (zie tabel 14). RSI-achtige klachten *spier- en gewrichtsklachten (rug, schouder, nek, arm, hand of pols) totaal bezocht/geadviseerd Tabel 14. Overzicht RSI-achtige klachten RSI-achtige klachten totaal In 2009 is vanwege de verhuizing een inhaalslag geweest i.v.m. personeelsleden die al lang in dienst zijn en bij wie nog nooit een werkplekonderzoek is afgenomen. De meeste medewerkers benoemen hun RSIachtige klachten niet als ernstig. De meest voorkomende RSI-achtige klachten zijn branderige ogen, schouder- en nekklachten en klachten aan armen, handen en/of polsen. Meldingen (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties In het verslagjaar zijn conform de Regeling ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties de volgende zaken gemeld: Meldingen (bijna-)ongevallen Een medewerkster is op het terrein tussen de portacabins en het hoofdgebouw aangereden door een busje van Sara en heeft enkele kneuzingen en een pijnlijke rug opgelopen. Naar aanleiding van dit incident is contact met Sara opgenomen en die heeft haar chauffeurs er nog eens met nadruk op gewezen zich aan de gemaakte afspraken te houden tijdens de tijdelijke nieuwbouwperiode. Een bezoeker is door een misstap van de trap in de hal van het hoofdgebouw gegleden en is enkele treden naar beneden gevallen. Omdat het slachtoffer minstens twee maal flauwviel is de ambulance gebeld. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht. Een medewerker is tegen de rand van een schrijfbord in de hal op de derde etage nieuwbouw gelopen en heeft een snee boven het oog opgelopen. Betrokkene is behandeld in het ziekenhuis. Voor beide medewerkers heeft het niet tot verzuim geleid. 14

17 Meldingen gevaarlijke situaties In het trappenhuis is geconstateerd dat in de nieuwbouw een onveilige situatie bestond door teveel ruimte tussen trapbordes en de nis van een raam. De situatie is inmiddels weer veilig gemaakt. Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie of Geweld In 2009 was de samenstelling van de groep vertrouwenspersonen als volgt: Interne vertrouwenspersonen Susanne van Dam Paul den Hertog tot 1 oktober 2009 Willem Hundsdorfer Lynda Hardman Externe vertrouwenspersoon Van de diensten van Ingrid van Wezel, van Adviespraktijk David & van Wezel, wordt incidenteel gebruik gemaakt. Activiteiten 2009 Geen. Meldingen In 2009 zijn er bij de interne vertrouwenspersonen geen meldingen binnengekomen. Een melding is, via P&O, rechtstreeks ondergebracht bij de externe vertrouwenspersoon. Paul den Hertog is per 1 oktober 2009, na 12 jaar, als vertrouwenspersoon teruggetreden. Aanbevelingen voor 2009 Het CWI is een multicultureel instituut. Een helder en zichtbaar beleid voor welzijn, stress en werkdruk is van belang en ook voor de onderlinge omgangsvormen ten aanzien van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten. Planning activiteiten voor Zoals gebruikelijk zal de groep vertrouwenspersonen ook dit jaar weer bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en voor intervisie. De interne vertrouwenspersonen zullen, indien gewenst, bijscholing krijgen om kennis en vaardigheden te vergroten. 15

18 Bedrijfshulpverlening (BHV) Algemeen Dit jaar stond in het teken van de nieuwbouw en vooral van de renovatie van het vide-gebied in het oude deel. De receptie moest tijdelijk naar het Nikhef verplaatst worden, maar de medewerkers bleven gewoon doorwerken in het oude deel tijdens de verbouwing. Dit eiste van de BHV een grote aanpassing in de logistiek en procedures. Dankzij een goede samenwerking met de BHV van het Nikhef kon de langere tijd van oproep tot actie tot een acceptabele tijd teruggebracht worden. Ook de samenwerking met de gebouwbeheerders, de interne projectleider nieuwbouw en de interim coördinator faciliteiten verliep in het algemeen goed. De procedures zijn goed uitgetest omdat de automatische brandmelders door stofontwikkeling zeer regelmatig afgingen; dat dit niet geleid heeft tot een lagere opkomst van de Nikhef en CWI BHV-ers is een compliment waard. Voordat de nieuwbouw in gebruik is genomen zijn er twee rondleidingen geweest voor interne en externe BHV-ers om het gebouw en de vluchtroutes te leren kennen. De BHV website is voltooid waardoor actuele updates van vluchtroutes, BHV taken van medewerkers en andere BHV informatie altijd voor iedereen beschikbaar zijn. Ook het Bedrijfsnoodplan en het BHV archief (verslagen, oefeningen, BHV-inzet) zijn daar te vinden. Er zijn twee Evac+Chairs aangeschaft waarmee niet-zelfredzame personen via de trap geëvacueerd kunnen worden. Samenstelling Gedurende het gehele verslagjaar waren de volgende personen lid van het BHV-team: Joke Blom Hoofd BHV, ploegleider (PL) Bikkie Aldeias Susanne van Dam PL Chris Wesseling Sjoerd Mullender PL Mike Zonsveld (weg per 1/1/20) Nada Mitrovic Rick Ooteman PL Eefje Bosch (tot 1 maart) Arjen de Rijke (vanaf 15 maart) Opleiding Arjen de Rijke heeft de basis BHV opleiding gevolgd. Het hele team heeft de wettelijk verplichte herhalingscursussen gevolgd die dit jaar op 26 mei intern zijn gehouden waardoor er in teamverband geoefend kon worden. Overleg Het BHV-team komt vier keer per jaar bij elkaar voor algemeen overleg, gevolgd door een kleine oefening of rondgang door het gebouw. Het hoofd BHV heeft zeer regelmatig contact gehad met de projectleider nieuwbouw en de interim coördinator faciliteiten en verscheidene malen overleg gevoerd met de WCWcoördinator Marcel Vervoort (Nikhef). Oefeningen Januari: Februari: Maart: April: EHBO-oefening met behulp van CWI- slachtoffers en wat korte instructiefilmpjes over herkenning van een beroerte. ontruimingsoefening op papier (escalerende brand) om procedures en nieuwe situatie met afgesloten vide te testen. kleine portofoonoefening. ontruimingsoefening op papier (portacabins). 16

19 Oktober: ontruimingsoefening (3e verdieping oud en nieuw). In het algemeen goed verlopen ondanks wat problemen; de belangrijkste handicap was dat het opstarten van de slowwhoop te lang duurde (5 min.) door de afstand tot de Nikhef receptie. Acties Tijdens de renovatie van de vide was er BHV-inzet vereist bij een val van de trap, een ambulance was nodig. Hierbij bleek dat de receptie onvoldoende bekend was met de BHV procedure. Daarnaast bleken de 112-medewerkers moeite te hebben met het vinden van de locatie Science Park. De brandweer is ingeschakeld wegens alarm in de computerruimte. Achteraf bleek er in de ruimtes boven het plafond te zijn gezaagd waardoor de rookdetectie afging. Vooruitblik Aandachtspunten en plannen voor 2010 zijn: Het extra werven van BHV-ers. Dit is zeer dringend wegens het vertrek van een BHV-lid en de verdubbeling van de gebouwgrootte en het aantal noodtrappenhuizen; Noodzakelijke aanpassingen in het BedrijfsNoodPlan; Een apart ontruimingsplan toevoegen aan het BedrijfsNoodPlan; Definitieve vluchtrouteplattegronden. Hiervoor wordt een opzet gemaakt door Kraan, waarna ze in eigen beheer aangepast kunnen worden. Oefeningen gepland voor 2010: EHBO-oefening, ontruiming op papier, portofoonoefening, ontruiming van het gebouw. Verleende bijstand door arbodienst activiteiten spreekuur/ consulten bedrijfsarts telefonisch spreekuur 8 12 probleemanalyse 4 4 re-integratieverslag 0 1 Tabel 15. Overzicht activiteiten Arbodienst In totaal hebben de overlegactiviteiten ca. 50 uur in beslag genomen. Het klein SMT (overleg tussen bedrijfsarts en manager P&O) vond tweemaal per maand plaats. Het groot SMT (driehoeksoverleg tussen bedrijfsarts, manager P&O en leidinggevende) heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Van het open spreekuur bij de arbodienst is acht keer gebruik gemaakt. In 2009 zijn geen beroepsziektes geconstateerd. Op verschillende niveaus binnen de dienstverlening heeft er extern en intern overleg plaatsgevonden en zijn ad hoc vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden beantwoord. Milieu In 2009 is binnen de organisatie conform het WCW Milieubeheersysteem het lokale milieu coördinatorschap ingevuld. De uitvoering van het milieu beheerssysteem bij CWI is geaudit. De rapportage hiervan was positief. De werkgroep milieu WCW is zes keer bij elkaar geweest. In het kader van het EBP (Energie Besparings Programma) zijn diverse interne overlegmomenten geweest hoe hier binnen het CWI vorm aan te geven. Binnen de nieuwbouw CWI en het gerenoveerde gedeelte van de oudbouw CWI zijn lichtsensoren op de kamers aangebracht in het kader van energiebesparing. Dit was een verplichting vanuit het EBP. Het CWI heeft zich in WCW-verband gecommitteerd om kartonscheiding in te voeren. Gesprekken daarover zijn eind 2009 begonnen. 17

20 Financieel Jaarverslag 2009 ALGEMEEN Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) over het boekjaar In dit document legt het CWI verantwoording af over verkregen inkomsten en ontvangen subsidies, alsmede over uitgaven en bestedingen. De in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Het jaarverslag is door het bestuur van het CWI in de bestuursvergadering van 30 maart 2010 vastgesteld. De opgenomen cijfers zijn opgesteld in euro s. Door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een consolidatieprotocol financiële verslaglegging voorgeschreven, waarin uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen voor de financiële verslaglegging van het CWI. Bij de samenstelling van het financieel jaarverslag is dit protocol gevolgd. Op basis van het consolidatieprotocol zijn organisaties waar het CWI een overwegende zeggenschap in heeft, in de jaarrekening van het CWI geconsolideerd. In dit consolidatieproces zijn de volgende organisaties betrokken: CWI Incubator B.V., vanwege het door CWI gehouden meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal, en de Stichting Wiskunde en Informatica Conferenties, omdat het CWI de bestuurders van deze stichting benoemt. Het resultaat van deze consolidatie is de geconsolideerde jaarrekening (zie de eerste drie hoofdstukken). De enkelvoudige jaarrekening in de hoofdstukken daarna bevat de enkelvoudige jaarrekening van het CWI. CWI Incubator B.V. In het boekjaar 2009 heeft CWI Inc. geen belang in een nieuwe spinoff verworven en er zijn ook geen bestaande belangen afgebouwd of afgestoten. Het afgelopen boekjaar stond in het teken van het regulier beheren van de bestaande participaties. Aan het einde van het boekjaar hebben een aantal verkennende gesprekken plaats gevonden over het opzetten van een nieuwe spinoff die naar verwachting medio 2010 opgericht zal worden. Stichting Wiskunde en Informatica Conferenties Via stichting WIC organiseert het CWI wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten met een materieel belang. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de directeur, de controller en de directiesecretaris. In 2009 zijn er vier evenementen door stichting WIC georganiseerd. CWI Uit de enkelvoudige jaarrekening van het CWI blijkt dat de staat van baten en lasten sluit met een nadelig saldo van 685 k. Verder dient bij de resultaatbestemming een dotatie van k verricht te worden aan het fonds missieversterking en een dotatie van 104 k aan het fonds vervangend onderhoud. Het uiteindelijke, negatieve resultaat dat wordt ontrokken aan de algemene reserve bedraagt k. Het nadelig resultaat is vrijwel geheel veroorzaakt door het vervallen van de van de Belastingdienst terug te vorderen betaalde BTW. Na een controle in 2003 was het CWI in een procedure verwikkeld met de Belastingdienst over de omvang van haar ondernemerschap voor de BTW, wat volgens de Belastingdienst een beperking van het BTW aftrekrecht voor CWI inhield. Eind 2009 is een uitspraak in deze zaak gedaan door het Hof Haarlem waarin het standpunt van het CWI niet is gevolgd. Inmiddels is hoger beroep ingesteld maar in de jaarrekening 2009 is de opgenomen vordering aan niet gehonoreerde voorbelasting BTW afgeboekt. 18

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica

Colofon. Centrum voor Wiskunde en Informatica Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is het nationale, aan NWO gelieerde onderzoekinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Bart de Boer voorwoord

Bart de Boer voorwoord 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie