Sociaal Financieel Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Financieel Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Sociaal Financieel Jaarverslag 2009

2

3 Sociaal Financieel Jaarverslag

4 Bezoekadres Postadres Telefoon Fax Website Science Park XG Amsterdam Postbus GB Amsterdam Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van wiskunde en informatica. CWI maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het CWI is lid van het European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) en het World Wide Web Consortium (W3C). Het Benelux Kantoor van W3C is in het CWI gehuisvest. Algemeen directeur Prof.dr. J.K. Lenstra 2

5 Inhoud Doelstelling en organisatie 4 Sociaal jaarverslag Personeelsbeleid Personeelsbezetting Arbojaarverslag Bedrijfshulpverlening (BHV) Financieel jaarverslag Algemeen Geconsolideerde jaarrekening 1. Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Enkelvoudige jaarrekening 4. Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige balans en de staat van baten en lasten Overige gegevens 7. Resultaatbestemming 8. Accountantsverklaring Jaarverslag ondernemingsraad 39 3

6 Doelstelling en organisatie Doelstelling Het CWI wordt beheerd door de Stichting CWI. Deze stichting werd op 11 februari 1946 opgericht onder de naam Stichting Mathematisch Centrum. In 2001 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting CWI. De stichting heeft als voornaamste doel de bevordering en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica en overdracht van de resultaten naar de samenleving. Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door onder meer publicatie van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke en populair- wetenschappelijke media en samenwerking met andere instituten, universiteiten en het bedrijfsleven. Organisatie Het hoogste beleidsorgaan van het CWI is het bestuur van de stichting. De dagelijkse leiding van het CWI berust bij de directie. Het CWI telde in 2009 vier wetenschappelijke clusters en vier ondersteunende afdelingen. De directie van het CWI wordt bijgestaan door het Management Team, bestaande uit hoofden van de wetenschappelijke clusters en de managers van de ondersteunende afdelingen. Adviesraad Bestuur Directie Ondernemingsraad Wetenschappelijke clusters Probability, Networks and Algorithms Software Engineering Modelling, Analysis and Computing Information Systems Ondersteunende afdelingen Communicatie & Informatie Informatietechnologie en Faciliteiten Personeel & Organisatie Projecten, Financiën en Control Organisatie CWI per 31 december

7 Sociaal jaarverslag Personeelsbeleid Arbeidsvoorwaarden 2009 CAO Onderzoekinstellingen De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) heeft een looptijd tot 1 juli Per 1 januari 2009 is een structurele salarisstijging van 1,3 % en 2,2% stijging van de eindejaarsuitkering overeengekomen. Door de stijging van de eindejaarsuitkering bouwen werknemers een volledige 13 e maand op. Per 1 januari 2010 volgt nog een structurele salarisstijging van 1,6%. Binnen de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tijdens het verslagjaar verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om beleidskaders op te stellen welke WVOI-breed gedragen wordt. Deze werkgroepen zijn: werkgroep Professioneel Ontwikkelingsplan; werkgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid; werkgroep na 65 jaar; werkgroep Standaardomvang werkweek; werkgroep Tenure track beleid. Differentiatie in beloning Het is bij het CWI mogelijk medewerkers individueel en in incidentele gevallen - een gratificatie in beloning toe te kennen. Jaar Totaal WP NWP ,00 1 x 0 x 3 x 0 x 2 x ,00 3 x 1 x 3 x 1 x 0 x ,00 0 x 0 x 6 x 6 x 6 x 7 11 Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht De sinds 1991 bestaande Uitvoeringsregeling Individueel Klachtrecht heeft tot doel het bespreekbaar maken van een klacht van een individuele werknemer. In het verslagjaar is geen klacht ingediend. Sinds mei 2004 is mevrouw drs. J. van Wezel voorzitter en de heer Chr. Gispen plaatsvervangend voorzitter. De samenstelling van de commissie is als volgt: Op voordracht van de ondernemingsraad: mevrouw drs. J.G. Blom - lid mevrouw drs. L.M. Schultze - plaatsvervangend lid Op voordracht van de directie: de heer H. Roose - lid de heer dr. J.R. van Ossenbruggen - plaatsvervangend lid Gedragsregels Op grond van de Arbo-wet is een werkgever verplicht seksuele intimidatie, agressie en geweld op de werkplek aan te pakken. Bestrijding hiervan is een zaak van de hele organisatie. Naast de Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie en Geweld zijn de notitie 'Preventie en aanpak ongewenste omgangsvormen' en de 'Gedragscode ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag' van 5

8 kracht. Daarin wordt expliciet duidelijk gemaakt dat ook pesten en discriminatie door CWI niet worden geaccepteerd. De Klachtencommissie van de Universiteit van Amsterdam treedt op als externe klachtencommissie. Het jaarverslag SIAG, opgesteld door de vertrouwenspersonen, wordt uitgebracht aan de directie en de ondernemingsraad. Gedragscode Netwerkgebruik Sinds maart 2004 is de Gedragscode Netwerkgebruik in werking. De Gedragscode heeft tot doel de bevordering van verantwoord netwerkgebruik bij het CWI en een effectieve controle daarop, rekening houdend met de privacy van betrokkenen. In 2009 is op grond van de gedragscode geen onderzoek uitgevoerd naar verdacht netwerkgebruik. Organisatieverandering Tijdens het verslagjaar heeft de interim manager, Judith Coster, de afdeling Communicatie & Informatie (C&I) heringericht in taken, producten en processen. Er heeft een heel zorgvuldig proces plaatsgevonden waarin nieuwe functies zijn beschreven en gewaardeerd. Er is een plaatsingscommissie gevormd die als doel heeft gehad de directeur van advies te dienen over de te plaatsen medewerkers. Voor alle medewerkers is een passende oplossing gezocht en gevonden. Met ingang van 1 juli 2009 is de nieuwe afdeling formeel gestart. De ondernemingsraad is tijdens dit proces nauw betrokken geweest en heeft advies uitgebracht. In 2009 is een werkgroep intensief bezig geweest met de organisatie van het onderzoek op het CWI met als belangrijke onderwerpen: organisatie- en overlegstructuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, HRM, communicatie en financieel model. De werkgroep heeft een document gemaakt genaamd Spinoza, herstructureringsplan 2010 en dit ter instemming en advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad. De werknemersorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Uiteindelijk is aan het einde van het jaar besloten Spinoza als geheel in te trekken en bepaalde elementen ervan in 2010 verder uit te werken en te implementeren. Functiewaardering Aan het einde van het verslagjaar is geconstateerd dat de invoering van de functieniveaumatrix (FNM) voor het wetenschappelijk personeel in het verleden niet volledig is geweest. Deze omissie moet worden hersteld. Er is afgesproken dat de afdeling P&O hiervoor een plan van aanpak maakt in het begin van Projectmatig werken Tijdens het verslagjaar zijn twee projecten afgerond, namelijk: 1. Elektronisch agendasysteem. 2. Introductie nieuwe medewerkers. De projectleiders komen de laatste dinsdag van iedere maand bijeen. De projecten staan vermeld in het IP De meeste projecten zijn in volle gang en de afronding zal pas plaatsvinden in

9 Personeelsbezetting Algemeen In de tabellen en figuren op deze en volgende pagina's wordt een beeld geschetst van de huidige personeelsbezetting en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van voorgaande jaren. De personeels-bezetting omvat de medewerkers die in dienst zijn van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Uit figuur 1 is op te maken dat het aantal personeelsleden op 31 december personen bedroeg, van wie 154 wetenschappers man/wp man/nwp vrouw/wp vrouw/nwp Figuur 1. Aantal personeelsleden in 2009 verdeeld naar man/vrouw en naar wetenschappelijk/niet-wetenschappelijk (wp/nwp) In verband met het grote aantal deeltijddienstverbanden bij het CWI is het realistischer om te kijken naar de personeelsbezetting uitgedrukt in fte's (fulltime equivalent of mensjaren). Een overzicht van het aantal fte's in de jaren 2007, 2008 en 2009 vindt u in figuur 2. Uit deze figuur kan opgemaakt worden dat de totale personeelsbezetting in 2009 nagenoeg gelijk is gebleven namelijk 187,5 fte in 2009 ten opzichte van 187,6 fte in man/wp man/nwp vrouw/wp vrouw/nwp Figuur 2. Personeelsleden in fte in 2007, 2008 en 2009 verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp Cijfers per 31 december van het desbetreffende jaar. 7

10 Samenstelling personeel Naast medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband met het CWI kent ons instituut veel medewerkers die geen dienstverband bij het CWI hebben, maar op een andere manier aan de organisatie verbonden zijn. In 2005 heeft het CWI de zogenaamde werkplek- en faciliteitenovereenkomst ingevoerd. Deze overeenkomst is speciaal bedoeld voor niet-werknemers, die langer dan drie maanden op het instituut verblijven en waarbij geen sprake is van een detachering, adviseurschap of afstudeerstage. Voorbeelden hiervan zijn onderzoekers die op het CWI een sabbatical doorbrengen of buitenlandse promovendi die met een beurs naar het CWI komen. Bij een werkplek hoort het gebruik van een bureau, een computer, een account en faciliteiten. In 2009 kwamen 62 samenwerkingsrelaties in aanmerking voor een werkplek- en faciliteitenovereenkomst. 29,65 59,6 30,26 46,66 47,9 50,5 53,5 45,15 47,8 94,85 94,55 89,2 overig oio's tijdelijk personeel vast personeel Figuur 3. Samenstelling personeel in fte in 2007, 2008 en 2009 In figuur 3 is voor de jaren 2007, 2008 en 2009 te zien op welke wijze medewerkers aan het CWI verbonden waren. Onder de categorie 'overig' vallen de eerder genoemde samenwerkingsrelaties: gedetacheerden, adviseurs, afstudeerders/stagiairs en personen met een werkplekovereenkomst. In figuur 4 is de categorie overig verder uitgewerkt adviseurs detacheringen WPO's stagiairs Figuur 4. Uitsplitsing medewerkers zonder arbeidsovereenkomst met CWI in aantallen 62 8

11 In figuur 5 is de opbouw van het personeel te zien naar soort dienstverband (vast of tijdelijk) en naar wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke functie. Het aantal medewerkers in een ondersteunende functie is enigszins gedaald. De groep wetenschappelijk personeel met een tijdelijk dienstverband is wederom licht gegroeid. Het aantal wetenschappelijk medewerkers met een vast dienstverband blijft net als voorgaande jaren stabiel tijdelijk niet-wetenschappelijk vast niet-wetenschappelijk tijdelijk wetenschappelijk vast wetenschappelijk Figuur 5. Opbouw personeel naar soort dienstverband en naar wp/nwp Zoals blijkt uit tabel 6 is het aantal deeltijders binnen de ondersteunende functies naar verhouding groter dan binnen de wetenschappelijke functies. wetenschappelijk niet-wetenschappelijk man vrouw man vrouw totaal voltijd deeltijd voltijd deeltijd voltijd deeltijd voltijd deeltijd Tabel 6. Aantal personeelsleden verdeeld naar wetenschappelijk/niet-wetenschappelijk, voltijd/deeltijd evenals naar man/vrouw. Het blijft binnen de wetenschappelijke context van het CWI moeilijk om meer vrouwen voor wetenschappelijke posities aan te trekken. Toch streeft het CWI naar het vergroten van het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies in het algemeen, en op leidinggevende posities in het bijzonder. Ten opzichte van 2008 is het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies licht gestegen van 28 naar 29. Het percentage vrouwen binnen de gehele organisatie betreft 14,3%, binnen de wetenschap is dit percentage hoger, namelijk 18,8%. 9

12 Figuur 7 geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw van medewerkers bij CWI. De leeftijdsopbouw is nog steeds stabiel: de groep mannelijke wetenschappers in de leeftijdscategorie is het sterkst vertegenwoordigd man/wp vrouw/wp man/nwp vrouw/nwp 0 < Figuur 7. Aantal medewerkers verdeeld naar leeftijd in 2009 In tabel 8 wordt de indeling in salarisschalen weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, evenals een onderscheid naar mannen en vrouwen. schaal 1-5 schaal 6-9 schaal * m + vr vr m + vr vr m + vr vr wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp schaal schaal schaal m + vr vr m + vr vr m + vr vr wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp wp wp+nwp Wp Tabel 8. Indeling salarisschalen verdeeld naar wp/nwp en naar man/vrouw * inclusief oio's 10

13 Het CWI is een internationaal instituut en dit blijkt onder andere uit de internationale opbouw van het personeelsbestand. Van de 203 werknemers hebben er 81 een niet-nederlandse nationaliteit. Deze 81 werknemers vertegenwoordigen 29 verschillende nationaliteiten. De figuren 9 en 10 geven een overzicht van de in- en uitstroom van medewerkers in 2009 verdeeld naar geslacht. De meeste mutaties (zowel instroom als uitstroom) vonden plaats in de groep tijdelijk wetenschappelijk personeel. Van de 38 nieuwe medewerkers die in 2009 in dienst zijn gekomen, hebben er 23 de niet-nederlandse nationaliteit. Dit is ruim 60% en een gelijke tendens ten opzichte van voorgaande jaren man/wp man/wp 27 vrouw/wp man/nwp 5 vrouw/wp man/nwp vrouw/nwp vrouw/nwp Figuur 9. Instroom medewerkers verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp Figuur 10. Uitstroom medewerkers verdeeld naar man/vrouw en naar wp/nwp In 2009 zijn 31 medewerkers uit dienst getreden. Tabel 11 laat zien waar deze oud-medewerkers naar toe zijn gegaan. vertrokken naar universiteit bedrijfsleven Spin-off bedrijf eigen bedrijf buitenland FPU/pensioen overig Tabel 11. In- en uitstroom personeel De categorie 'overig' bevat ondermeer personen die na afloop van het dienstverband bij het CWI geen nieuwe betrekking hadden en daarom een WW-uitkering hebben aangevraagd. 11

14 Arbo jaarverslag Inleiding In dit verslag wordt gerapporteerd over de activiteiten op het terrein van het arbo-, verzuim- en milieubeleid in het jaar Overleg over arbeidsomstandigheden Arbogroep In de Arbogroep vindt overleg plaats over arbobeleid en -uitvoering. Aan het overleg wordt deelgenomen door de Arbocoördinator, Manager P&O, de VGWM-commissie van de ondernemingsraad en de ArboUnie. In de verslagperiode is de Arbogroep drie keer bijeen geweest. De Arbogroep zag in 2009 geen aanleiding een nieuwe Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een nieuwe RI&E wordt uitgevoerd nadat er een grote organisatorische of bouwkundige wijziging heeft plaatsgevonden. Nu de nieuwbouw is opgeleverd doet deze situatie zich voor en is het de bedoeling om medio 2010 een nieuwe RI&E te laten uitvoeren. Jaarlijks wordt het contract met de arbodienst ArboUnie geëvalueerd. Er werd besloten het contract met de ArboUnie stilzwijgend te verlengen. De voortgang van het Plan van Aanpak , vast agendapunt tijdens het overleg, verliep voorspoedig. Het Plan van Aanpak 2009 is tijdens de vergaderingen gemonitoord. Naast de vaste onderwerpen was in het verslagjaar bijzondere aandacht voor: Meer aandacht voor de voorlichting t.a.v. RSI en PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Inrichting nieuwe relaxruimte. Het propageren en deelname stimuleren aan yoga en tai-chi in de nieuwe relaxruimte. De ontwikkelingen op het WCW-terrein en verslag van de deelname op adhoc-basis aan de projectgroep voor de nieuwbouw. PAGO, die in 2010 gehouden zal worden. In de vragenlijst worden vragen over de thuiswerkplek en de deelname aan stoelmassage opgenomen. In het afgelopen jaar heeft het overkoepelend overleg van arbocoördinatoren van NIOZ, FOM, NWO, KB en CWI twee keer plaatsgevonden. Het overleg heeft de naam ArboNet gekregen. De bijeenkomsten zijn nuttig gebleken, omdat men met gelijksoortige problematiek wordt geconfronteerd en kan leren van elkaars ervaringen en kennis. In 2008 is in ArboNet-verband begonnen met het opstellen van de Arbocatalogus voor onze branche in opdracht van de WVOI. De OR is vertegenwoordigd in een klankbordgroep die speciaal in het leven is geroepen om het CWI-personeel te betrekken bij deze ontwikkeling. De Arbocoördinator van het CWI neemt deel in de werkgroep voor het opstellen van een Arbocatalogus voor de sector t.a.v. de thema's beeldschermwerk en PSA. Inmiddels is een aantal hoofdstukken afgerond. De hoofdstukken zijn ter goedkeuring ingediend bij de WVOI en vervolgens ter instemming neergelegd bij de Arbeidsinspectie. Na wat aanvullingen is dit eerste deel van de Arbocatalogus geaccepteerd door de Arbeidsinspectie. Ziekteverzuimbeleid en overzicht ziekteverzuim Op basis van de in het 'Arboconvenant voor de sectoren Onderwijs en Wetenschappen' vastgestelde afspraken 'Verzuimregistratie en -analyse' is de volgende jaarverzuimanalyse 2009 gemaakt. Het verzuimpercentage van 2009 (gemiddeld percentage van werktijd, dat verzuimd werd) is 2,82 % en is ten opzichte van vorig jaar iets gestegen, maar is nog steeds erg laag. Het aantal keren dat een medewerker verzuimd per jaar, zegt iets over de meldingsfrequentie en die is voor 2009 gesteld op 0,84. 12

15 De frequentie is iets gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De verzuimduur is in 2009 met iets meer dan 1 dag gedaald en komt neer op 8,73 dagen. Gemiddeld is een medewerker minder lang ziek dan voorgaande jaren. totaal verzuimpercentage , , ,53 meldingsfrequentie , , ,91 gemiddelde duur (gewogen dagen) , , ,17 Tabel 12. Overzicht ziekteverzuimcijfers In onderstaande tabel is het aantal ziekmeldingen gedifferentieerd naar een bepaalde verzuimduur voor de totale organisatie weergegeven voor de jaren 2009 en Tevens wordt weergegeven hoeveel medewerkers vijf keer of meer heeft verzuimd. verzuim kort verzuim Midden-lang verzuim langdurig verzuim frequent verzuim aantal meldingen (1-7 dgn) (8-42 dgn) (>43 dgn) aantal personen aantal meldingen aantal meldingen aantal meldingen (aantal dagen) (aantal dagen) (aantal dagen) (aantal dagen) geheel 2009 (700) (231) (1926) (97) g eheel 2008 (466) 297 (520) (162) Tabel 13. Overzicht gedifferentieerd naar verzuimduur Ten opzichte van het vorige jaar is het opvallend dat het frequente verzuim iets is gestegen en ook in verhouding meer verzuimdagen telt. Het middenlange verzuim is gezakt in frequentie en in aantal dagen. Het langdurige verzuim is echter fors gestegen in frequentie en in aantal dagen. Het langdurige verzuim heeft te maken met één heel langdurig ziektegeval, dat in 2009 is afgerond. Daarnaast heeft het verzuim bij een vijftal gevallen te maken met fysieke klachten (waarvan twee door een ongeval buiten, het werk) en bij twee gevallen is de oorzaak van het verzuim gelegen in de psychische aard van de klachten. In het geval van frequent verzuim (vanaf vijf ziekmeldingen per kalenderjaar) vervult P&O een signalerings-functie. Zodra frequent verzuim bij een medewerker wordt geconstateerd, wordt de 13

16 desbetreffende leidinggevende door P&O geïnformeerd en aangespoord om met de medewerker in gesprek te gaan. Tevens is frequent verzuim aanleiding om voor de medewerker een afspraak bij de bedrijfsarts te plannen. Het frequent verzuim is gezakt. Van de meeste medewerkers in deze categorie is de oorzaak van het frequent verzuim bekend. Voorlichting en onderricht Voorlichting en onderricht aan de medewerkers vond in het verslagjaar plaats middels werkplek-bezoeken, aandacht voor arbeidsomstandigheden bij de introductie van nieuwe medewerkers, tijdens het werkoverleg en functioneringsgesprek. Er is een begin gemaakt met de samenstelling van een handboek voor alle medewerkers over Arbogerelateerde zaken en milieuaangelegenheden. Momenteel wordt bekeken in hoeverre dit geïntegreerd moet worden met algemene CWI-informatie voor werknemers. Deze ontwikkeling heeft vertraging opgelopen mede als gevolg van de vele personeelswisselingen bij de afdeling C&I. Overzicht van beroepsziekten, ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. Een aantal van de in het kader van de arbo-werkplekbezoeken bezochte medewerkers geeft aan RSIachtige klachten* te hebben (zie tabel 14). RSI-achtige klachten *spier- en gewrichtsklachten (rug, schouder, nek, arm, hand of pols) totaal bezocht/geadviseerd Tabel 14. Overzicht RSI-achtige klachten RSI-achtige klachten totaal In 2009 is vanwege de verhuizing een inhaalslag geweest i.v.m. personeelsleden die al lang in dienst zijn en bij wie nog nooit een werkplekonderzoek is afgenomen. De meeste medewerkers benoemen hun RSIachtige klachten niet als ernstig. De meest voorkomende RSI-achtige klachten zijn branderige ogen, schouder- en nekklachten en klachten aan armen, handen en/of polsen. Meldingen (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties In het verslagjaar zijn conform de Regeling ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties de volgende zaken gemeld: Meldingen (bijna-)ongevallen Een medewerkster is op het terrein tussen de portacabins en het hoofdgebouw aangereden door een busje van Sara en heeft enkele kneuzingen en een pijnlijke rug opgelopen. Naar aanleiding van dit incident is contact met Sara opgenomen en die heeft haar chauffeurs er nog eens met nadruk op gewezen zich aan de gemaakte afspraken te houden tijdens de tijdelijke nieuwbouwperiode. Een bezoeker is door een misstap van de trap in de hal van het hoofdgebouw gegleden en is enkele treden naar beneden gevallen. Omdat het slachtoffer minstens twee maal flauwviel is de ambulance gebeld. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht. Een medewerker is tegen de rand van een schrijfbord in de hal op de derde etage nieuwbouw gelopen en heeft een snee boven het oog opgelopen. Betrokkene is behandeld in het ziekenhuis. Voor beide medewerkers heeft het niet tot verzuim geleid. 14

17 Meldingen gevaarlijke situaties In het trappenhuis is geconstateerd dat in de nieuwbouw een onveilige situatie bestond door teveel ruimte tussen trapbordes en de nis van een raam. De situatie is inmiddels weer veilig gemaakt. Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie of Geweld In 2009 was de samenstelling van de groep vertrouwenspersonen als volgt: Interne vertrouwenspersonen Susanne van Dam Paul den Hertog tot 1 oktober 2009 Willem Hundsdorfer Lynda Hardman Externe vertrouwenspersoon Van de diensten van Ingrid van Wezel, van Adviespraktijk David & van Wezel, wordt incidenteel gebruik gemaakt. Activiteiten 2009 Geen. Meldingen In 2009 zijn er bij de interne vertrouwenspersonen geen meldingen binnengekomen. Een melding is, via P&O, rechtstreeks ondergebracht bij de externe vertrouwenspersoon. Paul den Hertog is per 1 oktober 2009, na 12 jaar, als vertrouwenspersoon teruggetreden. Aanbevelingen voor 2009 Het CWI is een multicultureel instituut. Een helder en zichtbaar beleid voor welzijn, stress en werkdruk is van belang en ook voor de onderlinge omgangsvormen ten aanzien van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten. Planning activiteiten voor Zoals gebruikelijk zal de groep vertrouwenspersonen ook dit jaar weer bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en voor intervisie. De interne vertrouwenspersonen zullen, indien gewenst, bijscholing krijgen om kennis en vaardigheden te vergroten. 15

18 Bedrijfshulpverlening (BHV) Algemeen Dit jaar stond in het teken van de nieuwbouw en vooral van de renovatie van het vide-gebied in het oude deel. De receptie moest tijdelijk naar het Nikhef verplaatst worden, maar de medewerkers bleven gewoon doorwerken in het oude deel tijdens de verbouwing. Dit eiste van de BHV een grote aanpassing in de logistiek en procedures. Dankzij een goede samenwerking met de BHV van het Nikhef kon de langere tijd van oproep tot actie tot een acceptabele tijd teruggebracht worden. Ook de samenwerking met de gebouwbeheerders, de interne projectleider nieuwbouw en de interim coördinator faciliteiten verliep in het algemeen goed. De procedures zijn goed uitgetest omdat de automatische brandmelders door stofontwikkeling zeer regelmatig afgingen; dat dit niet geleid heeft tot een lagere opkomst van de Nikhef en CWI BHV-ers is een compliment waard. Voordat de nieuwbouw in gebruik is genomen zijn er twee rondleidingen geweest voor interne en externe BHV-ers om het gebouw en de vluchtroutes te leren kennen. De BHV website is voltooid waardoor actuele updates van vluchtroutes, BHV taken van medewerkers en andere BHV informatie altijd voor iedereen beschikbaar zijn. Ook het Bedrijfsnoodplan en het BHV archief (verslagen, oefeningen, BHV-inzet) zijn daar te vinden. Er zijn twee Evac+Chairs aangeschaft waarmee niet-zelfredzame personen via de trap geëvacueerd kunnen worden. Samenstelling Gedurende het gehele verslagjaar waren de volgende personen lid van het BHV-team: Joke Blom Hoofd BHV, ploegleider (PL) Bikkie Aldeias Susanne van Dam PL Chris Wesseling Sjoerd Mullender PL Mike Zonsveld (weg per 1/1/20) Nada Mitrovic Rick Ooteman PL Eefje Bosch (tot 1 maart) Arjen de Rijke (vanaf 15 maart) Opleiding Arjen de Rijke heeft de basis BHV opleiding gevolgd. Het hele team heeft de wettelijk verplichte herhalingscursussen gevolgd die dit jaar op 26 mei intern zijn gehouden waardoor er in teamverband geoefend kon worden. Overleg Het BHV-team komt vier keer per jaar bij elkaar voor algemeen overleg, gevolgd door een kleine oefening of rondgang door het gebouw. Het hoofd BHV heeft zeer regelmatig contact gehad met de projectleider nieuwbouw en de interim coördinator faciliteiten en verscheidene malen overleg gevoerd met de WCWcoördinator Marcel Vervoort (Nikhef). Oefeningen Januari: Februari: Maart: April: EHBO-oefening met behulp van CWI- slachtoffers en wat korte instructiefilmpjes over herkenning van een beroerte. ontruimingsoefening op papier (escalerende brand) om procedures en nieuwe situatie met afgesloten vide te testen. kleine portofoonoefening. ontruimingsoefening op papier (portacabins). 16

19 Oktober: ontruimingsoefening (3e verdieping oud en nieuw). In het algemeen goed verlopen ondanks wat problemen; de belangrijkste handicap was dat het opstarten van de slowwhoop te lang duurde (5 min.) door de afstand tot de Nikhef receptie. Acties Tijdens de renovatie van de vide was er BHV-inzet vereist bij een val van de trap, een ambulance was nodig. Hierbij bleek dat de receptie onvoldoende bekend was met de BHV procedure. Daarnaast bleken de 112-medewerkers moeite te hebben met het vinden van de locatie Science Park. De brandweer is ingeschakeld wegens alarm in de computerruimte. Achteraf bleek er in de ruimtes boven het plafond te zijn gezaagd waardoor de rookdetectie afging. Vooruitblik Aandachtspunten en plannen voor 2010 zijn: Het extra werven van BHV-ers. Dit is zeer dringend wegens het vertrek van een BHV-lid en de verdubbeling van de gebouwgrootte en het aantal noodtrappenhuizen; Noodzakelijke aanpassingen in het BedrijfsNoodPlan; Een apart ontruimingsplan toevoegen aan het BedrijfsNoodPlan; Definitieve vluchtrouteplattegronden. Hiervoor wordt een opzet gemaakt door Kraan, waarna ze in eigen beheer aangepast kunnen worden. Oefeningen gepland voor 2010: EHBO-oefening, ontruiming op papier, portofoonoefening, ontruiming van het gebouw. Verleende bijstand door arbodienst activiteiten spreekuur/ consulten bedrijfsarts telefonisch spreekuur 8 12 probleemanalyse 4 4 re-integratieverslag 0 1 Tabel 15. Overzicht activiteiten Arbodienst In totaal hebben de overlegactiviteiten ca. 50 uur in beslag genomen. Het klein SMT (overleg tussen bedrijfsarts en manager P&O) vond tweemaal per maand plaats. Het groot SMT (driehoeksoverleg tussen bedrijfsarts, manager P&O en leidinggevende) heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Van het open spreekuur bij de arbodienst is acht keer gebruik gemaakt. In 2009 zijn geen beroepsziektes geconstateerd. Op verschillende niveaus binnen de dienstverlening heeft er extern en intern overleg plaatsgevonden en zijn ad hoc vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden beantwoord. Milieu In 2009 is binnen de organisatie conform het WCW Milieubeheersysteem het lokale milieu coördinatorschap ingevuld. De uitvoering van het milieu beheerssysteem bij CWI is geaudit. De rapportage hiervan was positief. De werkgroep milieu WCW is zes keer bij elkaar geweest. In het kader van het EBP (Energie Besparings Programma) zijn diverse interne overlegmomenten geweest hoe hier binnen het CWI vorm aan te geven. Binnen de nieuwbouw CWI en het gerenoveerde gedeelte van de oudbouw CWI zijn lichtsensoren op de kamers aangebracht in het kader van energiebesparing. Dit was een verplichting vanuit het EBP. Het CWI heeft zich in WCW-verband gecommitteerd om kartonscheiding in te voeren. Gesprekken daarover zijn eind 2009 begonnen. 17

20 Financieel Jaarverslag 2009 ALGEMEEN Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) over het boekjaar In dit document legt het CWI verantwoording af over verkregen inkomsten en ontvangen subsidies, alsmede over uitgaven en bestedingen. De in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. Het jaarverslag is door het bestuur van het CWI in de bestuursvergadering van 30 maart 2010 vastgesteld. De opgenomen cijfers zijn opgesteld in euro s. Door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een consolidatieprotocol financiële verslaglegging voorgeschreven, waarin uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen voor de financiële verslaglegging van het CWI. Bij de samenstelling van het financieel jaarverslag is dit protocol gevolgd. Op basis van het consolidatieprotocol zijn organisaties waar het CWI een overwegende zeggenschap in heeft, in de jaarrekening van het CWI geconsolideerd. In dit consolidatieproces zijn de volgende organisaties betrokken: CWI Incubator B.V., vanwege het door CWI gehouden meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal, en de Stichting Wiskunde en Informatica Conferenties, omdat het CWI de bestuurders van deze stichting benoemt. Het resultaat van deze consolidatie is de geconsolideerde jaarrekening (zie de eerste drie hoofdstukken). De enkelvoudige jaarrekening in de hoofdstukken daarna bevat de enkelvoudige jaarrekening van het CWI. CWI Incubator B.V. In het boekjaar 2009 heeft CWI Inc. geen belang in een nieuwe spinoff verworven en er zijn ook geen bestaande belangen afgebouwd of afgestoten. Het afgelopen boekjaar stond in het teken van het regulier beheren van de bestaande participaties. Aan het einde van het boekjaar hebben een aantal verkennende gesprekken plaats gevonden over het opzetten van een nieuwe spinoff die naar verwachting medio 2010 opgericht zal worden. Stichting Wiskunde en Informatica Conferenties Via stichting WIC organiseert het CWI wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten met een materieel belang. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de directeur, de controller en de directiesecretaris. In 2009 zijn er vier evenementen door stichting WIC georganiseerd. CWI Uit de enkelvoudige jaarrekening van het CWI blijkt dat de staat van baten en lasten sluit met een nadelig saldo van 685 k. Verder dient bij de resultaatbestemming een dotatie van k verricht te worden aan het fonds missieversterking en een dotatie van 104 k aan het fonds vervangend onderhoud. Het uiteindelijke, negatieve resultaat dat wordt ontrokken aan de algemene reserve bedraagt k. Het nadelig resultaat is vrijwel geheel veroorzaakt door het vervallen van de van de Belastingdienst terug te vorderen betaalde BTW. Na een controle in 2003 was het CWI in een procedure verwikkeld met de Belastingdienst over de omvang van haar ondernemerschap voor de BTW, wat volgens de Belastingdienst een beperking van het BTW aftrekrecht voor CWI inhield. Eind 2009 is een uitspraak in deze zaak gedaan door het Hof Haarlem waarin het standpunt van het CWI niet is gevolgd. Inmiddels is hoger beroep ingesteld maar in de jaarrekening 2009 is de opgenomen vordering aan niet gehonoreerde voorbelasting BTW afgeboekt. 18

Sociaal Financieel Jaarverslag 2010

Sociaal Financieel Jaarverslag 2010 Sociaal Financieel Jaarverslag 2010 1946 65 2011 Sociaal Financieel Jaarverslag 2010 1946 65 2011 Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van wiskunde en

Nadere informatie

Centrum Wiskunde & Informatica. Sociaal Financieel Jaarverslag 2008

Centrum Wiskunde & Informatica. Sociaal Financieel Jaarverslag 2008 Centrum Wiskunde & Informatica Sociaal Financieel Jaarverslag 2008 1 Centrum Wiskunde & Informatica Bezoekadres Postadres Telefoon Fax Website Science Park 123 1098 XG Amsterdam Postbus 94079 1090 GB Amsterdam

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Sociaal Financieel Jaarverslag 2007

Sociaal Financieel Jaarverslag 2007 Sociaal Financieel Jaarverslag 2007 Centrum Wiskunde & Informatica Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam Postbus 94079, 1090 GB Amsterdam 1 Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale, aan NWO

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie