Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek"

Transcriptie

1 Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Evangelische Gemeenschap Sneek Smidsstraat WB Sneek

2 Inleiding Waarom een bedrijfshulpverleningsplan (BHV)? De wetgever geeft aan dat instellingen vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit een plan per gebouw (lees vestiging) moeten opstellen, om daarmee adequaat te kunnen reageren bij een optredende gebeurtenis. De omvang en kwaliteit van de BHV-organisatie is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij de opvolging van zo n plan vormt de BHV een belangrijke schakel. Als de BHV ingezet wordt bij een calamiteit is het zaak dat deze organisatie beschikt over goed bijgehouden informatie van de vestiging en alles wat daarin gebeurt. Om adequaat te kunnen handelen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen moeten er protocollen opgesteld worden. Daarnaast is het zo dat de gealarmeerde overheidsdiensten (zoals de brandweer) meer willen weten over de te verwachten risico s en waar deze zich bevinden. Met een volledig ingevuld BHV-plan heeft men alle informatie in handen, die nodig is om maatregelen te nemen en vragen te beantwoorden. Voor wie is het BHV-plan bedoeld? Het BHV-plan is bedoeld zowel voor de overheidsdiensten als het bestuur van de Hemkerk en de BHV-organisatie. Het is een naslagwerk, waar alle afspraken over de interne veiligheid zijn opgenomen. Het hoofd BHV zal het plan bij een ongewenste gebeurtenis kunnen raadplegen om beslissingen te kunnen nemen. De brandweer kan het plan raadplegen om na te gaan hoe hun inzet het beste geregeld kan worden. Wat staat er in het bedrijfshulpverleningsplan? In het BHV-plan staat alle informatie, die bij bijzondere omstandigheden noodzakelijk zijn. Veel van de omschreven onderdelen in dit plan lijken overbodig. Toch is het noodzakelijk te beschrijven hoe het gebouw bouwtechnisch in elkaar zit, welke maatregelen er genomen zijn om brand en rookverspreiding te voorkomen, wat de BHV-ers wel en niet kunnen en mogen doen, wat te doen na een calamiteit etc. Verantwoording Voor het opstellen van dit plan is een concept ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de EGS. Daarna is het document geaccordeerd. Sneek, 26 februari 2011 Getekend voor akkoord, L Brandsema, voorzitter.., secretaris BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 2 van 37

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding bedrijfshulpverleningsplan Doel en functie bedrijfshulpverleningsplan Taken BHV-organisatie Verantwoordelijkheden Onderhoud BHV-plan 5 2 Basisgegevens Adres Personeelsgegevens Bezoekers/schoonmakers/catering/beveiliging en derden Nutsvoorzieningen Situering en aard van de directe omgeving 7 3 Voorzieningen Brandmeld- & sprinklerinstallatie Compartimentering Kleine blusmiddelen Verbandmiddelen Reddingsmiddelen Communicatie Vluchtroute Verzamelplaats Onderhoud voorzieningen 9 4 Inrichting Bedrijfshulpverlening Organisatie Hoofd bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverleners Kosters Beschikbaarheid en aanwezigheid Aantal bedrijfshulpverleners BHV- middelen en voorzieningen Opleiding en deskundigheid Oefeningen Evaluatie en rapportage 12 5 Alarmeringsprocedures BHV-organisatie Alarmeringsprocedure medewerkers Receptie Aannemen melding Reactie op ongevalmelding Reactie op brandmelding Reactie op agressiemelding Reactie op bommelding Alarmeringsprocedure BHV ers Alarmeringsprocedure HBHV 19 6 Inzetprocedures Inzetprocedures medewerkers Ongeval Brand Agressie Ontruiming 23 BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 3 van 37

4 6.2 Inzetprocedures medewerkers Inzetprocedures BHV ers Ongeval Brand Agressie Ontruiming Inzetprocedure hoofd BHV (HBHV) 29 7 Taken Bestuur 30 Bijlagen Bijlage 1 Oriëntatieplattegronden 31 Bijlage 2 Ruimte-instructie 37 Bijlage 3 Registratie scholing & training BHV-medewerkers 38 Bijlage 4 Registratie ontruimingsoefeningen 40 Bijlage 5 Bommeldingsformulier 41 Bijlage 6 Belangrijke telefoonnummers 42 BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 4 van 37

5 1 Inleiding bedrijfshulpverleningsplan 1.1 Doel en functie bedrijfshulpverleningsplan Doel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om, voor zover mogelijk, de oorzaak van de noodsituatie geheel of gedeeltelijk te elimineren en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve (en preventieve) functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico s. Het bedrijfshulpverleningsplan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, bezoekers en andere personen. Economische risico s worden dus met de bedrijfshulpverlening niet afgedekt. 1.2 Taken BHV-organisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 1. verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 2. beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen. 3. in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het gebouw. 4. alarmeren van en samenwerken met ambulance, brandweer en politie en hen van relevante informatie voorzien. 1.3 Verantwoordelijkheden Het bestuur van de EGS is in gevolge de Arbo-wetgeving aansprakelijk voor de veiligheid van de aanwezige personen en voor de bedrijfsmiddelen. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de bedrijfshulpverleners hun taken laten uitvoeren. Iedere werknemer en vrijwilliger is verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen. Het Hoofd BHV (HBHV) is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het BHV-plan. 1.4 Onderhoud BHV-plan Het BHV-plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Jaarlijkse oefeningen worden bijgehouden in het logboek. Dit BHV-plan vormt de basis en geeft kaders aan voor het Ontruimingsplan van de Hemkerk, locatie Smidsstraat 8. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 5 van 37

6 2 Basisgegevens 2.1 Adres Hemkerk Smidsstraat WB Sneek Postbus 348, 8600 AH Sneek Tel: Personeelsgegevens Aantal kerkgangers, vrijwilligers en overig personeel: Kerkgangers: Medewerkers: 20 Openingstijden Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Zondag: uur uur uur uur uur uur uur Overige activiteiten Activiteiten die buiten de normale werktijden plaatsvinden, maar wel worden gemeld: Vergaderingen/cursussen ouderavonden kinderdagverblijf incidenteel feesten praise- en avonddiensten overwerken door eigen medewerkers Bezetting Kinderdagverblijf Maandag: uur, 3 medewerkers Dinsdag: uur, 3 medewerkers Woensdag: uur, 3 medewerkers Donderdag: uur, 3 medewerkers Vrijdag: uur, 3 medewerkers Bezetting Kantoor Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker Naast de vaste medewerkers zijn er binnen de openingstijden zijn er allerlei activiteiten, aangestuurd door vrijwilligers, in wisselende samenstellingen. 2.3 Bezoekers/schoonmakers/catering/beveiliging en derden Bezoekers Bezoekers voor het kinderdagverblijf melden zich bij de ingang van het kinderdagverblijf. Bezoekers voor de Hemkerk melden zich bij de ingang van de kerk. Beide organisaties hebben ook hun eigen BHV-organisaties. De verantwoordelijkheid voor de bezoeker ligt bij de medewerker/leidinggevende die wordt bezocht. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 6 van 37

7 Schoonmaakdiensten De schoonmaakwerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd op zaterdagochtend De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het hoofd Facilitaire Dienst. Derden De medewerkers van derden, die in opdracht van de Evangelische Gemeenschap Sneek werkzaamheden in het gebouw verrichten, worden geacht bekend te zijn met en zich te houden aan alle geldende voorschriften (zie bijlage 1). De verantwoordelijkheid van de aanwezigheid, de duur en aard van de te verrichten werkzaamheden ligt bij de interne opdrachtgever. Men dient zich bij aankomst te melden en bij vertrek af te melden. Het gebruik van het kinderdagverblijf vind gedurende werkdagen gescheiden plaats van het gebruik van de kerk. Hiervoor geldt ene apart BHV-plan met een eigen organisatie. Er is wel sprake van één gezamenlijk brandmeldsysteem en één ontruimingsinstallatie Medewerkers van het kinderdagverblijf worden in het kader van dit ontruimingsplan niet beschouwd als eigen medewerkers en vallen onder de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf. 2.4 Nutsvoorzieningen Aardgas De hoofdafsluiter aardgas bevindt zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Op de deur van deze ruimte zit een pictogram met de tekst: gaskraan (zie bijlage 2). Elektriciteit De belangrijkste verlichtingsgroepen van het gebouw worden centraal in- en uitgeschakeld vanuit de keuken en vanaf de regietafel in de grote zaal. De hoofdschakelaars van het gebouw bevinden zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Op de verdieping bevindt zich een technische ruimte waarin zich in een verdeelkast alle groepen voor de verlichting in het gebouw bevinden. Achter het podium bevindt zich in ruimte 038 een verdeelkast met andere groepen. Water De hoofdafsluiter bevindt zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Subafsluiters bevinden zich aan de wand op de verdiepingsvloer boven ruimte nr Situering en aard van de directe omgeving De kerk is duidelijk afgebakend en goed bereikbaar via de openbare weg. Naast het gebouw is een eigen parkeerplaats aanwezig met 26 plaatsen en een fietsenstalling met 110 plaatsen. Achter het gebouw bevindt zich een ondiepe greppel. Volgens de risicokaart van Friesland is de Stadsrandweg Noord en Zuid, de Rijksweg A6 en de Smidsstraat aangemerkt als route gevaarlijke stoffen. Er zijn geen risicovolle objecten in de directe omgeving van het gebouw. De kerk bestaat uit 3 bouwdelen. Twee hallen en een voormalige bedrijfswoning. In de open centrale hal met hoofdingang zijn op de begane grond lokalen gesitueerd. De hal met kerkzaal heeft alleen een begane grond. Ook de voormalige bedrijfswoning heeft alleen een begane grond. Boven een viertal lokalen is de open ruimte via een trap voor publiek betreedbaar. Boven een deel van de woning en twee andere lokalen is de open ruimte alleen bereikbaar met behulp van een losse ladder. Aanpandig is nog een derde hal gelegen, die is verhuurd aan Vihamij. Bij onderzoek is gebleken dat er langs de Stadsrandweg een 8 inch hogedruk gasleiding (40 bar) op 67 meter van de hoek van de voormalige bedrijfswoning is gelegen. Voor deze leiding geldt een 1% letaliteits-risicocontour van 95 meter, die dwars over het pand Smidstraat 8 loopt. (bron: Risicokaart BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 7 van 37

8 Fryslân) Dat betekent dat het gehele pand getoetst moet worden op externe veiligheid, waarbij het groepsrisico het belangrijkst is. In principe worden in een gebouw wat geheel of gedeeltelijk binnen deze contour is gelegen geen nieuwe activiteiten toegestaan, tenzij nut en noodzaak daarvan worden aangetoond. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de niet-zelfredzame groepen. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 8 van 37

9 3 Voorzieningen 3.1 BrandmeldInstalatie Op het brandmeldpaneel kan men de locatie aflezen vanwaar de melding heeft plaatsgevonden. Het brandmeldpaneel is geplaatst in de hal van de centrale ingang Bij activering van de brandmeldinstallatie wordt het alarm optisch en akoestisch gemeld op de BMC en het brandmeldpaneel. Storing aan de BMC wordt door degene die dit heeft geconstateerd direct gemeld bij het hoofd BHV. In een logboek (aanwezig bij de BMC) worden de gegevens van de BMC bijgehouden zoals onderhoud, storingen etc. Het hoofd BHV heeft een eigen sleutel van de BMC. Verder hangt er een exemplaar in de BHV-kast. 3.2 Ontruimingsinstallatie De ontruimingsinstallatie is niet automatisch gekoppeld aan de brandmeldinstallatie. Bij een automatische melding via de sprinklers, rookmelders of handbrandmelders treedt het slow-whoopsignaal dus niet automatisch in werking. Hiervoor dient een handmatige actie uitgevoerd te worden. Een besluit om de ontruimingsinstallatie in werking te stellen wordt genomen door het (plv) HBHV. Aangezien er geen vertragingstijd is afgesproken, zal de brandweer wel onmiddellijk uitrukken. 3.3 Compartimentering Het pand van Vihamij is uitgevoerd als een apart brandcompartiment. De scheiding tussen kerkzaal en Vihamij heeft een brandwerendheid van 60 minuten. Over de gehele lengte is daar een voorzetwand van gips voor geplaatst, zodat hierbij nog 30 minuten kan worden opgeteld. De kerkzaal, de centrale hal en de voormalige dienstwoning zijn als een apart brandcompartiment uitgevoerd. De wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten. In het kinderdagverblijf zijn de twee slaapkamers uitgevoerd als subbrandcompartiment met een brandwerendheid van 30 minuten. 3.4 Kleine blusmiddelen In het gebouw zijn diverse kleine blusmiddelen aanwezig, te weten een blusdeken en een vetblusser in de keuken en drie schuimblussers in het gebouw. Verder zijn er vier slanghaspels aangebracht. Voor exacte situering, wordt verwezen naar de oriëntatieplattegronden (zie bijlage 1). 3.5 Verbandmiddelen In het gebouw is een verbandtrommel aanwezig in de keuken en in het kinderdagverblijf. Voor de exacte situering wordt verwezen naar de oriëntatieplattegronden (zie bijlage 2). 3.6 Reddingsmiddelen Voor niet-zelfredzame personen is geen Evac Chair (evacuatiestoel) aanwezig. De dichtstbijzijnde AED s (automatische elektronische defibrillatoren) is aanwezig op 100 meter afstand bij de receptie van restaurant De Stolp. 3.7 Communicatie Tijdens een ontruiming geschiedt onderlinge communicatie primair via portofoons. 3.8 Vluchtroute Op de oriëntatieplattegronden zijn de vluchtroutes aangegeven (zie bijlage 1). Er is in het gebouw nood- en transparantverlichting aanwezig in alle grote ruimtes, op de gangen en bij alle (nood)uitgangen. Elke noodverlichting heeft een eigen accu. 3.9 Verzamelplaats Bij een calamiteit wordt verzameld bij de dichtstbijzijnde hoge lantaarnpaal op het parkeerterrein van De Stolp. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 9 van 37

10 3.10 Onderhoud voorzieningen Voor alle voorzieningen is waar wettelijk verplicht een onderhoudscontract afgesloten. Het hoofd Beheer draagt zorg voor het beheer van de brandmeldinstallatie en -middelen. Onderhoud voor de BMC wordt gedaan door Meba b.v. Voor het onderhoud aan de brandblusmiddelen is een servicecontract afgesloten met Smeding b.v. Voor het onderhoud van de cv ketels is een service contract afgesloten bij BRIF. Als laatste is het onderhoud van de inbraakalarminstallatie ondergebracht bij Boersma beveiligingstechniek P.A.C.(particuliere alarmcentrale) Voor de doormelding van de van de inbraakalarm installatie en de storingsdoormelding van de BMC is SMC gecontracteerd als particuliere alarmcentrale. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 10 van 37

11 4 Inrichting Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening dient zodanig te zijn georganiseerd dat de uit de RI&E van het gebouw naar voren gekomen restrisico s adequaat bestreden kunnen worden. 4.1 Organisatie Het verzorgingsgebied en de risico's bepalen de vorm, omvang en samenstelling van de bedrijfshulpverlening. De bedrijfshulpverlening bestaat momenteel uit: één hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) en 2 plaatsvervangers bedrijfshulpverleners, waarvan. met EHBO diploma In de avonduren bij evenementen en grote vergaderingen waarbij zich meer dan 50 personen in het gebouw bevinden, zullen er voldoende gediplomeerde BHV-ers aanwezig zijn Hoofd bedrijfshulpverlening Het HBHV is de functionaris die uitvoering geeft aan de wettelijke, aan de werkgever opgedragen, taken op het gebied van de BHV. Bij afwezigheid wordt het HBHV vervangen door een plaatsvervangend HBHV met dezelfde bevoegdheden. Het HBHV en zijn plaatsvervangers hebben als belangrijkste verantwoordelijkheden: de opbouw en instandhouding van een parate BHV-organisatie. het opzetten, ontwikkelen en onderhouden van het BHV-plan (schriftelijke vastlegging). de zorg voor opleiding en oefening van BHV-ers. veiligheidsvoorlichting c.q. instructie betreffende brandpreventie, ontruimingsprocedure en eerste hulp verlening aan alle medewerkers en deelnemers. het adviseren over de uitvoering van brandpreventie, onderhoud BHV-middelen en veiligheidsvoorzieningen de zorg voor de aanwezigheid en goede werking van noodvoorzieningen en BHV-middelen. het beheer van de brandmeld- en ontuimingsinstallatie. het onderhouden van contacten met toezichthoudende instanties, zoals brandweer Bedrijfshulpverleners Bedrijfshulpverleners zijn door EGS aangewezen leden die in geval van een incident binnen enkele minuten ter plaatse moeten zijn. Van de BHV ers wordt verwacht dat zij de situatie kunnen overzien (inschatten), de noodzakelijke acties (opdrachten) kunnen ondernemen en hierbij, indien mogelijk, rekening houden met de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden. De BHV ers moeten hiervoor beschikken over de basiskennis ten aanzien van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties. Het benodigd aantal BHV-ers is het aantal BHV-ers dat nodig is om in alle omstandigheden op adequate wijze hulp te kunnen verlenen. In bijlage 3 is de lijst van BHV-ers opgenomen. Bij vaststelling van het benodigd aantal BHV-ers wordt uitgegaan van een BHV-er met een geldig NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener. Het aantal in te zetten personen wordt per situatie bepaald door het HBHV Ontruimers Alle leidinggevenden en medewerkers in de kindergroepen zijn tevens ontruimer van hun eigen groep. In elke kinderruimte ligt onder in de kast een ontruimingskoord. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 11 van 37

12 4.1.4 Medewerkers Keuken De keukenbalie is het centrale meld- en alarmeringspunt voor alle incidenten. Van hieruit worden de interne en externe hulpverleners gealarmeerd en geïnformeerd. Bij de keukenbalie worden instanties ontvangen en van de nodige informatie voorzien. Tevens dient de keukenbalie als communicatiepunt tussen het HBHV en de uitvoerende bedrijfshulpverleners en de externe hulpverleningsdiensten. De medewerkers van de keukenbalie hebben de volgende taken: op een juiste wijze aannemen van interne meldingen van een ongeval, brand of ander incident. het op juiste wijze doormelden van het incident naar de interne en externe hulpverleningsorganisatie en het verstrekken van relevante informatie. het hanteren van communicatiemiddelen. het verwerken van brandmeldingen van de brandmeldcentrale. het naar de verzamelplaats sturen van bij de receptie aanwezige bezoekers (indien van toepassing) Parkeerstewards Bij een calamiteit gaan de parkeerstewards met hun hesje en portofoon direct naar buiten en vangen de aanwezige personen op bij de aangewezen verzamelplaats. 4.2 Beschikbaarheid en aanwezigheid Op het moment dat een BHV-er in het gebouw is, draagt altijd een mobiele telefoon bij zich. Portofoons worden ingezet bij een calamiteit (vervallen) 4.4 BHV- middelen en voorzieningen In het gebouw zijn aanwezig: kleine blustoestellen/brandslanghaspels brandblusdeken verbandtrommel oriëntatieplattegronden permanent brandende noodverlichting vluchtrouteaanduidingen in elke ruimte: instructie wat te doen bij een incident (zie bijlage 2) ontruimingskoord in elke kinderruimte Op de begane grond, in de BHV-werkkast BHV-vestjes Megafoon EHBO-koffer Portofoons Oranje pionnen Afzetlint Sleutel brandmeldcentrale (BMC) 4.6 Opleiding en deskundigheid Aan BHV ers worden de volgende opleidingseisen gesteld: Geldig diploma van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV Eerste Hulp Bestrijden van een beginnende brand Begeleiden van een ontruiming Daarnaast dienen zij de voor hen relevante interne procedures te kennen en ernaar te handelen (melding, reageren op alarmering, ontruiming). Vervolgens dient men de herhalingscursussen en BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 12 van 37

13 interne oefeningen te volgen om de kennis en vaardigheden op peil te houden. De EGS dient hiertoe de gelegenheid te bieden 4.7 Oefeningen Er wordt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden, indien nodig met instructieoefeningen voor alle leden en BHV ers Er wordt geregistreerd of medewerkers BHV-instructies en -oefeningen bijwonen. (zie bijlage 6 registratie opleidingen en oefeningen) 4.8 Evaluatie en rapportage Alle oefeningen worden geëvalueerd en er wordt bekeken of de instructies werkbaar zijn. Deze evaluatie rapportages komen in het logboek, wat gecontroleerd kan worden door de brandweer. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 13 van 37

14 5 Alarmeringsprocedures BHV-organisatie 5.1 Alarmeringsprocedure medewerkers Keukenbalie Aannemen melding Melding Bepaal soort melding Ongeval (eerste hulp) Brand Bommelding Kies de bijbehorende flowchart zie parafgraaf t/m LET OP: hou te allen tijde een logboek bij waarin je de volgende zaken noteert: uitgezette acties bijv. telefoonoproep, inschakelen ontruimingsinstallatie) tijdstippen wanneer de actie is uitgezet BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 14 van 37

15 5.1.2 Reactie op ongevalmelding Melding ongeval Alarmeer EHBO-ers Stuur de EHBO-ers naar de plaats van het ongeval 1. Bepaal i.o.m. de EHBO-ers of 112 gebeld moet worden 2. Is een ambulance nodig: bel Zorg buiten voor opvang ambulance op te vangen 4. Informeer het HBHV Wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 15 van 37

16 5.1.3 Reactie op brandmelding Brandmelding Telefonische of mondelinge melding Automatische melding via rookmelder of handbrandmelder Stel de vragen: 1 - zijn er slachtoffers, zo ja hoeveel? 2 - wat staat in brand en is de BHV al in actie? 3 - Alarmeer de BHV-organisatie. Moet er worden ontruimd? nee ja 2 Schakel op aangeven HBHV de ontruimingsinstallatie in 3 De brandweer komt automatisch Is inzet van de brandweer gewenst? Bel 112 nee ja Zorg ervoor dat de brandweer wordt opgevangen bij de ingang keuken Informeer het HBHV en dienstdoende verantwoordelijke. Wacht op nadere instructies Alarmeer het HBHV en wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 16 van 37

17 5.1.4 Reactie op ontruiming Ontruiming Bommelding Gaslek of anders Telefonische melding: - Gebruik vertragingstactiek - Stel de vragen van het formulier bommelding (bijlage 5) Schriftelijke melding: - raak de brief zo min mogelijk aan en doe het in een plastic mapje - alarmeer HBHV - aal Alarmeer HBHV Wacht op instructies van HBHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 17 van 37

18 5.1.5 Reactie op agressiemelding Melding agressie Alarmeer via BHV-ers Stuur de BHV-ers naar de plaats van het conflict 5. Bepaal i.o.m. de BHV-ers of 112 gebeld moet worden 6. Is politie nodig: bel Zorg buiten voor opvang politie 8. Informeer het HBHV en de dienstdoende verantwoordelijke Wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 18 van 37

19 5.2 Alarmeringsprocedure BHV ers Incident Melden aan dienst doende HBHV en dienst doende BHV ers Verzamelen bij de Keuken/catering Dezen bepalen wat de actie zal zijn Ongeval Brand Agressie Ontruiming Inzetprocedure ongeval (par ) Inzetprocedure brand (par ) Inzetprocedure conflict (par ) Inzetprocedure ontruiming (par ) BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 19 van 37

20 5.3 Alarmeringsprocedure HBHV Incident Inzetprocedure HBHV (par. 7.4) BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 20 van 37

21 6 Inzetprocedures 6.1 Inzetprocedures medewerkers Ongeval Er gebeurt een ongeval Bel Keuken /catering uw naam, adres en locatie van het incident (lokaal of samenkomst zaal,buiten op terein e.t.c.) aard en omvang van het ongeval: wat is er gebeurd en aantal slachtoffers Blijft bij het slachtoffer tot de EHBO er arriveert Stel het slachtoffer gerust Wacht op nadere instructies van de EHBO-er BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 21 van 37

22 6.1.2 Brand U ontdekt brand en/of rook Keuken /catering HBHV Wordt er niet gereageerd sla handbrandmelder in Geef door: uw naam en telefoonnummer de locatie van het incident wat er is gebeurd (ernst en omvang van de brand of rook) of er slachtoffers zijn Handel volgens onderstaande procedure: let op eigen veiligheid waarschuw direct alle personen in de omgeving sluit ramen, deuren en kasten doe eventueel een bluspoging schakel apparatuur uit. Wacht op instructies van de BHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 22 van 37

23 6.1.3 Agressie Conflict Bel Keuken/catering Geef informatie over aard en omvang van het incident Blijf op de plaats van het incident en alarmeer collega s Probeer indien mogelijk het conflict te sussen Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 23 van 37

24 6.1.4 Ontruiming (bijv. bommelding, gaslek) Ontruiming Let op instructies van BHV-ers Blijf rustig en denk om uw veiligheid en van anderen Geef informatie over aard en omvang van het incident Blijf op de plaats van het incident en alarmeer collega s Probeer indien mogelijk het conflict te sussen Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 24 van 37

25 6.2 Inzetprocedures medewerkers keuken/catering Zie alarmeringsprocedure van de medewerkers receptie/servicedesk paragraaf Inzetprocedures BHV ers Ongeval Ongeval Ga naar de opgegeven locatie Beoordeel de situatie Laat zonodig 112 alarmeren Verleen eerste hulp Zorg voor verdere afhandeling van het ongeval BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 25 van 37

26 6.3.2 Brand Brand Ga naar de opgegeven locatie Beoordeel de situatie Let op eigen veiligheid Zijn er slachtoffers? Doe een bluspoging indien mogelijk Bluspoging gelukt en geen slachtoffers Bluspoging mislukt Bij slachtoffers Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Blijf op de locatie Houd de situatie in de gaten Informeer evt. externe hulpdiensten Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Laat de receptie 112 (brandweer) bellen slow-whoop signaal inschakelen Volg inzetprocedure ontruiming (par ) Breng slachtoffers in veiligheid Volg inzetprocedure ongeval (par ) Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Laat de receptie 112 (ambulance) bellen Wacht op nadere instructies van het HBHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 26 van 37

27 6.3.3 Agressie Conflict Bel keuken/catering/ HBHV Ga naar de plek van het conflict Indien mogelijk probeer alvast het conflict te sussen Indien het conflict niet meer te sussen valt: wacht op hulp Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen evalueer na afloop van het incident het optreden en afhandelen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 27 van 37

28 6.3.4 Ontruiming (bommelding) Ontruiming (bommelding) Ga z.s.m. naar de verzamelplaats keuken/catering Volg de instructies van het HBHV/politie Blijf rustig en denk om uw veiligheid en van anderen Sluit na instructie de gaskraan en hoofdschakelaar(s) electriciteit Laat jassen en tassen meenemen Neem megafoon/ehbo-koffer mee naar de verzamelplaats buiten Meld verdachte voorwerpen aan het HBHV Start na instructie de ontruiming Zorg voor opvang hulpdiensten (bij leveranciersingang) Laat niemand meer het gebouw ingaan Zodra een etage is ontruimd meld je dit bij het HBHV Als receptie is ontruimd dan wordt de centrale post het fietsenhok BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 28 van 37

29 6.4 Inzetprocedure hoofd BHV Het HBHV gaat naar de receptie/servicedesk waar de taakverdeling plaatsvindt tussen de bedrijfshulpverleners ten aanzien van: het verlenen van eventuele eerste hulp de begeleiding van de ontruiming de opvang medewerkers en deelnemers bij het verzamelpunt de opvang van en informatie-uitwisseling met externe hulpverleners de na-controle leeg gebouw het geven van de opdracht aan tot terugkeer naar het gebouw of andere informatie. De receptie/servicedesk fungeert als centraal meldingspunt en is steeds bereikbaar. Ongeval/brand/agressie/ontruiming Ga naar de receptie/servicedesk en laat u voldoende informeren Laat zo nodig alle BHV ers alarmeren Verdeel de taken Dienst doende leiding gevende Bewaak het proces en stuur zo nodig bij Evalueer de inzet en rapporteer het bestuur BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 29 van 37

30 Bijlage 1 Oriëntatieplattegrond Begane grond. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 30 van 37

31 1 e verdieping BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 31 van 37

32 Bijlage 2 Ruimte-instructie: Wat te doen bij een incident BRAND activeer de dichtstbijzijnde handbrandmelder bel direct het interne alarmnummer (5555) Meld: - je naam - de plaats en omvang brand aanwezigen in de omgeving inlichten sluit ramen en deuren (niet op slot) volg de instructies van interne- en externe hulpverleners op maak geen gebruik van de lift denk aan je eigen veiligheid ONGEVAL/LETSEL bel direct het interne alarmnummer (5555) Meld: - je naam - de plaats van het ongeval en de aard van het letsel stel het slachtoffer gerust en laat hem/haar niet alleen ONTRUIMING schakel apparatuur uit volg de instructies van interne- en externe hulpverleners op verlaat snel en rustig het gebouw ga nooit terug het gebouw in verleen waar nodig hulp aan anderen meld je op de verzamelplaats BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 32 van 37

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer

Ontruimingsplan. Vossemeren Dortmundstraat AV Nieuw Vossemeer BEM1501383 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking Ontruimingsplan d.d. nr.(s) 01-07-2015 ZK14000857 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Vossemeren Dortmundstraat 8 4681 AV Nieuw

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

PROCEDURE BOMMELDING

PROCEDURE BOMMELDING PROCEDURE BOMMELDING MELDING INFORMATIE ALGEMEEN Een bommelding (dreiging) kan op verschillende manieren bij een bedrijf of instelling binnenkomen. In verreweg de meeste gevallen zal de bedreiging rechtstreeks

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Calamiteitenplan tijdelijk evenement

Calamiteitenplan tijdelijk evenement Calamiteitenplan tijdelijk evenement jvl1 Organisatie Soort festiviteit Naam organisator Straat Postcode en plaats Telefoonnummer ( vast ) Telefoonnummer ( mobiel ) jvl2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom een

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof

BHV plan. Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof BHV plan Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof Wervershoof, 2 februari 2015 1 Inhoud 1. Verantwoording BHV plan 3 a. Doel en functie BHV plan 3 b. Taken BHV organisatie 3 c. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011

Calamiteitenplan. REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554. Plaats, datum: Sterksel 2011 Calamiteitenplan REILING STERKSEL BV Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel Telefoon: 040-2261554 Plaats, datum: Sterksel 2011 Versie 1.1, Lukkien Bedrijven BV, 2011 Pagina 1 van 27 Inhoud Pagina 1 Verantwoording

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie