Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek"

Transcriptie

1 Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Evangelische Gemeenschap Sneek Smidsstraat WB Sneek

2 Inleiding Waarom een bedrijfshulpverleningsplan (BHV)? De wetgever geeft aan dat instellingen vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit een plan per gebouw (lees vestiging) moeten opstellen, om daarmee adequaat te kunnen reageren bij een optredende gebeurtenis. De omvang en kwaliteit van de BHV-organisatie is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij de opvolging van zo n plan vormt de BHV een belangrijke schakel. Als de BHV ingezet wordt bij een calamiteit is het zaak dat deze organisatie beschikt over goed bijgehouden informatie van de vestiging en alles wat daarin gebeurt. Om adequaat te kunnen handelen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen moeten er protocollen opgesteld worden. Daarnaast is het zo dat de gealarmeerde overheidsdiensten (zoals de brandweer) meer willen weten over de te verwachten risico s en waar deze zich bevinden. Met een volledig ingevuld BHV-plan heeft men alle informatie in handen, die nodig is om maatregelen te nemen en vragen te beantwoorden. Voor wie is het BHV-plan bedoeld? Het BHV-plan is bedoeld zowel voor de overheidsdiensten als het bestuur van de Hemkerk en de BHV-organisatie. Het is een naslagwerk, waar alle afspraken over de interne veiligheid zijn opgenomen. Het hoofd BHV zal het plan bij een ongewenste gebeurtenis kunnen raadplegen om beslissingen te kunnen nemen. De brandweer kan het plan raadplegen om na te gaan hoe hun inzet het beste geregeld kan worden. Wat staat er in het bedrijfshulpverleningsplan? In het BHV-plan staat alle informatie, die bij bijzondere omstandigheden noodzakelijk zijn. Veel van de omschreven onderdelen in dit plan lijken overbodig. Toch is het noodzakelijk te beschrijven hoe het gebouw bouwtechnisch in elkaar zit, welke maatregelen er genomen zijn om brand en rookverspreiding te voorkomen, wat de BHV-ers wel en niet kunnen en mogen doen, wat te doen na een calamiteit etc. Verantwoording Voor het opstellen van dit plan is een concept ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de EGS. Daarna is het document geaccordeerd. Sneek, 26 februari 2011 Getekend voor akkoord, L Brandsema, voorzitter.., secretaris BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 2 van 37

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding bedrijfshulpverleningsplan Doel en functie bedrijfshulpverleningsplan Taken BHV-organisatie Verantwoordelijkheden Onderhoud BHV-plan 5 2 Basisgegevens Adres Personeelsgegevens Bezoekers/schoonmakers/catering/beveiliging en derden Nutsvoorzieningen Situering en aard van de directe omgeving 7 3 Voorzieningen Brandmeld- & sprinklerinstallatie Compartimentering Kleine blusmiddelen Verbandmiddelen Reddingsmiddelen Communicatie Vluchtroute Verzamelplaats Onderhoud voorzieningen 9 4 Inrichting Bedrijfshulpverlening Organisatie Hoofd bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverleners Kosters Beschikbaarheid en aanwezigheid Aantal bedrijfshulpverleners BHV- middelen en voorzieningen Opleiding en deskundigheid Oefeningen Evaluatie en rapportage 12 5 Alarmeringsprocedures BHV-organisatie Alarmeringsprocedure medewerkers Receptie Aannemen melding Reactie op ongevalmelding Reactie op brandmelding Reactie op agressiemelding Reactie op bommelding Alarmeringsprocedure BHV ers Alarmeringsprocedure HBHV 19 6 Inzetprocedures Inzetprocedures medewerkers Ongeval Brand Agressie Ontruiming 23 BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 3 van 37

4 6.2 Inzetprocedures medewerkers Inzetprocedures BHV ers Ongeval Brand Agressie Ontruiming Inzetprocedure hoofd BHV (HBHV) 29 7 Taken Bestuur 30 Bijlagen Bijlage 1 Oriëntatieplattegronden 31 Bijlage 2 Ruimte-instructie 37 Bijlage 3 Registratie scholing & training BHV-medewerkers 38 Bijlage 4 Registratie ontruimingsoefeningen 40 Bijlage 5 Bommeldingsformulier 41 Bijlage 6 Belangrijke telefoonnummers 42 BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 4 van 37

5 1 Inleiding bedrijfshulpverleningsplan 1.1 Doel en functie bedrijfshulpverleningsplan Doel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om, voor zover mogelijk, de oorzaak van de noodsituatie geheel of gedeeltelijk te elimineren en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve (en preventieve) functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico s. Het bedrijfshulpverleningsplan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, bezoekers en andere personen. Economische risico s worden dus met de bedrijfshulpverlening niet afgedekt. 1.2 Taken BHV-organisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie heeft de volgende taken: 1. verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 2. beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen. 3. in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen in het gebouw. 4. alarmeren van en samenwerken met ambulance, brandweer en politie en hen van relevante informatie voorzien. 1.3 Verantwoordelijkheden Het bestuur van de EGS is in gevolge de Arbo-wetgeving aansprakelijk voor de veiligheid van de aanwezige personen en voor de bedrijfsmiddelen. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de bedrijfshulpverleners hun taken laten uitvoeren. Iedere werknemer en vrijwilliger is verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk voor zover dit voortvloeit uit wettelijke bepalingen. Het Hoofd BHV (HBHV) is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het BHV-plan. 1.4 Onderhoud BHV-plan Het BHV-plan wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Jaarlijkse oefeningen worden bijgehouden in het logboek. Dit BHV-plan vormt de basis en geeft kaders aan voor het Ontruimingsplan van de Hemkerk, locatie Smidsstraat 8. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 5 van 37

6 2 Basisgegevens 2.1 Adres Hemkerk Smidsstraat WB Sneek Postbus 348, 8600 AH Sneek Tel: Personeelsgegevens Aantal kerkgangers, vrijwilligers en overig personeel: Kerkgangers: Medewerkers: 20 Openingstijden Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Zondag: uur uur uur uur uur uur uur Overige activiteiten Activiteiten die buiten de normale werktijden plaatsvinden, maar wel worden gemeld: Vergaderingen/cursussen ouderavonden kinderdagverblijf incidenteel feesten praise- en avonddiensten overwerken door eigen medewerkers Bezetting Kinderdagverblijf Maandag: uur, 3 medewerkers Dinsdag: uur, 3 medewerkers Woensdag: uur, 3 medewerkers Donderdag: uur, 3 medewerkers Vrijdag: uur, 3 medewerkers Bezetting Kantoor Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker uur, 1 medewerker Naast de vaste medewerkers zijn er binnen de openingstijden zijn er allerlei activiteiten, aangestuurd door vrijwilligers, in wisselende samenstellingen. 2.3 Bezoekers/schoonmakers/catering/beveiliging en derden Bezoekers Bezoekers voor het kinderdagverblijf melden zich bij de ingang van het kinderdagverblijf. Bezoekers voor de Hemkerk melden zich bij de ingang van de kerk. Beide organisaties hebben ook hun eigen BHV-organisaties. De verantwoordelijkheid voor de bezoeker ligt bij de medewerker/leidinggevende die wordt bezocht. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 6 van 37

7 Schoonmaakdiensten De schoonmaakwerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd op zaterdagochtend De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het hoofd Facilitaire Dienst. Derden De medewerkers van derden, die in opdracht van de Evangelische Gemeenschap Sneek werkzaamheden in het gebouw verrichten, worden geacht bekend te zijn met en zich te houden aan alle geldende voorschriften (zie bijlage 1). De verantwoordelijkheid van de aanwezigheid, de duur en aard van de te verrichten werkzaamheden ligt bij de interne opdrachtgever. Men dient zich bij aankomst te melden en bij vertrek af te melden. Het gebruik van het kinderdagverblijf vind gedurende werkdagen gescheiden plaats van het gebruik van de kerk. Hiervoor geldt ene apart BHV-plan met een eigen organisatie. Er is wel sprake van één gezamenlijk brandmeldsysteem en één ontruimingsinstallatie Medewerkers van het kinderdagverblijf worden in het kader van dit ontruimingsplan niet beschouwd als eigen medewerkers en vallen onder de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf. 2.4 Nutsvoorzieningen Aardgas De hoofdafsluiter aardgas bevindt zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Op de deur van deze ruimte zit een pictogram met de tekst: gaskraan (zie bijlage 2). Elektriciteit De belangrijkste verlichtingsgroepen van het gebouw worden centraal in- en uitgeschakeld vanuit de keuken en vanaf de regietafel in de grote zaal. De hoofdschakelaars van het gebouw bevinden zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Op de verdieping bevindt zich een technische ruimte waarin zich in een verdeelkast alle groepen voor de verlichting in het gebouw bevinden. Achter het podium bevindt zich in ruimte 038 een verdeelkast met andere groepen. Water De hoofdafsluiter bevindt zich in de meterkast direct achter de voordeur van het kinderdagverblijf. Subafsluiters bevinden zich aan de wand op de verdiepingsvloer boven ruimte nr Situering en aard van de directe omgeving De kerk is duidelijk afgebakend en goed bereikbaar via de openbare weg. Naast het gebouw is een eigen parkeerplaats aanwezig met 26 plaatsen en een fietsenstalling met 110 plaatsen. Achter het gebouw bevindt zich een ondiepe greppel. Volgens de risicokaart van Friesland is de Stadsrandweg Noord en Zuid, de Rijksweg A6 en de Smidsstraat aangemerkt als route gevaarlijke stoffen. Er zijn geen risicovolle objecten in de directe omgeving van het gebouw. De kerk bestaat uit 3 bouwdelen. Twee hallen en een voormalige bedrijfswoning. In de open centrale hal met hoofdingang zijn op de begane grond lokalen gesitueerd. De hal met kerkzaal heeft alleen een begane grond. Ook de voormalige bedrijfswoning heeft alleen een begane grond. Boven een viertal lokalen is de open ruimte via een trap voor publiek betreedbaar. Boven een deel van de woning en twee andere lokalen is de open ruimte alleen bereikbaar met behulp van een losse ladder. Aanpandig is nog een derde hal gelegen, die is verhuurd aan Vihamij. Bij onderzoek is gebleken dat er langs de Stadsrandweg een 8 inch hogedruk gasleiding (40 bar) op 67 meter van de hoek van de voormalige bedrijfswoning is gelegen. Voor deze leiding geldt een 1% letaliteits-risicocontour van 95 meter, die dwars over het pand Smidstraat 8 loopt. (bron: Risicokaart BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 7 van 37

8 Fryslân) Dat betekent dat het gehele pand getoetst moet worden op externe veiligheid, waarbij het groepsrisico het belangrijkst is. In principe worden in een gebouw wat geheel of gedeeltelijk binnen deze contour is gelegen geen nieuwe activiteiten toegestaan, tenzij nut en noodzaak daarvan worden aangetoond. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de niet-zelfredzame groepen. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 8 van 37

9 3 Voorzieningen 3.1 BrandmeldInstalatie Op het brandmeldpaneel kan men de locatie aflezen vanwaar de melding heeft plaatsgevonden. Het brandmeldpaneel is geplaatst in de hal van de centrale ingang Bij activering van de brandmeldinstallatie wordt het alarm optisch en akoestisch gemeld op de BMC en het brandmeldpaneel. Storing aan de BMC wordt door degene die dit heeft geconstateerd direct gemeld bij het hoofd BHV. In een logboek (aanwezig bij de BMC) worden de gegevens van de BMC bijgehouden zoals onderhoud, storingen etc. Het hoofd BHV heeft een eigen sleutel van de BMC. Verder hangt er een exemplaar in de BHV-kast. 3.2 Ontruimingsinstallatie De ontruimingsinstallatie is niet automatisch gekoppeld aan de brandmeldinstallatie. Bij een automatische melding via de sprinklers, rookmelders of handbrandmelders treedt het slow-whoopsignaal dus niet automatisch in werking. Hiervoor dient een handmatige actie uitgevoerd te worden. Een besluit om de ontruimingsinstallatie in werking te stellen wordt genomen door het (plv) HBHV. Aangezien er geen vertragingstijd is afgesproken, zal de brandweer wel onmiddellijk uitrukken. 3.3 Compartimentering Het pand van Vihamij is uitgevoerd als een apart brandcompartiment. De scheiding tussen kerkzaal en Vihamij heeft een brandwerendheid van 60 minuten. Over de gehele lengte is daar een voorzetwand van gips voor geplaatst, zodat hierbij nog 30 minuten kan worden opgeteld. De kerkzaal, de centrale hal en de voormalige dienstwoning zijn als een apart brandcompartiment uitgevoerd. De wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten. In het kinderdagverblijf zijn de twee slaapkamers uitgevoerd als subbrandcompartiment met een brandwerendheid van 30 minuten. 3.4 Kleine blusmiddelen In het gebouw zijn diverse kleine blusmiddelen aanwezig, te weten een blusdeken en een vetblusser in de keuken en drie schuimblussers in het gebouw. Verder zijn er vier slanghaspels aangebracht. Voor exacte situering, wordt verwezen naar de oriëntatieplattegronden (zie bijlage 1). 3.5 Verbandmiddelen In het gebouw is een verbandtrommel aanwezig in de keuken en in het kinderdagverblijf. Voor de exacte situering wordt verwezen naar de oriëntatieplattegronden (zie bijlage 2). 3.6 Reddingsmiddelen Voor niet-zelfredzame personen is geen Evac Chair (evacuatiestoel) aanwezig. De dichtstbijzijnde AED s (automatische elektronische defibrillatoren) is aanwezig op 100 meter afstand bij de receptie van restaurant De Stolp. 3.7 Communicatie Tijdens een ontruiming geschiedt onderlinge communicatie primair via portofoons. 3.8 Vluchtroute Op de oriëntatieplattegronden zijn de vluchtroutes aangegeven (zie bijlage 1). Er is in het gebouw nood- en transparantverlichting aanwezig in alle grote ruimtes, op de gangen en bij alle (nood)uitgangen. Elke noodverlichting heeft een eigen accu. 3.9 Verzamelplaats Bij een calamiteit wordt verzameld bij de dichtstbijzijnde hoge lantaarnpaal op het parkeerterrein van De Stolp. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 9 van 37

10 3.10 Onderhoud voorzieningen Voor alle voorzieningen is waar wettelijk verplicht een onderhoudscontract afgesloten. Het hoofd Beheer draagt zorg voor het beheer van de brandmeldinstallatie en -middelen. Onderhoud voor de BMC wordt gedaan door Meba b.v. Voor het onderhoud aan de brandblusmiddelen is een servicecontract afgesloten met Smeding b.v. Voor het onderhoud van de cv ketels is een service contract afgesloten bij BRIF. Als laatste is het onderhoud van de inbraakalarminstallatie ondergebracht bij Boersma beveiligingstechniek P.A.C.(particuliere alarmcentrale) Voor de doormelding van de van de inbraakalarm installatie en de storingsdoormelding van de BMC is SMC gecontracteerd als particuliere alarmcentrale. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 10 van 37

11 4 Inrichting Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening dient zodanig te zijn georganiseerd dat de uit de RI&E van het gebouw naar voren gekomen restrisico s adequaat bestreden kunnen worden. 4.1 Organisatie Het verzorgingsgebied en de risico's bepalen de vorm, omvang en samenstelling van de bedrijfshulpverlening. De bedrijfshulpverlening bestaat momenteel uit: één hoofd bedrijfshulpverlening (HBHV) en 2 plaatsvervangers bedrijfshulpverleners, waarvan. met EHBO diploma In de avonduren bij evenementen en grote vergaderingen waarbij zich meer dan 50 personen in het gebouw bevinden, zullen er voldoende gediplomeerde BHV-ers aanwezig zijn Hoofd bedrijfshulpverlening Het HBHV is de functionaris die uitvoering geeft aan de wettelijke, aan de werkgever opgedragen, taken op het gebied van de BHV. Bij afwezigheid wordt het HBHV vervangen door een plaatsvervangend HBHV met dezelfde bevoegdheden. Het HBHV en zijn plaatsvervangers hebben als belangrijkste verantwoordelijkheden: de opbouw en instandhouding van een parate BHV-organisatie. het opzetten, ontwikkelen en onderhouden van het BHV-plan (schriftelijke vastlegging). de zorg voor opleiding en oefening van BHV-ers. veiligheidsvoorlichting c.q. instructie betreffende brandpreventie, ontruimingsprocedure en eerste hulp verlening aan alle medewerkers en deelnemers. het adviseren over de uitvoering van brandpreventie, onderhoud BHV-middelen en veiligheidsvoorzieningen de zorg voor de aanwezigheid en goede werking van noodvoorzieningen en BHV-middelen. het beheer van de brandmeld- en ontuimingsinstallatie. het onderhouden van contacten met toezichthoudende instanties, zoals brandweer Bedrijfshulpverleners Bedrijfshulpverleners zijn door EGS aangewezen leden die in geval van een incident binnen enkele minuten ter plaatse moeten zijn. Van de BHV ers wordt verwacht dat zij de situatie kunnen overzien (inschatten), de noodzakelijke acties (opdrachten) kunnen ondernemen en hierbij, indien mogelijk, rekening houden met de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden. De BHV ers moeten hiervoor beschikken over de basiskennis ten aanzien van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties. Het benodigd aantal BHV-ers is het aantal BHV-ers dat nodig is om in alle omstandigheden op adequate wijze hulp te kunnen verlenen. In bijlage 3 is de lijst van BHV-ers opgenomen. Bij vaststelling van het benodigd aantal BHV-ers wordt uitgegaan van een BHV-er met een geldig NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener. Het aantal in te zetten personen wordt per situatie bepaald door het HBHV Ontruimers Alle leidinggevenden en medewerkers in de kindergroepen zijn tevens ontruimer van hun eigen groep. In elke kinderruimte ligt onder in de kast een ontruimingskoord. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 11 van 37

12 4.1.4 Medewerkers Keuken De keukenbalie is het centrale meld- en alarmeringspunt voor alle incidenten. Van hieruit worden de interne en externe hulpverleners gealarmeerd en geïnformeerd. Bij de keukenbalie worden instanties ontvangen en van de nodige informatie voorzien. Tevens dient de keukenbalie als communicatiepunt tussen het HBHV en de uitvoerende bedrijfshulpverleners en de externe hulpverleningsdiensten. De medewerkers van de keukenbalie hebben de volgende taken: op een juiste wijze aannemen van interne meldingen van een ongeval, brand of ander incident. het op juiste wijze doormelden van het incident naar de interne en externe hulpverleningsorganisatie en het verstrekken van relevante informatie. het hanteren van communicatiemiddelen. het verwerken van brandmeldingen van de brandmeldcentrale. het naar de verzamelplaats sturen van bij de receptie aanwezige bezoekers (indien van toepassing) Parkeerstewards Bij een calamiteit gaan de parkeerstewards met hun hesje en portofoon direct naar buiten en vangen de aanwezige personen op bij de aangewezen verzamelplaats. 4.2 Beschikbaarheid en aanwezigheid Op het moment dat een BHV-er in het gebouw is, draagt altijd een mobiele telefoon bij zich. Portofoons worden ingezet bij een calamiteit (vervallen) 4.4 BHV- middelen en voorzieningen In het gebouw zijn aanwezig: kleine blustoestellen/brandslanghaspels brandblusdeken verbandtrommel oriëntatieplattegronden permanent brandende noodverlichting vluchtrouteaanduidingen in elke ruimte: instructie wat te doen bij een incident (zie bijlage 2) ontruimingskoord in elke kinderruimte Op de begane grond, in de BHV-werkkast BHV-vestjes Megafoon EHBO-koffer Portofoons Oranje pionnen Afzetlint Sleutel brandmeldcentrale (BMC) 4.6 Opleiding en deskundigheid Aan BHV ers worden de volgende opleidingseisen gesteld: Geldig diploma van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV Eerste Hulp Bestrijden van een beginnende brand Begeleiden van een ontruiming Daarnaast dienen zij de voor hen relevante interne procedures te kennen en ernaar te handelen (melding, reageren op alarmering, ontruiming). Vervolgens dient men de herhalingscursussen en BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 12 van 37

13 interne oefeningen te volgen om de kennis en vaardigheden op peil te houden. De EGS dient hiertoe de gelegenheid te bieden 4.7 Oefeningen Er wordt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden, indien nodig met instructieoefeningen voor alle leden en BHV ers Er wordt geregistreerd of medewerkers BHV-instructies en -oefeningen bijwonen. (zie bijlage 6 registratie opleidingen en oefeningen) 4.8 Evaluatie en rapportage Alle oefeningen worden geëvalueerd en er wordt bekeken of de instructies werkbaar zijn. Deze evaluatie rapportages komen in het logboek, wat gecontroleerd kan worden door de brandweer. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 13 van 37

14 5 Alarmeringsprocedures BHV-organisatie 5.1 Alarmeringsprocedure medewerkers Keukenbalie Aannemen melding Melding Bepaal soort melding Ongeval (eerste hulp) Brand Bommelding Kies de bijbehorende flowchart zie parafgraaf t/m LET OP: hou te allen tijde een logboek bij waarin je de volgende zaken noteert: uitgezette acties bijv. telefoonoproep, inschakelen ontruimingsinstallatie) tijdstippen wanneer de actie is uitgezet BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 14 van 37

15 5.1.2 Reactie op ongevalmelding Melding ongeval Alarmeer EHBO-ers Stuur de EHBO-ers naar de plaats van het ongeval 1. Bepaal i.o.m. de EHBO-ers of 112 gebeld moet worden 2. Is een ambulance nodig: bel Zorg buiten voor opvang ambulance op te vangen 4. Informeer het HBHV Wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 15 van 37

16 5.1.3 Reactie op brandmelding Brandmelding Telefonische of mondelinge melding Automatische melding via rookmelder of handbrandmelder Stel de vragen: 1 - zijn er slachtoffers, zo ja hoeveel? 2 - wat staat in brand en is de BHV al in actie? 3 - Alarmeer de BHV-organisatie. Moet er worden ontruimd? nee ja 2 Schakel op aangeven HBHV de ontruimingsinstallatie in 3 De brandweer komt automatisch Is inzet van de brandweer gewenst? Bel 112 nee ja Zorg ervoor dat de brandweer wordt opgevangen bij de ingang keuken Informeer het HBHV en dienstdoende verantwoordelijke. Wacht op nadere instructies Alarmeer het HBHV en wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 16 van 37

17 5.1.4 Reactie op ontruiming Ontruiming Bommelding Gaslek of anders Telefonische melding: - Gebruik vertragingstactiek - Stel de vragen van het formulier bommelding (bijlage 5) Schriftelijke melding: - raak de brief zo min mogelijk aan en doe het in een plastic mapje - alarmeer HBHV - aal Alarmeer HBHV Wacht op instructies van HBHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 17 van 37

18 5.1.5 Reactie op agressiemelding Melding agressie Alarmeer via BHV-ers Stuur de BHV-ers naar de plaats van het conflict 5. Bepaal i.o.m. de BHV-ers of 112 gebeld moet worden 6. Is politie nodig: bel Zorg buiten voor opvang politie 8. Informeer het HBHV en de dienstdoende verantwoordelijke Wacht op nadere instructies BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 18 van 37

19 5.2 Alarmeringsprocedure BHV ers Incident Melden aan dienst doende HBHV en dienst doende BHV ers Verzamelen bij de Keuken/catering Dezen bepalen wat de actie zal zijn Ongeval Brand Agressie Ontruiming Inzetprocedure ongeval (par ) Inzetprocedure brand (par ) Inzetprocedure conflict (par ) Inzetprocedure ontruiming (par ) BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 19 van 37

20 5.3 Alarmeringsprocedure HBHV Incident Inzetprocedure HBHV (par. 7.4) BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 20 van 37

21 6 Inzetprocedures 6.1 Inzetprocedures medewerkers Ongeval Er gebeurt een ongeval Bel Keuken /catering uw naam, adres en locatie van het incident (lokaal of samenkomst zaal,buiten op terein e.t.c.) aard en omvang van het ongeval: wat is er gebeurd en aantal slachtoffers Blijft bij het slachtoffer tot de EHBO er arriveert Stel het slachtoffer gerust Wacht op nadere instructies van de EHBO-er BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 21 van 37

22 6.1.2 Brand U ontdekt brand en/of rook Keuken /catering HBHV Wordt er niet gereageerd sla handbrandmelder in Geef door: uw naam en telefoonnummer de locatie van het incident wat er is gebeurd (ernst en omvang van de brand of rook) of er slachtoffers zijn Handel volgens onderstaande procedure: let op eigen veiligheid waarschuw direct alle personen in de omgeving sluit ramen, deuren en kasten doe eventueel een bluspoging schakel apparatuur uit. Wacht op instructies van de BHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 22 van 37

23 6.1.3 Agressie Conflict Bel Keuken/catering Geef informatie over aard en omvang van het incident Blijf op de plaats van het incident en alarmeer collega s Probeer indien mogelijk het conflict te sussen Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 23 van 37

24 6.1.4 Ontruiming (bijv. bommelding, gaslek) Ontruiming Let op instructies van BHV-ers Blijf rustig en denk om uw veiligheid en van anderen Geef informatie over aard en omvang van het incident Blijf op de plaats van het incident en alarmeer collega s Probeer indien mogelijk het conflict te sussen Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 24 van 37

25 6.2 Inzetprocedures medewerkers keuken/catering Zie alarmeringsprocedure van de medewerkers receptie/servicedesk paragraaf Inzetprocedures BHV ers Ongeval Ongeval Ga naar de opgegeven locatie Beoordeel de situatie Laat zonodig 112 alarmeren Verleen eerste hulp Zorg voor verdere afhandeling van het ongeval BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 25 van 37

26 6.3.2 Brand Brand Ga naar de opgegeven locatie Beoordeel de situatie Let op eigen veiligheid Zijn er slachtoffers? Doe een bluspoging indien mogelijk Bluspoging gelukt en geen slachtoffers Bluspoging mislukt Bij slachtoffers Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Blijf op de locatie Houd de situatie in de gaten Informeer evt. externe hulpdiensten Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Laat de receptie 112 (brandweer) bellen slow-whoop signaal inschakelen Volg inzetprocedure ontruiming (par ) Breng slachtoffers in veiligheid Volg inzetprocedure ongeval (par ) Informeer de keuken/catering over de aangetroffen situatie Laat de receptie 112 (ambulance) bellen Wacht op nadere instructies van het HBHV BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 26 van 37

27 6.3.3 Agressie Conflict Bel keuken/catering/ HBHV Ga naar de plek van het conflict Indien mogelijk probeer alvast het conflict te sussen Indien het conflict niet meer te sussen valt: wacht op hulp Blijft rustig Denk om uw eigen veiligheid Laat indien noodzakelijk 112 (politie) bellen evalueer na afloop van het incident het optreden en afhandelen BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 27 van 37

28 6.3.4 Ontruiming (bommelding) Ontruiming (bommelding) Ga z.s.m. naar de verzamelplaats keuken/catering Volg de instructies van het HBHV/politie Blijf rustig en denk om uw veiligheid en van anderen Sluit na instructie de gaskraan en hoofdschakelaar(s) electriciteit Laat jassen en tassen meenemen Neem megafoon/ehbo-koffer mee naar de verzamelplaats buiten Meld verdachte voorwerpen aan het HBHV Start na instructie de ontruiming Zorg voor opvang hulpdiensten (bij leveranciersingang) Laat niemand meer het gebouw ingaan Zodra een etage is ontruimd meld je dit bij het HBHV Als receptie is ontruimd dan wordt de centrale post het fietsenhok BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 28 van 37

29 6.4 Inzetprocedure hoofd BHV Het HBHV gaat naar de receptie/servicedesk waar de taakverdeling plaatsvindt tussen de bedrijfshulpverleners ten aanzien van: het verlenen van eventuele eerste hulp de begeleiding van de ontruiming de opvang medewerkers en deelnemers bij het verzamelpunt de opvang van en informatie-uitwisseling met externe hulpverleners de na-controle leeg gebouw het geven van de opdracht aan tot terugkeer naar het gebouw of andere informatie. De receptie/servicedesk fungeert als centraal meldingspunt en is steeds bereikbaar. Ongeval/brand/agressie/ontruiming Ga naar de receptie/servicedesk en laat u voldoende informeren Laat zo nodig alle BHV ers alarmeren Verdeel de taken Dienst doende leiding gevende Bewaak het proces en stuur zo nodig bij Evalueer de inzet en rapporteer het bestuur BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 29 van 37

30 Bijlage 1 Oriëntatieplattegrond Begane grond. BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 30 van 37

31 1 e verdieping BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 31 van 37

32 Bijlage 2 Ruimte-instructie: Wat te doen bij een incident BRAND activeer de dichtstbijzijnde handbrandmelder bel direct het interne alarmnummer (5555) Meld: - je naam - de plaats en omvang brand aanwezigen in de omgeving inlichten sluit ramen en deuren (niet op slot) volg de instructies van interne- en externe hulpverleners op maak geen gebruik van de lift denk aan je eigen veiligheid ONGEVAL/LETSEL bel direct het interne alarmnummer (5555) Meld: - je naam - de plaats van het ongeval en de aard van het letsel stel het slachtoffer gerust en laat hem/haar niet alleen ONTRUIMING schakel apparatuur uit volg de instructies van interne- en externe hulpverleners op verlaat snel en rustig het gebouw ga nooit terug het gebouw in verleen waar nodig hulp aan anderen meld je op de verzamelplaats BHV Plan Hemkerk Status: Concept Pagina 32 van 37

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Olympia gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Up date 1.2 16-01-2015 Jaarlijkse update en check Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN Januari 2014 Veiligheidsbeleidsplan Pius Canisius Prepare and prevent, don't repair and repent. (auteur onbekend) 1. Algemeen 1.1 Visie De Stichting Carmelcollege stelt

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorieën direct

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave

Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Zaaknummer: SBBV11 Onderwerp Vaststellen diverse plannen ten behoeve van keurmerk Veilig en schoon zwembad Die Heygrave Collegevoorstel Inleiding Team Sportbedrijf bereidt zich voor op de keuring door

Nadere informatie