Topzorg ontketend. Behandelvisie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topzorg ontketend. Behandelvisie"

Transcriptie

1 Topzorg ontketend perspectief op forensische ggz Behandelvisie Missie De Kijvelanden voorziet op wetenschappelijk onderbouwde wijze in de vraag naar beveiliging van de samenleving door behandeling van forensisch-psychiatrische patiënten, preventie van forensischpsychiatrische problematiek en uitvoering van specifieke taken op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg.

2 Inhoud 01 Missie 03 Inhoud 04 Inleiding Behandelvisie 07 Doelgroep 09 Context van de behandeling 11 Theoretisch kader van de behandeling 13 Cure, care en control 15 Uitgangspunten voor de behandeling 17 Risicomanagement als kern van de behandeling 19 Instrumenten voor risicomanagement 21 Beveiliging 23 Verantwoordelijkheid van patiënten en medezeggenschap De behandelvisie in de praktijk 26 De voorzieningen 27 Diagnostiek en behandeling 28 Behandelproces 29 Resocialisatie van patiënten, arbeid en onderwijs 30 Behandelkracht op de werkvloer 31 Multidisciplinaire behandeling 32 Casemanagers 33 Kwaliteitsbewaking 35 Academisering en innovatie

3 In De Kijvelanden worden, ambulant en klinisch, forensisch-psychiatrische patiënten behandeld met het doel het risico op nieuwe delicten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delictgedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. De Kijvelanden doet dit in nauwe samenwerking met de patiënt en zijn omgeving. Bij de uitvoering van haar taken streeft De Kijvelanden continu naar kwaliteitsverbetering op het terrein van het zorgaanbod, het woon- en leefmilieu van de opgenomen patiënten, de kennis en vaardigheden van de medewerkers, de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling, de algemene bedrijfsvoering, de werkomstandigheden van de medewerkers en de maatschappelijke positie. De behandelvisie van De Kijvelanden is het sturende document voor de behandeling in de gehele instelling en dient als leidraad voor de inrichting van de organisatie.

4

5 De behandelvisie

6 De patiënten van De Kijvelanden worden gekenmerkt door meervoudige problematiek die leidt tot delictgedrag. Deze meervoudige problematiek kan bestaan uit een psychiatrische stoornis, een ziekelijke stoornis in de ontwikkeling, een persoonlijkheidsstoornis en/of verslaving. Daarnaast ontbreekt het de patiënten vaak aan voldoende sociale vaardigheden en copingmechanismen en beschikken zij niet over een adequaat functionerend sociaal netwerk.

7 07 Doelgroep Zij zijn vaak niet of onvoldoende gemotiveerd voor hun behandeling en zij hanteren niet zelden (sterk) afwijkende normen en waarden, wat zowel consequenties heeft voor het leven in groepen, de omgang in het privé leven en in het sociale verkeer als voor het functioneren in werk- en behandelrelaties. De aard van de psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek kan de omgang met anderen bemoeilijken en gaat bij een aantal patiënten gepaard met grensoverschrijdend gedrag, impulscontroleverlies, agressie, gebrek aan vertrouwen, gebrek aan empathie en onbetrouwbaarheid. Vaak overzien zij de gevolgen van hun gedrag onvoldoende waardoor zij bij herhaling op problemen stuiten in het sociale verkeer. Anderen zullen zich angstig, afhankelijk, schuldig, gekwetst of op andere wijze door het gebeuren getekend tonen. De patiënten die in de kliniek van De Kijvelanden worden behandeld, worden aangemeld voor de behandeling na het opleggen van een TBS-maatregel door de rechter of zijn, eveneens op basis van een TBS-maatregel, eerder behandeld in andere klinieken. Daarnaast zijn bij De Kijvelanden patiënten onder voorwaarden en op vrijwillige basis in ambulante behandeling op de poli- en dagkliniek Het Dok. In de kliniek van De Kijvelanden worden in beginsel alleen mannen opgenomen met een IQ hoger dan 80. Voor de opname van patiënten zijn verder geen contra-indicaties opgesteld. Voor de ambulante behandeling worden zowel mannen als vrouwen in behandeling genomen.

8 De context van de behandeling in de poli- en dagkliniek Het Dok is divers. Patiënten kunnen zowel op vrijwillige basis als binnen een juridisch kader worden behandeld. Bovendien wordt door Het Dok bij de behandeling intensief samengewerkt met ketenpartners. Binnen de variabele context van de behandeling binnen Het Dok spelen belangen van samenwerkingspartners, overheid, patiënten, medewerkers en de organisatie in wisselende mate een rol bij de behandeling.

9 09 Context van de behandeling Binnen de context van de behandeling van de patiënten in de kliniek van De Kijvelanden spelen verschillende belangen een rol, te weten het belang van: a. De overheid. De forensisch-psychiatrische behandeling is een maatregel die door de strafrechter wordt opgelegd met het doel de samenleving te beschermen en de kans op recidive van het delict te beperken. Hiertoe moet de kliniek periodiek rapporteren aan de rechter en het Ministerie van Justitie om een oordeel mogelijk te maken over de doelmatigheid van de maatregel, de veiligheidsmaatregelen waarmee de behandeling wordt omkleed en de mogelijkheid om de vrijheden van de patiënt uit te breiden zonder de veiligheid van de maatschappij of de patiënt zelf in gevaar te brengen. b. Patiënten. De behandeling wordt afgestemd op de zorgvraag van de patiënt en de noodzaak van behandeling als er gevaar is voor recidief delictgedrag in de kliniek. Behandeling is een vereiste voor resocialisatie en een veilige terugkeer in de samenleving. Veel patiënten die door de rechter voor behandeling zijn verwezen formuleren geen directe zorgvraag. Het enige doel voor hen is de kliniek zo spoedig mogelijk te verlaten zonder verdere bemoeienis van behandelaren. Desalniettemin zullen zij geholpen worden bij de onderkenning van hun problematiek, de formulering van hun zorgvraag en de motivering voor de behandeling, zodat zij zo goed mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun problemen en hun behandeling en daardoor voor hun mogelijke terugkeer in de samenleving. c. Medewerkers. De medewerkers worden gestimuleerd een behandeling te bieden die evidence-based is. Daarnaast wordt gestreefd naar een begeleiding en bejegening die uitgaan van respect voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor anderen en een individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid. d. De organisatie. De Kijvelanden moet functioneren binnen de kaders van wettelijke voorschriften en richtlijnen van de Ministeries van Justitie en VWS en zij moet daarbij oog hebben voor een doelmatige en efficiënte aanwending van de middelen die de overheid voor dit doel wil inzetten. Tussen de verschillende belangen kan spanning bestaan. Daarom is het van belang dat gestreefd wordt naar transparantie voor alle partijen en dat het behandelaanbod samenhangend, geïntegreerd en vanuit verschillende invalshoeken goed onderbouwd is.

10 10 Bij de diagnosestelling en de behandeling wordt als uitgangspunt o.a. gebruikt het conceptueel kader van het biopsychosociale model van Engel. Dit betekent dat zowel biologische, psychische als sociale factoren in onderlinge samenhang een rol spelen bij elk menselijk functioneren en dus ook bij het ontstaan van psychiatrische problematiek, inclusief delictgedrag. Specifiek voor de behandeling van forensisch-psychiatrische patiënten is, dat het gepleegde delict in combinatie met de psychiatrische diagnose de basis vormt voor de behandeling en dat het primaire doel is de kans op recidief delictgedrag en ziekelijke stoornis van de persoonlijkheidsontwikkeling te verminderen. Meestal zal daarvoor de onderliggende psychiatrische stoornis moeten worden behandeld.

11 11 Theoretisch kader voor de behandeling De Kijvelanden geeft de laatste jaren meer aandacht aan de biologische aspecten van diagnostiek en behandeling. Enerzijds omdat de biologische aspecten binnen de forensische psychiatrie lang onderbelicht zijn gebleven, anderzijds omdat de biologische psychiatrie zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld en het belang ervan voor de forensisch-psychiatrische populatie steeds duidelijker wordt. Hiertoe worden niet alleen medicamenteuze interventies gerekend maar ook een breed scala aan diagnostische methoden waaronder beeldvormende technieken, neurofysiologisch onderzoek, psychofysiologisch onderzoek, genetisch onderzoek, biochemisch onderzoek en andere (nieuwe) diagnostische en therapeutische technieken. Cruciaal in de visie van De Kijvelanden met betrekking tot de behandeling van TBS-patienten is het streven naar een voortgezette behandeling buiten de TBS-kliniek en reïntegratie in de samenleving waar mogelijk. Voortgezette behandeling in een GGZ-voorziening wordt eveneens gezien als reïntegratie in de samenleving. In een aantal gevallen zal dit niet lukken. Voor sommigen is een permanent verblijf in een TBS-kliniek nodig. Voor anderen is overplaatsing naar een intramurale GGZ-voorziening of een vorm van begeleid of beschermd wonen het hoogst haalbare. In andere gevallen kan zelfstandig wonen het einddoel zijn. Vanaf de start van de intramurale behandeling wordt nagegaan welke stappen gezet moeten worden om dit doel te kunnen bereiken en welke factoren dit mogelijk zullen belemmeren. Deze benadering betekent eveneens dat vanaf het begin van de behandeling belang gehecht wordt aan het behoud of herstel van relaties met gezins- en familieleden, vrienden en werkgevers en dat in de behandeling aandacht gegeven wordt aan het slachtoffer. De Kijvelanden ondersteunt haar behandelingen door middel van wetenschappelijk onderzoek om het behandelprogramma permanent aan te kunnen passen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de resultaten van lopende behandelingen.

12 Door de vooruitgang in de kennis van de sociaalculturele en psychobiologische aspecten van crimineel, agressief en seksueel grensoverschrijdend gedrag is duidelijk geworden dat, naast een zorgvuldig psychiatrische en psychologisch onderzoek, een wetenschappelijk gefundeerde delictanalyse, de onderkenning van de risico s op recidive (risicotaxatie) en risicomanagement de basis vormen voor de behandeling (cure), de aanvullende ondersteuning (care) en beheersing (control).

13 13 Cure, care en control Onder cure wordt verstaan de behandeling van de psychopathologie. Hierbij zal niet altijd sprake zijn van volledig herstel of groei maar soms alleen van vermindering van de symptomen of stabilisering van een chronische stoornis van de geestvermogens of ernstig verstoorde ontwikkeling. De care is gericht op het bieden van prothesen en blijvende ondersteuning bij niet of niet voldoende te herstellen functiestoornissen, ontwikkelingsstoornissen of handicaps die biologisch, psychologisch of sociaal van aard kunnen zijn. Onder control worden die aspecten van de behandeling begrepen die erop gericht zijn om patiënten te leren eigen gedrag beter te observeren en te begrijpen, de factoren die bijdragen aan het ontstaan van delictgedrag tijdig te herkennen en hierop adequaat te reageren zodat de kans op nieuw (ernstig) delictgedrag wordt verminderd. Door dit leerproces worden patiënten zich ook bewust van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzen die zij maken en de beslissingen die zij op cruciale momenten nemen en gaan zij beschikken over een breder scala aan mogelijkheden om signalen die wijzen op nieuw delictgedrag tijdig te onderkennen en het risico af te wenden. Dit leerproces is zo belangrijk dat het element control de basis vormt voor alle behandeltrajecten van de forensisch-psychiatrische patiënten die bij De Kijvelanden intramuraal of ambulant in zorg zijn. Belangrijk is om tijdens het gehele behandeltraject een zorgvuldig evenwicht te creëren tussen control en beveiliging (externe control). Op momenten dat de interne control bij patiënten onvoldoende is, worden maatregelen genomen om de externe control te versterken waarbij gedacht kan worden aan klinische opname voor patiënten die ambulant worden behandeld en gebruik van elektronische volgsystemen (zie tevens onder beveiliging).

14 Het doel van de (ambulante) behandeling is het voorkomen van nieuwe delicten en maatregelen. Het doel van de behandeling tijdens opname is zo snel mogelijk een verantwoorde terugkeer van de patiënt in de maatschappij te realiseren. Het delict is het uitgangspunt voor de behandeling. In de behandeling staan delictanalyse, risicotaxatie en risicomanagement centraal en worden de psychiatrische-, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, die aan het delictgedrag hebben bijgedragen of aan het delict ten grondslag liggen, nader geanalyseerd en zo mogelijk behandeld.

15 15 Uitgangspunten voor de behandeling De behandeling heeft een multidimensioneel en multidisciplinair karakter en vindt, indien van toepassing, plaats binnen de kaders van de Beginselenwet terbeschikkinggestelden. De behandeling is inhoudelijk gestoeld op biologische -, sociaal-psychiatrische - en op diverse psychotherapeutische referentiekaders. Intramuraal staat het leven in een groep centraal en worden de principes van de milieutherapie gehanteerd. Daarnaast wordt een aanbod van arbeid, maatschappelijke oriëntatie, geestelijke verzorging en onderwijs gedaan, dat gericht is op algemene ontwikkeling, maatschappelijke integratie, zingeving en het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die de terugkeer in de samenleving helpen bevorderen. Tevens biedt de kliniek de opgenomen patiënten mogelijkheden voor sport en recreatie. Het behandeltraject binnen De Kijvelanden is een integraal proces van diagnostiek, behandeling en resocialisatie waardoor de gemiddelde intramurale opnameduur teruggebracht kan worden tot twee jaar.

16 Onder risicomanagement wordt verstaan het beheersen van bij de patiënt aanwezige risico s op herhaling van delictgedrag door een samenspel van behandeling, voortdurende evaluatie van de risico s, afstemming van de control op de aanwezige risico s en resocialisatie.

17 17 Risicomanagement als kern van de behandeling In de diagnostische fase, als start van de behandeling, wordt o.a. een inventarisatie gemaakt van de factoren die hebben bijgedragen aan het delictgedrag en die wijzen op het risico van een mogelijke herhaling van delictgedrag. Naast een delictanalyse en uitgebreide psychiatrische - en persoonlijkheidsdiagnostiek worden hiervoor verschillende risicotaxatie-instrumenten gebruikt. De risicofactoren kunnen onder andere het gevolg zijn van of samenhangen met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis, opvoedingsproblemen, een lichamelijke stoornis, gebruik van alcohol of middelen, verslavingsgedrag en een gebrekkige ontwikkeling van sociale vaardigheden. Tevens spelen hierin ook vaak het ontbreken van een sociaal netwerk, gebrek aan dagbesteding, slechte huisvesting, slecht beheer van financiën, onvoldoende kennis van de taal en cultuur en specifieke (traumatische) ervaringen in het verleden een cruciale rol.

18 Risicomanagement is gebaseerd op delict(keten)analyse, diagnostiek en risicotaxatie. Omdat de risicofactoren bij de patiënten op veel terreinen van hun functioneren kunnen liggen, worden verschillende instrumenten ingezet voor de uitvoering van het risicomanagement. Risicomanagement Behandeling stoornis Behandeling delictgedrag Risicotaxaties Externe controle Resocialisatie Arbeid en onderwijs Competentie-analyse en training Vroegtijdige signalering in kaart brengen Contra-indicaties Vakgerichte arbeid gericht op betaald werk en het behalen van vakgerichte diploma s Document: definitief trajectplan Maatschappelijk werk Financiën volgens financieel plan Klinische opname Beveiligingsmaatregelen Risicotaxatie-instrumenten Evaluatiebehandelplannen, risicoplannen Agressiehantering Seksualiteit Verslaving Farmacologische behandeling Neurofysiologische behandeling Systeembehandeling Psychotherapie Non-verbale therapie

19 19 Instrumenten voor risicomanagement en behandeling Binnen De Kijvelanden zijn deze instrumenten geordend binnen vijf aandachtsgebieden die de peilers zijn voor de gestructureerde en systematische uitvoering van het risicomanagement. Deze aandachtsgebieden zijn behandeling van de stoornis, behandeling van het delictgedrag, risicotaxaties, externe control en resocialisatie. Voor de beschikbare instrumenten binnen deze aandachtsgebieden wordt verwezen naar het hiernaast afgebeelde schema. Op basis van de resultaten van het diagnostische proces wordt voor iedere patiënt een verpleeg- en behandelplan opgesteld waarin behandeldoelen en een behandelaanbod worden geformuleerd en een behandeltraject wordt uitgezet. Het behandeltraject kan klinisch plaatsvinden in een supportief milieu of in een sociaal therapeutisch milieu. Dit is afhankelijk van de draagkracht van de patiënt. Het behandelaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de zorgvraag van de patiënt en de noodzaak om te komen tot vermindering van de risico s op herhaald delictgedrag (zowel tijdens opname als tijdens verblijf buiten de TBS-kliniek). De Kijvelanden beschikt over zorgprogramma s die gebaseerd zijn op de gedeelde ervaring van professionals en op ervaringen van patiënten (een mix van evidence-based, best-practice en experience-based). Door gedegen evaluatie van de zorgprogramma s wordt de basis van de behandelingen verstevigd en bijgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek door de afdeling Onderzoek & Innovatie. De zorgprogrammaleiders worden inhoudelijk gevoed door de afdeling Onderzoek & Innovatie. Groepstherapieën en individuele therapieën worden afgestemd op de persoonlijke problematiek van de patiënt. Voor de individuele therapieën zijn psychiaters, psychologen en non-verbale therapeuten beschikbaar. Resocialisatie is een belangrijke peiler van de behandeling en voor de beoordeling van de vraag of de risico s op hernieuwd delictgedrag voldoende zijn bewerkt. Arbeid en onderwijs dragen in belangrijke mate bij aan een geslaagde resocialisatie en moeten leiden tot een adequate dagbesteding, zowel tijdens opname als na terugkeer en verblijf in de samenleving.

20 Beveiliging van de maatschappij, medewerkers en patiënten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling in De Kijvelanden. Door de centrale plaats van risicomanagement in de behandeling, de inzet van meerdere risicotaxatie-instrumenten en een zorgvuldige behandelcoördinatie, afstemming, besluitvorming en verslaglegging zijn de voorwaarden geschapen voor een behandeling die in alle fasen voldoet aan de eisen voor beveiliging van de maatschappij, de patiënten en de medewerkers. Het behandelaanbod is voor iedere patiënt een verplicht onderdeel van zijn dagprogramma. Periodiek wordt nagegaan welke voortgang door de behandeling is geboekt bij de beheersing van de risicofactoren.

21 21 Beveiliging De medewerkers van De Kijvelanden zijn deskundig om hun taken binnen de verschillende leefmilieus uit te voeren. Daarnaast zijn zij getraind in het omgaan en beheersen van geweld. Voor de medewerkers worden periodiek trainingen georganiseerd voor de hantering van agressie. Binnen De Kijvelanden is er tevens een meldingsplicht voor gevaarlijke situaties. Deze situaties worden iedere twee weken geëvalueerd en indien nodig worden er maatregelen getroffen om deze situaties te voorkomen.

22 22 De patiënt wordt zoveel mogelijk verantwoordelijk gehouden voor zijn gedragingen én voor de voortgang van zijn behandeling. Van hem wordt verwacht dat hij actief participeert in de behandeling, de afspraken die in zijn behandelplan zijn vastgelegd nakomt, zijn verantwoordelijkheid aanvaardt voor zijn delict(-en) en openheid betracht binnen de leefgroep over de door hem gepleegde delicten. Ook wordt hij gestimuleerd zich bewust te zijn van verantwoordelijkheden tegenover de andere patiënten binnen de groep en zo nodig instemt met maatregelen die voor de beveiliging van de samenleving noodzakelijk zijn. Indien een veilige terugkeer naar de samenleving niet mogelijk is, wordt de patiënt een langdurig verblijf binnen de muren van de TBS-kliniek geboden.

23 23 Verantwoordelijkheden van patiënten en medezeggenschap De opgenomen patiënt draagt medeverantwoordelijkheid voor het leefmilieu op de afdeling. Om de verantwoordelijkheid voor het leefmilieu te stimuleren worden afdelingstaken gedelegeerd naar de patiënten, zoals b.v. het beheer van het huishoudelijke budget en het magazijnbeheer. Iedere afdeling voert een gericht beleid om deze verantwoordelijkheid te stimuleren, passend bij de functie en de specifieke aspecten van de afdeling en de patiënten die er verblijven. Daarnaast betrekt De Kijvelanden de patiënten bij die onderdelen van het beleid die direct raken aan het belang van de patiënten als groep. Hiertoe is voor de opgenomen patiënten een patiëntenraad ingesteld en wordt deelname hieraan door een vertegenwoordiger van alle afdelingen gestimuleerd. Maximale transparantie wordt nagestreefd over het behandelbeleid en het behandelaanbod en patiënten worden goed geïnformeerd over hun rechten (en plichten) en organisatorische zaken die (ook) hen aangaan. Periodiek worden patiëntenraadplegingen gehouden om de tevredenheid van de patiënten over de gang van zaken te toetsen.

24

25 Behandelvisie in de praktijk

26 26 27 De voorzieningen Diagnostiek en behandeling De Kijvelanden heeft een beveiligde kliniek met in totaal 131 plaatsen, verdeeld over drie sectoren, de Sector Instroom (25 plaatsen), de Sector Doorstroom (55 plaatsen) en de Sector Uitstroom (51 plaatsen). Tevens heeft De Kijvelanden een poli- en dagkliniek in eigen beheer voor de ambulante behandeling van forensischpsychiatrische patiënten, Het Dok. De poli- en dagkliniek heeft een behandelaanbod voor volwassenen en jeugdigen. Daarnaast heeft De Kijvelanden contracten afgesloten met andere instellingen voor de plaatsing van patiënten in een RIBW-voorziening en voor behandeling van patiënten in een GGZ-voorziening. Door De Kijvelanden worden, indien nodig, huizen gehuurd voor patiënten die na hun ontslag terugkeren in de maatschappij. De Kijvelanden voert een Human Resources Managementbeleid, dat afgestemd is op ontwikkelingen en doelen van de organisatie. Door een gericht beleid van scholing, werving en selectie en belonen van medewerkers beschikt De Kijvelanden over deskundige, gemotiveerde en op innovatie gerichte medewerkers. Patiënten die zijn aangemeld voor opname en behandeling in de kliniek van De Kijvelanden worden, na acceptatie door De Kijvelanden, opgenomen op de afdeling Koraal of Olivijn. Door deze afdelingen wordt het diagnostische proces uitgevoerd, dat als basis dient voor de verpleeg- en behandelplannen. Op basis van de diagnostiek worden tevens signaleringsplannen en crisisplannen opgesteld. Deze plannen zijn toegespitst op tijdige signalering en adequate beheersing van crises en delictgedrag. Het onderzoek vindt plaats met behulp van protocollen, conform de HKZ-eisen. Daarnaast worden protocollen ontwikkeld voor specifiek forensisch-psychiatrisch onderzoek, evidencebased medicatiebeleid, wetenschappelijk onderzoek met medicamenten en voor de uitvoering van psycho-educatie. Voor de patiënten die na acceptatie door De Kijvelanden niet direct opgenomen kunnen worden, wordt een preklinisch traject gestart tijdens hun verblijf in de penitentiaire inrichting. In het preklinische traject wordt een begin gemaakt met het diagnostische proces en worden patiënten begeleid op basis van hun psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek. Voor patiënten die bij de poli- en dagkliniek Het Dok worden aangemeld, wordt een diagnostisch proces gestart op basis waarvan een adequaat behandeladvies kan worden gegeven. De hulpvraag van de patiënt kan door de patiënt of in overleg met de verwijzer worden geformuleerd. Het behandeladvies van Het Dok kan leiden tot indicatiestelling voor behandeling in één van de zorgprogramma s van Het Dok. Daarnaast kan het behandeladvies van Het Dok dienen als primaire consultatie, second opinion en/of coaching ten behoeve van andere hulpverlenende instellingen. Het behandelaanbod van Het Dok kan ook aanvullend zijn op de behandeling van de patiënt door een andere instelling. Indien geen psychiatrische problematiek bij de patiënt door Het Dok wordt geconstateerd wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer.

27 28 29 Behandelproces Resocialisatie van patiënten, arbeid en onderwijs Het klinische behandelproces bestaat uit een programma van behandelblokken en activiteitenblokken. De behandelblokken zijn gericht op het reduceren, onderdrukken, stabiliseren, genezen of compenseren van symptomen en functiestoornissen. De behandelblokken betreffen algemene blokken en specifieke, op de individuele problematiek afgestemde interventies. Binnen de behandelblokken worden specifieke therapeutische doelen voor de patiënten nagestreefd. De activiteitenblokken zijn gericht op de ontwikkeling van de mogelijkheden van de patiënten, waarbij geen specifieke therapeutische doelen worden nagestreefd. De activiteitenblokken betreffen arbeid en onderwijs, recreatie en sport. De indicatiestelling voor de activiteitenblokken is een verantwoordelijkheid van het Hoofd Behandeling. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze blokken ligt bij het Hoofd Arbeid &Onderwijs. Voor alle afdelingen van de kliniek is geïnventariseerd welke mix aan behandel- en activiteitenblokken op weekbasis nodig is voor de patiënten die op de afdeling verblijven. Hierbij is er vanuit gegaan dat het aanbod aan behandeling en activiteiten een dagvullend programma voor vijf dagen per week betekent voor alle patiënten. De behandelblokken worden uitgevoerd door de behandelstaf en door de forensisch-psychiatrische medewerkers van de afdeling waar de patiënt is opgenomen. De activiteiten op het gebied van arbeid, onderwijs en sport vinden buiten de afdeling plaats. In de afdelingen Jade, Opaal en Karmijn zijn hoofdzakelijk patiënten opgenomen die behoefte hebben aan een supportief behandelmilieu. In de afdelingen Kobalt, Saffier en Robijn zijn in hoofdzaak patiënten opgenomen waarvoor een sociaaltherapeutisch behandelmilieu is geïndiceerd. Patiënten die zich voorbereiden op spoedige terugkeer naar de maatschappij verblijven op de afdeling Amber of Blink. Het behandelproces binnen de poli- en dagkliniek Het Dok wordt vormgegeven binnen de verschillende zorgprogramma s. Iedere patiënt van Het Dok die geïndiceerd wordt voor behandeling in één van de zorgprogramma s krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling en voor de eventuele afstemming en coördinatie binnen het behandeltraject.. De hoofdbehandelaar maakt hierbij gebruik van het aanbod in het zorgprogramma waarvoor de patiënt is geïndiceerd en eventueel van het zorgprogramma overstijgende onderdelen. Resocialisatie is een belangrijk einddoel van de behandeling van de meeste, in de kliniek opgenomen, patiënten. Het resocialisatieproces wordt daarom zo snel mogelijk na opname van de patiënten gestart. De resocialisatie van de patiënten wordt vorm gegeven op basis van een systeemgericht traject, een arbeidsleertraject en vrijetijdsbesteding. Arbeid, maatschappelijke oriëntatie en onderwijs zijn belangrijke instrumenten in het resocialisatieproces van de patiënten. In de behandelvisie van De Kijvelanden vormen behandeling en resocialisatie een integraal proces gericht op verantwoorde terugkeer van de patiënt naar de maatschappij. Arbeid en onderwijs zijn belangrijke onderdelen van het dagelijkse aanbod aan activiteiten voor de patiënten. Patiënten die behandeld worden in een supportief milieu maken in de middaguren gebruik van het aanbod arbeid en onderwijs. Patiënten die behandeld worden binnen het sociaaltherapeutische milieu maken in de ochtend gebruik van dit aanbod. Naarmate het individuele behandelproces vordert maken de patiënten meer gebruik van het aanbod van arbeid en onderwijs om zich verder voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij. De afdeling Arbeid & Onderwijs, die het aanbod arbeid en onderwijs verzorgt, heeft een functie voor de gehele kliniek en voor de poli- en dagkliniek Het Dok. De afdeling is daarom ondergebracht binnen de sector Beheer en Ondersteuning. De afdeling werkt marktgeoriënteerd en maakt op jaarbasis winst om de patiënten een beloning te kunnen geven voor de door hen verrichte arbeid. De noodzaak hiertoe is mede ontstaan door afschaffing van de zak- en kleedgeldregeling voor de patiënten. Door deze ontwikkeling wordt echter tevens de emancipatie van de patiënten bevorderd. Door de afdeling Arbeid &Onderwijs worden voor de patiënten arbeidsleertrajecten ontwikkeld die de patiënt in staat moeten stellen een bestaan in de maatschappij op te bouwen.

28 30 31 Behandelkracht op de werkvloer in de kliniek Multidisciplinaire behandeling De behandelblokken voor de klinische patiënten worden uitgevoerd door de behandelstaf en door de forensischpsychiatrische medewerkers van de afdeling waar de patiënt is opgenomen. Het Hoofd Behandeling van de afdeling is verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling van alle activiteiten die in het behandelplan worden genoemd en voor de uitvoering van het behandelaanbod. Door de behandelingen op de afdeling uit te voeren en de regie voor het totale aanbod, inclusief de indicatiestelling voor de activiteiten-blokken, bij het Hoofd Behandeling te leggen wordt de behandelkracht maximaal geconcentreerd op de werkvloer. Voor de behandeling van de patiënten zijn de volgende disciplines beschikbaar: Psychiaters Psychologen (Gz-psychologen en psychotherapeuten) Artsen Verpleegkundigen Non-verbale therapeuten Maatschappelijk werkenden Forensisch-psychiatrische medewerkers Sportbegeleiders Medewerkers arbeid en onderwijs Arbeidsconsulenten en Onderwijsconsulenten Alle disciplines zijn vertegenwoordigd in de behandelstaven van de verschillende afdelingen.

29 32 33 Casemanagers Kwaliteitsbewaking Uit onderzoek is gebleken dat verlies aan patiëntgebonden informatie tijdens het behandeltraject een belangrijke risicofactor is bij het ontstaan van herhaling van het delictgedrag. Om het verlies aan informatie tijdens het behandelproces tot een minimum te beperken krijgt iedere patiënt een casemanager toegewezen die hem begeleidt tijdens alle behandeltrajecten, vanaf het moment van opname tot het moment van definitief ontslag. De casemanager begeleidt de patiënt in alle fasen van zijn behandelproces, bewaakt de voortgang van de verschillende processen, controleert de uitvoering van behandelingen en ziet toe op de registratie van alle beschikbare informatie betreffendende patiënt. De kwaliteit van de behandelprocessen wordt op verschillende manieren bewaakt en waar nodig verder verbeterd. Op basis van het INK-managementmodel worden de behandelprocessen gestuurd en gecontroleerd op resultaten, o.a. gerelateerd aan opnamecijfers, bezettingsgraad, doorstroom en uitstroomgegevens. Tevens worden indicatoren gemeten voor de veiligheid van de behandeling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de systematiek van de Stichting Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen (HKZ-systematiek) voor specifieke processen binnen het primaire proces. In deze systematiek wordt de kwaliteit van processen bewaakt op basis van certificering, interne audits en externe audits. Met behulp van deze systematiek is het mogelijk de kwaliteit van behandelprocessen binnen De Kijvelanden te vergelijken met de kwaliteit van behandelprocessen binnen andere instellingen. Door de invoering van het elektronische patiëntendossier (EPD) wordt eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitsbewaking van het primaire proces. In het EPD wordt alle beschikbare informatie over de patiënt betreffende het integrale proces van diagnostiek, behandeling en resocialisatie geregistreerd en op eenvoudige wijze toegankelijk gemaakt voor bij het behandelproces betrokken medewerkers.

Behandelvisie _ pagina 1. Behandelvisie oktober 2009

Behandelvisie _ pagina 1. Behandelvisie oktober 2009 Behandelvisie _ pagina 1 Behandelvisie oktober 2009 Inhoud De behandelvisie > Inleiding 5 > Doelgroep 7 > Context van de behandeling 9 > Theoretisch kader van de behandeling 11 > Cure, care en control

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Voorwoord In dit visiedocument wordt beschreven wat we als Forensische Verslavingskliniek doen. Deze beschrijving moet gezien worden als

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten 2 INLEIDING Een naaste uit uw omgeving is aangemeld voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Algemene informatie over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Een eerste kennismaking voor nieuwe patiënten

Algemene informatie over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Een eerste kennismaking voor nieuwe patiënten Algemene informatie over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Een eerste kennismaking voor nieuwe patiënten Inleiding Binnenkort wordt u overgeplaatst naar FPC de Kijvelanden in Poortugaal.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Informatiefolder Omgeving van patiënten

Informatiefolder Omgeving van patiënten Informatiefolder Omgeving van patiënten Inleiding Een naaste uit uw omgeving is aangemeld voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie centrum seksuologie Centrum Seksuologie Seksualiteit is een belangrijk thema in het leven van ieder mens. 2 Inhoud Algemene informatie 4 Problemen 4 Aanmelding 4 Behandeling 5 Behandelteam 7 Ontwikkeling

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Bezoekadres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Telefoon: 020-590 81 00 Voor verwijzers 020-590 81 50 (tel. opnamesecretariaat)

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2016

Factsheet Fivoor 2016 Factsheet Fivoor 2016 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Visie op Forensische Verslavingszorg

Visie op Forensische Verslavingszorg Visie op Forensische Verslavingszorg 1. Inleiding In 2013 verscheen het visiedocument voor de verslavingszorg (Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel) en in 2014 het

Nadere informatie

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor?

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor? Factsheet is de fusieorganisatie van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent en FPC Antwerpen maken deel uit van. = + + Wat biedt?

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers

Topklinisch Centrum voor Korsakov. en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Informatie voor verwijzers Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Informatie voor verwijzers Via deze folder willen wij u graag nader kennis laten maken met de behandelmogelijkheden van het

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd NB dit hoofdstuk is een concept. U wordt uitgenodigd om input te geven. Copyright ligt bij de projectgroep FHIC. info@fhic.nl 1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd 05-08-2016

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg CSV van 9 maart 2009 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 9 maart 2009 houdende de specifieke eisen voor de opleiding, registratie

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Position paper Organisatie van zorg voor SOLK

Position paper Organisatie van zorg voor SOLK Position paper Organisatie van zorg voor SOLK NOLK, September 2013 Samenvatting Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten die na adequaat medisch onderzoek niet of niet

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

Top Referent TraumaCentrum

Top Referent TraumaCentrum GGzE centrum psychotrauma Top Referent TraumaCentrum Informatie over behandeling van mensen met ernstige traumagerelateerde stoornissen Algemene informatie >> BIJ HET TOP REFERENT TRAUMACENTRUM WORDEN

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek Recidive FPC De Rooyse Wissel Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvraag 4 3 Onderzoeksmethode 5 Bijlagen I Afkortingen 6 2 1 Op 24 oktober 2016 vindt er in Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan praten we over de

Nadere informatie

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving De Waag draagt duurzaam bij aan een veiliger samenleving, met laagdrempelige en gespecialiseerde

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Ouderen Psychologisch onderzoek Introductie Tijdens uw behandeling kan aan u gevraagd worden om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie