Provinciaal blad 2013, 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad 2013, 14"

Transcriptie

1 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie transitie jeugdzorg provincie Utrecht ) Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 34 en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; Overwegende dat de provincie Utrecht Utrechtse gemeenten wil ondersteunen in de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; b. Zorgaanbod: aanbod van activiteiten gericht op hulpverlening aan jeugdigen in samenhang met opvoed- en opgroeiproblemen, teneinde de problematiek te doen oplossen dan wel de ernst te doen verminderen; c. Zorgaanbieder: rechtspersoon die activiteiten ontplooit gericht op hulpverlening aan jeugdigen, zoals onder b omschreven;

2 d. Regio: ordening van Utrechtse gemeenten in een samenwerkingsverband gericht op komende stelselwijziging in de jeugdzorg (transitie), op grond van onderlinge afspraken, zoals opgenomen in bijlage 1; e. Penvoerder: gemeente uit een regio, die in het kader van deze uitvoeringsverordening de andere gemeenten mede vertegenwoordigt en mede namens de andere gemeenten uit de regio een subsidie kan aanvragen op grond van deze uitvoeringsverordening; f. Evidence based methodiek: methodiek die op grond van onderzoek gebleken is effectief te zijn; g. Practice based methodiek: methodiek waarover op grond van praktijkervaring consensus bestaat dat de methodiek effectief is; h. Implementeren: extra inspanningen of activiteiten, die tijdelijk nodig zijn om een nog niet uitgevoerde activiteit in te passen als structurele c.q. reguliere activiteit. i. Transitie: stelselwijziging van de jeugdzorg waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden van provincie, Rijk, zorgkantoor en zorgverzekeraars worden overgeheveld naar gemeenten; j. Transformatie: vernieuwing van het jeugdzorgstelsel. Artikel 2 Criteria 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 34 van de Asv die inhoudelijk of procesmatig betrekking hebben op de voorbereiding op de overdracht van de provinciale jeugdzorg naar gemeenten. 2. Subsidie kan slechts worden aangewend voor activiteiten binnen de Utrechtse context. Artikel 3 Subsidieontvangers Subsidie kan worden verstrekt aan de penvoerder van een regio. Indien een regio aangeeft het bedrag te verdelen, dan kunnen de afzonderlijke gemeenten aanspraak maken op een bedrag naar rato. Artikel 4 De subsidieaanvraag Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 31 december 2013, met behulp van een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Artikel 5 Weigeringsgronden 1. In aanvulling op artikel 10 van de Asv kan subsidie worden geweigerd indien blijkt dat de aanvraag niet met instemming van de andere gemeenten in de desbetreffende regio Prov. blad 2013, 14 pag. 2

3 wordt, of is gedaan. Gedeputeerde Staten kunnen hiervan afwijken indien een regio zelf aangeeft niet in regio verband te opereren. 2. Subsidie wordt geweigerd voor zover de aanvraag niet inhoudelijk of procesmatig betrekking blijkt te hebben op de voorbereiding op de overdracht van de provinciale jeugdzorg naar gemeenten. Artikel 6 Hoogte van de subsidie 1. De subsidie bedraagt maximaal ,-- per regio. Indien een regio aangeeft het bedrag te verdelen, dan kunnen de afzonderlijke gemeenten aanspraak maken op een bedrag naar rato. 2. Tot de subsidiabele kosten behoren: a. implementatiekosten, zoals inhuur van een projectleider, specifieke expertise, scholing, kosten van evaluatie en onderzoek; b. eenmalige kosten voor de inzet van zorgtrajecten. 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet: a. structurele kosten; b. kosten ten behoeve van verwerving en/of beheer van onroerende zaken. Artikel 7 Subsidieplafond Het subsidieplafond bedraagt ,--. Artikel 8 Verplichting De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, zijn uiterlijk 31 december 2014 afgerond. Paragraaf 2 Slotbepalingen Artikel 9 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari Artikel 10 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie transitie jeugdzorg provincie Utrecht Prov. blad 2013, 14 pag. 3

4 Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H. GOEDHART, secretaris Uitgegeven 10 april 2013 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris Prov. blad 2013, 14 pag. 4

5 Bijlage 1, regioindeling jeugdzorg Eemland Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg Food Valley Renswoude, Rhenen, Veenendaal (en 5 Gelderse gemeenten) Lekstroom Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein Utrecht stad Gemeente Utrecht West Montfoort, Oudewater, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden Zuidoost Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist Prov. blad 2013, 14 pag. 5

6 Toelichting bij de Uitvoeringsverordening subsidie transitie jeugdzorg provincie Utrecht Algemeen De provincie wil gemeenten ondersteunen bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De uitvoeringsverordening biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten en de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg in de regio, zoals beschreven in het Meerjarenbeleidskader. Daarnaast biedt de uitvoeringsverordening de mogelijkheid om zorgvernieuwing te stimuleren. Dit betekent dat er in de voorgestelde uitvoeringsverordening zowel ruimte is voor gemeenten om reeds elders (landelijk, provinciaal) ontwikkelde 'good practices' in te zetten, dan wel inzet van (extra) zorgcapaciteit of ondersteuning bij hun eigen vernieuwingsactiviteiten in de regionale proeftuinen en pilots. Deze uitvoeringsverordening regelt de wijze waarop de beschikbare middelen door gemeenten kunnen worden aangewend voor de transitie jeugdzorg. Voor de uitvoeringsverordening is ,- beschikbaar; per saldo betekent dit dat er per regio ,- beschikbaar is. Aanvraag Voor de aanvraag is een eenvoudig aanvraagformulier beschikbaar. De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 31 december In beginsel volgt binnen 8 weken een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Looptijd De activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft dienen in 2013 en/of 2014 te worden uitgevoerd en afgerond. Verantwoording Op grond van artikel 14 van de ASV, dient de aanvraag tot vaststelling binnen 6 maanden na afloop van de activiteiten bij de provincie te worden ingediend. Bij de aanvraag tot vaststelling dient een beschrijving te worden bijgevoegd van de uitvoering van de activiteiten en de daarmee samenhangende behaalde doelen en resultaten en waar mogelijk de doeltreffendheid van de regeling. Prov. blad 2013, 14 pag. 6

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML VW Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML 25 oktober 2001/Nr. DGL/01.421093 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, derde lid, 15, derde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Reglement Onze Nieuwe School

Reglement Onze Nieuwe School Reglement Onze Nieuwe School Voor deelname aan de Kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven in Amsterdam. Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan de pilot Onze Nieuwe School.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie