Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. BHV opleidingen. Publicatienummer: 0000 222 211170. Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1 voor de openbare Europese aanbesteding BHV opleidingen Publicatienummer: Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 25 augustus 2014 Copyright 2014 Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende c.q. door de rechthebbende gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie of anderszins hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 4 2. Rijksuniversiteit Groningen Aanbestedende dienst Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen Facilitair Bedrijf Arbo- en Milieudienst 7 3. Omschrijving van de opdracht Inleiding Aanleiding voor en doel van de opdracht Omschrijving van de opdracht Overeenkomst 9 4. Aanbestedingsprocedure Algemeen Planning Contactpersoon voor de aanbesteding Communicatie en informatie Indienen offerte Voorwaarden Beoordelingsprocedure Gunning Formele eisen Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemene gegevens Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Financiële en economische draagkracht Programma van Eisen BHV opleidingen Aanmelden voor een BHV opleidingen Digitale lesomgeving Klachten Communicatie 22 Rijksuniversiteit Groningen 2

3 7.6 Prijs Facturatie Management informatie Duurzaamheid Implementatie Kritische Prestatie indicatoren Juridisch kader Beschrijving gunningscriterium Gunningscriterium Prijs (G1) Gunningscriterium Dienstverlening (G2) Beoordeling Beoordeling economisch meest voordelige inschrijving 31 Rijksuniversiteit Groningen 3

4 1. Begripsbepalingen Aanbestedende dienst Aanbestedingsdocument Aanbestedingsprocedure Aanbestedingswebsite Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) Aankondiging Contactpersoon Eigen verklaring (EV) Formele eisen Geschiktheidseisen Gunning Gunningscriterium Inschrijver Nota van inlichtingen Offerte Opdracht Open BHV opleiding Opdrachtgever Opdrachtnemer De Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het document inclusief bijlagen die door of namens de RUG is opgesteld ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. De procedure die de RUG volgt om tot een (raam)overeenkomst te komen en welke loopt van het moment van publicatie van de opdracht tot en met de definitieve gunning van de opdracht. Negometrix platform De wet houdende de regels omtrent aanbestedingen, d.d. 1 november 2012, Stb. jaargang 2012, nr De bekendmaking van de opdracht. Persoon die namens de RUG als aanspreekpunt fungeert voor de inschrijvers. De verklaring door middel waarvan een inschrijver aangeeft te voldoen aan het in deze verklaring gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectievoorwaarden. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de indiening van de inschrijving heeft geformuleerd. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de inschrijver heeft geformuleerd. Toewijzen van een opdracht aan één of meer inschrijvers. Het criterium op basis waarvan bepaald wordt aan welke inschrijver(s) de opdracht wordt toegewezen. Degene die een offerte indient op basis van het aanbestedingsdocument. Document waarin de RUG de gestelde vragen openbaar maakt en voorziet van beantwoording. Deze maakt integraal onderdeel uit van het aanbestedingsdocument. De door inschrijver gedane inschrijving die gebaseerd is op het aanbestedingsdocument. Hetgeen wat onderwerp is van deze aanbesteding en de overeenkomst die gesloten zal worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een BHV opleiding waar naast medewerkers van de RUG ook medewerkers van andere bedrijven aan kunnen deelnemen. De verstrekker van de opdracht, in deze betreft het de Rijksuniversiteit Groningen. De inschrijver aan wie door opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund. Rijksuniversiteit Groningen 4

5 Overeenkomst Programma van eisen Raamovereenkomst Samenwerkingsverband Uitsluitingsgronden Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Opsomming van de eisen die de RUG ten aanzien van de opdracht heeft geformuleerd. Een meerzijdige rechtshandeling waarbij opdrachtgever jegens opdrachtnemer een verbintenis aangaat. Hierbij worden alleen de randvoorwaarden vastgelegd. Twee of meer ondernemingen die gezamenlijk een offerte uitbrengen. Omstandigheden die betrekking hebben op integriteitstoetsing en de uitsluiting van deelneming aan de aanbesteding in het algemeen tot gevolg kunnen hebben. Rijksuniversiteit Groningen 5

6 2. Rijksuniversiteit Groningen 2.1 Aanbestedende dienst Naam: Rijksuniversiteit Groningen College van Bestuur Adres: Postbus AB Groningen Nederland 2.2 Algemene beschrijving Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dé universiteit in het noorden van het land. De RUG is een decentraal georiënteerde organisatie en gevestigd in diverse gebouwen verspreid over de stad Groningen. De RUG bestaat uit negen faculteiten, de Bibliotheek van de RUG, het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en een aantal ondersteunende diensten, georganiseerd in het Bureau van de Universiteit, het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en het Facilitair Bedrijf (FB). Bij de RUG werken ruim professionals in de wetenschappelijke en in ondersteunende sfeer vanuit vele verschillende vakgebieden met één gezamenlijk doel: het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. De RUG is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten en werkt actief samen met het bedrijfsleven, overheden en burgers. Bij de RUG staan ruim studenten ingeschreven. Landelijk gezien heeft de RUG hiermee een marktaandeel van ongeveer 11%. Als klassieke universiteit is de RUG een belangrijk kenniscentrum en staat midden in de wereld. De RUG gaat samenwerkingsrelaties aan op basis van gelijkwaardigheid en openheid. Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bijvoorbeeld verricht de voormalige Faculteit der Medische Wetenschappen samen met het UMCG veel medisch wetenschappelijk onderzoek. De studenten geneeskunde volgen een flink deel van hun opleiding in het UMCG. De RUG werkt nauw samen met de Hanzehogeschool Groningen op het terrein van studentvoorzieningen. Met de gemeente Groningen wordt op verschillende planologische terreinen samengewerkt. Strategie In 2010 is het nieuwe strategieplan opgesteld. Hierin worden door de RUG accenten gelegd op aspecten zoals profilering, ambities, onderwijs en onderzoek, studenten, internationalisering, interactie met de regio, wetenschappelijke staf en de toewijzing van middelen. Ontwikkelingen die eveneens een grote rol blijven spelen bij de bepaling van het beleid zijn de kennissamenleving, de afnemende rol van de rijksoverheid, de toenemende (internationale) mobiliteit van studenten en medewerkers en het toenemend belang van kwaliteitszorg en verantwoording. Heldere positionering en een noordelijk onderscheidend vermogen zijn hierbij van groot belang. Onderwijs De RUG wil investeren in topkwaliteit, honoreren van verschil in talent en ambitie en het stimuleren van grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek. De RUG behoort op enkele vakgebieden tot de internationale top van wetenschappelijk onderzoek. Deze positie wil de RUG nadrukkelijk versterken. De RUG creëert een stimulerende werkomgeving voor toponderzoekers en topdocenten die in vrijheid en onafhankelijkheid hun vak kunnen beoefenen. De RUG streeft naar een permanente kwaliteitsverbetering bij onderwijs en onderzoek. Om haar internationale ambities waar te kunnen maken investeert de RUG extra in onderzoekers die hun grenzen verleggen en werft zij een substantieel deel van haar studenten in het buitenland. Rijksuniversiteit Groningen 6

7 Onderzoek Goed onderwijs staat of valt ook met vooruitstrevend onderzoek. Onderzoek vindt plaats naar nieuwe technieken, behandelingen of samples in de eigen laboratoria. Medewerkers van de RUG voeren dit onderzoek voortdurend uit zowel op eigen initiatief als op verzoek van marktpartijen. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook charitatieve instellingen en overheidsinstellingen. Net als alle andere medewerkers van de RUG hebben ook de onderzoekers die ene doelstelling: een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaand onderzoek. Organisatieontwikkelingen Bij de RUG wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de organisatie van onderwijs en nieuwe onderwijsvormen (ondermeer de graduate schools). Bij de vormgeving van de nieuwe organisatie staat centraal dat het onderwijsproces wordt georganiseerd rondom onderwijs- en onderzoekcategorieën. Voor meer informatie over de organisatie van de RUG zie Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG faciliteert en is verantwoordelijk voor de levering van ondersteunende facilitaire producten en diensten in de breedste zin van het woord aan de gehele RUG welke de studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks nodig hebben op hun studie/werkplek en in hun werkomgeving. Ook hier geldt dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen de RUG en veel verschillende wensen ten aanzien van de facilitaire ondersteuning. Dit betekent dat het FB een gevarieerd aanbod aan producten en diensten aanbiedt waaronder ook het beheer van FacilityNet / Planon, dat als bestelportal en voor het inventarisbeheer wordt gebruikt. Naast de levering van facilitaire producten en diensten wordt het inkoop- en contractmanagement voor de RUG verzorgd vanuit het FB. Voor meer informatie over het FB zie Arbo- en Milieudienst De Arbo- en Milieudienst (AMD) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en het decentrale management van de beheerseenheden bij het uitvoeren van het beleid aangaande arbeidsomstandigheden, milieu en straling en bij het naleven van de wettelijke verplichtingen in deze zaken. Daarnaast worden de respectievelijke medezeggenschapsorganen van informatie voorzien en geadviseerd. De AMD werkt mee aan het begeleiden en onderhouden van het universitaire Arbo- en Milieuzorgsysteem. Samenwerking vindt ook plaats met andere onderdelen van de RUG en diensten van het Bureau van de Universiteit zoals: het Facilitair Bedrijf de afdeling HR (Human Resources) bij het mede vormgeven van het sociaal beleid de afdeling Vastgoed en Investeringen bij de implementatie van bouwkundige en andere voorzieningen ter verbetering van het arbeidsklimaat en het milieu de afdeling Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken voor het ontwikkelen van bedrijfsnormen met vergunningen en andere juridische aspecten Rijksuniversiteit Groningen 7

8 3. Omschrijving van de opdracht 3.1 Inleiding Dit aanbestedingsdocument bevat informatie die inschrijvers nodig hebben om een idee te kunnen krijgen van de inhoud van de opdracht en om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een inschrijving in te dienen. Daarnaast bevat het aanbestedingsdocument de benodigde informatie met betrekking tot de selectiefase en de gunningsfase en worden potentiële inschrijvers door middel van dit aanbestedingsdocument nader geïnformeerd over de procedure die de RUG zal volgen om tot een (raam)overeenkomst te komen met één inschrijver die de uitvoering van de opdracht op zich zal nemen. Deze openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft betrekking op BHV opleidingen en wordt uitgevoerd conform de Aanbestedingswet Naast dit aanbestedingsdocument zijn de volgende bijlagen op de aanbestedingswebsite geplaatst: Concept raamovereenkomst BHV opleidingen Inkoopvoorwaarden RUG Prijsopgave BHV opleidingen Kritische prestatie indicatoren 3.2 Aanleiding voor en doel van de opdracht De RUG, opdrachtgever in deze, heeft momenteel een overeenkomst voor BHV opleidingen. Deze overeenkomst loopt af per De RUG is voornemens om een nieuwe raamovereenkomst te sluiten voor BHV opleidingen die voldoet aan de gestelde eisen in dit aanbestedingsdocument. Het doel van deze aanbesteding is dat na afronding van de aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst wordt afgesloten met één inschrijver die opleidingen BHV en BHV gerelateerde opleidingen aanbiedt, zodanig dat de RUG te allen tijde de beschikking heeft over voldoende gecertificeerde en gekwalificeerde BHV-ers en EHBO-ers. Hiertoe heeft het Facilitair Bedrijf (FB) van de RUG deze openbare Europese aanbesteding opgezet voor de gehele RUG. 3.3 Omschrijving van de opdracht De RUG heeft een centraal gestuurde BHV organisatie, waarbij de faculteiten en diensten eigen BHVers en EHBO-ers hebben aangesteld. Binnen de RUG zijn er 233 BHV-ers, 121 EHBO-ers en 32 BHV Ploegleiders aangesteld. Hiernaast zijn er binnen de RUG 15 medewerkers opgeleid tot Oxygen provider en 17 medewerkers opgeleid tot BHV ademlucht. De genoemde aantallen zijn een indicatie en kunnen fluctueren. De RUG is op zoek naar een inschrijver die aan de gewenste vraag naar BHV opleidingen en BHV gerelateerde opleidingen kan voldoen. Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: het verzorgen van BHV opleidingen; het leveren van leermiddelen en beschikbaar stellen van lesmaterialen die nodig zijn om BHV opleidingen tot een goed einde te brengen; het examineren en zorgdragen voor certificering van deelnemers; het voeren van een certificatie administratie en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Het verzorgen van BHV opleidingen bestaat uit het verzorgen van diverse opleidingen die betrekking hebben op de functionarissen van de BHV organisatie, zoals: BHV basisopleiding / BHV herhalingsopleiding BHV ploegleider basisopleiding / BHV ploegleider herhalingsopleiding EHBO basisopleiding / EHBO herhalingsopleiding Rijksuniversiteit Groningen 8

9 Oxygen provider basisopleiding / Oxygen Provider herhalingsopleiding BHV ademlucht opleiding / BHV ademlucht herhalingsopleiding BHV verkorte opleidingen Opleidingen op maat en in verschillende thema s Daar waar in het aanbestedingsdocument gesproken wordt over BHV opleidingen, worden bovengenoemde opleidingen bedoeld. Het voeren van een digitale cursisten administratie, welke te allen tijde te bereiken is, is tevens onderdeel van de opdracht. Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht, wordt verwezen naar het Programma van Eisen. Buiten de scope van deze opdracht valt het volgende onderdeel: Trainingen brandmeldcentrale (BMC) Er is geen sprake van het samenvoegen van een opdracht en de opdracht wordt niet uitgeschreven in percelen. Het is voor BHV opleidingen te complex om groepen cursisten voor trainingen in te delen als deze bij meerdere leveranciers worden afgenomen. 3.4 Overeenkomst De RUG wil een raamovereenkomst sluiten met één (1) inschrijver voor de periode van twee (2) jaar, met twee (2) opties tot verlenging van elk één (1) jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op 1 januari 2015 en eindigt van rechtswege op 31 december Wanneer de RUG van een optie tot verlenging gebruik wenst te maken, zal zij dit minimaal drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de raamovereenkomst van rechtswege eindigt dan wel waarop een optie tot verlenging eindigt, op schriftelijke wijze, kenbaar maken. De concept raamovereenkomst BHV opleidingen is toegevoegd op de aanbestedingswebsite. Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) in de raamovereenkomst BHV opleidingen disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens Indienen vragen nota van inlichtingen (zie planning hoofdstuk 4.2) kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen met gebruikmaking van het format (zie hoofdstuk 4.4) voor het indienen van vragen. De RUG zal door middel van de (laatste) nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van wijzigingen in de concept overeenkomst. Rijksuniversiteit Groningen 9

10 4. Aanbestedingsprocedure 4.1 Algemeen De RUG volgt voor deze Europese aanbesteding een openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012). Dat wil zeggen dat er een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd voor het sluiten van een raamovereenkomst die bestaat uit één ronde waarin inschrijver een offerte uitbrengt zonder dat voorselectie van inschrijvers plaatsvindt. Voor een openbare procedure geldt dat iedere geïnteresseerde een offerte mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de offerte die wordt ingediend. De openbare procedure biedt geen ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De gunning zal plaatsvinden aan de economisch meest voordelige inschrijving. 4.2 Planning De planning voor deze openbare Europese aanbesteding is als volgt. Publicatie 25 augustus 2014 Indienen vragen nota van inlichtingen 16 september 2014 voor uur Publiceren nota van inlichtingen 24 september 2014 Indienen offertes 9 oktober 2014 voor uur Opvragen bewijsstukken Eigen verklaring 16 oktober 2014 Bekendmaken voornemen tot gunnen 28 oktober 2014 Definitieve gunning 18 november 2014 Ingangsdatum raamovereenkomst 1 januari 2015 De genoemde data zijn streefdata, derhalve is deze planning slechts indicatief. Aan bovenstaande data kunnen geen rechten ontleend worden. 4.3 Contactpersoon voor de aanbesteding Naam: Dhr. P. Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen Communicatie verloopt uitsluitend via de aanbestedingswebsite. Het is tijdens de aanbestedingsprocedure, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan andere functionarissen van de RUG rechtstreeks te benaderen over deze aanbesteding. 4.4 Communicatie en informatie Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de aanbesteding dan wel de aanbestedingsprocedure dienen uiterlijk, 16 september 2014 voor uur te allen tijde in de Nederlandse taal via de vragenmodule van de aanbestedingswebsite te zijn ingediend. De tijdig ingediende vragen met de bijbehorende antwoorden worden uiterlijk, 24 september 2014 via de vragenmodule gepubliceerd. De belangstellenden (diegenen die zich hebben aangemeld op de aanbestedingswebsite) krijgen hier automatisch bericht van. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op grond van de vragen/opmerkingen en bevindingen te besluiten om de eisen en/of wensen bij te stellen. De antwoorden op de vragenmodule maakt deel uit van het aanbestedingsdocument. Rijksuniversiteit Groningen 10

11 4.5 Indienen offerte Uw inschrijving dient uiterlijk op 9 oktober 2014 voor uur uitsluitend online ingevuld en ingediend te worden op de aanbestedingswebsite. Inschrijvingen die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend dan wel onvolledig zijn, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig indienen van zijn of haar inschrijving. In geval van twijfel over het op de juist wijze indienen van uw inschrijving adviseert de RUG contact op te nemen met de servicedesk van Negometrix. Telefoon: Van de opening van de inschrijving wordt een proces-verbaal opgemaakt. Hierop zullen de namen van de inschrijvers terugkomen en de datum en het tijdstip van de ontvangst van de inschrijving. De opening van de offertes is niet openbaar. 4.6 Voorwaarden Door het indienen van een offerte gaat inschrijver akkoord met alle in dit aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden. Terugtrekking Een inschrijver kan zich enkel terugtrekken uit de procedure tot de datum en het tijdstip welke gelden als uiterste termijn voor het indienen van de offerte. Na de uiterste termijn voor het indienen van de offerte kan een inschrijver zich niet meer terugtrekken. Zijn offerte staat vast gedurende de gestanddoeningstermijn. Samenwerkingsverband (combinaties) In het kader van deze aanbesteding is een samenwerkingsverband toegestaan. Inschrijvers kunnen zelfstandig of als samenwerkingsverband inschrijven. Indien er gekozen wordt voor een gecombineerde inschrijving is het niet noodzakelijk dat zij bij gelegenheid van inschrijving of gunning een rechtsvorm aannemen. Ieder lid van het samenwerkingsverband wordt echter hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de volledige en juiste uitvoering van de gehele raamovereenkomst. Onderaanneming Inschrijvers kunnen een deel van de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht door één of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De aansprakelijkheid berust in dat geval volledig bij de hoofdaannemer. Slechts de hoofdaannemer is contractspartij van de RUG. Eenmalige inschrijving Een onderneming mag slechts eenmalig inschrijven op deze aanbesteding, onverschillig of dit is als zelfstandige inschrijver, als samenwerkingsverband of als onderaannemer. Wanneer blijkt dat een onderneming zich hieraan niet houdt volgt uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Concern Dit uitgangspunt van eenmalige inschrijving geldt in concernrelaties niet onverkort. Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als inschrijver (zelfstandig, in combinatie of als onderaannemer) indien zij op verzoek van de RUG - kunnen aantonen dat zij ieder de offerte onafhankelijk van de andere inschrijvers (waaronder de inschrijvers die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende inschrijvers worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende inschrijvers. Varianten In het kader van deze aanbesteding zijn varianten niet toegestaan. Rijksuniversiteit Groningen 11

12 Intellectueel eigendom aanbestedingsdocument Behoudens uitzonderingen door de wet of door regelgeving bepaald mag zonder schriftelijke toestemming van de RUG niets uit dit aanbestedingsdocument worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (anders dan voor het doel van deze aanbesteding) door middel van druk, microfilm, fotokopie of anderszins. Daarnaast is het nadrukkelijk niet toegestaan veranderingen aan te brengen in dit aanbestedingsdocument. Voorbehoud voor gunning De RUG is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen. Een besluit om niet te gunnen wordt slechts bij hoge uitzondering genomen. Inschrijvers hebben alsdan geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van of schade ontstaan ten gevolge van de onderhavige aanbesteding. Kostenvergoeding Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding. Inkoopvoorwaarden Voor al onze inkopen en aanbestedingen van werken, leveringen en diensten geldt dat koop- en leveringsvoorwaarden, betalings- en andere voorwaarden van uw onderneming nadrukkelijk van de hand worden gewezen. In plaats daarvan gelden de algemene inkoopvoorwaarden RUG, welke zijn geplaatst op de aanbestedingswebsite. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze inkoopvoorwaarden zijn opgenomen in de conceptovereenkomst. Deze concept raamovereenkomst is geplaatst op de aanbestedingswebsite Mocht u van mening zijn dat (een) gesteld(e) artikel(en) disproportioneel is (zijn) dient u dit tijdens indienen vragen nota van inlichtingen (zie paragraaf 4.2) middels de vragenmodule (zie paragraaf 4.4) kenbaar te maken met vermelding van argumentatie en/of tekstvoorstellen. De RUG zal door middel van de (laatste) nota van inlichtingen aangeven of er sprake is van wijzigingen op de algemene inkoopvoorwaarden RUG. Eventuele wijzigingen op deze inkoopvoorwaarden worden na definitieve gunning opgenomen in de te sluiten raamovereenkomst. Vertrouwelijkheid Het aanbestedingsdocument dient volstrekt vertrouwelijk te blijven en mag slechts aan medewerkers en (eventuele) adviseurs worden getoond die voor het indienen van de offerte daarvan kennis moeten nemen. De RUG en zijn adviseurs zullen de ingediende offerte met dezelfde vertrouwelijkheid behandelen. Deze zullen, behoudens wettelijke bepalingen, uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de aanbesteding zijn betrokken. Tegenstrijdigheden Het aanbestedingsdocument is met zorg vastgesteld. Mocht een inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de RUG hiervan, via de berichtenmodule van de Aanbestedingswebsite op de hoogte worden gesteld. Indien naderhand blijkt dat er sprake is van tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden die niet door inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. Informatie-inwinning Inschrijvers kunnen bij de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) dan wel bij informatie verkrijgen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland. Gelijkwaardigheid Daar waar in dit aanbestedingsdocument een merk-, type-, of fabricaatnaam staat vermeld, dient daarbij de toevoeging "of gelijkwaardig" gelezen te worden. Rijksuniversiteit Groningen 12

13 Nederlandse taal De Nederlandse taal dient in deze aanbestedingsprocedure in woord en geschrift de voertaal te zijn. 4.7 Beoordelingsprocedure De beoordelingsprocedure bestaat uit vijf stappen. Indien niet of niet-volledig aan de betreffende stap van de beoordelingsprocedure wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. Onderstaand wordt in het kort de inhoud van de stappen uitgelegd Formele eisen De offertes worden allereerst gecontroleerd op de formele eisen als gesteld in hoofdstuk 5 van dit aanbestedingsdocument Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, wordt op grond van artikel 2.84 en 2.85 AW 2012, de Eigen verklaring (EV) overeenkomstig de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals gesteld in hoofdstuk 6 van dit aanbestedingsdocument alsmede hetgeen hierover is opgenomen in de EV zelf gecontroleerd; Programma van eisen Van de inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen en uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, wordt de offerte beoordeeld op het onvoorwaardelijk voldoen aan het programma van eisen als gesteld in hoofdstuk 7 van dit aanbestedingsdocument. Aan alle eisen, zoals gesteld in het programma van eisen, dient te worden voldaan en deze dienen te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs Gunningscriterium De inschrijvers die een offerte indienen die voldoet aan de formele eisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk voldoet aan het programma van eisen worden afzonderlijk beoordeeld op het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving. Het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving is onderverdeeld in een aantal gunningscriteria, welke zijn beschreven in hoofdstuk Bewijsstukken EV Van de inschrijver, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, worden de bewijstukken die behoren bij de EV opgevraagd. Deze bewijsstukken zullen beoordeeld worden. Indien niet of niet-volledig aan de in de EV opgenomen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet volledig en/of tijdig zijn verstrekt, volgt uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. Indien op grond van deze stap uitsluiting volgt, zal de beoordelingsprocedure hervat worden bij stap 4 (Gunningscriterium). Wanneer de aangeleverde bewijsstukken akkoord zijn bevonden, wordt overgegaan tot het uitspreken van het voornemen tot (voorlopige) gunning van de opdracht aan inschrijver Definitieve gunning Wanneer er geen bezwaren tegen de voorlopige gunning zijn ontvangen gedurende de Alcateltermijn (zie hiertoe paragraaf 4.8) kan er worden overgegaan tot definitieve gunning van de opdracht. Rijksuniversiteit Groningen 13

14 4.8 Gunning De RUG kan de voorlopige gunning uitspreken aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Alle inschrijvers worden gelijktijdig geïnformeerd over de uitslag van de aanbestedingsprocedure. Zij zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Een inschrijver die het niet eens is met de besluitvorming inzake deze aanbesteding dient middels een concept-dagvaarding voor een voorlopige voorziening bezwaar te maken. Dit bezwaar moet schriftelijk en binnen 20 dagen (standstill periode) na dagtekening van het voornemen tot gunnen bij de RUG bekend zijn. De RUG spreekt na deze 20 dagen een definitieve gunning uit aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, mits er geen bezwaar is aangetekend of deze, na onderzoek, ongegrond zijn bevonden. In geval een inschrijver bezwaar wil maken, dient de dagvaarding betekend te worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 (9712 CP) te Groningen. Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Afgewezen inschrijvers dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige gunningbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Groningen. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een (concept) kort geding dagvaarding correct is betekend, zal de RUG naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht. Indien afgewezen inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een procedure aanhangig maken. Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de RUG de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. De RUG behoudt zich verder het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. Indien er gedurende de standstill periode van 20 dagen volgend op de voorlopige gunning een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan eindigt de termijn van gestanddoening 14 kalenderdagen na dagtekening van het in die zaak te wijzen (schriftelijke) vonnis, indien althans de hierboven genoemde gestanddoeningstermijn anders ongebruikt zou verstrijken. Indien er hoger beroep wordt ingesteld en de RUG besluit dit af te wachten alvorens tot definitieve gunning over te gaan, dan dienen de inschrijvers de gestanddoeningstermijn in voorkomend geval te verlengen tot 14 kalenderdagen na het in die zaak te wijzen arrest. Rijksuniversiteit Groningen 14

15 5. Formele eisen Voor de onderstaande formele eisen geldt, indien niet of niet-volledig aan de formele eisen wordt voldaan of indien de gewenste gegevens niet (volledig) zijn verstrekt, uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure volgt. Het betreft de volgende formele eisen: - de offerte dient vóór de gestelde sluitingstermijn te zijn ingediend. - alle gevraagde gegevens, bijlagen, verklaringen en stukken door de inschrijver worden aangeleverd op de wijze en in volgorde zoals aangegeven. - de offerte, inclusief bijlagen dient rechtsgeldig ondertekend te zijn, door een vertegenwoordigingsbevoegde, blijkend uit het bijgevoegde bewijs van het handelsregister of meegezonden volmacht. Zie hiertoe ook hoofdstuk 6, paragraaf de gestanddoeningstermijn (geldigheid offerte) van de offerte, inclusief bijlagen, dient minimaal 120 dagen gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de offerte te zijn. - door het indienen van de offerte gaat inschrijver akkoord met de aanbestedingsprocedure zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument. Rijksuniversiteit Groningen 15

16 6. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen In deze openbare Europese aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van de EV voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten zoals bedoeld in artikel 2.84 en 2.85 AW De door de inschrijver in te vullen EV is opgenomen als een separate bijlage (pdf-file) op de aanbestedingswebsite. De inschrijver behoeft met betrekking tot de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals omschreven in dit hoofdstuk bij het indienen van de offerte in eerste instantie alleen de volledig ingevulde en door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekende EV aan te leveren. Alle formele bewijsstukken zoals genoemd bij de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in dit hoofdstuk en behorende bij de EV dienen pas na een schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk binnen 5 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag na verzending van het schriftelijke verzoek bij de RUG te zijn ingediend. 6.1 Algemene gegevens De inschrijver dient bij punt 1.1 tot en met 1.4 van de EV de bedrijfs- en contactgegevens van de inschrijver in te vullen. De RUG zal het contact met inschrijvers tijdens de aanbestedingsprocedure laten verlopen via een door de inschrijver aangewezen contactpersoon. Deze contactpersoon dient gedurende de gehele procedure als enig aanspreekpunt te gelden. Indien door omstandigheden de contactpersoon gewijzigd wordt, dient dit tijdig door inschrijvers schriftelijk aan de contactpersoon van de RUG gemeld te worden. Samenwerkingsverband (indien van toepassing) Indien er sprake is van een samenwerkingsverband kan dit bij punt 1.5 van de EV worden aangeven. Onder punt 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk de EV in te dienen. Indien inschrijver geen gebruik maakt van een samenwerkingsverband hoeven punt 1.5 en punt 1.6 niet worden ingevuld. De onderneming dient, indien hij bij punt 1.5 van de EV heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband, bij punt 8.1 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Ten behoeve van de communicatie met de RUG dient een samenwerkingsverband een penvoerder aan te wijzen en weer te geven in punt 1.6 van de EV. Deze penvoerder dient volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn om namens het samenwerkingsverband op te treden. De penvoerder zorgt voor een overzichtelijke weergave in de offerte en geeft duidelijk aan welk document van welke onderneming afkomstig is. Hetgeen wat in dit hoofdstuk geldt voor inschrijver geldt in het geval van een samenwerkingsverband voor alle (afzonderlijke) deelnemers van het samenwerkingsverband. 6.2 Uitsluitingsgronden Inschrijver verklaart dat de omstandigheden zoals genoemd in punt 2 verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel en de aangekruiste omstandigheden bij punt 3 facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel niet aan de orde zijn. Indien de RUG vaststelt dat een dergelijke omstandigheid zoals genoemd is bij punt 2 of bij punt 3 wel aan de orde zijn, leidt dit tot uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. In artikel 2.89 van de AW 2012 staat weergegeven welke bewijsmiddelen na een schriftelijk verzoek van de RUG moeten worden overlegd. Rijksuniversiteit Groningen 16

17 6.3 Geschiktheidseisen Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid Financiële en economische draagkracht Bedrijfsaansprakelijkheid In het kader van punt 5.1 uit de EV heeft inschrijver een geldige en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op het moment dat de opdracht definitief gegund wordt voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst tussen inschrijver en de RUG. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dient een minimale dekking van ,- per jaar te omvatten. Inschrijver dient na een schriftelijk verzoek van de RUG - (een kopie van) een geldig verzekeringsbewijs tegen bedrijfsaansprakelijkheid met vermelding van het verzekerde of gereserveerde bedrag of - een verklaring waaruit blijkt dat inschrijver over de gevraagde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikt op het moment van definitieve gunning te overleggen. Indien een concern verzekeringsbewijs wordt overlegd, dient duidelijk te zijn dat inschrijver is meeverzekerd Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Referentie opdrachten kerncompetenties In het kader van punt 5.2 uit de EV dient inschrijver aan de volgende kerncompetenties te voldoen: kerncompetentie 1: Het trainen en opleiden van medewerkers voor BHV opleidingen. kerncompetentie 2: Cursistenadministratie. Hiertoe dient na een schriftelijk verzoek van de RUG per genoemde kerncompetentie 1 referentie te worden aangeleverd die in overeenstemming is met hetgeen hieronder is vermeld. Indien meerdere kerncompetenties van toepassing zijn bij één en dezelfde referent, kan hiervoor volstaan worden met één formulier, waarbij de desbetreffende kerncompetenties aangevinkt dienen te zijn en de kerncompetenties terug dienen te komen in de beschrijving van de referent. Hierbij dient uiteraard wel voldaan te worden aan alle gestelde voorwaarden m.b.t. de referenties. In verband met objectiviteit mogen opdrachten uitgevoerd bij de RUG niet als referentie worden opgevoerd. Voorwaarden voor alle referenties: - Alle referenties dienen te zijn gestart, (deels) zijn uitgevoerd of afgerond in de periode 2012 tot en met 2014; - Alle referenties dienen te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever. Voorwaarden voor kerncompetentie 1: Het trainen en opleiden van medewerkers voor BHV opleidingen: U toont met behulp van één referentie aan dat u ervaring heeft met het trainen en opleiden van medewerkers BHV. Deze referentie dient minimaal de volgende specificaties te hebben: - Het verzorgen van opleidingen voor BHV-ers volgens NIBHV of gelijkwaardig; - Het verzorgen van (herhalings)opleidingen voor BHV-ers volgens NIBHV of gelijkwaardig; - Het verzorgen van opleidingen voor EHBO-ers volgens het Oranjekruis of gelijkwaardig; - Het verzorgen van (herhalings)opleidingen voor EHBO-ers volgens het Oranjekruis of gelijkwaardig; - Het verzorgen van BHV ploegleider basisopleiding volgens NIBHV of gelijkwaardig; - Het verzorgen van BHV ploegleider basisopleiding herhaling volgens NIBHV of gelijkwaardig; - Het verzorgen van de opleiding BHV ademlucht volgens het NIBHV of gelijkwaardig; Rijksuniversiteit Groningen 17

18 - Het verzorgen van de (herhalings)opleiding BHV ademlucht volgens het NIBHV of gelijkwaardig; - Het verzorgen van catering (koffie, thee, lunches) tijdens de opleiding; - De referentie dient betrekking te hebben op een cursistenbestand van minimaal 300 cursisten per jaar; - De referentie heeft een minimale looptijd van twee (2) jaar. Voorwaarden voor kerncompetentie 2: Cursistenadministratie U toont met behulp van één referentie aan dat u ervaring heeft met het verzorgen van de Cursistenadministratie. Deze referentie dient minimaal de volgende specificaties te hebben: - Het verzorgen van een webbased BHV portal, waar o.a. de cursistenadministratie, planningen en overzicht van het aantal afzeggingen/ziekmeldingen van BHV'ers/EHBO'ers kunnen worden ingezien; - De referentie dient betrekking te hebben op minimaal 300 cursisten per jaar; - De referentie heeft een minimale looptijd van twee (2) jaar. Personeel en outillage Ten aanzien van punt 5.2 uit de EV dient inschrijver te beschikken over voldoende (gekwalificeerd) personeel, outillage, materieel en technische uitrusting om de opdracht voor BHV opleidingen binnen de gestelde (leverings)termijnen en levertijden te realiseren. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver een verklaring op te leveren die op feiten is gebaseerd en waarin het volgende vermeld wordt: a. de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar; b. de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover de inschrijver voor het uitvoeren van de opdracht beschikt. Onderaanneming Indien inschrijver in het kader van punt 5.2 uit de EV voor de uitvoering van de opdracht gebruik zal maken van onderaanneming dient vermeld te worden van welke onderaannemer(s) gebruik gemaakt zal worden. Tevens moet worden aangegeven welke onderdelen van de opdracht in onderaanneming zullen worden uitgevoerd. Na een schriftelijk verzoek van de RUG dient inschrijver dit in te dienen. De EV hoeft niet door de onderaannemer(s) zelf te worden ingevuld Geschiktheidseisen: beroepsbevoegdheid Uittreksel handels- en beroepsregister Ten aanzien van punt 5.3 uit de EV dient na een schriftelijk verzoek van de RUG een recent (dat wil zeggen met datum van maximaal zes (6) maanden voor de datum van publicatie van de opdracht) bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister van de lidstaat waar de inschrijver is gevestigd conform artikel 2.98 lid 1 AW 2012 aan te leveren. Het inschrijvingsnummer op het hierboven bedoelde bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister dient overeen te komen met het inschrijvingsnummer dat bij punt 1.3 van de EV is ingevuld Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden Inschrijver kan zich ten bewijze van het voldoen aan de geschiktheidseisen beroepen op middelen van een derde / derden om zo gezamenlijk met een derde / derden te voldoen aan de gestelde eisen hierover. De inschrijver dient hiertoe bij punt 8.2 van de EV aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep doet op een derde / derden. Onder beroep op een derde/derden bij punt 8 van de EV dient ook verstaan te worden een beroep op de ervaring of financiële draagkracht van een gelieerde onderneming (dochter-, zuster of moedervennootschap). Rijksuniversiteit Groningen 18

19 De RUG verwacht dat inschrijver te allen tijde zal voldoen aan de contractsverplichtingen, ook indien mocht blijken dat hij niet kan beschikken over de genoemde middelen van een derde / derden zoals dit in punt 8.2 van de ingediende EV is aangegeven. De bescheiden die de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de RUG moeten overleggen ten behoeve van de beoordeling van de geschiktheidseisen ten aanzien van financiële en economische draagkracht, technische- of beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid dienen ook door de derde / derden waarop een beroep wordt gedaan voor de betreffende eisen / punten benoemd in punt 8.2 van de EV te worden ingediend om na te gaan of er daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de genoemde middelen van de derde / derden. Derden waarop door de inschrijver een beroep wordt gedaan, hoeven de EV zelf niet in te vullen. Rijksuniversiteit Groningen 19

20 7. Programma van Eisen Het programma van eisen is voortgekomen uit de opdrachtomschrijving zoals in paragraaf 3.3 staat vermeld. Inschrijver dient onvoorwaardelijk te voldoen aan het programma van eisen. Op de aanbestedingswebsite dient u aan te geven of u akkoord gaat met de onderstaande eisen. Indien van inschrijver wordt verwacht iets in te vullen en/of aan te leveren is dit bij de betreffende eis vermeld. 7.1 BHV opleidingen Inschrijver biedt de volgende BHV opleidingen aan: BHV basisopleiding / BHV herhalingsopleiding BHV ploegleider basisopleiding / BHV ploegleider herhalingsopleiding EHBO basisopleiding / EHBO herhalingsopleiding Oxygen provider basisopleiding / Oxygen Provider herhalingsopleiding BHV ademlucht / BHV ademlucht herhalingsopleiding BHV verkorte opleidingen De trainingen, opleidingen en oefeningen dienen te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen. De BHV opleidingen en de BHV herhalingsopleidingen voldoen aan de eisen van het NIBHV of gelijkwaardig. De EHBO opleidingen en EHBO herhalingsopleidingen voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis of gelijkwaardig Inschrijver varieert bij de opleidingen in verschillende thema s, zoals o.a. Herkennen van ziektebeelden Table-top oefeningen Oefenen van ontruimingen Oefenen in het gebruik van evac-chair (evt. op locatie) Het gebruik van communicatiemiddelen Inschrijver biedt de mogelijkheid om de genoemde opleidingen bij eis 7.1.1, Engelstalig aan te bieden De BHV opleidingen worden zowel aangeboden op locatie van de RUG als op de trainingslocatie van de inschrijver Inschrijver biedt de BHV opleidingen in besloten vorm aan, welke alleen voor de RUG toegankelijk zijn. Het is de RUG echter wel toegestaan om aan te sluiten bij open BHV opleidingen van inschrijver Inschrijver beschikt na een eventuele definitieve gunning over een trainingslocatie waar alle BHV opleidingen kunnen worden aangeboden. De trainingslocatie dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen en goedgekeurd te worden door de RUG De trainingslocatie van inschrijver is gelegen binnen een straal van 10 km vanaf het Station Noord Groningen (postcode: 9741 CN Groningen) BHV opleidingen op de locatie van de inschrijver zijn inclusief koffie/thee. Bij twee aaneengesloten dagdelen is de BHV opleiding inclusief lunch Inschrijver draagt er zorg voor dat tijdens oefeningen (indien noodzakelijk) de cursisten worden voorzien van adequaat beschermende kleding en uitrusting De BHV opleidingen van inschrijver worden over het gehele jaar verspreid aangeboden Inschrijver stelt i.s.m. de RUG voorafgaand aan het opleidingsseizoen, een jaarplanning van de BHV opleidingen vast. Het opleidingsseizoen loopt gelijk aan het kalenderjaar De BHV opleidingen worden gegeven op werkdagen in de uren tussen en uur tenzij anders overeengekomen met RUG Op verzoek van de RUG kan inschrijver de opleiding voor hoofd of coördinator BHV aanbieden. Het is inschrijver toegestaan om de opleiding voor hoofd of coördinator BHV gezamenlijk met een derde te organiseren Op verzoek van de RUG kan inschrijver zorgdragen voor een VCA opleiding. De tarieven van de VCA opleiding worden tijdens de implementatie periode afgestemd Inschrijver biedt voor de VCA opleiding ook een E-learning variant aan. Rijksuniversiteit Groningen 20

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM Gemeente Utrecht Beschrijvend document inzake de EU- aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht Juli 2014 Versie:

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Reglement voor uitvoering van de Europese aanbesteding van standbywerkzaamheden voor bergingsbedrijven 0. Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011 2012

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Versie Definitief 1.0 Datum Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase... 5 1.2 Definities... 5 1.3 De Aanbesteder... 5 1.4 De Opdracht...

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Datum 19 juni 2014 Status Definitief 1 Toelichting Het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Fontys Hogescholen Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Hub Keulen Telefoon: +31 885071444, Email: inkoop@fontys.nl,

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie