NVB-Examinering. Basis BHV Postbus AA Lochem T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570"

Transcriptie

1 NVB-Examinering Basis BHV Postbus AA Lochem T:

2 INHOUDSOPGAVE 1. Begrippenlijst Wettelijke basis voor Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie Maatgevende factoren Maatgevende scenario s BHV-plan BHV-organisatie Taken bedrijfshulpverleners Aantal bedrijfshulpverleners Opleiding en certificering Certificatietraject Algemeen Aanvragen Examenvoorzitter Beoordeling praktische competenties Itembank Multiple Choice Examenvragen Kwalificatie Examinator Basis-BHV Toekenning van het certificaat Certificatie-eisen Basis-BHV Geldigheidstermijn Hercertificatie Eisen met betrekking tot hercertificatie Geldigheidstermijn Uitzonderingen Externe examenorganisatie Controle van examenorganisatie Erkenning examinatoren Kwalificatie-eisen examinatoren Uitzondering Eisen Examenreglement van de examenorganisatie Itembank Uivoering van de examens Melding planning examens Veiligheid tijdens de examens Proces-verbaal examens Correctie en uitslag examens Controle op oefening/training m.b.t. hercertificatie Controle op hercertificatie Uitvoering certificaat dan wel pasje Eindtermen profiel Basis-BHV Borging Itembank Verzamelen van foutief beantwoorde vragen Projectgroep Examens

3 Inleiding Opleidingsinstituten kunnen gebruik maken van de NVB-examinering als afsluiting van de opleiding BHV-basis. BHV-basis is een combinatie van Levenreddende Eerste Handelingen en Brand, Evacuatie en Communicatie. De examinering bestaat uit twee onderdelen: Beoordeling van de competenties van de cursist Beantwoording van een multiple choice vragenlijst. De beoordeling van de competenties wordt tijdens de opleiding gedaan door de docent, de multiple choice vragenlijst wordt verstrekt door het kantoor van de NVB en is voor elk examen specifiek. Leeswijzer Dit protocol is een handleiding voor ieder die betrokken is bij de NVB-examinering. De taken en verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd alsmede de kwaliteitsborging van de examens en examenvragen. Begrippenlijst Verklaring van termen en definities Hoofdstuk 2 Wettelijke basis van de Bedrijfshulpverlening Hoofdstuk 3 Certificatietraject Basis BHV Hoofdstuk 4 Borging itembank 3

4 1. Begrippenlijst Audit: De NVB audit steekproefsgewijs de examens. De opdrachtgever is verplicht de auditer toegang te verlenen tot de examen- dan wel leslocatie en de door hem gewenste gegevens met betrekking tot het examen te overleggen. BHV-pas, geldigheid en verlenging: De NVB neemt zo snel mogelijk een certificatiebeslissing aan de hand van de teruggestuurde formulieren. Deelnemers die zijn geslaagd ontvangen via de opleider een BHV-pas van de NVB. Op de pas kan desgewenst het logo van het opleidingsinstituut mede worden aangebracht. De pas heeft een geldigheid van drie jaar en kan telkens met drie jaar verlengd worden als middels een oefen/presentielijst door de opleider aangetoond wordt dat de kandidaat voldoet aan de geldende compententies. Blended learning: BHV-opleiding die bestaat uit een online gedeelte en een praktijkmodule. Certificaat: In plaats van een BHV-pas kan aan een geslaagde kandidaat een certificaat worden toegekend. Geldigheid en verlenging zijn identiek aan de BHV-pas. Certificatieschema: Een document waarin examenprocedures en exameneisen vermeld staan. Certificering: NVB certificeert haar cursisten als zij geslaagd zijn voor het examen Basis BHV. De opleider kan zijn logo op het certificaat af laten drukken. NVB neemt de certificatiebeslissing. Cursist: Een natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld bij een opleidingsinstituut. Exameninstituut: NVB functioneert als exameninstituut voor NVB Basis-BHV examens. Erkenning als examinator: Procedure waarbij docenten of andere deskundigen worden aangesteld als examinator van modules uit de Basis BHV opleiding. Itembank: Database waarin de examenvragen per categorie opgeslagen zij. De categorieën worden benoemd in het certificatieschema. Klachtenprocedure: Kandidaten kunnen schriftelijk reclamaties indienen over het verloop van het praktische en schriftelijke examen bij het bestuur van de NVB in Lochem. Kwaliteitsborging: De NVB voert regelmatig kwaliteitscontroles uit middels een intern en extern auditsysteem teneinde de kwaliteit van de examens op niveau te houden. Opleidingsinstutuut: Een instelling die tot doel heeft het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Opleidingsmodule: Een opleiding wordt verdeeld in onderdelen. Voor Basis BHV is dat de module Brand, Evacuatie en Communicatie en de module Levensreddende Eerste Handelingen. Rechtsgrond: De aanvraag van een examen middels het Aanvraagformulier BHV- Examens, dat als bijlage aan dit protocol is toegevoegd, geldt als overeenkomst waarop Nederlands Recht van toepassing is. Opdrachtgever vrijwaart de NVB van enige aansprakelijkheid van materiële dan wel persoonlijke schade, die kandidaten of bedrijven 4

5 tijdens een examen kan overkomen voortvloeiend uit handelingen en verrichtingen, die tijdens een examen uitgevoerd worden. Uitwisselbaarheid certificaten: BHV-ers, met een NIBHV certificaat kunnen het certificaat laten vervangen in een NVB certificaat na een herhalingstraining. Website: NVB heeft haar certificatieschema s geplaatst op de website /examen-buro/nvb-examen. 5

6 2. Wettelijke basis voor Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen en calamiteiten in een organisatie, waarbij de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigd wordt (zoals brand en ongevallen). In de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie hebben deze richtlijn verwerkt tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV'ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, dient te beginnen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als basis voor het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever hierin schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Een plan van aanpak, waarin is beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om die risico's te bestrijden, wordt opgemaakt aan de hand van de in de RI&E beschreven risico s. In dit plan van aanpak wordt opgenomen binnen welke maatregelen zullen worden genomen en met welke prioriteit. Er zullen altijd een aantal risico's overblijven. Dit worden restrisico's genoemd. Voorbeelden van restrisico's zijn brand, ongeval, blikseminslag, wateroverlast en alle andere risico's die van tevoren niet zijn uit te sluiten. De examentermen voor het examen Basis-BHV zijn gestandaardiseerd voor alle BHV ers. In de vervolgopleiding komen de specifieke risico s uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de organisatie van de houder van het certificaat aan de orde. 2.2 Maatgevende factoren Maatgevende factoren zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening. De belangrijkste maatgevende factoren zijn: de aard, grootte en ligging van de organisatie; de in de organisatie aanwezige gevaren (ook gevaren vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brandscenario's; het aantal aanwezige werknemers en anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn); het aantal niet zelfredzame personen (zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen); de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten; de aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden; de samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties; de aantoonbare aanwezige deskundigheid; de bekendheid van werknemers en anderen met de ontruimingsprocedure. 6

7 2.3 Maatgevende scenario s In scenario s worden de mogelijke situaties beschreven die zich in een organisatie voor kunnen doen zoals: brand, ongeval, ontruiming, enzovoort. Vervolgens wordt beschreven wat er moet gebeuren om snel en effectief in te kunnen grijpen. Op basis van de meest relevante scenario s wordt bepaald hoe de BHV moet worden georganiseerd. 2.4 BHV-plan Het BHV-plan wordt opgesteld op basis van de maatgevende scenario s en de maatgevende factoren. Het BHV-plan wordt schriftelijk vastgelegd en periodiek herzien. In het BHV-plan staat beschreven welke maatregelen en voorzieningen het bedrijf heeft genomen om na een ongeval of incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren. 2.5 BHV-organisatie Een BHV-organisatie omvat alle personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BHV-organisatie zijn schriftelijk vastgelegd en de leden van de BHV-organisatie worden schriftelijk aangesteld. De werkgever kan zelf de BHV-taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt bij zijn afwezigheid. Binnen de BHV-organisatie zijn bedrijfshulpverleners aangesteld die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde taken. 2.6 Taken bedrijfshulpverleners De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie. 2.7 Aantal bedrijfshulpverleners Op basis van de risicoscenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. De maatgevende scenario s en de maatgevende factoren die voor de organisatie gelden, spelen hierbij een grote rol. Tevens wordt bij de bepaling van het aantal hulpverleners rekening gehouden met hun afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, verlof, etc. Steeds moet worden gegarandeerd dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de BHV-organisatie adequaat en doelmatig worden vervuld. Zo kan het noodzakelijk zijn dat in een organisatie waar zich veel niet-zelfredzame personen bevinden (zoals kinderen, senioren, patiënten of gehandicapten), alle werknemers worden opgeleid op de (deel)taken van bedrijfshulpverlening, omdat al deze werknemers nodig zijn voor een adequate uitvoering van de in het BHV-plan beschreven maatregelen. Naast de medewerkers die dedicated BHV er zijn, worden de overige medewerkers dan bijvoorbeeld opgeleid op de onderdelen communicatie of ontruiming. 7

8 2.8 Opleiding en certificering In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Onafhankelijk waar een opleiding is gevolgd, is het voor een bedrijfshulpverlener mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt. 8

9 3. Certificatietraject 3.1 Algemeen Opleiders kunnen examens aanvragen via de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (verder te noemen NVB). NVB kan organisaties als externe exameninstelling benoemen. De examens bestaan uit een praktisch examen met competentieproeven en een schriftelijk multiple choice examen De schriftelijke examens moeten worden afgenomen door een onafhankelijke voorzitter. Dit wil onder andere zeggen dat diegene, die het examen afneemt, niet als docent tijdens de cursus de lessen heeft verzorgd. De praktische competenties waaraan een BHV er moet voldoen worden tijdens de cursus door de docent beoordeeld. 3.2 Aanvragen Een examen wordt door middel van het Aanvraagformulier Examens 15 werkdagen van te voren aangevraagd bij het kantoor van de NVB. Bij de aanvraag worden de data/tijd en aangegeven waarop de kandidaten hun verrichtingen voor het praktisch examen uitvoeren en de datum/tijd van het schriftelijk examen. De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van de namen van de docenten van de BHV-cursus. Formulieren zijn op het kantoor van de NVB en /of de website NVB (http://www.nvb-bhv.nl) te verkrijgen. 3.3 Examenvoorzitter Opdrachtgevers die een relatie met de NVB hebben kunnen zelf een examenvoorzitter voordragen. De examenvragen voor het theorie-examen en de multiple choice invullijsten worden aan de examenvoorzitter toegestuurd. De examenvoorzitter gaat confidentieel om met deze documenten. Direct na afloop van het examen worden de examenvragen en antwoordformulieren opgestuurd naar de NVB in Lochem. De examenstaat blijft op het kantoor van de NVB te Lochem. 3.4 Beoordeling praktische competenties De docent beoordeelt tijdens de cursus of de kandidaat de competenties voldoende beheerst om, na het slagen voor de schriftelijke toets, een certificaat te mogen ontvangen. De onderdelen waarop een cursist een voldoende moet behalen staan op het praktijkformulier. Mocht een kandidaat niet voldoen aan de praktische vaardigheden, dan moet dat door de docent op het praktijkformulier worden ingevuld. De kandidaat krijgt gelegenheid een herexamen te doen. 3.5 Itembank De itembank is de verzameling toetsvragen vanuit de eindtermen. Elke vraag dient van een antwoord (bij meerkeuze en/of openvragen), of een beoogde uitvoeringswijze met voldoende toetsingspunten (bij praktijk vragen c.q. opdrachten), te worden voorzien. Daar waar meerdere antwoorden worden gevraagd dient een eenduidig gestelde verdeelsleutel te worden vermeld. Meerkeuzevragen mogen hierbij steeds maar één juist antwoord bevatten. De itembank wordt door de Projectgroep Examens van NVB op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten beoordeeld op basis van de gestelde eindtermen. Aan elke vraag dient een eenduidige antwoordsleutel te worden gekoppeld. De NVB houdt registraties bij van vragen, antwoorden, datum eerste opstelling, wijzigingen, toetsing (datum en naam toetser) en auteurs. Op de itembank is auteursrecht van toepassing, waarvan de rechten berusten bij de opsteller van de vragen. Een externe examenorganisatie kan de auteursrechten van deze vragen 9

10 overnemen. NVB legt in het contract met de examenorganisatie schriftelijk vast dat zij de auteursrechten respecteren en geheimhouding beschermen. De Projectgroep Examens dient jaarlijks minimaal 10% van de vragen in de itembank te beoordelen met als doel deze te vernieuwen of te wijzigen. Vragen en antwoorden dienen hierbij steeds aan geldende techniek en kennis te worden aangepast. 3.6 Multiple Choice Examenvragen De multiple choice vragen worden samengesteld uit de voorraad vragen in itembank. De clustering van onderwerpen en het aantal vragen per onderwerp staan aangegeven in de examentermen uit het certificatieschema Basis BHV. In de itembank zijn meerdere vragen van eenzelfde onderwerp opgenomen. Een multiple choice examen bestaat uit een willekeurige greep uit dit bestand. Elk examen is op deze wijze uniek. 3.7 Kwalificatie Examinator Basis-BHV Hiervoor moet de docent kunnen aantonen tenminste aan de onderstaande kwalificatie-eisen te voldoen. Een kopie van deze kwalificatie moet ter goedkeuring opgestuurd worden naar het kantoor van de NVB te Lochem. Opleiding Ervaring Een der volgende disciplines: Docent Brand, Evacuatie, Communicatie Minimaal 3 jaar ervaring binnen BHV MVK of onderbrandmeester met Instructeurbevoegdheid Instructeur BHV of Coördinator BHV of Hoofd BHV met Kiwa certificaat Andere gelijkwaardige opleiding door NVB goedgekeurd Docent Eerste Hulpverlening Minimaal 3 jaar ervaring binnen BHV Oranje Kruis Instructeur Eerste Hulp Andere gelijkwaardige opleiding door NVB goedgekeurd Docenten, die aan de gestelde eisen voldoen, krijgen een aanstelling voor 3 jaar om als docent Basis bedrijfshulpverlenerexamens af te nemen. Dit kan telkens met periodes van drie jaar verlengd worden. De NVB zal voor het verstrijken van de periode van 3 jaar een uitnodiging tot verlenging richten aan de docent of de organisatie namens welke de docent optreedt. Verlenging vervalt als de docent niet meer voldoet aan de kwalificaties. Bij aanmelding of tussentijdse hercertificatie van zijn competenties stuurt de docent of organisatie een kopie daarvan aan de NVB ter completering van zijn geregistreerde gegevens. 3.8 Toekenning van het certificaat Aan de hand van de ingestuurde formulieren waarop de docent de competenties van de kandidaat heeft beoordeeld en de ingevulde multiple choice lijsten, neemt NVB een certificatiebeslissing. Afgifte van een certificaat geeft uitsluitend borging van een bepaald kennis en vaardighedenniveau. Er worden eisen gesteld aan de initiële training/opleiding en ook aan de competentie van de certificaathouder die door training en oefening op peil gehouden en verhoogd dient te worden. De geldigheid van het certificaat bedraagt 3 jaar en eindigt op de datum van uitgifte + 3 jaar. Er zal tot verlening van de persoonscertificatie worden overgegaan als de kandidaat, met goed gevolg herhalingslessen op basis van de in de bijlagen genoemde eindtermen heeft gevolgd bij een door NVB geaccepteerd opleidingsinstituut. 10

11 3.8.1 Certificatie-eisen Basis-BHV Fysiek in staat zijn om de taken, kennis en vaardigheden zoals genoemd in deze richtlijn uit te kunnen voeren. Aantoonbaar voldoen aan de exameneisen, afgenomen door een door NVB geaccepteerde exameninstelling Geldigheidstermijn De geldigheid van het certificaat 3 jaar en eindigt op de datum van uitgifte + 3 jaar. Indien het examen uit meerdere modulen of uit theorie en praktijk examen bestaat blijven de met goed gevolg behaalde onderdelen (deelexamens) maximaal 1 jaar geldig. 3.9 Hercertificatie Eisen met betrekking tot hercertificatie Fysiek in staat zijn om de taken, kennis en vaardigheden zoals genoemd in deze richtlijn uit te kunnen voeren. Voldoen aan de gestelde kerntaken rekening houdend met de hierbij behorende gedragsniveaus. Aantoonbaar voldoen aan de competentievoorwaarden door deelname aan (jaarlijkse) oefening(en) en trainingen. Voldoen aan de hieronder gestelde termijnen voor aanvraag van hercertificatie. Hercertificatie dient uiterlijk binnen 3 maanden na verstrijken van de geldigheidstermijn bij NVB te worden aangevraagd. Bij gebruikmaking van het hercertificatie praktijkexamen (uitzondering d) dient het praktijkexamen binnen de termijn van 6 maanden na verstrijken van de geldigheid met goed gevolg te worden afgelegd. Certificaten die niet binnen de hierboven gestelde tijdslimieten voor hercertificatie worden aangevraagd vervallen en zijn niet meer hercertificeerbaar Geldigheidstermijn De geldigheidstermijn wordt verhoogd met 3 jaar vanaf de datum van uitgifte overgenomen van het bestaande certificaat, ook indien hercertificatie wordt verleend na de verloopdatum Uitzonderingen De aanvrager die ten tijde van de aanvraag in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp, uitgegeven door Het Oranje Kruis met een tenminste resterende geldigheidstermijn van 6 maanden, krijgt een vrijstelling voor de kerntaken eerste hulp. Een kopie van dit diploma EHBO dient bij de aanvraag gevoegd te worden. Het is toegestaan om één maal per certificatieperiode van 3 jaar één jaarlijkse oefening/ trainingseis naar een volgende oefening & training periode te verplaatsen. Deze verplaatsing kan niet buiten de geldigheidstermijn van het certificaat vallen, noch kan deze een volgende termijn vervangen. In bijzondere gevallen kan door NVB worden afgeweken van genoemde termijn met een maximum overschrijding van 9 maanden. Aanvraag voor deze bijzondere verlening dient hierbij steeds voor het verstrijken van het certificaat plus 3 maanden bij NVB 11

12 te worden aangevraagd. De aanvraag voor bijzondere verlening kan alleen worden gehonoreerd als de oorzaken van de overschrijding in de persoonlijke sfeer van de te certificeren persoon liggen waarbij het aannemelijk is dat hij niet binnen de daarvoor gestelde tijd aan één of meerdere hercertificatie-eisen kan voldoen Externe examenorganisatie De door NVB goedgekeurde en bevoegde examenorganisatie dient aan de eisen vastgelegd in het NVB beoordelingsdocument externe examenorganisaties te voldoen. Aanvullend op bovengenoemd document zijn de volgende eisen ten aanzien van dit schema van toepassing Controle van examenorganisatie Kwaliteit en procesbewaking, klachtenbehandeling en periodieke evaluaties van toetstermen en toetsvragen dienen opgenomen te worden in het examenreglement van de examenorganisatie Erkenning examinatoren De examenorganisatie dient de examinator aan te melden voor kwalificatie door NVB en opname in het register examinatoren BHV. Bij de aanvraag moet het hiervoor bedoelde aanvraagdocument vergezeld van kopieën van aangegeven documenten aan NVB opgestuurd te worden. De examenorganisatie ontvangt na goedkeuring een verklaring van geen bezwaar als toestemmingvoor opname in het register. De examenorganisatie beheert een geactualiseerd dossier van de examinator en op verzoek van NVB ter inzage te geven. Bij het niet (meer) voldoen aan de gestelde eisen dient de examenorganisatie t.a.v. de desbetreffende examinator direct adequate maatregelen te nemen en NVB te informeren. Gedurende deze tijd kan de examenorganisatie deze examinator niet inzetten. Het examenbureau draagt er zorg voor dat de persoon voldoet aan de competenties die vereist zijn om een examen in de praktijk af te kunnen nemen Kwalificatie-eisen examinatoren Zie schema paragraaf 3.5 van deze regeling Uitzondering Bij uitsluitend schriftelijke examens hoeft de examinator(en) geen inhoudelijke kennis van de inhoud van het examen te bezitten. Hij dient echter wel aantoonbare kennis te bezitten t.a.v. van deze Persoonscertificatieregeling en het betreffende examenreglement Eisen Examenreglement van de examenorganisatie Elke examenorganisatie dient een door NVB getoetst en goedgekeurd examenreglement te bezitten. De eisen t.a.v. dit examenreglement zijn verwoord in het beoordelingsdocument externe examenorganisaties, evenals de hieronder genoemde aspecten. Afwijzing- & bezwaarregeling voor niet geschikt geachte kandidaten welke niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. De examenorganisatie ontvangt een verklaring van geen bezwaar met vermelding van het examenreglement. Dit is onderdeel van een contract tussen NVB en de examenorganisatie. Wijzigingen van het examenreglement dienen vooraf aan 12

13 NVB kenbaar worden gemaakt en treden pas na goedkeuring door NVB in werking. Een geldig examenreglement dient tijdens elk examen ter inzage te liggen voor examinatoren, deelnemers en controle door NVB Itembank De itembank is de verzameling toetstermen en toetsvragen vanuit de eindtermen. Evenals alle wijzigingen hierop, dienen deze toetstermen en toetsvragen door de examenorganisatie ter goedkeuring aan NVB te worden voorgelegd. Vóór aanvraag tot goedkeuring dienen alle vragen door de eigen examenorganisatie getoetst te worden. Elke vraag dient van een antwoord (bij meerkeuze en/of openvragen), of een beoogde uitvoeringswijze met voldoende toetsingspunten (bij praktijk vragen c.q. opdrachten), te worden voorzien. Daar waar meerdere antwoorden worden gevraagd dient een eenduidig gestelde verdeelsleutel te worden vermeld. Meerkeuzevragen mogen hierbij steeds maar één juist antwoord bevatten. De itembank wordt door NVB op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten beoordeeld op basis van de gestelde eindtermen. Aan elke vraag dient een eenduidige antwoordsleutel te worden gekoppeld. De exameninstelling dient registraties bij te houden van vragen, antwoorden, datum eerste opstelling, wijzigingen, toetsing (datum en naam toetser) en auteurs. Op de itembank is auteursrecht van toepassing, waarvan de rechten berusten bij de opsteller van de vragen. De examenorganisatie kan de auteursrechten van deze vragen overnemen. NVB legt in het contract met de examenorganisatie schriftelijk vast dat zij de auteursrechten respecteren en geheimhouding beschermen. De examenorganisatie dient jaarlijks minimaal 10% van de vragen in de itembank te beoordelen met als doel deze te vernieuwen of te wijzigen. Vragen en antwoorden dienen hierbij steeds aan geldende techniek en kennis te worden aangepast Uivoering van de examens Melding planning examens De examenorganisatie dient elk examen tenminste 5 werkdagen vooraf te melden aan NVB via een standaard formulier c.q. via een door NVB aangegeven meldpunt. NVB kan op basis van aangedragen hardheidsargumenten van de termijn van 5 werkdagen afwijken. NVB zal de examenorganisatie in kennis stellen van de afwijzing. Niet gemelde examens alsmede aangemelde examen met een afwijzing worden niet-geldig verklaard Veiligheid tijdens de examens De examenorganisatie dient tijdens het verrichten van praktische toetsing de veiligheid en gezondheid te garanderen van de kandidaat alsmede van de mogelijk aanwezige derden (toeschouwers, andere aanwezigen). De risico s van de oefeningen dienen hierbij in relatie te staan met de taakstelling en het aspect van toetsing waarbij risico s zo veel mogelijk vermeden c.q. tot een te accepteren restrisico moeten worden teruggebracht. Indien noodzakelijk dient de examenorganisatie vooraf aanvullende eisen met betrekking tot de uitrusting en/of de fysieke gesteldheid van de kandidaat te stellen. De examenorganisatie dient er op toe te zien dat aan deze aanvullende eisen wordt voldaan. De voorzitter van het examen heeft hierbij de bevoegdheid om kandidaten welke hierin niet aantoonbaar kunnen voldoen uit te sluiten van het examen. Examenlocaties mogen geen onbeheerste risico s voor deelnemers en examinatoren bezitten. 13

14 De examenorganisatie dient in het examenreglement het aspect veiligheid nader te verwoorden en minimale eisen hieraan te stellen. Examenorganisaties werken in opdracht van opleidingsinstituten c.q. opleiders. De primaire verantwoordelijkheid voor de kennis en vaardigheden van de voorgedragen kandidaten ligt bij de opleiders Proces-verbaal examens De voorzitter dient bij elke examenzitting een proces-verbaal op te maken. Hierbij kan de exameninstelling gebruik maken van het NVB -of een daaraan gelijkwaardig model, waarbij alle aspecten van het NVB model verwoord zijn. Het proces-verbaal bevat tenminste: NAW-gegevens examenorganisatie. Lijst leden examencommissie. Adres, datum en tijdstip examen. Lijst deelnemers conform NVB-model incl. geldig legitimatiebewijs met nummer vermelding. Rapportage examenlocatie. Aantal uitgevoerde examens. Aantal ingenomen examenantwoorden (bladen) en rapportage praktijkexamens. Examencode alsmede code/antwoordsleutel (bij meerkeuzevragen). Voorlopige cijferlijst deelnemers. Bijzonderheden. Klachten. De volgende documenten dienen als bijlage aan het proces-verbaal toegevoegd te worden: Antwoordbladen van de uitgevoerde schriftelijke toetsvragen per kandidaat voorzien van examencode. Rapportage van mondelinge en praktische toetsen per kandidaat Het proces-verbaal en de bijlagen dienen als kopie binnen 15 werkdagen aan NVB te worden gestuurd, de originelen dienen door de examenorganisatie bewaard te worden Correctie en uitslag examens De examenorganisatie dient voor elk samengesteld examen een examensleutel op te maken en dit vóór het examen aantoonbaar te controleren. Deze examensleutel en het examen dienen doelmatig gekenmerkt te worden om verwisseling tussen examen en examensleutel te vermijden. In het examenreglement dient eenduidig te worden opgenomen hoe men de examens en examensleutel (s) tegen ongeoorloofd gebruik beschermt, alsmede de correctiemethode en wijze van toepassing van de examensleutel(s). Kandidaten waarbij het rekenkundige gemiddelde van alle toetsen (schriftelijk, mondeling en praktijkoefeningen) afgerond op hele getallen voor elke toets minimaal het cijfer 6 is, en die niet zijn afgewezen op basis van het aantal Beoordeelde Onvoldoendes, worden positief beoordeeld. Kandidaten die minder dan een 6 hebben gehaald en/of zijn afgewezen op basis van het aantal Beoordeelde Onvoldoendes, worden negatief beoordeeld. Wijze van reclamaties dienen in het examenreglement te worden opgenomen. De examinator kan na het examen uitsluitend een voorlopige uitslag bekend maken. De examenorganisatie dient zo spoedig mogelijk het proces-verbaal en de uitslagenlijst ter beoordeling aan NVB voor te leggen als aanvraag voor certificatie bij een positief oordeel. NVB beoordeelt het examen aan de hand van het desbetreffende examenreglement, 14

15 deze regeling en de overige documenten. NVB neemt binnen 15 werkdagen na het examen een Certificatiebeslissing. De exameninstelling ontvangt van NVB de definitieve beoordeling van het examen c.q. aanvraag voor certificatie Controle op oefening/training m.b.t. hercertificatie De examenorganisatie dient aan de hand van een standaard controledocument de uitgevoerde oefeningen en trainingen conform de in de bijlagen genoemde oefen- & trainingstermen te controleren en te toetsen. Hiervoor dient de exameninstelling een dossier aan te leggen voor vastlegging en borging van alle hiervoor noodzakelijke aantoonbare stukken alsmede bewijs van vakbekwaamheid van de met de uitvoering van de oefening c.q. training betrokken persoon of organisatie, op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de uitgevoegde oefening/training in voldoende mate is geborgd. Afwijkingen t.a.v. het controledocument dienen te worden bewaard voorzien van corrigerende en preventieve maatregelen vanuit de examenorganisatie. Afwijkingen, inclusief de hiervoor genomen maatregelen, dienen in de halfjaarlijkse rapportage aan NVB opgenomen te worden. NVB heeft op verzoek inzage in bovengenoemde dossiers. De opzet, en minimale inhoud alsmede de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers van de exameninstelling alsmede de vakbekwaamheidseisen dienen in het examenreglement te worden opgesteld Controle op hercertificatie Een examenorganisatie dient een aanvraag voor hercertificatie te controleren op juistheid en compleetheid van de vereiste bewijsstukken. Bij geconstateerde compleetheid kan de examenorganisatie de hercertificatie aanvragen. De volgende controles dient de examenorganisatie via een standaardaanvraag uit te voeren: Persoonsgegevens kandidaat. Geldigheidstermijn certificaat binnen vastgestelde grenzen. Voldoende deelgenomen trainingen en oefeningen Geschiktheid kandidaat. De examenorganisatie vraagt binnen 15 werkdagen, na het ontvangen van het verzoek van de certificaathouder, de hercertificatie aan bij NVB via het NVB hercertificatie formaat en voorzien van de hierbij horende onderbouwing. Indien niet aan de eisen voor voldoende deelname van trainingen en oefeningen is voldaan, met inachtneming van het minimum aantal moet, met goed gevolg, een praktijkexamen conform de bijlagen worden afgelegd. Bij het niet voldoen aan deze bovenstaande eisen is hercertificatie door NVB niet mogelijk. De examenorganisatie stelt NVB op de hoogte van dit hercertificatie-advies via de standaard aanvraag. NVB stelt de examenorganisatie binnen 15 werkdagen na het examen, na toetsing van de ontvangen stukken, in kennis van de certificatiebeslissing. Bij een positieve beoordeling geeft de examenorganisatie een nieuw certificaat uit Uitvoering certificaat dan wel pasje Nadat het toelatingsonderzoek positief is afgerond wordt deze door NVB het persoonscertificaat of pasje Basis Bedrijfshulpverlening afgegeven. Hierbij dient het model van NVB gebruikt te worden. Op dit certificaat of pasje worden tenminste de volgende gegevens vermeld: naam certificaathouder (naam en voornaam) 15

16 geboortedatum geboorteplaats datum uitgifte certificaat en geldigheidsduur logo NVB adresgegevens NVB logo van de examenorganisatie (indien overeengekomen met NVB) 3.17 Eindtermen profiel Basis-BHV De eindtermen van het profiel Basis-BHV worden periodiek aangepast. Op de website van NVB worden de meest actuele versies bijgehouden: _en_basis_plus.pdf 16

17 4. Borging Itembank Het uitgangspunt van borging is om de kwaliteit van de vragen en antwoorden van de itembank veilig te stellen. Net zoals de verbetering van werkprocessen binnen de organisatie een cyclische beweging kent, geldt dit hier ook. Een kwaliteitssysteem dat daarbij toegepast wordt is de Demingcirkel of PDCA-cyclus. Plan Act Do Check De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: PLAN: Stel doelstellingen voor verbeteringen vast. DO: Voer de geplande verbetering uit. CHECK: Meet het resultaat van de verbetering, vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT: Bijstellen als de gevonden resultaten niet voldoen aan de doelstelling. 4.1 Verzamelen van foutief beantwoorde vragen Bij het nakijken van de multiple choice examenformulieren worden de foutief beantwoorde vragen geregistreerd. Uit de statistiek die hiervan opgemaakt wordt, moet blijken of er vragen zijn die structureel fout beantwoord worden. Deze vragen worden gesignaleerd en een keer per jaar voorgelegd aan de Projectgroep Examens. 4.2 Projectgroep Examens De Projectgroep Examens is samengesteld uit ervaren docenten uit de vakgebieden didactiek, algemene veiligheid, brandveiligheid en Eerste Hulp. Van de vergaderingen van de projectgroep worden verslagen gemaakt. De projectgroep fungeert als college van deskundigen en bekijkt een keer per jaar de structureel fout beantwoorde examenvragen en beoordeelt de vraagstelling en de antwoorden daarop. De projectgroep kan besluiten de vraag te vervangen door een geheel nieuwe vraag of de vraag en bijbehorende antwoorden opnieuw te redigeren. Elk jaar moet de projectgroep een besluit nemen welke 10% van de vragen uit de itembank moeten worden vervangen. Dit moet zo veel mogelijk per cluster gebeuren. Het examenbureau houdt in haar kwaliteitsboek bij welke vragen vervangen zijn en wanneer. 17

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis

NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Examenprotocol Bedrijfshulpverlener Basis NVB Lochem examenprotocol 2016 1 Algemeen Opleiders kunnen na aanmelding van het lidmaatschap examens aanvragen via de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5)

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Opgesteld door : Cie 9101 d.d. 8 september 2017 Cie 9142 d.d.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT!

MAATWERK IN CERTIFICERING NIBHV WERKT! NIBHV WERKT! Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij het NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang Bedrijfshulpverlening (BHV) Het doel van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te grijpen in afwachting van (deskundige)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school?

ALGEMEEN Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school? Een school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van de BHV. Zoals bekend zal het zelf achteraf duidelijk moeten maken, het maximale te hebben gedaan om bij calamiteiten te bestrijden.

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Regeling Certificeringen EHBDu 2017

Regeling Certificeringen EHBDu 2017 Auteur: Dr J Krul, landelijk opleider EHBDu E-mail: info@educaregroningen.nl Telefoon: 050 3120283 Mussengang 13 9711RP Groningen Kantoor/spreekuren: maandag 13:00-14:00 uur Regeling Certificeringen EHBDu

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid Reglement voor de beoordeling van de 1/15 Inhoud Versiebeheer 3 1 Inleiding 4 2 Definities van gebruikte begrippen 5 3 Kennisneming en hantering van dit reglement 7 4 Beoordeling 8 4.1 Wijze waarop een

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie

First Responder. Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie First Responder Bedrijfsnoodorganisatie Inhoud First Responder Bedrijfsnoodorganisatie NIBHV/IFV Stichting CaBo VNCI First Responder Modules Certificering Uitgangspunten

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE 2016 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Opleidingen en Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen.

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Certium B.V.

Leveringsvoorwaarden Certium B.V. Leveringsvoorwaarden Certium B.V. competence to the core 1. Doelstelling, status en algemene bepalingen Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE

FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE FIRST RESPONDER bno WERKWIJZER BEDRIJFSNOODORGANISATIE Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIBHV als

Nadere informatie