Programma van Eisen Kenmerk: SIW/DR/JB/2012/019. Fullserviceovereenkomst containermanagement gemeente Drimmelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen Kenmerk: SIW/DR/JB/2012/019. Fullserviceovereenkomst containermanagement gemeente Drimmelen"

Transcriptie

1 Programma van Eisen Kenmerk: SIW/DR/JB/2012/019 Fullserviceovereenkomst containermanagement gemeente Drimmelen Versie: Definitief Datum: 12 juni 2012

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omschrijving opdracht 2.1 Huidige situatie 2.2 Doelstelling aanbesteding 2.3 Beschrijving opdracht 2.4 Kengetallen 2.5 Eisen aan de opdracht 2.6 Eisen aan de minicontainers en afvalemmers 2.7 Eisen aan de perscontainers 2.8 Eisen aan het onderhoud 2.9 Eisen aan het containermanagement 2.10 Eisen aan de diftarinfolijn 3. Omschrijving contractuele voorwaarden 3.1 Prijsopgave 3.2 Prijswijzigingen 3.3 Vorm en duur overeenkomst 3.4 Opties tot verlenging en opzegtermijn 3.5 Inkoopvoorwaarden 3.6 Facturatie en betaling 3.7 Schade en aansprakelijkheid 3.8 Boetebeding 3.9 Overdracht aan derden 3.10 Overname of fusie opdrachtnemer 3.11 Toepasselijk recht en geschillen 4. Aanbesteding 4.1 Aanbestedingsprocedure 4.2 Verloop aanbestedingsprocedure 5. Uitsluitingsgronden en selectiecriteria 5.1 Uitsluitingsgronden 5.2 Uittreksel Kamer van Koophandel 5.3 Kwaliteitszorgsysteem 5.4 VCA certificaat 5.5 Bankgarantie 5.6 Inhoud van de inschrijving 6. Gunningscriteria 6.1 Gunningscriteria 6.2 Voorbehoud gunning (totaal) opdracht 6.3 Gunningsprocedure Bijlagen 1. Verklaring NAW-gegevens 2. Verklaring uitsluitingsgronden 3. Verklaring van conformiteit 4. Verklaring bankgarantie 5. Model te hanteren bankgarantie 6. Inschrijfbiljet 7. Verklaring inschrijving met gebruik onderaannemers 8. Verklaring inschrijving in combinatie 9. Van toepassing zijnde Algemene Inkoopvoorwaarden Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke ander wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van de samenstellers.

3 1. Inleiding De gemeente Drimmelen, heeft de intentie om een Fullserviceovereenkomst ten behoeve van containermanagement middels onderhavig Programma van Eisen aan te besteden. Dit Programma van Eisen is bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden op een goede wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht. Deze opdracht wordt openbaar Europees aanbesteed. De gunning vindt plaats na volledige afweging en analyse door de gemeente, waarbij de inschrijver modellen van de bewaarmiddelen dient aan te leveren. De gemeente Drimmelen hanteert als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving. De gemeente heeft de intentie een overeenkomst te sluiten met de opdrachtnemer voor de werkzaamheden zoals beschreven in dit Programma van Eisen. De looptijd van de overeenkomst is 5 jaar vast met 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar. Zie voor nadere uitleg hoofdstuk 3. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november De planning voor de aanbestedingsprocedure is in onderstaande tabel weergegeven. (Zie hiervoor ook paragraaf 4.2): Procedurestap Datum Toelichting Publicatie op aanbestedingskalender 13 juni 2012 Sluitingstermijn stellen van vragen over het PvE 4 juli 2012 Tot uur Verzending Nota van Inlichtingen 16 juli 2012 Streefdatum Sluitingstermijn indiening van de inschrijving 13 augustus 2012 Tot uur Opening van de inschrijvingen 13 a ugustus 2012 Niet openbaar Voorlopige gunning van de opdracht Definitieve gunning van de opdracht Ingang overeenkomst 1 november augustus 2012 Streefdatum 17 september 2012 Streefdatum 3

4 2. Omschrijving opdracht 2.1 Huidige situatie De gemeente Drimmelen heeft momenteel een Fullserviceovereenkomst met een extern bedrijf voor het uitvoeren van containermanagement op de bewaarmiddelen voor de alternerende huis-aanhuisinzameling van het GFT- en restafval dat vrijkomt bij huishoudens De gemeente Drimmelen draagt zorg voor de inzameling van huishoudelijk afval. Hiermee geeft zij invulling aan de verplichting om huishoudelijke afvalstromen van burgers gescheiden in te zamelen. De inzameling van het huishoudelijk restafval (grijs) en GFT afval (groen) vindt op de volgende manieren plaats: 1. Door middel het aanbieden van huishoudelijk afval middels bovengrondse minicontainers. Te weten: 1a. Minicontainers 240 liter ten behoeve van restafval; 1b. Minicontainers 140 liter ten behoeve van GFT afval; 1c. Afvalemmers 40 liter ten behoeve van restafval; 1d. Afvalemmers 25 liter ten behoeve van GFT afval; 2. Door middel van het aanbieden van huishoudelijk afval middels ondergrondse perscontainers; 3. Door middel van het aanbieden van huishoudelijk afval middels ondergrondse containers. De huishoudens in de gemeente Drimmelen krijgen standaard als bewaarmiddel (voor eengezinswoningen) een gechipte 240-liter minicontainer voor het restafval en een gechipte 140-liter minicontainer voor het GFT-afval. Bovenwoningen of woningen waar geen bergruimte aanwezig is krijgen als bewaarmiddel een gechipte 40-liter emmer voor het restafval en een gechipte 25-liter emmer voor het GFT-afval. Op verzoek is het mogelijk om in totaal 5 bewaarmiddelen (2 voor restafval en 3 voor GFT-afval) per huishouden in het bezit te hebben. Met de opdrachtnemer wordt jaarlijks niet per huisaansluiting afgerekend maar per containeraansluiting (2 bewaarmiddelen per huisaansluiting). De lediging van de containers en afvalemmers wordt momenteel uitgevoerd door de firma SITA Recycling Services middels inzamelvoertuigen met een KAM beladingssysteem. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari De lediging van de ondergrondse containers en ondergrondse perscontainers wordt uitgevoerd door de firma SITA Recycling Services. Deze overeenkomst loopt ook tot 1 januari Voor zover niet vermeld in dit Programma van Eisen, dient de aangeboden dienstverlening passend te zijn voor het doel waarvoor deze dienstverlening wordt ingehuurd. Te allen tijde dient de opdracht op zorgvuldige wijze te worden uitgevoerd en te voldoen aan alle wettelijke van toepassing zijnde voorschriften. 2.2 Doelstelling aanbesteding Doelstelling Het in samenwerking tussen de gemeente, opdrachtnemer en de huisvuilinzamelaar, bieden van een zo hoog mogelijk serviceniveau voor de inwoners van de gemeente Drimmelen op het gebied van de inzameling van het rest- en GFT-afval en het kunststofverpakkingsplastic. Daarnaast is het van belang dat de gemeente Drimmelen jaarlijks achteraf of vooraf niet voor financiële verrassingen komt te staan als het gaat om deze overeenkomst. Vandaar dat er vaste all-in prijzen opgegeven worden die worden verrekend op basis van voorschotnota s per maand, waarbuiten geen extra kosten in rekening gebracht kunnen worden Voorbehoud Op twee onderdelen van deze opdracht dient besluitvorming door de gemeenteraad plaats te vinden. Het een en ander hieromtrent verhoud zich tot een voorbehoud zoals geschetst in paragraaf

5 2.3 Beschrijving opdracht De opdrachtnemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren: Het of ter vervanging, of bij nieuwbouw of op basis van medische indicatie leveren en plaatsen van antraciet grijze restcontainers van 240 liter en/of antraciet grijze emmers van 40 liter voorzien van een registratiechip, conform paragraaf 2.5, bij huishoudens in de gemeente Drimmelen. Het of ter vervanging of bij nieuwbouw leveren en plaatsen van groene GFT-containers van 140 liter en/of GFT emmers van 25 liter voorzien van een registratiechip, conform paragraaf 2.5, bij huishoudens in de gemeente Drimmelen. Het leveren en aansluiten (elektra) van 17 ondergrondse perscontainers op 17 verschillende locaties in de gemeente Drimmelen conform paragraaf 2.7. Het leveren, plaatsen en aanstraten van de gewapend betonnen buitenbak van de perscontainer. De perscontainers dienen uiterlijk operationeel geplaatst te zijn, of zoveel eerder als de weersomstandigheden het toestaan. Het gedurende de overeenkomst uitvoeren van periodiek o nderhoud en reparaties aan bovengenoemde perscontainers, de reeds bestaande (5) perscontainers, alsmede de reeds bestaande (4) ondergrondse containers (inclusief muntautomaat) bij de havens, conform paragraaf 2.8. Het uitvoeren van reparaties en vervanging van de bovengrondse minicontainers en emmers, volgens conform paragraaf 2.8. Het leveren en afgeven van chipkaarten conform paragraaf Het bijwerken van het bestaande adressenbestand en het maandelijks achteraf genereren van ledigingsgegevens conform paragraaf 2.9. Het bemensen van de Diftarinfolijn conform paragraaf

6 2.4 Kengetallen Per datum Aantallen Aantal containeraansluitingen 9 april Aantal uitgezette containers 9 april Aantal adressen met een chipkaart 9 april Aantal te verwachten adressen met chipkaart 9 april De specificaties van de ondergrondse containers: Merk: Otto/Bammens; Type; Maarssen; Elektronica: Micodata toegangscontrole met een muntautomaat type EMP v5 /B/E/T; Inhoud reservoir 5M3; Bouwjaar: De specificaties van de minicontainers: De minicontainers en emmers voor restafval zijn geleverd in 2003; De minicontainers voor GFT afval zijn geleverd in 1994; De emmers voor GFT afval zijn geleverd in 2003; Vervangen minicontainers en emmers voor restafval (kapot, diefstal of in wagen gevallen) in 2011: 260 stuks; Vervangen minicontainers en emmers voor GFT afval (kapot, diefstal of in wagen gevallen) in 2011: 720 stuks. 6

7 2.5 Eisen aan de opdracht Algemene eisen aan de dienstverlening Om reden van onafhankelijkheid bij de klachtenafhandeling/registratie (Diftarinfolijn) en ter voorkoming van mogelijke fraude bij het verwerken en bewerken van lediginggegevens ten behoeve van aanlevering bij BrabantWater, wordt de opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers) die deze opdracht gegund krijgt, uitgesloten van deelname aan de aanbesteding in 2013 voor de huis-aan-huisinzameling van het rest- en GFT-afval en verpakkingsplastic uit huishoudens, per 1 januari Het personeel dat voor deze opdracht ingezet wordt dient de Nederlandse taal goed te beheersen en te spreken. Bij beëindiging van deze overeenkomst vervallen de minicontainers, afvalemmers en ondergrondse perscontainers in eigendom van de gemeente Drimmelen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Er dient minstens 1 keer per kwartaal overleg plaats te vinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de inzamelaar. In dit overleg dienen opmerkingen, verbeterpunten en de processen besproken te worden. Afhankelijk van de uitvoering kan besloten worden om extra overleggen in te plannen. Bij inschrijving dienen modellen van de aangeboden minicontainers en afvalemmers op een nader te bepalen locatie binnen de gemeente Drimmelen afgeleverd te worden. 2.6 Eisen aan de minicontainers en afvalemmers Eisen aan het beheer van de minicontainers en afvalemmers De opdrachtnemer dient ter vervanging van huidige minicontainers/afvalemmers of op basis van medische indicatie minicontainers of afvalemmers zoals omschreven in deze paragraaf, voorzien van een registratiechip en bij huishoudens af te leveren. Individuele burgers kunnen in aanmerking komen voor een gratis 240-liter minicontainer of 40- liter emmer voor restafval, op basis van een medische indicatie. Via een behandelend arts / specialist moet een schriftelijke verklaring (medische indicatie) worden overlegd waaruit blijkt dat aanvrager overmatig veel afval door zijn of haar ziekte (incontinentie / nierdialyse e.d.) produceert. Na goedkeuring door de gemeente wordt er een 240-liter minicontainer of 40-liter emmer met een speciaal geinitialiseerde chip afgegeven op het adres van de aanvrager. Voor de ledigingen hoeft niet te worden betaald. Wel dient eenmalig 25,- borg te worden betaald. Het geld van de borgsommen dient te worden beheerd door de opdrachtnemer! Het plaatsen van nieuwe minicontainers of afvalemmers dient binnen 1 werkdag na melding aan de diftarinfolijn uitgevoerd te worden. Bij uitbreiding van het aantal huisaansluitingen (bijvoorbeeld nieuwe woonwijk) wordt de opdrachtnemer tijdig door opdrachtgever geïnformeerd. Opdrachtnemer dient de minicontainers/afvalemmers bij de nieuwe huishoudens af te leveren. Bij nieuwe huisaansluitingen dienen het nieuwe minicontainers/afvalemmers te zijn. De termijn wordt in onderling overleg bepaald. Bij bijvoorbeeld volumewijziging (bijvoorbeeld omwisselen van een 140 liter minicontainer naar een 40 liter emmer) dienen de minicontainers omgewisseld en geregistreerd te worden. Dit komt slechts sporadisch voor. Minicontainers/afvalemmers welke niet meer tot een pand behoren dienen ingenomen en geregistreerd te worden. Ingenomen minicontainers/afvalemmers vervallen aan opdrachtnemer. De minicontainers en afvalemmers welke worden uitgezet bij bestaande huisaansluitingen dienen vooraf te zijn gereinigd aan binnen en buitenzijde en mogen niet beschadigd zijn of voorzien zijn van bestickering, graffiti etc. De opdrachtnemer dient voor alle nieuwe minicontainers/afvalemmers de chips en barcode stickers te leveren en tevens aan te brengen op de container. 7

8 Het in opslag hebben en het voorraadbeheer voeren van de minicontainers, afvalemmers, onderdelen, chips en barcodestickers. De capaciteit voor het in opslag nemen dient voldoende groot te zijn voor elke soort en dient overdekt ruimte met verharde ondergrond te zijn. Verder is de locatie van opslag binnen de gemeente Drimmelen een pré. De verantwoordelijkheid voor het afnemen van de voorraad en het tijdig bestellen van nieuwe minicontainers, afvalemmers, chips, barcodestickers en onderdelen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De kosten voor de hierboven genoemde producten zijn voor de opdrachtgever. De bewoners dienen zich met vragen en opmerkingen betreft de minicontainers te melden tot de opdrachtnem er. De responstijd hierop en de mutatieverzoeken dienen maximaal 1 werkdag te zijn. Werkzaamheden die uit de opmerking/vraag naar voren komen dienen binnen 1 werkdag te zijn uitgevoerd. Alle meldingen van vermiste of kapotte minicontainers/afvalemmers gaan via de opdrachtnemer. Ook het verzoek voor het ruilen van de minicontainer voor een ander formaat dient gemeld te worden aan de opdrachtnemer via de diftarinfolijn Eisen aan de minicontainers restafval Inhoud 240 liter, 2 wiel. De minicontainers voldoen aan de norm NEN-EN-840, deel 1, 5 en 6 en RAL -GZ 951/1 (of gelijkwaardig). De minicontainers bestaan uit een romp, gespoten uit 1 stuk met naadloze binnenwand en zonder welving. De container heeft alleen een welving/uitstulping voor de as bevestiging. De dikte van de wand is bij de 240 liter container minimaal 4 mm op alle punten. De opnamerand is geschikt voor kambelading. De minicontainers zijn vervaardigd uit HDPE en zijn 100% nieuw granulaat. Wielbandmaat minimaal 195 mm en een loopvlakbreedte van minimaal 35 mm. De wielas dient staal verzinkt te zijn. De minicontainers dienen te voldoen aan het besluit nr. 538 zoals gepubliceerd in het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 12 oktober 1990 (cadmium besluit wet milieugevaarlijke stoffen) en dienen vrij te zijn andere zware metalen. Het deksel van de container dient door middel van minimaal 2 scharnierpunten verbonden te zijn met de romp. De handgreep welke wordt gebruikt door de belader en gebruiker om de minicontainer te verplaatsen dient doorlopend te zijn. De ruimte tussen de handgreep en container dient minimaal 35 mm te zijn. De deksel dient te zijn uitgevoerd met één of twee handgrepen t.b.v. het openen van het deksel. De deksels dienen gemonteerd te zijn aan de containerromp bij levering en gezekerd te zijn met borgpennen welke zonder gereedschap niet te verwijderen zijn. De borgpen moet voorzien zijn van een nok. Het is toegestaan een merknaam op de minicontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de minicontainer. De kleur van de minicontainers is volgens RAL 7016 (antraciet grijs). De minicontainer heeft een levensduur van minimaal 10 jaar bij normaal gebruik. De minicontainers worden geproduceerd onder werking van een ISO certificaat. U levert bij inschrijving een kopie van een geldige ISO certificaat van u of uw leverancier. De minicontainers zijn bestand tegen, UV straling, warme en koude weersinvloeden, inwerking van chemicaliën en inwerking van het afval. De containers moeten ter plaatse eenvoudig demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie, onderhoud of wisseling van onderdelen. Het demonteren van de wielen dient zonder specifiek gereedschap mogelijk te zijn. Onderdelen dienen gedurende de economische levensduur van de container na geleverd te kunnen worden Eisen aan de minicontainers GFT afval Inhoud 140 liter, 2 wiel. De minicontainers voldoen aan de norm NEN-EN-840, deel 1, 5 en 6 en RAL-GZ 951/1 (of gelijkwaardig). 8

9 De minicontainers bestaan uit e en romp, gespoten uit 1 stuk met naadloze binnenwand en zonder welving. De minicontainer heeft alleen een welving/uitstulping voor de as bevestiging. De opnamerand is geschikt voor kambelading. De minicontainers zijn vervaardigd uit HDPE en zijn 100% nieuw granulaat. Wielbandmaat minimaal 195 mm en een loopvlakbreedte van minimaal 35 mm. De wielas dient staal verzinkt te zijn. De minicontainers dienen te voldoen aan het besluit nr. 538 zoals gepubliceerd in het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 12 oktober 1990 (cadmium besluit wet milieugevaarlijke stoffen) en dienen vrij te zijn andere zware metalen. De deksel van de minicontainer dient door middel van minimaal 2 scharnierpunten verbonden te zijn met de romp. De handgreep welke wordt gebruikt door de belader en gebruiker om de container te verplaatsen dient doorlopend te zijn. De ruimte tussen de handgreep en container dient minimaal 35 mm te zijn. De deksel dient te zijn uitgevoerd met één of twee handgrepen t.b.v. het openen van het deksel. De deksels dienen gemonteerd te zijn aan de containerromp bij levering en gezekerd te zijn met borgpennen welke zonder gereedschap niet te verwijderen zijn. De borgpen moet voorzien zijn van een nok. Het is toegestaan een merknaam op de minicontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de minicontainer. De kleur van de containers is volgens RAL 6011 (groen). De container heeft een levensduur van minimaal 10 jaar bij normaal gebruik. De containers worden geproduceerd onder werking van een ISO certificaat. U levert bij inschrijving een kopie van een geldige ISO certificaat van u of uw leverancier. De containers zijn bestand tegen, UV straling, warme- en koude weersinvloeden, inwerking van chemicaliën en inwerking van het afval. Er moet vanuit gegaan worden dat gedurende de overeenkomst alle bestaande 140-liter minicontainers van dit type vervangen dienen te worden. De containers moeten ter plaatse eenvoudig demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie, onderhoud of wisseling van onderdelen. Het demonteren van de wielen dient zonder specifiek gereedschap mogelijk te zijn. Onderdelen dienen gedurende de economische levensduur van de container na geleverd te kunnen worden Eisen aan de afvalemmers rest- en GFT afval Inhoud antraciet (RAL 7016): 40 liter voor restafval. Inhoud groen (RAL 6011): 25 liter voor GFT. De emmer is gespoten uit 1 stuk met naadloze binnenwand en zonder welving. De emmers zijn vervaardigd uit HDPE. De emmers dienen te voldoen aan het besluit nr. 538 zoals gepubliceerd in het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 12 oktober 1990 (cadmium besluit wet milieugevaarlijke stoffen) en dienen vrij te zijn andere zware metalen. Het deksel van de emmer dient door middel van minimaal 2 scharnierpunten verbonden te zijn met de romp. Het handvat is behandeld en oxidatie bestendig. De deksels dienen gemonteerd te zijn aan de containerromp bij levering. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. De kleuren van de emmers zijn volgens RAL 6011 (groen) en RAL 7016 (antraciet). De emmer heeft een levensduur van minimaal 10 jaar bij normaal gebruik Eisen aan de RFID chip De chip moet met het huidige registratiesysteem uit te lezen zijn. De chip dient compatibel te zijn aan de huidige chip (WSS WMT-V kHz) De kwaliteit van de chips is zodanig dat deze bij normaal gebruik een levensduur van minimaal 15 jaar hebben. Defecte chips dienen binnen deze periode kosteloos door de opdrachtnemer vervangen te worden. 9

10 2.7 Eisen aan de perscontainers Eisen aan de (plaatsing van) nieuwe perscontainers Er dienen 17 ondergrondse perscontainers op 17 verschillende locaties in de gemeente Drimmelen geleverd, geplaatst en aangesloten te worden, op een dusdanige wijze dat de perscontainers volledig operationeel geleverd zijn. De ondergrondse perscontainers dienen geleverd, geplaatst, aangestraat en aangesloten te worden. Alle civiel technische werkzaamheden, zoals bijv. grond en straatwerkzaamheden, dienen te worden uitgevoerd conform de eisen zoals die zijn gesteld in de standaard 2010 uitgegeven door de C.R.O.W te Ede. Het doen van klic meldingen is voor rekening en taak van opdrachtnemer. De perscontainers zoals omschreven in deze paragraaf dienen uiterlijk 31 december 2012 op de vermelde locaties operationeel te zijn, of zoveel eerder als de weersomstandigheden het toestaan. Afval dient via activering middels een toegangspas in de ondergrondse perscontainers gedeponeerd te kunnen worden. De perscontainers dienen ook onderhouden te kunnen worden door een derde partij na het aflopen van de overeenkomst. Opdrachtnemer dient derhalve alle kennis en know-how omtrent de te leveren perscontainers ter beschikking te stellen op een dusdanige wijze dat een derde partij ook het volledig onderhoud kan uitvoeren Eisen aan de perscontainers 1. Buitenbak: De buitenbak dient gemaakt te zijn van gewapend beton en is een gesloten constructie uit één stuk. Afmetingen maximaal 1820x1820x2500 mm (lxbxh). De put dient plaats te bieden aan een ondergrondse perscontainer met een retentievolume van minimaal 3,5 m³. Hoeken zijn afgeschuind voor betere lossing en voorkomen van scheuren, de put heeft een maximaal gewicht van 5200 kg. Bak voldoet aan de door KOMO en KIWA gestelde eisen. De bak dient te handelen te zijn door middel van hijslussen bevestigd in Philip-ankers aan de buitenzijde van de bak. De buitenbak dient te voldoen aan verkeersklasse 45. De buitenbak dient ontworpen te zijn zodat deze droog gepompt kan worden. Instroming van regenwater dient niet mogelijk te zijn. De buitenbak dient zo gemaakt te zijn dat deze niet gaat opdrijven bij een waterniveau tot 40 cm onder het maaiveld. 2. Binnenbak met voetgangersplatform: De binnenbak dient corrosiebestendige en duurzaam te zijn uitgevoerd. De binnenbak dient door een 3 -haken systeem bedient te kunnen worden, de haken mogen uitwendig gepositioneerd zijn. De bodemklep(pen) dienen actief bediend te worden door het 3- haaksysteem. De binnenbak heeft een voorziening zodat tijdens het hijsen geen afval en vocht uit de bak kan vallen/stromen De binnenbak dient een vierkante vorm te hebben en onder lossend te zijn. Het afval dient een vrije doorval te hebben en er mag geen beklemming van het afval in de binnenbak ontstaan. Het hijsmechanisme (3-haak systeem) dient centraal in het midden van de binnenbak te zijn gepositioneerd. Het voetgangersplatform is eenvoudig toegankelijk en vervaardigd uit verzinkt tranenplaat 4 tot 6 mm. Het voetgangersplatform dient slipvrij en eenvoudig te reinigen te zijn. 10

11 3. Veiligheidsvoorziening: De ondergrondse container dient voorzien te zijn van een veiligheidsvloer of veiligheidshek welke voorkomt dat er personen of dieren in de put kunnen vallen als de binnenbak is uitgenomen. De veiligheidsvoorziening dient in verzinkt staal te zijn uitgevoerd en minimaal 150 kg draagvermogen te hebben. De veiligheid dient door middel van contra gewichten automatisch op te komen zodra de container wordt weggenomen. De veiligheidsvloer dient eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoud. De kabels dienen zo gemonteerd te zijn dat aflopen hiervan niet mogelijk is. 4. Inwerpzuil en inwerpunit: De inwerpzuil dient voorzien te zijn van een kras- en slijtvaste hamerslagcoating welke voorzien is van een antigraffiti laag. De RAL kleur is nader te bepalen. Alle bewegende delen c.q. scharnieren dienen te functioneren onder alle weersomstandigheden. De inwerpzuil dient voorzien te zijn van minstens 1 inspectiedeur welke afsluitbaar is voor publiek. De opnamehaken mogen geen verbinding vormen met de inwerpzuil. Lasnaden mogen niet zichtbaar zijn en eventuele beschadigingen mogen niet gaan oxideren. De inwerpzuil dient zo gemaakt te zijn dat er geen scherpe hoeken of uitstekende delen aan zitten waardoor verwondingen kunnen ontstaan. De inwerpzuil dient uitgevoerd te zijn met een RVS 304 dubbelschalige inwerptrommel met een inhoud van 80 liter. De trommel dient onderhoudsvrij te zijn en eenvoudig te vergrendelen vanuit de binnenzijde. De trommel heeft een handvat welke eveneens is uitgevoerd in RVS en dient eenvoudig, zonder grote krachtinspanning te kunnen worden geopend. 5. Persunit: De onderdelen van de persunit dienen gegalvaniseerd te zijn of behandeld te zijn middels een coating. Het totaalgewicht van de container met persunit mag niet meer dan kg bedragen. De elektronische componenten van de installatie dienen tweeledig te zijn. Een component stuurt het persmechanisme aan, de andere component zorgt voor de aansturing van het toegangscontrolesysteem. De persunit dient aangestuurd te worden door Laagspanning gelijkstroom aandrijfvoorziening voorzien van de benodigde beveiligingen. De apparatuur is geschikt voor onderstaande omgevingsfactoren; temperatuurbereik -25 C tot + 40 C en de schokbestendigheid is ruim voldoende. De overbrenging van de stroom naar de persunit wordt elektrisch overgebracht door middel van een draadloos contact dat tegen mechanische invloeden beschermd is. De persaansturing en het persmechanisme zijn gemonteerd op een eenvoudig bereikbare plaats bestaan in een afzonderlijke unit. Het persmechanisme wordt aangedreven door gel accu s die worden bijgeladen door een omvormer gemonteerd in een externe voedingskast buiten de perscontainer. Opdrachtnemer zorgt voor de stroomvoorziening t.b.v. de omvormer. Het persmechanisme is van zodanige vorm en constructie, dat er geen vuilophoping kan plaatsvinden die belemmerend kan werken bij het legen van de container. 11

12 2.7.3 Eisen aan de toegangscontrole De toegangscontrole dient van een robuuste, slagvaste en waterdichte behuizing (IP67) te zijn. De componenten van de toegangscontrole dienen robuust, weers- en waterbestending te zijn De toegangspassen dienen contactloos gebruikt te kunnen worden. De toegangscontrole en componenten dienen vandalismebestendig te zijn. Per inworp dienen datum, tijdstip, containernummer, pasnummer, correcte en incorrecte storting te worden geregistreerd. Bij incorrecte storting dient de reden hiervoor geregistreerd te worden Storingen aan de container/toegangscontrole dienen te worden geregistreerd en automatisch doorgemeld via GPRS. Toegangscontrole dient voorzien te zijn van een GPRS modem voor realtime communicatie. Hierbij dienen storingen, stortingen, lediging direct doorgegeven te worden. Display dient goed leesbaar te zijn in volle zon en extreme temperaturen (-25 C en +85 C) De toegangscontrole dient beveiligd te zijn tegen dataverlies bij wegvallen dataverbinding Alleen geautoriseerde passen mogen gebruikt worden, container dient dus voorzien te kunnen worden van een Whitelist (minimaal passen). De toegangscontrole dient verwijderbaar geheugen te hebben zodat bij uitwisselen van de toegangscontrole deze niet opnieuw geconfigureerd hoeft te worden en geen stortingen verloren gaan. De toegangscontrole dient voorzien te zijn van een automatisch ledigingsdetectiesysteem zodat geen pas nodig is voor het resetten van de tellerstand. Bij stroomuitval dient de toegangscontrole minimaal 48uur probleemloos te functioneren. De toegangscontrole dient geschikt te zijn om te functioneren met een muntautomaat. De toegangscontrole dient beveiligd te zijn tegen oneigenlijk inloggen door niet geautoriseerd personeel. De bovenzijde van het display dient moet gelijk liggen met de bovenzijde van de zuil (verzonken). Het display moet de volgende statusindicaties aan kunnen geven: o In bedrijf; o Geopend; o Buiten werking Eisen aan de datacommunicatie toegangscontrole Automatische controle van de systeemtijd. Indien deze incorrect is dient deze automatisch aangepast te worden. Het systeem corrigeert automatisch zomer- en wintertijd. Bij stroomuitval dient direct een storingsmelding verstuurd te worden. De opdrachtnemer garandeert dat indien gewenst gebruik gemaakt kan worden van een simkaart van de opdrachtgever. Het systeem dient realtime whitelists op afstand bij te kunnen werken. Ook het blokkeren en deblokkeren van passen moet realtime op afstand mogelijk zijn Eisen aan de toegangspassen De toegang voor de gebruiker voor de perscontainers dient middels toegangspassen plaats te vinden. De passen moeten op meerdere ondergrondse containers geautoriseerd kunnen worden; De passen dienen van het type mifare te zijn (7 byte UID). De passen dienen tweezijdig bedrukt te zijn. Eén zijde full colour bedrukking met gemeentelogo. Eén zijde zwarte bedrukking met adresgegevens en volgnummer. De passen dienen ook geschikt te zijn voor mogelijke toekomstige toepassingen, zoals bijvoorbeeld toegangscontrole op de milieustraat. De kwaliteit van de passen dient zodanig te zijn dat deze bij normaal gebruik een levensduur van minimaal 5 jaar hebben. Defecte of vermiste passen dienen binnen deze periode kosteloos door de opdrachtnemer vervangen te worden. Dit komt slechts sporadisch voor. 12

13 2.8 Eisen aan het onderhoud Gedurende de gehele overeenkomst is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de minicontainers, afvalemmers, ondergrondse containers en ondergrondse perscontainers. De service en onderhoud van de ondergrondse (persende) containers en bijbehorende toegang controle systemen dient voor de opdrachtgever de zekerheid te geven van een optimale werking van de ondergrondse afvalsystemen. Het onderhoud aan de minicontainers, afvalemmers en ondergrondse perscontainers dient ook door een derde partij uitgevoerd te kunnen worden na afloop van de overeenkomst. Zie ook paragraaf Eisen aan het onderhoud aan de minicontainers en afvalemmers Bij melding via de diftarinfolijn van een beschadigde container is het ter beoordeling aan opdrachtnemer of zij de minicontainer of afvalemmer vervangt of repareert. Vervanging of reparatie dient binnen 1 werkdag na melding plaats te vinden. Voor reparaties aan de minicontainers dienen alleen originele onderdelen gebruikt te worden, zowel voor reparaties in het veld als elders. Dit betreft vooral de reparaties aan de wielen, as en deksel Eisen aan het onderhoud aan de ondergrondse (persende) containers Minimaal tweemaal per jaar dient aan alle ondergrondse containers preventief onderhoud gepleegd te worden op alle onderdelen vast en bewegend. De opdrachtnemer heeft de verplichting zich met de verantwoordelijke voor het ledigen (inzamelaar) van de ondergrondse containers in verbinding te stellen alvorens er werkzaamheden worden uitgevoerd. Het dient mogelijk te zijn een afroep voor een extra onderhoudsbeurt of reinigingsbeurt te laten uitvoeren. Hiervoor dient u aparte eenheidsprijzen op te geven. Tot het preventief onderhoud behoort ook het minimaal tweemaal per jaar reinigen van alle onderdelen, vast en bewegend van de ondergrondse container. Al het onderhoud, met bijhorende reparaties vandalisme ten aanzien van de ondergrondse perscontainers maken deel uit van deze overeenkomst. Bijzondere voorvallen als aanrijding, vandalisme, of verkeerd gebruik c.q. misbruik ten aanzien van de ondergrondse perscontainers vallen buiten deze overeenkomst. Indien opdrachtnemer ter plaatse constateert dat een storing of beschadiging door een der bovengenoemde voorvallen is veroorzaakt, dient direct de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld te worden. Welke eventueel de situatie ter plaatse komt bezichtigen. Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat d e storing of beschadiging door een der bovengenoemde voorvallen is veroorzaakt. Het preventief onderhoud en de reiniging dient minimaal 2 keer per jaar plaats te vinden in de perioden april-mei en september-oktober. De werkzaamheden voor het preventief onderhoud dienen minimaal te bevatten 1. Preventief onderhoud (pers)container: Controle op beschadigingen of vervormingen aan veiligheidsplatform en container. Controle en smeren bewegende onderdelen zoals kabels van de veiligheidsvoorziening, kettingen, bevestigingpunten. Ketting/gelijksoortige overbrengingen smeren Werking veiligheidsvoorziening. Juiste werking inwerpunit, smeren inwerpklep/of trommel. Visuele inspectie hijssysteem en bodemkleppen en eventueel corrigeren. 13

14 Rapportage over status container zijnde inspectierapport. Reiniging van het systeem voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Waar nodig vervangen van versleten/kapotte onderdelen. Inspectie betonput Het natrekken van boutverbindingen, Het complementeren of nieuw plaatsen van boutverbindingen en kleine bevestigingsmaterialen/onderdelen. 2. Preventief onderhoud toegangscontrole: Controle behuizing en venster, en eventueel vervangen Controle op functionele werking Controle op draadbreuk en plaatsing connectoren en eventueel vervangen Controle slotunit, schoonmaken en eventueel vervangen Spanningsmeting accu s, en eventueel vervangen Visuele controle op onvolkomenheden Controle muntautomaat (indien aanwezig) Administratief verwerken van de controleresultaten / evt. te verrichten werkzaamheden. 3. Reiniging tijdens preventief onderhoud: Inwendig en uitwendig reinigen van de container Het schoonmaken van de betonnen buitenbak en leegmaken Reinigen van de afwateringsgoot Reinigen inwerpzuil en voetgangersplatform. Reinigen persdeel. Reinigen stekkerverbindingen. Reinigen muntautomaat. 4. Reparaties: Storingen moeten worden aangemeld via een storingsformulier (via fax of mail) dan wel via de serviceportal. Binnen 4 uur dient terugkoppeling plaats te vinden over hoe en wanneer de storing verholpen zal worden. Storingen aan de ondergrondse containers, toegangcontrolesysteem en veiligheidsvoorziening moeten binnen 2 werkdagen worden hersteld. Indien een gebruiker bij een mankement geen toegang meer heeft tot de container, moet de storing binnen 1 werkdag worden opgelost. Na reparatie moet een rapport opgemaakt worden over de storing en de uitgevoerde werkzaamheden en aan opdrachtgever worden gestuurd Eisen aan de onderhoudsrapportage Na ieder preventieve onderhoudsronde wordt een overzicht samengesteld waarin wordt vermeld welke onderhoud aan welke ondergrondse container is uitgevoerd. Hierbij dient een opgave van de gebruikte onderdelen en materialen aanwezig te zijn. De onderhoudsrapportage dient binnen 4 weken na uitvoering aan de gemeente aangeleverd te worden. 14

15 2.9 Eisen aan het containermanagement Algemene eisen aan het containermanagement Het containermanagement heeft tot doel het beheren en verzorgen van alle activiteiten die garanderen dat het Diftarsysteem, zoals dat in de Gemeente Drimmelen wordt toegepast, optimaal functioneert. Om dit te verwezenlijken vind u in paragraaf een specificatie aan van de minimale eisen die aan het containermanagement worden gesteld. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient kosteloos vrije overdracht van alle gegevens die nodig zijn om het containermanagement voort te kunnen zetten plaats te vinden aan de opdrachtgever en/of een nieuwe opdrachtnemer Softwareapplicatie en beheer De te leveren beheerapplicatie dient minimaal te bestaan uit een 3 tal modules: 1. Beheer minicontainers; 2. Beheer ondergrondse afvalcontainers; 3. Webmodule. De beheerapplicatie dient bovendien minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen: De software moet een kant en klare output leveren van de lediginggegevens en stamgegevens ten behoeve van de facturatie via Brabant Water. Digitale bestanden zijn opvraagbaar. Hierbij moet het systeem automatisch bepalen welke gegevens nog in de output opgenomen dienen te worden De software moet beschikken over gebruikersprofielen, waarbij ieder profiel zijn eigen toegekende rechten heeft. De broncode van de software dient Open Source te zijn. 1. Beheerapplicatie minicontainers: De beheersapplicatie t.b.v. minicontainers dient minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen: De software dient dagelijks automatisch de lediginggegevens van het inzamelvoertuig op te halen en moet deze vervolgens direct verwerken zodat ze beschikbaar zijn voor de opdrachtgever. De software moet t.a.v. het containerbeheer minimaal aan de volgende eisen voldoen: o Mogelijkheid tot het activeren van de chip in de containers, ook zonder koppeling met object en/of subject. Van uitgegeven actieve containers welke (nog) niet zijn toegekend aan een object en/of subject dienen te allen tijde de ledigingen geregistreerd te worden. Zodra de container alsnog aan een object en/of subject is gekoppeld dienen de historische lediginggegevens met terugwerkende kracht aan het object en/of subject gekoppeld te kunnen worden; o het activeren, blokkeren, deblokkeren van chips in containers en de verwerking van mutaties van de whitelist/ blacklist dienen realtime plaats te kunnen vinden. Een uitgegeven container dient bijvoorbeeld direct in gebruik genomen te kunnen worden; o Administratief kunnen blokkeren van transacties i.v.m. medische indicatie. Minimaal de volgende overzichten dienen gegenereerd te kunnen worden en dienen tevens naar Excel exporteerbaar te zijn: o Lediginggegevens; overzicht van alle ledigingen over een zelf te bepalen periode. Hierin dienen minimaal de volgende gegevens weergegeven te zijn: stortingsdatum, stortingstijd, stortlocatie, chipnummer, containertype, object, objecttype, subject o Overzicht minicontainers. Overzicht van alle minicontainers die op een zelf te bepalen tijdstip actief zijn. Hierin dienen minimaal de volgende gegevens weergegeven te zijn: chipnummer, ingebruikname datum, object, containertype. o Export containerbestand waarin alle containers uit de database zijn opgenomen. Hierin dienen minimaal de volgende gegevens te worden weergegeven: chipnummer, 15

16 containertype, containerstatus, aantal ledigingen, ingebruikname datum, inname datum, blokkeringdatum, blokkeringreden, object o Overzicht mutaties per periode. Hierin dienen minimaal de volgende gegevens weergegeven te zijn: object, mutatietype, mutatiedatum, containertype, melding (zoals ingegeven bij het aanmaken van de mutatie), retourmelding o Overzicht van actieve containers zonder ledigingen per periode. Hierin dienen minimaal de volgende gegevens weergegeven te zijn: chipnummer, containertype, object, objecttype, subject. o Lediginganalyse. Deze bevat het aantal ledigingen per fractie en volume over een in te stellen periode. De software dient de mogelijkheid te hebben om klachten met betrekking tot inzameling te registreren en doormelden aan de inzamelaar (hierbij moet het mogelijk zijn om meldingen per dan wel sms door te melden aan de inzamelaar). De inzamelaar moet vervolgens de mogelijkheid hebben om terugkoppeling te geven op deze melding. Zodra terugkoppeling heeft plaatsgevonden dient degene die de melding heeft ingevoerd hierop automatisch attent gemaakt te worden. De opdrachtgever dient continu inzicht te hebben in de klachtenadministratie. De opdrachtgever dient klachten die rechtstreeks bij hen binnenkomt (en dus niet bij de telefonische helpdesk van de opdrachtnemer) in te kunnen voeren zodat deze door de opdrachtnemer verder kunnen worden afgehandeld. De applicatie dient binnen 1 werkdag automatisch een melding te maken van een niet goed functionerend voertuig. Deze melding dient binnen te komen bij meerdere instelbare adressen. Bijhouden borgstelling extra containers. Voor extra containers dient borg betaald te worden. Deze borg wordt teruggestort zodra de extra container weer wordt ingeleverd. 2. Beheerapplicatie t.b.v. ondergrondse afvalcontainers: De beheersapplicatie t.b.v. ondergrondse containers dient minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen: De software dient dagelijks op instelbare momenten automatisch de lediginggegevens van de ondergrondse containers op te halen en moet deze vervolgens direct verwerken zodat ze beschikbaar zijn voor de opdrachtgever. De software dient de status (vulgraden, storingen) van de ondergrondse containers nagenoeg real-time (maximale vertraging 10 minuten) weer te geven. Storingsmeldingen; Deze meldingen dienen zowel per sms- als bericht verstuurd te worden naar nader op te geven ontvangers en moeten minimaal de volgende informatie bevatten: o Locatie; o Datum/tijd optreden storing; o Type storing; o Urgentie. Volmeldingen: de maximale vulgraad dient per locatie door de opdrachtgever zelf ingesteld en te allen tijde gewijzigd kunnen worden. Bij bereiken van de maximale vulgraad dienen deze meldingen dienen zowel per sms- als bericht verstuurd te worden naar nader op te geven ontvangers. De software dient te communiceren met de huidige ondergrondse (pers)containers die in de gemeente staan. Hierbij moet het mogelijk zijn storingen, vulgraden en volmeldingen op te vragen. Verder moeten configuraties gestuurd kunnen worden. Het pasbeheer moet minimaal aan de volgende eisen voldoen: o mogelijkheid tot het activeren van passen, ook zonder koppeling met object en/of subject. Van uitgegeven actieve passen welke (nog) niet zijn toegekend aan een object en/of subject dienen te allen tijde de ledigingen geregistreerd te worden. Zodra de pas alsnog aan een object en/of subject is gekoppeld dienen de historische lediginggegevens met terugwerkende kracht aan het object en/of subject gekoppeld te worden 16

17 o Het activeren, blokkeren, deblokkeren van passen en de verwerking van mutaties van de whitelist/ blacklist dienen realtime plaats te kunnen vinden. Een uitgegeven pas dient bijvoorbeeld direct in gebruik genomen te kunnen worden. o Het moet mogelijk zijn om meerdere passen aan 1 object en/of subject te koppelen o De passen moeten toegekend kunnen worden aan verschillende gebruikersgroepen zoals hoogbouw, KWD, chauffeurspas (ledigingpas), service pas etc. Voor de passen geld dezelfde exportfunctionaliteit als voor de beheerapplicatie minicontainers genoemd onder punt c. 3. Webmodule/Bewonerspagina: De bewoners van de gemeente dienen de mogelijkheid te hebben om in te kunnen loggen op een webportal. Hierbij dienen ze de volgende functionaliteit ter beschikking te hebben: o Overzicht van actieve containers/passen op het eigen adres; o Inzicht in ledigingen/stortingen op de containers/passen van het eigen adres; o Afvalkalender; o Klachtenregistratie en historie; o Algemene mededelingen m.b.t. de afvalinzameling. De opdrachtgever dient ook in te kunnen loggen en heeft afhankelijk van de toegekende bevoegdheden aan de gebruiker de volgende functionaliteit: o Inzicht in inzameling en gereden route door inzamelaar per ingestelde periode (maand, week, dag); o Mogelijkheid tot direct blokkeren van container/passen; o Inzicht in openstaande/afgehandelde klachten; o Management rapportages over een te in te stellen periode; o Aantal klachten per type; o Aantal ledigingen per containertype; o Aantal stortingen per pastype; o Aantal stammutaties per mutatietype en per container-/pastype; o Export lediginggegevens op adresniveau t.b.v. handmatige facturatie; o Registratie bezwaarschriften; o Rekeningnummer ten behoeve van invordering en teruggave borg van minicontainers/emmers, welke worden uitgegeven op basis van medische indicatie; o Het uitgeven en innemen van minicontainers/emmers op basis van medische indicatie; o Koppeling in stand te houden voor gegevensverkeer met BrabantWater Eisen aan de Diftarinfolijn Er dient een telefonisch contactpunt (de Diftarinfolijn) te zijn waar inwoners van de gemeente Drimmelen met vragen terecht kunnen die betrekking hebben op de huis aan huis inzameling van GFT- en restafval en kunststofverpakkingen. Voor de Diftarinfolijn dient het voor de gebruiker gratis nummer te worden gebruikt en dient tijdens binnen kantooruren (08:30-17:00) op werkdagen beschikbaar te zijn voor de inwoners van de gemeente Drimmelen. De telefoonlijn dient vanaf contractdatum beschikbaar te zijn. Opmerkingen zowel schriftelijk als telefonisch met betrekking tot de onderdelen uit dit PvE dienen geregistreerd en afgehandeld te worden door de opdrachtnemer en deze is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de ontvangen meldingen. Elke opmerking/klacht dient geregistreerd te worden in een klachtenmanagement syste em. De opdrachtgever dient inzage te hebben in dit systeem en de opdrachtnemer dient informatie uit het bestand te allen tijde beschikbaar te stellen. Een voorbeeld van een veelvoorkomende klacht is dat een minicontainer of afvalemmer op de dag van inzameling niet geledigd is. De Diftarinfolijn neemt contact op met de inzamelaar om alsnog de lediging te bewerkstelligen. De juiste afwerking van klachten dient opdrachtnemer af te handelen in overleg met inzamelaar en/of opdrachtgever. 17

18 Naast de Diftarinfolijn dient de opdrachtnemer een website te hebben ingericht voor de inwoners waar ze terechtkunnen voor klachten en opmerkingen. De website moet direct na contractdatum operationeel zijn. Alle genoemde aantallen in dit PvE dienen ter indicatie. De inschrijver kan aan deze aantallen geen rechten ontlenen ten aanzien van in de inschrijving aangeboden prijzen en voorwaarden. 18

19 3. Contractuele voorwaarden 3.1 Prijsopgave Voor de prijsopgave dient gebruik gemaakt te worden van het bijgevoegde inschrijfbiljet in bijlage 6. De opgegeven prijzen dienen exclusief BTW en all-in te zijn en alle logischerwijs tot de opdracht (zie dit Programma van Eisen) behorende onderdelen te bevatten, zoals onder andere: voorraadkosten, administratiekosten, voorrijkosten of reis- of vervoerskosten, kosten voor communicatie (met opdrachtgever, inzamelaar en burgers), rapportage en klachtenafhandeling, onderhoudskosten, kosten voor eventuele retourname tijdens gehele looptijd en voor de dienstverlening benodigdheden zoals bijvoorbeeld, maar niet limitatief, materiaal of personeel. Er dient een prijs gegeven te worden te worden voor: A. Vaste prijs per containeraansluiting waarin de volgende onderdelen opgenomen zijn: o Service minicontainers en emmers restafval en GFT afval; o Diftarinfolijn; o Containermanagement(systeem). B. Vaste eenheidsprijs ondergrondse perscontainers inclusief plaatsen en aansluiten, exclusief put; C. Vaste prijs voor het onderhoud waarin de volgende onderdelen opgenomen zijn: o Onderhoudskosten nieuwe ondergrondse perscontainers; o Onderhoudskosten huidige perscontainers; o Onderhoudskosten huidige ondergrondse containers. Prijs A: Inschrijvers dienen een vaste prijs per containeraansluiting op te geven voor de service omtrent de minicontainers en afvalemmers, diftarinforlijn en het containermanagement(systeem). Hierin valt het vervangen, wisselen of repareren van (beschadigde, vermiste of gestolen) minicontainers en/of afvalemmers. Het opzetten en uitvoeren van de diftarinfolijn en het opzetten en uitvoeren van het containermanagement e n bijhorende systeem. Hierbuiten kunnen geen kosten in rekening gebracht worden. De vergoeding van de dienstverlening geschiedt op basis van vooraf overeengekomen tarieven per vastgestelde datum (op basis van het totaal aantal containeraansluitingen op dat moment maal de prijs per aansluiting). Indien het aantal aansluitingen toe- of afneemt zal de vergoeding voor de dienstverlening evenredig toe- of afnemen aan de hand van de prijs per aansluiting via een jaarlijkse verrekening. De bewaarmiddelen (minicontainers, afvalemmers en ondergrondse perscontainers) vervallen na het einde van de vaste looptijd aan opdrachtgever zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht kunnen worden. Prijs B: Inschrijvers dienen de vaste eenheidsprijs per ondergrondse perscontainer op te geven inclusief plaatsing, aansluiting e.d. zodat deze volledig operationeel is op de datum zoals genoemd in dit PvE. Het genoemde aantal van 17 eenheden is indicatief. Indien er gedurende de looptijd van de overeenkomst behoefte is aan extra ondergrondse perscontainers, kan de opdrachtgever besluiten om deze af te nemen binnen deze overeenkomst tegen de geoffreerde eenheidsprijs eventueel inclusief indexering. Prijs C: Inschrijvers dienen een vaste prijs per jaar op te geven voor het onderhoud aan alle ondergrondse (pers)containers zowel nieuw als de huidige. Hierin valt minimaal het preventief onderhoud, reiniging, correctief onderhoud en reparaties en storings- en onderhoudsdienst. Hierbuiten kunnen geen kosten in rekening gebracht worden. 3.2 Prijswijzigingen Het prijscomponent B zoals genoemd in paragraaf 3.1 is vast gedurende de gehele vaste looptijd van de overeenkomst en kan niet gewijzigd worden. De prijscomponenten A en C zoals genoemd in paragraaf 3.1 zijn gedurende het eerste jaar van de overeenkomst vast en kunnen daarna jaarlijkse geïndexeerd worden conform onderstaande wijze: De opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen per 1 november. De aanpassing van de tarieven kan plaats vinden tot het maximum conform het CBS-prijsindexcijfer voor Alle huishoudens (Reeks CPI Totale bestedingen 00000, 2006=100). 19

20 De basis hiervoor vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand oktober. Tariefaanpassing per 1 november 2013 wordt dus berekend over oktober 2012 t/m oktober 2013, et cetera. De prijsaanpassing kan alleen plaatsvinden per 1 november en opvolgende jaren en dient uiterlijk op 1 oktober daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Inhaalslagen hierop zijn niet mogelijk. Opdrachtgever heeft het recht om bij een negatief indexcijfer de prijs negatief te indexeren. Eventuele toekomstige heffingen en/of stijgingen van heffingen die van overheidswege worden opgelegd terzake van afvalstoffen komen, voor zover deze door de opdrachtnemer zullen moeten worden voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 3.3 Vorm en duur van de overeenkomst Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Drimmelen en de opdrachtnemer. De te sluiten overeenkomst zal een vaste looptijd kennen van vijf (5) jaar. Begindatum van de overeenkomst is 1 november 2012 en einddatum 31 oktober De rechtsverhouding rangorde tussen de documenten zal zijn: Overeenkomst; Nota( s) van inlichtingen; Programma van Eisen; Inkoopvoorwaarden gemeente Drimmelen; Aanbieding inschrijver. De opdrachtnemer garandeert dat de gevraagde levering van en dienstverlening behorende bij deze opdracht op de eerste dag van het contract daadwerkelijk volledig operationeel is. Met het doen van een aanbieding gaat inschrijver akkoord met de in dit PvE genoemde eisen en wensen omtrent de gevraagde dienstverlening. 3.4 Opties tot verlenging en opzegtermijn Na het verstrijken van de vaste looptijd is eenzijdige verlenging door opdrachtgever mogelijk van drie (3) keer voor de periode van een (1) jaar. Ingeval opdrachtgever gebruik wenst te maken van de verlengingsmogelijkheid, doet zij hiervan - uiterlijk zes (6) maanden voor de ingang van de verlengingstermijn schriftelijk mededeling aan de opdrachtnemer. Verlenging van de overeenkomst geschiedt te allen tijde in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities. Met dien verstande, dat na een eventueel gebruik van verlenging van de overeenkomst door middel van het lichten van de optiejaren, de prijzen geïndexeerd kunnen worden conform paragraaf 3.2. De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na afloop van het derde verlengingsjaar zonder dat daar schriftelijke opzegging voor nodig is. Dit zal zijn per 31 oktober De overeenkomst eindigt op de bovengenoemde datum. Alle geleverde bewaarmiddelen (ondergrondse perscontainers, minicontainers, afvalemmers en bijhorende accessoires) vervallen in eigendom van de opdrachtgever. 3.5 Inkoopvoorwaarden Op dit Programma van Eisen zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van diensten van de gemeente Drimmelen van toepassing. De zijn te vinden in bijlage 8. Andere voorwaarden of verkoopvoorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment dat deze ter beschikking gesteld zijn. 3.6 Facturatie en betaling Facturatie en betaling vindt uitsluitend plaats op basis van de geleverde producten en dienstverlening. De facturatie zal in 12 (twaalf) maandtermijnen plaatsvinden. Het indienen van een factuur, welke een verzamelfactuur is, dient achteraf uiterlijk 14 dagen na afloop van de desbetreffende termijn te gebeuren. 20

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Overeenkomst tussen.. en... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Kenmerk: SIW004744 RAAMOVEREENKOMST LEVERING KANTOORARTIKELEN Ondergetekenden: a. de, gevestigd.,.) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.1 Inschrijver beschikt over een online administratief systeem, waarmee Opdrachtnemer zelfstandig de volgende activiteiten kan verrichten:

1.1 Inschrijver beschikt over een online administratief systeem, waarmee Opdrachtnemer zelfstandig de volgende activiteiten kan verrichten: 1 Tankpassen / dienstverlening 1.1 Inschrijver beschikt over een online administratief systeem, waarmee Opdrachtnemer zelfstandig de volgende activiteiten kan verrichten: 1. Het aanvragen, blokkeren, wijzigen

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

TOEGANGSCONTROLESYSTEEM EIGEN ONTWIKKELING Het Klikotronics toegangscontrolesysteem is door Kliko in eigen huis ontwikkeld en wordt al sinds 2006 toegepast in ondergrondse afvalcontainers. De eerste systemen waren direct in DIFTAR

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Inwerpzuil type Antwerpen

Inwerpzuil type Antwerpen Inwerpzuil type Antwerpen EUROBINS EUROBINS Inwerpzuil type Antwerpen UNIEK IN ZIJN SOORT ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert, plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse

Nadere informatie

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert, plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse afvalsystemen. Hierbij ligt de nadruk

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen

Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen Nota van Inlichtingen Datum : donderdag 9 juli 2015 Kenmerk : Beuningen OPK- 2015 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER

URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER URBIN ONDERGRONDSE PERSCONTAINER URBIN Urbin ondergrondse inzamelsystemen worden in Nederland ontworpen en duurzaam geproduceerd volgens de laatste stand van kennis en regelgeving met oog voor mens en

Nadere informatie

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN. voor ondergrondse afvalcontainers

INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN. voor ondergrondse afvalcontainers INWERPZUIL TYPE ANTWERPEN voor ondergrondse afvalcontainers ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM Sinds tientallen jaren ontwerpt, produceert, plaatst en onderhoudt Kliko WTS ondergrondse afvalsystemen. Hierbij ligt

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO van de SP over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens via de afvalpasjes Steller K.L. Kuiper De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Nee, de gemeente doet het onderhoud aan de afvalbak in eigen beheer.

Nee, de gemeente doet het onderhoud aan de afvalbak in eigen beheer. Nota van Inlichtingen 54 slimme afvalbakken Aanbesteding 54 slimme afvalbakken Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: zaaknummer 1379804 Omschrijving: 54 slimme afvalbakken voor het openbaar

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 MODEL LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 t.b.v. Voor de leden van CST- GROEP VZW Kortrijksesteenweg 198 8530 HARELBEKE LC (Contractnummer) LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT

Nadere informatie

INZAMELSYSTEEM KLIKO BASE

INZAMELSYSTEEM KLIKO BASE ONDERGRONDS INZAMELSYSTEEM KLIKO BASE Het ondergronds inzamelsysteem Kliko Base is door WTS speciaal ontwikkeld voor de inzameling van restafval, glas, papier, textiel en kunststof. De reststoffen worden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal)

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) en de bijbehorende dienstverlening Publicatienummer: 2015/S 198-358953 Procedure: Openbare aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

beheer en managementsysteem voor minicontainers

beheer en managementsysteem voor minicontainers beheer en managementsysteem voor minicontainers WAAROM IDENTIFICATIE? Al ruim 25 jaar wordt afval ingezameld met minicontainers. De minicontainer heeft daarmee een vaste plek in het straatbeeld verworven.

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting QliQ Primair Onderwijs

Overeenkomst Stichting QliQ Primair Onderwijs Overeenkomst Stichting QliQ Primair Onderwijs De ondergetekenden: QliQ Primair Onderwijs, Stichting voor basisonderwijs, handelend onder de naam QliQ, gevestigd te Helmond, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc.nr.

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc.nr. Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc. JMA20150429 Opmerking van de aanbestedende dienst: Bij inschrijving

Nadere informatie

: Naam schoonmaakleverancier te plaats

: Naam schoonmaakleverancier te plaats Schoonmaakovereenkomst I Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn Opdrachtnemer I : Naam schoonmaakleverancier te plaats Perceel : XX Schoonmaakovereenkomst I schoonmaak onderhoud en glasbewassing ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010 Raadsbesluit nr. 10 f Betreft: Verordening afvalstoffenheffing 2010. De raad van de gemeente Tynaarlo; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009; gelet op

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Europese aanbesteding Levering Straatmeubilair & Afvalbakken

Europese aanbesteding Levering Straatmeubilair & Afvalbakken Gemeente Den Haag Europese aanbesteding Levering Straatmeubilair & Versie Def Datum 25.08.2016 Referentie 150240 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling Inkoop Postbus 12651 2500 DP Den

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie

ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT. Artikel 1. Definities.

ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT. Artikel 1. Definities. ALPHA SCHILDERWERKEN GOUDA ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSABONNEMENT Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - het Onderhoudsbedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden op basis van onderhouds- & dienstverleningscontracten

Specifieke voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden op basis van onderhouds- & dienstverleningscontracten Specifieke voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden op basis van onderhouds- & dienstverleningscontracten Inhoud 1. Algemeen 2. Definities 3. Planning 4. Werkzaamheden op regiebasis vooraf melden

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

AVANTGARDE SILENT CLASSIC COCONS DBE1400L-EV MINICONTAINERBOXEN MILIEUSYSTEMEN. www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be

AVANTGARDE SILENT CLASSIC COCONS DBE1400L-EV MINICONTAINERBOXEN MILIEUSYSTEMEN. www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be AVANTGARDE SILENT CLASSIC COCONS MINICONTAINERBOXEN MILIEUSYSTEMEN www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be AVANTGARDE 24.0 UNO EN DUO AVANTGARDE 11.0 SOLO Algemeen Den Boer Econorm is onderdeel van

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 november 2013; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd?

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd? Rotterdam, 18 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 164581 24 november 2016 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Sittard-Geleen 2017 De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Nadere informatie

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Nota van Inlichtingen Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Arte Suite

Algemene Voorwaarden Arte Suite Algemene Voorwaarden Arte Suite Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Inclusief onderhoud Inclusief voorrijkosten Inclusief arbeidskosten Inclusief materialen Het Perfect-geregeld-abonnement voorziet in het jaarlijks

Nadere informatie

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9 Nota van Inlichtingen Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: 2016-030, review

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-42 Datum: 29 november 2011 Naam vragensteller: fractie Progressief Akkoord Vraag gericht aan: wethouder H.T.J. van Beers Onderwerp: Modernisering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen

Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen Productvoorwaarden voor verhuur van laadpalen Fudura B.V. 2017 Artikel 1 Definities Huurder de partij met wie Fudura B.V. een Huurovereenkomst sluit. Verhuurder Fudura B.V., onderdeel van Enexis Groep

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken

Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken Algemene Voorwaarden Kuitenbrouwer Woorden Die Werken 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie: 35504 Nota van Inlichtingen Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbesteding Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen Aanbestedende Dienst: Gemeente Ede Referentie:

Nadere informatie

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander voor maximale veiligheid op de bouwplaats In deze brochure

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen naar

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen naar Gemeente Landgraaf iste nota van inlichtingen 1 oktober 2014 Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen naar aanleiding van de Europese openbare aanbesteding:

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning

Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Werkt samen aan een duurzaam netwerk. Beheert het netwerk voor gas en stroom Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Ondergrondse overdrachtspunten voor

Nadere informatie

Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC. Referentie:

Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC. Referentie: Nota van Inlichtingen Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Omschrijving: Aanbesteding

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie Afvalcontainers in de Circulaire Economie SSI Schafer B.V. ing. H.P. Gijzen Circulaire Economie MVO Nederland: "Onder circulariteit verstaan wij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd?

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd? Nieuw afvalinzamelsysteem per 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 verandert het afvalinzamelsysteem in Beek, Schinnen. Sittard- Geleen en Stein. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen voor die tijd twee nieuwe

Nadere informatie