Schouwen Duiveland. Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schouwen Duiveland. Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan"

Transcriptie

1 Deltastraat 1, 1a, 1b, 1c en 1d te Nieuwerkerk

2

3 Schouwen Duiveland Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO projectnummer: opdrachtleider: opdrachtgever: ir. C.A. Louws Bouwbedrijf Boogert B.V. aangesloten bij: Nieuwstraat 27 postbus AK Middelburg T:

4 Rho Adviseurs bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

5 3 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Projectbeschrijving en conclusie Aanleiding Leeswijzer Projectbeschrijving Conclusies ruimtelijke onderbouwing 10 Hoofdstuk 2 Ruimtelijke onderbouwing Inleiding Toetsing aan beleid Milieu en omgevingsaspecten Financiële aspecten 30 Bijlagen 31 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 33 Bijlage 2 Bodemonderzoek 35 Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

6 4 Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

7 ruimtelijke onderbouwing

8

9 7 Hoofdstuk 1 Projectbeschrijving en conclusie 1.1 Aanleiding De gemeente Schouwen Duiveland wil planologisch medewerking verlenen aan het bij haar ingediende initiatief voor het met woningbouw herinvullen van de vrijgekomen winkellocatie in de zuidoosthoek van de kruising U.N.A.straat Poststraat Stationsstraat. De initiatiefnemer (eigenaar) is voornemens ter plaatse 5 woningen te realiseren. De ligging van de projectlocatie is globaal weergegeven in figuur 1.1. Voor de realisering van dit woningbouwproject is de ter plaatse geldende bestemmingsregeling, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan 'Bebouwde kom Nieuwerkerk', juridisch planologisch niet toereikend. In dat plan heeft het perceel een detailhandelsbestemming, waarbinnen één dienstwoning is toegestaan: Realisering van woningen c.q. het gebruik van de gronden voor louter woondoeleinden is hiermee in strijd. De gemeente wil aan het verzoek medewerking verlenen. Om de realisering van dit woningproject mogelijk te maken, is gekozen voor het instrument van een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor afwijken van het geldende bestemmingsplan. Op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van deze wet kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing (hierna RO) bevat. Een aanvraag voor een dergelijke vergunning dient daarom vergezeld te gaan van een goede RO. Voorliggende rapportage bevat deze RO. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

10 8 Figuur 1.1. Ligging projectgebied 1.2 Leeswijzer Een ruimtelijke onderbouwing moet bestaan uit: Wettelijke vereisten Waar in dit document? Een beschrijving van het initiatief/project Paragraaf 1.3 Een conclusie, waarin aan de hand van de belangenafweging en de Paragraaf 1.4 afstemming van het project op zijn omgeving wordt aangegeven dat het project voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening, met vermelding van de maatregelen (voorschriften of beperkingen). De conclusies van het onderzoek naar het beleid en de Paragraaf 2.2en 2.3. omgevingsaspecten. De economische uitvoerbaarheid, inclusief het kostenverhaal. Paragraaf 2.4 Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

11 9 1.3 Projectbeschrijving Huidige situatie projectgebied en omgeving Het projectgebied is een terrein in de zuidoosthoek van de kruising U.N.A.straat Poststraat Stationsstraat. Het aanvankelijk hier aanwezige winkelpand is enige jaren geleden gesloopt. Sindsdien ligt het terrein ligt braak en is het voor hergebruik met een nieuwe invulling beschikbaar is. Het ligt in het overgangsgebied tussen het centrum en een oostelijk daarvan gelegen woongebied van Nieuwerkerk. Het projectgebied grenst aan de noord en zuidzijde aan de openbare weg, aan de oostzijde aan een bestaande woning en aan de zuidzijde aan het perceel van de Gereformeerde Kerk. Tegenover, op de hoek van de Deltastraat en de Poststraat, ligt het dorpsplein met dorpshuis en parkeerterrein. Het wegdeel tussen het dorpsplein en de projectlocatie wordt aan weerszijden geflankeerd door platanen. Nieuwerkerk is een kerkringdorp. Het plangebied ligt niet aan deze kerkring, maar ten oosten hiervan in een gebied waar historische bebouwing overgaat in nieuwere bebouwing. De stratenstructuur is in het oude deel met smalle profielen en lichte bogen kenmerkend voor die bouwperiode, vooral aan de westzijde en de Poststraat/Stationsstraat. De oudere bebouwing wordt gekenmerkt door smalle en diepe percelen, aaneengebouwde gevelwanden en een verticale geleding en door de architectonische uitwerking. Bovendien zijn hier afwisselend straten met voor en achterzijden van bouwblokken. Aan de Stationsstraat en de Poststraat valt op dat de nokrichting overwegend haaks op de straat staat. De Stationsstraat bevat een grote diversiteit aan bebouwing qua massa, uitstraling en rooilijn. De nieuwere bebouwing (vooral ten oosten van het plangebied) kenmerkt zich door een wat rechtlijniger en open opzet met vrijstaande woningen langs bredere straten, lagere goothoogten en modernere bouwstijl. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een meer planmatig woongebied (Deltastraat e.o.). De U.N.A.straat bevat naar het oosten toe vooral vrijstaande woningen met een goot van 4 tot 6 meter en een kap. Het dorpsplein laat wat betreft feitelijke pleinbeleving te wensen over, vanwege onder andere het ontbreken van een duidelijke wand c.q. begrenzing aan de oostzijde in samenhang met de veelheid aan op dit plein uitkomende straten. Langs de zijde van het plangebied staat een rij grote platanen die voor de wandvorming aan het plein en de belevingswaarde ter plaatse positief bijdragen Gewenste situatie Het bouwplan omvat de realisering van vijf aaneen geschakelde woningen, waarvan twee eengezinswoningen en drie starterswoningen. Ten behoeve van een duidelijk en gewenste wandvorming naar het dorpsplein zijn (de voorgevels van) de woningen allen westwaarts georiënteerd en worden ze gerealiseerd in twee bouwlagen met kap (zadeldak). De totale bouwhoogte bedraagt circa 10 meter hoog. De kaprichting is overwegend evenwijdig aan de weg georiënteerd en op de koppen is ter verbijzondering tevens een dwarsgerichte kap voorzien. Aan de voorzijde is in het plan een tuin opgenomen met een diepte van circa 3 meter en meer en de achtertuin is circa 10 meter diep. In de achtertuinen zijn bergingen voorzien. De 4 platanen aan de voorzijde worden verplaatst naar de Schoolstraat in Nieuwerkerk (zie ook paragraaf 2.4). De noordkop van de hoofdbebouwing ligt in het verlengde van de rooilijn van de achterliggende woningen aan de U.N.A.straat. Een erker op deze noordkop verlevendigt het beeld richting het kruispunt en met name de U.N.A. straat. De woning aan de zuidzijde is voorzien van een garage. Aan deze zijde is tevens een ontsluiting naar het achterliggende parkeerterrein met 6 parkeerplaatsen. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

12 10 Figuur 1.2. Indicatief verkavelings en impressiebeeld (bron: WTS architecten) 1.4 Conclusies ruimtelijke onderbouwing Het gemeentebestuur acht de voorgenomen ontwikkeling beleidsmatig gewenst planologische uitvoerbaar en is van oordeel dat hierbij sprake is van goede waarborgen voor een aanvaardbaar woonen leefklimaat en een goede ruimtelijke ordening. Deze conclusie is gebaseerd op de uitgevoerde planologische toetsing van dit plan welke is opgenomen in hoofdstuk 2. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

13 11 Toetsing aan het beleid De voorgenomen ontwikkeling voldoen aan het relevante planologische beleidskader en wet en regelgeving en stemmen overeen met het rijks, provinciaal en het gemeentelijk beleid. De beoogde ontwikkeling is beleidsmatig gewenst en stedenbouwkundig verantwoord. De planontwikkeling sluit aan op en houdt rekening met de omgevingskwaliteiten, geeft concreet invulling aan bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik. Sprake is van nieuwbouw op een inbreidings en herstructureringslocatie: een voormalige thans braakliggende detailhandelslocatie wordt heringevuld met woningbouw binnen de bebouwde kom van Nieuwerkerk. Voorts geeft het project concreet invulling aan de lokale woningbehoefte c.q. stemt het overeen met het gemeentelijke/regionale woningbouwprogramma De financiële uitvoerbaarheid is gewaarborgd. Toetsing aan milieu en omgevingsaspecten De ontwikkeling is voorts getoetst aan sectoraal beleid en wetgeving op het gebied van de milieu en omgevingsaspecten. Los van de sectorale wetgeving is het criterium van een goede ruimtelijke ordening van belang. Deze toetsing is opgenomen in paragraaf 2.3 Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat wordt voldaan aan de relevante wet en regelgeving en dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Voor de uitvoering van de feitelijke werkzaamheden in het plangebied gelden voorts de volgende uitgangspunten. Voor zover in het plangebied grond zal worden afgegraven zal deze binnen het plangebied worden hergebruikt. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden wordt bij het KLIC gemeld waar en wanneer wordt gegraven. Rekening zal (moeten) worden gehouden met de algemene zorgplicht en het broedseizoen van vogels. Voor de sloop van de bestaande woning zal onderzoek vaste verblijfplaatsen van broedvogels en vleermuizen (moeten) worden uitgevoerd en indien nodig een ontheffing in het kader van de Floraen faunawet geregeld (moeten) zijn. Toetsing financiële uitvoerbaarheid Paragraaf 2.4 geeft inzicht in de financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. Aangetoond is dat de financiële uitvoerbaarheid van het project afdoende is gewaarborgd. Er is geen exploitatieplan nodig. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

14 12 Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

15 13 Hoofdstuk 2 Ruimtelijke onderbouwing 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen ontwikkeling beoordeeld op basis van het geldende beleidskader en de sectorale aspecten. 2.2 Toetsing aan beleid Gemeentelijke beleid 'Tij van de toekomst Visie Schouwen Duiveland ' (2013) Het Tij van de Toekomst schetst een strategische toekomstvisie voor Schouwen Duiveland in 2040, met betrekking tot werken, wonen en verblijven. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeentelijke strategie is de sterke punten te versterken en zwakke punten verbeteren. Gebieden met een verslechterende functie en lage ruimtelijke kwaliteit vragen om herstructurering. Een belangrijke en kostbare opgave die zowel op het gebied van werken, wonen en verblijven geldt. Voor de voorliggende ontwikkeling is de beleidsstrategie wonen van belang. De visie onderscheidt zes woonsferen. Voor Nieuwerkerk en daarmee voor voorliggende ontwikkeling is de woonsfeer 'dorpswonen' van toepassing: wonen in de rust en intimiteit van het dorp, de plek waar mensen elkaar kennen. De kwalitatieve woningvoorraad wordt afgestemd op de woningbehoefte. De woningvoorraad wordt afgestemd op de wensen van de (nieuwe) inwoners en vraag en aanbod van woningen moeten in balans zijn. Voor wonen zijn de volgende beleidskeuzen van belang. Een kwantitatieve woningbehoefte van 670 woningen tot Na 2020 vindt zo nodig bijstelling van deze raming plaats. Binnen het dorpswonen is er een woningbehoefte van 120 woningen, waarvan 60 in Bruinisse. De overige 60 woningen dienen verdeeld te worden over de overige kernen. Een relatie leggen tussen verdiencapaciteit van nieuwbouwplannen en de herstructureringsopgave in de bestaande voorraad (in de vorm van een verevenings of herstructureringsfonds). Herstructurering en functieverandering vinden alleen plaats om tot kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad te komen, leegstand te voorkomen en aanbod in overeenstemming te brengen met de marktvraag. Woningbouw is mogelijk in alle kernen, daarbij rekening houdend met de grootte van de kern en het voorzieningenniveau. Uitbreiding van het aantal woningen wordt niet uitgesloten. Prioriteit aan realisatie van levensloopgeschikte woningen (nultredenwoningen). Terughoudend omgaan met het bouwen van woningen in het buitengebied. Toestaan deeltijdwonen in de kernen om leegstand en verpaupering te voorkomen. Prioriteit aan realisatie van levensloopgeschikte woningen (nultredenwoningen). Terughoudend omgaan met het bouwen van woningen in het buitengebied. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

16 14 Toestaan deeltijdwonen in de kernen om leegstand en verpaupering te voorkomen. Notitie Starterswoningen (2006) In deze notitie wordt gesignaleerd dat de meeste starters in Schouwen Duiveland zoeken naar een grondgebonden woning met tuin. Specifiek voor Nieuwerkerk wordt er gesignaleerd dat er een groot tekort is in het aanbod van starterswoningen (zowel huur als koop). Hoofdzakelijk is behoefte aan grondgebonden starterswoningen met tuin. Wanneer starterswoningen worden ontwikkeld door commerciële ontwikkelaars dienen duidelijke en harde afspraken gemaakt te worden over doelgroep, woningtype en prijsniveau. Hiertoe zal een privaatrechtelijke overeenkomst worden gesloten in de verdere planologische procedure. De gemeente is met de initiatiefnemer overeengekomen dat ten minste de helft van de te bouwen woningen starterswoningen zijn. 'Woonvisie ' (2013) We wonen prettig, naar wens en behoefte De gemeente heeft de ambitie om minimaal te kunnen voorzien in de opvang van de natuurlijke groei in de kernen. Verder wordt ruimte gegeven aan de woningbehoefte van permanente en tijdelijke vestigers, door aantrekkelijke woonmilieus in zowel de bestaande voorraad als ook in de nieuwbouw. Het strategisch uitgangspunt is gericht op kwaliteit: de juiste woningen realiseren op de juiste plaats en veel aandacht hebben voor de fysieke omgevingskwaliteiten. Het gaat om minder en kwalitatief betere nieuwbouw en om veel aandacht voor de vitaliteit van de bestaande voorraad. De woonkwaliteit wordt integraal benaderd; de kwaliteit van de woning en van de woonomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan centraal! Deze Woonvisie moet er voor zorgen dat tot 2022 de juiste keuzes te maken om in 2040 het strategische doel te hebben bereikt: 'We wonen prettig naar wens en behoefte'. Deze doelstelling tot 2022 is uitgesplitst in de volgende ambities/beleidsaccenten: kwantitatieve ambities voor eigen behoefte; kwalitatieve ambities voor eigen behoefte; pakken van woonkansen voor vestigers. Daarbij zijn sommige beleidskeuzes uit de Tij van de Toekomst bijgesteld en zijn de woonmilieus gecomprimeerd tot drie categorieën. Kwantitatieve ambities voor eigen behoefte tot 2022 Uitgegaan wordt van een kwantitatieve woningbehoefte van 450 woningen voor eigen huishoudens. Geconstateerd is dat het aantal van 670 woningen uit de Tij van de Toekomst niet realistisch meer is. Prognoses geven voor de komende tien jaar nog een groei aan met ongeveer 450 huishoudens. Daarna slaat de huishoudensgroei om in huishoudensafname. Aanpakken van de te grote plancapaciteit: deze wordt de komende jaren in evenwicht gebracht met de kwantitatieve woningbehoefte. De netto plancapaciteit ligt op ongeveer woningen en is aanzienlijk meer dan de gemeentelijke woningbehoefte tot De instroom van vestigers is veel te beperkt om het overige deel van de plannen ingevuld te krijgen. Onderzoeken of er een relatie gelegd kan worden tussen de verdiencapaciteit van nieuwbouwplannen en herstructurering. Door de beperkte eigen woningbehoefte kan nieuwbouw niet langer worden gezien als financieringsinstrument voor onrendabele investeringen. Er zal niet altijd meer sprake zijn van een verdiencapaciteit van nieuwbouwplannen. Of er nog mogelijkheden zijn om een relatie te leggen tussen deze twee aspecten zal per plan nader onderzocht moeten worden. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

17 15 Per woonmilieu wordt daarbij uitgegaan van het volgende kader. Wonen aan de kust (Burgh Haamstede, Ellemeet, Noordwelle, Renesse en Scharendijke). De focus ligt hier (steeds meer) op herstructurering en transformatie van de bestaande voorraad. Vanwege vergrijzing en krimp in deze dorpen is in beginsel geen ruimte nodig voor uitbreiding van de woningvoorraad. Voor dit woonmilieu wordt dan ook geen kwantitatief kader gehanteerd voor de eigen behoefte. Dorps wonen (Bruinisse, Brouwershaven, Nieuwerkerk, Oosterland, Dreischor, Kerkwerve, Noordgouwe, Ouwerkerk, Serooskerke, Sirjansland, Zonnemaire). Voor deze kernen wordt uitgegaan van dorps bouwen om dorps te wonen. De kernen in dit woonmilieu zijn relatief jong in leeftijdsopbouw en kennen nog enige groei de komende jaren. Het is belangrijk om in deze lokale behoefte te voorzien. Kansen om vestigers aan te trekken zijn in dit woonmilieu beperkter. Voor Bruinisse, als centrumkern binnen dit woonmilieu, zijn ongeveer 60 woningen gepland en wordt een richting gegeven aan de verhouding voor huur koop en eengezinsappartementen. Prijscategorieën moeten per plan en naar behoefte van het dorp worden bepaald. Voor de overige kernen zijn geen specifieke kwantitatieve of kwalitatieve kaders meegegeven: in die kernen is het bouwen op maat / rekening houden met de huidige grootte (aantal huishoudens) en te verwachten ontwikkeling daarin. In totaliteit komt het aantal per saldo toe te voegen woningen in deze kernen samen niet boven de 60 uit. Ook binnen dit woonmilieu geldt dat het vizier zich langzaam gaat richten op herstructurering en transformatie van de bestaande woningvoorraad. Zierikzee. De focus ligt voor Zierikzee op gedifferentieerd bouwen. Zierikzee neemt als centrumstad het leeuwendeel van de gemeentelijke woningbehoefte voor zijn rekening: voor de komende 10 jaar wordt uitgegaan van een toevoeging van ongeveer 330 woningen aan de woningvoorraad. In de kwalitatieve toedeling wordt rekening gehouden met de trends en opgaven in de woonbehoefte. Kwalitatieve ambities voor eigen behoefte tot 2022 Kwaliteit verbeteren en herstructureren van de bestaande woningvoorraad. Nieuwbouw in beginsel in elke kern toestaan: de behoefte moet vanuit de kern worden aangetoond. Wordt er in de kleine kernen veel gebouwd, dan kan er in de grotere kernen minder gebouwd worden. Op voorhand wordt geen enkele kern van nieuwbouw uitgesloten, mits de plannen passen binnen het kwantitatief en kwalitatief woningbouwkader per woonmilieu en ze voldoen aan de kwalitatieve accenten. Inspelen op de kwalitatieve behoefte van de diverse doelgroepen en realiseren aanvullend nieuwbouw: zoals voldoende huurwoningen voor huishoudens met een laaginkomen, starters in beginsel bedienen in de bestaande woningvoorraad, maatregelen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en stimuleren spreiding van wonen met zorg. Daarnaast wil de gemeente aanvullend met nieuwbouw inspelen op de kwalitatieve behoefte die de bewoners hebben. Naast het bouwen van levensloopgeschikte woningen ook inspelen op de vraag naar middeldure huur ( 574, 681, ) en dure huur (> 681, ) en eengezinswoningen tussen de , en ,. Realiseren nieuwbouw binnen de contouren van de kernen. In beginsel geldt als uitgangspunt dat gebouwd wordt binnen de (in overleg met en nog door de provincie te herziene) contouren van de kernen (de bebouwde komgrenzen). In geval er niet aan te ontkomen is medewerking te verlenen aan nieuwbouw in het buitengebied, gaan deze woningen ten koste van de beoogde woningen in het betreffende woonmilieu (of het aantal bestemd voor eigen behoefte, of het aantal bestemd voor vestigers). Daarmee wordt vastgehouden aan het kwantitatieve uitgangspunt: maximaal 450 woningen tot en met Is behoefte aan meer nieuwbouw in totaliteit, dan moet die nieuwbouw ten goede komen aan instroom van vestigers of moet er sprake zijn van onttrekking van woningen door sloop of samenvoegen. Vooralsnog wordt de woningbouw die buiten de contour van een kern valt, maar binnen de oude gemeentegrenzen (1960), toe aan desbetreffende kern/woonmilieu. In het buitengebied wordt woningbouw slechts zeer beperkt toestaan. Voorts worden beleidsaccenten gelegd op levensloopgeschikt bouwen en wonen, en gelet op de vraag/behoefte op het vergroten van het aandeel middeldure koopwoningen (voor onder andere het kunnen binden van jonge huishoudens en gezinnen) en het aandeel middeldure en dure Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

18 16 huurwoningen opvangen vraag, stimuleren van de spreiding van wonen met zorg, geven van ruimte aan de gevolgen van scheiden wonen en zorg, zorgen voor voldoende en goede huurwoningen voor de doelgroep en in spelen op de behoefte van starters via de bestaande voorraad. Pakken van woonkansen voor vestigers tot 2022 Geven van ruimte aan de woningbehoefte van tijdelijke en permanente vestigers. Bouwen voor vestigers wordt gezien als een kans. Hieraan wordt voorbaat geen kwantitatieve ambitie aan verbonden. Ook na 2022 is de beleidsstrategie gericht op kwaliteit! De fysieke en volkshuisvestelijke kwaliteiten zijn leidend. Het gaat om minder en kwalitatief betere nieuwbouw en om veel aandacht voor de vitaliteit van de bestaande voorraad. Het gaat om lange termijn kwaliteit en niet om de kwaliteit die vandaag verkoopt in de nieuwbouw. Dus: kiezen tussen plannen en alleen de beste mogen door. Woonkwaliteit toevoegen in de nieuwbouw Vanwege de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt heeft de nieuwbouwmarkt het moeilijk. Het is daarom belangrijk dat wat we nieuw bouwen aansluit op de eigen behoefte (afzetbaar op korte en langere termijn) en tegelijkertijd toekomstwaarde (duurzaam toegevoegde waarde op langere termijn) heeft. Plancapaciteit in evenwicht brengen met de kwantitatieve woningbehoefte. De plancapaciteit moet sterk verminderd worden om risico's van leegstand en afzet te voorkomen. Herstructureren van de bestaande woningvoorraad. Na 2022 is er alleen nog sprake van vervangingsbehoefte. Daarom wordt voorgesorteerd op de periode na 2022, waarin alleen sprake is van herstructurering en transformatie van de bestaande voorraad. Kansen pakken als het gaat om het aantrekken van vestigers. Schouwen Duiveland heeft aantrekkelijke woonmilieus voor vestigers. Woonkwaliteiten kunnen beter worden benut. In de woonvisie wordt voorts ingegaan op de benodigde (her)programmering van de nieuwbouw. In totaliteit is de plancapaciteit momenteel bijna 3x zo groot als de totale gemeentelijke behoefte. Dit brengt risico's met zich mee, zoals exploitatietekorten, schaderisico's, stedenbouwkundig onafgemaakte plannen, zeer langdurige bouwlocaties, verkoop en verhuurbaarheid van delen van de bestaande voorraad komt onder druk te staan. Er moet een nieuw evenwicht komen tussen de omvang van de plancapaciteit, de eigen woningbehoefte, de kansen op instroom van elders en de mate waarin woningen worden onttrokken uit de bestaande woningvoorraad. Het woonmilieu 'wonen aan de kust' kent geen eigen additionele behoefte en kampt dus al snel met een capaciteitsoverschot. Het grootste overschot bevindt zich in de kern Burgh Haamstede (+140). Een deel Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

19 17 hiervan kan straks een rol vervullen in het aantrekken van vestigers. Het woonmilieu 'dorps wonen' kent een overcapaciteit van ca. 70 woningen, een aantal dat is te overzien. Gerelateerd aan de eigen behoefte, toch een overcapaciteit van bijna 60%. Echter de grootste overcapaciteit bevindt zich hier in de kern Bruinisse, met een overcapaciteit van 100%. De grootste mismatch speelt zich af in Zierikzee. Hier zijn plannen voor meer dan 900 extra woningen in behandeling genomen, terwijl de behoefte de komende 10 jaar rond de 330 woningen ligt. Het mag duidelijk zijn: het bouwen van een aantal extra woningen voor vestigers deze mismatch niet gaat oplossen. Voor (her)programmering van de nieuwbouw zijn de volgende acties aangegeven. De gemeente hanteert de woningbouwkaders per woonmilieu en per kern als richtsnoer voor de woningbouw in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Het College gaat de (mis)match in beeld brengen tussen kaders en plancapaciteit en doet een prioriteringsvoorstel en bijbehorende woningbouw(her)programmering. De Gemeente gaat na vaststelling van de herprogrammering samen met ontwikkelende partners aan de slag met implementeren van de herprogrammering, en waar nodig instrumentarium inzetten dat bijdraagt aan een beter evenwicht tussen de woningbouwkaders en plancapaciteit. Conclusie Geconcludeerd wordt dat de beoogde ontwikkeling overeenstemt met het gemeentelijk beleid en wordt/is dan ook als zodanig verwerkt in het gemeentelijk/regionaal woningbouwprogramma. Met name de volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag. Nieuwerkerk valt onder de categorie Dorpswonen. De kernen in dit woonmilieu zijn relatief jong in leeftijdsopbouw en kennen nog enige groei de komende jaren. In dit woonmilieu wordt uitgegaan van een kwantitatieve lokale woningbehoefte van 120 woningen: waarvan 60 in Bruinisse en 60 in de overige kernen binnen dit woonmilieu. Nieuwbouw is in beginsel in elke kern toegestaan, de behoefte moet vanuit de kern worden aangetoond. Het project past binnen de aangegeven kwalitatieve ambities voor de eigen behoefte tot Het draagt concreet bij aan de gewenste realisering van starterswoningen en middeldure koopwoningen (voor onder andere het kunnen binden van jonge huishoudens en gezinnen) in Nieuwerkerk en daarmee aan het oplossen van een maatschappelijk knelpunt in de gemeente. De projectlocatie betreft een inbreidings en herstructureringslocatie. Een voormalige thans braakliggende detailhandelslocatie wordt heringevuld met woningbouw in het overgangsgebied tussen centrum en woongebied. Het voldoet daarmee onder andere aan de wens nieuwe woningen eerst te bouwen binnen de bestaande bebouwingscontouren. De gemeente en de initiatiefnemer hebben overeenkomstig de "Notitie Starterswoningen" in een privaatrechtelijke overeenkomst duidelijke en harde afspraken gemaakt over doelgroep, woningtype en prijsniveau Rijks en provinciaal beleid 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' en 'Duurzaamheidsladder' Relevant voor voorliggend woningbouwproject is dat het Rijk met de 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' (SVIR, 2012) en de 'Duurzaamheidsladder' (artikel lid 2 Bro) het verstedelijkings en landschapsbeleid overlaat aan de provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei geënt op het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Wel wordt ingezet op het optimaal benutten van de stedelijke ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk aansluiten op bestaande bebouwing en infrastructuur. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

20 18 'Omgevingsplan Zeeland ' en 'Verordening Ruimte' In het omgevingsplan en de verordening Ruimte geeft de provincie haar beleidsvisie op de toekomst van Zeeland. Een sterke economie, een goed woon en werkklimaat en kwaliteit van water en landelijk gebied zijn sleutelbegrippen. De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid wordt primair bij de samenwerkende gemeenten gelegd. De provincie beperkt zich tot het bevorderen van de regionale samenwerking en het bewaken van een aantal eigen belangen. De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid wordt primair bij de samenwerkende gemeenten gelegd. De provincie beperkt zich tot het bevorderen van de regionale samenwerking en het bewaken van een aantal eigen belangen. Kort samengevat wordt ingezet op: Bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik (inbreiding, herstructurering, hergebruik); Stimuleren integrale woningkwaliteit / verbeteren woningvoorraad (kwaliteit en differentiatie); Afstemmen woningvoorraad op woonwensen huidige en toekomstige inwoners en veranderende samenstelling en omvang bevolking; bescherming/waarborging en ontwikkeling van waardevolle landschappen, natuur, cultuurhistorisch erfgoed en van aardkundige en archeologisch waarden in Zeeland. De ladder voor duurzame verstedelijking (de 'duurzaamheidsladder') is het nieuwe integrale beleidskader voor woningbouw, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen. Hiermee kan een integrale afweging worden gemaakt ten aanzien van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zodat vraag en aanbod én ligging van stedelijke functies goed op elkaar zijn afgestemd. Dit draagt bij aan economische dynamiek, zorgvuldig gebruik van ruimte en infrastructuur en behoud van de leefbaarheid van het stedelijk en landelijk gebied. De ladder voor duurzame verstedelijking is het centrale ruimtelijk instrument om dit beleid te realiseren. In artikel Bro (Besluit Ruimtelijke ordening) staan de drie stappen van de ladder beschreven: 1. De voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; 2. Bezien moet worden in hoeverre die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins; 3. Indien de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, moet worden beschreven in hoeverre van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden onderbouwd hoe met de genoemde voorwaarden rekening is gehouden. Conclusie De beoogde ontwikkeling past binnen het Rijks en provinciaal beleid. Sprake is van een inbreidings en herstructureringsproject. Een voormalige thans braakliggende detailshandelslocatie wordt heringevuld met woningbouw binnen de bestaande bebouwingscontouren c.q. in het overgangsgebied tussen het centrum en het woongebied van Nieuwerkerk. Voorts geeft het project concreet invulling aan de lokale woningbehoefte c.q. stemt het overeen met het gemeentelijke/regionale woningbouwprogramma (zie ook paragraaf 2.2.1). 2.3 Milieu en omgevingsaspecten Ruimtelijke inpassing Het bouwplan is stedenbouwkundig verantwoord. Rekening is gehouden met in de omgeving aanwezige ruimtelijke karakteristiek, hoogten en bouwvormen. Sprake is van een eenduidige heldere in de omgeving passende bebouwing(wand). De bebouwing draagt daarmee bij aan de gewenste duidelijke begrenzing van het plein en bevordert in samenhang met de aanwezige platanen de pleinbeleving. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

21 Cultuurhistorie en archeologie Cultuurhistorie Wet modernisering monumentenzorg Momenteel is de Wet modernisering monumentenzorg in voorbereiding. Deze wet heeft onder andere tot doel dat cultuurhistorische waarden in een vroeg tijdig stadium in een planproces worden betrokken. Hiertoe zal ook het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden aangevuld. De aanvulling houdt in dat in de plantoelichting een beschrijving moet worden opgenomen van de in het gebied voorkomende cultuurhistorische waarden. Toetsing en conclusie De Wet modernisering monumentenzorg levert geen belemmeringen voor de planontwikkeling. In het projectgebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Archeologie Beleidsplan archeologie (2008) De gemeente heeft het beleidsplan Archeologie vastgesteld in de raadsvergadering van 28 februari Dit archeologiebeleid is voorzien van een gedetailleerde beleidskaart, die een overzicht geeft van gekende en te onderzoeken waarden. Zo zijn de gekende waarden onderverdeeld in: terrein van zeer hoge archeologische waarde, terrein van hoge archeologische waarde en terrein van archeologische waarde. In de te onderzoeken waarden is onderscheid gemaakt in onderzoeksgebied A en B. De beleidskaart is gedetailleerder dan de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Toetsing en conclusie De projectlocatie ligt binnen het onderzoeksgebied B van de Beleidskaart Schouwen Duiveland. Voor onderzoeksgebied B geldt de bepaling dat bij bouwplannen van meer dan 5.000m 2 en waarbij de bodem tot een grotere diepte dan 50 cm wordt beroerd archeologisch onderzoek nodig is. De voorgenomen ontwikkeling is aanzienlijk kleiner dan 5.000m 2. Geconcludeerd kan worden dat archeologisch geen verder onderzoek en/of maatregelen noodzakelijk zijn Verkeer, vervoer en infrastructuur Verkeersontsluiting Gemotoriseerd verkeer Alle wegen binnen de kern van Nieuwerkerk betreffen erftoegangswegen. Op deze wegen geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. De N59 heeft een gebiedsontsluitende functie en verbindt de kern Nieuwerkerk met Zierikzee en Goeree Overflakkee. Op de N59 geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. De projectlocatie ligt net ten oosten van het centrumgebied van Nieuwerkerk. De ontsluiting vindt plaats op de Stationsstraat. Deze weg sluit aan de noordzijde aan op de U.N.A.straat / Poststraat, welke aan de noordzijde van de ontwikkeling grenst. Deze weg loopt in westelijke richting naar het centrum van de kern en in oostelijk richting wordt aangesloten op de Ooststraat. In zuidelijke richting sluit Stationsstraat aan op de Burgemeester van Veenstraat. Vanaf de Ooststraat en de Burgemeester van Veenstraat (via de Stolpweg) wordt verder ontsloten naar de N59. De ontwikkeling ligt op circa 500 meter reisafstand van de meest nabijgelegen aansluitingen op deze belangrijke gebiedsontsluitingsweg. De ontsluiting voor autoverkeer is goed. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

22 20 Langzaam verkeer Ook voor fietsers en voetgangers vindt de ontsluiting van de ontwikkeling plaats via de Stationsstraat en U.N.A.straat / Poststraat. De Stationsstraat voorziet in de ontsluiting naar het busstation van Nieuwerkerk. Tevens wordt via deze weg voor fietsers aangesloten op de parallelwegen langs de N59. De U.N.A.straat / Poststraat voorziet voor het langzaam verkeer in de ontsluiting naar de kern van Nieuwerkerk. Binnen de kern maakt het fietsverkeer van dezelfde verkeersruimte als het gemotoriseerd verkeer. Gezien de categorisering en de maximum snelheid van 30 km/uur sluit dit aan bij de richtlijnen uit Duurzaam Veilig. Voor voetgangers zijn trottoirs aanwezig. De ontsluiting voor langzaam verkeer is goed. Parkeren, verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisering van vijf nieuwe woningen. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met een aanvullende parkeervraag en verkeersgeneratie. De parkeervraag en verkeersgeneratie zijn berekend aan de hand van kencijfers uit CROW publicatie 317 ('Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). Daarbij is uitgegaan van een ligging binnen 'niet stedelijk' gebied in de 'rest bebouwde kom'. Op basis van deze uitgangspunten geldt een parkeernorm van minimaal 1,6 en maximaal 2,4 parkeerplaatsen per woning. Omdat de locatie ligt in het overgangsgebied met c.q. aan de rand van het centrum van Nieuwerkerk (voor het gebiedstype "schil centrum" gelden lagere parkeernormen) en omdat binnen de gemeente Schouwen Duiveland het autobezit gemiddeld lager is dan in andere gemeenten binnen hetzelfde gebiedstype kan uitgegaan worden van de minimale parkeernorm. Voor de voorliggende te realiseren 5 woningen bedraagt de parkeerbehoefte 8 parkeerplaatsen (5x1,6 ppl). Het project voorziet aan de achterzijde van de woningen in de realisering van een parkeerterrein met 6 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt op het perceel van de zuidelijke woning eveneens voorzien in een parkeerplaats (oprit en garage). Daarom zal 1 parkeerplaats gezocht moeten worden in de openbare ruimte. De Stationsstraat en de overige omliggende straten zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom: op deze/dergelijke wegen is parkeren op de rijbaan voor de woningen toegestaan. Op deze straten en op het tegenover de projectlocatie gelegen parkeerterrein is voldoende ruimte beschikbaar voor de opvang van deze voor het voorliggende woningbouwproject nog benodigde parkeerplaats. Ook kan op basis van de kencijfers uit CROW publicatie 317 de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen bepaald worden. Voor rijwoningen geldt een verkeersgeneratie van 7,0 tot 7,8 mvt/etmaal per woning. De totale verkeersgeneratie bedraagt zodoende maximaal circa 40 mvt/etmaal. Deze verkeersgeneratie is dermate laag dat dit geen significante invloed heeft op de verkeersafwikkeling. Conclusie Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aspecten verkeer en parkeren geen belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling Milieuzonering Toetsingskader In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de realisatie van woningen nabij bedrijven of visa versa: een goed woon en leefmilieu kan worden gegarandeerd ter plaatse van de woningen; rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de eventueel in de omgeving aanwezige bedrijven/inrichtingen. Om in deze ruimtelijke onderbouwing de belangenafweging tussen een goed woon en leefklimaat en de bedrijfsvoering goed mee te nemen wordt voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden die gehanteerd worden ten opzichte van het omgevingstype Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

23 21 'rustige woonwijk'. Naarmate de milieubelasting van de activiteiten groter is, wordt uitgegaan van een grotere richtafstand. In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag worden uitgegaan van een kleinere richtafstand. De richtafstanden vormen een eerste indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten worden gesitueerd. Bouwen binnen de richtafstanden is eveneens aanvaardbaar, indien uit onderzoek blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt. Onderzoek De woningen zijn voorzien in het centrum van Nieuwerkerk. In het centrum zijn diverse functies aanwezig zoals, centrumdoeleinden, horeca, maatschappelijk en detailhandel. Er is sprake van een gemengd gebied, van zwaardere bedrijvigheid is geen sprake. Omdat er sprake is van een gemengd gebied, mag met één afstandsstap worden afgeweken van de richtafstanden uit de VNG brochure voor woningen in een rustige woonwijk. De realisatie van woningen in een gebied met diverse functies in een centrumgebied is een gewenste ontwikkeling. In de omliggende omgeving is sprake van de aanwezigheid van een dorpshuis, kinderdagverblijf, winkel en een kerk. Ten opzichte van deze functies dient getoetst te worden aan de richtafstanden uit de VNG brochure. Tevens dient gemotiveerd te worden of er sprake is van een acceptabel woon en leefklimaat en of de woningen een belemmerende factor zijn voor de (toekomstige) bedrijfsvoering van de bedrijven). Dorpshuis / kinderdagverblijf (Poststraat 20) Voor een dorpshuis en een kinderdagverblijf geldt op grond van de VNG publicatie een richtafstand van 30 meter ten opzichte van een rustige woonwijk. De woningen worden op een afstand van circa 33 meter gerealiseerd. Aan de richtafstand van 30 meter die conform de VNG brochure geldt voor dergelijke functies ten opzichte van woningen in een gemengd gebied wordt derhalve voldaan. Een acceptabel woon en leefklimaat wordt daarmee gewaarborgd. Op gelijke en kortere afstand van het dorpshuis/kinderdagverblijf zijn reeds woningen aanwezig. De nieuwe woningen worden daardoor geen maatgevende woningen voor het dorpshuis/kinderdagverblijf. De woningen zorgen daarmee niet voor een belemmering van de bedrijfsvoering van het dorpshuis/kinderdagverblijf ten opzichte van de huidige situatie. Winkel (hoek Poststraat U.N.A. straat) Op de hoek van de U.N.A. straat met de Poststraat is detailhandel aanwezig. Voor detailhandel geldt een richtafstand van 0 meter ten opzichte van woningen in een gemengd gebied. Aan deze afstand wordt vanzelfsprekend voldaan. Daarmee is er sprake van een acceptabel woon en leefklimaat. De detailhandel is gerealiseerd tegen woningen van derden. De te realiseren woningen worden op een afstand van meer dan 10 meter gerealiseerd. De bestaande woningen zijn derhalve maatgevend voor de detailhandel. De detailhandel wordt daarmee niet in haar bedrijfsvoering aangetast ten gevolge van de ontwikkeling. Gezien de aard van de detailhandel en de aard van de omgeving is ook geen hinder te verwachten ten gevolge van deze detailhandel. Kerk (Stationsstraat 11) Aan de Stationsstraat 11 is een kerk gelegen. Een kerk beschikt conform de VNG brochure over een richtafstand van 10 meter ten opzichte van woningen in een gemengd gebied. De kerk is op circa 17 meter van de nieuw te realiseren woningen gesitueerd. Aan de richtafstand van 10 meter wordt dan ook ruimschoots voldaan. Ter plaatse van de te realiseren woningen is sprake van een acceptabel woonen leefklimaat. In de nabije omgeving van deze kerk zijn tevens woningen op kortere afstand gelegen dan de de nieuw te realseren woningen ten opzichte van de kerk.. Derhalve zijn de bestaande woningen maatgevend ten opzichte van de kerk. De ontwikkeling vormt geen belemmering voor de (toekomstige) bedrijfsvoering van de kerk. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

24 22 Conclusie Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de te realiseren woningen sprake is van een aanvaardbaar woon en leefklimaat en dat de ontwikkeling geen belemmering vormt voor de omliggende bedrijvigheid. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening Geluid Wegverkeerslawaai Onderzoek Het voorliggende woningbouwproject omvat de bouw van vijf nieuwe woningen op de vrijgekomen winkellocatie in de zuidoosthoek van de kruising U.N.A.straat Poststraat Stationsstraat. Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. De projectlocatie ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N59 (80 km/uur) en diens noordelijke en zuidelijke parallelvoorziening (beide 60 km/uur). Daarom dient akoestisch onderzoek op grond van de Wet geluidhinder uitgevoerd te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tevens de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de rondom het plan liggende niet gezoneerde wegen (wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur of lager) beoordeeld te worden. Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de rapportage 'Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai U.N.A.straat' (Rho adviseurs voor leefruimte, 2013). Deze rapportage is opgenomen in bijlage 1. Resultaat en conclusie Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de gezoneerde N59 en de parallelwegen van deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 db niet wordt overschreden. Aanvullende procedures in het kader van de Wgh zijn daarom niet noodzakelijk. Ten aanzien van de niet gezoneerde U.N.A.straat/Poststraat en de Stationsstraat bedraagt de maximale geluidsbelasting respectievelijk 51 db en 52 db. Hiermee wordt de richtwaarde van 48 db overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 db wordt niet overschreden. Uit het maatregelonderzoek blijkt dat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van verkeerskundige, vervoerskundige, stedenbouwkundige, landschappelijk of financiële aard. Omdat echter de maximaal aanvaardbare waarde niet wordt overschreden, kan gesteld worden dat sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat. Omdat 30 km/uur wegen niet gezoneerd zijn, zijn in het kader van de Wgh geen aanvullende procedures noodzakelijk. Wel geldt voor de nieuwe woningen de eis uit het Bouwbesluit dat binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) in alle gevallen dient te voldoen aan norm van 33 db. Industrielawaai/grote lawaaimakers De projectlocatie valt niet binnen de geluidzone van een gezoneerd bedrijventerrein en maakt evenmin deel uit van een dergelijk terrein. Activiteitenbesluit/inrichtingsgeluid Het voorliggende project omvat geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (Wm). Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

25 Bodemkwaliteit Normstelling en beleid Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Onderzoek In het kader van de herontwikkeling van deze locatie is in 2007 reeds verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de rapportage: mbg.312.R001 d.d. 4 december Hieruit blijkt dat in de grond geen verontreiniging is aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en zink. Opgemerkt wordt dat binnen de provincie Zeeland vaker verhoogde arseengehalten worden aangetoond. Deze zijn vaak het gevolg van natuurlijke processen in de bodem. De aangetoonde lichte verontreiniging in het grondwater is dusdanig dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Derhalve vormt het aspect bodem geen belemmering voor de ontwikkeling. Conclusie en aanbevelingen Nader onderzoek naar de bodemkwaliteit is niet noodzakelijk, het aspect bodem vormt geen belemmering voor de ontwikkeling Water Watertoets De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder bij een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen. Het waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits en waterkwaliteitsbeheer binnen haar beheersgebied. Bij het tot stand komen van deze ruimtelijke onderbouwing wordt/is overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. Tabel 2.1. Schema Zeeuwse Handreiking Watertoets Thema en water(beheer)doelstelling Waterveiligheid Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening houden met de daarvoor benodigde ruimte. Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater) Het plan biedt voldoende ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Waarborgen van voldoende hoog bouwpeil om inundatie vanuit oppervlaktewater in maatgevende situaties te voorkomen. Rekening houden met de gevolgen van Uitwerking Het plangebied ligt conform de kaarten van het Waterschap niet in de nabije omgeving van een primaire of secundaire waterkering. In de oorspronkelijke (winkel)situatie was het projectgebied overwegend verhard. Ten behoeve van herontwikkeling is de winkel inmiddels gesloopt. De ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 5 woningen en een achter de woonpercelen liggend parkeerterrein. De woningen worden allemaal voorzien van een tuin, welke niet volledig verhard zullen zijn. Omdat er ten Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

26 24 klimaatverandering en de kans op extreme weersituaties. Grondwaterkwantiteit en verdroging Tegengaan / verhelpen van grondwateroverlast en tekort. Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Beschermen van infiltratiegebieden en benutten van infiltratiemogelijkheden. Hemel en afvalwater (inclusief water op straat / overlast) Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, het transportsysteem en het beperken van overstorten. Volksgezondheid (water gerelateerd) opzichte van de oorspronkelijke situatie geen toename aan verharding plaatsvindt en veeleer sprake is van een afname van het verhard oppervlak zijn geen watercompenserende maatregelen noodzakelijk. Voor zover bekend is er in de huidige situatie geen sprake van grondwateroverlast of grondwatertekorten. De realisatie van 5 woningen heeft geen invloed op de grondwaterkwantiteit. De nieuwe woningen worden voorzien van een verbeterd gescheiden riolering. Deze wordt indien mogelijk aangesloten op de aanwezige gescheiden riolering in de straat. Indien blijkt dat dit nog niet mogelijk is zal dit aangesloten op de gemengde riolering. Indien de straat voorzien wordt van een gescheden riolering, zal de riolering van de woningen hierop worden aangesloten. De ontwikkeling van de woningen heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid. Minimaliseren risico water gerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/ risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. Bodemdaling Voorkomen van maatregelen die (extra) maaivelddalingen in zetting gevoelige gebieden kunnen veroorzaken. Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud / realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Toepassing van de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren. Grondwaterkwaliteit Behoud / realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. Natte natuur Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur. Onderhoud oppervlaktewater Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden worden. Rekening houden met obstakelvrije onderhoudsstroken vrij van Conform de website van de provincie Zeeland blijkt dat de grond ter plaatse matig zettingsgevoelig is. Bij de bouw van de 5 woningen dient hier rekening mee gehouden te worden. In de nabije omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Echter door het gebruik van niet uitloogbare materialen in de bouw en gebruiksfase wordt de kwaliteit van het grondwater zondermeer niet aangetast. Voor het grondwater geldt tevens dat door het niet gebruiken van uitloogbare materialen de kwaliteit niet beïnvloed wordt door de ontwikkeling. De ontwikkeling is niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. De ontwikkeling is niet gelegen in de nabije omgeving van natte natuur. Derhalve heeft de ontwikkeling hier geen (nadelige) invloed op en vormt dit geen belemmering. De ontwikkeling wordt niet gerealiseerd in de nabijheid van oppervlaktewateren. Derhalve verandert de ontwikkeling niets aan de wijze waarop onderhoudswerkzaamheden plaats kunnen vinden. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

27 25 bebouwing en opgaande (hout)beplanting. Andere belangen waterbeheerder(s) Relatie met eigendom waterbeheerder Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van objecten (terreinen, milieuzonering) van de waterbeheerder niet belemmeren. Scheepvaart en/of wegbeheer Goede bereikbaarheid en in stand houden van veilige vaarwegen en wegen in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat, de provincie en/of het waterschap. Er zijn geen objecten van het waterschap in de nabije omgeving aanwezig. Niet van toepassing Conclusie De beoogde functiewijziging is niet strijdig met waterdoelstellingen van het waterschap Scheldestromen en noodzaakt niet tot waterhuishoudkundige maatregelen Luchtkwaliteit Beleid en Normstelling In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 2.2 weergegeven. Tabel 2.2. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) jaargemiddelde 60 µg/m³ 2010 tot en met ) concentratie jaargemiddelde 40 µg/m³ vanaf 2015 concentratie fijn stof (PM 10 ) 2) jaargemiddelde 40 µg/m³ vanaf 11 juni 2011 concentratie 24 uurgemiddelde max. 35 keer per jaar meer vanaf 11 juni 2011 concentratie dan 50 µg/m³ De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO 2 is niet relevant aangezien er pas meer overschrijdingsuren dan het toegestane aantal van 18 per jaar zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO 2 de waarde van 82 µg/m³ overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval. Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden, die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing), uitoefenen indien: de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (lid 1 onder a); de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

28 26 bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht (lid 1 onder c); het voorgenomen besluit is genoemd in of past binnen het omschreven Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d). Besluit niet in betekenende mate (NIBM) In het Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden: een project heeft een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde concentratie NO 2 en PM 10 (= 1,2 µg/m³); een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan woningen aan één ontsluitingsweg of kantoorlocaties met maximaal m 2 bvo bij één ontsluitingsweg. Onderzoek De realisatie van 5 woningen valt onder een in het Besluit niet in betekenende mate genoemde categorie. De 5 woningen vallen onder de categorie: Woningbouw tot woningen aan één ontsluitingsweg. Dit houdt in dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool (http://www.nsl monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat zowel in 2011 als in 2020 voldaan wordt aan de voor dit jaar geldende normen uit de Wet Milieubeheer zoals weergegeven in tabel 2.2. Met behulp van deze monitoringstool kunnen de rekenpunten per weg worden geselecteerd voor de exacte rekenresultaten. Het maximale gehalte stikstofdioxide in het jaar 2011 bedraagt 23,5 µg/m³ ten gevolge van de Rijksweg N59, voor fijnstof bedraagt dit maximaal 24,2 µg/m³ en het maximaal aantal overschrijdingsdagen van het 24 uurs gemiddelde voor fijnstof bedraagt 14. Conclusie Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling Externe veiligheid Beleid/normstelling Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

29 27 Risicorelevante inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10 6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Vervoer van gevaarlijke stoffen In de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 10 5 per jaar en de streefwaarde 10 6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10 6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de circulaire RVGS per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden uit het Basisnet Weg en het Basisnet Water opgenomen in de circulaire. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Vooruitlopend op de vaststelling van het BTEV wordt, aan de hand van de Basisnetten, al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaandachtsgebieden. Buisleidingen Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze risicobenadering. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Onderzoek In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig en rondom het plangebied vindt tevens geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor het water of door buisleidingen. Op ten minste 190 meter afstand van de beoogde woningen ligt de Rijksweg N59. Uit de gegevens van het basisnet weg blijkt dat dit traject niet beschikt over een plasbrandaandachtsgebied en ook niet over een veiligheidszone. Het groepsrisico bedraagt conform het basisnet meer dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Redelijkerwijs kan worden verwacht dat de realisatie van vijf woningen binnen de bebouwde kom (aan de rand van het centrum) van Nieuwerkerk op een afstand van 190 meter (en meer) van de N59 niet leidt tot een significante bijdrage aan het groepsrisico. Nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

30 28 Conclusie Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling Ecologie In deze paragraaf wordt de ontwikkeling wat ecologie betreft getoetst aan: de Natuurbeschermingswet 1998, hierin zijn ook alle Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn gebieden opgenomen als Natura 2000 gebieden (gebiedsbescherming); de Flora en faunawet (soortbescherming). Voor zover de beoogde woningontwikkeling en het toetsingskader ecologisch onderzoek noodzakelijk maken, zijn de uitkomsten en de conclusies in deze paragraaf weergegeven. Gebiedsbescherming Toetsing Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische Hoofdstructuur Het projectgebied, vormt geen onderdeel van een natuur of groengebied met een beschermde status (zoals Natura 2000) en maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Dergelijke gebieden bevinden zich op ruime afstand van het projectgebied. Hierdoor en door de ligging van het projectgebied in de bebouwde kom van Nieuwerkerk zijn van de beoogde woningbouw geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van dergelijke gebieden te verwachten. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde. Soortenbescherming Regelgeving De Flora en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings of vaste rust en verblijfsplaatsen. De Flora en faunawet is in zoverre voor het initiatief van belang, dat bij de voorbereiding van het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het initiatief niet in de weg staat. In de Flora en faunawet staat ook het principe van "zorgvuldig handelen" beschreven. Dit is gericht op het voorkomen van onnodige slachtoffers (ook als geldt voor deze soorten een vrijstelling). Uit het oogpunt van zorgvuldig handelen is het gewenst om ruim voorafgaande aan de feitelijke ingreep de gras en oevervegetatie, waar ingrepen zullen plaatsvinden, (frequent) kort te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor wordt het gebied minder geschikt als leefgebied voor kleine zoogdieren en amfibieën. Deze zullen wegtrekken of zich niet vestigen. De kans op het onbewust doden van deze toch (algemene) dieren is daardoor duidelijk geringer en hiermee kan worden voldaan aan de doelstelling ten aanzien van het zorgvuldig handelen, zoals vastgelegd in de Flora en faunawet. Toetsing De werkzaamheden voorzien in de bouw van 5 woningen op een thans braakliggend en bouwrijp terrein binnen de bebouwde kom aan de rand van het centrum en naast wegen. Gelet hierop zijn er geen broedvogels te verwachten c.q. is het perceel zelf ongeschikt als nestplaats. Mogelijk zijn er broedvogels aanwezig in de omgeving, bijvoorbeeld in aangrenzende en nabijgelegen tuinen. Mogelijk dat in het perceel kleine zoogdieren aanwezig zijn. Het betreft hier dan de algemene soorten muizen en mollen. Het gebied is ongeschikt als landbiotoop van amfibieën. Grondwerkzaamheden en de bouw van de woningen leiden mogelijk tot verstoring en / of aantasting van beschermde soorten zoals de kleine zoogdieren en broedvogels in de aangrenzende tuinen. Het betreft hier algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt. Het gebied is als gevolg van ligging, inrichting en beheer ongeschikt als verblijfplaats van overig beschermde soorten en van de zwaar beschermde soorten, die staan vermeld op tabel 2 en 3 van de Flora en faunawet. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht en het broedseizoen van vogels. Indien van toepassing, dient de aantasting en verstoring van broedvogels te worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten of Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

31 29 geen broedvogels te verstoren. Conclusie Wat de gebiedsbescherming betreft wordt geconcludeerd dat zowel de Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische Hoofdstructuur geen beletsel vormen voor de ontwikkeling. Er is geen ontheffing in het kader van de Flora en faunawet vereist. Hierbij dient wel gewerkt te worden volgens de principes van zorgvuldig handelen en mogen broedvogels niet verstoord worden Kabels en leidingen Beoordelingsaspect Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten worden vervoerd: gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 ; defensiebrandstoffen; warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink en industriewatervoorziening met een diameter groter of gelijk aan 18. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met optisch vrije paden. Conclusie Er zijn geen planologisch relevante leidingen, hoogspanningsverbindingen en optisch vrije paden in de directe omgeving aanwezig waarmee rekening moet worden gehouden bij het verlenen van de omgevingsvergunningen. Wel dient voorafgaand aan de graafwerkzaamheden bij het KLIC te worden gemeld waar en wanneer wordt gegraven Besluit milieueffectrapportage Beoordelingskader In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer plichtig, projectmer plichtig of mer beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: de kenmerken van de projecten; de plaats van de projecten; de kenmerken van de potentiële effecten. Onderzoek en conclusie Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieu en sectorale aspecten zoals deze in de vorige paragrafen zijn opgenomen. Tevens geldt dat er geen sprake is van cumulatieve effecten omdat in de nabije omgeving geen sprake is van (een zelfde soort) ontwikkelingen. Voor deze ruimtelijke onderbouwing is dan ook geen mer procedure of mer beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

32 Financiële aspecten Financiële uitvoerbaarheid Het bouwplan betreft een particuliere ontwikkeling. De uitvoering van het bouwplan komt niet ten laste van de publieke middelen. De grond met opstallen is in eigendom van de initiatiefnemer. De gemeente Schouwen Duiveland is in bezit van een accountsverklaring waaruit blijkt dat de initiatiefnemer in staat is om de bouw en in gebruikname van de schuur voor visverwerking met kleinschalige detailhandel en opslag en alle voorbereidings en uitvoeringskosten geheel uit eigen middelen te financieren. De financiële uitvoerbaarheid is daarmee afdoende aangetoond Grondexploitatie In de Wet ruimtelijke ordening zijn regels opgenomen over de grondexploitatie. Deze regels verplichten tot kostenverhaal door de gemeente. Er is sprake van kostenverhaal ( tot en met Besluit ruimtelijke ordening (Bro)) als een bouwplan zoals aangegeven in Bro wordt mogelijk gemaakt. Het bouwplan wordt als dergelijk bouwplan aangemerkt. Voor de beoogde ontwikkeling is tussen initiatiefnemer en de gemeente een privaatrechtelijke (zgn. anterieure) overeenkomst gesloten waarin de afspraken over het plan zijn vastgelegd, waaronder het kostenverhaal over doelgroep/woningtypen en prijsniveau en de verplaatsing (op kosten van de initiatiefnemer) van 4 platanen naar de Schoolstraat in Nieuwerkerk. Dat betekent dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. De verrekening van de gemeentelijke kosten voor de planologische procedure vindt plaats via de heffing van leges. Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

33 bijlagen

34

35 33 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

36 34 Rho adviseurs voor leefruimte NL.IMRO OvgNKUNAstraa on01

37 Schouwen-Duiveland U.N.A.straat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: projectleider: ir. C.A. Louws opdrachtgever: Truijers Vastgoed B.V. auteur(s): ing. W.K. Swolfs

38

39 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 2. Toetsingskader Normstelling Nieuwe situaties 6 3. Berekeningsuitgangspunten Rekenmethodiek en invoergegevens Invoergegevens N Verkeersgegevens overige wegen Ruimtelijke gegevens 9 4. Akoestisch onderzoek en conclusie Rekenresultaten Maatregelonderzoek U.N.A.straat/Poststraat en Stationsstraat Conclusie 12 Bijlagen: 1 Invoergegevens 2 Resultaten gezoneerde wegen 3 Resultaten niet-gezoneerde wegen Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

40 2 Inhoud Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

41 1. Inleiding Aanleiding De gemeente Schouwen-Duiveland wil planologisch medewerking verlenen aan het realiseren van vijf woningen op de vrijgekomen winkellocatie in de zuidoosthoek van de kruising U.N.A.straat Poststraat Stationsstraat. Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. De ontwikkeling ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N59 (80 km/uur) en diens noordelijke en zuidelijke parallelvoorziening (beide 60 km/uur). Daarom dient akoestisch onderzoek op grond van de Wet geluidhinder uitgevoerd te worden Leeswijzer In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 zijn het akoestisch onderzoek en de conclusies beschreven Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

42 4 Inleiding Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

43 2. Toetsingskader Normstelling Langs alle wegen met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven bevinden zich op grond van de Wgh geluidszones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh Aantal rijstroken Breedte van de geluidszone (in meters) Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 5 of meer of of De breedte van de geluidszone wordt hierbij gemeten vanaf de binnenzijde van de kant van de weg (aan weerszijden van de weg). In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: - binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; - buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Op grond van tabel 2.1 blijkt dat de ontwikkeling binnen de wettelijke geluidszones ligt van de N59 en de parallelvoorzieningen langs deze weg. De hoofdrijbaan van de N59 is opgenomen op de Regeling geluidplafondkaart Milieubeheer, waardoor de weg onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) valt. Omdat het hier gaat om nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de zone van wegen zoals bedoeld in artikel 73 van de Wgh, dient echter getoetst te worden aan de Wgh. De broninformatie dient ontleend te worden aan het geluidsregister zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/hwegen de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. Toetsing aan de normen van de Wgh is juridisch niet noodzakelijk. Dosismaat L den De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L den (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in db. De berekende geluidswaarde in L den vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

44 6 Toetsingskader Artikel 110g Wgh De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt. Voor de overige wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h bedraagt de toegestane aftrek 5 db. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh, zoals in onderhavige situatie het geval is. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift Nieuwe situaties Gezoneerde wegen Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 db. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. De uiterste grenswaarde voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom langs een bestaande weg bedraagt volgens de Wgh 63 db. De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 db. 30 km/h-wegen Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh nietgezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

45 3. Berekeningsuitgangspunten Rekenmethodiek en invoergegevens Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 2.30 van DGMR. De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren Invoergegevens N59 De gegevens van de N59 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per categorie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de ligging van de bronregisterlijnen, het type wegdek, afschermende objecten en mate van absorptie daarvan, de breedte van de weg en de plafondcorrectiewaarde. In het geluidsregister is opgenomen dat de N59 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van 1- laags ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te worden van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de N59 zijn hiervoor in het geluidsregister snelheden opgenomen van 80 km/uur voor lichte en middelzware voertuigen en 75 km/uur voor zware voertuigen. De N59 voldoet hiermee aan het gestelde in artikel 3.5 lid 2 RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden van autobanden). Als gevolg hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 db toegepast op de wegdekcorrectiefactoren. Voorts is op basis van het geluidregister gerekend met een plafondcorrectiewaarde van 1,5 db als bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. Verder is, uitgaande van 1-laags ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van bijlage III van het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de N59, met dien verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een bodemabsorptiefractie van 0,0. Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: Verkeersgegevens overige wegen Verkeersintensiteiten De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

46 8 Berekeningsuitgangspunten motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). De verkeersintensiteiten die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan vermeld in tabel 3.1. Voor het akoestisch onderzoek zijn naast de N59 ook de naast deze weg gelegen parallelvoorzieningen en de direct langs de ontwikkeling gelegen 30 km/uur-wegen van belang. Voor deze wegen zijn geen intensiteitsgegevens bekend. Op basis van de functie van de weg binnen de verkeersstructuur en de langs gelegen functies is voor deze wegen ten aanzien van de verkeersintensiteiten in het planjaar 2024 een aanname gedaan. De verkeersgeneratie van de ontwikkeling (circa 30 mvt/weekdagetmaal) is binnen deze aanname verwerkt. Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal Weg Intensiteit 2024 (mvt/etmaal)* N59 parallelweg noord N59 parallelweg zuid U.N.A.straat / Poststraat Stationsstraat 500 Deltastraat 500 Voertuigcategorieën en etmaalverdeling De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). Voor de voertuig- en etmaalverdeling op de verschillende wegen is aangesloten bij de standaardverdelingen die gelden voor landelijke ontsluitingswegen/erftoegangswegen buiten de bebouwde kom (parallelwegen N59) en buurtverzamelwegen/erftoegangswegen met verblijfsfunctie binnen de bebouwde kom (U.N.A.straat/Poststraat, Stationsstraat en Deltastraat). De bijbehorende voertuig- en etmaalverdelingen zijn weergegeven in tabel 3.2. Tabel 3.2 Voertuigverdeling per wegtype Weg Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) 1 Parallelwegen N59 Dagperiode: 91,08/6,42/2,50 Avondperiode: 91,08/6,42/2,50 Nachtperiode: 91,08/6,42/2,50 U.N.A.straat/Poststraat, Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 Stationsstraat, Deltastraat Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65 2 Dag-, avond-, nachtpercentages 6,70/2,70/1,10 6,54/3,76/0,81 Verkeerssnelheid De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de parallelwegen van de N59 geldt een maximum snelheid van 60 km/uur. Op de erftoegangswegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Type wegdek Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van 1 Dagperiode = , avondperiode = , nachtperiode = Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

47 Berekeningsuitgangspunten 9 invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. De parallelvoorzieningen van de N59 zijn voorzien van dicht asfaltbeton (referentiewegdek). De overige wegen zijn uitgevoerd in elementverharding in keperverband Ruimtelijke gegevens In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of absorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Ook het geluidsscherm parallel aan de Westerbaan is in het akoestisch model gemodelleerd (hoogte van 2,5 meter). Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. In dit kader zijn daarom het viaduct over het Wilhelminakanaal vormgegeven. Op basis van een dxf-ondergrond zijn vervolgens ook de voor de locatie relevante rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd. Waarneempunten Om de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, is op een aantal locaties op de randen van het gemodelleerde bouwblok een waarneempunt geplaatst. De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen waarop zich geluidsgevoelige functies bevinden. De woningen worden uitgevoerd met drie bouwlagen. Zodoende is gerekend op de waarneemhoogten 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter. Sectorhoek en reflecties Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2 conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

48 10 Berekeningsuitgangspunten Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

49 4. Akoestisch onderzoek en conclusie Rekenresultaten Gezoneerde wegen Uit de geluidsberekeningen voor de gezoneerde wegen (zie bijlage 2) blijkt dat ten gevolge van verkeer op de N59 en beide parallelwegen van de N59 geen sprake zal zijn van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (48 db). In tabel is per bron de hoogste geluidsbelasting op het bouwblok opgenomen. Hierbij is steeds onderscheid gemaakt per waarneemhoogte. Tabel 4.1 Maximale geluidsbelasting per bron en waarneemhoogte gezoneerde wegen Bron Waarneemhoogte Maximale geluidsbelasting (incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh) N59 1,5 meter 42 db 4,5 meter 44 db 7,5 meter 48 db N59 parallelweg noord 1,5 meter 24 db 4,5 meter 26 db 7,5 meter 30 db N59 parallelweg zuid 1,5 meter 24 db 4,5 meter 26 db 7,5 meter 30 db Niet-gezoneerde wegen Tabel 4.2 geeft een overzicht van de rekenresultaten ten aanzien van de niet gezoneerde wegen rondom de ontwikkeling. Steeds is de maximale geluidsbelasting per waarneemhoogte weergegeven. Een totaal overzicht van de rekenresultaten voor de niet-gezoneerde wegen is opgenomen in bijlage 3. Tabel 4.2 Maximale geluidsbelasting per bron en waarneemhoogte niet-gezoneerde wegen Bron Waarneemhoogte Maximale geluidsbelasting (incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh) U.N.A.straat/Poststraat 1,5 meter 50 db 4,5 meter 51 db 7,5 meter 50 db Stationsstraat 1,5 meter 52 db 4,5 meter 52 db 7,5 meter 51 db Deltastraat 1,5 meter 45 db 4,5 meter 46 db 7,5 meter 46 db Ten aanzien van de niet-gezoneerde U.N.A.straat/Poststraat en Stationsstraat blijkt een maximale geluidsbelasting van respectievelijk 51 db en 52 db. De richtwaarde van 48 db wordt overschreden, de maximaal aanvaardbare waarde van 63 db niet. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

50 12 Akoestisch onderzoek en conclusie 4.2. Maatregelonderzoek U.N.A.straat/Poststraat en Stationsstraat Voor de ontwikkeling van de nieuwe woningen is sprake van een hogere geluidsbelasting dan 48 db ten gevolge van wegverkeer op de U.N.A.straat/Poststraat en de Stationsstraat. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar. Een mogelijkheid is om de functie van de weg, samenstelling van het verkeer of de maximumsnelheid te wijzigen. Alle betreffende wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h dient behouden te blijven voor de ontsluiting van het omliggende gebied. Erftoegangswegen behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer ten behoeve van verdere geluidsreductie is daarom niet wenselijk/mogelijk. Aanpassen van het type wegdek kan de geluidsbelasting verlagen. Erftoegangswegen zijn hoofdzakelijk voorzien van een klinkerverharding. Asfalteren van deze wegen is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden niet wenselijk. Verder kunnen maatregelen getroffen worden aan het overdrachtsgebied, zoals het plaatsen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van de woningen. Aan dit type maatregelen zijn hoge kosten verbonden en deze zijn ook uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk en/of reëel Conclusie Uit de modelresultaten blijkt dat ten aanzien van de gezoneerde wegen (N59 en de parallelwegen van deze weg) de voorkeursgrenswaarde van 48 db niet wordt overschreden. Aanvullende procedures in het kader van de Wgh zijn daarom niet noodzakelijk. Ten aanzien van de niet-gezoneerde U.N.A.straat/Poststraat en de Stationsstraat bedraagt de maximale geluidsbelasting respectievelijk 51 db en 52 db. Hiermee wordt de richtwaarde van 48 db overschreden. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 db wordt niet overschreden. Uit het maatregelonderzoek blijkt dat maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van verkeerskundige, vervoerskundige, stedenbouwkundige, landschappelijk of financiële aard. Omdat echter de maximaal aanvaardbare waarde niet wordt overschreden, kan gesteld worden dat sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat. Omdat 30 km/uur-wegen niet-gezoneerd zijn, zijn in het kader van de Wgh geen aanvullende procedures noodzakelijk. Wel geldt voor de nieuwe woningen de eis uit het Bouwbesluit dat binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) in alle gevallen dient te voldoen aan norm van 33 db Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

51 Bijlage 1 Invoergegevens 1 Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Middelburg

52

53 Rekenparameters Rapport: Lijst van model eigenschappen Model: eerste model Model eigenschap Omschrijving eerste model Verantwoordelijke wswolfs Rekenmethode RMW-2012 Aangemaakt door wswolfs op Laatst ingezien door wswolfs op Model aangemaakt met Geomilieu V2.14 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Standaard bodemfactor 1,00 Zichthoek [grd] 2 Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse Meteorologische correctie Conform standaard C0 waarde 3,50 Maximum aantal reflecties 1 Reflectie in woonwijkschermen Ja Aandachtsgebied -- Max. refl.afstand van bron -- Max. refl.afstand van rekenpunt -- Luchtdemping Conform standaard Luchtdemping [db/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 Geomilieu V :35:29

54 Rekenparameters Commentaar Geomilieu V :35:29

55 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling N59 par N N59 parallelweg noord 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0,75 0 N59 par Z N59 parallelweg zuid 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0, / 20,765 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20,725-0,44 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,887 / 21,390-0,17 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 21,390 / 22, ,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,887 / 21, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 23,058 / 24, ,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20,725-0,44 -- Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 19,531 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 21,390 / 22, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,725 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 23,058 / 24, ,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,726 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 23,050 / 23, ,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,887 / 21, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 22,871 / 23, ,00 Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,696 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0, / 20,521 / 20, Absoluut Intensiteit True 1.5 db 0,75 0 Poststr Poststraat 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0,75 0 Unastr Unastraat 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0,75 0 Stat.str Stationsstraat 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0,75 0 Deltastr Deltastraat 0,00 -- Relatief Verdeling False 1.5 db 0,75 0 Geomilieu V :30:24

56 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) N59 par N W N59 par Z W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W Poststr W9a Unastr W9a Stat.str W9b Deltastr W9b Geomilieu V :30:24

57 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) N59 par N ,00 6,70 2,70 N59 par Z ,00 6,70 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Poststr ,00 6,54 3,76 Unastr ,00 6,54 3,76 Stat.str ,00 6,54 3,76 Deltastr ,00 6,54 3,76 Geomilieu V :30:24

58 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) N59 par N 1, ,08 91,08 91, ,42 6,42 6,42 N59 par Z 1, ,08 91,08 91, ,42 6,42 6, Poststr 0, ,59 94,59 94, ,76 4,76 4,76 Unastr 0, ,59 94,59 94, ,76 4,76 4,76 Stat.str 0, ,59 94,59 94, ,76 4,76 4,76 Deltastr 0, ,59 94,59 94, ,76 4,76 4,76 Geomilieu V :30:24

59 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 N59 par N -- 2,50 2,50 2, ,02 24,59 10,02 -- N59 par Z -- 2,50 2,50 2, ,02 24,59 10, ,06 220,26 73, ,24 230,35 77, ,20 442,10 123, ,71 232,46 54, ,18 468,25 132, ,20 442,10 123, ,31 456,30 127, ,24 230,35 77, ,94 462,81 132, ,18 468,25 132, ,71 232,46 54, ,06 220,26 73, ,71 232,46 54, ,31 456,30 127, ,14 221,84 50, ,24 230,35 77, ,31 456,30 127, ,20 442,10 123, ,24 230,35 77, ,31 456,30 127, ,71 232,46 54, ,24 230,35 77,77 -- Poststr -- 0,65 0,65 0, ,86 35,57 7,66 -- Unastr -- 0,65 0,65 0, ,86 35,57 7,66 -- Stat.str -- 0,65 0,65 0, ,93 17,78 3,83 -- Deltastr -- 0,65 0,65 0, ,93 17,78 3,83 -- Geomilieu V :30:24

60 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 N59 par N 4,30 1,73 0, ,68 0,68 0, ,08 82,46 N59 par Z 4,30 1,73 0, ,68 0,68 0, ,08 82, ,31 4,58 5, ,90 2,38 3, ,15 91, ,04 5,28 5, ,78 3,67 4, ,03 91, ,49 14,45 11, ,42 8,69 9, ,86 94, ,98 11,07 5, ,99 8,32 5, ,88 92, ,15 15,06 11, ,62 9,28 9, ,06 94, ,49 14,45 11, ,42 8,69 9, ,86 94, ,38 13,86 11, ,31 7,16 9, ,81 94, ,04 5,28 5, ,78 3,67 4, ,03 91, ,02 16,35 11, ,77 11,98 9, ,99 98, ,15 15,06 11, ,62 9,28 9, ,78 98, ,98 11,07 5, ,99 8,32 5, ,88 92, ,31 4,58 5, ,90 2,38 3, ,67 91, ,98 11,07 5, ,99 8,32 5, ,88 92, ,38 13,86 11, ,31 7,16 9, ,52 98, ,18 9,87 5, ,52 6,31 5, ,02 92, ,04 5,28 5, ,78 3,67 4, ,03 91, ,38 13,86 11, ,31 7,16 9, ,81 94, ,49 14,45 11, ,42 8,69 9, ,58 98, ,04 5,28 5, ,78 3,67 4, ,03 91, ,38 13,86 11, ,31 7,16 9, ,81 94, ,98 11,07 5, ,99 8,32 5, ,44 92, ,04 5,28 5, ,78 3,67 4, ,03 91,39 Poststr 3,11 1,79 0, ,43 0,24 0, ,19 85,87 Unastr 3,11 1,79 0, ,43 0,24 0, ,19 85,87 Stat.str 1,56 0,89 0, ,21 0,12 0, ,02 85,90 Deltastr 1,56 0,89 0, ,21 0,12 0, ,02 85,90 Geomilieu V :30:24

61 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 N59 par N 88,64 94,06 100,14 96,62 89,84 79,96 70,13 78,51 84,69 N59 par Z 88,64 94,06 100,14 96,62 89,84 79,96 70,13 78,51 84, ,31 103,24 110,22 106,45 99,58 88,54 77,21 86,88 92, ,27 102,70 108,54 105,19 98,47 89,45 79,99 86,97 93, ,97 106,84 113,33 109,54 102,69 91,78 80,93 90,57 95, ,91 104,74 110,70 106,90 100,05 89,29 79,10 88,63 93, ,16 107,04 113,56 109,78 102,92 92,00 81,18 90,81 96, ,97 106,84 113,33 109,54 102,69 91,78 80,93 90,57 95, ,93 106,81 113,40 109,62 102,76 91,82 80,82 90,52 95, ,27 102,70 108,54 105,19 98,47 89,45 79,99 86,97 93, ,40 109,98 112,79 107,13 101,28 93,11 83,15 94,67 99, ,23 109,89 112,80 107,11 101,25 93,07 82,83 94,52 99, ,91 104,74 110,70 106,90 100,05 89,29 79,10 88,63 93, ,87 102,34 108,27 104,92 98,19 89,10 79,46 86,40 92, ,91 104,74 110,70 106,90 100,05 89,29 79,10 88,63 93, ,01 109,70 112,66 106,95 101,09 92,91 82,46 94,28 98, ,71 103,52 108,69 105,43 98,75 90,40 80,93 88,15 94, ,27 102,70 108,54 105,19 98,47 89,45 79,99 86,97 93, ,93 106,81 113,40 109,62 102,76 91,82 80,82 90,52 95, ,04 109,67 112,55 106,87 101,02 92,84 82,58 94,28 99, ,27 102,70 108,54 105,19 98,47 89,45 79,99 86,97 93, ,93 106,81 113,40 109,62 102,76 91,82 80,82 90,52 95, ,15 103,93 109,01 105,75 99,08 90,80 81,49 88,72 95, ,27 102,70 108,54 105,19 98,47 89,45 79,99 86,97 93,24 Poststr 94,37 92,53 95,82 89,34 84,26 79,39 78,78 83,46 91,96 Unastr 94,37 92,53 95,82 89,34 84,26 79,39 78,78 83,46 91,96 Stat.str 93,11 91,46 96,74 89,67 84,98 78,93 79,61 83,50 90,70 Deltastr 93,11 91,46 96,74 89,67 84,98 78,93 79,61 83,50 90,70 Geomilieu V :30:24

62 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 N59 par N 90,12 96,20 92,67 85,90 76,02 66,23 74,61 80,79 86,22 N59 par Z 90,12 96,20 92,67 85,90 76,02 66,23 74,61 80,79 86, ,41 107,15 103,36 96,47 85,24 75,08 84,68 90,04 96, ,02 105,34 101,88 95,12 85,33 77,85 85,25 92,38 96, ,04 110,34 106,55 99,67 88,53 78,06 87,51 92,93 99, ,06 107,80 104,00 97,13 86,14 75,40 84,66 90,13 97, ,28 110,59 106,80 99,92 88,78 78,33 87,77 93,18 100, ,04 110,34 106,55 99,67 88,53 78,06 87,51 92,93 99, ,97 110,42 106,63 99,75 88,58 78,12 87,59 93,00 99, ,02 105,34 101,88 95,12 85,33 77,85 85,25 92,38 96, ,76 110,03 104,22 98,30 90,08 80,16 91,00 96,24 102, ,65 110,05 104,21 98,28 90,04 80,10 90,97 96,20 102, ,06 107,80 104,00 97,13 86,14 75,40 84,66 90,13 97, ,53 105,03 101,56 94,79 84,82 77,59 85,00 92,13 96, ,06 107,80 104,00 97,13 86,14 75,40 84,66 90,13 97, ,43 109,91 104,05 98,12 89,87 79,89 90,78 96,02 102, ,72 105,57 102,18 95,45 86,28 77,50 84,94 92,27 96, ,02 105,34 101,88 95,12 85,33 77,85 85,25 92,38 96, ,97 110,42 106,63 99,75 88,58 78,12 87,59 93,00 99, ,40 109,80 103,96 98,03 89,80 79,83 90,70 95,94 102, ,02 105,34 101,88 95,12 85,33 77,85 85,25 92,38 96, ,97 110,42 106,63 99,75 88,58 78,12 87,59 93,00 99, ,25 105,91 102,54 95,82 86,81 77,86 85,29 92,60 96, ,02 105,34 101,88 95,12 85,33 77,85 85,25 92,38 96,44 Poststr 90,13 93,41 86,94 81,85 76,99 72,12 76,80 85,30 83,46 Unastr 90,13 93,41 86,94 81,85 76,99 72,12 76,80 85,30 83,46 Stat.str 89,06 94,34 87,27 82,58 76,53 72,95 76,83 84,04 82,39 Deltastr 89,06 94,34 87,27 82,58 76,53 72,95 76,83 84,04 82,39 Geomilieu V :30:24

63 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k N59 par N 92,30 88,77 82,00 72, N59 par Z 92,30 88,77 82,00 72, ,14 99,34 92,48 81, ,65 98,35 91,67 83, ,63 101,83 94,97 84, ,43 98,60 91,76 81, ,93 102,12 95,27 84, ,63 101,83 94,97 84, ,74 101,93 95,07 84, ,65 98,35 91,67 83, ,95 99,39 93,58 85, ,95 99,38 93,57 85, ,43 98,60 91,76 81, ,39 98,10 91,42 82, ,43 98,60 91,76 81, ,75 99,19 93,38 85, ,56 97,32 90,68 82, ,65 98,35 91,67 83, ,74 101,93 95,07 84, ,64 99,08 93,28 85, ,65 98,35 91,67 83, ,74 101,93 95,07 84, ,94 97,69 91,06 83, ,65 98,35 91,67 83, Poststr 86,75 80,27 75,18 70, Unastr 86,75 80,27 75,18 70, Stat.str 87,67 80,60 75,91 69, Deltastr 87,67 80,60 75,91 69, Geomilieu V :30:24

64 Invoergegevens wegen Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k N59 par N N59 par Z Poststr Unastr Stat.str Deltastr Geomilieu V :30:24

65

66

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken]

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken] [lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken] Centrum - De Biezen 10 Dongen wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0766.BPW201600011-VG01 13-09-2016 concept 28-09-2016

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING

Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING Beheersverordening Oostelijke Kanaaloever Terneuzen 2 e wijziging identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0715.BVOKO03-VG99

Nadere informatie

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oegstgeest Hugo de Vrieslaan 4 ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 057900.201506.39 22 09 2015 definitief

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen Onderzoek milieuzonering bedrijven Achterhoeksestraat 63a te Rucphen Opdrachtgever : Compositie 5 stedenbouw Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Projectnummer : 20090474 Status rapport / versie nr. : Concept

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid. Kloosterblokje IV te Willemstad

Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid. Kloosterblokje IV te Willemstad Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid Kloosterblokje IV te Willemstad Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. Postbus 4 5386 ZG GEFFEN Projectnummer : 20090282 Status rapport

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woonzorgcentrum De Lanen 2 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woonzorgcentrum aan De Lanen 2 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen 1 e wijziging bestemmingsplan 1e Wijziging bestemmingsplan 'Landgoed De Groote Duynen' Noord Beveland wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader Memo memonummer 016101-40934 datum 1 december 016 aan Bjorna Peeters Gemeente Neerijnen van Roel Kouwen Tom van der Linde Antea Group Antea Group kopie Reinier van Trigt Antea Group project Opstellen uitwerkingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van acht woningen aan de Jan Luykenstraat in Leeuwarden

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van acht woningen aan de Jan Luykenstraat in Leeuwarden Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van acht woningen aan de Jan Luykenstraat in Leeuwarden INLEIDING Op 15 april 2015 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Nieuw Vossepark b.v. voor

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad

Voorstel van het college aan de raad GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-02 Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van drie vrijstaande woningen met garage

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14 B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering Orthen 2-14 1) Status Het voorstel heeft betrekking op de collegebevoegdheid van het voeren van een inspraakprocedure op grond van artikel 2 en 4 van de Inspraakverordening

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Aan: Gemeente Maasdriel Van: CroonenBuro5 Betreft: Kievitsham 9, Kerkdriel Datum: 30 november 2015 1 Aanleiding Op 5 juni 2014 is het bestemmingsplan

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Bosschebaan 37 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs MEMO Van : Rho adviseurs Project : Domburg, verplaatsing/nieuwbouw supermarkt Opdrachtgever : Gemeente Veere Datum : 10-10-2016 Betreft : Memo molenbiotoop 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor deze memo Op

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a

Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Projectbesluit Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ontwerp projectbesluit Januari 2013 Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Omgevingsvergunning Tongelresestraat 354a Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie