Jaarverslag Advanced Life Support Group NL. en de aangesloten stichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Advanced Life Support Group NL. en de aangesloten stichtingen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Advanced Life Support Group NL en de aangesloten stichtingen

2 INHOUDSOPGAVE ALSG Bestuursverslag 3 Bijlage 1a: ALSG Instructeurscorps 8 Bijlage 1b: POET cursus 9 Bijlage 1c: NTS 10 Bijlage 1d: TEAM 10 Bijlage 1e: ALSG Servicebureau 11 ATLS Bestuursverslag 13 Bijlage ATLS 16 DSATC Bestuursverslag 18 Bijlage DSATC 20 MedicALS Bestuursverslag 22 Bijlage MedicALS 25 MIMMS Bestuursverslag 26 Bijlage MIMMS 29 Bijlage HMIMS 31 MOET Bestuursverslag 33 Bijlage MOET 36 STNN Bestuursverslag 37 Bijlage STNN 39 2

3 BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Stichting Advanced Life Support Group (ALSG-NL) De ALSG is in 2003 opgericht als facilitair bureau om de toenmalige 3 aangesloten inhoudelijke stichtingen te ondersteunen. Taakstelling ALSG: Organisatie, (logistieke) coördinatie en uitvoering van onderwijsprogramma s van de aangesloten inhoudelijke stichtingen Belangenbehartiging aangaande gezamenlijke vraagstukken relevant voor alle aangesloten inhoudelijke stichtingen Eind 2013 is het aantal aangesloten stichtingen uitgegroeid tot 6 en vraagt de dynamiek in het speelveld om een heroriëntatie op de toekomst. Voortbordurend op het strategietraject dat door het ALSG bestuur in 2011 is opgestart, werd een missie gedefinieerd: Missie ALSG Het verbeteren van de professionele hulpverlening op het gebied van acute gezondheidszorg in de breedste zin van het woord door de mogelijkheden te bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en door zorgprofessionals (medisch, paramedisch en verpleegkundig). En in het verlengde daarvan een visie: Visie ALSG De ALSG wil binnen Nederland een toonaangevende onderwijskundige rol spelen voor en door zorgprofessionals die actief zijn binnen de acute gezondheidszorg. Het onderwijsaanbod van alle bij de ALSG aangesloten inhoudelijke stichtingen voorziet hierbij in een behoefte om niet alleen vakbekwaam te worden maar ook vakbekwaam te blijven. De drijvende krachten binnen de ALSG zijn zorgprofessionals met passie en ambitie, die elkaar binnen een netwerkomgeving vinden in het inhoudelijk ontwikkelen en onderhouden van het onderwijsaanbod. Kernbegrippen daarbij zijn kwaliteitsbevordering, gedragsverandering en ketenzorg. Als zodanig is de ALSG uniek in haar soort. Organisatie, (logistieke) coördinatie en uitvoering van de onderwijsprogramma s van de aangesloten inhoudelijke stichtingen vormen hierbij de primaire activiteiten van de ALSG. Hierbij wordt continu gestreefd naar een verdere versterking van de volgende succesfactoren die kenmerkend zijn voor het totale onderwijsaanbod van de ALSG: Het educatieve format dat gebruikt wordt bij het onderwijsaanbod; De docenten en instructeurs die als zorgprofessionals dagelijks praktiserend actief zijn binnen de acute gezondheidszorg. Het zijn zorgprofessionals met passie en 3

4 ambitie, die elkaar binnen de netwerkomgeving van de ALSG vinden in het inhoudelijk ontwikkelen en onderhouden van het onderwijsaanbod; De inzet van onderwijskundigen die zorgdragen voor een continue professionalisering van onderwijsmethodieken (educatief format), docenten en instructeurs; De internationale inhoudelijke dimensie die bij voorkeur aanwezig is binnen het onderwijsaanbod; De betrokkenheid van de wetenschappelijke / beroepsverenigingen ten behoeve van een verankering van het ALSG-onderwijsaanbod in de curricula van de doelgroep (de zorgprofessionals), de aansluiting bij de behoefte vanuit de doelgroep, kwaliteitsborging en de beschikbaarstelling van docenten en instructeurs vanuit de praktijk. Strategietraject Vorig jaar waren voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan 3 belangrijke besluiten uit het eerder genoemde strategietraject, dat was opgestart in 2011: 1. Naast het al bestaande Algemeen Bestuur werd een Dagelijks Bestuur ingericht ter vergroting van de slagkracht. 2. In september 2012 werd een beleidsmedewerker aangetrokken die de aangesloten stichtingsbesturen zal gaan ondersteunen. 3. In verband met groei en vergaande professionalisering is nieuwe huisvesting gevonden op een A locatie in het Haestrechtkwartier naast het centraal station in Tilburg. Deze nieuwe cursuslocatie is per 1 augustus 2013 in gebruik genomen. Naast de hoofdvestiging zijn tevens twee vergelijkbare organisaties (te weten het OSG/VVAA in Houten en het METS center in Bilthoven) geselecteerd om een aantal cursussen vooral ATLS - centraler in het land aan te bieden, voor instructeurs/cursisten uit de meer noordelijke provincies. Daarnaast worden de HMIMS, MIMS, ENPC en TNCC cursussen op verschillende locaties gegeven in het land. De wijziging van modelstatuten is in november 2013 notarieel bekrachtigd en de overeenkomsten en Service Level Agreements (SLA) tussen ALSG en aangesloten stichtingen zijn vastgelegd. De nieuwe verhoudingen zijn geëxpliciteerd, waarbij een uniform dienstenpakket door het ALSG Servicebureau wordt geleverd aan de aangesloten inhoudelijke stichtingen onder het motto: Het ALSG Servicebureau levert. Een aangesloten inhoudelijke stichting vraagt. In december 2013 heeft het bestuur besloten afscheid te nemen van de directeur van ALSG. Ook de samenwerking met de freelance boekhouder die de administratie van ALSG en de aangesloten stichtingen verzorgde, werd beëindigd. 4

5 De gezamenlijke aandachtsgebieden waarin de aangesloten stichtingen elkaar vinden zijn onder te verdelen in 7 beleidsterreinen : 1. Financiën en Administratie ALSG heeft het boekjaar 2013 afgesloten met een verlies van Het verlies is hoofdzakelijk te wijten aan kosten van ontslag van de directeur en bijkomende kosten. Door deze grote incidentele verlies is de Algemene reserve negatief geworden en geëindigd op Conform afspraak zal dit tekort worden aangevuld door een bijdrage van de aangesloten stichtingen. 2. Personeel en organisatie Eind 2013 heeft de stichting ALSG 17 medewerkers in dienst. Een evenwichtige leeftijdsopbouw vormt een aandachtspunt binnen de organisatie aangezien de gemiddelde leeftijd na de mutaties nog altijd rond de 49 jaar schommelt. Alle medewerkers zijn vrouw en werken gemiddeld 6 jaar bij de organisatie. Naast de directeur bestaat de ALSG organisatie uit één teamleider en vijftien medewerkers van het Servicebureau. Een stafafdeling bestaande uit een stafmedewerker, beleidsmedewerker en een e-learning ontwikkelaar, ondersteunt het primair proces. Naast de vaste groep medewerkers beschikt ALSG over een instructeurscorps, die trainingen verzorgt. In het verslagjaar zijn 5 instructeurscursussen georganiseerd waarin 48 talentvolle cursisten zijn opgeleid tot instructeur. In 2012 was dit aantal 51. Van de 48 opgeleide instructeurs waren er 10 afkomstig uit het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. 3. Huisvesting en facilitaire zaken Van de in totaal 120 cursussen in 2013 werden er 49 op decentrale locaties georganiseerd. 4. Kwaliteitszorg Alle cursussen die onder de verantwoordelijkheid van ALSG worden georganiseerd, voldoen aan strenge kwaliteitsnormen: al haar instructeurs zijn GIC gecertificeerd voor steeds 4 jaar alle cursussen ondergaan een 360 graden beoordeling (instructeurs, organisatie, format) didactisch format wordt bewaakt door onderwijskundigen het inhoudelijk format wordt bewaakt door licentiehouder en wetenschappelijke vereniging die zitting hebben in het bestuur 5. Marketing en communicatie Bestuurlijke allianties en overleg ketenpartners: in het verslagjaar heeft in wisselende samenstelling bestuurlijk overleg plaatsgevonden met ketenpartners, onder wie: Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde, de OSG/VVAA Medisch Training en Simulatie Centrum, het METS Academie voor Ambulancezorg, de AvA GHOR Academie Hogeschool Utrecht 5

6 6. Onderwijsmethodieken ALSG breed is in 2013 veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethodiek genaamd e-learning. In 2012 is er een medewerker aangesteld die is opgeleid om e-learning modules te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om e-learning in de toekomst in eigen beheer door te ontwikkelen ten behoeve van alle aangesloten stichtingen. 7. ICT Naar aanleiding van de verhuizing in 2013 en het toenemend gebruik van e-learning in de verschillende cursussen, is in 2012 een meerjarig investerings- en onderhoudsplan automatisering opgesteld. De nieuwe cursusruimtes in Tilburg zijn ingericht met moderne ICT apparatuur. Doorontwikkeling trainingsaanbod: POET In samenwerking met de Verloskunde Academies Maastricht, Amsterdam/Groningen en Rotterdam heeft ALSG de POET training in 2011 naar Nederland gehaald. Het betreft de Prehospital Obstetric Emergencies Training (POET) voor 1 e lijns verloskundigen en ambulanceverpleegkundigen. In afwachting van positionering van deze cursus, is deze tijdelijk onder de ALSG gehangen. In 2013 zijn 4 cursussen georganiseerd; op elke locatie is er één cursus gehouden. Trainingsaanbod TEAM Om de communicatie en samenwerking op de SEH te verbeteren is de TEAM training ontwikkeld. Deze training wordt gegeven door zowel ATLS als STNN instructeurs, passend bij de doelgroep van artsen en verpleegkundigen. In 2013 zijn er 4 TEAM trainingen gegeven waarin 67 cursisten zijn opgeleid. In 2012 waren dat 7 TEAM trainingen met 125 cursisten. Nieuw trainingsaanbod NTS (Nederlandse Triage Standaard) De NTS is een methode die zich richt op systematische triage in de acute zorgketen, waarbij de patiëntveiligheid centraal staat. NTS maakt de inzet van ambulances doelmatiger en doeltreffender. ALSG is in 2013 gestart met het geven van deze cursus. Onder de ALSG vlag hebben zes STNN instructeurs in NTS cursussen gegeven. Hierbij werden 47 cursisten opgeleid. Alle vier de cursussen werden gehouden op de locatie van de Huisartsendienst SMASH in Den Haag. 6

7 Samenstelling ALSG bestuur en directie ultimo 2013 prof. dr. L.P.H. Leenen, traumachirurg voorzitter drs. A.T.M Veldman RA, onafhankelijk penningmeester dr. D.J. Versluis MHA, internist-intensivist secretaris namens Stichting MIMMS dr. E.J.M.M. Verleisdonk, chirurg lid namens Stichting ATLS drs. J. W.T. Creemers, gynaecoloog lid namens Stichting MOET drs. M.C.M. de Groot, internist-intensivist lid namens Stichting MedicALS prof. dr. A.B. van Vugt, traumachirurg lid namens Stichting DSATC F.J. de Voeght lid namens Stichting STNN mw. M.Th.N. Schaapveld directeur ALSG 7

8 BIJLAGE 1a: ALSG INSTRUCTEURSCORPS Tabel 1: GIC opgeleide instructeurs in 2013, per specialisme of achtergrond chirurgie 8 14 SEH geneeskunde Intensive Care 2 2 Anesthesiologie 4 7 Verloskunde 7 5 Ambulancezorg 1 3 Interne Geneeskunde 4 1 Verloskunde-gynaecologie 4 2 Neurochirurgie 0 1 Overig 3 2 Totaal Tabel 4: GIC opgeleide instructeurs in 2013, per cursus ATLS MOET 4 3 POET 9 8 MedicALS 5 3 STNN 0 2 HMIMS 0 3 DSATC 1 0 Externe instructeurs 10 0 Totaal

9 BIJLAGE 1b: POET In afwachting van het definitief onderbrengen van dit cursusaanbod bij een stichting valt de POET cursus vooralsnog onder ALSG. Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Aantal cursisten: Aantal cursussen: Tabel 2: aantal cursisten per specialisme Verloskundige Ambulance verpleegkundige Aantal cursisten per specialisme Verloskundige Ambulance verpleegkundige 9

10 BIJLAGE 1c: NTS Tabel 1: aantal cursisten per specialisme 2013 Coördinator 1 Manager 1 Nurse practitioner 1 Verloskundige 1 Verpleegkundige 38 Overig 5 47 BIJLAGE 1d: TEAM training Tabel 1: aantal cursisten per specialisme Anesthesiologie 4 6 Chirurgie 5 15 Interne geneeskunde 0 1 Orthopedie 0 4 Radiologie 0 5 SEH geneeskunde Traumachirurgie 0 4 ZIROP Coördinator 0 1 Overig Totaal

11 BIJLAGE 1e: ALSG SERVICEBUREAU Tabel 1: Personeelsbezetting Tabel 1: Personeelsbezetting Staf/directie Teamleider Cursusadministratie Coördinatie Totaal Flexibele personeelsinzet Administrateur Onderwijskundigen Tabel 2: leeftijdsopbouw Leeftijd Gemiddelde leeftijd

12 Tabel 3: Duur dienstverband Tabel 3: Duur dienstverband Gemiddelde diensttijd

13 BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Stichting Advanced Trauma Life Support (ATLS -NL) 1. Historie ATLS is een van oorsprong Amerikaanse cursus die sinds 1995 onder licentie van de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie in Nederland wordt gegeven. 2. Relevante data Cursisten Provider course In 2013 zijn 34 Provider Courses gegeven en werden in totaal 566 artsen opgeleid. Vanaf 1995 t/m dit verslagjaar zijn 7761 artsen opgeleid. Refresher course In 8 Refresher Courses hebben 119 artsen hun ATLS certificaat vernieuwd. Vanaf 1995 t/m dit verslagjaar zijn 859 refreshers gehercertificeerd. Zie ook opgave 2013 Annual Report ACS. Het totaal van 42 cursussen is exact gelijk aan het begrote aantal cursussen voor dit verslagjaar. Instructeurs Aankomende instructeurs In 2013 zijn 15 ATLS cursisten opgeleid tot internationaal gecertificeerd instructeur. Sollicitatieprocedure aankomend instructeurs Er hebben in 2013 geen sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerde kandidaten die belangstelling hadden om als instructeur toe te treden tot het corps. Update dag Amsterdam, 9 e editie Op zaterdag 26 januari 2013 was de Amsterdam Arena gevuld met ruim 200 instructeurs. Deze dag stond in het teken van het nieuwe ATLS manual, 9e editie. Aan het eind van de dag hebben alle instructeurs het examen afgelegd, zodat ook zij hun ATLS certificaat hebben verlengd met 4 jaar. 3. Kwaliteitsborging cursusinhoud, vorm en kosten Wachttijd Door een pakket aan maatregelen is de wachttijd in 2013 verder terug gebracht en kan inmiddels binnen een periode van 3 maanden worden ingeschreven voor een cursus. Investering didactische doorontwikkeling instructeurs Ook tijdens het instructeurschap investeert de Stichting ATLS in doorontwikkeling van de didactische kwaliteiten van haar instructeurs. Zo verzorgde de onderwijskundige in 2013 individuele en groepsfeedback aan instructeurs o.b.v. observaties in een 2 ATLS cursussen. 13

14 Cursuslocatie In 2013 is voor de ATLS cursussen gebruik gemaakt van een drietal locaties. Om cursisten/instructeurs uit de noordelijke provincies tegemoet te komen, zijn naast de hoofdvestiging in Tilburg, ook cursussen georganiseerd in het Mets Center in Bilthoven en het OSG/VVAA in Houten. Beide beschikken over hoogwaardige en goed geoutilleerde cursusfaciliteiten. Lotus studiekring Voor de praktische examens werd wederom naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de enthousiaste inzet van de Lotuskringen Overasselt en Tilburg. 4. Afstemming en allianties met ketenpartners Teamtraining ATLS-TNCC In 2013 zijn twee TEAM trainingen georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat een gekwalificeerde ATLS en TNCC trainer tegen geringe kosten één of meerdere traumateams op de eigen SEH traint, op basis van de in het ziekenhuis gehanteerde protocollen en volgens de uit de luchtvaart overgewaaide Crew Resource Management principes. Ervaringen zijn overwegend positief en leiden veelal tot structurele inbedding van deze teamtrainingen in de getrainde ziekenhuizen. Raamovereenkomst Defensie In 2013 is een raamovereenkomst afgesloten met Defensie en ALSG om met gesloten beurzen cursisten en instructeurs uit te wisselen. Insteek is meerledig: door deze overeenkomst worden de Defensiedagen beter benut en kunnen met de instructeur vergoeding weer cursistplaatsen worden ingekocht. ALSG kan hierdoor vaker gebruik maken van Defensie instructeurs aangezien hun afwezigheid niet drukt op de maatschappen. 5. Internationale uitwisseling ATLS EU conferentie in Lyon voorjaar 2013 Begin mei werd de jaarlijkse ATLS Region 15 vergadering gehouden in Frankrijk. Dit jaar had het ATLS bestuur de course director s uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen. Daarnaast konden instructeurs die de ATLS Updatedag in januari in Amsterdam niet konden bijwonen, de cursus bijwonen in Lyon. Op die manier waren zij ook in de gelegenheid om hun certificaat te verlengen. In totaal was Nederland daar vertegenwoordigd met een groep van 29 ATLS-ers. ATLS wereld conferentie in Washington najaar 2013 Begin oktober is de nederlandse ATLS delegatie afgereisd naar Washington voor de wereld conferentie van de amerikaanse moederorganisatie ACS. Speciale gast namens Nederlands was Stephanie Klein Nagelvoort die een presentatie heeft gegeven over de mogelijke ontwikkeling en inzet van Serious Gaming binnen de ATLS cursus. 14

15 6. Communicatie / social media In het kader van boeien en binden zijn de volgende communicatiemiddelen ook in 2013 ingezet om instructeurs en cursisten te bereiken. Website halfjaarlijkse nieuwsbrieven Facebook pagina 7. Samenstelling ATLS bestuur en directie ultimo 2013: In de vergadering van 24 juni 2013 is N. Schep toegetreden tot het ATLS bestuur namens de NVT. De najaarsvergadering die gepland stond voor 29 november 2013 is uiteindelijk gehouden op 14 februari In die vergadering is G. Braak afgetreden als bestuurslid en heeft M. Klimek hem opgevolgd vanuit de NVA. dr. E.J.M.M. Verleisdonk, voorzitter chirurg, namens de NVT drs. J.B.V.M van Opstal, onafhankelijk penningmeester drs. F.J. Idenburg, chirurg lid namens het Ministerie van Defensie drs. R.P.A. Janssen, orthopedisch chirurg Lid namens de NOV dr. M. Klimek anesthesioloog, lid namens de NVA mw. drs. M. Maas, SEH arts (KNMG) lid namens de NVSHA dr. N.W.L. Schep Lid namens de NVT mw. prof. dr. I.B Schipper, traumachirurg buitengewoon lid 15

16 BIJLAGE ATLS Tabel 1: aantal cursisten Aantal cursisten: Provider Refresher Totaal Aantal cursussen: Provider Refresher Totaal Tabel 2: cursisten 2013 per specialisme of achtergrond Provider Provider Refresher Refresher Anesthesiologie Cardio chirurgie Intensive Care SEH Chirurgie Interne Geneeskunde Neurochirurgie Orthopedie Kindergeneeskunde Plastiche chirurgie Huisartsen Traumatologie Thorax chirurgie Urologie Radiologie Tropische ziekten Overig Totaal

17 Aantal cursisten 2013 per specialisme - Provider cursus Anesthesiologie Cardio chirurgie Intensive Care SEH Chirurgie Interne Geneeskunde Neurochirurgie Orthopedie Kindergeneeskunde Plastiche chirurgie Huisartsen Traumatologie Thorax chirurgie Aantal cursisten 2013 per specialisme - Refresher cursus Anesthesiologie Cardio chirurgie Intensive Care SEH Chirurgie Interne Geneeskunde Neurochirurgie Orthopedie Kindergeneeskunde Plastiche chirurgie Huisartsen Traumatologie Thorax chirurgie 17

18 DSATC BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care NL 1. Historie De Definitive Surgical Trauma Course (DSTC ) maakt deel uit van de International Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC) welke is gezeteld in Zwitserland. Gezien de ambitie van de initiatiefnemers om de cursus op een hoger niveau te tillen en de status van nationale cursus te verkrijgen, werden gesprekken gestart met de ALSG groep als nationaal opleidingscentrum en werd aangeklopt bij de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) om als licentiehouder de Memorandum of Understanding (MOU) met IATSIC te ondertekenen. In Nederland werd de cursus in het verslagjaar voor de elfde achtereenvolgende keer verzorgd en voor de vierde keer onder de vlag van de ALSG. 2. Relevante data Cursisten/auditoren Jaarlijks wordt één internationale combi cursus in Nijmegen verzorgd met maximaal 24 DSTC cursisten en 24 DATC cursisten. In het verslagjaar namen in totaal 69 cursisten deel. 24 DSTC (chirurgen en/of assistenten in hun 5 e differentiatie jaar trauma) 24 DATC (anesthesiologen en intensivisten) 21 auditoren (o.a. MMT verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers Defensie, SEH arts) Instructeurs Het instructeurscorps bestaat uit 38 leden: 3 course directors en 35 instructeurs. In de ALSG Generic Instructor Course werd vanuit de Stichting DSTC-DATC 1 nieuwe instructeur opgeleid. 3. Opleidingscurriculum, kwaliteitsborging en accreditatie Het bestuur is verheugd dat met ingang van 2012 de masterclass is opgenomen in het verplicht curriculum voor het 5/6 differentiatiejaar van chirurgen in opleiding (AIO S). De voertaal van deze training is Engels en hij wordt geaccrediteerd voor 23 punten door de NVVH en voor 18 punten door de NVA. Investering didactische doorontwikkeling instructeurs en format Alle instructeurs zijn ATLS gecertificeerd en GiC opgeleid. Ook tijdens het instructeurschap wordt door de Stichting geïnvesteerd in doorontwikkeling didactische kwaliteiten van haar instructeurs. Zo verzorgde de onderwijskundige o.b.v. observaties in de cursus van 2013 individuele en groepsfeedback aan instructeurs en deed suggesties m.b.t. het cursusformat. 18

19 4. Cursuslocatie In deze masterclass wordt tijdens de practica gebruik gemaakt van menselijke kadavers en varkens onder anesthesie. Reden waarom deze cursus niet in het eigen opleidingscentrum in Tilburg wordt verzorgd, maar in combinatie met het anatomisch en dierenlab van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen. De on-site coördinatie wordt verzorgd door het PAO Heijendael. 5. Samenwerking met de industrie Voor het 3 e achtereenvolgende jaar werd intensief samengewerkt met een achttal industrieën. Zij stelden instrumentarium en mankracht beschikbaar om de praktische skill stations op een kwalitatief hoogstaand niveau en volgens de laatste inzichten te faciliteren. 6. PR, communicatie en social media In het kader van boeien en binden zijn de volgende communicatiemiddelen in 2013 ingezet om instructeurs en cursisten te bereiken: website DSATC, zie flyers en posters en de Facebookpagina en Twitter. 7. Internationale samenwerking Zowel op het niveau van cursisten als instructeurs vindt internationale uitwisseling plaats. Deelnemers in deze cursus waren naast Nederland afkomstig uit Zuid Afrika en België. 8. Samenstelling DSTC - DATC bestuur en directie ultimo 2013 prof dr. A.B van Vugt, voorzitter traumachirurg drs. K.A. Kolkman, secretaris namens NVT traumachirurg drs. J.B.V.M. van Opstal, onafhankelijk penningmeester dr. E.C.T.H Tan, lid namens Defensie traumachirurg mr. drs. C.P. Bleeker, lid namens SUG v.d.nva anesthesioloog mw. W.G. Rensink adviseur namens PAO 19

20 BIJLAGE DSATC Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Anesthesiologen Chirurgen Intensivisten Aantal cursisten Aantal auditoren Aantal cursussen: Tabel 2: aantal cursisten in 2013 per specialisme Anesthesioloog Chirurg Intensivisten 4 0 Auditor Assistent Auditor Anotomie lab 1 0 Auditor Commandant van Dienst 2 0 Auditor Defensie 1 0 Auditor Directeur 0 1 Auditor Hoofd OK 1 0 Auditor Medewerker 2 1 Auditor SEH arts 0 1 Auditor Verpleegkundige

21 Aantal cursisten 2013 per specialisme Anesthesioloog Chirurg Intensivisten Auditor Assistent Auditor Anotomie lab Auditor Commandant van Dienst Auditor Defensie Auditor Directeur Auditor Hoofd OK Auditor Medewerker Auditor SEH arts Auditor Verpleegkundige 21

22 BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Stichting MedicALS Nederland 0. Missie en doelstelling MedicALS MedicALS gaat over de eerste opvang van de acuut zieke, vitaal bedreigde medical patiënt - dat wil zeggen de niet-trauma patiënt. De stichting MedicALS voorziet in een intensieve training van artsen die betrokken zijn bij de eerste beoordeling en behandeling van deze kwetsbare patiënt in het ziekenhuis. Het daarbij toepassen van de bekende ABCDE systematiek leidt tot efficiënte diagnostiek en behandeling van de patiënt, veiligheid en draagt bij aan adequate communicatie en samenwerking tussen de betrokken hulpverleners. Om de bekende one-liners te noemen: Treat first what kills first! Do no further harm! Get help in time! Focused knowledge and skills! Efficiënt communication and coöperation! Doelgroep Medici betrokken bij de eerste opvang van een acuut kritisch zieke patiënt, zoals SEH artsen, internisten, intensivisten, neurologen, anesthesiologen, leden van spoed interventie teams etc. Deze cursus is vooral ook geschikt voor artsen in opleiding voor deze specialismen voor het werken op de SEH, op zaal en in de dienst en als lid van spoed interventie teams en dergelijke. Een klinische ervaring van 1-2 jaar is wenselijk voor een optimaal resultaat. 1. Historie In 2008 werd de Stichting MedicALS NL opgericht onder de paraplu van de Advanced Life Support Group NL die de licentie voor deze cursus heeft verkregen. Analoog aan de overige ALSG stichtingen bestaat ook het bestuur van de Stichting MedicALS uit afgevaardigden van de wetenschappelijke verenigingen, waartoe de doelgroepen cursisten behoren. 2. Relevante data In het verslagjaar werden vijf MedicALS trainingen verzorgd waaraan 118 cursisten deelnamen. Sinds de oprichting zijn in 24 cursussen in totaal 539 cursisten gecertificeerd. De inschrijving van nieuwe cursisten neemt gestaag toe en daarmee het aantal cursussen. Eind 2013 bestaat het MedicALS instructeurcorps uit 18 enthousiaste gecertificeerde trainers, inclusief 3 course directors. Deze instructeurs hebben zeer diverse achtergronden, waardoor cursisten maximaal kunnen profiteren van hun uiteenlopende expertise met betrekking tot de opvang van de acuut zieke patiënt. 8 Cursisten werden gespot als Instructor Potential. 22

23 3. Cursuslocatie Per 1 augustus 2013 is ALSG verhuisd van Riel naar Tilburg. Vlak naast het station heeft de ALSG twee verdiepingen in het Haestrechtkwartier ingericht voor het geven van de cursussen en het huisvesten van het servicebureau. De trainingsetage omvat 6 ruime leslokalen, een facultyroom en een ontvangst- annex kantineruimte. De trainingslokalen zijn voorzien van adequate audiovisuele middelen, waarmee de MedicALS beschikt over een moderne, professionele cursuslocatie. 4. Instructeursvergoeding Voor hun essentiële deelname / bijdrage aan de cursus krijgen de instructeurs een vergoeding welke wordt uitgekeerd aan de organisatie (ziekenhuis, maatschap) of individueel met een zo genaamde VAR verklaring. In 2013 is de instructeurvergoeding niet gewijzigd. 5. PR en communicatie Tijdens de jaarlijkse Internistendagen zijn wederom scenario trainingen gegeven door MedicALS instructeurs. In 2013 is MedicALS cursus opgenomen in het curriculum van de opleiding Spoedeisende Hulp arts KNMG. Het bestuur streeft naar het positioneren van een MedicALS training in de opleiding van met name internisten naar analogie van de opleiding SEH-arts KNMG. 6. EHBO vereniging Riel Voor het praktisch examen wordt gebruik gemaakt van de inzet van simulatie-patiënten vanuit de plaatselijke EHBO vereniging in Riel. Het aantal vaste EHBO ers is uitgebreid tot een groep van enthousiaste vrijwilligers die, naast de MedicALS, inmiddels ook een rol spelen in de MIMMS cursus en als nurse bij het ATLS praktijk examen. 7. Internationale samenwerking Er zijn contacten met de zusterorganisatie in Engeland - MedicALS UK -, Ierland en Zweden waarbij de mogelijkheid bestaat instructeurs aan buitenlandse cursussen te laten deelnemen. 23

24 8. Samenstelling MedicALS bestuur eind 2013 In 2013 heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden. De huidige bestuursleden: drs. M.C.M. de Groot, onafhankelijk voorzitter Internist-intensivist mw. drs. S.P.H. Cleef, secretaris SEH arts KNMG, lid namens de NVSHA drs. R. Jans, onafhankelijk penningmeester dr. R.A. v.d. Kruijk, neuroloog, lid namens de NVN drs. F.J.M Heijmans, anesthesioloog, lid namens de NVA dr. A. Dees, Internist, onafhankelijk lid drs. W. Henny adviseur 24

25 BIJLAGE Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Aantal cursisten Aantal cursussen Tabel 2: aantal cursisten in 2012 per specialisme Cursisten AIOS ANIOS 6 19 Anesthesioloog 3 1 Chirurg 2 3 Intensivist 2 1 Internist 16 8 Neuroloog 1 0 SEH arts 24 8 Totaal AIOS ANIOS Anesthesioloog Chirurg/arts Intensivist Internist Neuroloog SEH arts 25

26 BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Stichting Major Incident Medical Management and Support (MIMMS) 1. Historie De Stichting MIMMS is in 2001 opgericht met als doel de hulpverlening bij rampen op het gebied van command and control binnen de witte kolom (GHOR, ambulance hulpverlening en de ziekenhuizen) te optimaliseren. Zij verzorgt hiertoe een tweetal cursussen. Te weten MIMMS (vanaf de plaats incident tot aan de deur van het ziekenhuis) en sinds 2006 HMIMS (wat doe je als ziekenhuis als 100 patiënten zich tegelijkertijd aandienen). 2. Relevante data MIMMS In het verslagjaar werden 3 MIMMS cursussen verzorgd, waarin 48 cursisten werden opgeleid. Sinds de oprichting in 2001 zijn in totaal 713 cursisten gecertificeerd. Het MIMMS instructeurscorps bestaat uit in totaal 23 leden waar onder 5 course directors, 17 instructeurs en 1 instructor candidate. In de ALSG Generic Instructor Course werden vanuit de Stichting MIMMS geen nieuwe instructeurs opgeleid. HMIMS In 2013 werden 25 cursussen verzorgd, waarin 539 cursisten werden opgeleid. Sinds de start in 2006 zijn in totaal 3648 cursisten gecertificeerd. Het HMIMS instructeurscorps bestaat uit in totaal 38 leden: waar onder 6 course directors, 27 instructeurs en 5 instructor candidates. In de ALSG Generic Instructor Course werden t.b.v. HMIMS geen nieuwe instructeurs opgeleid. 3. Kwaliteitsborging cursusinhoud, vorm en kosten Ook 2013 is weer een veelbewogen jaar geweest voor de stichting, waarin met vereende kracht door bestuur, instructeurs en Servicebureau een prestatie van formaat is neergezet om het cursusformat van beide trainingen ingrijpend aan te passen aan de wensen van deze tijd. MIMMS 3.0 Omdat e-learning ook steeds meer in andere ALSG cursussen wordt gebruikt is besloten om vanuit de koepel bij te dragen aan dit project om later gebruik te kunnen maken van de opgebouwde expertise voor andere cursussen. HMIMS basic 2.0 Het hele verslagjaar is gebruikt om deze cursusvariant compleet te herzien waarbij de ervaring opgedaan in de MIMMS 3.0 goed van pas kwam. In 2012 werd vanuit ALSG Claar van Roessel als e-learning ontwikkelaar aangesteld. Samen met instructeurs vertaalde zij in 26

27 2012 en 2013 het voormalige cursusboek in een interactieve e-learningmodule bestaande uit tekst, filmpjes, opdrachten etc. Door gebruik te maken van de expertise binnen het multidisciplinaire instructorcorps, bestond er een groot draagvlak voor het uiteindelijke resultaat. In deze opzet wordt gewerkt met een virtuele leeromgeving en gebruik gemaakt wordt van nieuwe technieken als barcode scanning. In 2013 is met input van instructeurs de HMIMS advanced module ontwikkeld en aangeboden. Gezien de aanzienlijke investering die de stichting MIMMS alsook de ALSG hebben gedaan in de ontwikkeling van vooral de e-learning modules, is de cursusprijs van de HMIMS iets verhoogd t.o.v. voorgaande jaren. Daarnaast is een instandhoudingsfonds ingericht waar een gering bedrag per cursist in wordt gestort, om de cursussen verder door te kunnen ontwikkelen en nieuwe modules te kunnen ontwerpen. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen groeide de behoefte om net als bij de ATLS terug te kunnen vallen op een medisch coördinator Ernst Kuijper, anesthesioloog np, die samen met bestuur en ALSG bureau de medisch inhoudelijke expertise van de cursussen borgt. 4. Accreditatie Na intensieve onderhandeling met de accrediterende instanties ABFE en ABAN werden beide cursussen geaccrediteerd met 12 punten (4 voor e-learning en 8 voor contactdag). 5. Cursuslocatie Bij HMIMS trainingen worden vaak sleutelfiguren van complete ziekenhuizen getraind. Om die reden vinden deze cursussen op locatie plaats in het betreffende ziekenhuis of een trainingslocatie in de buurt. 6. Afstemming en allianties met ketenpartners Het werkveld is erg in beweging. Er zijn veel raakvlakken met andere cursussen en doelgroepen. We zien terugloop, ontwikkelingen in prijsstelling en vrijgevigheid met het delen en nemen van MIMMS adagia. In 2013 is besloten om zowel voor de HMIMS als de MIMMS cursussen beleidswerkgroepen samen te stellen. Deze werkgroepen bestaan uit eigen course directors en instructeurs. Feitelijke samenkomst van deze werkgroepen heeft in 2014 plaats gevonden. 27

28 7. Samenstelling MIMMS bestuur ultimo 2013 dr. D.J. Versluis MHA, internist-intensivist onafhankelijk voorzitter drs. M. Smeekes MCDm, secretaris, portefeuillehouder OTO GHOR Nederland drs. A.T.M Veldman RA, onafhankelijk penningmeester drs. R.de Vos, anesthesioloog, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) W.J.G.G. Gruijters, programmamanager, lid namens de Vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) drs. M. Bemelman, chirurg, lid namens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) A.F.J. van Bekhoven, lid namens Verpleegkundigen & Verzorgenden in NL afd. Ambulancezorg (V&VN A.Z) drs. K.A. Bartlema, traumachirurg, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT) drs. J.M van Lieshout, SEH arts KNMG, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) 28

29 BIJLAGE MIMMS Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Aantal cursisten: Aantal cursussen: Tabel 2: aantal cursisten in 2013 per specialisme Verpleegkundigen Ambulance verpleegkundige Meldkamer verpleegkundige 0 1 MMT verpleegkundige 2 6 Subtotaal Niet-verpleegkundigen AOIS 3 3 Anesthesioloog 2 3 ANIOS 1 1 Beleidsmedewerker Stafmedewerker 2 1 Chauffeur Ambulancezorg 13 8 Chirurg 1 1 Coördinator 1 1 Docent 1 0 Medewerkers 1 8 Offidier van dienst 4 0 SEH arts 1 5 Traumachirurg 0 1 Subtotaal Totaal

30 MIMMS cursisten 2013: verpleegkundigen Ambulance verpleegkundige Meldkamer verpleegkundige MMT verpleegkundige MIMMS cursisten 2013: niet-verpleegkundigen AOIS Anesthesioloog ANIOS Beleidsmedewerker Stafmedewerker Chauffeur Ambulancezorg Chirurg Coördinator Docent Medewerkers Offidier van dienst SEH arts 30

31 BIJLAGE HMIMS Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Aantal cursisten: Aantal cursussen: Tabel 2: aantal cursisten in 2013 per specialisme Verpleegkundige Manager Teamleider Hoofd AIOS Secretaresse Anesthesioloog 21 0 Coördinator Chirurg Medewerker Afdelingshoofd 13 0 Arts 13 0 Adviseur 12 0 SEH arts Assistent Doktersassistente 0 13 Overig (per groep < 10 personen) Totaal

32 Aantal cursisten in 2012 en 2013 per specialisme Overig (per groep < 10 personen) Doktersassistente Assistent SEH arts Adviseur Arts Afdelingshoofd Medewerker Chirurg Coördinator Anesthesioloog Secretaresse AIOS Hoofd Teamleider Manager Verpleegkundige HMIMS cursisten 2013 Verpleegkundige Manager Teamleider Hoofd AIOS Secretaresse Anesthesioloog Coördinator Chirurg Medewerker Afdelingshoofd 32

33 MOET BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Managing Obstetric Emergencies and Trauma 1. Historie De cursus Managing Obstetric Emergencies and Trauma (MOET) is ontwikkeld door de MOET workinggroup in het United Kingdom (UK) in 1995 in samenwerking met de Advanced Life Support Group UK en wordt door de Stichting MOET in samenwerking met de ALSG NL sinds 2003 in Nederland georganiseerd. De cursus wordt gegeven in de UK, Nederland en Australië / New Zealand. De doelgroep van MOET bestaat uit gynaecologen, anesthesiologen en zij daartoe in opleiding in de tweede helft van hun opleiding. Ook tropenartsen en eerste hulpartsen kunnen aan de cursus deelnemen. Verloskundigen werkzaam in de tweede lijn kunnen de cursus als auditor bijwonen. De cursus richt zich op de gestructureerde aanpak van levensbedreigende aandoening bij de zwangere en haar (ongeboren) kind. De gestructureerde aanpak volgens de ABCDE methode sluit aan bij de werkwijze van andere cursussen zoals ATLS, APLS en NLS. De aanwezigheid van gynaecologen en anesthesiologen in faculty en cursisten werkt synergistisch. Beide beroepsgroepen leren met en van elkaar. De cursus is in 2011 vernieuwd (editie 4) en bestaat uit een cursus manual, e-learning module en een tweedaagse cursus waarin het leren door doen op de voorgrond staat. De cursus wordt af gesloten met een MCQ toets en een praktijktest. Het daarmee behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. MOET behoort tot het verplichte curriculum voor gynaecologen in opleiding. 2. Relevante data Locatie In 2013 werden 5 cursussen georganiseerd, twee cursussen in het ALSG centrum in Riel en drie cursussen in het nieuwe ALSG centrum in Tilburg. Provider cursus Er werden 95 cursisten opgeleid en 22 auditoren woonden de cursus bij. Van deze 22 auditoren waren er 11 afkomstig van de physician assistant opleiding aan de HRO Rotterdam. Het bijwonen van de cursus is een verplicht onderdeel binnen deze opleiding. Vanaf 2003 werden in 62 cursussen totaal 1193 cursisten MOET opgeleid. Ruim 90% behaalde in het certificaat bij het initiële examen. 21 cursisten hebben in 2013 hun certificaat na 4 jaar vernieuwd door aan het herzien cursusprogramma deel te nemen. Instructeurs MOET heeft de beschikking over 48 instructeurs die onbezoldigd hun medewerking verlenen aan de cursussen. Dit corps bestaat uit 5 course directors, 45 instructeurs en 3 instructor candidates. Vier instructor-candidates hebben succesvol deelgenomen aan een tweedaagse Generic Instructor Course, verzorgd door ALSG. 33

34 3. Kwaliteitsborging instructeurs en cursusformat Het met goed gevolg doorlopen van de GIC door instructor potentials en het succesvol optreden als instructor candidate in twee cursussen wordt afgesloten met het instructor certificate met een geldigheidsduur van 4 jaar. In 2012 is een begin gemaakt met de recertificering van instructeurs. Zij doorlopen opnieuw de e-learning module inclusief een MCQ toets en voldoen aan de voorwaarde van regelmatige deelname (3 cursussen in 2 jaar). Alle instructeurs zijn gecertificeerd. De course directors vergadering heeft twee keer plaatsgevonden in 2013 en praktische zaken in de uitvoer van de cursussen zijn besproken en aangescherpt. Eenmaal per jaar worden alle grote MOET centra (>=6 cursussen) onderworpen aan een audit door de MOET workinggroup. In de cursus van 5 en 6 maart heeft R.J. Elton working group member ALSG UK de cursus als external accessor geaudit. Ook dit jaar is het eindoordeel positief. 4. Accreditatie De MOET cursus werd in het 2013 door de NVOG geaccrediteerd met 20 punten, de NVA kent 22 punten toe. De verloskundigen verwerven door hun deelname 16 accreditatie punten. 5. Public Relations en communicatie De MOET website is ingericht in analogie met de overige stichtingen aangesloten bij ALSG. De informatie over cursus, organisatie en medewerkers werd aangevuld met een korte filmische impressie van de cursus. Samenwerking online door instructeurs en stichting bestuur vond plaats met behulp van een informatie-uitwisseling platform. Voor e-learning wordt gebruik gemaakt van de website van MOET UK 6. Audiovisuele ondersteuning MOET gebruikt sinds 2012 ipads in de cursus. De ipads worden ingezet voor een efficiënte organisatie van de cursus. In het onderwijs worden de audiovisuele mogelijkheden benut door het gebruik van foto s, films en monitor simulatie. Naast Ipads voor gebruik op locatie, hebben alle gerecertificeerde instructeurs een ipad in bruikleen gekregen met daarop het cursusmateriaal voor gebruik bij voorbereiding en tijdens de cursus. 7. Lotusslachtoffers Voor het praktisch examen tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Lotus slachtoffers. De bestaande samenwerking van de ALSG met de medewerkers van de LOTUS kring Overasselt en Tilburg werd voortgezet. 8. Internationale samenwerking Binnen MOET vindt een internationale uitwisseling van instructeurs plaats. In 2013 heeft één instructeur uit de UK deelgenomen aan de cursus in Nederland. 34

35 De voorzitter van de Stichting MOET is tevens lid van de workinggroup MOET en heeft in 2013 deelgenomen aan de halfjaarlijkse workinggroup meeting in Manchester. Het cursusprogramma is daarbij op verschillende punten gewijzigd. In 2014 wordt de derde editie van de cursusmanual verwacht. 9. Samenstelling MOET bestuur en directie ultimo 2013 In 2013 heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden: André Van Zundert is vervangen door Hans Harbers. Annemieke Middeldorp is vervangen door Anjoke Huisjes. Daarnaast is Henry Verspeek toegetreden als opvolger van Bas van Rooij als penningmeester van de stichting. drs. J. W.T. Creemers, voorzitter gynaecoloog, lid NVOG dhr. J.B.M. Harbers, secretaris Anesthesioloog, lid namens de NVA mw. A.J.M. Huisjes, gynaecoloog, lid NVOG H.A.P.M. Verspeek Register accountant, Master in Finance 35

36 BIJLAGE MOET Tabel 1: aantal cursisten en cursussen Aantal cursisten: Provider Auditoren Totaal Aantal cursussen: Tabel 2: aantal cursisten in 2013 per specialisme Cursisten per specialisme Gynaecoloog Gynaecoloog in opleiding Anesthesioloog Basis arts 1 1 SEH arts 0 3 Totaal Verloskundigen Auditoren Aantal cursisten 2013 per specialisme Gynaecoloog Gynaecoloog in opleiding Anesthesioloog Basis arts SEH arts Verloskundigen Auditoren 36

37 BESTUURSJAARVERSLAG 2013 Stichting Trauma Nursing Nederland 1. Historie De TNCC en ENPC zijn ontwikkeld door de Emergency Nurses Association (ENA) en volledig in overeenstemming met de trainingsprogramma's voor artsen (het Advanced Trauma Life Support programma) en ambulancepersoneel (Pre Hospital Trauma Life Support). De TNCC richt zich op de verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van de acuut zieke en ongevalspatiënt. De ENPC richt zich op de verpleegkundigen die betrokken zijn bij de directe opvang van het acuut bedreigde kind ten gevolge van ziekte of ongeval. In 2013 is de Stichting Trauma Nursing Nederland formeel onderdeel geworden van de ALSG organisatie. Tijdens de bestuursvergadering in mei trad het oude bestuur af en is een volledig nieuw bestuur aangetreden. 2. Relevante data ENPC Cursisten Provider course In het verslagjaar werden 7 Provider Courses verzorgd en werden 102 verpleegkundigen ENPC opgeleid. Cursisten Refresher course In het verslagjaar werden 6 Refresher Courses verzorgd en hebben 79 verpleegkundigen hun ENPC certificaat vernieuwd. TNCC Cursisten Provider course In het verslagjaar werden 8 Provider Courses verzorgd en werden 115 verpleegkundigen TNCC opgeleid. Cursisten Refresher course In het verslagjaar werden 9 Refresher Courses verzorgd en hebben 148 verpleegkundigen hun TNCC certificaat vernieuwd. 3. Kwaliteitsborging cursusinhoud, vorm en kosten 2013 is een veelbewogen jaar geweest voor de stichting, waarin met vereende kracht door bestuur, instructeurs en Servicebureau een prestatie van formaat is neergezet om het hoofd te bieden aan concurrerende opleidingen. ENPC 4th Edition In 2013 is de nieuwe versie van het ENPC manual 4th Edition helemaal in het nederlands vertaald om de cursisten zo goed mogelijk te ondersteunen in het bestuderen van de theorie. In 2014 is het nieuwe cursusboek en aangepast cursusformat in gebruik genomen. 37

38 4. Afstemming en allianties met ketenpartners In het verslagjaar is met verschillende beroepsverenigingen en SEH opleidingen contact geweest. Een aantal SEH s is voornemens de TNCC en ENPC te incorporeren in de SEH opleiding. 5. Internationale uitwisseling In oktober 2013 is de directeur ALSG bij de moederorganisatie ENA is Chicago geweest. Doel van dit bezoek was om kennis te maken en de internationale samenwerking voor de toekomst te verankeren. 6. Accreditatie Na intensieve onderhandeling met de accrediterende instanties Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (KR/ZP) zijn beide Provider cursussen geaccrediteerd met 16 punten en beide Refresher cursussen met 8 punten. 7. Cursuslocatie In het verslagjaar is voor de TNCC cursussen gebruik gemaakt van 4 locaties. Om cursisten/instructeurs uit de noordelijke provincies tegemoet te komen, zijn naast de hoofdvestiging in Riel en Tilburg, ook cursussen georganiseerd in het NH Capelle a/d IJssel, UMC Groningen en het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. In het verslagjaar is voor de ENPC cursussen gebruik gemaakt van 3 locaties. Om cursisten/instructeurs uit de noordelijke provincies tegemoet te komen, zijn naast de hoofdvestiging in Tilburg, ook cursussen georganiseerd in het NH Capelle en UMC Groningen. 8. Communicatie In een aantal gerenommeerde vakbladen zijn artikelen verschenen over de ENPC en TNCC opleidingen. Bijvoorbeeld in de Journal of Emergency Nursing en in het blad van de V&VN. Deze artikelen zijn tot stand gekomen door samenwerking met één van de instructeurs of bestuurleden. Daarnaast heeft de ENPC/TNCC cursus een stand gehad op het congres van de NVSHV. 9. Samenstelling STNN bestuur ultimo 2013 dhr. F.J. de Voeght, onafhankelijk voorzitter dhr. H.J.M. Gubbels, secretaris, lid namens de V&VN drs. R.J.E.J. Jans, onafhankelijk penningmeester dhr. P. van Gastel, bestuurslid, lid namens Defensie 38

39 BIJLAGE STNN Tabel 1: aantal cursisten en cursussen ENPC 2013 Aantal cursisten: Provider 102 Refresher 79 Totaal 181 Aantal cursussen: Provider 7 Refresher 6 Totaal 13 Tabel 2: aantal cursisten en cursussen TNCC 2013 Aantal cursisten: Provider 115 Refresher 148 Totaal 263 Aantal cursussen: Provider 8 Refresher 9 Totaal 17 Tabel 3: aantal cursisten 2013 per specialisme of achtergrond Provider Refresher Verpleegkundige Anesthesiologie 2 0 Verpleegkundige Ambulancezorg 1 0 Verpleegkundige Intensive Care 1 1 Verpleegkundige Kindergeneeskunde 4 2 Verpleegkundige Mobiel Medisch Team 0 1 Verpleegkundige Observatorium 0 1 Verpleegkunidge SEH Verpleegkundige Verpleegkunde 2 0 Manager SEH 1 0 Nurse practitioner 0 1 Overig 0 1 Totaal

40 Aantal cursisten 2013 per specialisme - Provider cursus Verpleegkundige Anesthesiologie Verpleegkundige Ambulancezorg Verpleegkundige Intensive Care Verpleegkundige Kindergeneeskunde Verpleegkundige Mobiel Medisch Team Verpleegkundige Observatorium Verpleegkunidge SEH Verpleegkundige Verpleegkunde Manager SEH Nurse practitioner Overig Aantal cursisten 2013 per specialisme - Refresher cursus Verpleegkundige Anesthesiologie Verpleegkundige Ambulancezorg Verpleegkundige Intensive Care Verpleegkundige Kindergeneeskunde Verpleegkundige Mobiel Medisch Team Verpleegkundige Observatorium Verpleegkunidge SEH Verpleegkundige Verpleegkunde Manager SEH 40

De ALSG is in 2003 opgericht als facilitair bureau om de toenmalige 3 aangesloten inhoudelijke stichtingen te ondersteunen.

De ALSG is in 2003 opgericht als facilitair bureau om de toenmalige 3 aangesloten inhoudelijke stichtingen te ondersteunen. BESTUURSJAARVERSLAG 2014 Stichting Advanced Life Support Group (ALSG-NL) De ALSG is in 2003 opgericht als facilitair bureau om de toenmalige 3 aangesloten inhoudelijke stichtingen te ondersteunen. Taakstelling

Nadere informatie

Definitive Anesthesiological Trauma Care Course. mr. C.P. Bleeker* DATC Course director. Dr E.C.T.H. Tan** DSTC Course director.

Definitive Anesthesiological Trauma Care Course. mr. C.P. Bleeker* DATC Course director. Dr E.C.T.H. Tan** DSTC Course director. 1 Definitive Anesthesiological Trauma Care Course mr. C.P. Bleeker* DATC Course director Dr E.C.T.H. Tan** DSTC Course director Radboudumc *Afdeling anesthesiologie **Afdeling Heelkunde -Traumachirurgie

Nadere informatie

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal

Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Scholing huisartsen WDH Bergen op Zoom, Roosendaal Vakgroep spoedeisende geneeskunde Bravis ziekenhuis 10-11-2015 Programma De SEH-arts in het Bravis ziekenhuis Aletha Evegaars Patiënten statistieken Sjoerd

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC. Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk

Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC. Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk 11-3-2016 Adviesrapport NVSHV LANDELIJKE STANDAARD GELIJKWAARDIGE CRITERIA TNCC EN ENPC Ria Boel Henriëtte Merks Janneke van Schaijk Voorwoord Voor u ligt een adviesrapport waarmee de werkgroep het bestuur

Nadere informatie

NVSHV Dé beroepsvereniging voor de Acute Zorg. Beleidsdag Den Dolder, 12 november 2010

NVSHV Dé beroepsvereniging voor de Acute Zorg. Beleidsdag Den Dolder, 12 november 2010 NVSHV Dé beroepsvereniging voor de Acute Zorg Beleidsdag Den Dolder, 12 november 2010 Agenda NVSHV Beleidsdag 12 november 2010 09.00 09.30 uur Inloop 09.30 10.00 uur Terugblik beleidsplan 10.00 10.45 uur

Nadere informatie

Acute zorg anders 2012

Acute zorg anders 2012 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium Acute zorg anders 2012 communicatie en samenwerking in de acute zorgketen donderdag 8 maart 2012 congrescentrum Triavium,

Nadere informatie

Voor een toekomst in de zorg!

Voor een toekomst in de zorg! Voor een toekomst in de zorg! Excursies MBRT Radboud plus schooljaar 2014-2015 Versie voorjaar 2015 Doelgroep: 2 e, 3 e,en 4 e jaars MBRT Radboud plus studenten. Het Radboudumc is een grote organisatie

Nadere informatie

Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Levelcriteria Traumatologie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie Onderstaande criteria betreffen minimumnormen en zijn vastgesteld voor de periode 2012-2017 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 1. Algemeen

Nadere informatie

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00 De stichting SHOCK wil al het mogelijke doen om een kind in nood te helpen door de behandeling te stroomlijnen. Van ambulance-personeel tot kinderarts moet iedereen op de hoogte zijn van symptomen van

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II Vrijdag 18 september 2015 en/of Vrijdag 30 oktober 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling Heelkunde

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015

Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 Eisen differentiatie Traumachirurgie 2015 In dit document vind u de vereiste keyprocedures die behaald moeten worden aan het einde van jaar 6, de onderwijseisen en overige verplichtingen behorende bij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van?

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van? SBOH in beeld 2015 Wat doet de SBOH? De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met ingang van 2016 de opleiding tot arts

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE SPECIFIEK REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG, GECERTIFICEERD VOOR ORTHOPEDISCHE-TRAUMATOLOGIE Dit reglement behelst nadere regels voor de aanvraag tot registratie als orthopedisch chirurg,

Nadere informatie

WES- Rotterdam. Jaarverslag 2015

WES- Rotterdam. Jaarverslag 2015 WES- Rotterdam Jaarverslag 2015 A.E.M. Helsloot Mei 2016 Jaarverslag WES- Rotterdam 2015. Introductie. De Werkgroep Educatieve Symposia voor IC- verpleegkundigen is in 1981 opgericht door IC verpleegkundigen

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20 Visie NVSHA op Rapport Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Oktober 2011 Inleiding Eind oktober 2011 is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) met het rapport

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV Overstappen naar LPEV! Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Inleiding Uitgangspunten EHBO opleidingen Stichting LPEV: Adequate EHBO op het gewenste en/of noodzakelijk

Nadere informatie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Missie en Visie 4 Hoofdstuk 2 Organisatie afdeling 5 Hoofdstuk 3 Doelen en activiteiten 6 a) Oprichten van werkgroepen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Wes- Rotterdam. Jaarverslag 2013

Wes- Rotterdam. Jaarverslag 2013 Wes- Rotterdam Jaarverslag 2013 A.E.M. Helsloot 1-5- 2014 Jaarverslag WES- Rotterdam 2013. Introductie. De Werkgroep Educatieve Symposia voor IC- verpleegkundigen is in 1981 opgericht door IC verpleegkundigen

Nadere informatie

Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp.

Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp. Standpunt NVSHA ten aanzien van Inwerkprogramma en acute cursus voor artsen werkzaam op de spoedeisende hulp. N. van Dijk, S. Baas, M. Spekschoor, C.Vernooij, C. Deelstra, D Hassell, (commissie O & O)

Nadere informatie

Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting. -November Snapper-instituut. Primum non-nocere

Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting. -November Snapper-instituut. Primum non-nocere Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting -November 2011- Snapper-instituut Primum non-nocere 1 Achtergrond Ten aanzien van de huidige mogelijkheden van bij -en nascholingen

Nadere informatie

30 maart 2010. NVSHV-congres. Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans

30 maart 2010. NVSHV-congres. Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans 30 maart 2010 NVSHV-congres Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans Inhoud 2 Aanleiding en uitgangspunten 2004 rapportage IGZ: Haastige spoed niet overal goed Het veld vanaf 2007: - Inzicht welk ziekenhuis

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Monitor. Bollebozen. Focus. Ruimtekaartje van André Kuipers Olympische student Elisabeth Willeboordse

Monitor. Bollebozen. Focus. Ruimtekaartje van André Kuipers Olympische student Elisabeth Willeboordse Monitor Nummer 2 jaargang 40 juni 2012 Ruimtekaartje van André Kuipers Olympische student Elisabeth Willeboordse Seks na de ziekte Shockroom Game een wereldprimeur Focus Bollebozen Tekst Gerben Stolk

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie Nascholingsreglement SEH-artsen KNMG Commissie Accreditatie & Herregistratie oktober 2017 Accreditatiepunten Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als Spoedeisende Hulp-arts

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

NVSHV Accreditatiesysteem. Bij- en Nascholingsprogramma s

NVSHV Accreditatiesysteem. Bij- en Nascholingsprogramma s NVSHV Accreditatiesysteem Bij- en Nascholingsprogramma s Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Criteria voor accreditatie... 4 3. De aanvraagprocedure... 8 4. Toetsingsmechanismen... 9

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Academie voor Ambulancezorg

Academie voor Ambulancezorg Academie voor Ambulancezorg ACADEMIE VOOR AMBULANCEZORG INHOUDSOPGAVE P.3 VOORWOORD P.5 PROFIEL VAN DE ACADEMIE VOOR AMBULANCEZORG P.10 ONDERWIJSONTWIKKELING P.15 ONDERWIJS EN PRAKTIJK P.17 OPLEIDINGSRESULTATEN

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

10-6-2009. Virtual reality reanimatie-training: Inleiding. Simulatie in geneeskunde. Aanleiding. Simulatie in geneeskunde. Simulatie in geneeskunde

10-6-2009. Virtual reality reanimatie-training: Inleiding. Simulatie in geneeskunde. Aanleiding. Simulatie in geneeskunde. Simulatie in geneeskunde Virtual reality reanimatie-training Inleiding Frank Rosier: adviseur GHOR Nauw betrokken bij ontwikkeling virtual reality voor GHOR en ambulancetrainingen sinds 2000 Martijn Boosman: directeur E-Semble

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Beleidsvisie SUG 2011 2015

Beleidsvisie SUG 2011 2015 Beleidsvisie SUG 2011 2015 Beleidsvisie SUG 2011 2015 De initiële beleidsvisie werd opgesteld door het bestuur van de SUG in 2006: Heleen van Duin Marc Scot Joost Bierens Chris van Velzen Daan Sep Met

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen?

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Mw. drs. C.D. Kathan (RHO, Rijksuniversiteit Groningen), Dr. J.D. Meeuwis (Chirurg, opleider spoedeisende geneeskunde

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

SAMEN LEREN, SAMEN-WERKEN

SAMEN LEREN, SAMEN-WERKEN SAMEN LEREN, SAMEN-WERKEN Interprofessioneel opleiden in de verloskunde 25e Verloskundige Nascholingsdag jubileumeditie Donderdag 6 oktober 2016 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de voorbereidingscommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie