gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen"

Transcriptie

1 wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen en het vaststellen van een integrale subsidieverordening gemeente Eindhoven 1 Inleiding Op 1 januari 1998 is titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Met dit onderdeel van de Awb heeft de wetgever beoogd vorm te geven aan een meer geintegreerde subsidiesystematiek, die voorziet in harmonisatie en vereenvoudiging. Bij de inwerkingtreding in 1998 is tevens een overgangstermijn vastgesteld van vier jaren. Op grond van het overgangsrecht kon in plaats van het vereiste wettelijk voorschrift op grond waarvan subsidieverstrekking in beginsel dient plaats te vinden, ook een gemeentelijke beleidsregel worden vastgesteld als het tenminste subsidieverstrekking betrof die voor 1 januari 1998 overeenkomstig bekendgemaakt beleid werd verstrekt. Voor het overige heeft de subsidietitel al sinds 1 januari 1998 zijn werking, behoudens voor subsidies die voor die datum zijn verleend of vastgesteld. 2 Probleemstelling Op grond van het bepaalde in titel 4.2 Awb (titel subsidies) dient de gemeentelijke subsidieverstrekking ÃćâĆňâĂİ voorzover dat nu nog niet het geval is ÃćâĆňâĂİ te voldoen aan de daarin opgenomen eisen. Dit betekent onder meer dat alle bestaande subsidieregelingen Awb-conform dienen te zijn en dat nagegaan dient te worden in hoeverre nog nieuwe subsidieverordeningen opgesteld dienen te worden. Wij hebben dit onderzocht en hebben ons daarbij laten adviseren door een gemeentebreed samengestelde ambtelijke projectgroep. Het resultaat hiervan bieden wij u middels dit voorstel ter besluitvorming aan. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het maatschappelijk effect bestaat hierin dat er ÃćâĆňâĂİ na het in overeenstemming brengen van de gemeentelijke (subsidie)regelgeving met de Awb ÃćâĆňâĂİ een eenduidige en transparante op wettelijke leest geschoeide subsidieregelgeving bestaat. Daarmee is tevens de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van subsidieaanvragers en -ontvangers gediend.

2 Raadsbijlage nummer r4 Het meetpunt voor succes bestaat hieruit dat de subsidiepraktijk zal uitwijzen of er met toepassing van de gewijzigde subsidieregelgeving ook adequate, bestuurlijk en juridisch houdbare besluiten worden genomen. Daarvoor is het ook nog nodig de uitvoering van de subsidieregelgeving en de daaruit voortvloeiende subsidiebeschikkingen nader te bezien. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting Gelet op de subsidietitel van de Awb en de daarin opgenomen eisen was het wenselijk inzicht te krijgen in: de inzet van het subsidie-instrument voor realisering van het gemeentelijk beleid; de toepassing van subsidieplafonds, c.q. de (on)wenselijkheid van zogenaamde "openeindregelingen"; de vraag of bestaande subsidieregelingen aan de eisen van de subsidietitel voldoen; de vraag of er gelet op het vereiste in artikel 4:23 van de Awb nog nieuwe subsidieregelingen moeten worden opgesteld daar waar dat nu niet het geval is en of daarbij een inspraakprocedure wenselijk is; de onderwerpen die onder de uitzonderingen van artikel 4:23 lid 3 van de Awb vallen, waarvoor geen wettelijk voorschrift vereist is. Gemeentelijke subsidiering. De gemeente besteedt jaarlijks een groot deel van haar middelen (ongeveer < 59 miljoen exclusief subsidies in het kader van het Grote Stedenbeleid) aan subsidie. Daarbij zijn in de praktijk verschillende soorten subsidies te onderscheiden, zoals exploitatiesubsidies, investeringssubsidies, stimuleringssubsidies en daarnaast meerdere wijzen van subsidieverstrekking, zoals eenmalige verstrekking, meerjarige verstrekking en budgetfinanciering. De meeste subsidiestromen zijn via een verordening of rechtstreeks via de begroting en aparte raadsbesluiten geregeld. Subsidiering had voor 1 januari 1998 geen wettelijk kader. De invoering van de subsidietitel in de Awb in1998 heeft ervoor gezorgd dat een wettelijk kader is geschapen voor een juiste afbakening van rechten, plichten en bevoegdheden van subsidieverleners en subsidieontvangers. Naast een betere en uniforme kenbaarheid van subsidierecht, speelde voor de wetgever ook een betere beheersbaarheid van de overheidsuitgaven een belangrijke rol voor de invoering van de subsidietitel. Systematiek van titel 4.2. De belangrijkste elementen van de subsidietitel zijn de volgende: a de reikwijdte. Deze is neergelegd in het begrip subsidie: onder subsidie wordt verstaan de aanspraak op financiele middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager; commerciele transacties vallen niet onder deze definitie. Van belang in de definitie is met name dat het moet gaan om bepaalde activiteiten van de aanvrager. Bij de verstrekking van subsidie moet derhalve duidelijk zijn voor welke

3 Raadsbij lage nummer r4 activiteiten de gelden worden ingezet. Studiefinanciering of een bijstandsuitkering (inkomensvoorziening), of huursubsidie vallen er niet onder. b het vereiste van de wettelijke grondslag. Artikel 4:23 Awb schrijft voor dat verstrekking van subsidie in principe slechts plaatsvindt op basis van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Met wettelijk voorschrift is bedoeld een verordening die door de raad wordt vastgesteld. Op dit legaliteitsbeginsel om subsidie te verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift heeft de wetgever een aantal uitzonderingen gemaakt, te weten: in spoedeisende gevallen in afwachting van een wettelijk voorschrift gedurende ten hoogste een jaar of totdat binnen dat jaar een bij de Staten-Generaal ingediend wetvoorstel is verworpen of tot wet is verheven en in werking is getreden; subsidies rechtstreeks verstrekt op grond van een programma van de EU; subsidies opgenomen in de begroting. De zogenaamde begrotingssubsidies waarbij de ontvanger met naam en bedrag dat ten hoogste kan worden vastgesteld in de begroting of in de toelichting op de begroting staat opgenomen. De instellingen zijn qua activiteiten niet onderling vergelijkbaar. De subsidies hebben met name betrekking op subsidies met een gering aantal ontvangers. Voor deze subsidies kan geen regeling gemaakt worden, omdat de activiteiten van de ontvangers te divers zijn, (zie bijlage 1, ligt voor u ter inzage); incidentele subsidies mits voor ten hoogste vier jaren verstrekt; deze uitzondering is bedoeld voor gevallen waarin zowel het aantal aanvragers als het aantal ontvangers beperkt is; een subsidie met een groot aantal ontvangers voor de duur van een jaar is dus niet incidenteel, (zie bijlage 2, ligt voor u ter inzage). c subsidieplafond. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat gedurende een bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. De hantering van een subsidieplafond is facultatief. Het toepassen van een subsidieplafond kan echter alleen bij of krachtens een wettelijk voorschrift worden vastgesteld. Een subsidieplafond leidt automatisch tot weigering van subsidie als het plafond wordt overschreden. Bij de hantering van een subsidieplafond is vereist dat bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld. Dit dient bij de bekendmaking van de plafonds te worden vermeld. Het subsidieplafond is een instrument waarmee de omvang van de te verstrekken subsidies kan worden afgestemd op de beschikbare middelen op de gemeentelijke begroting. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld in de meeste gevallen (behoudens enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid en arbeidsmarkt) te werken met subsidieplafonds. De plafonds voor het jaar 2002 op basis van de huidige regelgeving zijn al door uw raad vastgesteld.

4 Raadsbijlage nummer xp d de procedure van subsidieverstrekking. De Awb onderscheidt vier fasen in het proces van subsidiering: de verlening van subsidie of de weigering van de subsidie; de bevoorschotting op basis van de subsidieverlening of aparte bevoorschottingsbeschikking. de vaststelling van subsidie; de betaling en terugvordering. Voor elke fase zijn in de subsidietitel van de Awb regels gesteld. In een aparte paragraaf Awb is daarnaast de figuur van per boekjaar te verstrekken subsidie aan rechtspersonen geregeld. Deze uitgebreide regeling ziet vooral op exploitatiesubsidies die per boekjaar of voor meerdere boekjaren worden verleend en ziet op budgetfinanciering. Uitgangspunt daarbij is wel dat zowel verlening als vaststelling (jaarlijks) of deelvaststelling van de subsidie plaatsvindt. Gekozen aanpak. Bij de beantwoording van de vragen en de herziening van de subsidieverordeningen zoals geformuleerd in de aanhef van deze paragraaf hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten: bij verordening vastleggen wat volgens artikel 4:23 Awb wettelijk vereist is; zorgen voor zo weinig mogelijk overlap met de Awb: uit de huidige regelgeving weglaten wat al in de Awb geregeld is en aanvullende regelgeving creeren en daarnaast het hanteren van de juiste terminologie; bij de op te stellen verordeningen werken volgens een vast stramien dat gemeentebreed toepasbaar is; (jaarlijks) de subsidieregelingen tegen het licht kunnen houden en eventuele wijzigingen daarop vast te stellen en zo nodig regelingen toe te voegen; (jaarlijks) transparant inzicht kunnen geven in de van toepassing zijnde subsidieplafonds en maximale subsidiebedragen aan individuele instanties die met naam en bedrag op de begroting vermeld staan. Ten behoeve hiervan is allereerst een inventarisatie gemaakt van alle subsidiestromen binnen de gemeente Eindhoven (al dan niet gebaseerd op een wettelijk voorschrift). Daarbij is gebleken dat er een scala aan subsidiestromen bestaat en dat er behoefte is aan structurering, actualisering en toetsing van de bestaande praktijk aan de Awb. Deze arbeidsintensieve operatie leverde een aantal van zo n 60 subsidieregelingen op, waaronder 43 regelingen die nu aangepast en/of opgesteld zijn, 10 regelingen die niet meer "werken" en kunnen worden ingetrokken, een naar verwachting zestal nog nieuw op te stellen regelingen, vier regelingen die tijdelijk als zelfstandige verordeningen blijven bestaan en een tijdelijke regeling waarvan het subsidieplafond al bereikt is (startsubsidie kinderopvang). Daarnaast diverse instanties die onder de uitzonderingen van 4:23 lid 3 vallen. De nog nieuw op te stellen regelingen betreffen voor een deel zogenaamde "GSBregelingen", dat wil zeggen subsidieregelingen die nodig zijn om in het kader van de

5 Raadsbijlage nummer x4 uitwerking van het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma /2004 (SOP), de rijksen provinciale middelen die de gemeente ontvangt door te sluizen middels een rechtstreekse subsidierelatie met en naar derden. Voorzover er sprake is van beleidsvrijheid voor de gemeente en geen sprake is van incidentele subsidieverstrekking of begrotingssubsidies waarvoor geen wettelijk voorschrift vereist is, zullen nieuwe regelingen in de loop van volgend jaar aan de verordening toegevoegd worden. Voorzover het betreft inhoudelijke aanpassingen die gebaseerd zijn op de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing kan worden opgemerkt dat deze laatste wet inmiddels is vervangen door de Wet stedelijke vernieuwing (ISV) en de daarmee samenhangende invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing. Dit laatste vraagt overigens nog om een algehele herziening van de huidige subsidieregelingen zoals nu Awb-technisch gewijzigd en opgenomen in conceptverordening in hoofdstuk 2, paragrafen t/m 2.1.3, en en in hoofdstuk 4, paragraaf De inhoudelijke aanpassingen in verband van regelingen die met stadsvernieuwing te maken hebben zullen uiterlijk voor 1 december 2002 aan uw raad worden voorgelegd omdat dan het overgangsrecht voor die regelingen afloopt. Het betreft de volgende regelingen: fysieke stadseconomie (GSB); niet-fysieke stadseconomie (GSB); groen in de stad (GSB); bodemsanering (GSB); stedelijke vernieuwing/isv (GSB). Daarnaast zal nog op korte termijn bezien worden in hoeverre er nog een of meer gemeentelijke regelingen nodig zijn om de rijks- en provinciale middelen, die de gemeente in het kader van het grote stedenbeleid bijvoorbeeld op het terrein van sociale en integrale veiligheid ontvangt, door te sluizen om een rechtstreekse subsidierelatie te bewerkstelligen. Verder is een viertal regelingen, inhoudende vastlegging van de bestaande praktijk wel al toegevoegd, het betreft: buurtbeheer impulsgebieden; buurtbeheer niet-impulsgebieden; economische ontwikkeling (reserve); technologie (reserve). Op het terrein van internationale coordinatie zal nog bezien worden of met toepassing van inspraak een nieuwe regeling aan uw raad dient te worden voorgelegd onder meer voor wat stedenbandorganisaties. Verder wordt momenteel binnen de dienst maatschappelijke ontwikkeling nog bezien of nog nieuwe regelingen nodig zijn respectievelijk een clustering van subsidies kan plaatsvinden (bijvoorbeeld voor kunst en cultuur), welke niet zonder toepassing van inspraak kunnen worden vastgesteld of toegevoegd. Het gaat hierbij om de regelingen zoals opgenomen onder paragraaf t/m Voorstellen om dergelijke nieuwe regelingen aan de integrale subsidieregeling toe te voegen zullen te gelegenertijd aan uw raad worden voorgelegd. Dit geldt ook

6 Raadsbij lage nummer x4 voor de huidige regeling vrijetijdsaccommodaties en speeltuinvoorzieningen. Deze verordening zal in 2002 inhoudelijk gewijzigd worden en alsdan toegevoegd worden aan de subsidieverordening. Tot slot wordt opgemerkt dat een drietal regelingen op het terrein van onderwijs vooralsnog buiten beschouwing zijn gelaten en voorlopig als zelfstandige verordeningen blijven bestaan. Het betreft de Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de Verordening leerlingenvervoer. Wat de laatste twee betreft gaat het hier om regelingen voortvloeiende uit onderwijswetgeving met een geheel eigen karakter, met als doel voorzieningen te bekostigen en voor vervoer van leerlingen zorg te dragen. De inpassing van deze verordening in de subsidieverordening en afstemming met de algemene bepalingen wordt in 2002 nader bezien. Integrale s ubsidi e v erordeni ng. Het resultaat van bovenvermelde werkzaamheden heeft geleid tot een integrale subsidieverordening waarin alle subsidieregelingen van de gemeente Eindhoven zijn ondergebracht en op elkaar zijn afgestemd. Daarbij is gebruikgemaakt van eerder door ons college vastgestelde modelbepalingen voor op te stellen subsidieregelingen, waarvoor ook handreikingen waren gedaan door de VNG. Om ook in de praktijk de toegankelijkheid van de subsidieverordening vorm te geven zal de verordening losbladig uitgegeven worden, zodat via een supplementensysteem gewerkt kan worden. Tevens zal de verordening op het Raadsinformatiesysteem digitaal beschikbaar komen. De opgestelde subsidieverordening bestaat uit een algemeen hoofdstuk waarin algemene subsidievoorwaarden zijn opgenomen en afzonderlijke hoofdstukken per beleidsveld. Het algemeen hoofdstuk bevat bepalingen die van algemene en vooral procedurele aard zijn, aanvullend zijn op titel 4.2. Awb en van toepassing zijn op alle subsidieverstrekkingen van de gemeente Eindhoven, tenzij in een van de bijzondere hoofdstukken van de verordening of bij apart besluit van uw raad een of meer bepalingen buiten toepassing zijn verklaard respectievelijk daarvan is afgeweken. Voor de algemene bepalingen is als uitgangspunt gehanteerd de bestaande Algemene Subsidieverordening 1994 van de gemeente Eindhoven, ten aanzien waarvan evenwel is gebleken dat deze veel bepalingen bevat die nu in de Awb zijn opgenomen en voor het overige nogal vergaande detailbepalingen bevat, waaraan minder behoefte bleek te bestaan. Bovendien is de huidige Algemene subsidieverordening niet geheel afgestemd op de systematiek van de Awb. Gekozen is voor een vereenvoudigde structuur van algemene bepalingen, waarvan in de bijzondere hoofdstukken kan zijn afgeweken, respectievelijk aanvullende bepalingen zijn opgenomen. De bijzondere hoofdstukken zijn per beleidsveld in verschillende paragrafen onderverdeeld en zoveel als mogelijk gerangschikt aan de hand van de indeling die ook de gemeentelijke begroting kent. Bij de bijzondere hoofdstukken is uitgangspunt geweest de bestaande inhoudelijke verordeningen en regelingen van de verschillende diensten. De verschillende paragrafen van de bijzondere hoofdstukken bevatten procedurele en inhoudelijke bepalingen,

7 Raadsbij lage nummer r4 aangevuld of aangepast aan de eisen van de subsidiebepalingen van de Awb. Daarbij is tevens ervoor gekozen zoveel mogelijk te werken met subsidieplafonds om openeindregelingen te voorkomen. ln het algemene hoofdstuk (1) is verder voor bepaalde subsidieverleningen afdeling Awb van toepassing verklaard. Voorgesteld wordt deze afdeling van toepassing te verklaren op subsidieverlening aan rechtspersonen per boekjaar voorzover het subsidiering van meer dan < ,ÃćâĆňâĂİ betreft, in de vorm van exploitatiesubsidies en budgetsubsidies en subsidieverlening aan rechtspersonen die met door de gemeente gesubsidieerde beroepskrachten werken op het terrein van welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie. Het betreft hier de zogenaamde begrotingssubsidies. Door de gekozen structuur gelden de algemene bepalingen gemeentebreed en zijn deze van toepassing op alle subsidieverstrekkingen van gemeentelijke bestuursorgane n. De toelichting op hoofdstuk 1 van de verordening (algemene bepalingen) ligt voor u ter inzage. Awb-technische wijzigingen. Het voorstel is vooral een Awb-technische operatie. Naast een Awb-technische aanpassing is in een incidenteel geval wel een wijziging opgenomen die een reeds in de praktijk doorgevoerde actualisatie inhoudt, hier en daar een verduidelijking in de definities en een aantal wijzigingen in verband met het nader regelen van de subsidiegrondslag (het subsidiebedrag) en de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Het is evenwel wenselijk een aantal paragrafen (bijvoorbeeld op het terrein van welzijn, kunst en cultuur en op het terrein van de ruimtelijke ordening) van de nieuwe verordening in 2002 ook inhoudelijk te bezien. Daarbij kan tevens worden bezien of er een bestaande overlap tussen diverse regelingen kan vervallen, respectievelijk regelingen te bundelen die op dezelfde doelgroepen betrekking hebben. Voorzover het inhoudelijke wijzigingen betreft en toevoeging van nieuwe regelingen die inspraak behoeven, zullen deze later aan uw raad worden voorgelegd. Uitzonderingen. Zoals hiervoor al is aangegeven kent de wet een aantal uitzonderingen op het beginsel dat het verlenen van subsidie gebaseerd moet zijn op een wettelijk voorschrift. Bij het inventariseren van de huidige subsidiestromen is nagegaan in welke gevallen deze uitzonderingen ook in de gemeentelijke situatie van toepassing zijn. Voor wat betreft de uitzondering van de begrotingssubsidies wordt verwezen naar bijlage 2, welke ter inzage ligt. Concreet betekent dit dat voor deze instanties geen apart wettelijk voorschrift met de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend hoeft te worden opgesteld. Wel zijn op deze instanties de procedurele bepalingen van hoofdstukken 1 en 5 van de subsidieverordening van toepassing (zoals daarvoor nu de algemene subsidieverordening van toepassing is).

8 Raadsbijlage nummer x4 Deregulering. Met de integratie van alle subsidieregelingen in een bundel is tevens een zekere mate van deregulering bereikt. Er is zo min mogelijk sprake van overlap met de Awb en er is sprake van een samenvoeging van alle subsidieregelingen waarbij volgens een uniform stramien en aanbouwsysteem steeds nieuwe regelingen als aparte paragrafen van de verordening kunnen worden toegevoegd. Euro s. Voorzover in de subsidieverordening bedragen zijn genoemd zijn deze genoemd in euro s. Er is gekozen voor een technische omrekening. Hiermee wordt voorkomen dat subsidie-ontvangers worden benadeeld en wordt tevens zo budgettair neutraal mogelijk gehandeld. Moni toring. Voor de instelling waarop afdeling van de Awb van toepassing is, is het wenselijk om de besteding van de subsidiegelden te monitoren. In artikel 4:37, lid 1 sub c van de Awb is bepaald dat aan de subsidie-ontvanger verplichtingen kunnen worden opgelegd welke zien op het voor de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig zijn voor een beslissing over de subsidie. Hierdoor is het mogelijk dat de subsidiegever (de gemeente) tussentijds op de hoogte wordt gehouden van bepaalde gegevens. Een dergelijke verplichting kan in de beschikking tot subsidieverlening worden opgenomen. Een andere mogelijkheid is om een bepaling van deze strekking in een uitvoeringsovereenkomst op te nemen. Intrekking oude regelingen en regelingen die niet meer werken. Met de vaststelling van een nieuwe integrale verordening dienen de bestaande verordeningen waarvoor deze nieuwe verordening in de plaats komt te worden ingetrokken. Daarnaast is geconstateerd dat er diverse "oude" regelingen zijn die niet meer werken maar nog niet ingetrokken zijn. Ten aanzien hiervan wordt nu eveneens voorgesteld deze in te trekken. Het ontwerpbesluit voorziet hierin. Subsidieverordeningen welke blijven bestaan. De navolgende regelingen blijven nog wel bestaan: Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs; Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; Verordening leerlingenvervoer; Startsubsidie kinderopvang; Regeling vrijetijdsaccommodaties en speeltuinvoorzieningen; Stadsvernieuwingsverordening. 5 Financiele gevolgen en risico s Dit voorstel heeft geen financiele consequenties.

9 Raadsbij lage nummer x4 6 Overige gevolgen van de aanpak Na inwerkingtreding van de subsidieverordening zal het komende jaar in de praktijk gaan blijken hoe een en ander werkt en of er nog onvolkomenheden/hiaten in de subsidieverordening zitten. Desgewenst kunnen noodzakelijke aanpassingen eerder ter besluitvorming worden voorgelegd. 7 Resultaten van overleg /inspraak Over dit voorstel heeft geen overleg noch inspraak plaatsgevonden. Doelstelling is het (technisch) Awb-conform maken van de subsidieregelgeving en niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Om die reden heeft geen inspraak plaatsgevonden. 8 Communicatie Uw besluit zal worden bekendgemaakt in het gemeenteblad. Daarnaast zullen wij de betrokken instellingen informeren. 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

10 Raadsbijlage nummer xy Besluit: De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2002, nr. 14; gelet op het advies van de commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid; mede gelet de Algemene wet bestuursrecht; besluit: vast te stellen de subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002, welke luidt als volgt:

11 Raadsbijlage nummer x4 Subsidieverordening gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene subsidiebepalingen 1.1. Inleidende bepalingen 1.2. Subsidieverlening 1.3. Verplichtingen voor de subsidieontvanger 1.4. Subsidievaststelling 1.5 Bevoorschotting Hoofdstuk 2 Ruimte Ruimtelijke ordening Verbetering en onderhoud woningen eigenaar-bewoners Vonderkwartier Verbetering onderhoud woningen eigenaar-verhuurders Vonderkwartier Verbetering en onderhoud bedrijfspanden Vonderkwartier Gemeentelijke monumenten Stimulering onderhoud Eindhovense particuliere woningvoorraad Economische ontwikkeling (reserve) Technologie (reserve) Buurtbeheer impulsgebieden Buurtbeheer niet-impulsgebieden Woonconsumenten Milieu Lokale agenda Zonneboilers Hoofdstuk 3 Sociaal Cultuur Stimulering amateurkunst Gilden Bruikleenvergoeding beeldende kunstenaars Amateurkunst (reserve) Kunstenaars (reserve) Cultuurverspreiding (reserve) Cultuur (reserve) Stadsverfraaiing (reserve)

12 r i Raadabij lage nummer xy 3.2 Sport Sportverenigingen (Top)sportevenementen (reserve) 3.3 Welzijn Emancipatie doelgroepen Activiteiten antidiscriminatie Vrijwillig jeugdwerk Versterking vrijwilligerswerk (reserve) Aanpassing openbare gebouwen ten behoeve van personen met een functiebeperking Woontussenvoorzieningen Bevordering maatschappelijke participatie (reductieregeling). 3.4 Onderwijs Onderwijseducatie Onderwijsemancipatie Onderwijs in allochtone levende talen (OALT) Onderwijsontwikkeling (reserve) Onderwijsachterstand (reserve) Internationale coordinatie Contactsteden Verdubbelingsbijdragen Mondiale bewustwording Hoofdstuk 4 Economie 4.1. Versterking economische structuur Bedrijvensteun Evenementen Werkgelegenheid en arbeidsmarkt In- en doorstroombanen Werkervaringsplaatsen inschakeling werkzoekenden Subsidiebeleid Wiw en inkomensvrijlating Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 5.1. Hardheidsclausule, onvoorziene gevallen en nadere regels 5.2 Overgangsregeling en slotbepalingen

13 r p Raadsbij lage nummer rp Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1. Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1. Aanvrager: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een of meer natuurlijke personen, die een aanvraag heeft of hebben ingediend. 2. Awb: de Algemene wet bestuursrecht. 3. Budgetsubsidie: een subsidie aan een rechtspersoon in de vorm van een budget voor een periode van een en maximaal vier jaren, waarbij het subsidiebedrag is gerelateerd aan een bepaald niveau van prestaties of activiteiten. 4. Exploitatiesubsidie: een subsidie in de exploitatiekosten van activiteiten van de aanvrager, niet zijnde kosten als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. 5. Investeringssubsidie: een subsidie zijnde een subsidie in de kosten van aanleg, aankoop, herstel, verbouwing en uitbreiding van roerende of onroerende zaken. 6. Waarderingssubsidie: een van de exploitatieresultaten onafhankelijke subsidie bedoeld voor het geven van waardering aan activiteiten of het aanmoedigen van activiteiten. 7. Incidentele subsidie: subsidie voor activiteiten met een incidenteel of eenmalig karakter. 8. Periodieke subsidie: subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak, voor activiteiten die van jaar tot jaar plaatsvinden of zich uitstrekken over meerdere jaren met een structureel karakter. Artikel 2 Reikwijdte verordening 1. De bepalingen van de hoofdstukken 1 en 5 van deze verordening zijn van toepassing op alle door gemeentelijke bestuursorganen te verstrekken subsidies, behoudens in gevallen dat bij afzonderlijk besluit van de raad bepalingen buiten toepassing zijn of worden verklaard. 2. Het bepaalde in de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening is aanvullend op het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 5 van deze verordening. 3. Indien in een afzonderlijk besluit van de gemeenteraad of in de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening, is afgeweken van het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 5 van deze verordening, prevaleert het afzonderlijke besluit, respectievelijk het bepaalde in de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening voor dat onderdeel. Paragraaf 1.2. Subsidieverlening Artikel 3 Subsidieverlening 1. Subsidie kan worden verleend indien en voorzover daarvoor door de gemeenteraad op de vastgestelde gemeentelijke begroting middelen zijn opgenomen, dan wel de gemeenteraad bij afzonderlijk besluit middelen beschikbaar heeft gesteld. 2. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld wordt verleend

14 Raadsbij lage nummer rq onder de voorwaarde als bedoeld in artikel 4:34, eerste lid van de Awb. 3. Subsidie in het kader van deze verordening wordt respectievelijk verleend, vastgesteld of geweigerd door het college van burgemeester en wethouders, tenzij de gemeenteraad bij of krachtens wet daartoe bevoegd is. Artikel 4 Subsidieplafonds De gemeenteraad kan jaarlijks subsidieplafonds vaststellen. Artikel 5 1. Een rechtspersoon kan slechts in aanmerking komen voor subsidie indien deze blijkens de statuten in Eindhoven gevestigd is, of de activiteiten van de rechtspersoon in overwegende mate ten goede komen aan ingezetenen van Eindhoven. 2. Een of meer natuurlijke personen kunnen slechts in aanmerking komen voor een incidentele subsidie, behoudens in de gevallen waarin in de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening anders is bepaald. Artikel 6 Budgetsubsidiering 1. Een budgetsubsidie wordt per boekjaar verleend. 2. Indien subsidie in de vorm van een vast budget wordt verleend, is de hoogte van de subsidie,- uitgaande van dezelfde activiteiten qua aard en omvang -, maximaal gelijk aan de verleende subsidie over het voorafgaande jaar, waarbij een indexering wordt toegepast conform de van toepassing zijnde begrotingsrichtlijnen. Artikel 7 Toepasseljikheid afdeling 4.2.8, Awb 1. Afdeling Awb is van toepassing op: a. per boekjaar verleende periodieke exploitatie- of budgetsubsidies aan rechtspersonen voorzover de subsidie meer dan ,ÃćâĆňâĂİ (f ,00) bedraagt; b. per boekjaar verleende periodieke subsidies aan rechtspersonen met door de gemeente gesubsidieerde beroepskrachten op het terrein van welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie; indien en voorzover de subsidies als bedoeld onder a en b van dit artikellid niet vallen onder de werkingssfeer van een van de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening. 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien de gemeenteraad bij afzonderlijk besluit daarvan afwijkt. Artikel 8 lndieningstermijn subsidie-aanvraag 1. Een subsidie-aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 2. Een subsidie-aanvraag wordt uiterlijk ingediend 13 weken voor aanvang van de activiteiten respectievelijk het kalender- of boekjaar waar de activiteiten betrekking op hebben, behoudens in de gevallen waarin in een van de hoofdstukken 2 t/m 4 een andere indieningtermijn is bepaald.

15 I si Raadsbijlage nummer rp 3. Een aanvraag voor een periodieke subsidie die nog niet eerder is verleend, een aanvraag inhoudende een uitbreiding of een verhoging van een reeds bestaande periodieke subsidie in verband met de aard of omvang van de activiteiten, of een aanvraag voor een periodieke subsidie gericht op een nieuwe periode van meer dan een jaar, wordt ingediend voor 1 februari voorafgaande aan het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft. Artikel 9 Gegevens subsidieaanvraag 1. Een subsidieaanvraag gaat naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb vergezeld van: a. een omschrijving van de activiteiten met vermelding van de aard en het doel ervan en de datum waarop of het tijdvak waarbinnen de activiteiten uitgevoerd worden en voorzover het een aanvraag voor een periodieke subsidie betreft eventuele afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar; b. een sluitende begroting met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, tenzij een begroting naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor de berekening van het bedrag van de subsidie niet van belang c. een toelichting op de begroting, met voorzover van toepassing inzicht in de kosten van de investeringen, de exploitatieopzet, of het financieringsplan; d. een opgave van subsidieaanvragen bij andere instanties voor activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen, dan wel reeds ontvangen subsidies of bijdragen van andere instanties; e. de samenhang van de te subsidieren activiteiten met activiteiten van derden voorzover dit relevant is; en f. gegevens over eventuele organisatorische verbanden met andere rechtspersonen en van eventuele banden van financiele aard die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de kosten van subsidiabele activiteiten of op de inkomsten daaruit. 2. Ingeval afdeling Awb van toepassing is gaat de aanvraag tevens vergezeld van de in afdeling van de Awb vermelde gegevens, voorzover deze niet reeds zijn vermeld in dit artikel. 3. Indien een aanvrager voor de eerste maal subsidie aanvraagt, verstrekt de aanvrager naast het bepaalde in het eerste lid en indien van toepassing het tweede lid van dit artikel, voorzover sprake is van een rechtspersoon, tevens: een afschrift van de statuten of het reglement of de notariele akte; een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; en een overzicht van de financiele toestand op het moment van de aanvraag. 4. Indien door het college van burgemeester en wethouders een formulier is vastgesteld voor het indienen van een aanvraag, wordt voor het indienen van de aanvraag gebruikgemaakt van het aanvraagformulier. 5. Het college van burgemeester wethouders kan nadere regels stellen met betrek-

16 Raadsbijlage nummer r4 king tot de wijze van inrichting van de krachtens deze verordening door de aanvrager in te dienen bescheiden. Artikel 10 Subsidieweigering 1. Subsidie wordt geweigerd indien de doelstelling of activiteiten van de aanvrager dan wel het beoogde gebruik van de subsidie: a. strijd opleveren met de wet of het algemeen belang, de openbare orde; of b. discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook; c. gericht zijn op werving of toerusting met betrekking tot een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke richting. 2. Het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b laat onverlet de mogelijkheid, dat activiteiten gericht kunnen zijn op specifieke doelgroepen ter opheffing van hun maatschappelijke achterstand. Het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder c is niet van toepassing op het levensbeschouwelijke onderwijs. 3. Een subsidie kan naast de gevallen zoals bedoeld in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; b. de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken; c. de gelden niet doelmatig en doeltreffend zullen worden besteed; d. de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente. e. de subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid van de gemeente; en f. de activiteiten waarvoor in de loop van een jaar een verhoging van de subsidie wordt gevraagd, geacht kunnen worden onderdeel uit te maken van de eerdere subsidieverlening, respectievelijk kunnen worden uitgevoerd met de reeds verleende subsidie. 4. Naast het bepaalde in de leden 1 t/m 3 van dit artikel, kan subsidie worden geweigerd, respectievelijk wordt subsidie geweigerd in de gevallen genoemd in een van de paragrafen van de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening. Artikel 11 Beslissing op de aanvraag 1. Op een aanvraag voor subsidie wordt beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag, behoudens in de gevallen waarin in een van de hoofdstukken 2 t/m 4 voor de beslissing op de aanvraag een andere termijn is bepaald. 2. Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op een kalenderjaar of een boekjaar wordt op een aanvraag beslist, uiterlijk voor 1 januari van het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft.

17 Raadsbijlage nummer r4 Artikel 12 Vergoeding vermogensvorming 1. In de beschikking tot subsidieverlening kan worden bepaald, dat in de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid van de Awb, de subsidieontvanger aan de gemeente Eindhoven een vergoeding van vermogenswaarden verschuldigd is. 2. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, wordt de wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt bepaald in de beschikking tot subsidieverlening, vermeld. 3. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding zoals bedoeld in het tweede lid wordt uitgegaan van: a. de waarde van de goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van een aanspraak op schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsidie-ontvanger wordt ontvangen; b. de mate waarin de subsidiering door de gemeente heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen of het vormen van vermogen; c. indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling zoals bedoeld in het vorige lid door een onafhankelijke deskundige. 4. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat geen vergoeding verschuldigd is indien de activiteiten of werkzaamheden van de subsidieontvanger worden overgenomen en voortgezet door een rechtspersoon met een gelijke of nagenoeg gelijke doelstelling en de activa en passiva tegen boekwaarde worden overgenomen. Artikel 13 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening Qnverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en 4:50 van de Awb kan het college van burgemeester en wethouders de door de raad dan wel door het college van burgemeester en wethouders gegeven subsidieverlening zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien de subsidieontvanger: een financieel wanbeleid voert en ondanks waarschuwing van het college van burgemeester en wethouders daarin geen wijziging brengt; niet overeenkomstig zijn doelstelling werkzaam is; een zodanig beleid voert dat het niet behalen van het beoogde resultaat aan de subsidieontvanger moet worden toegerekend; de rechtspersoon bij rechterlijk vonnis wordt ontbonden; bij de rechtspersoon conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel daarvan; de rechtspersoon in surseance van betaling verkeert; of de rechtspersoon failliet is verklaard.

18 I I S I CO 5; Raadsbijlage nummer r4 Paragraaf 1.3. Verplichtingen voor de subsidie-ontvanger Artikel 14 Algemene verplichtingen voor de subsidie-ontvanger 1 a De subsidie-ontvanger is verplicht: het college van burgemeester en wethouders terstond te berichten omtrent: besluiten of procedures die zijn gericht op beeindiging van de activiteiten van de aanvrager dan wel ontbinding van de rechtspersoon; wijzigingen in de algemene en financiele situatie dan wel in de financiele of organisatorische verhoudingen met derden; en ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat gemaakte afspraken voortvloeiende uit een tussen gemeente en subsidieontvanger gesloten uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb niet kunnen worden verwezenlijkt; b zich in voldoende mate te verzekeren tegen in de hierna volgende hoofdstukken van deze verordening dan wel bij de subsidieverlening aangegeven c. op inzichtelijke wijze een administratie bij te houden zodat op eenvoudige wijze een overzicht kan worden verkregen van bezittingen, schulden, financiele resultaten en activiteiten van de subsidieontvanger, de vermogenspositie van de subsidieontvanger en de mate waarin hij door leden, donateurs en anderen financieel wordt gesteund; d. medewerking te verlenen aan controle en onderzoek uit te voeren door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen, deze toegang te verlenen tot de betreffende accommodatie van de subsidieontvanger en inzage te verlenen in de boekhouding en administratie van de subsidieontvanger; e. binnen een bepaalde door het college van burgemeester en wethouders te bepalen termijn inlichtingen te verschaffen welke nodig zijn voor de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de verstrekte subsid I ei f. mededeling te doen van na de subsidieverlening en voor de subsidievaststelling verworven subsidies van andere overheden, dan wel van derden; g. voorzover sprake is van een rechtspersoon aan het college van burgemeester en wethouders mededeling te doen van wijzigingen in de stichtingsakte, statuten en reglementen, werk- en beleidsplannen en een andere samenstelling van het bestuur; h. toestemming te vragen voor het aangaan en beeindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan indien deze geheel of gedeeltelijk zijn verworven of bekostigd met gemeentelijke subsidie; i. voorzover afdeling van de Awb van toepassing is aan burgemeester en wethouders toestemming te vragen voor handelingen als bedoeld in artikel 4:71 eerste lid van de Awb. In de gevallen waarin subsidie wordt verleend in de vorm van budgetsubsidiering kan het college van burgemeester en wethouders in de beschikking tot subsidieverlening de subsidieontvanger

19 Raadsbij lage nummer ry ontheffing verlenen van het vragen van toestemming voor een of meer handelingen van artikel 4:71 van de Awb; en j. voorzover van toepassing de prestaties te leveren zoals deze zijn opgenomen in de subsidiebeschikking of in een uitvoeringsovereenkomst. 1. In de beschikking tot subsidieverlening kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd zoals bedoeld in artikel 4:37,4:38 en 4:39 van de Awb. 2. In het geval een waarderingssubsidie wordt verstrekt, is het bepaalde in het eerste lid van dit artikel niet van toepassing. Paragraaf 1.4. Subsidievaststelling Artikel 15 Aanvraag tot vaststelling van subsidie Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven dient de subsidieontvanger bij het college van burgemeester en wethouders de aanvraag tot subsidievaststelling in: a. binnen vier maanden na afloop van de activiteiten, het tijdvak of een gedeelte van een tijdvak, of het boekjaar waarvoor subsidie is verleend; b. binnen de termijn zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening indien artikel 4:44, eerste lid onder c van de Awb van toepassing is; of c. binnen de termijn als genoemd in een van de hoofdstukken 2 t/m 4 van deze verordening. Artikel 16 Gegevens voor de subsidievaststelling 1. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient door de subsidieontvanger, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:45 van de Awb, een inhoudelijke en financiele verantwoording verstrekt te worden, waaronder in ieder geval een activiteitenoverzicht of activiteitenverslag waarin inzicht wordt gegeven in de aard en de omvang van de verrichte activiteiten en een financieel verslag inhoudende een verantwoording van inkomsten en uitgaven. 2. Indien een subsidie is verleend in de vorm van een periodieke aanspraak dan wel een subsidie van ,00 (f ,00) of meer omvat het financieel verslag zoals bedoeld in het eerste lid: a. een verantwoording van inkomsten en uitgaven (rekening) op dezelfde wijze ingericht als de begroting; b. een balans per ultimo het afgelopen jaar; en c. een toelichting op het gestelde onder a en b van dit artikellid. 3. Indien een subsidie is verleend van meer dan ,ÃćâĆňâĂİ (f ,00), overlegt de subsidieontvanger naast het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel tevens een rapport van een accountant zoals bedoeld in artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 4. In andere gevallen dan bedoeld in het derde lid van dit artikel kan het college van burgemeester en wethouders voorschrijven dat een verklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verstrekt dient te worden. 5. Indien een periodieke exploitatie- of budgetsubsidie is verleend voor meerdere

20 Raadsbijlage nummer x4 jaren, dient de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling voor aanvang van het laatste jaar een evaluatieverslag in waarin verantwoording wordt gegeven over de inzet van de middelen, de verrichte activiteiten, de gevolgde werkwijze en een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelen. 6. Indien afdeling Awb van toepassing is, verstrekt de subsidieontvanger de gegevens als vermeld in afdeling voor de vaststelling van de subsidie, voorzover deze niet reeds zijn vermeld in dit artikel. 7. Van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen en het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel is niet van toepassing op waarderingssubsidies. 8. Indien door het college van burgemeester en wethouders een formulier is vastgesteld voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie, wordt voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie gebruikgemaakt van het aanvraagformulier. Artikel 17 Vaststelling van subsidie 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling, tenzij in een van de hoofdstukken 2 t/m 4 een andere termijn voor de vaststelling van de subsidie is bepaald. 2. Bij de vaststelling van de subsidie kan het college van burgemeester en wethouders na de subsidieverlening verworven subsidies van andere overheden of van derden voor dezelfde activiteiten, in mindering brengen op de subsidie. Paragraaf 1.5. Bevoorschotting Artikel 18 Bevoorschotting 1. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschotten verlenen. 2. Het college van burgemeester en wethouders kan bevoorschottingsschema s of nadere regels met betrekking tot bevoorschotting vaststellen.

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08 KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008 Versie 28 oktober 08 Inhoudsopgave 1. OPZET KADERNOTA SUBSIDIEBELEID 4 1.1 Reikwijdte van deze Kadernota 4 1.2 Wat aan deze kadernota vooraf gaat. 4 1.2.1

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie