Handelsregister nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelsregister nr. 33224298"

Transcriptie

1 BELGISCH PROSPECTUS 3 december 2002 AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht maatschappelijke zetel: Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) Handelsregister nr Openbaar bod in België tot inschrijving op achtergestelde obligaties van EUR ,25% met eindvervaldag op 27 december 2010 Deze obligatielening wordt uitgegeven met de onvoorwaardelijke, onherroepelijke en achtergestelde garantie van die de enige aandeelhouder is van AXA Belgium Finance (NL) B.V. De jaarrekeningen van AXA Belgium Finance (NL) B.V., evenals de jaarverslagen van AXA Bank Belgium en de garantieverklaring kunnen bekomen worden in de agentschappen van AXA Bank of op eenvoudig verzoek bij AXA Bank Contact Center (tel.: 03/ ).

2 Inhoudstafel VERKOOPSBEPERKINGEN...2 DEFINITIES...2 ALGEMENE INFORMATIE...3 HOOFDSTUK 1 INLICHTINGEN INZAKE HET OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING IN BELGIE Voorwaarden van de inschrijving Uitgifteprijs Inschrijvingsperiode Loketbanken en financiële dienst in België Betaaldatum Eventuele vermindering van de inschrijvingen Vaste overname Uitgiftekosten Waardecode Levering van de Obligaties Vrije overdraagbaarheid van de Obligaties Aanvaarding van de voorwaarden van de Obligaties Voorwaarden van de achtergestelde Obligaties Nominaal bedrag - Vorm - Coupures Achtergestelde Garantie Interesten Terugbetaling Betaling van de interesten en terugbetaling van de hoofdsom Fiscaal statuut Statuut van de Obligaties en Coupons Statuut van de Garantie In gebreke blijven Vervroegde opeisbaarheid Indeplaatsstelling van de debiteur Financiële inlichtingen Berichten Verjaring Vervanging van de Obligaties en Coupons Vertegenwoordiging van de Houders Latere emissies Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Fiscaal stelsel...11 HOOFDSTUK 2 INLICHTINGEN OVER AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V Algemene inlichtingen Maatschappelijke benaming Maatschappelijke zetel Oprichting, rechtsvorm,benaming, duur en wetgeving Maatschappelijk doel Algemene inlichtingen over het kapitaal Maatschappelijk kapitaal, toegestaan kapitaal, aandelen Aandeelhouderschap Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Toezicht Financiële gegevens Balansen en resultatenrekening over de boekjaren 1999, 2000 en 2001 en over het eerste semester van het boekjaar Kapitalisatie Recente ontwikkelingen...17 HOOFDSTUK 3 - INLICHTINGEN OVER AXA BANK BELGIUM N.V Algemene inlichtingen Maatschappelijke benaming Zetels, handelsregister Oprichting, benaming, rechtsvorm, duur, wetgeving Maatschappelijk doel Algemene inlichtingen over het kapitaal Maatschappelijk kapitaal, toegestaan kapitaal, aandelen Aandeelhouderschap Historiek Huidig profiel en activiteiten Bestuur, leiding en toezicht Raad van Bestuur Directiecomité Auditcomité Erkend Commissaris-Revisor Financiële gegevens Geconsolideerde kerncijfers Recente ontwikkelingen Geconsolideerde rekeningen Toelichting bij de geconsolideerde balans en resultatenrekening per 31 december 2001 (in duizenden EUR)

3 VERKOOPSBEPERKINGEN Behoudens het openbaar bod tot inschrijving in België, werd en zal niets ondernomen worden dat kan leiden tot een openbaar bod van de Obligaties in een land waarin een dergelijk optreden vereist is voor een openbaar bod. Het aanbod van de Obligaties is ondermeer niet gericht en zal niet gericht zijn tot personen die gevestigd dan wel woonachtig zijn of hun gewone verblijfplaats hebben in Nederland. Terzake van het aanbod dan wel van dit prospectus alsmede voor alle documenten waarin het bod in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt voldaan aan de Belgische wetgeving. DEFINITIES Emittent Garant Houders AXA Belgium Finance (NL) B.V. AXA Bank Belgium N.V. houders van Obligaties Obligaties de achtergestelde obligaties 5,25% terugbetaalbaar op 27 december 2010, welke het voorwerp uitmaken van het huidig openbaar aanbod tot inschrijving - 2 -

4 ALGEMENE INFORMATIE Goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Dit prospectus werd op 3 december2002 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in overeenstemming met artikel 29ter, 1, eerste lid van het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, daarin opgenomen door de wet van 9 maart Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de Emittent of van de Garant. Het bericht voorgeschreven door artikel 29, 1 van het bovenvermelde Koninklijk Besluit werd in de pers gepubliceerd. Aansprakelijkheid voor het prospectus Verklaring van eensluidendheid De Raad van Bestuur van AXA Belgium Finance (NL) B.V. en het Directiecomité van AXA Bank Belgium zijn aansprakelijk voor de informatie die in het prospectus is opgenomen met betrekking tot de Emittent, de Garant en de Obligaties die het voorwerp uitmaken van dit openbaar bod. Zij verklaren dat, voor zover hen bekend is, deze informatie overeenstemt met de werkelijkheid en dat er geen gegevens worden weggelaten die de draagwijdte van de vermelde informatie kunnen veranderen. Voor de Raad van Bestuur van AXA Belgium Finance (NL) B.V., Pierre Goffin Bestuurder Voor het Directiecomité van AXA Bank Belgium N.V., Gerard Fiévet Bestuurder Paul Van Winghem Bestuurder en Lid van het Directiecomité van AXA Bank Belgium N.V. Jean-Claude Mertens Bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA Bank Belgium N.V. Niemand is gemachtigd om enige informatie te verschaffen of enige verklaring af te leggen die niet in dit prospectus vervat is. Dergelijke informatie of verklaring mag in geen geval beschouwd worden als toegestaan door de Emittent of de Garant. Uit de verspreiding van dit prospectus, op welk moment dan ook, mag niet afgeleid worden dat de informatie die daarin verstrekt wordt, nog steeds correct zal zijn na de datum van dit prospectus. Evenwel, elke belangrijke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de toestand van de Emittent en de Garant gedurende de inschrijvingsperiode zal het voorwerp uitmaken van een bijvoegsel aan het huidige prospectus. De Franstalige versie van dit prospectus is een vertaling van de Nederlandstalige versie welke werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. De gelijkvormigheid tussen beide versies werd nagegaan door de Emittent die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. De tekst van het prospectus zal eveneens, echter alleen ter informatie, beschikbaar zijn op het internet, op volgend adres: Een prospectus zal eveneens worden opgesteld met het oog op de notering van de Obligaties in Luxemburg. Controle van de jaarrekeningen AXA Belgium Finance (NL) B.V. heeft geen revisor of commissaris. De geconsolideerde jaarrekeningen van AXA Bank Belgium N.V. over de boekjaren 1999, 2000 en 2001 werden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de Heer Luc Discry, erkend commissaris-revisor. Deze geconsolideerde jaarrekeningen werden zonder voorbehoud geattesteerd. Aanwending van de fondsen De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties wordt door de Emittent aan de Garant geleend op achtergestelde basis en daarna door de Garant aangewend voor de ontwikkeling van zijn activiteiten

5 Openbaar bod en notering van de Obligaties De officiële notering van de Obligaties op de Beurs van Luxemburg zal worden aangevraagd. Behoudens het openbaar bod tot inschrijving in België, werd en zal niets ondernomen worden dat kan leiden tot een openbaar bod van de Obligaties in Nederland, in het Groothertogdom Luxemburg of in een ander land waarin iets moet worden ondernomen voor een openbaar bod. Financiële gegevens De Emittent en de Garant houden hun halfjaar- en jaarrekeningen ter beschikking van de Houders tot de vervaldag van de Obligaties. Tot die datum kan het jaarverslag van de Garant aangevraagd worden in de agentschappen van AXA Bank. De jaarrekeningen van de Emittent zijn eveneens verkrijgbaar in de agentschappen van AXA Bank of bij AXA Bank Contact Center (tel.: 03/ ). Een exemplaar van de garantieovereenkomst kan bekomen worden in de agentschappen van AXA Bank of op eenvoudig verzoek bij AXA Bank Contact Center (tel.: 03/ ). Deze garantieovereenkomst, die de datum van 20 december 2002 zal dragen, bepaalt dat AXA Bank Belgium op achtergestelde basis de betaling van de hoofdsom en de interesten in verband met de Obligaties onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de Houders waarborgt als de Emittent zijn verplichtingen niet naleeft. Kennisgeving aan de Houders De kennisgevingen aan de Houders gebeuren in België door publicatie in twee algemeen verspreide financiële dagbladen, met name L Echo en De Financieel Economische Tijd

6 HOOFDSTUK 1 INLICHTINGEN INZAKE HET OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING IN BELGIE Op 15 november 2002 heeft de Raad van Bestuur van AXA Belgium Finance (NL) B.V. (de Emittent ) besloten om achtergestelde obligaties uit te geven van EUR tegen 5,25% , met de kenmerken en onder de voorwaarden die hierna volgen, die onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd worden op achtergestelde basis door AXA Bank Belgium N.V. (de Garant ) ingevolge de beslissing van haar Directiecomité van 19 november Voorwaarden van de inschrijving 1.1. Uitgifteprijs 101,30% van de nominale waarde 1.2. Inschrijvingsperiode Van 4 december tot en met 23 december 2002, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting Loketbanken en financiële dienst in België In België kan op de Obligaties ingeschreven worden bij AXA Bank Belgium. De inschrijvingen kunnen eveneens bij de banken van het syndicaat vermeld in 1.6 hieronder ingediend worden via andere financiële tussenpersonen. In België wordt de financiële dienst voor de Houders kosteloos verzorgd door AXA Bank Belgium Betaaldatum De inschrijvingsprijs en de taks op de beursverrichtingen van 1,4 (beperkt tot EUR 250 per borderel) zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de inschrijving. De betalingen via debet van een zichtrekening gebeuren met valuta 27 december Eventuele vermindering van de inschrijvingen Indien het aantal Obligaties waarvoor inschrijvingsorders op geldige wijze werden ingediend, het aantal Obligaties overtreft dat in het kader van dit openbaar bod wordt aangeboden, kan volgens objectieve criteria op de orders vermindering worden toegepast Vaste overname Het bankensyndicaat bestaande uit AXA Bank Belgium en Crédit Européen neemt de Obligaties vast over krachtens een overeenkomst van vaste overname ( Underwriting Agreement ) Uitgiftekosten De uitgiftekosten die door de Emittent worden gedragen bedragen 2% van het totale uitgiftebedrag Waardecode De Obligaties worden opgenomen in het Euroclear System-clearingstelsel ( Euroclear ) uitgebaat door Euroclear Bank S.A./N.V. en het clearingstelsel van Clearstream Banking, société anonyme ( Clearstream Luxembourg ) met ISIN-code XS en common code Levering van de Obligaties De Obligaties zijn uitsluitend aan toonder en worden ofwel materieel geleverd in coupures van EUR na afloop van een periode van drie maand te tellen vanaf de datum van betaling, ofwel geplaatst op een effectenrekening bij een kredietinstelling of beursvennootschap naar keuze van de Houder. Wanneer - 5 -

7 investeerders de Obligaties fysiek geleverd wensen te krijgen, zal AXA Bank Belgium EUR 12,50 (inclusief BTW) per verrichting aanrekenen. De materiële levering van de Obligaties is onderworpen aan de taks op de levering van effecten aan toonder van 0,20% Vrije overdraagbaarheid van de Obligaties De Obligaties worden gecreëerd als vrij verhandelbare effecten aan toonder Aanvaarding van de voorwaarden van de Obligaties Door het feit zelf van de inschrijving op of het verwerven van Obligaties worden de Houders geacht de voorwaarden van de Obligatie, opgenomen in punt 2 van dit hoofdstuk, te kennen en te aanvaarden. 2. Voorwaarden van de achtergestelde Obligaties 2.1. Nominaal bedrag - Vorm - Coupures Het nominaal bedrag van de uitgifte van de achtergestelde obligaties met vervaldag 27 december 2010 (de Obligaties ) beloopt EUR De Obligaties worden uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) B.V. (de Emittent ) in de vorm van effecten aan toonder met een nominale waarde van EUR elk die serieel genummerd zijn Achtergestelde Garantie AXA Bank Belgium (de Garant ) garandeert elke obligatiehouder (de Houder ) onvoorwaardelijk en onherroepelijk de betaling van de hoofdsom, de interesten en elk eventueel verschuldigd bijkomend bedrag, overeenkomstig de bepalingen van de garantieverklaring (de Garantie ) die op de voorzijde van de Obligaties is afgedrukt Interesten De Obligaties brengen 5,25% interest per jaar op vanaf 27 december Ze zijn voorzien van jaarlijkse coupons (de Coupons ) die elk jaar op 27 december betaalbaar zijn en waarvan de eerste op 27 december 2003 vervalt. De Obligaties houden op interest op te brengen vanaf de datum van terugbetaling, behalve indien de Emittent en/of de Garant op genoemde datum de sommen die nodig zijn voor de terugbetaling van de Obligaties niet heeft voorzien. In dat geval zullen de Obligaties interest blijven opbrengen tot de eerste van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (i) de dag waarop de Houder of diens tussenpersoon alle sommen zal hebben ontvangen die hem verschuldigd zijn op grond van de betrokken Obligatie, of (ii) de zevende dag na publicatie van een bericht, uitgegeven overeenkomstig artikel 2.12., waarin aan de Houders wordt meegedeeld dat voor deze betaling toereikende sommen werden gedeponeerd bij de Financieel Agent (zoals hierna bepaald). Ingeval het nodig zou zijn interesten voor een periode van minder dan een jaar te berekenen, worden ze berekend op basis van het exacte aantal verlopen dagen, gedeeld door 365 of 366 (aantal dagen van het jaar waarvoor de interest verschuldigd is) Terugbetaling (a) Terugbetaling op vervaldag Tenzij ze worden terugbetaald of teruggekocht en geannuleerd, zoals hierna beschreven, zullen de Obligaties worden terugbetaald op 27 december 2010 (de Vervaldatum ). (b) Terugkoop Onder voorbehoud van de voorafgaandelijke goedkeuring van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (met uitzondering van de Obligaties die worden teruggekocht in het kader van de normale activiteiten op de effectenmarkt), kunnen de Emittent, de Garant en elk van hun dochterondernemingen overgaan tot terugkoop op de markt of onderhands van de Obligaties met de nog niet vervallen Coupons aan om het even welke prijs

8 (c) Annulering Alle Obligaties die zijn terugbetaald of teruggekocht en voor annulering aan de Financieel Agent zijn bezorgd ter uitvoering van dit artikel (met uitzondering van de Obligaties die zijn teruggekocht in het kader van de normale activiteiten op de effectenmarkt) zullen onmiddellijk worden geannuleerd samen met de bijbehorende coupons die nog niet vervallen zijn. (d) Vervroegde terugbetaling omwille van fiscale redenen Zie clausule 2.6.(b) Betaling van de interesten en terugbetaling van de hoofdsom (a) Aanbieding van de Obligaties en Coupons De betaling van de interesten en de terugbetaling van de hoofdsom naargelang van het geval zullen aan de Houder gebeuren op aanbieding van de vervallen Coupons of terugbetaalbare Obligaties aan de loketten van de Financieel Agent en aan de loketten van de Betaalagenten, onverminderd de geldende wetten en reglementering in het land waar de betaling gebeurt. Noch de Emittent, noch de Garant, noch de Financieel Agent, noch de Betaalagenten zijn gehouden de rechtsbekwaamheid en de titel van de houders van Obligaties te controleren, onverminderd de geldende wetten en reglementeringen in het land waar de betaling gebeurt. De Emittent of bij ontstentenis de Garant verbinden zich onvoorwaardelijk tot terugbetaling van de hoofdsom en tot betaling van de interesten van de Obligaties op hun vervaldatum, zonder onderscheid volgens nationaliteit of woonplaats van de Houders van Obligaties of Coupons, en zonder dat overlegging wordt geëist van welk attest dan ook of andere formaliteiten moeten worden vervuld dan die welke door de wet zijn opgelegd. (b) Financieel agent Betaalagenten Credit Européen S.A., 52, route d Esch, Luxemburg, of elke andere geldig aangestelde betaalagent zal de rol van financieel agent (de Financieel Agent ) vervullen conform het akkoord dat betreffende de financiële dienst (de Agency Agreement ) tussen de Emittent, de Garant en Crédit Européen S.A. is gesloten en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel van de Financieel Agent kan worden verkregen. De aanvankelijke betaalagenten zullen Crédit Européen S.A. en AXA Bank Belgium zijn (de Betaalagenten ). De Financieel Agent kan andere betaalagenten aanstellen of de opdracht van bepaalde betaalagenten beëindigen in het kader van de bepalingen van het Agency Agreement op voorwaarde dat hij er de Houders van op de hoogte brengt conform de bepalingen van artikel 2.12; zolang de Obligaties op de Beurs van Luxemburg genoteerd zijn, zal de Financieel Agent verplicht zijn een betaalagent in Luxemburg te houden. (c) Betaaldatum Als de betaaldatum van een bedrag van de hoofdsom of de interesten betreffende de Obligaties geen Werkdag is, dan zal geen betaling vóór de volgende Werkdag kunnen worden geëist en zullen geen interesten of bijkomende betaling kunnen worden geëist wegens dergelijke vertraging. In het kader van deze Emissievoorwaarden wordt met Werkdag om het even welke dag bedoeld tijdens welke het TARGET-systeem in werking is en, in geval van een betaling die moet gebeuren op materiële voorlegging van een Obligatie of Coupon, om het even welke bankwerkdag in de plaats waar deze Obligatie of deze Coupon wordt voorgelegd. (d) Ontbrekende Coupons In geval van vervroegde terugbetaling moet elke Obligatie worden aangeboden met alle bijbehorende Coupons die moeten vervallen na de datum van vervroegde terugbetaling. De nominale waarde van alle ontbrekende Coupons zal worden afgetrokken van het betaalbare bedrag en het aldus afgetrokken bedrag zal worden betaald bij aanbieding van de ontbrekende Coupons voor zover deze aanbieding plaatsvindt binnen 5 jaar na hun vervaldatum Fiscaal statuut (a) Geen brutering Alle betalingen van de hoofdsom of interesten die door de Emittent of in voorkomend geval door de Garant worden gedaan op grond van de Obligaties of Coupons, zullen worden uitgevoerd zonder inhouding of aftrek van fiscale aard die is opgelegd door Nederland of, in geval van betaling door de Garant, door het Koninkrijk - 7 -

9 België of enige andere politieke of administratieve entiteit ervan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, tenzij deze inhouding of aftrek door de wet is opgelegd. In dergelijk geval zal de Emittent of de Garant, naargelang het geval, geen bijkomende bedragen betalen die nodig zouden zijn om een dergelijke inhouding of aftrek te compenseren. (b) Vervroegde terugbetaling wegens fiscale redenen Wanneer, tengevolge van een verandering in of amendering van de wetten of reglementering van Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of het Koninkrijk België of enige andere politieke of administratieve entiteit ervan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, of enige wijziging met betrekking tot de officiële toepassing of interpretatie van dergelijke wetgeving of reglementering, de Emittent of de Garant toch verplicht wordt of zou worden om bijkomende bedragen te betalen overeenkomstig de bepalingen onder paragraaf (a) hierboven of de Garant in de onmogelijkheid verkeert, tengevolge redenen buiten zijn wil om, om eender welke som te betalen om de Emittent de mogelijkheid te geven om betalingen te verrichten ten aanzien van de Obligaties en de Coupons zonder dat deze sommen zouden onderworpen zijn aan de inhouding of aftrek op grond van enige tegenwoordige of toekomstige belastingen, taksen, aanslagen of andere lasten van eender welke aard opgelegd door of uitgeoefend door of voor rekening van het Koninkrijk België of enige andere politieke of administratieve entiteit ervan die de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, mogen de Obligaties naar keuze van de Emittent of de Garant, geheel maar niet gedeeltelijk, worden terugbetaald op eender welk moment (maar niet eerder dan 30 dagen voor de effectieve datum van dergelijke verandering of amendering), tegen hun nominale waarde, verhoogd met de opgelopen interesten tot de datum van terugbetaling, door middel van een voorafgaande kennisgeving van minimum 30 dagen aan de Houders. Dit alles onder voorbehoud van de voorafgaandelijke goedkeuring van deze vervroegde terugbetaling door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Statuut van de Obligaties en Coupons De verplichtingen van de Emittent met betrekking tot de Obligaties en de Coupons zijn achtergestelde, rechtstreekse en onvoorwaardelijke verbintenissen van de Emittent en gaan niet gepaard met een reële waarborg. Deze verbintenissen zullen onderling gelijk zijn en dezelfde rang innemen als elke andere achtergestelde bestaande of toekomstige schuld van de Emittent, zonder voorrang wegens de emissiedatum, betaalmunt of een andere reden. De rechten van de houders van Obligaties en Coupons tegenover de Emittent zijn achtergesteld. In geval van vereffening of ontbinding op gelijk welke manier ( samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen ) van de Emittent, met name faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of vrijwillige of gedwongen ontbinding, doet iedere houder van Obligaties of Coupons onherroepelijk afstand van het recht op een gelijke behandeling ten opzichte van de andere niet-bevoorrechte schuldeisers. Iedere houder van Obligaties of Coupons zal op gelijke voet behandeld worden met de achtergestelde schuldeisers bij de verdeling van de activa van de Emittent. De houders van Obligaties en Coupons aanvaarden uitdrukkelijk dat de Emittent slechts verplicht is hun te betalen nadat vooraf alle andere schuldeisers van de Emittent zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie zijn gegeven. Voor deze clausule zal alle andere schuldeisers betekenen: alle bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldeisers van de Emittent met uitsluiting van schuldeisers met betrekking tot achtergestelde schulden ongeacht of zulke schulden bestonden op het moment van uitgifte van de Obligaties of ontstonden naar aanleiding ervan, of dat zulke schulden een vaststaande eindvervaldag hebben of niet Statuut van de Garantie De verplichtingen van de Garant met betrekking tot de Obligaties en de Coupons zijn achtergestelde rechtstreekse en onvoorwaardelijke verbintenissen van de Garant en gaan niet gepaard met een reële waarborg. Deze verbintenissen zullen onderling gelijk zijn en dezelfde rang innemen als elke andere bestaande of toekomstige achtergestelde en niet-gewaarborgde schuld van de Garant zonder onderling voorrecht wegens de emissiedatum, betaalmunt of een andere reden. De rechten van de houders van Obligaties en Coupons tegenover de Garant zijn achtergesteld. In geval van vereffening of ontbinding op gelijk welke manier ( samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen ) van de Garant, met name faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of vrijwillige of gedwongen ontbinding, doet iedere houder van Obligaties of Coupons onherroepelijk afstand van het recht op een gelijke behandeling ten opzichte van de andere niet-bevoorrechte schuldeisers. Iedere houder van Obligaties of Coupons zal op gelijke voet behandeld worden met de achtergestelde schuldeisers bij de verdeling van de activa van de Garant. De houders van Obligaties en Coupons aanvaarden uitdrukkelijk dat de Garant slechts verplicht is hun te betalen nadat vooraf alle andere schuldeisers van de Garant zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie zijn gegeven

10 Voor deze clausule zal alle andere schuldeisers betekenen: alle bevoorrechte en niet-bevoorrechte schuldeisers van de Garant met uitsluiting van schuldeisers met betrekking tot achtergestelde schulden ongeacht of zulke schulden bestonden op het moment van uitgifte van de Obligaties of ontstonden naar aanleiding ervan, of dat zulke schulden een vaststaande eindvervaldag hebben of niet In gebreke blijven Vervroegde opeisbaarheid In het geval van vereffening of ontbinding op gelijk welke manier ( samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen ) van de Emittent of de Garant, met name in geval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan elke Houder door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Financieel Agent vragen om terugbetaling van de Obligaties tegen pari, vermeerderd met de gelopen interesten tot de datum waarop de Financieel Agent deze kennisgeving ontvangt Indeplaatsstelling van de debiteur (a) (b) (c) De Emittent zal het recht hebben om te allen tijde gedurende de looptijd van de Obligaties via overdracht elke andere vennootschap (de Nieuwe Emittent ) in zijn plaats te stellen als emittent voor wat betrekking heeft op alle verbintenissen die uit de Obligaties voortvloeien voor zover aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) de Nieuwe Emittent wordt voor ten minste 75% rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd door de Emittent of de Garant en de verbintenissen van de Nieuwe Emittent krachtens de Obligaties zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk door de Garant worden gewaarborgd; (2) de Nieuwe Emittent aanvaardt uitdrukkelijk om alle verbintenissen van de Emittent in verband met de Obligaties over te nemen en uit te voeren; (3) de Nieuwe Emittent heeft voor de indeplaatsstelling alle daartoe vereiste machtigingen in zijn land verkregen en bewijst de Financieel Agent dat hij hem als financieel agent van de Obligaties alle sommen mag overmaken die nodig zijn voor betaling van de hoofdsom, interesten en eventuele bijkomende bedragen in verband met deze Obligaties. De indeplaatsstelling van de debiteur geeft aanleiding tot overdracht van alle verbintenissen van de Emittent krachtens deze Obligaties aan de Nieuwe Emittent. Bijgevolg gebeurt het volgende bij zulke vervanging: (1) alle verbintenissen in verband met de Obligaties als emittent zullen exclusief door de Nieuwe Emittent worden overgenomen; (2) de Emittent zal van rechtswege ontheven worden van zijn verbintenissen krachtens de Obligaties; (3) de waarborg van de Garant zal van rechtswege van toepassing zijn op de verbintenissen van de Nieuwe Emittent krachtens de Obligaties; (4) elke verwijzing naar de Emittent in de voorwaarden van de Obligaties zal voor de Nieuwe Emittent gelden en elke verwijzing naar Nederland zal gelden voor het land van de Nieuwe Emittent. De Houders zullen binnen een termijn van 90 dagen op de hoogte worden gebracht van elke vervanging van debiteur conform de bepalingen van artikel hierna Financiële inlichtingen De Emittent en de Garant zullen de Financieel Agent zo vlug mogelijk een kopie van hun jaarverslag en, in voorkomend geval, van hun halfjaarbericht bezorgen. De kopieën van deze verslagen zullen ter beschikking van de Houders worden gesteld aan de loketten van de Financieel Agent tijdens de looptijd van de Obligaties Berichten Alle berichten aan de houders van Obligaties en Coupons zullen worden meegedeeld door publicatie in de Luxemburger Wort of, als deze krant niet meer wordt gepubliceerd of als het bericht niet meer tijdig kan worden gepubliceerd, in een andere krant die in Luxemburg vrij wordt verspreid en die de Financieel Agent noodzakelijk zou vinden om de Houders van Obligaties en Coupons op billijke en redelijke wijze te informeren. Deze berichten zullen ook in België worden gepubliceerd in twee financiële dagbladen met ruime verspreiding, zijnde De Financieel Economische Tijd en L Echo

11 2.13. Verjaring De Coupons verjaren ten voordele van de Emittent na vijf jaar te rekenen vanaf hun vervaldag en de Obligaties na tien jaar te rekenen vanaf de datum die voor hun terugbetaling is vastgelegd Vervanging van de Obligaties en Coupons In geval van diefstal, verlies of andere onvrijwillige buitenbezitstelling of beschadiging van Obligaties of Coupons moet een aanvraag tot vervanging daarvan worden gedaan in de maatschappelijke zetel van de Financieel Agent. Bedoelde Obligaties of Coupons zullen door de Financieel Agent worden vervangen conform de door de Emittent vereiste procedures en op de voorwaarden inzake bewijs en schadevergoeding die hij kan eisen, onverminderd de wettelijke bepalingen. Onder voorbehoud van de toepasselijke reglementen zullen alle kosten die zouden worden gemaakt met betrekking tot de vervanging van Obligaties of Coupons, ten laste zijn van de aanvrager. Beschadigde Obligaties of Coupons zullen moeten worden afgegeven vóór nieuwe Obligaties of Coupons worden uitgegeven Vertegenwoordiging van de Houders Overeenkomstig de Luxemburgse wet van 9 april 1987 betreffende de vertegenwoordiging van de obligatiehouders tot wijziging van artikel 86 tot 95 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen kunnen een of meerdere vertegenwoordigers van de Houders, die tot taak hebben de belangen van de Houders tegenover de Emittent te behartigen, door de algemene vergadering van de Houders tijdens de looptijd van de Obligaties worden aangewezen Latere emissies De Emittent zal de mogelijkheid hebben over te gaan tot latere emissies van obligaties tegen dezelfde voorwaarden, behalve, in voorkomend geval, wat de datum en het bedrag van de eerste interestbetaling betreft. Deze obligaties zullen worden samengevoegd met de Obligaties en de term Obligaties zal ook deze bijkomende obligaties omvatten Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Alle Obligaties worden beheerst en geïnterpreteerd conform de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. Alle geschillen tussen de Houders enerzijds en de Emittent en/of Garant anderzijds waartoe de Obligaties aanleiding zouden kunnen geven, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg, aan wiens rechtsbevoegdheid de Emittent en de Garant zich onherroepelijk onderwerpen. De Belgische Houders zullen evenwel de mogelijkheid hebben de Emittent en/of Garant voor Belgische rechtbanken te dagen. Voor vorderingen of gedingen die in het Groothertogdom Luxemburg betreffende de emissievoorwaarden worden ingesteld, kiezen de Emittent en de Garant woonplaats in de maatschappelijke zetel van de Financieel Agent voor alle akten, formaliteiten of procedures

12 3. Fiscaal stelsel De volgende informatie is van algemene aard en beoogt niet alle aspecten van een investering in obligaties te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn. Bovendien kan de fiscale reglementering en de interpretatie van deze reglementering veranderen in de tijd. De potentiële beleggers die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen zowel in België als in het buitenland van de inschrijving op, het bezit van en de beschikking over de obligaties, worden verzocht hun gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs te raadplegen. (a) Fiscaal stelsel van obligaties in het land van herkomst van de Emittent De betaling van de interesten en de terugbetaling van het kapitaal met betrekking tot de obligaties is in Nederland aan geen enkele bronbelasting onderworpen in de huidige stand van de fiscale wetgeving. (b) Fiscaal stelsel van obligaties in België 1. Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen Belgische Rijksinwoners De volgende principes zijn van toepassing op interesten uitbetaald aan natuurlijke personen, Belgische rijksinwoners, tenzij zij hun obligaties gebruiken voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. De inkomsten van buitenlandse obligaties die bij een Belgische financiële tussenpersoon worden geïnd, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Deze voorheffing is bevrijdend in hoofde van deze natuurlijke personen. Belastingplichtigen die de roerende voorheffing op inkomsten uit Belgische of buitenlandse effecten reeds hebben betaald, moeten deze inkomsten niet meer aangeven (art. 313 WIB 92). Indien geen roerende voorheffing is ingehouden, moeten de interesten vermeld worden in de fiscale aangifte. In geval van verkoop van de obligatie tussen twee interestvervaldagen zal de belastingplichtige belast worden op het pro-rata gedeelte van de verlopen interesten. Hij zal dit gedeelte moeten opnemen in zijn fiscale aangifte. De berekening van het interestdeel moet gebeuren conform de richtlijnen van de administratie vervat in de circulaire van 30 augustus 1993 (Bull. Bel., 1993, nr. 731) Onder voorbehoud van het voorafgaande worden de gerealiseerde meerwaarden in principe niet belast en zijn eventuele minderwaarden niet aftrekbaar. 2. Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, worden de inkomsten uit buitenlandse obligaties opgenomen in de belastbare basis als beroepsinkomsten. De behandeling van deze inkomsten als beroepsinkomsten heeft evenwel geen invloed op de toepassing van de roerende voorheffing. Art. 37 WIB 92 bepaalt dat onverminderd de toepassing van de voorheffingen worden de inkomsten van roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit van de begunstigde van de inkomsten. In hoofde van deze belastingplichtigen is de roerende voorheffing beschouwd als een voorschot te verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Deze verrekening gebeurt slechts in verhouding tot het tijdperk waarin de vennootschap de volle eigendom van de obligaties heeft gehad (art. 280 WIB 92). Een Belgische vennootschap kan, mits aflevering van het passende identificatie-attest, een vrijstelling van de roerende voorheffing bekomen ingeval van inning in België (art. 108 KB WIB 92). Elke eventuele meerwaarde is belastbaar, terwijl de minderwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. 3. Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners De inkomsten uit buitenlandse obligaties die geïnd worden bij een financiële tussenpersoon gevestigd in België, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Mits voorlegging van een geëigende verklaring kunnen beleggers niet-inwoners een vrijstelling van roerende voorheffing krijgen ingeval van inning in België indien de obligaties in open bewaargeving geplaatst zijn bij een financiële instelling in België en voor zover deze obligaties niet voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België gebruikt worden (art WIB 92). De niet-inwoners die de obligaties wel bestemmen voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België (vb. in de vorm van een vaste inrichting), zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische vennootschappen op dit vlak (art. 280 WIB 92 en art. 108 KB WIB 92 zie ook punt 2. hierboven)

13 4. Fiscaal stelsel van toepassing op belastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, meer bepaald de verenigingen, instellingen of organismen die rechtspersoonlijkheid bezitten maar die zich niet bezighouden met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard, is de roerende voorheffing een definitieve belasting. Dit betekent dat de roerende voorheffing van 15% die is ingehouden op de interesten van obligaties die in België geïnd zijn, voor hen de enige belasting met betrekking tot deze inkomsten is. Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en die de interesten van obligaties in het buitenland innen zonder tussenkomst van een financiële instelling in België, staan zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing. In geval van verkoop van de obligatie tussen twee interestvervaldagen zal de belastingplichtige belast worden op het pro rata gedeelte van de verlopen interesten. De berekening van het interestdeel moet gebeuren conform de richtlijnen van de administratie vervat in de circulaire van 30 augustus 1993 (Bull. Bel., 1993, nr. 731). Uitgezonderd voor wat hier vooraf gaat, worden de gerealiseerde meerwaarden in principe niet belast en zijn eventuele minderwaarden in principe niet aftrekbaar. 5. Taksen op de beursverrichtingen en op de materiële levering van effecten Indien van toepassing is er in België een taks op de beursverrichtingen van 1,4 bij de inschrijving op obligaties en van 0,7 bij volgende transacties, beperkt tot EUR 250 per borderel. De materiële levering van obligaties in België geeft aanleiding tot de inning van de taks op de materiële levering van effecten van 0,2%. * * * De Europese Unie neemt momenteel voorstellen in overweging voor een nieuwe richtlijn met betrekking tot de belasting op inkomsten uit spaargelden. Indien een aantal belangrijke voorwaarden vervuld zijn, wordt voorgesteld dat een lidstaat aan de fiscale administratie van een andere lidstaat details van de betalingen van intresten of andere gelijkaardige inkomsten moet voorleggen, betaald door een persoon onder haar jurisdictie aan een individueel inwoner van die andere lidstaat, onder voorbehoud van het recht van sommige lidstaten om te opteren voor een systeem van inhouding aan de bron voor zulke betalingen tijdens een overgangsperiode

14 HOOFDSTUK 2 INLICHTINGEN OVER AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 1. Algemene inlichtingen 1.1. Maatschappelijke benaming AXA Belgium Finance (NL) B.V. (voorheen Ippa Finance Company B.V.) 1.2. Maatschappelijke zetel Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) 1.3. Oprichting, rechtsvorm,benaming, duur en wetgeving AXA Belgium Finance (NL) B.V. werd opgericht op 30 oktober 1990 onder de benaming Ippa Finance Company B.V. en onder de juridische vorm van een Besloten Vennootschap (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) naar Nederlands recht, voor onbeperkte duur. Ze werd ingeschreven in het handelsregister op 2 november 1990 onder het nummer Haar statuten werden gewijzigd bij akte van 21 maart Maatschappelijk doel AXA Belgium Finance (NL) B.V. is een financieringsmaatschappij, die niet beschouwd wordt als een kredietinstelling. Zij werd speciaal opgericht om fondsen te ontlenen en ze te lenen aan haar moederbedrijf. Haar maatschappelijk doel is uitvoeriger beschreven in artikel 2 van de statuten van de vennootschap: De vennootschap heeft ten doel: - het financieren van ondernemingen en vennootschappen; - het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; - het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; - het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen; - het lenen, uitlenen en bijeen brengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van vermogenswaarden in het algemeen; - het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten. 2. Algemene inlichtingen over het kapitaal 2.1. Maatschappelijk kapitaal, toegestaan kapitaal, aandelen Het toegestaan kapitaal bedraagt EUR , vertegenwoordigd door 200 aandelen met een nominale waarde van EUR 453,80. Het onderschreven en volledig volgestort kapitaal bedraagt EUR en is vertegenwoordigd door 40 aandelen met een nominale waarde van EUR 453,

15 2.2. Aandeelhouderschap Het maatschappelijk kapitaal is voor 100% in het bezit van AXA Bank Belgium N.V., zijzelf voor 100% dochtervennootschap van AXA Holdings Belgium N.V. AXA HOLDINGS BELGIUM N.V. 100% AXA BANK BELGIUM N.V. 100% AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 3. Bestuur en toezicht 3.1. Raad van Bestuur Gérard Fiévet Bestuurder-Directeur van AXA Bank Belgium N.V. Rue de l Eglise Mont-Saint-Guibert Pierre Goffin Financieel Directeur AXA Luxembourg S.A. Dalechamplaan Brussel Arnold van der Heide Directeur van FTC Trust Van Alkemadelaan AE s Gravenhage Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd Toezicht De vennootschap heeft geen revisor of commissaris. 4. Financiële gegevens Dit hoofdstuk bevat de balansen en resultatenrekeningen van AXA Belgium Finance (NL) B.V. over de boekjaren 2001, 2000 en 1999 en over de eerste semester van het boekjaar 2002, evenals een tabel met de langlopende schulden en financiële vaste activa

16 4.1. Balansen en resultatenrekening over de boekjaren 1999, 2000 en 2001 en over het eerste semester van het boekjaar 2002 Balans per EUR EUR EUR EUR ACTIVA Vaste activa: Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa: Vorderingen Overlopende rekeningen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen: Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Resultatenrekening per EUR EUR EUR EUR Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Afschrijvingen op immateriële vaste activa Algemene beheerskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Winstverdeling EUR EUR EUR EUR Overige reserves (begin van het boekjaar) Winst van het boekjaar Dividenden Saldo van de Overige reserves na dividenden

17 4.2. Kapitalisatie Langlopende schulden per EUR LUF , niet achtergestelde obligatielening , 6,75% rechtstreeks gewaarborgd LUF , niet achtergestelde obligatielening , 5,5% rechtstreeks gewaarborgd LUF , niet achtergestelde obligatielening , 4,75% rechtstreeks gewaarborgd LUF , niet achtergestelde obligatielening , 4,40% rechtstreeks gewaarborgd EUR , niet achtergestelde obligatielening , 7,25%, terugbetaalbaar volgens de evolutie van de index Dow Jones Euro Stoxx 50 SM, rechtstreeks gewaarborgd SEK , niet achtergestelde obligatielening, , 6,25%, rechtstreeks gewaarborgd EUR , niet achtergestelde obligatielening, , 5,70% rechtstreeks gewaarborgd EUR , niet achtergestelde obligatielening , 11,25% terugbetaalbaar naar keuze van de emittent in speciën of in aandelen van Alcatel S.A., BASF Aktiengesellschaft en/of Carrefour S.A., rechtstreeks gewaarborgd EUR (initieel EUR ), niet achtergestelde obligatielening , 10,75% terugbetaalbaar naar keuze van de emittent in speciën of in aandelen van Dresdner Bank AG, Deutsche Bank AG en/of Société Générale S.A., rechtstreeks gewaarborgd EUR (initieel EUR ), niet achtergestelde obligatielening , 10,75% terugbetaalbaar naar keuze van de emittent in speciën of in aandelen van Aegon N.V. en/of ABN AMRO Holding N.V., rechtstreeks gewaarborgd Deze situatie is niet materieel veranderd sinds 30 juni 2002, met uitzondering van de emissie van EUR achtergestelde obligatielening , 5,25% rechtstreeks gewaarborgd op achtergestelde basis (momenteel uitgegeven)

18 Financiële vaste activa per : leningen aan AXA Bank Belgium EUR BEF , niet achtergestelde lening , 6,95% BEF , niet achtergestelde lening , 5,90% BEF , niet achtergestelde lening , 4,975% BEF , niet achtergestelde lening , 4,65% EUR , niet achtergestelde lening , 7,40% terugbetaling volgens de evolutie van de index Dow Jones Euro Stoxx 50 SM SEK , niet achtergestelde lening , 6,45% EUR niet achtergestelde lening , 5,90% EUR , niet achtergestelde lening , 11,40% terugbetaalbaar naar keuze van de debiteur in speciën of in aandelen van Alcatel S.A., BASF Aktiengesellschaft en/of Carrefour S.A EUR , niet achtergestelde lening , 10,92% terugbetaalbaar naar keuze van de debiteur in speciën of in aandelen van Dresdner Bank AG, Deutsche Bank AG en/of Société Générale S.A EUR , niet achtergestelde obligatielening , 10,92% terugbetaalbaar naar keuze van de emittent in speciën of in aandelen van Aegon N.V. en/of ABN AMRO Holding N.V., rechtstreeks gewaarborgd Recente ontwikkelingen AXA Belgium Finance (NL) B.V. heeft dit jaar slechts éénmaal een beroep gedaan op de kapitaalmarkt nl. een uitgifte van reverse convertible obligaties voor een initieel bedrag van EUR , waarvan EUR nog uitstaan

19 HOOFDSTUK 3 - INLICHTINGEN OVER AXA BANK BELGIUM N.V. 1. Algemene inlichtingen 1.1. Maatschappelijke benaming AXA Bank Belgium N.V., in het kort AXA Bank of AXA Banque (voorheen Anhyp) Zetels, handelsregister Maatschappelijke zetel : Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen (Berchem) Administratieve zetels : Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen Vorstlaan 23, 1170 Brussel AXA Bank is ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het nummer Oprichting, benaming, rechtsvorm, duur, wetgeving AXA Bank Belgium N.V. werd opgericht op 27 augustus 1881 onder de benaming van ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS, in het kort ANHYP, (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1881, onder het nr. 1259), in de vorm van een naamloze vennootschap. Haar duur is onbeperkt. Op 30 december 1999 werd de naam van de vennootschap gewijzigd in AXA Bank Belgium, in het kort AXA Bank, of nog AXA Banque (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2000, onder het nummer ). Zij mag tevens de handelsnamen ANHYP of IPPA gebruiken. De statuten werden verscheidene keren gewijzigd en voor het laatst op 29 februari 2000 toen het maatschappelijk kapitaal werd verminderd (zie infra). AXA Bank Belgium N.V. is een kredietinstelling in de betekenis van artikel 1 van de Belgische wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen Maatschappelijk doel Het maatschappelijk doel wordt omschreven in de artikelen 3 en 4 van de statuten: De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die verenigbaar zijn met het wettelijk en reglementair statuut van de kredietinstellingen. Zij kan alle financiële verrichtingen uitvoeren, onder meer kapitalen inzamelen, op welke manier zij ook terugbetaalbaar zijn, leningen en kredietopeningen toestaan tegen hypothecaire waarborg of het neerleggen van waarden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag tevens verrichtingen op afbetaling financieren, leningen en kredieten toestaan, onder meer op handelsfonds, en verrichtingen uitvoeren van disconto en herdisconto. Zij mag alle activiteiten uitoefenen, alle bedrijven uitoefenen of stichten en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel en van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, evenals alle bedrijven of verrichtingen die kunnen uitgevoerd of georganiseerd worden bij wijze van service aan de cliënteel, onder meer op het gebied van de verzekering. Zij mag alle beleggingen verrichten met het oog op de beste aanwending van de fondsen die haar toebehoren of die haar worden toevertrouwd. Zij mag, mits goedkeuring van de algemene vergadering, fusioneren met andere vennootschappen die een gelijkaardig doel hebben, volgens de modaliteiten die het meest geschikt zullen zijn. Het maatschappelijk doel kan zowel in het buitenland als in België verwezenlijkt worden. 2. Algemene inlichtingen over het kapitaal 2.1. Maatschappelijk kapitaal, toegestaan kapitaal, aandelen In de loop van de boekjaren 1999 en 2000 werd het kapitaal van Anhyp en het aantal aandelen dat dit kapitaal vertegenwoordigde, niet gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal van Anhyp bedroeg BEF en was

20 volledig volgestort. Het werd vertegenwoordigd door kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Op 29 februari 2000 werd in een buitengewone algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal van AXA Bank Belgium verminderd met BEF , waardoor het gereduceerd werd tot BEF en werd de wettelijke reserve verminderd met BEF waardoor het werd herleid tot 10% van het nominaal kapitaal, zijnde BEF De vrijgekomen bedragen werden uitgekeerd aan de aandeelhouder. Tenslotte werd het nieuwe maatschappelijk kapitaal van BEF omgezet naar EUR , nog steeds vertegenwoordigd door kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en werden de nodige wijzigingen aan de statuten aangebracht. Er is geen toegestaan kapitaal. Elk aandeel draagt bij tot de vorming van het kapitaal voor een gelijk deel. Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen en geen converteerbare, omwisselbare of van warrants voorziene obligaties Aandeelhouderschap AXA Holdings Belgium NV (voorheen Royale Belge NV) bezit 100% van het kapitaal van AXA Bank Belgium. AXA Holdings Belgium NV is de moederholding van de tweede verzekeringsgroep in België en behoort zelf tot de wereldwijde AXA-groep. 3. Historiek De ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS, in het kort ANHYP, werd opgericht op 27 augustus Zij was lange tijd genoteerd op de Antwerpse beurs en haar belangrijkste minderheidsaandeelhouder was AG 1824 (thans Fortis). Vanaf 2 januari 1998 werd het aandeel aan toonder opgenomen op de termijnmarkt van de Brusselse beurs. Op 3 november 1998 lanceerde Royale Belge een vriendschappelijk openbaar bod tot aankoop op alle aandelen van Anhyp die nog niet in haar bezit waren. Na de afsluiting op 22 januari 1999 van een openbaar uitkoopbod bezit Royale Belge, thans AXA Holdings Belgium, alle aandelen van Anhyp. Reeds sedert 1986 was Royale Belge de moedermaatschappij van de kredietinstelling IPPA Bank. De samenvoeging van de bankactiviteiten van de banken Anhyp en IPPA was dan ook een doel bij de overname van Anhyp. Bij overeenkomst van 30 november 1999 (de Asset Deal) heeft IPPA Bank haar bankactiviteiten, met uitzondering evenwel van de vastgoedactiviteiten, met ingang van 1 januari 2000 overgedragen aan Anhyp. De bedoeling van deze integratie was de realisatie van belangrijke synergie-effecten, inzonderheid op het vlak van retailbanking en bankverzekering. De operationele harmonisatie van het productassortiment en de integratie van de informaticasystemen en de distributienetwerken werden geleidelijk doorgevoerd en zijn thans voltooid. Op een buitengewone algemene vergadering van 30 december 1999 werden de statuten van Anhyp gewijzigd en werd de naam na 118 jaar gewijzigd in AXA Bank Belgium, in het kort AXA Bank (met ingang op 1 januari 2000). Krachtens een overeenkomst van 28 oktober 1999 werd de meerderheid van de activa met betrekking tot de financiering van grote immobiliënprojecten van Anhyp en Ippa aan de Duitse groep DePfa overgedragen, met effect op 1 januari In mei 2000 heeft AXA Bank Belgium haar dochteronderneming Banimmo Real Estate ( Banimmo ) een vastgoedvennootschap die actief is op de Benelux-vastgoedmarkt, verkocht aan de vennootschap Pricoa. 4. Huidig profiel en activiteiten AXA Bank Belgium biedt haar diensten hoofdzakelijk aan via een netwerk van zelfstandige bankagenten. AXA Bank Belgium concentreert zich op de financiële dienstverlening aan particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. Om deze cliënteel van dienst te kunnen zijn, biedt zij een ruim gamma deposito- en beleggingsproducten en kredietformules aan en is zij actief in de geld- en kapitaalmarkten. Naast de traditionele spaarproducten biedt AXA Bank Belgium haar cliënteel een waaier van beleggingsproducten aan. In 2001 was de globale evolutie in traditionele spaarproducten voor het eerst in jaren positief. Dit is vooral te danken aan de algemene terugkeer van het spaarboekje, als gevolg van de slechte prestaties van de financiële markten en de onzekerheid na 11 september. Ook groeiden de spaartegoeden door

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie