Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015"

Transcriptie

1 Juli 2015 July 2015 Voorwoord Foreword In 2013 ging de eerste Vlaamse Tier-1 supercomputer in productie. Vandaag maken Vlaamse onderzoekers en enkele bedrijven er intensief gebruik van. Er zijn echter nog inspanningen nodig om de Tier-1 gebruikersgemeenschap verder uit te bouwen. Door onderzoeksvragen met behulp van de Tier-1 naar een hoger niveau te tillen, door nieuwe onderzoekslijnen uit te bouwen en door meer bedrijven te overtuigen om van de geboden rekenmogelijkheden gebruik te maken. In de ICT-sector gaan de ontwikkelingen echter zo razendsnel dat permanente investeringen, zowel in de Tier-2 infrastructuur aan de universiteiten als in de Tier-1 supercomputer, een absolute noodzaak zijn om internationaal een betekenisvolle rol te blijven spelen. Bij de opmaak van de begroting 2015 vroeg de Herculesstichting extra middelen om het meerjarige investeringsplan voor High Performance Computing (HPC) uit te voeren. Omwille van budgettaire redenen was hiervoor echter geen ruimte. Omdat er dringend actie op het vlak van de vervanging van de Tier-1 genomen moest worden, besliste de Raad van Bestuur om 5.5 miljoen euro vrij te maken binnen de bestaande dotatie. Aan de universiteiten werd gevraagd voorstellen in te dienen voor de huisvesting en de technische exploitatie van deze machine. Het voorstel van de enige kandidaat, KU Leuven, werd door een panel van onafhankelijke experten als uitstekend beoordeeld. Momenteel loopt de aankoopprocedure. Bij het opstellen van het lastenboek werd ondermeer gebruik gemaakt van resultaten van de bevraging van de huidige en potentiële gebruikers van de Tier- 1. Het plan voorziet om tegen midden 2016 de nieuwe Tier-1 progressief in gebruik te nemen. Om hiaten in de dienstverlening te vermijden zal de Tier-1 aan de UGent nog gedurende enige tijd beschikbaar blijven. In het kader van een evenwichtige uitbouw van de HPCinfrastructuur worden in 2016 meer middelen voorzien voor de uitbreiding en de vernieuwing van de Tier-2 clusters aan de Vlaamse universiteiten. Marc Luwel, Directeur Herculesstichting Inhoud Tier-1 Nieuws 3 VSC Jaarverslag Opleidingen in de kijker 6 VSC industriedag 8 Gebruikersdag en VUB-VSC cloud 9 Een nieuwe VSC website 10 In 2013, the first Flemish Tier-1 supercomputer went into production. Today Flemish researchers and some companies use it intensively. However, more efforts are needed to further develop the Tier-1 user community. Through lifting the research to a higher level by using the Tier-1, by developing new lines of research and by convincing more companies to make use of the offered computing capabilities. In the ICT sector, however, the developments happen so quickly that a continuous investment in both the Tier-2 infrastructure at the universities and in the Tier-1 supercomputer, are an absolute necessity to continue playing a meaningful role internationally. When drawing up the 2015 budget, the Hercules Foundation asked for additional funds to carry out the long-term investment plan for High Performance Computing (HPC). Due to budgetary reasons this request could not be granted. Because urgent action for the replacement of the Tier-1 had to be taken, the Governing Board decided to release 5.5 million euro within the existing endowment. The universities were asked to submit proposals for the housing and the technical operation of this machine. The proposal by the only candidate, KU Leuven, was rated as excellent by a panel of independent experts. Currently the purchasing procedure is ongoing. The results from the survey of current and potential users of the Tier-1 were used to draw up the specifications. The plan proposes to start using the new Tier-1 progressively by mid To avoid gaps in service the Tier-1 at Ugent will remain available for some time. In the context of a balanced development of the HPC infrastructure more resources will be provided in 2016 for the expansion and renovation of the Tier-2 clusters at the Flemish universities. Marc Luwel, Director Herculesstichting Contents Tier-1 News 2 VSC Annual report Training events in the spotlights 7 VSC Industry Day 8 Users Day and VUB-VSC cloud 9 A new VSC website 10

2 P. 2 VSC Echo Editor s Column In het voorwoord wordt de aankoop van een nieuwe Vlaamse supercomputer aangekondigd en meer goed nieuws volgt op de volgende bladzijden van deze VSC Echo. Het overzicht van het Tier-1 gebruik toont een nieuw record sinds het begin van de productieperiode: een gebruik van meer dan 85% van de capaciteit van de Tier-1 tijdens drie opeenvolgende weken. Noteer dat een bezetting van 85% overeenkomt met een volzet systeem. Tien aanvragers van rekentijd krijgen heel binnenkort een positief antwoord toegestuurd. En lees door tot het einde van deze VSC Echo en ontdek hoe de nieuwe VSC website er uitziet. Een van de volgende dagen wordt deze online gezet en kun je de ganse inhoud bekijken. Gans het VSC team wenst iedereen een prettige warme zomer. Tier-1 nieuws Tier-1 News Aanvraag van rekentijd en afsluitdata Rekenaanvragen voor de Tier-1 kunnen permanent worden ingediend maar de laatste afsluitdatum voor evaluatie in 2015 is 5 oktober. Het volledige reglement, het aanvraagformulier en bijkomende informatie onder meer over de samenstelling van de evaluatiecommissie vindt u op Resultaat van de aanvragen met afsluitdata 1 juni Tussen 3 februari en 1 juni werden 11 aanvragen ingediend voor een totaal van nodedagen. De evaluatie gebeurde op 26 juni. 10 voorstellen werden aanvaard. In the foreword, the purchase of a new Flemish supercomputer is announced and more good news follows on the following pages of this VSC Echo. The overview of Tier-1 use on page 3 shows a new record since the beginning of the production period: a use of more than 85% of the capacity of the Tier-1 during three consecutive weeks. Note that an occupancy of 85% corresponds to a fully used system. Ten applicants of computing time on the Tier-1 will get very soon a positive response. And read through to the end of this VSC Echo and discover the looks of the new VSC website The coming days, it will be brought online and then you can browse its entire contents. The entire VSC team wishes everyone a nice hot summer. Rosette Vandenbroucke VSC Echo Editor Application of computing time and cut-off dates Applications may be made on a permanent basis but the last closing date for evaluation in 2015 is October 5. The complete rules, the application form and additional information including the composition of the evaluation committee can be found on Results of the applications with cut-off date 1 June 11 proposals were submitted between February 3 and June 1 for a total of nodedays. The evaluations took place on June proposals have been accepted.

3 VSC Echo P. 3 Gebruik van de Tier-1 Use of the Tier-1 Fig. 1 Historisch overzicht van gebruikte rekentijd op Tier-1 sinds 15 juli 2013 Historical overview of used computing time on Tier-1 since 15 July 2013 Environmental Environmental Modelling Modelling Electromagnetic engineering 5224 Electromafnetic engineering 5224 Mechanical Engineering Mechanical Engineering Bioinformatics Computational Computational Chemistry Chemistry Fig. 2 Toegekende rekentijd per wetenschappelijk domein Approved computing time per scientific domain Environmental Modelling Environmental Modelling Electromagnetic engineering 7121 Electromagnetic engineering 7121 Mechanical Engineering Bioinformatics Bioinformatics Computational Chemistry Computational Chemistry Fig. 3 Gebruikte rekentijd per wetenschappelijk domein Used computing time per scientific domain

4 P.4 VSC Echo Een nieuwe Tier-1 in 2016 A new Tier-1 in 2016 Toen vorige zomer de beslissing werd genomen om de nieuwe Tier-1 bij de KU Leuven onder te brengen was dit meteen ook het startsein van de voorbereidende werken. De aankoop van een systeem van deze omvang moet immers zorgvuldig voorbereid worden. Om tot een goede, realistische aanbesteding te komen moet er een goede kennis zijn van wat er op de markt beschikbaar zal zijn op het moment van de aankoop en van de opties die het meest geschikt zijn voor de noden van de VSC gebruikers. SuperComputing 14, waar alle belangrijke HPC leveranciers aanwezig zijn, was dan ook de plaats om een marktoverzicht te krijgen. De meeste leveranciers hebben na het evenement nog een presentatie gehouden aan de KU Leuven. Technologie moet ten dienste staan van de gebruikers. Het historisch HPC gebruik binnen het VSC geeft ten dele een inzicht in de huidige noden. Maar ook met toekomstig gebruik moet rekening gehouden worden. Om hierover voldoende informatie te verkrijgen werd een bevraging gehouden waarbij VSC gebruikers en andere geïnteresseerden de mogelijkheid hadden om de belangrijke HPC factoren voor hun werk te duiden. Daartoe werd de uitnodiging voor deelname aan de bevraging niet enkel naar alle VSC gebruikers verstuurd maar ook naar de Vlaamse onderzoeksinstellingen en via de leden van de industrial board ook naar de industrie. Er kwamen heel wat antwoorden op de bevraging. 90% van de 177 deelnemers zijn academici, 3% werkt in privé instellingen en de overige komen uit de Vlaamse onderzoeksinstellingen. De academici zijn goed verdeeld over alle universitaire associaties en over de verschillende onderzoeksdomeinen en is een goede weerspiegeling van het gebruik van de VSC infrastructuur. Uit de bevraging bleek dat VSC infrastructuur essentieel is voor hun onderzoek en op regelmatige basis gebruikt wordt. Een belangrijk deel van de onderzoekers beschouwt zichzelf eerder als gebruiker van toepassingssoftware dan als software ontwikkelaar. Dit onderstreept het belang van de opvolging van evoluties in de specifieke wetenschappelijke software en vooral de implicaties naar hardware toe. Uit de bevraging bleek ook dat een goede performantie van individuele nodes belangrijk. Is. Voor gebruikers met grotere parallele jobs met internodecommunicatie is het duidelijk dat een snel netwerk met een korte wachttijd van belang is. Maar op de Tier-1 cluster worden ook jobs uitgevoerd waarbij snelle toegang naar de bestandsopslag belangrijk is. Het is duidelijk dat al deze factoren in goede balans moeten zijn, binnen het beschikbare budget, opdat de nieuwe Tier-1 de brede variëteit van rekenwerk met een goede performantie kan uitvoeren. De volledig operationele beschikbaarheid van de nieuwe Tier-1 is gepland voor oktober Het zijn spannende tijden. We hopen alvast dat de komst van een nieuwe Tier-1 onderzoekers zal inspireren om nieuwe facetten van hun onderzoeksdomein te verkennen. When it was decided last summer to host the next VSC Tier -1 at KU Leuven a number of actions were started in order to carefully plan the purchase of a machine of such a size. First, to have a solid and realistic tender, it is necessary to have a good knowledge about what will be on the market at the time of purchase and which of those systems will best suit the needs of the VSC users. The SuperComputing 14 conference, with all HPC vendors present, was the place to start a market survey. As a follow-up, most vendors conducted an information session at KU Leuven. Second, technology needs to serve the users. Looking at current HPC usage within VSC already provides information, but it does not give the complete picture, future needs must also to be addressed. To accomplish this a survey was organized to give the users and interested parties a chance to have their say. The survey invitation was sent not only to all known VSC users but also to different Flemish research institutes and to industry through the Industrial Board. There was a good response to the survey. 90% of the 177 respondents are academics, 3% works in private companies and the rest comes from research institutes. The academics were nicely spread over the different university associations as well as over all research domains. This is in line with what is observed on the VSC clusters. The survey showed that the VSC infrastructure is essential for the researchers and that it is used on a regular basis. A large part of the VSC users are rather application users than software developers. This underlines the importance to closely follow software evolutions in relation with hardware trends. The survey also revealed that performance of individual compute nodes is important. For the highly parallel jobs with a higher communication workload, network performance is a key component for job performance. But the Tier-1 system also executes jobs for which fast access to file storage is important. It is clear that on a Tier-1 all these factors need to be in balance, within the available budget, in order to serve the broad variety of job types. The fully operational new Tier-1 is planned for fall It certainly are exciting times. We hope that the new Tier-1 will inspire researchers to dream of new possibilities to extend their research.

5 VSC Echo P.5 VSC jaarverslag 2014 VSC annual report 2014 In 2014 is het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) als een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse universiteiten en de Herculesstichting op kruissnelheid gekomen. De Vlaamse universiteiten bouwden hun Tier-2 capaciteit verder uit. Het aantal opleidingen over het gebruik van de Tier-1 en de Tier-2 die aangeboden worden aan onderzoekers uit de Vlaamse universiteiten, strategische onderzoekscentra en andere publieke kennisinstellingen en die eveneens toegankelijk zijn voor bedrijven, werd uitgebreid. De VSC Echo, de elektronische nieuwsbrief van het VSC, verspreidt de informatie hierover op ruime schaal. In 2014 werden drie maal aanvragen voor rekentijd op de Tier-1 beoordeeld. In totaal werden nodedagen toegekend aan 36 projecten. Om de noden van de gebruikers in kaart te brengen en de ontwikkelingen te bespreken werd een Gebruikerscommissie Tier-1 opgericht was ook het jaar waarin de samenwerking met bedrijven verder vorm kreeg. De eerste contracten voor het leveren van rekentijd werden afgesloten en er werden contacten gelegd met potentieel geïnteresseerde industriële gebruikers. De Industrial Board speelde een belangrijke rol bij het uittekenen van een strategie naar de bedrijven toe. Zo werden de voordelen van een samenwerking met het VSC duidelijk gemaakt: een professionele ondersteuning bij het gebruik van de complexe infrastructuur, de mogelijkheid tot opleidingen op maat en vooral de inbedding in een academische omgeving. Maar de ontwikkelingen gaan bijzonder snel. Na een grondige selectieprocedure besliste de Herculesstichting eind 2014 om met de KU Leuven een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop, de huisvesting en de technische uitbating van de tweede Vlaamse Tier-1 supercomputer. Deze universiteit stelt onder meer een volledig uitgeruste computerzaal ter beschikking. Midden 2016 zal de nieuwe machine in gebruik worden genomen voor de eerste gebruikerstesten. Om de activiteiten van het VSC meer zichtbaarheid te geven, besliste de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de realisaties van het VSC te bundelen in een afzonderlijk jaarverslag dat elektronisch beschikbaar is: _Jaarverslag_2014.pdf In 2014, the Flemish Supercomputer Center (VSC) as a partnership between the Flemish universities and the Hercules came up to speed. The Flemish universities increased their Tier-2 capacity. The number of courses on the use of the Tier-1 and Tier-2 offered to researchers from the Flemish universities, strategic research centers, other public research institutions, and companies, was extended. The VSC Echo, the electronic newsletter of the VSC, disseminates this information widely. In 2014, the rating of applications for computing time on the Tier-1 happened three times. In total, 123,000 node days were allocated to 36 projects. To map the needs of the users and to discuss developments a Tier-1 User Committee was established was also the year in which the cooperation with companies took expansion. The first contracts for the delivery of computing time were completed and contacts were made with potentially interested industrial users. The Industrial Board was instrumental in outlining a strategy towards the companies. Thus, the advantages of working with the VSC were made clear: professional support for the use of a complex infrastructure, the possibility of customized training and especially the embedding in an academic environment. But developments are moving very fast. After a thorough selection procedure the Hercules Foundation decided at the end of 2014 to conclude an agreement with the KU Leuven for the purchase, the housing and the technical operation of the second Flemish Tier-1 supercomputer. This university, among others, provides a fully equipped computer room. Mid 2016, the new machine will be available for the first user tests. To give more visibility to the activities of the VSC the Governing Board of the Hercules Foundation decided to bundle the achievements of VSC in a separate annual report which is available electronically: _Jaarverslag_2014.pdf

6 P.6 VSC Echo Zoals elk jaar heeft het VSC een groot aantal opleidingssessies georganiseerd, we zetten er hier twee in de kijker. Specialist Workshop on Scientific Programming (SWSP) De SWSP wordt stilaan traditie, het is een jaarlijks terugkerende reeks van workshops en seminaries gegeven door specialisten in hun domein. Hoewel een aantal sessies een vast onderdeel van het programma vormen, organiseren we toch ook elk jaar een aantal nieuwe workshops om de SWSP aantrekkelijk te houden voor gevorderden. Ook dit jaar werden de workshops over Message Passing Interface (MPI) gegeven door prof. dr. Jan Fostier (UGent) en Introduction to multithreading and OpenMP door dr. Reinhold Bader (LRZ, Garching, Duitsland). Een drietal workshops waren echter nieuw. In november gaf dr. Bader een introductie tot Fortran, een programmeertaal die nog steeds erg relevant is in wetenschappelijk rekenen. In april hadden we dr. Georg Hager te gast (RRZE, Erlangen, Duitsland) die een zeer interessante workshop verzorgde over node-level performance engineering. Dr. Hager heeft jarenlange ervaring met de optimalisatie van wetenschappelijke code, hetgeen heel duidelijk blijkt uit de diepgang van de sessies. Ten slotte gaf dr. Bader nog een sessie over de migratie van Fortran oude stijl naar moderne code. Zoals elk jaar werkt het VSC samen met de doctoral schools van de Vlaamse universiteiten voor het organiseren van de SWSC. Spring School Computational tools for Materials Science Deze lenteschool werd georganiseerd door het Center for Molecular Modeling (CMM) van de Universiteit Gent. Specialisten in het gebruik van diverse software pakketten die nuttig zijn in de context van computationeel materiaalonderzoek deelden hun expertise. Er waren deelnemers van de vijf Vlaamse universiteiten maar ook van buitenlandse instellingen zoals de universiteiten van Maastricht (Nederland), Marmara en Bogadici (Turkije). Na een eerste dag die gewijd was aan een inleiding tot concepten en basisbegrippen relevant voor dit type onderzoek kwamen op de daarop volgende vier dagen achtereenvolgens de pakketten VASP, ABINIT, Gaussian en CP2K aan bod, telkens met hands-on sessies. Voor de omkadering van deze hands-on sessies deed het CMM een beroep op het VSC, dat er voor zorgde dat de nodige software geïnstalleerd was en de nodige rekencapaciteit ter beschikking stond voor de 45 deelnemers. VSC-medewerkers van elk van de universiteiten waren permanent aanwezig voor de nodige ondersteuning bij praktische problemen. Opleidingen in de kijker

7 VSC Echo P.7 Training events in the spotlights As in the previous years, the VSC has organized a number of training activities, two of which we would like to put in the spotlights. Specialist Workshop on Scientific Programming (SWSP) The SWSP is almost growing into a tradition, as a series of seminars and workshops presented by specialists in their domain. A number of these sessions are recurring each year, while others are new so as to engage more advanced participants as well. The workshops Message Passing Interface (MPI) by prof. dr. Jan Fostier (UGent) and Introduction to Multithreaded programming and OpenMP by dr. Reinhold Bader (LRZ, Garching, Germany) are examples of the former. Three workshops were organized for the first time. Introduction to Fortran by dr. Bader in November illustrated nicely that modern Fortran is a very relevant programming language for scientific computing. Node-level Performance Engineering by dr. Georg Hager (RRZE, Erlangen, Germany) was a very interesting session for those who need to optimize code. Dr. Hager has years of experience in this field, as illustrated by the depth and scope of the sessions. Dr. Bader gave a one-day session on Migrating old to modern Fortran Code. The SWPC was organized in collaboration with the various doctoral schools of the Flemish universities. Spring School Computational tools for Materials Science This spring school was organized by the Center for Molecular Modeling (CMM), Ghent University. Specialists in using various software packages relevant in the domain of computational materials science shared their expertise with the participants. Researchers associated with each of the five Flemish universities were present, but there were also international participants from the universities of Maastricht (The Netherlands), Marmara and Bogadici (Turkey). The first day was devoted to an introduction of basic concepts required for working in this field. On each consecutive day, a software package was introduced: VASP, ABINIT, Gaussian, and CP2K. Hands-on sessions helped the participants to familiarize themselves with this software. To organize these hands-on sessions, the CMM collaborated with the VSC that ensured the required software was installed on its systems and that sufficient compute resources were reserved for the 45 participants. VSC staff from each of the universities was at hand to provide support if practical problems arose. This initiative was much appreciated by the participants, and the VSC will be happy to collaborate on future, similar events.

8 P.8 VSC Echo VSC Industriedag De economische impact van High Performance Computing (HPC) wordt elke dag duidelijker zowel in de industrie als in de dienstensector. Indien Vlaanderen zijn competitiviteit wil verbeteren is het zonder meer noodzakelijk dat bedrijven overtuigd worden om intensief gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT biedt. Supercomputers zijn hiervan een belangrijke component. Eén van de opdrachten die volgens het HPC-decreet aan het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) toegekend werd, is het informeren van bedrijven en instellingen uit de non-profit sector over de toegevoegde waarde die HPC levert bij het ontwikkelen en optimaliseren van diensten en producten. Een andere opdracht bestaat erin hen te ondersteunen bij het gebruik van deze nieuwe technologie. Op 27 januari 2015 werd de VSC Industry Day georganiseerd. Deze dag werd ingericht om bedrijven de mogelijkheden van HPC uit te leggen en aan de hand van concrete voorbeelden de voordelen op een tastbare manier te illustreren. Sprekers uit buitenlandse supercomputercentra die heel wat ervaring hebben in samenwerken met het bedrijfsleven gaven toelichting. Ook Vlaamse bedrijven illustreerden het belang van HPC. Het volledige programma is beschikbaar op nieuws.php#industry-day. Een honderdtal personen schreven zich in waaronder medewerkers van een twintigtal bedrijven. Zowel grote bedrijven, consultingkantoren, KMO s als spin-offs van Vlaamse universiteiten waren vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst werden heel wat spontane contacten gelegd. Op die manier kwamen de vragen naar boven om meer informatie over het VSC te krijgen en om testen te kunnen uitvoeren op de Tier-1. Aansluitend op dit evenement werden een aantal bedrijven gecontacteerd om de mogelijkheden van HPC en de ondersteuning door het VSC nader toe te lichten. Met de Industrial Board werd ook overlegd welke de meest geschikte aanpak is om contacten te transformeren in gebruikers van VSC-infrastructuren en om de unique selling proposition van het VSC beter kenbaar te maken. VSC Industry day The economic impact of High Performance Computing (HPC) becomes clearer every day in both the industry and the services sector. If Flanders wants to improve its competitiveness, it is absolutely essential that companies be persuaded to make intensive use of the opportunities offered by ICT. Supercomputers are hereof an important component. According to the HPC decree, one of the tasks awarded to the Flemish Supercomputer Center (VSC) is to inform companies and institutions from the non-profit sector about the added value provided by HPC in the development and optimization of services and products. Another task is to support them in using this new technology. The VSC Industry Day was held on January 27, This day was set for companies to explain them the capabilities of HPC and to illustrate its benefits in a tangible way by means of concrete examples. Speakers from European supercomputing centers who have a lot of experience in working with the business community presented their experiences. Flemish companies also illustrated the importance of HPC. The full program is available at About a hundred people signed up including employees of about twenty companies. Both large companies, consulting firms, SMEs and spin-offs of Flemish universities were represented. Many spontaneous contacts were made during this meeting. In this way, requests came up to get more information about VSC and to carry out tests on the Tier-1. Following this event, a number of companies were contacted to explore the possibilities of HPC and to clarify the support by VSC. Within the Industrial Board it was also discussed what the most appropriate approach is to transform "contacts" into "users of the VSC infrastructure" and to better disseminate the unique selling proposition of the VSC.

9 VSC Echo P. 9 Gebruikersdag De geplande gebruikersdag op 5 mei is wegens uitzonderlijk omstandigheden niet kunnen doorgaan. Kijk alvast uit naar een nieuwe datum rond eind november/ begin december.. Users Day The planned users day on the 5th of May could not be held due to exceptional circumstances. Look out for a new date around the end of November/ beginning of December. VUB-VSC cloud klaar om getest te worden Een cloud rekenomgeving kan nieuwe mogelijkheden bieden aan gebruikers die omwille van diverse redenen niet terecht kunnen op de Tier-2 infrastructuren. Voorbeelden daarvan zijn toepassingen die enkel in een Microsoft Windows omgeving kunnen gebruikt worden of toepassingen die een specifieke versie van een Linux distributie vereisen of een complexe configuratie vergen. Een ander voordeel van de cloud is zijn flexibiliteit: aan een bestaande virtuele machine (VM) kan gemakkelijk geheugen of een CPU toegevoegd worden. Het VSC heeft geïnvesteerd in een cloud ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel en deze zal binnenkort beschikbaar zijn voor alle leden van het VSC. Vandaag zijn we nog in testfase. Tijdens deze testfase zoeken we uit hoe we het best een VM opstarten, hoe we de beschikbare middelen kunnen verdelen en hoe gemakkelijk het is voor gebruikers om deze omgeving te verkennen. Deze cloud is opgebouwd met het platform OpenNebula. Dat platform heeft enkele standaard VMs klaar om op te starten, maar ook andere besturingssystemen of configuraties kunnen opgezet worden als de software beschikbaar is (bv. met een iso-bestand). Wie zich geroepen voelt om te beta-testen kan zich melden bij Stéphane Gérard en Bart Verleye VUB-VSC cloud reaches testing phase A cloud computing environment can provide new opportunities for users who for various reasons can not use the Tier-2 infrastructures. Examples are applications that can be used only in a Microsoft Windows environment or applications that require a specific version of a Linux distribution or require a complex configuration. Another advantage of the cloud is its flexibility: memory or a CPU can be added easily to an existing virtual machine (VM). The VSC has invested in a cloud development at the Vrije Universiteit Brussel that will soon be available to all members of the VSC. Today, we are still in testing phase. During this test phase, we will find out how we can best start a VM, how we can we distribute the available resources and how easy it is for users to explore this virtual environmrnt. This cloud is built with the platform OpenNebula. This platform has a few standard VMs ready to start, but other operating systems or configurations can be set up as the software is available (eg. with an iso file). Anyone who feels interested in beta testing can contact Stéphane Gérard and Bart Verleye

10 P.10 VSC Echo Een nieuwe VSC website Na verschillende maanden intensief werk wordt de nieuwe VSC website gelanceerd! Tussen de bescheiden start van de VSC webstek in 2008 en de huidige versie in 2015 liggen meerdere stadia waarbij de inhoud stelselmatig uitgebreid werd. Denk maar aan de gebruikersdocumentatie, het overzicht van de VSC opleidingen, de documentatie voor aanvraag van rekentijd op de Tier-1 en een aantal voorbeelden van toepassingen van supercomputing. De tijd was echter gekomen om een nieuwe webstek te bouwen. De opdracht werd gegund aan het Leuvense bedrijf Statik. De informatie die reeds te vinden was op de bestaande website kreeg haar plaats in een opgefrist jasje op de nieuwe website en bijkomende informatie werd toegevoegd. Bijvoorbeeld de status van de verschillende clusters alsook de geplande onderhoudsperiodes is nu beschikbaar na login met een instituutsaccount. Inschrijven voor cursussen kan nu vanaf de website gebeuren. De nieuwe website biedt ook specifieke informatie voor de industrie (hoe kan het VSC helpen) en voor het grote publiek (wat is HPC en hoe beïnvloedt het het alledaagse leven). Belangrijk is dat de website steeds geactualiseerd wordt. Daarvoor zijn niet alleen de Herculesstichting en de VSC coördinatoren verantwoordelijk maar rekenen we ook op de gebruikers. Opmerkingen, vragen voor toevoeging van informatie, suggesties, kunnen gestuurd worden naar Kurt Lust Op de volgende pagina s kan u een blik werpen op de nieuwe startpagina en de pagina over toegang en infrastructuur. We hopen dat de nieuwe VSC website een echt communicatiemiddel mag worden tussen alle betrokken partijen! A new VSC website After several months of intensive work the new VSC website will be launched! Between the humble beginnings of the VSC website in 2008 and the current version in 2015 lay several stages where the content was systematically expanded. Think of the user documentation, the outline of the VSC training, documentation for application of computing time on the Tier-1 and some examples of applications of supercomputing. But the time had come to build a new website. The contract was awarded to the Leuven-based company Statik. The information that was already available on the existing site found its place in a refreshed way on the new website and additional information was added. For example, the status of the various clusters as well as information about planned maintenance periods is now available after login with an institute account. Registration for courses can now be done from the website. The new website also provides specific information for the industry (how the VSC can help) and for the general public (what is HPC and how it affects everyday life). It is important to update the website regulary. This is not only the responsibility of the Hercules Foundation and the VSC coordinators, we also rely on users. Comments, requests for adding information, suggestions,... can be directed to Kurt Lust On the following pages you can take a look at the new home page and the page on access and infrastructure. We hope that the new website VSC may be a real communicationtool between all parties involved!

11 VSC Echo P. 11

12 VSC Echo P. 7

13 VSC Echo P.13

14 P.14 VSC Echo

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM HIRLAM Plans for academic research models Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM Contents Introduction sci-sec tasks Introduction HARMONIE HARMONIE for Universities Sci-sec HIRLAM tasks HIRLAM.org

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie