Gemeenteraad van 28/01/2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad van 28/01/2004"

Transcriptie

1 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol, Frederik Duerinckx, Peter Vanoyenbrugge, Koenraad Van Coppenolle, Jules Godts, Jan Van Brusselt, André Van Goethem, Ingrid Vanden Berghe, Yvan Godfroid, Tamara Broos, Stephanie de Neeff, Rita Vrancken, Vranckx Justin, Magda Verbeelen, Raadsleden Johan Geens, Secretaris Verontschuldigd : Jules De Bent, Ivan Vanderzeypen, Raadsleden * * * * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om u. Raadslid Duerinckx deelt mede dat vanaf 01/03/2004 raadslid Van Coppenolle zal fungeren als fractieleider van de CD&V. Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. DAGORDE: Openbare Zitting: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. Algemene zaken - goedkeuring verslag gemeenteraad 17/12/ Algemene zaken - Intergemeentelijke samenwerking - oprichten van een dienstverlenende vereniging - goedkeuring definitief voorstel overlegorgaan - oprichtingsdossier 3. Financiële zaken : begrotingswijziging 2/ gewone en buitengewone dienst - kennisneming gouverneur 4. Financiële zaken - Belasting op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling - dienstjaar 2004 nieuwe vaststelling 5. Financiële zaken - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar Financiële zaken - Aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar Algemene zaken - Dotatie aan politiezone Lubbeek dienstjaar Financiële zaken - Gemeentelijke toelage aan de vzw Sporthal Lubbeek dienstjaar 2004 : goedkeuring & vaststelling 9. Financiële zaken - Begroting gewone en buitengewone dienst - goedkeuring 10. Personeelsbehoeftenplan - formatie statutair en contractueel personeel - aanpassing : schrapping 1 voltijdse functie "statutair technisch assistent" en voorziening van 1 voltijdse functie "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder. 11. Reglement contractueel personeel - aanpassing wervingsvereisten en functieomschrijving "informaticus netwerk- of systeembeheerder" - vaststelling. 12. Werving - contractueel personeel - 1 voltijdse betrekking van "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder - vacantverklaring. 13. Grondgebiedzaken: Patrimonium: Verhuur oud gemeentehuis voor politiezone. 14. Grondgebiedzaken: Patrimonium: Huur loods Pellenberg. 15. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring rooilijnplan buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek. 16. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring onteigeningplan weg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek. 17. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring tabel der grondinnemingen weg 39 en 73 Terkeyen, Lubbeek.

2 18. Grondgebiedzaken - Gebouwen - Bouwen sportaccommodatie Gellenberg opmaak sleutelplan: bekrachtiging beslissing college d.d. 18/11/ Grondgebiedzaken - Gebouwen - St. Kwintenskerk - dringende onderhoudswerken 20. IBO Nieuw huishoudelijk reglement goedkeuring 21. Jeugd Organisatie Grabbelpas & Swap Editie 2004 Goedkeuring 22. Monitoren Grabbelpas & Swap Editie Jeugd - jaarplan goedkeuring 1. ALGEMENE ZAKEN - GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD 17/12/2003 Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 17/12/2003 wordt met 21 ja-stemmen goedgekeurd. 2. ALGEMENE ZAKEN - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - OPRICHTEN VAN EEN DIENSTVERLENENDE VERENIGING - GOEDKEURING DEFINITIEF VOORSTEL OVERLEGORGAAN - OPRICHTINGSDOSSIER Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 28/04/1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de bepalingen van het decreet van 09/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30/04/2003, tot deelname aan de voorbereidende fase van de oprichting van een dienstverlenende vereniging en tot meewerking aan de oprichting van het bij decreet voorziene overlegorgaan, en waarbij mevr. Betty Lismont-Depret, schepen werd aangeduid om zitting te hebben in dit overlegorgaan; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22/10/2003 waarbij beslist werd akkoord te gaan met de door het overlegorgaan voorgestelde documenten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten en in te stemmen met het voorstel van het overlegorgaan tot de eventuele oprichting van een dienstverlenende vereniging voor het intergemeentelijk opbouwwerk; Dat er geen wijzigingen aan het voorstel dient te worden aangebracht; Aangezien deze beslissing opnieuw werd voorgelegd aan het overlegorgaan dat het unaniem heeft goedgekeurd op datum van 24/11/2003; Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren met de bevindingen van het overlegorgaan en met de inhoud van de bijgevoegde documenten, te weten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten; Overwegende dat het definitieve voorstel van het overlegorgaan door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd; Dat volgens de bepalingen van art. 28 van het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, de gemeenten die krachtens art. 27 van het decreet hun instemming hebben betuigd met het definitieve voorstel van het overlegorgaan, zonder daartoe verplicht te zijn, uiterlijk binnen drie maanden die volgens op huidige beslissing tot goedkeuring, een opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten; Gelet op art. 16 van het ontwerp van statuten van de op te richten dienstverlenende vereniging, dat voorziet dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar en dat het aantal te begeven bestuursmandaten bepaalt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 20/01/2004

3 BESLUIT : ART.1 : Akkoord te gaan met de door het overlegorgaan definitief voorgestelde documenten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten en in te stemmen met het definitief voorstel van het overlegorgaan tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk opbouwwerk in het arrondissement Leuven. ART.2 : Over te gaan tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk opbouwwerk IGO-LEUVEN voor een duurtijd van 18 jaar. ART.3 : Akkoord te gaan met het ontwerp van statuten van IGO-LEUVEN en daar zijn goedkeuring aan te hechten. Uitslag der stemming: 21 ja. 3. FINANCIËLE ZAKEN : BEGROTINGSWIJZIGING 2/ GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST - KENNISNEMING GOUVERNEUR Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2003 waarbij de tweede begrotingswijziging dienstjaar 2003 werd goedgekeurd; Gelet op de brief van 15 december 2003 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant waarbij hij kennis neemt van de tweede begrotingswijziging, gewone en buitengewone dienst, van het dienstjaar 2003; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Enig artikel - De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 15 december 2003 waarbij hij kennis neemt van de tweede begrotingswijziging, gewone en buitengewone dienst, van het dienstjaar FINANCIËLE ZAKEN - BELASTING OP DE NIET-BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING - DIENSTJAAR 2004 NIEUWE VASTSTELLING Raadslid Justin Vranckx wijst erop dat het tijd is om deze verhoging door te voeren, zeker indien blijkt dat veel percelen na 25 jaar nog niet verkocht zijn. Raadslid Vanden Berghe deelt mede dat zij oog heeft voor de achterliggende redenen maar dat eerst dient nagekeken wat deze belasting aan resultaten heeft opgeleverd. Het raadslid wijst erop dat je nu enkel de eigenaars treft die een perceel bezitten binnen een goedgekeurde verkaveling, hetgeen maar een klein gedeelte van de woonzone uitmaakt. Het raadslid vraagt zich af wat het effect is van de belasting en of er bijvoorbeeld meer gronden te koop worden aangeboden. Zij vindt dat er eerst gegevens moeten beschikbaar zijn vooraleer over te gaan tot een blinde belastingsverhoging. Schepen Hugaerts stelt dat het raadslid Vanden Berghe vrijstaat om tegenvoorstellen in te dienen en verwijst ook naar hetgeen raadslid Wierinckx heeft gezegd tijdens de commissie financiën en algemene zaken. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 1977 waarbij voor de eerste keer na de fusie een gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen werd geheven; Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, meer bepaald artikel 143, en gewijzigd op 26 april 2000;

4 Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2003 waarbij voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd wordt op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling; Gelet op de brief van de gouverneur van 19 december 2003 waarbij de voornoemde belasting wordt goedgekeurd; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er wordt voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd op de nietbebouwde percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling. Als niet-bebouwd perceel wordt beschouwd, elk perceel als zodanig vermeld in de verkavelingsvergunning, waarop de oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw niet is aangevat op 1 januari van het belastingjaar. Art.2 - De belasting is verschuldigd door de eigenaar, de erfpachter of de opstalhouder van het perceel op 1 januari van het belastingjaar. In geval van overdracht onder levenden wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. In geval van medeëigendom, is iedere medeëigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. Art.3 - Met betrekking tot de percelen begrepen in verkavelingen waarvoor voor de eerste maal een verkavelingsvergunning werd of wordt afgegeven, is de belasting toepasselijk vanaf 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning, wanneer de verkaveling geen werken omvat; vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het einde van de voorgeschreven werken en lasten, in de andere gevallen. Het einde van de werken wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer echter de werken door de verkavelaar worden uitgevoerd, geldt de vrijstelling slechts gedurende maximaal drie jaar vanaf het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning. Wanneer de verkaveling in fasen mag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen van de artikels "mutadis mutandis" op de kavels van elke fase van toepassing. Art.4 - De volgende personen zijn vrijgesteld: de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Ze geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is; de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend; de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 101, 3, werd toegekend; bedoeld wordt het attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in handen van de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een bankinstelling is verleend; de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de

5 verwerving van het goed. Zij geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is; de percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd. Art.5 - De belasting wordt vastgesteld op 16,00 EUR per strekkende meter lengte van het perceel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de verkavelingsvergunning, met een minimum van 500,00 EUR per perceel, elk gedeelte van een meter wordt als volle meter beschouwd. Wanneer een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste gevellengte langs één van deze straten de grondslag van de belastingberekening. Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee openbare wegen, is de belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte gevellengte, vermeerderd met de helft van de afgesneden hoek. Art.6 - De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de dertig dagen na de verzending van het aangifteformulier moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Art.7 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met 50 % van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. Art.8 - De overtredingen vermeldt in artikel 7, eerste lid, worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal aangewezen ambtenaren. Deze ambtenaren worden aangewezen door het college van burgemeester en schepenen. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Art.9 - Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting. De belastingplichtigen moeten eveneens de vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend, aan de ambtenaren die overeenkomstig artikel 8 worden aangesteld en voorzien zijn van hun aanstellingsbrief, en dit om de grondslag van de belasting vast te stellen en te controleren. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben deze ambtenaren evenwel alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds, en mits machtiging van de politierechter. Art.10 - De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. Art.11 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art.12 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Art.13 - De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

6 Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 1) de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt; 2) het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. Het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. Art.14 - Tegen de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. De artikelen 1385 decies en 1385 undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het hof van beroep kan voorziening in cassatie ingesteld worden. Art.15 - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. Art.16 De beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2003 waarbij voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd wordt op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling, wordt ingetrokken. Art.17 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.18 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Uitslag der stemming: 12 ja 2 neen 7 onthoudingen. 5. FINANCIËLE ZAKEN - OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - DIENSTJAAR 2004 Raadslid Van Coppenolle vraagt of er nog een motivatie kan gegeven worden voor deze verhoging. Schepen Hugaerts verwijst naar volgende elementen : 1. de financiële toestand van de gemeente 2. de desbetreffende gemeentebelastingen hebben sinds 1982 geen stijgende evolutie gekend 3. de tijd is rijp om de aanslagvoet te verhogen, zoals de meeste omliggende gemeenten dit reeds gedaan hebben in 2002 of de verhoging blijft ver onder de gemiddelde aanslagvoet van 1308 in Vlaanderen Raadslid Van Goethem vindt dat men zich niet moet afspiegelen aan andere gemeenten. Raadslid Godfroid stelt dat omstandigheden buiten de wil van de gemeente om geleid hebben tot een ongunstige financiële situatie en dat daar op verschillende manieren kan op gereageerd worden 1. de uitgaven verminderen hetgeen echter niet overeenstemt met de innoverende rol van de gemeente 2. een verhoging van de inkomsten Het raadslid wijst erop dat zijn fractie een verhoging van de inkomsten zal goedkeuren, maar dat er vraagtekens worden geplaatst wat er met deze meerinkomsten zal gebeuren. Raadslid Van Coppenolle vindt dat de argumentatie van de schepen op niets trekt en dat daarom de CD&V-fractie zal tegenstemmen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald artikel 298 en 464, 1 ;

7 Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende de bepalingen tot wijziging van het W.I.B. voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20/01/2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er worden voor het dienstjaar 2004, 975 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. Art.2 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.3 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Uitslag der stemming: 14 ja- 7 neen. 6. FINANCIËLE ZAKEN - AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - DIENSTJAAR 2004 Schepen Hugaerts licht dit voorstel als volgt toe : De federale belastinghervorming die in de komende jaren geleidelijk wordt doorgevoerd, zou tegen 2006 leiden tot een verlaging van de inkomsten uit de APB met 10 tot 11%. Het is vanzelfsprekend dat ook de gemeente invloed zal ondervinden van de federale belastinghervorming. Bij gelijke aanslagvoet P.B. zal dit leiden tot merkelijk minderontvangsten, afhankelijk van de spontane jaarlijkse groei van de belastingontvangsten. Het gemiddelde tarief van de APB van de Vlaamse gemeenten in 2004 bedraagt 7,20 %. Dit geldt voor de gemeenten die al een begroting hebben ingediend. Het definitieve cijfer zullen we pas kennen wanneer alle Vlaamse gemeenten hun financiële vooruitzichten zullen bekendgemaakt hebben. Vermoedelijk wordt dat 7,50 % In tegenstelling van vele andere gemeenten hebben wij de regeringswisseling niet als alibi aangewend om tot forse belastingverhogingen over te gaan. Drie jaar lang hebben we onze inwoners laten genieten van lage tarieven. In 2001, 2002 en 2003 hebben veel Vlaamse gemeenten hun aanslagvoeten verhoogd op de APB of de belasting op het persoonlijk inkomen van iederen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing of de belasting op de onroerende goederen Beide belastingen zijn samen goed voor gemiddeld 80 % van de gemeentelijke belastingontvangsten. De verhoging gebeurde in 248 van de 308 Vlaamse gemeenten. De meeste besturen hebben hun fiscale tarieven opwaarts aangepast: tussen 2001 en 2003 hebben 60 % van de Vlaamse gemeenten hun aanslagvoet inzake APB opgetrokken; voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing is 85 %. We stellen voor een verhoging van de aanslagvoet APB. van 6,5% naar 7,5% dit om de minderontvangsten van de A PB tengevolge van de federale vermindering van de fiscale druk, te compenseren. Dat betekent dat de lokale druk niet verhoogd, maar wel dat de gemeente Lubbeek voor haar aandeel, de belastingvermindering niet volgt, om de enige reden dat zij wilt blijven beschikken over dezelfde ontvangsten. Anders en beter gezegd de gemeente Lubbeek wenst haar ontvangsten uit de APB op peil te houden. Die verhoging waarborgt een meeropbrengst van circa euro, doch zal evenwel pas in 2005 kunnen in aanmerking komen voor de inkomsten van de gemeente. Voor de begroting 2004 voorzien we een opbrengst van euro.(in de prognose opgesteld in 2003 was de opbrengst voor het jaar 2004 geraamd op euro (eveneens bij toepassing van 6,5%). Vaststelling: reeds een vermindering van meer euro.

8 In het verleden was de normale spontane groei 2 % of 4 % Voor de komende jaren is dat niet meer het geval (instructies van het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden vraagt voor de begroting 2004 en voor de meerjarenplanning een groeipercentage van 1,5% te hanteren); zie hier de cijfers van de prognoses bij toepassing van 7,5 % APB: 2005: euro (in de prognose opgesteld in 2003, was dat euro aan 6,5% ) rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat min 2,18% 2006: ( in de prognose opgesteld in 2003, was dat euro aan 6,5%) rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat min 4,76% 2007: rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat plus 1,44% Besluit dat iedereen kan maken dat bij een ongewijzigd percentage van 6,5% APB het resultaat is: MINDER ONTVANGSTEN, bv voor het jaar 2007 zou dat ongeveer euro minder zijn geweest dan de thans voor het jaar 2004 geraamde opbrengst van euro (nog steeds berekend aan 6,5%) Raadslid Vanoyenbrugge stelt dat men de weg van de gemakkelijkste oplossing heeft gezocht en dat het investeringsbeleid niet in verhouding is tot de groei van de belastingsinkomsten. Hij vraagt zich af of er niet kan gesnoeid worden in de uitgaven zonder de dienstverlening aan de burger te verminderen. Voorzitter Vranckx wijst erop dat alle investeringen die nu gedaan worden de Lubbekenaren op lange termijn zullen ten goede komen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald de artikelen 465 tot 470; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er wordt voor het dienstjaar 2004 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar. Art.2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens art 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigd is. (Dit is hetzelfde aanslagjaar/inkomsten vorig jaar). Art.3 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.4 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Uitslag der stemming: 14 ja 7 neen. 7. ALGEMENE ZAKEN - DOTATIE AAN POLITIEZONE LUBBEEK DIENSTJAAR 2004 Gelet op het besluit van de politieraad van 03/12/2003 houdende vaststelling van de begroting 2004 van de politiezone Lubbeek; Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, en meer bepaald art. 40; Gelet op het KB van 05/09/2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

9 Gelet op het KB van 16/11/2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; Gelet op de omzendbried BA 2003/07 dd. 18/07/2003 betreffende instructies voor het opstellen van begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004 van de gemeenten; Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de art. 71 tot en met 76 die een bijzondere administratief toezicht instellen op de handelingen van gemeenteoverheden en overheden van meergemeentezones die de financiën van de lokale politie betreffen; Overwegende dat de begroting 2004 van de politiezone Lubbeek door de gouverneur werd goedgekeurd op 23/12/2003; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 20/01/2004; BESLUIT : ART.1 : De dotatie aan de politiezone Lubbeek ten bedrage van EUR goed te keuren. ART.2 : Het noodzakelijk krediet hiervoor te voorzien in de gemeentebegroting ART.3 : Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de politiezone Lubbeek en aan de provinciegouverneur. Uitslag der stemming: 21 ja. 8. FINANCIËLE ZAKEN - GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE VZW SPORTHAL LUBBEEK DIENSTJAAR 2004 : GOEDKEURING & VASTSTELLING Voorzitter Vranckx wijst erop dat door een zeer strikte controle van de uitgaven de gemeentelijke toelage gedurende 10 jaar steeds geëvenaard werd. Raadslid Vanoyenbrugge twijfelt niet aan het feit dat de vzw goed gerund wordt, maar vindt het wel bizar vast te stellen dat de algemene vergadering van de vzw niet werd samengeroepen rond de begroting vooraleer deze werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorzitter Vranckx antwoordt dat dit statutair in de loop van de maand mei zal gebeuren, maar dat dit steeds vroeger gebeurt gezien de aflossingstermijnen van de lening. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 maart 1991 en 24 april 1991, houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, voor kennisneming aangenomen door de heer vice-gouverneur op 21 mei 1991 met ref.vgk/21/sr/21022; Gelet op de ingediende voorlopige jaarrekening 2003 en de begroting dienstjaar 2004 vanwege de vzw Sporthal Lubbeek; Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de begroting van het dienstjaar 2004 onder artikel 764/ Subsidies aan de vzw Sporthal ; Overwegende dat een betoelaging noodzakelijk is teneinde de goede werking van de vzw niet in het gedrang te brengen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 De begroting 2004 van de vzw Sporthal Lubbeek, met een gemeentelijke toelage van ,00 EUR, wordt goedgekeurd. Art.2 Na voorlegging van de balans van 31 december 2003, de definitieve rekening 2003 en het verslag inzake beheer en financiële toestand, zal het bedrag van de gemeentelijke toelage betreffende het dienstjaar 2004 definitief vastgesteld worden. Uitslag der stemming: 14 ja 7 onthoudingen.

10 9. FINANCIËLE ZAKEN - BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST - GOEDKEURING Schepen Hugaerts verschaft volgende toelichting : De begroting die hier wordt voorgesteld, bepaalt duidelijk over hoeveel geld er kan beschikt worden tijdens het jaar 2004 Om onze gemeente op een behoorlijke wijze te kunnen besturen hebben we voor 2004 zowat euro nodig. Voor wat (cijfers worden afgerond naar hoger of lager duizendtal): Personeel euro Werkingskosten euro (huisvuil ophalen en verwerken t.b.v euro inbegrepen) Overdrachten euro (vakbondspremies, verzekeringspremies, kost inning directe belastingen 1%), toelagen aan verenigingen, brandweer, subsidies huisvesting, milieu, politie, OCMW, erediensten, etc Schuldenlast: euro (waarin begrepen afgerond euro voor de leasingkost van het gemeentehuis en de kost van de promotieovereenkomst voor de gemeentelijke werkplaats. Voor wat betreft de overdrachten enkele cijfers: Politie euro Brandweer euro Toelagen voor jeugd, volksontwikkeling en kunst: euro OCMW: euro Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen zoals navelstrengbloedbank, Logo- Hageland, geboortepremies, toelage voor opvoeding van gehandicapte kinderen, bejaardenbonden, seniorenraad: euro Erediensten gewoon euro of + buitengewoon euro hetzij in totaal euro (5 miljoen oude Belgische franken) zonder de jaarlijkse leningskost voor werken aan het Kerkelijk patrimonium. De beschikbare gelden komen van de inkomsten. Welke: -het zogenaamde nieuw gemeentefonds (in feite het oude gemeentefonds, het investeringsfonds en het sociaal impulsfonds samen): euro, zijnde ongeveer 11,5 % van hetgeen we nodig hebben. Zoals u merkt is dat bedrag ruimschoots onvoldoende om Lubbeek te besturen. Dat bedrag blijft ongewijzigd voor de jaren 2005, 2006 en de belastingen : voor 2004 worden geraamd op euro, onderverdeeld in: A.P.B euro V.B euro O.V euro Vast recht huisvuilophaling: euro Hierbij wens ik speciaal op te merken dat de directe belastingen verhoogd werden voor wat betreft de heffing op de APB ( van 6,5 naar 7,5 %, ) en op de eigendommen (van 750 naar 975 opcentiemen(= 1 opcentiem is 1/100 e deel van de 2,5 % die het Vlaams Gewest heft) De ontvangsten uit de kleinere belastingen en retributies (gemeentelijke) worden geraamd op euro In deze lijst fungeert de belasting op de niet-bebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling), met een geraamde opbrengst van euro. -de terugbetaling door de staat van de wedden van leerkrachten euro -dividenden van intercommunales: euro; van Dexia euro, van de Eliaheffing euro ter compensatie aan het verlies aan elektriciteitsdividenden (2/3 van het verlies) -sociale voorzieningen (buitenschoolse opvang) I.B.O. -gedeeltelijke terugbetaling van wedden van tewerkgestelde werklozen -verhuur van lokalen en zalen -jeugdwerkbeleid: euro

11 -huisvuil- + GFT stickers : euro -grafconcessies : euro -etc intrestopbrengsten euro alles samen geeft dit een totaal bedrag van euro Tussen de uitgaven en inkomsten is een verschil (tekort)van euro (in 2003 tekort van euro). Na overboeking van euro van de gewone naar de buitengewone dienst, rekening houdend met het geraamd algemene begrotingsresultaat van de vorige dienstjaren ten bedrage van euro, sluit onze huidige begroting met een positief algemeen resultaat van ,94 euro. Raadslid Duerinckx verlaat de zitting om uur. Raadslid Vanoyenbrugge vraagt dat in de toekomst een strikte planning wordt nageleefd, omdat er op dezelfde manier niet meer kan uitgegeven worden. Hij wijst erop dat de spaarpot, die in 2001 nog 1,8 miljoen EUR bedroeg, in 2003 geslonken is tot EUR.. Hij stelt dat dit ritme niet meer kan aangehouden worden en dat er naar middelen dient gezocht om op een andere manier te investeren. Voorzitter Vranckx wijst erop dat de federale overheid mee aan dit spaarpotje heeft gepeuzeld. Het onderdeel gewone dienst wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen met volgend resultaat : Gewone dienst Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,03 EUR Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 EUR Uitgaven eigen dienstjaar ,00 EUR Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 EUR Uitgaven vorige dienstjaren ,00 EUR Ontvangsten overboekingen 0,00 EUR Uitgaven overboekingen ,00 EUR Geraamd resultaat begroting ,00 EUR Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,03 EUR Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van het onderdeel buitengewone dienst. Schepen Hugaerts licht dit onderdeel als volgt toe : Wij hebben gezorgd voor de opmaak van een zeer evenwichtige begroting, wat ons zal toelaten in 2004 investeringswerken uit te voeren en belangrijke initiatieven te nemen. (pg 164 tot 173 van de begroting) 1) ereloon voor aanmaak website, fietspaden Boutersemstraat-Terkeyen-Kalenberg, riolering-wegenis Bollenberg, riolering Meistraat, opmaak milieubeleidsplan , etc. 2) weginfrastructuur voetwegen, aanleg sportvelden, groenbeplantingen, etc. 3) onderhoudswerken De Kluster, bouw gemeentelijke werkplaats met inrichting, renovatiewerken oud-schoolgebouw Pellenberg, bouw sportaccommodatie Binkom, etc. 4) wegen en riolering: aanbrengen slijtlagen en onderhoud KWS wegen, onderhoudswerken wegen, riolering-wegenis Uilekot, riolering-watergreppels Broekstraat, herinrichting fietspaden en parkeerplaatsen Dorpskring, afwatering Kapelstraat, etc. 5) bushokjes met fietsenstallingen, straatmeubilair etc.

12 6) meubilair voor de gemeentelijke instellingen: administratie, school, automatisering uitleendienst POB Verdere uitbouw van de volgende initiatieven: nieuwbouw school Linden, nieuwbouw bibliotheek-cultuurzaal, vernieuwing feestzaal Libbeke, fietspaden, vernieuwing wegen en riolering, etc. Uit te voeren investeringen voor een totaal bedrag van euro waarvan de financiering zal geschieden uit trekkingsrechten nog tegoed van de vorige jaren ( euro), overboeking uit gewone dienst (afgerond euro), en aan te gaan leningen voor een bedrag van euro De begrotingscommissie merkt op dat het voorgestelde investeringsprogramma voor een deel een herneming is van hetgeen in het vorig dienstjaar werd voorzien maar niet uitgevoerd werd. Hier wens ik toch te verduidelijken met bijvoeging van het woordje NOG, meer speciaal NOG NIET UITGEVOERD WERDEN; Inderdaad bij de uitvoering van openbare werken dienen NOG steeds zeer lange termijnen gevolgd te worden, zodat de geplande werken niet binnen het dienstjaar kunnen uitgevoerd worden. NOG niet uitgevoerd werden. Men mag natuurlijk niet vergeten dat we volop inspelen op werken die gesubsidieerd kunnen worden. Er waren subsidies beloofd voor een aantal dossiers maar door tekort aan beschikbare kredieten van het MINA-FONDS diende de vastlegging van de subsidie doorgeschoven te worden naar Bij brief van 22 november 2002 liet de Vlaamse Milieumaatschappij inzake het subsidiëringsprogramma weten dat er voorlopig geen programma 2004 dient opgesteld te worden. Voor wat aangaat het financieel beleidsplan , is het waarschijnlijk onnodig u te zeggen dat de huidige financiële evolutie in de openbare besturen zijn weerslag heeft op het uit te voeren beleid. Raadslid Vanden Berghe deelt mede dat er door schepen Hugaerts een aantal werken worden opgesomd die wel in de planning staan, mar die niet kunnen uitgevoerd worden omdat zij niet overeenstemmen met de planning van bijvoorbeeld Aquafin. Het raadslid vraagt zich af of dit dan een meerjarenplanning is en wijst op het ontbreken van een rollend investeringsprogramma. Raadslid Godfroid brengt het volgende naar voor : 1) het college is genoodzaakt een stringenter beleid te voeren, maar het grote probleem bij het financieel beheer zijn de steeds terugkomende meerkosten bij investeringen, terwijl er nochtans technieken bestaan om deze meerkosten in te dijken. Het raadslid vraagt dat het college in deze zin zijn licht zou opsteken bij andere gemeenten. 2) Akkoord dat investeringen belangrijk zijn, maar er bestaat een te ongelijke verdeling tussen de verschillende sectoren, bijvoorbeeld op het vlak van fietspaden waar er een breuk is tussen woord en daad. Ook een vroeger engagement naar de jeugdverenigingen dient mogelijk te zijn. 3) Het raadslid kan zich niet van het onbehagen ontdoen dat er door het college systematisch informatie wordt achtergehouden zodat er geen openlijke bespreking in de commissie kan plaatsvinden. Het raadslid stelt dat om deze redenen zijn fractie tegen de begroting zal stemmen. Voorzitter Vranckx wijst erop dat er door geen enkele jeugdvereniging een subsidie werd aangevraagd en dat het bestuur reeds 2 jaar bezig is met 2 jeugdverenigingen om plannen voor nieuwbouw of verbouwing goedgekeurd te krijgen. Hij stelt dat zolang er geen goedgekeurde plannen zijn, er ook geen bedrag in de begroting kan ingeschreven worden. Het onderdeel buitengewone dienst wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen 7 neenstemmen en 1 onthouding met volgend resultaat :

13 Buitengewone dienst Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,24 EUR Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 EUR Uitgaven eigen dienstjaar ,00 EUR Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 EUR Uitgaven vorige dienstjaren ,00 EUR Ontvangsten overboekingen ,00 EUR Uitgaven overboekingen 0,00 EUR Geraamd resultaat begroting ,00 EUR Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,24 EUR Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op het ingediende begrotingsvoorstel dienstjaar 2004, gewone en buitengewone dienst; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 16 januari 2004 Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Enig artikel De begroting dienstjaar 2004, gewone en buitengewone dienst, wordt met de volgende resultaten goedgekeurd: 10. PERSONEELSBEHOEFTENPLAN - FORMATIE STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEEL - AANPASSING : SCHRAPPING 1 VOLTIJDSE FUNCTIE "STATUTAIR TECHNISCH ASSISTENT" EN VOORZIENING VAN 1 VOLTIJDSE FUNCTIE "CONTRACTUEEL INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER. Gelet op de nieuwe gemeentewet, Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het personeelsbehoeftenplan met personeelsformatie, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het administratief statuut van het statutair personeel, het reglement van het contractueel personeel en de functiebeschrijvingen van het gemeentepersoneel; Gelet op het schepencollegebesluit d.d. 13 januari 2004 houdende voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie van het statutair personeel en contractueel personeel meerbepaald de schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent en voorziening van 1 voltijdse contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder dit wegens o.m. hiernavolgende redenen : - binnen de dienst openbare werken formatie van het statutair personeel is 1 functie van technisch assistent niet bezet en zal deze prestatiebehoefte opgevangen worden binnen de schoot van de opdrachttoekenning van werken aan derden (leveranciers); - binnen de dienst informatica is er behoefte aan o een accuraat beheer van het informatica- en telecommunicatiesysteem (een centrale computer, 83 PC s en 24 printers, 10 copiers, 60-tal telefoonlijnen). Dit houdt in dat alle soft- en hardware-problemen op tijd dienen vastgesteld en dat hieraan binnen de kortst mogelijke tijd dient verholpen al dan niet in samenwerking met het softwarehuis; o verantwoordelijkheid voor het GIS (geografisch informatiesysteem) : het geografisch informatiesysteem (GIS) is een databank vol geografische gegevens en kaartmateriaal - Er wordt volop werk gemaakt van een

14 gemeentelijk GIS waarbij voor elk perceel in onze gemeente alle gegevens i.v.m. bouwvergunningen, milieuvergunningen, geïnventariseerd worden. Op deze manier krijgt de gemeente een volledig plannen- en vergunningenregister en kan men bij elke nieuwe aanvraag in een handomdraai de voorgeschiedenis van een perceel, een woning, een bedrijf opvragen; De basis voor het GIS is het kadasterplan, alle mogelijke ander kaartmateriaal zoals gewestplannen en luchtfoto's kunnen eraan gekoppeld worden. Voor het verstrekken van vastgoedinformatie wordt het GIS een onmisbaar instrument dat op korte termijn dient gebruikt te worden voor de concrete samenwerking tussen het provinciebestuur en het gemeentebestuur. Gis als software leidt ons naar een volledig nieuw toepassingsdomein van de informaticawereld : namelijk het beheer van het vastgoed en alles wat daarmee samen gaat. Hierbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van kaartmateriaal, anderzijds van data uit allerlei databanken. Gis is dus geen tekenpakket en ook geen database, maar legt de koppeling tussen beiden. Dit opent de weg naar talrijke nieuwe toepassingen; Overwegende dat de voorziening van 1 contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder in statutair verband een beperkte personeelskost teweeg brengt wegens schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent (bijlage); Gelet op de als bijlagen gevoegde omschrijving van de situering binnen het organogram, de doelstelling, de taken en de prestatiegegevens (bijlage 1 en 2) van de contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder; Gelet op het decreet d.d. 28/04/1993, zoals gewijzigd bij decreet van 15/07/2003 houdende administratief toezicht op de gemeenten en politiezones, gewijzigd bij decreet van 15/07/2002; Gelet op het gunstig advies d.d. 20/01/2004 van de commissie van financiën en algemene zaken; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 27/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT: Art. 1 : De formatie van het statutair personeel te wijzigen als volgt:binnen de dienst openbare werken wordt 1 voltijdse functie van technisch assistent D1-D3 geschrapt. ART.2 : De formatie van het contractueel personeel te wijzigen als volgt: binnen de dienst informatica wordt de functie van administratief medewerker (0, 3 VTE) in gesubsidieerd contractueel verband vervangen door 1 voltijdse contractuele betrekking van informaticus netwerk- of systeembeheerder overeenkomstig de bijlage 1 en 2. ART.3 : Afschrift van dit besluit voor administratief gevolg over te maken aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 11. REGLEMENT CONTRACTUEEL PERSONEEL - AANPASSING WERVINGSVEREISTEN EN FUNCTIEOMSCHRIJVING "INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER" - VASTSTELLING. Gelet op de nieuwe gemeentewet, Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het personeelsbehoeftenplan met personeelsformatie, meerbepaald inzake de dienst informatica;

15 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het administratief statuut van het statutair personeel, het reglement van het contractueel personeel en de functiebeschrijvingen van het gemeentepersoneel; Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2004 houdende aanpassing van de personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel: schrapping 1 voltijdse functie "statutair technisch assistent" en voorziening van 1 voltijdse functie "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder ; Overwegende dat de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder een knelpuntenberoep is en het wenselijk is dat de privé-jaren in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit op voorwaarde dat zij rechtstreeks dienstig worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt; Overwegende dat het noodzakelijk is om de bijzondere wervingsvereisten en functiebeschrijving van de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder vast te stellen (overeenkomstig bijlage 1 en 2); Gelet op het gunstig advies d.d. 20/01/2004 van de commissie van financiën en algemene zaken; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 27/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT : ART.1 : Het reglement van het contractueel personeel aan te passen door toevoeging van de bijzondere wervingsvereisten en functiebeschrijving van informaticus B1-B3 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 en 2. ART.2 : Afschrift van dit besluit voor administratief gevolg over te maken aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 12. WERVING - CONTRACTUEEL PERSONEEL - 1 VOLTIJDSE BETREKKING VAN "CONTRACTUEEL INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER - VACANTVERKLARING. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het tot op heden gewijzigd reglement van het contractueel personeel, meerbepaald betreffende de werving; Gelet op onze besluiten van heden houdende aanpassing van de personeelsformatie van het statutair personeel en contractueel personeel meerbepaald de schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent en voorziening van 1 voltijdse contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder en de vaststelling van de wervingsvereisten en functiebeschrijving van betreffende functie; Gelet op de noodzaak tot aanwerving van een titularis voor de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder; Gelet op het decreet d.d. 28/04/1993, zoals gewijzigd bij decreet van 15/07/2003 houdende administratief toezicht op de gemeenten en politiezones, gewijzigd bij decreet van 15/07/2002; Gelet op het gunstig advies van de commissie van financiën en algemene zaken van 20/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT : Artikel 1. De functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder wordt open verklaard en is te begeven via werving. Art. 2. Het schepencollege wordt gemachtigd tot organisatie van de examens. Art. 3. Een wervingsreserve zal aangelegd voor de duur van drie jaar.

16 Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt voor administratief toezicht overgemaakt aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 13. GRONDGEBIEDZAKEN: PATRIMONIUM: VERHUUR OUD GEMEENTEHUIS VOOR POLITIEZONE. Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat de administratieve diensten van de gemeente Lubbeek sedert december 2000 gevestigd zijn in het nieuw administratief centrum; Overwegende dat de Politie nu reeds gehuisvest is in het vroegere gemeentehuis ; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 27/08/2002 besliste om een ontwerp van huurovereenkomst voor te leggen aan het politiecollege; Overwegende dat op 06/09/2002 het ontwerp van huurovereenkomst overgemaakt werd aan de heer Herman Vercoutter, korpschef van de politiezone Lubbeek; Gelet op het feit dat het politiecollege op 12/12/2002 het voormeld ontwerp aanpaste en hiervan kennis genomen werd door het college van burgemeester en schepenen op 20/05/2003; Overwegende dat in zelfde zitting van 20/05/2003 het college van burgemeester en schepenen besliste om voormeld ontwerp van huurovereenkomst voor te leggen aan de PZ van Lubbeek; Overwegende dat voormeld ontwerp werd aangevuld door het PZ Lubbeek en inhoudt dat het gebouw te Lubbeek, voormalig gemeentehuis, thans Gellenberg 18, zal gehuurd worden door de Politiezone Lubbeek voor de maandelijkse huurprijs van 2480,33 euro en dit vanaf 01/01/2002, voor een periode van negen jaar; Overwegende dat de huurprijs berekend is volgens de tabel van de interne huurwaarde 2002 op basis van een aanvangswaarde van 1; Gelet op het bijgevoegd ontwerp van huurovereenkomst; Overwegende dat het gebouw oud gemeentehuis thans de bestemming Politiegebouw kan krijgen; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari BE S L U I T : Artikel 1 : Het huurkontrakt tussen de gemeente Lubbeek en de Politiezone Lubbeek voor het gebouw gelegen te Lubbeek, Gellenberg 18, voormalig gemeentehuis, wordt goedgekeurd mits een maandelijke huurprijs van 2480,33 euro en dit vanaf 01/01/2002, voor een periode van negen jaar. Artikel 2 : De huurovereenkomst wordt gesloten onder de voorwaarden vermeld in de bij onderhavige beslissing gevoegd ontwerp van huurovereenkomst. Artikel 3 : De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze huurovereenkomst te ondertekenen. Artikel 4 : De bestemmingwijzing van het oud gemeentehuis in politiegebouw wordt goedgekeurd. Uitslag der stemming: 20 ja GRONDGEBIEDZAKEN: PATRIMONIUM: HUUR LOODS PELLENBERG. Raadslid Godts stelt dat de CD&V fractie zich zal onthouden bij de stemming omdat de huur te hoog is en omdat er tot nu toe reeds 6 miljoen Bef werd uitgegeven, geld dat beter aan iets anders kon besteed worden.

17 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30/01/2002 houdende goedkeuring om de hiernavermelde gebouwen in huur nemen, van de nv E.T.A., Aarschotsesteenweg 100 bus b te 2230 Herselt: Gemeente Lubbeek, afdeling Pellenberg: 1. Kapelstraat 1 A, gekend ten kadaster sectie B nr 175/y, 2. Kapelstraat 3, gekend ten kadaster sectie B nr 175/V, 3. Lostraat 2, gekend ten kadaster sectie B nr 175/x, 4. Lostraat 4, gekend ten kadaster sectie B nr 175/W, 5. loods en grond aan de Lostraat nr 4 A, gekend ten kadaster sectie B nr 176/deel; Overwegende dat voormelde gebouwen gehuurd worden mits betaling van een maandelijkse huur van 2250 EUR voor de loods vermeld onder 5 en een maandelijkse huur van 250 EUR voor de overige gebouwen vermeld onder 1, 2, 3 en 4; Overwegende dat voormeld huurkontrakt vervalt op 31/01/2004; Overwegende dat de nieuwbouw van de gemeentelijke loods niet zal beëindigd zijn tegen de geplande eindtermijn van 31/01/2004; Gelet ons schrijven van 24/11/2003 waarbij aan ETA gevraagd werd om de huurtermijn met drie maanden te verlegen; Gelet op het akkoord hierop gegeven op 06/01/2004; Gelet op de hierbijgevoegde ontwerp addendum bij de huurovereenkomst van 09/04/2002; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari 2004; BESLUIT : Artikel 1: De gemeenteraad beslist om de huurovereenkomst van 09/04/2002, voor de loods en bijhorende gebouwen gelegen te Pellenberg, hoek Lostraat-Kapelstraat, voor 2500 euro per maand, te verlengen van 01/02/2004 tot 30/04/2004. Artikel 2 : Bij voormelde huurovereenkomst wordt een addendum gevoegd onder de voorwaarden vermeld in de bij onderhavige beslissing gevoegd ontwerp-addendum. Artikel 3 : De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze addendum te ondertekenen. Artikel 4 : De betaling van de maandelijkse huurprijs zal gebeuren bij middel van kredieten voorzien onder artikel Artikel 5 : De kosten verbonden aan deze addendum zijn ten laste van de gemeente Lubbeek. Uitslag der stemming: 14 ja- 6 onthoudingen. 15. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING ROOILIJNPLAN BUURTWEG 39 EN 73, TERKEYEN LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren;

18 Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21/01/2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om het rooilijnplan opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht op datum van 04/04/1993 goed te keuren. Uitslag der stemming: 14 ja 6 onthoudingen. 16. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING ONTEIGENINGPLAN WEG 39 EN 73, TERKEYEN LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari 2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om het onteigeningplan opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht in datum van 04/04/1993 goed te keuren. Uitslag der stemming: 14 ja 6 onthoudingen. 17. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING TABEL DER GRONDINNEMINGEN WEG 39 EN 73 TERKEYEN, LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, van Emiel Van Tricht, aangepast op 15/12/2003 aan de huidige boordeigenaars; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21/01/2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om de tabel van de grondinnemingen opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht in datum van 15/12/2003 goed te keuren.

19 Uitslag der stemming: 14 ja- 6 onthoudingen 18. GRONDGEBIEDZAKEN - GEBOUWEN - BOUWEN SPORTACCOMMODATIE GELLENBERG OPMAAK SLEUTELPLAN: BEKRACHTIGING BESLISSING COLLEGE D.D. 18/11/2003 Raadslid Van Brusselt verlaat de zitting om uur. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17, 2, l', a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 120, eerste lid; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 3, 3; Overwegende dat in de sportaccommodatie Gellenberg andere activiteiten ingericht door verschillende verenigingen kunnen doorgaan; Overwegende dat deze verenigingen dienen te beschikken over een sleutel van de sportaccommodatie; Overwegende dat deze verenigingen op dat ogenblik enkel kunnen beschikken over de voor hen noodzakelijke lokalen; Overwegende de noodzaak hiervoor een sleutelplan te laten opmaken; Gelet op de beslissing van het college d.d. 18/11/2003 houdende goedkeuring van de bijwerken voor de bouw van de sportaccommodatie Gellenberg, zijnde de opmaak van een sleutelplan, voorlopig geraamd op 1.578,44 EUR (BTW incl.); Overwegende dat de nodige kredieten nog beschikbaar zijn; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies d.d. 21/01/2004; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; B E S L U I T : Art. 1 De beslissing van het college d.d. 18/11/2003 houdende goedkeuring van de bijwerken voor de bouw van de sportaccommodatie Gellenberg, zijnde de opmaak van een sleutelplan, voorlopig geraamd op 1.578,44 EUR (BTW incl.) te bekrachtigen. Art. 2 - De opdracht zal betaald worden b.m.v. kredieten, voorzien op de begroting 2001 onder art. nr / en gefinancierd via een lening. Uitslag der stemming: 17 ja 1 neen 1 onthouding 19. GRONDGEBIEDZAKEN - GEBOUWEN - ST. KWINTENSKERK - DRINGENDE ONDERHOUDSWERKEN Raadslid Van Coppenolle licht het punt als volgt toe bij afwezigheid van raadslid De Bent : De monumentenwacht heeft zijn verslag de datum van 22 januari 2001 gegeven! In de loop van dat jaar 2001 reeds ontving het gemeentebestuur een kopie van dat verslag. Ook werd dat jaar op 18 juni 2001 op het gemeentehuis hierover (de toestand van de kerk van Linden) een gesprek gevoerd met o.a. schepen Cyriel Swevers. Op 16 januari 2002 had een afvaardiging van de kerkfabriek Linden met de schepen en met de afgevaardigde van monumentenwacht een onderhoud.

20 Er is nog verder op het jaar een gesprek en plaatsbezoek geweest met de architect, een afgevaardigde van de provincie en een delegatie van de kerkfabriek in de kerk, op de zolder en in de toren van de kerk. Er zijn contacten geweest met de burgemeester aangaande dit dossier. Belangrijk om weten is dat het gemeentebestuur al geruime tijd op de hoogte is, de zaak zou moeten kennen en de noodzakelijkheid ervan (uitstel is duurder) dient te erkennen. Het architectenbureau ART stelt op basis van het verslag van monumentenwacht dat de renovatie in 5 fasen kan worden uitgevoerd. Het heeft een indeling gemaakt om in 5 jaar/fasen (voor max 1 miljoen BEF per fase). Dit is het max bedrag dat in aanmerking komt voor subsidiering vanwege de provincie. De fasen: FASE 1 uitkuisen dakgoten, nazicht afvoerbuizen, herstel loden en zinken slabben op daken, opkuis zolder, maken houten rondgang in toren, plaatsen van 2 ladders, dichtmaken van galmgaten ( met opendraaiende roosters), opkuis steunberen (mossen en wildgroei) en waterspuwers in lood herstellen. Voor deze fase zou er al contact genomen zijn met IGO die het zou kunnen doen voor (24290 ) zit net onder die 1 miljoen BEF. HET IS DUS HOOGDRINGEND DEZE FASE OP TE STARTEN. FASE 2 behandeling tegen verrotting/zwammen/boktor en klopkever, nazicht elektrische installatie + keuring, herstel planken vloer op zolder, toegankelijk maken van zolderruimten FASE 3 ontroesten en schilderen ijzerwerk, onderhoud aansluiting glas in de loodramen, buitenschrijnwerk, schilderen ramen en deuren, vochtbehandeling van de muren, herstel gevelwerk en ornamenten FASE 4 vernieuwen dakgoten, afvoerbuizen en dakbedekking FASE 5 schilderen binnenmuren schilderen binnenkanten buitenschrijnwerk behandeling orgel, biechtstoelen en preekstoel tegen houtborende insecten In de hoop dat de collega s medeovertuigd zijn dat in deze aangelegenheid geen tijd meer mag verloren worden. Na de studiefase is het de hoogste tijd voor de beslissingsfase. Elk uitstel van de uitvoeringsfase betekent een meerkost voor de gemeente. Raadslid Van Brusselt komt terug ter zitting om uur. Voorzitter Vranckx antwoordt dat het studiebureau ART in september 2003 de plannen heeft ingediend en dat de werken zullen uitgevoerd worden. Op de vraag van raadslid Van Coppenolle waarom hiervoor geen kredieten werden voorzien in de begroting 2004, antwoordt voorzitter Vranckx dat het juiste bedrag nog niet gekend is. 20. IBO NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOEDKEURING Gelet op de nieuwe gemeentewet;

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie