Gemeenteraad van 28/01/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad van 28/01/2004"

Transcriptie

1 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol, Frederik Duerinckx, Peter Vanoyenbrugge, Koenraad Van Coppenolle, Jules Godts, Jan Van Brusselt, André Van Goethem, Ingrid Vanden Berghe, Yvan Godfroid, Tamara Broos, Stephanie de Neeff, Rita Vrancken, Vranckx Justin, Magda Verbeelen, Raadsleden Johan Geens, Secretaris Verontschuldigd : Jules De Bent, Ivan Vanderzeypen, Raadsleden * * * * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om u. Raadslid Duerinckx deelt mede dat vanaf 01/03/2004 raadslid Van Coppenolle zal fungeren als fractieleider van de CD&V. Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. DAGORDE: Openbare Zitting: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. Algemene zaken - goedkeuring verslag gemeenteraad 17/12/ Algemene zaken - Intergemeentelijke samenwerking - oprichten van een dienstverlenende vereniging - goedkeuring definitief voorstel overlegorgaan - oprichtingsdossier 3. Financiële zaken : begrotingswijziging 2/ gewone en buitengewone dienst - kennisneming gouverneur 4. Financiële zaken - Belasting op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling - dienstjaar 2004 nieuwe vaststelling 5. Financiële zaken - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar Financiële zaken - Aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar Algemene zaken - Dotatie aan politiezone Lubbeek dienstjaar Financiële zaken - Gemeentelijke toelage aan de vzw Sporthal Lubbeek dienstjaar 2004 : goedkeuring & vaststelling 9. Financiële zaken - Begroting gewone en buitengewone dienst - goedkeuring 10. Personeelsbehoeftenplan - formatie statutair en contractueel personeel - aanpassing : schrapping 1 voltijdse functie "statutair technisch assistent" en voorziening van 1 voltijdse functie "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder. 11. Reglement contractueel personeel - aanpassing wervingsvereisten en functieomschrijving "informaticus netwerk- of systeembeheerder" - vaststelling. 12. Werving - contractueel personeel - 1 voltijdse betrekking van "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder - vacantverklaring. 13. Grondgebiedzaken: Patrimonium: Verhuur oud gemeentehuis voor politiezone. 14. Grondgebiedzaken: Patrimonium: Huur loods Pellenberg. 15. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring rooilijnplan buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek. 16. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring onteigeningplan weg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek. 17. Grondgebiedzaken : Patrimonium : Goedkeuring tabel der grondinnemingen weg 39 en 73 Terkeyen, Lubbeek.

2 18. Grondgebiedzaken - Gebouwen - Bouwen sportaccommodatie Gellenberg opmaak sleutelplan: bekrachtiging beslissing college d.d. 18/11/ Grondgebiedzaken - Gebouwen - St. Kwintenskerk - dringende onderhoudswerken 20. IBO Nieuw huishoudelijk reglement goedkeuring 21. Jeugd Organisatie Grabbelpas & Swap Editie 2004 Goedkeuring 22. Monitoren Grabbelpas & Swap Editie Jeugd - jaarplan goedkeuring 1. ALGEMENE ZAKEN - GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD 17/12/2003 Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 17/12/2003 wordt met 21 ja-stemmen goedgekeurd. 2. ALGEMENE ZAKEN - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - OPRICHTEN VAN EEN DIENSTVERLENENDE VERENIGING - GOEDKEURING DEFINITIEF VOORSTEL OVERLEGORGAAN - OPRICHTINGSDOSSIER Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 28/04/1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de bepalingen van het decreet van 09/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30/04/2003, tot deelname aan de voorbereidende fase van de oprichting van een dienstverlenende vereniging en tot meewerking aan de oprichting van het bij decreet voorziene overlegorgaan, en waarbij mevr. Betty Lismont-Depret, schepen werd aangeduid om zitting te hebben in dit overlegorgaan; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22/10/2003 waarbij beslist werd akkoord te gaan met de door het overlegorgaan voorgestelde documenten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten en in te stemmen met het voorstel van het overlegorgaan tot de eventuele oprichting van een dienstverlenende vereniging voor het intergemeentelijk opbouwwerk; Dat er geen wijzigingen aan het voorstel dient te worden aangebracht; Aangezien deze beslissing opnieuw werd voorgelegd aan het overlegorgaan dat het unaniem heeft goedgekeurd op datum van 24/11/2003; Overwegende dat de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren met de bevindingen van het overlegorgaan en met de inhoud van de bijgevoegde documenten, te weten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten; Overwegende dat het definitieve voorstel van het overlegorgaan door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd; Dat volgens de bepalingen van art. 28 van het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, de gemeenten die krachtens art. 27 van het decreet hun instemming hebben betuigd met het definitieve voorstel van het overlegorgaan, zonder daartoe verplicht te zijn, uiterlijk binnen drie maanden die volgens op huidige beslissing tot goedkeuring, een opdrachthoudende vereniging kunnen oprichten; Gelet op art. 16 van het ontwerp van statuten van de op te richten dienstverlenende vereniging, dat voorziet dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar en dat het aantal te begeven bestuursmandaten bepaalt; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 20/01/2004

3 BESLUIT : ART.1 : Akkoord te gaan met de door het overlegorgaan definitief voorgestelde documenten de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten en in te stemmen met het definitief voorstel van het overlegorgaan tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk opbouwwerk in het arrondissement Leuven. ART.2 : Over te gaan tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk opbouwwerk IGO-LEUVEN voor een duurtijd van 18 jaar. ART.3 : Akkoord te gaan met het ontwerp van statuten van IGO-LEUVEN en daar zijn goedkeuring aan te hechten. Uitslag der stemming: 21 ja. 3. FINANCIËLE ZAKEN : BEGROTINGSWIJZIGING 2/ GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST - KENNISNEMING GOUVERNEUR Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2003 waarbij de tweede begrotingswijziging dienstjaar 2003 werd goedgekeurd; Gelet op de brief van 15 december 2003 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant waarbij hij kennis neemt van de tweede begrotingswijziging, gewone en buitengewone dienst, van het dienstjaar 2003; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Enig artikel - De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 15 december 2003 waarbij hij kennis neemt van de tweede begrotingswijziging, gewone en buitengewone dienst, van het dienstjaar FINANCIËLE ZAKEN - BELASTING OP DE NIET-BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING - DIENSTJAAR 2004 NIEUWE VASTSTELLING Raadslid Justin Vranckx wijst erop dat het tijd is om deze verhoging door te voeren, zeker indien blijkt dat veel percelen na 25 jaar nog niet verkocht zijn. Raadslid Vanden Berghe deelt mede dat zij oog heeft voor de achterliggende redenen maar dat eerst dient nagekeken wat deze belasting aan resultaten heeft opgeleverd. Het raadslid wijst erop dat je nu enkel de eigenaars treft die een perceel bezitten binnen een goedgekeurde verkaveling, hetgeen maar een klein gedeelte van de woonzone uitmaakt. Het raadslid vraagt zich af wat het effect is van de belasting en of er bijvoorbeeld meer gronden te koop worden aangeboden. Zij vindt dat er eerst gegevens moeten beschikbaar zijn vooraleer over te gaan tot een blinde belastingsverhoging. Schepen Hugaerts stelt dat het raadslid Vanden Berghe vrijstaat om tegenvoorstellen in te dienen en verwijst ook naar hetgeen raadslid Wierinckx heeft gezegd tijdens de commissie financiën en algemene zaken. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 1977 waarbij voor de eerste keer na de fusie een gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen werd geheven; Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, meer bepaald artikel 143, en gewijzigd op 26 april 2000;

4 Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2003 waarbij voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd wordt op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling; Gelet op de brief van de gouverneur van 19 december 2003 waarbij de voornoemde belasting wordt goedgekeurd; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er wordt voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd op de nietbebouwde percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling. Als niet-bebouwd perceel wordt beschouwd, elk perceel als zodanig vermeld in de verkavelingsvergunning, waarop de oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw niet is aangevat op 1 januari van het belastingjaar. Art.2 - De belasting is verschuldigd door de eigenaar, de erfpachter of de opstalhouder van het perceel op 1 januari van het belastingjaar. In geval van overdracht onder levenden wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. In geval van medeëigendom, is iedere medeëigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. Art.3 - Met betrekking tot de percelen begrepen in verkavelingen waarvoor voor de eerste maal een verkavelingsvergunning werd of wordt afgegeven, is de belasting toepasselijk vanaf 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning, wanneer de verkaveling geen werken omvat; vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het einde van de voorgeschreven werken en lasten, in de andere gevallen. Het einde van de werken wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer echter de werken door de verkavelaar worden uitgevoerd, geldt de vrijstelling slechts gedurende maximaal drie jaar vanaf het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning. Wanneer de verkaveling in fasen mag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen van de artikels "mutadis mutandis" op de kavels van elke fase van toepassing. Art.4 - De volgende personen zijn vrijgesteld: de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Ze geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is; de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen; de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend; de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 101, 3, werd toegekend; bedoeld wordt het attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in handen van de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een bankinstelling is verleend; de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de

5 verwerving van het goed. Zij geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is; de percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd. Art.5 - De belasting wordt vastgesteld op 16,00 EUR per strekkende meter lengte van het perceel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de verkavelingsvergunning, met een minimum van 500,00 EUR per perceel, elk gedeelte van een meter wordt als volle meter beschouwd. Wanneer een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste gevellengte langs één van deze straten de grondslag van de belastingberekening. Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee openbare wegen, is de belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte gevellengte, vermeerderd met de helft van de afgesneden hoek. Art.6 - De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de dertig dagen na de verzending van het aangifteformulier moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Art.7 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met 50 % van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. Art.8 - De overtredingen vermeldt in artikel 7, eerste lid, worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal aangewezen ambtenaren. Deze ambtenaren worden aangewezen door het college van burgemeester en schepenen. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Art.9 - Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting. De belastingplichtigen moeten eveneens de vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend, aan de ambtenaren die overeenkomstig artikel 8 worden aangesteld en voorzien zijn van hun aanstellingsbrief, en dit om de grondslag van de belasting vast te stellen en te controleren. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben deze ambtenaren evenwel alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds, en mits machtiging van de politierechter. Art.10 - De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. Art.11 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. Art.12 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Art.13 - De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

6 Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 1) de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt; 2) het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. Het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. Art.14 - Tegen de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. De artikelen 1385 decies en 1385 undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het hof van beroep kan voorziening in cassatie ingesteld worden. Art.15 - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. Art.16 De beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2003 waarbij voor het dienstjaar 2004 een gemeentebelasting gevestigd wordt op de niet-bebouwde percelen begrepen in een niet-vervallen verkaveling, wordt ingetrokken. Art.17 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.18 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Uitslag der stemming: 12 ja 2 neen 7 onthoudingen. 5. FINANCIËLE ZAKEN - OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - DIENSTJAAR 2004 Raadslid Van Coppenolle vraagt of er nog een motivatie kan gegeven worden voor deze verhoging. Schepen Hugaerts verwijst naar volgende elementen : 1. de financiële toestand van de gemeente 2. de desbetreffende gemeentebelastingen hebben sinds 1982 geen stijgende evolutie gekend 3. de tijd is rijp om de aanslagvoet te verhogen, zoals de meeste omliggende gemeenten dit reeds gedaan hebben in 2002 of de verhoging blijft ver onder de gemiddelde aanslagvoet van 1308 in Vlaanderen Raadslid Van Goethem vindt dat men zich niet moet afspiegelen aan andere gemeenten. Raadslid Godfroid stelt dat omstandigheden buiten de wil van de gemeente om geleid hebben tot een ongunstige financiële situatie en dat daar op verschillende manieren kan op gereageerd worden 1. de uitgaven verminderen hetgeen echter niet overeenstemt met de innoverende rol van de gemeente 2. een verhoging van de inkomsten Het raadslid wijst erop dat zijn fractie een verhoging van de inkomsten zal goedkeuren, maar dat er vraagtekens worden geplaatst wat er met deze meerinkomsten zal gebeuren. Raadslid Van Coppenolle vindt dat de argumentatie van de schepen op niets trekt en dat daarom de CD&V-fractie zal tegenstemmen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald artikel 298 en 464, 1 ;

7 Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende de bepalingen tot wijziging van het W.I.B. voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20/01/2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er worden voor het dienstjaar 2004, 975 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. Art.2 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.3 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Uitslag der stemming: 14 ja- 7 neen. 6. FINANCIËLE ZAKEN - AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - DIENSTJAAR 2004 Schepen Hugaerts licht dit voorstel als volgt toe : De federale belastinghervorming die in de komende jaren geleidelijk wordt doorgevoerd, zou tegen 2006 leiden tot een verlaging van de inkomsten uit de APB met 10 tot 11%. Het is vanzelfsprekend dat ook de gemeente invloed zal ondervinden van de federale belastinghervorming. Bij gelijke aanslagvoet P.B. zal dit leiden tot merkelijk minderontvangsten, afhankelijk van de spontane jaarlijkse groei van de belastingontvangsten. Het gemiddelde tarief van de APB van de Vlaamse gemeenten in 2004 bedraagt 7,20 %. Dit geldt voor de gemeenten die al een begroting hebben ingediend. Het definitieve cijfer zullen we pas kennen wanneer alle Vlaamse gemeenten hun financiële vooruitzichten zullen bekendgemaakt hebben. Vermoedelijk wordt dat 7,50 % In tegenstelling van vele andere gemeenten hebben wij de regeringswisseling niet als alibi aangewend om tot forse belastingverhogingen over te gaan. Drie jaar lang hebben we onze inwoners laten genieten van lage tarieven. In 2001, 2002 en 2003 hebben veel Vlaamse gemeenten hun aanslagvoeten verhoogd op de APB of de belasting op het persoonlijk inkomen van iederen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing of de belasting op de onroerende goederen Beide belastingen zijn samen goed voor gemiddeld 80 % van de gemeentelijke belastingontvangsten. De verhoging gebeurde in 248 van de 308 Vlaamse gemeenten. De meeste besturen hebben hun fiscale tarieven opwaarts aangepast: tussen 2001 en 2003 hebben 60 % van de Vlaamse gemeenten hun aanslagvoet inzake APB opgetrokken; voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing is 85 %. We stellen voor een verhoging van de aanslagvoet APB. van 6,5% naar 7,5% dit om de minderontvangsten van de A PB tengevolge van de federale vermindering van de fiscale druk, te compenseren. Dat betekent dat de lokale druk niet verhoogd, maar wel dat de gemeente Lubbeek voor haar aandeel, de belastingvermindering niet volgt, om de enige reden dat zij wilt blijven beschikken over dezelfde ontvangsten. Anders en beter gezegd de gemeente Lubbeek wenst haar ontvangsten uit de APB op peil te houden. Die verhoging waarborgt een meeropbrengst van circa euro, doch zal evenwel pas in 2005 kunnen in aanmerking komen voor de inkomsten van de gemeente. Voor de begroting 2004 voorzien we een opbrengst van euro.(in de prognose opgesteld in 2003 was de opbrengst voor het jaar 2004 geraamd op euro (eveneens bij toepassing van 6,5%). Vaststelling: reeds een vermindering van meer euro.

8 In het verleden was de normale spontane groei 2 % of 4 % Voor de komende jaren is dat niet meer het geval (instructies van het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden vraagt voor de begroting 2004 en voor de meerjarenplanning een groeipercentage van 1,5% te hanteren); zie hier de cijfers van de prognoses bij toepassing van 7,5 % APB: 2005: euro (in de prognose opgesteld in 2003, was dat euro aan 6,5% ) rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat min 2,18% 2006: ( in de prognose opgesteld in 2003, was dat euro aan 6,5%) rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat min 4,76% 2007: rekening houdende met een groeiscenario t.o.v is dat plus 1,44% Besluit dat iedereen kan maken dat bij een ongewijzigd percentage van 6,5% APB het resultaat is: MINDER ONTVANGSTEN, bv voor het jaar 2007 zou dat ongeveer euro minder zijn geweest dan de thans voor het jaar 2004 geraamde opbrengst van euro (nog steeds berekend aan 6,5%) Raadslid Vanoyenbrugge stelt dat men de weg van de gemakkelijkste oplossing heeft gezocht en dat het investeringsbeleid niet in verhouding is tot de groei van de belastingsinkomsten. Hij vraagt zich af of er niet kan gesnoeid worden in de uitgaven zonder de dienstverlening aan de burger te verminderen. Voorzitter Vranckx wijst erop dat alle investeringen die nu gedaan worden de Lubbekenaren op lange termijn zullen ten goede komen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald de artikelen 465 tot 470; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 - Er wordt voor het dienstjaar 2004 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar. Art.2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens art 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigd is. (Dit is hetzelfde aanslagjaar/inkomsten vorig jaar). Art.3 - Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet. Het zal als definitief aanzien worden indien tijdens het voorgeschreven onderzoek "de commodo et incommodo" geen bezwaren worden ingediend. Art.4 - Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Uitslag der stemming: 14 ja 7 neen. 7. ALGEMENE ZAKEN - DOTATIE AAN POLITIEZONE LUBBEEK DIENSTJAAR 2004 Gelet op het besluit van de politieraad van 03/12/2003 houdende vaststelling van de begroting 2004 van de politiezone Lubbeek; Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, en meer bepaald art. 40; Gelet op het KB van 05/09/2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

9 Gelet op het KB van 16/11/2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; Gelet op de omzendbried BA 2003/07 dd. 18/07/2003 betreffende instructies voor het opstellen van begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004 van de gemeenten; Gelet op de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de art. 71 tot en met 76 die een bijzondere administratief toezicht instellen op de handelingen van gemeenteoverheden en overheden van meergemeentezones die de financiën van de lokale politie betreffen; Overwegende dat de begroting 2004 van de politiezone Lubbeek door de gouverneur werd goedgekeurd op 23/12/2003; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken dd. 20/01/2004; BESLUIT : ART.1 : De dotatie aan de politiezone Lubbeek ten bedrage van EUR goed te keuren. ART.2 : Het noodzakelijk krediet hiervoor te voorzien in de gemeentebegroting ART.3 : Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de politiezone Lubbeek en aan de provinciegouverneur. Uitslag der stemming: 21 ja. 8. FINANCIËLE ZAKEN - GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN DE VZW SPORTHAL LUBBEEK DIENSTJAAR 2004 : GOEDKEURING & VASTSTELLING Voorzitter Vranckx wijst erop dat door een zeer strikte controle van de uitgaven de gemeentelijke toelage gedurende 10 jaar steeds geëvenaard werd. Raadslid Vanoyenbrugge twijfelt niet aan het feit dat de vzw goed gerund wordt, maar vindt het wel bizar vast te stellen dat de algemene vergadering van de vzw niet werd samengeroepen rond de begroting vooraleer deze werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorzitter Vranckx antwoordt dat dit statutair in de loop van de maand mei zal gebeuren, maar dat dit steeds vroeger gebeurt gezien de aflossingstermijnen van de lening. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 maart 1991 en 24 april 1991, houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, voor kennisneming aangenomen door de heer vice-gouverneur op 21 mei 1991 met ref.vgk/21/sr/21022; Gelet op de ingediende voorlopige jaarrekening 2003 en de begroting dienstjaar 2004 vanwege de vzw Sporthal Lubbeek; Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de begroting van het dienstjaar 2004 onder artikel 764/ Subsidies aan de vzw Sporthal ; Overwegende dat een betoelaging noodzakelijk is teneinde de goede werking van de vzw niet in het gedrang te brengen; Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken van 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Artikel 1 De begroting 2004 van de vzw Sporthal Lubbeek, met een gemeentelijke toelage van ,00 EUR, wordt goedgekeurd. Art.2 Na voorlegging van de balans van 31 december 2003, de definitieve rekening 2003 en het verslag inzake beheer en financiële toestand, zal het bedrag van de gemeentelijke toelage betreffende het dienstjaar 2004 definitief vastgesteld worden. Uitslag der stemming: 14 ja 7 onthoudingen.

10 9. FINANCIËLE ZAKEN - BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST - GOEDKEURING Schepen Hugaerts verschaft volgende toelichting : De begroting die hier wordt voorgesteld, bepaalt duidelijk over hoeveel geld er kan beschikt worden tijdens het jaar 2004 Om onze gemeente op een behoorlijke wijze te kunnen besturen hebben we voor 2004 zowat euro nodig. Voor wat (cijfers worden afgerond naar hoger of lager duizendtal): Personeel euro Werkingskosten euro (huisvuil ophalen en verwerken t.b.v euro inbegrepen) Overdrachten euro (vakbondspremies, verzekeringspremies, kost inning directe belastingen 1%), toelagen aan verenigingen, brandweer, subsidies huisvesting, milieu, politie, OCMW, erediensten, etc Schuldenlast: euro (waarin begrepen afgerond euro voor de leasingkost van het gemeentehuis en de kost van de promotieovereenkomst voor de gemeentelijke werkplaats. Voor wat betreft de overdrachten enkele cijfers: Politie euro Brandweer euro Toelagen voor jeugd, volksontwikkeling en kunst: euro OCMW: euro Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen zoals navelstrengbloedbank, Logo- Hageland, geboortepremies, toelage voor opvoeding van gehandicapte kinderen, bejaardenbonden, seniorenraad: euro Erediensten gewoon euro of + buitengewoon euro hetzij in totaal euro (5 miljoen oude Belgische franken) zonder de jaarlijkse leningskost voor werken aan het Kerkelijk patrimonium. De beschikbare gelden komen van de inkomsten. Welke: -het zogenaamde nieuw gemeentefonds (in feite het oude gemeentefonds, het investeringsfonds en het sociaal impulsfonds samen): euro, zijnde ongeveer 11,5 % van hetgeen we nodig hebben. Zoals u merkt is dat bedrag ruimschoots onvoldoende om Lubbeek te besturen. Dat bedrag blijft ongewijzigd voor de jaren 2005, 2006 en de belastingen : voor 2004 worden geraamd op euro, onderverdeeld in: A.P.B euro V.B euro O.V euro Vast recht huisvuilophaling: euro Hierbij wens ik speciaal op te merken dat de directe belastingen verhoogd werden voor wat betreft de heffing op de APB ( van 6,5 naar 7,5 %, ) en op de eigendommen (van 750 naar 975 opcentiemen(= 1 opcentiem is 1/100 e deel van de 2,5 % die het Vlaams Gewest heft) De ontvangsten uit de kleinere belastingen en retributies (gemeentelijke) worden geraamd op euro In deze lijst fungeert de belasting op de niet-bebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling), met een geraamde opbrengst van euro. -de terugbetaling door de staat van de wedden van leerkrachten euro -dividenden van intercommunales: euro; van Dexia euro, van de Eliaheffing euro ter compensatie aan het verlies aan elektriciteitsdividenden (2/3 van het verlies) -sociale voorzieningen (buitenschoolse opvang) I.B.O. -gedeeltelijke terugbetaling van wedden van tewerkgestelde werklozen -verhuur van lokalen en zalen -jeugdwerkbeleid: euro

11 -huisvuil- + GFT stickers : euro -grafconcessies : euro -etc intrestopbrengsten euro alles samen geeft dit een totaal bedrag van euro Tussen de uitgaven en inkomsten is een verschil (tekort)van euro (in 2003 tekort van euro). Na overboeking van euro van de gewone naar de buitengewone dienst, rekening houdend met het geraamd algemene begrotingsresultaat van de vorige dienstjaren ten bedrage van euro, sluit onze huidige begroting met een positief algemeen resultaat van ,94 euro. Raadslid Duerinckx verlaat de zitting om uur. Raadslid Vanoyenbrugge vraagt dat in de toekomst een strikte planning wordt nageleefd, omdat er op dezelfde manier niet meer kan uitgegeven worden. Hij wijst erop dat de spaarpot, die in 2001 nog 1,8 miljoen EUR bedroeg, in 2003 geslonken is tot EUR.. Hij stelt dat dit ritme niet meer kan aangehouden worden en dat er naar middelen dient gezocht om op een andere manier te investeren. Voorzitter Vranckx wijst erop dat de federale overheid mee aan dit spaarpotje heeft gepeuzeld. Het onderdeel gewone dienst wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen met volgend resultaat : Gewone dienst Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,03 EUR Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 EUR Uitgaven eigen dienstjaar ,00 EUR Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 EUR Uitgaven vorige dienstjaren ,00 EUR Ontvangsten overboekingen 0,00 EUR Uitgaven overboekingen ,00 EUR Geraamd resultaat begroting ,00 EUR Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,03 EUR Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van het onderdeel buitengewone dienst. Schepen Hugaerts licht dit onderdeel als volgt toe : Wij hebben gezorgd voor de opmaak van een zeer evenwichtige begroting, wat ons zal toelaten in 2004 investeringswerken uit te voeren en belangrijke initiatieven te nemen. (pg 164 tot 173 van de begroting) 1) ereloon voor aanmaak website, fietspaden Boutersemstraat-Terkeyen-Kalenberg, riolering-wegenis Bollenberg, riolering Meistraat, opmaak milieubeleidsplan , etc. 2) weginfrastructuur voetwegen, aanleg sportvelden, groenbeplantingen, etc. 3) onderhoudswerken De Kluster, bouw gemeentelijke werkplaats met inrichting, renovatiewerken oud-schoolgebouw Pellenberg, bouw sportaccommodatie Binkom, etc. 4) wegen en riolering: aanbrengen slijtlagen en onderhoud KWS wegen, onderhoudswerken wegen, riolering-wegenis Uilekot, riolering-watergreppels Broekstraat, herinrichting fietspaden en parkeerplaatsen Dorpskring, afwatering Kapelstraat, etc. 5) bushokjes met fietsenstallingen, straatmeubilair etc.

12 6) meubilair voor de gemeentelijke instellingen: administratie, school, automatisering uitleendienst POB Verdere uitbouw van de volgende initiatieven: nieuwbouw school Linden, nieuwbouw bibliotheek-cultuurzaal, vernieuwing feestzaal Libbeke, fietspaden, vernieuwing wegen en riolering, etc. Uit te voeren investeringen voor een totaal bedrag van euro waarvan de financiering zal geschieden uit trekkingsrechten nog tegoed van de vorige jaren ( euro), overboeking uit gewone dienst (afgerond euro), en aan te gaan leningen voor een bedrag van euro De begrotingscommissie merkt op dat het voorgestelde investeringsprogramma voor een deel een herneming is van hetgeen in het vorig dienstjaar werd voorzien maar niet uitgevoerd werd. Hier wens ik toch te verduidelijken met bijvoeging van het woordje NOG, meer speciaal NOG NIET UITGEVOERD WERDEN; Inderdaad bij de uitvoering van openbare werken dienen NOG steeds zeer lange termijnen gevolgd te worden, zodat de geplande werken niet binnen het dienstjaar kunnen uitgevoerd worden. NOG niet uitgevoerd werden. Men mag natuurlijk niet vergeten dat we volop inspelen op werken die gesubsidieerd kunnen worden. Er waren subsidies beloofd voor een aantal dossiers maar door tekort aan beschikbare kredieten van het MINA-FONDS diende de vastlegging van de subsidie doorgeschoven te worden naar Bij brief van 22 november 2002 liet de Vlaamse Milieumaatschappij inzake het subsidiëringsprogramma weten dat er voorlopig geen programma 2004 dient opgesteld te worden. Voor wat aangaat het financieel beleidsplan , is het waarschijnlijk onnodig u te zeggen dat de huidige financiële evolutie in de openbare besturen zijn weerslag heeft op het uit te voeren beleid. Raadslid Vanden Berghe deelt mede dat er door schepen Hugaerts een aantal werken worden opgesomd die wel in de planning staan, mar die niet kunnen uitgevoerd worden omdat zij niet overeenstemmen met de planning van bijvoorbeeld Aquafin. Het raadslid vraagt zich af of dit dan een meerjarenplanning is en wijst op het ontbreken van een rollend investeringsprogramma. Raadslid Godfroid brengt het volgende naar voor : 1) het college is genoodzaakt een stringenter beleid te voeren, maar het grote probleem bij het financieel beheer zijn de steeds terugkomende meerkosten bij investeringen, terwijl er nochtans technieken bestaan om deze meerkosten in te dijken. Het raadslid vraagt dat het college in deze zin zijn licht zou opsteken bij andere gemeenten. 2) Akkoord dat investeringen belangrijk zijn, maar er bestaat een te ongelijke verdeling tussen de verschillende sectoren, bijvoorbeeld op het vlak van fietspaden waar er een breuk is tussen woord en daad. Ook een vroeger engagement naar de jeugdverenigingen dient mogelijk te zijn. 3) Het raadslid kan zich niet van het onbehagen ontdoen dat er door het college systematisch informatie wordt achtergehouden zodat er geen openlijke bespreking in de commissie kan plaatsvinden. Het raadslid stelt dat om deze redenen zijn fractie tegen de begroting zal stemmen. Voorzitter Vranckx wijst erop dat er door geen enkele jeugdvereniging een subsidie werd aangevraagd en dat het bestuur reeds 2 jaar bezig is met 2 jeugdverenigingen om plannen voor nieuwbouw of verbouwing goedgekeurd te krijgen. Hij stelt dat zolang er geen goedgekeurde plannen zijn, er ook geen bedrag in de begroting kan ingeschreven worden. Het onderdeel buitengewone dienst wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen 7 neenstemmen en 1 onthouding met volgend resultaat :

13 Buitengewone dienst Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,24 EUR Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 EUR Uitgaven eigen dienstjaar ,00 EUR Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 EUR Uitgaven vorige dienstjaren ,00 EUR Ontvangsten overboekingen ,00 EUR Uitgaven overboekingen 0,00 EUR Geraamd resultaat begroting ,00 EUR Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,24 EUR Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Comptabiliteit; Gelet op het ingediende begrotingsvoorstel dienstjaar 2004, gewone en buitengewone dienst; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 16 januari 2004 Gelet op het gunstig advies van de commissie financiën en algemene zaken 20 januari 2004; Na beraadslaging; B E S L U I T : Enig artikel De begroting dienstjaar 2004, gewone en buitengewone dienst, wordt met de volgende resultaten goedgekeurd: 10. PERSONEELSBEHOEFTENPLAN - FORMATIE STATUTAIR EN CONTRACTUEEL PERSONEEL - AANPASSING : SCHRAPPING 1 VOLTIJDSE FUNCTIE "STATUTAIR TECHNISCH ASSISTENT" EN VOORZIENING VAN 1 VOLTIJDSE FUNCTIE "CONTRACTUEEL INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER. Gelet op de nieuwe gemeentewet, Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het personeelsbehoeftenplan met personeelsformatie, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het administratief statuut van het statutair personeel, het reglement van het contractueel personeel en de functiebeschrijvingen van het gemeentepersoneel; Gelet op het schepencollegebesluit d.d. 13 januari 2004 houdende voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie van het statutair personeel en contractueel personeel meerbepaald de schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent en voorziening van 1 voltijdse contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder dit wegens o.m. hiernavolgende redenen : - binnen de dienst openbare werken formatie van het statutair personeel is 1 functie van technisch assistent niet bezet en zal deze prestatiebehoefte opgevangen worden binnen de schoot van de opdrachttoekenning van werken aan derden (leveranciers); - binnen de dienst informatica is er behoefte aan o een accuraat beheer van het informatica- en telecommunicatiesysteem (een centrale computer, 83 PC s en 24 printers, 10 copiers, 60-tal telefoonlijnen). Dit houdt in dat alle soft- en hardware-problemen op tijd dienen vastgesteld en dat hieraan binnen de kortst mogelijke tijd dient verholpen al dan niet in samenwerking met het softwarehuis; o verantwoordelijkheid voor het GIS (geografisch informatiesysteem) : het geografisch informatiesysteem (GIS) is een databank vol geografische gegevens en kaartmateriaal - Er wordt volop werk gemaakt van een

14 gemeentelijk GIS waarbij voor elk perceel in onze gemeente alle gegevens i.v.m. bouwvergunningen, milieuvergunningen, geïnventariseerd worden. Op deze manier krijgt de gemeente een volledig plannen- en vergunningenregister en kan men bij elke nieuwe aanvraag in een handomdraai de voorgeschiedenis van een perceel, een woning, een bedrijf opvragen; De basis voor het GIS is het kadasterplan, alle mogelijke ander kaartmateriaal zoals gewestplannen en luchtfoto's kunnen eraan gekoppeld worden. Voor het verstrekken van vastgoedinformatie wordt het GIS een onmisbaar instrument dat op korte termijn dient gebruikt te worden voor de concrete samenwerking tussen het provinciebestuur en het gemeentebestuur. Gis als software leidt ons naar een volledig nieuw toepassingsdomein van de informaticawereld : namelijk het beheer van het vastgoed en alles wat daarmee samen gaat. Hierbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van kaartmateriaal, anderzijds van data uit allerlei databanken. Gis is dus geen tekenpakket en ook geen database, maar legt de koppeling tussen beiden. Dit opent de weg naar talrijke nieuwe toepassingen; Overwegende dat de voorziening van 1 contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder in statutair verband een beperkte personeelskost teweeg brengt wegens schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent (bijlage); Gelet op de als bijlagen gevoegde omschrijving van de situering binnen het organogram, de doelstelling, de taken en de prestatiegegevens (bijlage 1 en 2) van de contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder; Gelet op het decreet d.d. 28/04/1993, zoals gewijzigd bij decreet van 15/07/2003 houdende administratief toezicht op de gemeenten en politiezones, gewijzigd bij decreet van 15/07/2002; Gelet op het gunstig advies d.d. 20/01/2004 van de commissie van financiën en algemene zaken; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 27/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT: Art. 1 : De formatie van het statutair personeel te wijzigen als volgt:binnen de dienst openbare werken wordt 1 voltijdse functie van technisch assistent D1-D3 geschrapt. ART.2 : De formatie van het contractueel personeel te wijzigen als volgt: binnen de dienst informatica wordt de functie van administratief medewerker (0, 3 VTE) in gesubsidieerd contractueel verband vervangen door 1 voltijdse contractuele betrekking van informaticus netwerk- of systeembeheerder overeenkomstig de bijlage 1 en 2. ART.3 : Afschrift van dit besluit voor administratief gevolg over te maken aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 11. REGLEMENT CONTRACTUEEL PERSONEEL - AANPASSING WERVINGSVEREISTEN EN FUNCTIEOMSCHRIJVING "INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER" - VASTSTELLING. Gelet op de nieuwe gemeentewet, Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het personeelsbehoeftenplan met personeelsformatie, meerbepaald inzake de dienst informatica;

15 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/10/1997, zoals gewijzigd tot op heden, houdende vaststelling van het administratief statuut van het statutair personeel, het reglement van het contractueel personeel en de functiebeschrijvingen van het gemeentepersoneel; Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2004 houdende aanpassing van de personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel: schrapping 1 voltijdse functie "statutair technisch assistent" en voorziening van 1 voltijdse functie "contractueel informaticus netwerk- of systeembeheerder ; Overwegende dat de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder een knelpuntenberoep is en het wenselijk is dat de privé-jaren in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit op voorwaarde dat zij rechtstreeks dienstig worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt; Overwegende dat het noodzakelijk is om de bijzondere wervingsvereisten en functiebeschrijving van de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder vast te stellen (overeenkomstig bijlage 1 en 2); Gelet op het gunstig advies d.d. 20/01/2004 van de commissie van financiën en algemene zaken; Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 27/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT : ART.1 : Het reglement van het contractueel personeel aan te passen door toevoeging van de bijzondere wervingsvereisten en functiebeschrijving van informaticus B1-B3 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 en 2. ART.2 : Afschrift van dit besluit voor administratief gevolg over te maken aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 12. WERVING - CONTRACTUEEL PERSONEEL - 1 VOLTIJDSE BETREKKING VAN "CONTRACTUEEL INFORMATICUS NETWERK- OF SYSTEEMBEHEERDER - VACANTVERKLARING. Gelet op de gemeentewet; Gelet op het tot op heden gewijzigd reglement van het contractueel personeel, meerbepaald betreffende de werving; Gelet op onze besluiten van heden houdende aanpassing van de personeelsformatie van het statutair personeel en contractueel personeel meerbepaald de schrapping van 1 voltijdse statutaire functie van technisch assistent en voorziening van 1 voltijdse contractuele functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder en de vaststelling van de wervingsvereisten en functiebeschrijving van betreffende functie; Gelet op de noodzaak tot aanwerving van een titularis voor de functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder; Gelet op het decreet d.d. 28/04/1993, zoals gewijzigd bij decreet van 15/07/2003 houdende administratief toezicht op de gemeenten en politiezones, gewijzigd bij decreet van 15/07/2002; Gelet op het gunstig advies van de commissie van financiën en algemene zaken van 20/01/2004; Na beraadslaging; BESLUIT : Artikel 1. De functie van informaticus netwerk- of systeembeheerder wordt open verklaard en is te begeven via werving. Art. 2. Het schepencollege wordt gemachtigd tot organisatie van de examens. Art. 3. Een wervingsreserve zal aangelegd voor de duur van drie jaar.

16 Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt voor administratief toezicht overgemaakt aan de hogere overheid. Uitslag der stemming: 20 ja. 13. GRONDGEBIEDZAKEN: PATRIMONIUM: VERHUUR OUD GEMEENTEHUIS VOOR POLITIEZONE. Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het feit dat de administratieve diensten van de gemeente Lubbeek sedert december 2000 gevestigd zijn in het nieuw administratief centrum; Overwegende dat de Politie nu reeds gehuisvest is in het vroegere gemeentehuis ; Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 27/08/2002 besliste om een ontwerp van huurovereenkomst voor te leggen aan het politiecollege; Overwegende dat op 06/09/2002 het ontwerp van huurovereenkomst overgemaakt werd aan de heer Herman Vercoutter, korpschef van de politiezone Lubbeek; Gelet op het feit dat het politiecollege op 12/12/2002 het voormeld ontwerp aanpaste en hiervan kennis genomen werd door het college van burgemeester en schepenen op 20/05/2003; Overwegende dat in zelfde zitting van 20/05/2003 het college van burgemeester en schepenen besliste om voormeld ontwerp van huurovereenkomst voor te leggen aan de PZ van Lubbeek; Overwegende dat voormeld ontwerp werd aangevuld door het PZ Lubbeek en inhoudt dat het gebouw te Lubbeek, voormalig gemeentehuis, thans Gellenberg 18, zal gehuurd worden door de Politiezone Lubbeek voor de maandelijkse huurprijs van 2480,33 euro en dit vanaf 01/01/2002, voor een periode van negen jaar; Overwegende dat de huurprijs berekend is volgens de tabel van de interne huurwaarde 2002 op basis van een aanvangswaarde van 1; Gelet op het bijgevoegd ontwerp van huurovereenkomst; Overwegende dat het gebouw oud gemeentehuis thans de bestemming Politiegebouw kan krijgen; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari BE S L U I T : Artikel 1 : Het huurkontrakt tussen de gemeente Lubbeek en de Politiezone Lubbeek voor het gebouw gelegen te Lubbeek, Gellenberg 18, voormalig gemeentehuis, wordt goedgekeurd mits een maandelijke huurprijs van 2480,33 euro en dit vanaf 01/01/2002, voor een periode van negen jaar. Artikel 2 : De huurovereenkomst wordt gesloten onder de voorwaarden vermeld in de bij onderhavige beslissing gevoegd ontwerp van huurovereenkomst. Artikel 3 : De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze huurovereenkomst te ondertekenen. Artikel 4 : De bestemmingwijzing van het oud gemeentehuis in politiegebouw wordt goedgekeurd. Uitslag der stemming: 20 ja GRONDGEBIEDZAKEN: PATRIMONIUM: HUUR LOODS PELLENBERG. Raadslid Godts stelt dat de CD&V fractie zich zal onthouden bij de stemming omdat de huur te hoog is en omdat er tot nu toe reeds 6 miljoen Bef werd uitgegeven, geld dat beter aan iets anders kon besteed worden.

17 Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30/01/2002 houdende goedkeuring om de hiernavermelde gebouwen in huur nemen, van de nv E.T.A., Aarschotsesteenweg 100 bus b te 2230 Herselt: Gemeente Lubbeek, afdeling Pellenberg: 1. Kapelstraat 1 A, gekend ten kadaster sectie B nr 175/y, 2. Kapelstraat 3, gekend ten kadaster sectie B nr 175/V, 3. Lostraat 2, gekend ten kadaster sectie B nr 175/x, 4. Lostraat 4, gekend ten kadaster sectie B nr 175/W, 5. loods en grond aan de Lostraat nr 4 A, gekend ten kadaster sectie B nr 176/deel; Overwegende dat voormelde gebouwen gehuurd worden mits betaling van een maandelijkse huur van 2250 EUR voor de loods vermeld onder 5 en een maandelijkse huur van 250 EUR voor de overige gebouwen vermeld onder 1, 2, 3 en 4; Overwegende dat voormeld huurkontrakt vervalt op 31/01/2004; Overwegende dat de nieuwbouw van de gemeentelijke loods niet zal beëindigd zijn tegen de geplande eindtermijn van 31/01/2004; Gelet ons schrijven van 24/11/2003 waarbij aan ETA gevraagd werd om de huurtermijn met drie maanden te verlegen; Gelet op het akkoord hierop gegeven op 06/01/2004; Gelet op de hierbijgevoegde ontwerp addendum bij de huurovereenkomst van 09/04/2002; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari 2004; BESLUIT : Artikel 1: De gemeenteraad beslist om de huurovereenkomst van 09/04/2002, voor de loods en bijhorende gebouwen gelegen te Pellenberg, hoek Lostraat-Kapelstraat, voor 2500 euro per maand, te verlengen van 01/02/2004 tot 30/04/2004. Artikel 2 : Bij voormelde huurovereenkomst wordt een addendum gevoegd onder de voorwaarden vermeld in de bij onderhavige beslissing gevoegd ontwerp-addendum. Artikel 3 : De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze addendum te ondertekenen. Artikel 4 : De betaling van de maandelijkse huurprijs zal gebeuren bij middel van kredieten voorzien onder artikel Artikel 5 : De kosten verbonden aan deze addendum zijn ten laste van de gemeente Lubbeek. Uitslag der stemming: 14 ja- 6 onthoudingen. 15. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING ROOILIJNPLAN BUURTWEG 39 EN 73, TERKEYEN LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren;

18 Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21/01/2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om het rooilijnplan opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht op datum van 04/04/1993 goed te keuren. Uitslag der stemming: 14 ja 6 onthoudingen. 16. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING ONTEIGENINGPLAN WEG 39 EN 73, TERKEYEN LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21 januari 2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om het onteigeningplan opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht in datum van 04/04/1993 goed te keuren. Uitslag der stemming: 14 ja 6 onthoudingen. 17. GRONDGEBIEDZAKEN : PATRIMONIUM : GOEDKEURING TABEL DER GRONDINNEMINGEN WEG 39 EN 73 TERKEYEN, LUBBEEK. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid; Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, Terkeyen Lubbeek, opgesteld door beëdigd landmeter Emiel Van Tricht, Binkomstraat 19, 3210 Lubbeek, d.d. 04/04/1993, dat tevens geldt als innemingsplan en waarop ook de tabel der innemingen vermeld staat; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/03/1994 houdende definitieve vastlegging van de rooilijn voor de buurtwegen nr 39 en 73 te Lubbeek, Terkeyen, alsook de gronden in te nemen volgens de bijgaande tabel der grondinnemingen, en bovendien de tabel der grondinnemingen definitief goed te keuren; Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 21 mei 2003 houdende voorstel om in drie afzonderlijke punten aan de gemeenteraad te vragen de rooilijn van weg nr 39 en 73, Terkeyen, goed te keuren, het innemingsplan goed te keuren en de tabel der innemingen goed te keuren; Gelet op het rooilijnplan van buurtweg 39 en 73, van Emiel Van Tricht, aangepast op 15/12/2003 aan de huidige boordeigenaars; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies van 21/01/2004; B E S L U I T : Enig artikel : De gemeenteraad beslist om de tabel van de grondinnemingen opgesteld door landmeter Emiel Van Tricht in datum van 15/12/2003 goed te keuren.

19 Uitslag der stemming: 14 ja- 6 onthoudingen 18. GRONDGEBIEDZAKEN - GEBOUWEN - BOUWEN SPORTACCOMMODATIE GELLENBERG OPMAAK SLEUTELPLAN: BEKRACHTIGING BESLISSING COLLEGE D.D. 18/11/2003 Raadslid Van Brusselt verlaat de zitting om uur. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17, 2, l', a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 120, eerste lid; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 3, 3; Overwegende dat in de sportaccommodatie Gellenberg andere activiteiten ingericht door verschillende verenigingen kunnen doorgaan; Overwegende dat deze verenigingen dienen te beschikken over een sleutel van de sportaccommodatie; Overwegende dat deze verenigingen op dat ogenblik enkel kunnen beschikken over de voor hen noodzakelijke lokalen; Overwegende de noodzaak hiervoor een sleutelplan te laten opmaken; Gelet op de beslissing van het college d.d. 18/11/2003 houdende goedkeuring van de bijwerken voor de bouw van de sportaccommodatie Gellenberg, zijnde de opmaak van een sleutelplan, voorlopig geraamd op 1.578,44 EUR (BTW incl.); Overwegende dat de nodige kredieten nog beschikbaar zijn; Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden materies d.d. 21/01/2004; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; B E S L U I T : Art. 1 De beslissing van het college d.d. 18/11/2003 houdende goedkeuring van de bijwerken voor de bouw van de sportaccommodatie Gellenberg, zijnde de opmaak van een sleutelplan, voorlopig geraamd op 1.578,44 EUR (BTW incl.) te bekrachtigen. Art. 2 - De opdracht zal betaald worden b.m.v. kredieten, voorzien op de begroting 2001 onder art. nr / en gefinancierd via een lening. Uitslag der stemming: 17 ja 1 neen 1 onthouding 19. GRONDGEBIEDZAKEN - GEBOUWEN - ST. KWINTENSKERK - DRINGENDE ONDERHOUDSWERKEN Raadslid Van Coppenolle licht het punt als volgt toe bij afwezigheid van raadslid De Bent : De monumentenwacht heeft zijn verslag de datum van 22 januari 2001 gegeven! In de loop van dat jaar 2001 reeds ontving het gemeentebestuur een kopie van dat verslag. Ook werd dat jaar op 18 juni 2001 op het gemeentehuis hierover (de toestand van de kerk van Linden) een gesprek gevoerd met o.a. schepen Cyriel Swevers. Op 16 januari 2002 had een afvaardiging van de kerkfabriek Linden met de schepen en met de afgevaardigde van monumentenwacht een onderhoud.

20 Er is nog verder op het jaar een gesprek en plaatsbezoek geweest met de architect, een afgevaardigde van de provincie en een delegatie van de kerkfabriek in de kerk, op de zolder en in de toren van de kerk. Er zijn contacten geweest met de burgemeester aangaande dit dossier. Belangrijk om weten is dat het gemeentebestuur al geruime tijd op de hoogte is, de zaak zou moeten kennen en de noodzakelijkheid ervan (uitstel is duurder) dient te erkennen. Het architectenbureau ART stelt op basis van het verslag van monumentenwacht dat de renovatie in 5 fasen kan worden uitgevoerd. Het heeft een indeling gemaakt om in 5 jaar/fasen (voor max 1 miljoen BEF per fase). Dit is het max bedrag dat in aanmerking komt voor subsidiering vanwege de provincie. De fasen: FASE 1 uitkuisen dakgoten, nazicht afvoerbuizen, herstel loden en zinken slabben op daken, opkuis zolder, maken houten rondgang in toren, plaatsen van 2 ladders, dichtmaken van galmgaten ( met opendraaiende roosters), opkuis steunberen (mossen en wildgroei) en waterspuwers in lood herstellen. Voor deze fase zou er al contact genomen zijn met IGO die het zou kunnen doen voor (24290 ) zit net onder die 1 miljoen BEF. HET IS DUS HOOGDRINGEND DEZE FASE OP TE STARTEN. FASE 2 behandeling tegen verrotting/zwammen/boktor en klopkever, nazicht elektrische installatie + keuring, herstel planken vloer op zolder, toegankelijk maken van zolderruimten FASE 3 ontroesten en schilderen ijzerwerk, onderhoud aansluiting glas in de loodramen, buitenschrijnwerk, schilderen ramen en deuren, vochtbehandeling van de muren, herstel gevelwerk en ornamenten FASE 4 vernieuwen dakgoten, afvoerbuizen en dakbedekking FASE 5 schilderen binnenmuren schilderen binnenkanten buitenschrijnwerk behandeling orgel, biechtstoelen en preekstoel tegen houtborende insecten In de hoop dat de collega s medeovertuigd zijn dat in deze aangelegenheid geen tijd meer mag verloren worden. Na de studiefase is het de hoogste tijd voor de beslissingsfase. Elk uitstel van de uitvoeringsfase betekent een meerkost voor de gemeente. Raadslid Van Brusselt komt terug ter zitting om uur. Voorzitter Vranckx antwoordt dat het studiebureau ART in september 2003 de plannen heeft ingediend en dat de werken zullen uitgevoerd worden. Op de vraag van raadslid Van Coppenolle waarom hiervoor geen kredieten werden voorzien in de begroting 2004, antwoordt voorzitter Vranckx dat het juiste bedrag nog niet gekend is. 20. IBO NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOEDKEURING Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Er wordt ten behoeve van de gemeente

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Het reglement inzake

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 10 november 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 17/04/2007 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter LEEN VERRECK, IVAN VANDERZEYPEN, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, RINA RABOUW, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 23/01/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder :

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES Artikel 1. Definities In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : 1) toerist : elke persoon die in het kader van zijn prive- of beroepsactiviteiten

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 8 oktober 2013. #007/08.10.2013/A/0018# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Procedure van opname in de inventaris

Procedure van opname in de inventaris Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182 Je kunt hier volgende wettelijke bepalingen terugvinden: DECREET VAN 30 MEI 2008 BETREFFENDE DE VESTIGING, DE INVORDERING EN DE GESCHILLENPROCEDURE VAN PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN, GEWIJZIGD BIJ

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten.

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. AANGIFTEFORMULIER Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. CONTACTGEGEVENS AANSLAGJAAR NAAM PUBLICATIE VERANTWOORDELIJK UITGEVER (V.U.) CONTACTPERSOON FACTURATIEADRES

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Procedure van opname in de inventaris

Procedure van opname in de inventaris Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een gemeentebelasting van 18,60 EUR per eenheid

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Gemeenteraad van 24/11/2004

Gemeenteraad van 24/11/2004 Gemeenteraad van 24/11/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Jules De Bent,

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen ( )

Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen ( ) Gemeenteraad 03 juli 2017 Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen (2017-2021) Punt 1 Het belastingreglement 'Leegstandsheffing op woningen' als volgt vast te stellen: Artikel 1: Definities

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad van 31/01/2007

Gemeenteraad van 31/01/2007 Gemeenteraad van 31/01/2007 Aanwezig: Freddy Vranckx, voorzitter, Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES Zitting van 12 augustus 2008 Aanwezig: Kris Degreef: voorzitter Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Verreck, Pierre Otzer, Jules Godts, Koenraad

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 24 oktober 2016. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie