certisys edito (nieuwsbrief) bio juni 2011 Fraudebestrijding: een prioriteit bezoek onze site CERTISYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "certisys edito (nieuwsbrief) bio juni 2011 Fraudebestrijding: een prioriteit bezoek onze site www.certisys.eu CERTISYS"

Transcriptie

1 juni 2011 nr 11 Belgique-België P.P./p.b. certisys edito B - 06 (nieuwsbrief) Fraudebestrijding: een prioriteit Wat is de verhouding tussen onverwachte en aangekondigde controles? Nu en dan melden de media dat bioproducten uit de handel worden genomen. Gebrekkige betrouwbaarheid van de sector wordt dan met de vinger gewezen. Over welke instrumenten beschikt Certisys momenteel om fraude te bestrijden? Welke visie hanteert ons controleorgaan tegenover deze problematiek? En wat gebeurt er concreet? Een gesprek met Blaise Hommelen. De routinecontroles gebeuren jaarlijks en aangekondigd. Onverwachte controles vinden meestal plaats op grond van een risicoanalyse. Bij Certisys hebben we een risicoanalyse uitgewerkt op grond van meerdere indicatoren, zoals het feit dat er ooit al afwijkingen of positieve analyses zijn geweest of de teelt van riskantere gewassen (bijvoorbeeld fruitbomen) of de grote omvang van de productie. Al die criteria worden verwerkt in onze databank, maar dat ontneemt de controleurs niet hun vrijheid om bijkomende controles te verrichten in geval van twijfel. De risicoanalyse is geen keurslijf maar een bijkomende indicator. Wat voor ons het belangrijkst blijft is het begrip onderzoek. Dit systeem moet voortdurend worden verfijnd door voor bepaalde domeinen grondiger en meer gespecialiseerde controles te ontwikkelen. Daar werken we dag na dag aan. Welke instrumenten heeft een controleorgaan zoals Certisys ter beschikking om fraude actief te bestrijden? Op ons niveau passen we om te beginnen verschillende soorten controle toe: in de eerste plaats is er de erkenningscontrole, waarmee we nagaan of wel degelijk alle maatregelen worden genomen om certificatie mogelijk te maken: bij biologische landbouwers zijn dat de landbouwpraktijken, bij verwerkers de scheiding tussen bio en niet-bio, de identificatie en de correctheid van de recepten. Landbouwers zijn verplicht de normen toe te passen zodra ze aan hun omschakeling beginnen, maar een certificaat krijgen ze pas na twee jaar. Die termijn vormt voor de verbruiker een waarborg. En het klopt weliswaar dat men tijdens die twee jaar soms meer afwijkingen vaststelt, maar voor het merendeel gaat het dan niet om fraudegevallen maar om moeilijkheden die men ondervindt om de bionormen in de praktijk te brengen. De omschakelingstermijn is precies bedoeld om het bedrijf te kunnen volgen, zodat het uiteindelijk meestal conform de normen kan werken. Zodra een product conform is, krijgt het een certificaat. Daarna volgen routinecontroles en hernieuwingscontroles. Volstaan die controles om te vermijden dat er frauduleuze producten op de markt verschijnen? CERTISYS certi K. Maria Hendrikaplein 5-6 B-9000 Gent TEL 32(0) bio Rue Joseph Bouché 57/3 - B-5310 Bolinne TEL 32(0) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Schermlaan 85 Av. de l Escrime - B-1150 Brussel/Bruxelles - internet Tekortkomingen vaststellen is goed, maar intussen blijft inderdaad een risico bestaan dat niet-conforme producten toch op de markt geraken. Ingrijpen moet vooraf gebeuren. Daarvoor hebben we voor runderen de verhandelingsbon: dankzij die controle in real time kunnen nietconforme dieren geblokkeerd worden. Om dezelfde reden hanteren we bijvoorbeeld ook ontvangstbonnen voor grote hoeveelheden granen. Dat is een bijzonder doeltreffend instrument waarmee we reeds in staat zijn geweest frauduleuze granen te blokkeren en te beletten dat ze op de markt terechtkwamen.... bezoek onze site

2 Fraudebestrijding: een prioriteit vervolg Wat zijn volgens u dan de gebreken in het systeem, waardoor bepaalde producten toch nog achteraf uit de handel moeten worden gehaald? Het opsplitsen van de markt onder een toenemend aantal controleorganen is een struikelblok. Wanneer meerdere controleorganen in het spel zijn, wordt het ingewikkelder en dat is niet bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van de controles. Om aan die situatie iets te doen heeft Certisys aan zijn instrumentarium de kruiscontrole toegevoegd, die geen deel uitmaakt van de regelgeving. We kruisen onze controles met die van andere Belgische of buitenlandse controleorganen. Tussen marktdeelnemers die Certisys controleert vinden uitwisselingen plaats die koppelingen tussen sectordossiers mogelijk maken. Dat alles stelt ons in staat de nodige aandacht aan de dag te leggen voor wat er werkelijk op de markt gebeurt. Volstaat eenvoudige controle bij de marktdeelnemer dan niet om fraude op te sporen? Nee, om de doodeenvoudige reden dat men om fraude op te sporen de markt en de transacties die daar plaatsvinden in de gaten moet houden. Met name de verhandelde volumes kunnen een belletje doen rinkelen Binnen Certisys gaan we ervan uit dat ons werk niet ophoudt zodra onze uurtjes controle bij de marktdeelnemers erop zitten. Wat wij certificeren is een massa producten die in circulatie gaat komen: onze verantwoordelijkheid gaat verder dan eenvoudige controle. Om fraude te bestrijden heb je degelijk opgeleid personeel nodig met een hoog competentieniveau op het vlak van technologie, netwerking, talenkennis Je moet ook juridisch sterk genoeg staan en goede relaties hebben met de overheid. Fraudebestrijding vergt dus middelen en een vertrouwensnetwerk maar ook een flexibele beschikbaarheid: zodra er een probleem opduikt, moet je ogenblikkelijk kunnen reageren. Wanneer op een vrijdagavond een fraudeprobleem aan het licht komt, werken we de nacht door met onze advocaat, om faxen te verzenden om de goederen te blokkeren. Indien een controleorgaan alleen middelen heeft voor de routine van haar kleine controles, kan ze zich niet echt op de bestrijding van fraude storten. Dat is dus de hamvraag: over welke middelen beschikken jullie om dat fraudebestrijdingsapparaat te financieren? Financiering voor fraudebestrijding kan alleen gehaald worden uit grote volumes. Daarom hebben we besloten een tariefstructuur aan te houden die gekoppeld is aan het volume van de activiteiten. Kleine ambachtslui betalen al een aanzienlijke bijdrage, evenredig met hun omzet. Het is noodzakelijk dat grotere marktdeelnemers bijdragen aan de monitoring van de sector, aangezien zij het zijn die grote hoeveelheden producten in circulatie brengen... Soms wijst men ook beschuldigend naar het gebrek aan harmonisering van de controles op Europees niveau: is dat volgens u een oorzaak die maakt dat frauduleuze producten op de Europese markt kunnen komen? Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de toepassing van de Europese regelgeving. Wat de controlesystemen betreft is er enige manoeuvreerruimte waarmee elke lidstaat bijkomende vereisten kan opleggen. Binnen België geldt dat zelfs tussen de gewesten onderling. We kunnen zeggen dat we in een geharmoniseerd systeem zitten maar dat het controledomein in België veeleisender is dan elders. Dat verklaart trouwens waarom de marktdeelnemers voor hun controle in België meer moeten ophoesten dan in andere lidstaten. Welke instrumenten heeft Europa uitgewerkt om fraude te bestrijden? Momenteel is er het Europees alarmsysteem: wanneer producten bepaalde voedselnormen overschrijden, loopt zo n alarm binnen via het ministerie en moeten de betreffende loten dan uit de consumptieketen gehaald worden. Biologische producten zijn binnen dit systeem als zodanig bekend. Maar het volstaat niet Noodzakelijk zou zijn dat we bovendien beschikken over een agentschap op Europees niveau, dat de grote problemen kan opsporen: we krijgen aanwijzingen die soms moeilijk in te schatten zijn. Het is niet normaal dat ieder Europees orgaan elke binnenkomende informatie moet analyseren: die fraudebestrijding zou gecentraliseerd moeten worden door grote afwijkingen te achterhalen en de sector in zijn geheel te waarschuwen. Neem bijvoorbeeld het recente geval van Turkse linzen die uit de handel werden gehaald omdat ze resten van de onkruidbestrijder glyfosfaat bevatten.

3 kort kort Wij kregen slechts beetje bij beetje toegang tot de informatie: de Turkse invoerder bracht zijn Nederlandse groothandelaar op de hoogte, die de Belgische groothandelaar verwittigde en die sloeg op zijn beurt alarm bij de Belgische verwerker die de linzen gebruikt Daar gaat te veel tijd overheen! Hadden we de informatie rechtstreeks gehad, via het Turkse controleorgaan, dan zouden we onmiddellijk hebben kunnen ingrijpen. Stap voor stap te werk gaan en de traceerbaarheid vrijwaren blijft een noodzaak. Maar parallel daarmee moet er ook een crisiscel komen die de overdracht van informatie kan versnellen. Zo n agentschap lijkt voorlopig niet aan de orde. Is Europa erop uit het fraudebestrijdingsapparaat te verbeteren met betrekking tot goederen die uit derde landen komen? Sommige landen buiten Europa hebben eigen regelgeving, andere niet. Gevolg daarvan is dat frauderende marktdeelnemers in die landen officieel niet worden vervolgd: ze verliezen enkel hun vergunning. Dan rijst dus de vraag in verband met het toezicht. Dat is voorzien door een accrediterings systeem buiten het land. Er komt op Europees niveau een nieuwe procedure waarbij de controleorganen rechtstreeks zullen kunnen worden erkend door de Europese overheid. Maar dan blijft ook op dat niveau het probleem van de financiering van de fraudebestrijding bestaan. In België zijn de controletarieven geharmoniseerd, maar in derde landen staan de tarieven onder behoorlijke druk. Die lage tarieven beperken de middelen die beschikbaar zijn voor de controleorganen. Er is kritiek gekomen op uw engagement binnen de biosector: sommigen zien daarin een belangenvermenging die onpartijdige controles onmogelijk maakt. Uw reactie graag? Het tegendeel is waar: onze verbondenheid met de sector is precies een waarborg voor onze ijver in de bestrijding van fraude. Daartoe werken we samen met initiatieven op internationaal niveau, bijvoorbeeld in het kader van de EOCC of het Antifraud Initiative (AFI). Op Belgisch niveau zijn we ook aangesloten bij het crisiscomité van het platform Bioforum, een cel die ons toelaat deel te nemen aan het vergaren en intern verspreiden van informatie om in overleg aangepaste maatregelen te kunnen nemen. Dat resulteert in gecoördineerde acties en gecoördineerde communicatie naar buiten toe. Onze troef is dat we een plaatselijk controleorgaan blijven dat volkomen betrokken is in de biosector en waarvan alle middelen worden ingezet om fraude te bestrijden en daarbij verder te gaan dan een louter toepassen van de regelgeving. Wijzigingen in regelgeving Lopende of verwachte wijzigingen in de Europese en gewestelijke regelgeving voor de biosector zijn terug te vinden in deze overzichtstabel. Wie als marktdeelnemer vragen heeft over bepaalde punten, kan meer informatie krijgen door contact op te nemen met Certisys. LANDBOUWBEURS VAN LIBRAMONT van 22 tot 25 Juli 2011 Certisys heeft een stand in het Bio-dorp.

4 Controleteam neemt uitbreiding In mei 2011 werd het team van controleurs bij Certisys uitgebreid met Christophe Toussaint. Hij werd aangeworven om de controlemogelijkheden te versterken, nu het aantal marktdeelnemers blijft toenemen. Certisys wil zich proactief opstellen door met de aanwerving van controleurs in te spelen op verwachte groei, aangezien het minstens zes maanden duurt om hen op te leiden. Dat betekent intern een enorme investering: elke controleur in opleiding vergezelt immers in een eerste fase andere controleurs tijdens hun controleopdrachten, zodat die controles dubbel gebeuren; pas later mag hij of zij op eigen houtje opereren. Het controlepersoneel wordt op lokaal niveau aangeworven: de controleurs worden gekozen om hun kennis van het landbouwmilieu en van hun regio, en uiteraard ook om hun bekwaamheid in landbouwaangelegenheden in het algemeen. Daarna krijgen ze een opleiding gericht op biologische landbouw, in het bijzonder om marktdeelnemers te kunnen informeren en hen op de meest aangewezen wijze controleren. Nieuwe bio marktdeelnemers in 2011 Het hele jaar sluiten nieuwe marktdeelnemers aan. Bij de producenten valt echter een bijzonder sterke toename van het aantal aansluitingen op te tekenen tot het einde van maart, want tegen die datum moeten producenten hun activiteit kenbaar maken om recht te hebben op premies. Ook op het vlak van de producenten stellen we een ononderbroken groei vast van 2007 tot Eind mei 2010 waren bij Certisys 114 nieuwe producenten ingeschreven; in 2011 waren er dat alweer 113. De toename met een flinke honderd producenten per jaar zet zich met andere woorden door. Ons tariefbeleid De tarieven die Certisys van bij de aanvang hanteert, worden bepaald door de sector: ze zijn al meer dan twintig jaar gebaseerd op de tarieven die van oudsher zijn ontwikkeld door de consumenten- en beroepsorganisaties. Wanneer die tarieven veranderden met name ten gevolge van de vraag en van de noden van marktdeelnemers en controleorganen gebeurde dat altijd in overleg met Biogarantie/ Bioforum vzw. De tarieven van Certisys voor de verwerkers worden berekend op grond van de complexiteit van het controlewerk (aantal producten, verwerkingsplaatsen, ingrediënten, soorten bereiding, etikettering, enz.) en op basis van het verwerkte volume. Voor laatstgenoemde optie werd gekozen om Certisys de middelen te verschaffen om zijn verantwoordelijkheid ten volle te kunnen opnemen, zowel bij het controleren van marktdeelnemers als in het kader van een uitgebreider fraudebestrijding in België en op de internationale markt (zie artikel over fraudebestrijding). Om de markt van de bioproducten te saneren werd alles in het werk gesteld om de teelt- en verwerkingsregels, de controlesystemen, de sancties en de procedures te harmoniseren, maar paradoxaal genoeg werden in Vlaanderen de regels voor een geharmoniseerd tarief opgeheven. In 2010 werden de tarieven in Vlaanderen geliberaliseerd. Te vrezen valt dat die situatie tot een verminderde kwaliteit van het controlesysteem leidt, doordat ze de controleorganen niet meer in staat stelt toe te zien op de markt om eventuele fraude op te sporen. Het is een toestand die zware averij dreigt te berokkenen aan de reputatie van de biosector in zijn geheel. Certisys legt de nadruk op het belang van een tariefregeling, zoals ze in Wallonië en Brussel nog altijd bestaat, om de chaotische situatie te vermijden die ontstaat door een tariefstructuur die niet meer voldoende rekening houdt met het volume van de op de markt gebrachte producten. Men dient te beseffen dat wij optreden in het kader van een volledige productcertificatie. Dit houdt in dat Certisys de hoeveelheid producten certificeert die het hele jaar lang door de bedrijven in de handel worden gebracht. Het gaat dus niet, zoals men soms denkt, om eenmalige controles die alleen in het bedrijf zelf worden verricht. PRIORITE A U B I O AAN B I O VOORRANG

5 Werkgroep Ecogarantie Het Ecogarantie-logo dekt meerdere gebieden: cosmetica, schoonmaak, zout, verkooppunten. In augustus 2010 kwam de werkgroep Ecogarantie (reinigingsproducten) bijeen in Keulen. Daar kwamen de volgende punten aan bod. Deponeren van het merk: is al gebeurd op Benelux-niveau, maar er loopt een aanvraag om dat ook op Europees niveau te kunnen doen. Certificatie: was vroeger voorbehouden voor afgewerkte producten maar kan nu ook voor grondstoffen en halfafgewerkte producten. Dat zal de beoordeling van de producten vergemakkelijken, ofwel op basis van het documentatiedossier, ofwel op basis van de certificatie. Toelating van chloorchemie: was in het oude lastenboek verboden maar is voortaan toegelaten voor minerale chemie. In de organische chemie blijft het gebruik van chloor verboden. Uitsluiting van synthetische producten uit de petrochemie: was reeds het geval in het lastenboek, waar bepaalde producten toegelaten zijn op grond van een aantal uitzonderingscriteria. De criteria werden gewijzigd. Producten afkomstig uit de petrochemie kunnen toegelaten worden als ze milieuvriendelijk zijn (als zo n product bijvoorbeeld wassen op een lagere temperatuur en dus energiebesparing mogelijk maakt). Het product Baypur is bijvoorbeeld toegelaten: het komt weliswaar uit de petrochemie maar het is makkelijk biologisch afbreekbaar. Opgave van de ingrediëntenlijst: Vroeger moest de opgave gebeuren volgens de INCI-nomenclatuur (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Na opmerkingen van de marktdeelnemers over de beperkte ruimte op verpakkingen werd het lastenboek zodanig gewijzigd dat ingrediënten nu ook uitsluitend mogen worden vermeld in woorden die de consument begrijpt in de taal van het betreffende land. Prestatie van ecologische producten: vaak komen consumentenorganisaties bij vergelijkende tests tussen gangbare en biologische producten tot het besluit dat de bioproducten minder goed presteren. De fabrikanten zijn van mening dat dit te wijten is aan de extreme testsituaties, die een verbruiker in het dagelijkse leven nooit zal tegenkomen. Ecogarantie vraagt aan Bioforum informatie te verstrekken aan dat soort organisaties en criteria voor te stellen die beter overeenkomen met de werkelijkheid. Certisys controlesysteem: net als voor de biosector werkt Certisys ook voor Ecogarantie aan een integratie van de controle en heel het dossierbeheer dankzij een systeem van directe informatisering en afdruk tijdens de controles ter plaatse. Dit systeem zal binnenkort voor Ecogarantie toegepast worden. Cosmetica: Ecogarantie overweegt aan te sluiten bij het Cosmos-systeem dat er op initiatief van Europa kwam. Tot voor enkele jaren maakte Ecogarantie er deel van uit maar het trok zich terug omdat de kosten opliepen en het lastenboek niet compatibel was. Over heraansluiting wordt momenteel onderhandeld

6 Certisys Europees AAN VOORRANG B I O Als lid van de EOCC (European Organic Certifier Council) ijvert Certisys actief voor het harmoniseren van de interpretatie van bioverordeningen en de professionele toepassing ervan. Tom Nizet, die Certisys binnen de EOCC vertegenwoordigt, zet op een rijtje welke vorderingen de verschillende werkgroepen hebben gemaakt. Task force residues Deze werkgroep tracht de interpretatie van analyseresultaten te harmoniseren. Met die opdracht is in juli 2010 begonnen en hij loopt tot februari De eerste fase van het project, gewijd aan het harmoniseren van het beslissingsproces rond certificatie, loopt af. De werkgroep zal zich vervolgens buigen over het harmoniseren van staalname, communicatie en opvolging van de certificatiebeslissingen. Einddoel is dat er ter gelegenheid van Biofach 2012 een document voorligt met richtlijnen ter attentie van de EOCC-leden en de sector in zijn geheel. Task force Korea Deze werkgroep probeert de rechten te verdedigen van de controleorganen die actief zijn in Korea of die marktdeelnemers hebben die naar Korea uitvoeren. De Koreaanse overheid is veeleisender geworden, in die mate zelfs dat de vereisten nog moeilijk te halen zijn door controleorganen van buiten Korea. Andere overheden, zoals die van de VS, en koepelorganisaties zoals de EOCC hebben al gereageerd naar de Koreaanse overheid toe, zodat nu alvast een overgangsfase geldt tot 31 december 2012: tot dan blijft de toestand zoals hij was vóór het optrekken van de vereisten. Wijn In juni 2010 onderbrak de Europese Commissie de ontwikkeling van de regelgeving rond biologische wijn. Ze verbond er zich evenwel toe de regels voor de wijnproductie vast te leggen vóór de oogst van Momenteel en tot in 2012 mogen marktdeelnemers die actief zijn in de wijnproductie de term wijn afkomstig van biologisch geteelde druiven blijven hanteren. Vooraleer men bepaalt onder welke voorwaarden de vermelding biologische wijn mogelijk wordt, dient men de kwestie van het sulfietgebruik (SO2) te regelen, een aanzienlijk twistpunt tussen landen met een grote wijnproductie, zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Terwijl Europa traditioneel een pioniersrol speelde in de ontwikkeling van de biowereld, ligt de Unie nu achterop wat wijn betreft aangezien de regels al een feit zijn in de VS, maar ook in landen als Argentinië of in de Codex alimentarius. Deze situatie verzwakt de Europese onderhandelingspositie. Er mag nu absoluut niet meer getalmd worden om de regels vast te leggen: de sector schat het engagement van de Commissie dus naar waarde en zal zelf alles in het werk stellen om de ontwikkeling van de regelgeving in de praktijk te vergemakkelijken. EOCC-vergadering: In juni 2010 vergaderde de EOCC bij de Europese Commissie. Bij die gelegenheid formuleerden de leden van de organisatie reacties, commentaren en voorstellen, meer bepaald met betrekking tot het aantal onaangekondigde controles. Volgens de Commissie moet het aantal onaangekondigde controles minstens 20% bedragen van de jaarlijks gerealiseerde controles. Meerdere EOCC-leden vonden dat cijfer te hoog en suggereerden rekening te houden met de mogelijkheden van de controleorganen en het terug te brengen tot 10%. Bij Certisys is het uiteraard 60%, maar het gaat om een basis voor iedereen en de bedoeling is het cijfer nadien op te trekken. Van cruciaal belang is dat iedereen van meet af aan mee is, want anders komt het nooit tot harmonisering. Die 10% is geen einddoel maar een vertrekpunt. Import Sommige controleorganen hebben niet het verslag gekregen van een erkenningsorgaan zoals BELAC, dat wel noodzakelijk is om te mogen hopen op erkenning voor de import. Hun dossier werd bijgevolg niet opgenomen voor beoordeling van de eerste lijst door de Europese Commissie. De EOCC heeft tegenover de Commissie getracht aan te tonen dat die controleorganen geconfronteerd worden met een situatie waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. De Commissie reageerde door erop te wijzen dat de verordening duidelijk was en de termijn toereikend.

7 Problematiek van producten met distributeurmerk De EOCC wilde het ook hebben over de correcte verwijzing naar het controleorgaan op producten met distributeurmerken. Certisys vindt dat een keten die bioproducten verkoopt met verwijzing naar het biologische, onder het logo zijn eigen controleorgaan zou moeten vermelden. Voor de verbruiker is het van belang dat de aansprakelijkheid van de bedrijven op het etiket reëel is. De Commissie is echter, net als andere landen, van oordeel dat de bedrijven die belast zijn met de verpakking aansprakelijk zijn. Maar voor eenzelfde product dat door eenzelfde keten wordt verkocht, kan de verpakking veranderen en nu eens door een Belgische instantie gemaakt zijn en dan weer, bijvoorbeeld, door een Italiaanse. Certisys wenst dat de bedrijven niet louter als distributeurs zouden worden beschouwd maar als verwerkers, omdat zij een rol spelen bij de etikettering en etikettering gedefinieerd wordt als een verwerkingsactiviteit. De controle op distributieactiviteit verschilt sterk van die op verwerkingsactiviteit: een distributeur is bij positieve analyse niet aansprakelijk. Bovendien wordt de Commissie eraan herinnerd dat verordening nr. 834/07 eist dat de verwijzing naar het controleorgaan vermeld wordt. De Commissie heeft haar eindbeslissing hieromtrent nog niet kenbaar gemaakt. Dit voorstel, verzonden in september 2010, werd besproken in januari 2011, in maart 2011 en in mei Input (meststoffen, bodemverbeteraars en andere in de landbouw gebruikte producten) Een andere EOCC-werkgroep probeert de input die landbouwers mogen gebruiken te harmoniseren. In bijlage 1 staan meerdere producten, maar van land tot land wordt ze anders in de praktijk gebracht: stoffen die in België gecertificeerd zijn voor de biolandbouw, mogen niet noodzakelijk gebruikt worden door een landbouwer in Nederland; in Portugal moet meststof gecertificeerd zijn door een Portugese instantie; in Nederland moet 50% van de grondstof uit Nederland zelf komen. De moeilijkheden nemen ook buiten deze drie voorbeelden toe, en ze zijn bijgevolg niet te onderschatten voor bedrijven die hun gecertificeerde producten op de Europese markt willen verkopen. De EOCC-werkgroep heeft getracht de verschillende moeilijkheden uit te klaren en bij de groep van deskundigen van de Europese Commissie voorstellen te formuleren om de problematiek van de input, meststoffen en bodemverbeteraars op een meer geharmoniseerde manier aan te pakken. Na publicatie van een tekst door deze werkgroep werd het onderwerp input op de agenda van de EGTOP geplaatst: de groep van deskundigen die door de Europese Commissie zijn erkend voor dit soort van technische kwesties, zal binnenkort de problematiek van dierenvoeder, de input en de glasteelt onderzoeken. Merk op dat het probleem zich in België toespitst op mest afkomstig van industriële veeteelt. Die is verboden, maar de definitie van het begrip industrieel is niet duidelijk. In Wallonië is de definitie vastgelegd in een omzendbrief en er wordt alleen mest toegestaan van veeteelt die rechtstreeks of onrechtstreeks met de grond in verband staat maar in Vlaanderen is vaagheid nog steeds troef. Anderzijds wordt in Wallonië alles wat is erkend als kwaliteitslabel in Wallonië beschouwd als iets anders dan industriële veeteelt. Sommige van die garanties roepen vragen op als het erop aankomt ze in de biosector te integreren. Harmonisering van risicoanalyses Controleorganen konden ingaan op een enquête om inzicht te krijgen in de details van de verschillen in benadering van risicoanalyses. Bijna de helft van de EOCC-leden heeft dat gedaan en op grond van die achttien antwoorden is het de bedoeling voorstellen te formuleren om tot meer harmonisering te komen. Naast de drie criteria voor risicoanalyse die in de Europese verordening staan (historiek van de marktdeelnemer, het al dan niet gemengde bedrijfskarakter en zijn volume/omzetcijfer), wil de EOCC bijkomende criteria in het leven roepen. Dankzij dit onderzoek zullen we kunnen vaststellen wat voor iedereen met een minimum aan inspanning haalbaar is. De risicoanalyse van Certisys is beter dan die van de andere controleorganen die aan de enquête deelnamen, wat bevestigt dat deze risicoanalyse van goede kwaliteit is.

8 international international Certisys internationaal: import De WTO (World Trade Organization) heeft voor de wereldhandel een systeem opgelegd dat zich baseert op equivalentie en gelijkvormigheid. De Europese Commissie is dat systeem aan het verfijnen met betrekking tot de erkenning van controleorganen die al erkend zijn in landen die op hun beurt niet als land erkend zijn. Zo zou een product uit Senegal dat wordt geproduceerd zoals in België, volgens dit nieuwe systeem verkocht moeten kunnen worden zonder importvergunning en zonder certificaat van de ADLO (Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling). In het geval van landen met een eigen regelgeving kan de Commissie die equivalent verklaren: voor Argentië is bijvoorbeeld geen vergunning nodig maar een lotcertificaat zal van toepassing blijven. Dit nieuwe systeem houdt in dat de Europese Commissie een selectie moet maken onder de instanties die erkend zijn voor certificatie in die derde landen. De geselecteerde instanties (van de 73 die een aanvraag indienden) zullen invoerders de toelating geven om zonder importvergunning te werken in de landen waarvoor zij erkenning krijgen. import Deze lijst zal nog in 2011 gepubliceerd worden. Het ziet er goed uit voor Certisys, dat bijgevolg goede hoop heeft om in de lijst te worden opgenomen. Certisys heeft erkenning aangevraagd voor plantaardige producten uit Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana en Vietnam. Nieuws van Certibionet CERTIBIONET Certibionet is een internationaal netwerk van controleorganen voor de biologische landbouw. Een van de stichters is Certisys, dat er dan ook van bij de oprichting aan meewerkt. Dit professioneel netwerk speelt een belangrijke rol op het vlak van solidariteit, onderlinge bijstand, uitwisseling van gegevens en diensten, delen van knowhow via opleidingen. Zo neemt Certisys jaarlijks binnen het kader van Certibionet deel aan de opleiding van landbouwkundigen in West-Afrika, die de controletechnieken aangeleerd krijgen zodat ze ter plaatse een autonoom controlesysteem kunnen uitbouwen. De uitwisselingen tussen de controleorganen die lid zijn van Certibionet gebeuren multilateraal en overbruggen op die manier de kloof tussen noord en zuid. Zo kon Certisys dankzij een Argentijns controleorgaan genieten van zijn NOPerkenning. Concreet nemen de relaties tussen controleorganen ook de vorm aan van kruisaudits. Blaise Hommelen legt uit: In het kader van de normen moeten we interne audits realiseren. Als we daarvoor een beroep doen op Certibionet, krijgen we een objectievere kijk op onszelf en leren we ook de anderen kennen. De algemene vergadering van Certibionet vond plaats op Biofach in februari De zeven huidige leden van het netwerk waren er vertegenwoordigd. Tijdens de vergadering lieten twee organisaties (een Europese en een Aziatische) hun belangstellingblijken te hebben voor het lidmaatschap. Ook legde Certibionet bij die gelegenheid zijn nieuwe actieplan vast: conferenties, aanwezigheid op beurzen, gezamenlijke rapporten, audits, opleidingen en samenwerking op het vlak van de erkenningen. Precies in dat kader biedt Certisys in 2011 in Portugal zijn ervaring inzake certificatie voor biologische catering aan. Bij een voorgaande samenwerking kon in Portugal de certificatie voor zout van start gaan. Mogelijk komt er in de toekomst ook een samenwerking om van de Cosmebioerkenning te profiteren om cosmetica te certificeren. Certibionet is meer dan ooit actief rond complementariteit van kleine controleorganen die dezelfde ethische visie op de biosector voorstaan. certi bio

9 kort import kort NOP / USA National Organic Program Van de Biofach-beurs in februari 2011 maakte Certisys gebruik om deel te nemen aan een opleiding die ambtenaren van de Amerikaanse overheid gaven rond bio-certificatie. Uit alle verstrekte informatie pikte Tom Nizet vooral de wijzigingen op met betrekking tot het nemen van stalen binnen de context van de NOPcertificatie: Er wordt voorgesteld voor alle marktdeelnemers samen jaarlijks 10% stalen te nemen. Stalen moeten worden genomen bij vermoedens van contaminatie en de analyses moeten gebeuren door een laboratorium dat op grond van nauwkeurige criteria werd geselecteerd. De interpretatie van de analyseresulaten verandert niet: producten worden gedeclasseerd zodra 5% van de EPAnorm overschreden is. De EPA-norm is opgenomen in de gezondheidswetgeving van de VS. EXPORT Turkse linzen gecontamineerd Eind maart werd een aantal loten biologische rode, groene en bruine linzen die door een Turkse exporteur op de markt worden gebracht, uit de handel genomen omdat ze sporen vertoonden van de onkruidverdelger glyfosfaat. CERTISYS is aan het werk gegaan om de toeleveringsbronnen te identificeren en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Alle invoer van linzen van de betrokken marktdeelnemer werd geblokkeerd en de Europese vergunningen voor bio-import werden ingetrokken. Invoerders en groothandelaars die deze producten in voorraad hebben gehad, werden verwittigd en op de hoogte gebracht van de betreffende loten. Die marktdeelnemers namen op hun beurt contact op met hun klanten (andere groothandelaars, verwerkers, kleinhandel) om de verontreinigde loten uit de handel te nemen. Certisys werkte mee aan het opvolgen van deze verrichtingen. De loten met verontreinigde linzen werden uit de handel genomen. Wie meer informatie wil, kan ons daaromtrent contacteren

10 Drie vragen voor Dominique Jacques, voorzitter van UNAB Certisys wordt ook zelf gecontroleerd Welke vragen krijgt u van landbouwers het vaakst over de controle van hun biologische activiteit? Wanneer ze biologisch gaan werken, willen landbouwers weten wat de controle precies inhoudt, waaruit blijkt dat een product wel degelijk biologisch is en hoe men kan weten of een product echt gecontroleerd is. Die vragen leunen uiteindelijk sterk aan bij wat de consument wil weten. Er zijn landbouwers die vinden dat ze te vaak worden gecontroleerd en anderen niet vaak genoeg Dat klopt: het is daarom van belang te communiceren dat de controlefrequentie vooral samenhangt met het ingeschatte risico. Iemand die voluit voor de biologische aanpak heeft gekozen en de regels correct toepast, wordt dus soms niet zo vaak gecontroleerd. Ook belangrijk om kenbaar te maken: soms krijgen landbouwers controle van het ministerie nadat ze bezoek van hun controleorgaan hebben gehad. Wat men daarbij goed dient te begrijpen is dat die controle bedoeld is steekproefsgewijs na te gaan of het controleorgaan zijn werk keurig doet. Ook kan het gebeuren dat Europa een controleur stuurt, deze keer om het werk van de gewestelijke overheid en van de controleorganen te inspecteren. Uiteindelijk is dat allemaal positief: het toont immers aan dat Certisys net als elk controleorgaan een regelgeving toepast en daarbij op zijn beurt wordt gecontroleerd. Denkt u dat er voldoende dialoog is tussen landbouwers en hun controleorgaan, met name wanneer er sprake is van een sanctie? Precies daarvoor bestaat er een raad van advies: dat is een forum waar de hele sector vertegenwoordigd is en rond de tafel van gedachten kan wisselen. Wanneer een sanctie moet worden getroffen, gebeurt dat niet door Certisys maar vanuit een overleg tussen alle actoren binnen die raad: UNAB, de vertegenwoordigers van de consumenten en in aanwezigheid van ambtenaren van het ministerie. De beslissing wordt gezamenlijk genomen op basis van een anoniem dossier. Een sanctie wordt ten slotte getroffen op basis van analyses die twee maal zijn gebeurd. Meestal stelt men vast dat de analyses bij bedrog door een marktdeelnemer voor de onderzochte stoffen waarden opleveren die drie tot vier keer zo hoog zijn: dan gaat het om onbetwistbare gevallen. Dit toont aan dat omschakelen naar bio niet kan met behulp van bedrog: dat valt meteen op. Er is geen middenweg tussen gangbare en biologische landbouw. Het gaat om een veeleisend engagement waar de consument trouwens op rekent. Bijgevolg is het niet meer dan normaal dat dit engagement ook wordt gecontroleerd. Dat men een controleorgaan is, betekent nog niet dat men heer en meester zou zijn over de biosector. Net als alle controleorganen werkt Certisys onder toezicht van de bevoegde overheid. Elke lidstaat van de EU heeft immers overheidsinstanties of privé controle-instanties aangeduid om de bio-marktdeelnemers te inspecteren. Elk controleorgaan is bijgevolg verplicht de wet en zijn beperkingen na te leven. Regelmatig wordt nagegaan of aan die verbintenissen wordt voldaan: in Wallonië bijvoorbeeld worden meer dan 5% van de dossiers die Certisys behandelt opnieuw bezocht en gevolgd door de administratie van het Waals Gewest. Andere controlebezoeken gebeuren door BELAC: de Belgische Accreditatie-instelling gaat na of de dossiers volledig zijn en of de sancties voor vastgestelde afwijkingen wel degelijk worden opgelegd en gevolgd.

11 Dit wettelijk toezicht verhindert Certisys niet in dialoog te blijven met de marktdeelnemers die een beroep doen op zijn diensten: het aantal controles (Certisys is het controleorgaan dat het vaakst controleert) is bijvoorbeeld op zich al een vorm van preventie en tegelijk een gelegenheid tot degelijke communicatie tussen het controleorgaan en de marktdeelnemers. Hierover zegt Blaise Hommelen: Deze controlefrequentie heeft een weerslag op het aantal opgespoorde afwijkingen, maar ze stelt ons ook in staat een grotere preventieve rol te spelen, die bijzonder nuttig is tijdens de omschakelingsperiode. Het helpt onze marktdeelnemers klaar te zijn vóór die omschakelingstermijn achter de rug is, en dat is niet onbelangrijk. Deze dialoog verloopt ook via het onthaal bij Certisys (zie reportage): Je komt er in contact met bekwame mensen die beschikbaar zijn om zo snel mogelijk op je vragen te antwoorden. De nieuwsbrief, het ontwikkelen van de website, de aanwezigheid op ettelijke beurzen, het deelnemen aan de Bio-week zijn eveneens manieren om bereikbaarder te zijn voor marktdeelnemers. Die communicatie geeft op haar beurt voortdurend stof tot nadenken, dat doorstroomt naar de raad van advies, een participatieorgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectoren (leden van UNAB, Bioforum, Velt, Nature et Progrès, enz). Iedere beslissing wordt op een transparante manier voorgelegd om de gecontroleerde marktdeelnemers en Certisys zelf een adequaat beslissingsproces te garanderen dat strookt met de regelgeving en de administratie, maar ook met de mening van de raad van advies. PRIORITE A U B I O VOORRANG AAN B I O De checklist, een nieuw instrument Sinds januari 2011 zijn de papieren vragenlijsten die tijdens controles worden gebruikt, gedeeltelijk vervangen door een digitale checklist. Het systeem werd vanaf juli 2010 met succes uitgeprobeerd tijdens controles bij landbouwers en is naderhand geleidelijk ook ingeschakeld bij andere soorten marktdeelnemers. Deze vernieuwing vergemakkelijkt de follow-up voor de controleurs; zij kunnen de checklists aanpassen aan het controlesysteem, voorgaande controles oproepen en een betere kijk krijgen op het geheel van eventuele afwijkingen of op punten die te weinig worden gecontroleerd. De onmiddellijke en gedetailleerde digitalisering is eveneens nuttig tijdens de certificatievergadering Ten slotte is de computerchecklist ook een voordeel voor de marktdeelnemer zelf, die dankzij een draagbare printer meteen na de controle een omstandig verslag op papier in handen krijgt. Dit document vervangt de carbonkopie die vroeger werd afgeleverd voor ondertekening. De controleurs blijven intussen echter ook beschikken over papieren vragenlijsten, zodat eventuele computerpannes hun werkzaamheden niet in de weg staan. de website, een massaal gewaardeerd hulpmiddel De website van Certisys, wordt zeer vaak geraadpleegd. Dit toont aan dat het gaat om een voortdurend evoluerende meertalige informatiebron en onmisbaar instrument voor marktdeelnemers, controleorganen, overheden en consumenten. Maandelijks worden meer dan pagina s van de website geraadpleegd en zowat bestanden worden er gedownload. De meest opgevraagde documenten in pdfformaat zijn de lijst van marktdeelnemers en de regelgeving. We signaleren via deze weg nog eens dat ook certificaten online geraadpleegd kunnen worden: ze zijn toegankelijk via een zoekopdracht met de zes cijfers van het gezochte certificaat of de naam van de marktdeelnemer, ofwel op basis van de betreffende postcode, provincie of land.

12 met drie aan het onthaal reportage Drie dames staan dag na dag paraat aan het onthaal van Certisys. Heel vaak zijn zij de eersten met wie nieuwe marktdeelnemers in contact komen. Brigitte Albert, Létticia Baron en Corinne Campagna vertellen ons hoe zij de taken verdelen binnen de interne administratie van Certisys. Brigitte Albert: Ik hou mij bezig met administratief beheer. Die vlag dekt een uiteenlopende lading: ik verzorg de communicatie naar buiten toe (aankondigingen plaatsen, organisatie van onze medewerking aan beurzen) maar hou ook de papiervoorraad op peil. Een groot stuk van mijn tijd gaat naar het opvolgen van de analyses, van de staalname via het coderen naar de marktdeelnemers toe tot het contact met de laboratoria. We hebben een programma dat daar speciaal voor ontworpen is, met nummers die overeenkomen met mijn collega s die de controles op het terrein uitvoeren, de namen van marktdeelnemers, de datum van de staalname, het voorwerp Ik upload de pdf-bestanden: het lab stuurt ons een eerste bericht met het eindresultaat, daarna komt het resultaat op papier en dat moet verwerkt worden. Ik stuur dan een bericht en ga na of alles in het gegevensbestand in orde is Beurzen zoals Biofach in Duitsland, Libramont, Valériane of dit jaar ook Biofoodle in Charleroi vragen eveneens nogal wat voorbereiding. Ik werk al vijf jaar bij Certisys en dat bevestigt hoezeer mijn keuzes als consument kloppen. Ik heb belangstelling voor wat de landbouwers doen. Op de duur begin je ze een beetje te kennen en besef je dat er landbouwers bij zijn die onvoorwaardelijk gewonnen zijn voor het biogebeuren! Létticia Baron: Ik ben sinds november 1999 secretaresse-receptioniste bij Certisys. Mijn voornaamste werk is het hele jaar documentatie sturen naar de nieuwe Franstalige marktdeelnemers. Ik hou een lijst bij met de gegevens van die mensen en neem na enkele dagen opnieuw contact met hen op om na te gaan of ze de documenten ontvangen hebben, of ze nog steeds geïnteresseerd zijn en of ze vragen hebben. Vervolgens bereid ik de mappen voor die elke nieuwe marktdeelnemer krijgt. Daarin kan men naast documentatie ook de regelgeving en een kopie van het contract met Certisys onderbrengen. Elisabeth Claes beheert de contracten en kennisgevingen van de nieuwe marktdeelnemers en ik help haar die dossiers te rangschikken. Ik klasseer de verhandelingsbonnen wanneer Corinne er klaar mee is. Ook klasseer ik de certificaten en alles wat verband houdt met de verwerkers, invoerders, verkooppunten, catering Ik voer de toegestane afwijkingen vanuit het ministerie in en geef ze aan Corinne om naar de betrokken marktdeelnemers te verzenden. Ik hou mij ook bezig met de bibliotheek, zodat ze permanent up to date is en kan worden geraadpleegd door onze agenten. Ik scan persartikels in. Het telefonisch contact met de marktdeelnemers vind ik waardevol en verrijkend, want ik stel daarbij vast dat heel wat onder hen oprecht bekommerd zijn om het milieu. Corinne Campagna: Ik ben in maart 2010 bij Certisys begonnen en hou mij bezig met het onthaal. Mijn voornaamste werk is de telefoon beantwoorden en de contacten met potentiële nieuwe marktdeelnemers behartigen. Ik hou mij vooral met de Nederlandstaligen bezig. Ik stuur hun de documenten waarmee ze kunnen aansluiten bij Certisys. Ook bekommer ik mij om de pre-enquêtes voor het updaten van de kennisgeving. Ten slotte zorg ik voor het verzenden van de facturen, van afwijkingen en certificaten. Ik scan ze, bewaar een kopie voor de dossiers en stuur ze met de post naar de marktdeelnemers. Ook verwerk ik de verhandelingsbonnen: de landbouwers sturen ons een verhandelingsbon wanneer ze dieren verkopen of naar het slachthuis brengen, zodat de traceerbaarheid niet in het gedrang komt. Aan de certificatiedienst vraag ik na te gaan of ze overeenstemmen met de certificatie, waarna ik de bonnen naar de marktdeelnemer stuur. Het slachthuis stuurt ze ons nadien terug. Ik codeer om te controleren of de geslachte dieren biologisch zijn. Is een dier dat niet, dan vraagt de certificatiedienst aan het slachthuis dat dier te blokkeren. Voor het versturen van mailings verdelen mijn collega s en ik het werk. Het rechtstreeks contact met de marktdeelnemers vind ik motiverend. bezoek onze site certi bio Verantwoordelijke uitgever: Blaise Hommelen Redactie: Isabelle Masson-Loodts Vormgeving: Marina Colleoni - Coördinatie: Corinne Campagna en Brigitte Albert gedrukt op gerecycleerd papier

CERTISYS DE LANDBOUWER. VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel)

CERTISYS DE LANDBOUWER. VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel) DE LANDBOUWER VOLLEDIGE FYSIEKE CONTROLE alle percelen gebouwen/stallen dieren(welzijn) voorraden oogsten verwerkingsproces (eventueel) ADMINISTRATIEVE CONTROLE veeboek (voeding, geboorten, sterftes, diergeneeskundige

Nadere informatie

Per brief: Certisys (ter attentie van Diane Debacker) Chemin de la Haute Baudecet 1 B-1457 Walhain

Per brief: Certisys (ter attentie van Diane Debacker) Chemin de la Haute Baudecet 1 B-1457 Walhain PU4498nl01 Mevrouw, mijnheer, Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en u nog meer voldoening te kunnen schenken vragen wij u een tiental minuutjes uit te trekken om op enkele vragen te

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers

Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers Veelgestelde Vragen voor Biogarantie-winkeliers Deze leidraad met vraag en antwoord bevat de basiskennis voor biowinkeliers en verkoopspersoneel. Een goede kennis van bio geeft immers vertrouwen aan jouw

Nadere informatie

Biologische producten exporteren

Biologische producten exporteren Biologische producten exporteren - Bij export moet men rekening houden met de lokale (= land waarnaar men exporteert) wetgeving rond biologische productie en verwerking. bv: EU-wetgeving, Japanse JAS-wetgeving,

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

NT3849nl03 Page 1/5 26/12/13. Informatienota: Europese regelgeving voor de export/import van bio producten

NT3849nl03 Page 1/5 26/12/13. Informatienota: Europese regelgeving voor de export/import van bio producten NT3849nl03 Page 1/5 26/12/13 Inleiding Informatienota: Europese regelgeving voor de export/import van bio producten Een bio product afkomstig uit een niet-europees land moet bij elke inklaring steeds vergezeld

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Valeriaan PERSDOSSIER. Brussel. 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis ORGANISATIE. valeriaan-brussel.be

Valeriaan PERSDOSSIER. Brussel. 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis ORGANISATIE. valeriaan-brussel.be Valeriaan Brussel 20, 21 & 22/4/2012 Tour & Taxis PERSDOSSIER ORGANISATIE valeriaan-brussel.be Bio, daar ga je voor! Nature & Progrès en Velt nodigen je graag uit voor de tweede editie van de beurs Valeriaan

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Tarieven 2015 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode. Producenten

Tarieven 2015 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode. Producenten Tarieven 2015 Vlaamse gewest Controle van de biologische productiemethode De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig voor het kalender jaar (01/01/2015

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

Etiketteringsregelgeving voor biologische voedingswaren. Praktische gids

Etiketteringsregelgeving voor biologische voedingswaren. Praktische gids Etiketteringsregelgeving voor biologische voedingswaren Praktische gids Inhoud 1. Wetgevend kader...3 2. Definities...3 3. Verwijzingen naar de biologische productiewijze...4 4. Onverwerkte landbouwproducten...5

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees

Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees Datum Feiten Respons 19.11.2008 Ierse overheid doet routine monsterneming in een uitsnijderij

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 1/5 Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 Betreft: vermelding van de identiteit van een klokkenluider in interne communicatie via e-mail en in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (CO-A-2011-045)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be Tel.: 0800 120 33 Vanuit

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen?

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? GOCARTS: VRAGEN EN ANTWOORDEN Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? Gocarts moeten voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende

Nadere informatie

Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn

Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn Argentijns Paardenvlees: kwaliteit en dierenwelzijn Argentinië is een heel vruchtbaar land met een aangenaam klimaat. Het is hét vleesland bij uitstek. De Argentijnse pampa s bieden een ideale leefomgeving

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

Studiedag Biologische Marktcijfers

Studiedag Biologische Marktcijfers Studiedag Biologische Marktcijfers Programma 16u00: Voorstelling Fabriek voor de Toekomst Voeding - Pieter Vancoillie, coördinator voeding, POM West-Vlaanderen 16u10: Verwerking van biologische producten,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober A D V I E S Nr. 1.870 ------------------------------ Zitting van dinsdag 22 oktober 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 C : conform

Nadere informatie

Tarieven 2017 Vlaamse gewest Controles van de productie op biologische wijze GROOTKEUKENS - RESTAURANTS CATERING BEDRIJVEN

Tarieven 2017 Vlaamse gewest Controles van de productie op biologische wijze GROOTKEUKENS - RESTAURANTS CATERING BEDRIJVEN Tarieven 2017 Vlaamse gewest Controles van de productie op biologische wijze Tarieven excl BTW voor controle kosten, verplaatsing kosten en analysekosten Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG Beste klant Ook de afgelopen maanden stonden we niet stil bij BIG. Zo brachten we vertalingen van H/P-zinnen samen in één handig overzicht. Uiteraard stellen we dit document graag ter beschikking. Daarnaast

Nadere informatie

dfsujtzt fejup bio )ojfvxtcsjfg* cf{pfl!po{f!tjuf xxx/dfsujtzt/fv CERTI

dfsujtzt fejup bio )ojfvxtcsjfg* cf{pfl!po{f!tjuf xxx/dfsujtzt/fv CERTI 8 r P.P./P.B. n BELGIQUE-BELGIË B - 06 )ojfvxtcsjfg* Het meerjaren proces van de herziening van de Europese regelgeving voor de biologische landbouw zit anno april 2008 in een eindfase. Het titanenwerk

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients.

Introductie 27/11/2015. Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020. Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients. 27/11/2015 Biologische Voeder Grondstoffen Visie 2015-2020 Tom Wiegmans Category manager Organic Feed ingredients 26 November 2015 1 Introductie Tom Wiegmans Internationale Agrarische handel gestudeerd

Nadere informatie

certisys edito (nieuwsbrief) bio APRIL 2012 Mensen van het vak bezoek onze site www.certisys.eu n r 12 CERTISYS

certisys edito (nieuwsbrief) bio APRIL 2012 Mensen van het vak bezoek onze site www.certisys.eu n r 12 CERTISYS APRIL 2012 n r 12 edito Mensen van het vak Elke marktdeelnemer in de biologische landbouw is verplicht zich te laten controleren door een onafhankelijke instantie. Certisys heeft van die controle zijn

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek

Beter Leven keurmerk. Gebruikersprotocol en stijlhandboek Beter Leven keurmerk Gebruikersprotocol en stijlhandboek Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Versie 30/05/07 Referenties :

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Mevrouw Sabine LARUELLE Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 1 1. FAVV: rollen, troeven en

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

- Wanneer u o rganicxseeds voor het eerst gebruikt: de postcode van uw bedrijf

- Wanneer u o rganicxseeds voor het eerst gebruikt: de postcode van uw bedrijf Instructies bij het gebruik van de databank: organicxseeds De Belgische organicxseeds databank bestaat in de drie officiële talen. Als u de Nederlandstalige versie van organicxseeds wil gebruiken moet

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

4. Definities en afkortingen

4. Definities en afkortingen Algemene informatie Afgifte van fytosanitaire uitvoercertificaten 1. Doel Dit document geeft algemene informatie over de afgifte van fytosanitaire certificaten (FC) en de voorwaarden waaraan de operator

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/128 BERAADSLAGING NR. 17/058 VAN 4 JULI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2017

Skal-Tarievenblad 2017 Skal-Tarievenblad 2017 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 19 december 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 23 december 2016 en treedt in

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek

Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Allergan antwoordt op veelgestelde vragen van patiënten rond de PIP-problematiek Dit document wordt aangeleverd door Allergan om de chirurgen te helpen antwoorden op vragen van patiënten betreffende de

Nadere informatie

Europees Spoorwegbureau. Valenciennes, Frankrijk ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Europees Spoorwegbureau. Valenciennes, Frankrijk ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Europees Spoorwegbureau Valenciennes, Frankrijk Oproep tot het indienen van aanvragen voor opname op een lijst van deskundigen op het gebied van menselijk gedrag die het nationaal onderzoeksorgaan in sommige

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie