certisys edito (nieuwsbrief) bio juni 2011 Fraudebestrijding: een prioriteit bezoek onze site CERTISYS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "certisys edito (nieuwsbrief) bio juni 2011 Fraudebestrijding: een prioriteit bezoek onze site www.certisys.eu CERTISYS"

Transcriptie

1 juni 2011 nr 11 Belgique-België P.P./p.b. certisys edito B - 06 (nieuwsbrief) Fraudebestrijding: een prioriteit Wat is de verhouding tussen onverwachte en aangekondigde controles? Nu en dan melden de media dat bioproducten uit de handel worden genomen. Gebrekkige betrouwbaarheid van de sector wordt dan met de vinger gewezen. Over welke instrumenten beschikt Certisys momenteel om fraude te bestrijden? Welke visie hanteert ons controleorgaan tegenover deze problematiek? En wat gebeurt er concreet? Een gesprek met Blaise Hommelen. De routinecontroles gebeuren jaarlijks en aangekondigd. Onverwachte controles vinden meestal plaats op grond van een risicoanalyse. Bij Certisys hebben we een risicoanalyse uitgewerkt op grond van meerdere indicatoren, zoals het feit dat er ooit al afwijkingen of positieve analyses zijn geweest of de teelt van riskantere gewassen (bijvoorbeeld fruitbomen) of de grote omvang van de productie. Al die criteria worden verwerkt in onze databank, maar dat ontneemt de controleurs niet hun vrijheid om bijkomende controles te verrichten in geval van twijfel. De risicoanalyse is geen keurslijf maar een bijkomende indicator. Wat voor ons het belangrijkst blijft is het begrip onderzoek. Dit systeem moet voortdurend worden verfijnd door voor bepaalde domeinen grondiger en meer gespecialiseerde controles te ontwikkelen. Daar werken we dag na dag aan. Welke instrumenten heeft een controleorgaan zoals Certisys ter beschikking om fraude actief te bestrijden? Op ons niveau passen we om te beginnen verschillende soorten controle toe: in de eerste plaats is er de erkenningscontrole, waarmee we nagaan of wel degelijk alle maatregelen worden genomen om certificatie mogelijk te maken: bij biologische landbouwers zijn dat de landbouwpraktijken, bij verwerkers de scheiding tussen bio en niet-bio, de identificatie en de correctheid van de recepten. Landbouwers zijn verplicht de normen toe te passen zodra ze aan hun omschakeling beginnen, maar een certificaat krijgen ze pas na twee jaar. Die termijn vormt voor de verbruiker een waarborg. En het klopt weliswaar dat men tijdens die twee jaar soms meer afwijkingen vaststelt, maar voor het merendeel gaat het dan niet om fraudegevallen maar om moeilijkheden die men ondervindt om de bionormen in de praktijk te brengen. De omschakelingstermijn is precies bedoeld om het bedrijf te kunnen volgen, zodat het uiteindelijk meestal conform de normen kan werken. Zodra een product conform is, krijgt het een certificaat. Daarna volgen routinecontroles en hernieuwingscontroles. Volstaan die controles om te vermijden dat er frauduleuze producten op de markt verschijnen? CERTISYS certi K. Maria Hendrikaplein 5-6 B-9000 Gent TEL 32(0) bio Rue Joseph Bouché 57/3 - B-5310 Bolinne TEL 32(0) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Schermlaan 85 Av. de l Escrime - B-1150 Brussel/Bruxelles - internet Tekortkomingen vaststellen is goed, maar intussen blijft inderdaad een risico bestaan dat niet-conforme producten toch op de markt geraken. Ingrijpen moet vooraf gebeuren. Daarvoor hebben we voor runderen de verhandelingsbon: dankzij die controle in real time kunnen nietconforme dieren geblokkeerd worden. Om dezelfde reden hanteren we bijvoorbeeld ook ontvangstbonnen voor grote hoeveelheden granen. Dat is een bijzonder doeltreffend instrument waarmee we reeds in staat zijn geweest frauduleuze granen te blokkeren en te beletten dat ze op de markt terechtkwamen.... bezoek onze site

2 Fraudebestrijding: een prioriteit vervolg Wat zijn volgens u dan de gebreken in het systeem, waardoor bepaalde producten toch nog achteraf uit de handel moeten worden gehaald? Het opsplitsen van de markt onder een toenemend aantal controleorganen is een struikelblok. Wanneer meerdere controleorganen in het spel zijn, wordt het ingewikkelder en dat is niet bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van de controles. Om aan die situatie iets te doen heeft Certisys aan zijn instrumentarium de kruiscontrole toegevoegd, die geen deel uitmaakt van de regelgeving. We kruisen onze controles met die van andere Belgische of buitenlandse controleorganen. Tussen marktdeelnemers die Certisys controleert vinden uitwisselingen plaats die koppelingen tussen sectordossiers mogelijk maken. Dat alles stelt ons in staat de nodige aandacht aan de dag te leggen voor wat er werkelijk op de markt gebeurt. Volstaat eenvoudige controle bij de marktdeelnemer dan niet om fraude op te sporen? Nee, om de doodeenvoudige reden dat men om fraude op te sporen de markt en de transacties die daar plaatsvinden in de gaten moet houden. Met name de verhandelde volumes kunnen een belletje doen rinkelen Binnen Certisys gaan we ervan uit dat ons werk niet ophoudt zodra onze uurtjes controle bij de marktdeelnemers erop zitten. Wat wij certificeren is een massa producten die in circulatie gaat komen: onze verantwoordelijkheid gaat verder dan eenvoudige controle. Om fraude te bestrijden heb je degelijk opgeleid personeel nodig met een hoog competentieniveau op het vlak van technologie, netwerking, talenkennis Je moet ook juridisch sterk genoeg staan en goede relaties hebben met de overheid. Fraudebestrijding vergt dus middelen en een vertrouwensnetwerk maar ook een flexibele beschikbaarheid: zodra er een probleem opduikt, moet je ogenblikkelijk kunnen reageren. Wanneer op een vrijdagavond een fraudeprobleem aan het licht komt, werken we de nacht door met onze advocaat, om faxen te verzenden om de goederen te blokkeren. Indien een controleorgaan alleen middelen heeft voor de routine van haar kleine controles, kan ze zich niet echt op de bestrijding van fraude storten. Dat is dus de hamvraag: over welke middelen beschikken jullie om dat fraudebestrijdingsapparaat te financieren? Financiering voor fraudebestrijding kan alleen gehaald worden uit grote volumes. Daarom hebben we besloten een tariefstructuur aan te houden die gekoppeld is aan het volume van de activiteiten. Kleine ambachtslui betalen al een aanzienlijke bijdrage, evenredig met hun omzet. Het is noodzakelijk dat grotere marktdeelnemers bijdragen aan de monitoring van de sector, aangezien zij het zijn die grote hoeveelheden producten in circulatie brengen... Soms wijst men ook beschuldigend naar het gebrek aan harmonisering van de controles op Europees niveau: is dat volgens u een oorzaak die maakt dat frauduleuze producten op de Europese markt kunnen komen? Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de toepassing van de Europese regelgeving. Wat de controlesystemen betreft is er enige manoeuvreerruimte waarmee elke lidstaat bijkomende vereisten kan opleggen. Binnen België geldt dat zelfs tussen de gewesten onderling. We kunnen zeggen dat we in een geharmoniseerd systeem zitten maar dat het controledomein in België veeleisender is dan elders. Dat verklaart trouwens waarom de marktdeelnemers voor hun controle in België meer moeten ophoesten dan in andere lidstaten. Welke instrumenten heeft Europa uitgewerkt om fraude te bestrijden? Momenteel is er het Europees alarmsysteem: wanneer producten bepaalde voedselnormen overschrijden, loopt zo n alarm binnen via het ministerie en moeten de betreffende loten dan uit de consumptieketen gehaald worden. Biologische producten zijn binnen dit systeem als zodanig bekend. Maar het volstaat niet Noodzakelijk zou zijn dat we bovendien beschikken over een agentschap op Europees niveau, dat de grote problemen kan opsporen: we krijgen aanwijzingen die soms moeilijk in te schatten zijn. Het is niet normaal dat ieder Europees orgaan elke binnenkomende informatie moet analyseren: die fraudebestrijding zou gecentraliseerd moeten worden door grote afwijkingen te achterhalen en de sector in zijn geheel te waarschuwen. Neem bijvoorbeeld het recente geval van Turkse linzen die uit de handel werden gehaald omdat ze resten van de onkruidbestrijder glyfosfaat bevatten.

3 kort kort Wij kregen slechts beetje bij beetje toegang tot de informatie: de Turkse invoerder bracht zijn Nederlandse groothandelaar op de hoogte, die de Belgische groothandelaar verwittigde en die sloeg op zijn beurt alarm bij de Belgische verwerker die de linzen gebruikt Daar gaat te veel tijd overheen! Hadden we de informatie rechtstreeks gehad, via het Turkse controleorgaan, dan zouden we onmiddellijk hebben kunnen ingrijpen. Stap voor stap te werk gaan en de traceerbaarheid vrijwaren blijft een noodzaak. Maar parallel daarmee moet er ook een crisiscel komen die de overdracht van informatie kan versnellen. Zo n agentschap lijkt voorlopig niet aan de orde. Is Europa erop uit het fraudebestrijdingsapparaat te verbeteren met betrekking tot goederen die uit derde landen komen? Sommige landen buiten Europa hebben eigen regelgeving, andere niet. Gevolg daarvan is dat frauderende marktdeelnemers in die landen officieel niet worden vervolgd: ze verliezen enkel hun vergunning. Dan rijst dus de vraag in verband met het toezicht. Dat is voorzien door een accrediterings systeem buiten het land. Er komt op Europees niveau een nieuwe procedure waarbij de controleorganen rechtstreeks zullen kunnen worden erkend door de Europese overheid. Maar dan blijft ook op dat niveau het probleem van de financiering van de fraudebestrijding bestaan. In België zijn de controletarieven geharmoniseerd, maar in derde landen staan de tarieven onder behoorlijke druk. Die lage tarieven beperken de middelen die beschikbaar zijn voor de controleorganen. Er is kritiek gekomen op uw engagement binnen de biosector: sommigen zien daarin een belangenvermenging die onpartijdige controles onmogelijk maakt. Uw reactie graag? Het tegendeel is waar: onze verbondenheid met de sector is precies een waarborg voor onze ijver in de bestrijding van fraude. Daartoe werken we samen met initiatieven op internationaal niveau, bijvoorbeeld in het kader van de EOCC of het Antifraud Initiative (AFI). Op Belgisch niveau zijn we ook aangesloten bij het crisiscomité van het platform Bioforum, een cel die ons toelaat deel te nemen aan het vergaren en intern verspreiden van informatie om in overleg aangepaste maatregelen te kunnen nemen. Dat resulteert in gecoördineerde acties en gecoördineerde communicatie naar buiten toe. Onze troef is dat we een plaatselijk controleorgaan blijven dat volkomen betrokken is in de biosector en waarvan alle middelen worden ingezet om fraude te bestrijden en daarbij verder te gaan dan een louter toepassen van de regelgeving. Wijzigingen in regelgeving Lopende of verwachte wijzigingen in de Europese en gewestelijke regelgeving voor de biosector zijn terug te vinden in deze overzichtstabel. Wie als marktdeelnemer vragen heeft over bepaalde punten, kan meer informatie krijgen door contact op te nemen met Certisys. LANDBOUWBEURS VAN LIBRAMONT van 22 tot 25 Juli 2011 Certisys heeft een stand in het Bio-dorp.

4 Controleteam neemt uitbreiding In mei 2011 werd het team van controleurs bij Certisys uitgebreid met Christophe Toussaint. Hij werd aangeworven om de controlemogelijkheden te versterken, nu het aantal marktdeelnemers blijft toenemen. Certisys wil zich proactief opstellen door met de aanwerving van controleurs in te spelen op verwachte groei, aangezien het minstens zes maanden duurt om hen op te leiden. Dat betekent intern een enorme investering: elke controleur in opleiding vergezelt immers in een eerste fase andere controleurs tijdens hun controleopdrachten, zodat die controles dubbel gebeuren; pas later mag hij of zij op eigen houtje opereren. Het controlepersoneel wordt op lokaal niveau aangeworven: de controleurs worden gekozen om hun kennis van het landbouwmilieu en van hun regio, en uiteraard ook om hun bekwaamheid in landbouwaangelegenheden in het algemeen. Daarna krijgen ze een opleiding gericht op biologische landbouw, in het bijzonder om marktdeelnemers te kunnen informeren en hen op de meest aangewezen wijze controleren. Nieuwe bio marktdeelnemers in 2011 Het hele jaar sluiten nieuwe marktdeelnemers aan. Bij de producenten valt echter een bijzonder sterke toename van het aantal aansluitingen op te tekenen tot het einde van maart, want tegen die datum moeten producenten hun activiteit kenbaar maken om recht te hebben op premies. Ook op het vlak van de producenten stellen we een ononderbroken groei vast van 2007 tot Eind mei 2010 waren bij Certisys 114 nieuwe producenten ingeschreven; in 2011 waren er dat alweer 113. De toename met een flinke honderd producenten per jaar zet zich met andere woorden door. Ons tariefbeleid De tarieven die Certisys van bij de aanvang hanteert, worden bepaald door de sector: ze zijn al meer dan twintig jaar gebaseerd op de tarieven die van oudsher zijn ontwikkeld door de consumenten- en beroepsorganisaties. Wanneer die tarieven veranderden met name ten gevolge van de vraag en van de noden van marktdeelnemers en controleorganen gebeurde dat altijd in overleg met Biogarantie/ Bioforum vzw. De tarieven van Certisys voor de verwerkers worden berekend op grond van de complexiteit van het controlewerk (aantal producten, verwerkingsplaatsen, ingrediënten, soorten bereiding, etikettering, enz.) en op basis van het verwerkte volume. Voor laatstgenoemde optie werd gekozen om Certisys de middelen te verschaffen om zijn verantwoordelijkheid ten volle te kunnen opnemen, zowel bij het controleren van marktdeelnemers als in het kader van een uitgebreider fraudebestrijding in België en op de internationale markt (zie artikel over fraudebestrijding). Om de markt van de bioproducten te saneren werd alles in het werk gesteld om de teelt- en verwerkingsregels, de controlesystemen, de sancties en de procedures te harmoniseren, maar paradoxaal genoeg werden in Vlaanderen de regels voor een geharmoniseerd tarief opgeheven. In 2010 werden de tarieven in Vlaanderen geliberaliseerd. Te vrezen valt dat die situatie tot een verminderde kwaliteit van het controlesysteem leidt, doordat ze de controleorganen niet meer in staat stelt toe te zien op de markt om eventuele fraude op te sporen. Het is een toestand die zware averij dreigt te berokkenen aan de reputatie van de biosector in zijn geheel. Certisys legt de nadruk op het belang van een tariefregeling, zoals ze in Wallonië en Brussel nog altijd bestaat, om de chaotische situatie te vermijden die ontstaat door een tariefstructuur die niet meer voldoende rekening houdt met het volume van de op de markt gebrachte producten. Men dient te beseffen dat wij optreden in het kader van een volledige productcertificatie. Dit houdt in dat Certisys de hoeveelheid producten certificeert die het hele jaar lang door de bedrijven in de handel worden gebracht. Het gaat dus niet, zoals men soms denkt, om eenmalige controles die alleen in het bedrijf zelf worden verricht. PRIORITE A U B I O AAN B I O VOORRANG

5 Werkgroep Ecogarantie Het Ecogarantie-logo dekt meerdere gebieden: cosmetica, schoonmaak, zout, verkooppunten. In augustus 2010 kwam de werkgroep Ecogarantie (reinigingsproducten) bijeen in Keulen. Daar kwamen de volgende punten aan bod. Deponeren van het merk: is al gebeurd op Benelux-niveau, maar er loopt een aanvraag om dat ook op Europees niveau te kunnen doen. Certificatie: was vroeger voorbehouden voor afgewerkte producten maar kan nu ook voor grondstoffen en halfafgewerkte producten. Dat zal de beoordeling van de producten vergemakkelijken, ofwel op basis van het documentatiedossier, ofwel op basis van de certificatie. Toelating van chloorchemie: was in het oude lastenboek verboden maar is voortaan toegelaten voor minerale chemie. In de organische chemie blijft het gebruik van chloor verboden. Uitsluiting van synthetische producten uit de petrochemie: was reeds het geval in het lastenboek, waar bepaalde producten toegelaten zijn op grond van een aantal uitzonderingscriteria. De criteria werden gewijzigd. Producten afkomstig uit de petrochemie kunnen toegelaten worden als ze milieuvriendelijk zijn (als zo n product bijvoorbeeld wassen op een lagere temperatuur en dus energiebesparing mogelijk maakt). Het product Baypur is bijvoorbeeld toegelaten: het komt weliswaar uit de petrochemie maar het is makkelijk biologisch afbreekbaar. Opgave van de ingrediëntenlijst: Vroeger moest de opgave gebeuren volgens de INCI-nomenclatuur (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Na opmerkingen van de marktdeelnemers over de beperkte ruimte op verpakkingen werd het lastenboek zodanig gewijzigd dat ingrediënten nu ook uitsluitend mogen worden vermeld in woorden die de consument begrijpt in de taal van het betreffende land. Prestatie van ecologische producten: vaak komen consumentenorganisaties bij vergelijkende tests tussen gangbare en biologische producten tot het besluit dat de bioproducten minder goed presteren. De fabrikanten zijn van mening dat dit te wijten is aan de extreme testsituaties, die een verbruiker in het dagelijkse leven nooit zal tegenkomen. Ecogarantie vraagt aan Bioforum informatie te verstrekken aan dat soort organisaties en criteria voor te stellen die beter overeenkomen met de werkelijkheid. Certisys controlesysteem: net als voor de biosector werkt Certisys ook voor Ecogarantie aan een integratie van de controle en heel het dossierbeheer dankzij een systeem van directe informatisering en afdruk tijdens de controles ter plaatse. Dit systeem zal binnenkort voor Ecogarantie toegepast worden. Cosmetica: Ecogarantie overweegt aan te sluiten bij het Cosmos-systeem dat er op initiatief van Europa kwam. Tot voor enkele jaren maakte Ecogarantie er deel van uit maar het trok zich terug omdat de kosten opliepen en het lastenboek niet compatibel was. Over heraansluiting wordt momenteel onderhandeld

6 Certisys Europees AAN VOORRANG B I O Als lid van de EOCC (European Organic Certifier Council) ijvert Certisys actief voor het harmoniseren van de interpretatie van bioverordeningen en de professionele toepassing ervan. Tom Nizet, die Certisys binnen de EOCC vertegenwoordigt, zet op een rijtje welke vorderingen de verschillende werkgroepen hebben gemaakt. Task force residues Deze werkgroep tracht de interpretatie van analyseresultaten te harmoniseren. Met die opdracht is in juli 2010 begonnen en hij loopt tot februari De eerste fase van het project, gewijd aan het harmoniseren van het beslissingsproces rond certificatie, loopt af. De werkgroep zal zich vervolgens buigen over het harmoniseren van staalname, communicatie en opvolging van de certificatiebeslissingen. Einddoel is dat er ter gelegenheid van Biofach 2012 een document voorligt met richtlijnen ter attentie van de EOCC-leden en de sector in zijn geheel. Task force Korea Deze werkgroep probeert de rechten te verdedigen van de controleorganen die actief zijn in Korea of die marktdeelnemers hebben die naar Korea uitvoeren. De Koreaanse overheid is veeleisender geworden, in die mate zelfs dat de vereisten nog moeilijk te halen zijn door controleorganen van buiten Korea. Andere overheden, zoals die van de VS, en koepelorganisaties zoals de EOCC hebben al gereageerd naar de Koreaanse overheid toe, zodat nu alvast een overgangsfase geldt tot 31 december 2012: tot dan blijft de toestand zoals hij was vóór het optrekken van de vereisten. Wijn In juni 2010 onderbrak de Europese Commissie de ontwikkeling van de regelgeving rond biologische wijn. Ze verbond er zich evenwel toe de regels voor de wijnproductie vast te leggen vóór de oogst van Momenteel en tot in 2012 mogen marktdeelnemers die actief zijn in de wijnproductie de term wijn afkomstig van biologisch geteelde druiven blijven hanteren. Vooraleer men bepaalt onder welke voorwaarden de vermelding biologische wijn mogelijk wordt, dient men de kwestie van het sulfietgebruik (SO2) te regelen, een aanzienlijk twistpunt tussen landen met een grote wijnproductie, zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Terwijl Europa traditioneel een pioniersrol speelde in de ontwikkeling van de biowereld, ligt de Unie nu achterop wat wijn betreft aangezien de regels al een feit zijn in de VS, maar ook in landen als Argentinië of in de Codex alimentarius. Deze situatie verzwakt de Europese onderhandelingspositie. Er mag nu absoluut niet meer getalmd worden om de regels vast te leggen: de sector schat het engagement van de Commissie dus naar waarde en zal zelf alles in het werk stellen om de ontwikkeling van de regelgeving in de praktijk te vergemakkelijken. EOCC-vergadering: In juni 2010 vergaderde de EOCC bij de Europese Commissie. Bij die gelegenheid formuleerden de leden van de organisatie reacties, commentaren en voorstellen, meer bepaald met betrekking tot het aantal onaangekondigde controles. Volgens de Commissie moet het aantal onaangekondigde controles minstens 20% bedragen van de jaarlijks gerealiseerde controles. Meerdere EOCC-leden vonden dat cijfer te hoog en suggereerden rekening te houden met de mogelijkheden van de controleorganen en het terug te brengen tot 10%. Bij Certisys is het uiteraard 60%, maar het gaat om een basis voor iedereen en de bedoeling is het cijfer nadien op te trekken. Van cruciaal belang is dat iedereen van meet af aan mee is, want anders komt het nooit tot harmonisering. Die 10% is geen einddoel maar een vertrekpunt. Import Sommige controleorganen hebben niet het verslag gekregen van een erkenningsorgaan zoals BELAC, dat wel noodzakelijk is om te mogen hopen op erkenning voor de import. Hun dossier werd bijgevolg niet opgenomen voor beoordeling van de eerste lijst door de Europese Commissie. De EOCC heeft tegenover de Commissie getracht aan te tonen dat die controleorganen geconfronteerd worden met een situatie waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. De Commissie reageerde door erop te wijzen dat de verordening duidelijk was en de termijn toereikend.

7 Problematiek van producten met distributeurmerk De EOCC wilde het ook hebben over de correcte verwijzing naar het controleorgaan op producten met distributeurmerken. Certisys vindt dat een keten die bioproducten verkoopt met verwijzing naar het biologische, onder het logo zijn eigen controleorgaan zou moeten vermelden. Voor de verbruiker is het van belang dat de aansprakelijkheid van de bedrijven op het etiket reëel is. De Commissie is echter, net als andere landen, van oordeel dat de bedrijven die belast zijn met de verpakking aansprakelijk zijn. Maar voor eenzelfde product dat door eenzelfde keten wordt verkocht, kan de verpakking veranderen en nu eens door een Belgische instantie gemaakt zijn en dan weer, bijvoorbeeld, door een Italiaanse. Certisys wenst dat de bedrijven niet louter als distributeurs zouden worden beschouwd maar als verwerkers, omdat zij een rol spelen bij de etikettering en etikettering gedefinieerd wordt als een verwerkingsactiviteit. De controle op distributieactiviteit verschilt sterk van die op verwerkingsactiviteit: een distributeur is bij positieve analyse niet aansprakelijk. Bovendien wordt de Commissie eraan herinnerd dat verordening nr. 834/07 eist dat de verwijzing naar het controleorgaan vermeld wordt. De Commissie heeft haar eindbeslissing hieromtrent nog niet kenbaar gemaakt. Dit voorstel, verzonden in september 2010, werd besproken in januari 2011, in maart 2011 en in mei Input (meststoffen, bodemverbeteraars en andere in de landbouw gebruikte producten) Een andere EOCC-werkgroep probeert de input die landbouwers mogen gebruiken te harmoniseren. In bijlage 1 staan meerdere producten, maar van land tot land wordt ze anders in de praktijk gebracht: stoffen die in België gecertificeerd zijn voor de biolandbouw, mogen niet noodzakelijk gebruikt worden door een landbouwer in Nederland; in Portugal moet meststof gecertificeerd zijn door een Portugese instantie; in Nederland moet 50% van de grondstof uit Nederland zelf komen. De moeilijkheden nemen ook buiten deze drie voorbeelden toe, en ze zijn bijgevolg niet te onderschatten voor bedrijven die hun gecertificeerde producten op de Europese markt willen verkopen. De EOCC-werkgroep heeft getracht de verschillende moeilijkheden uit te klaren en bij de groep van deskundigen van de Europese Commissie voorstellen te formuleren om de problematiek van de input, meststoffen en bodemverbeteraars op een meer geharmoniseerde manier aan te pakken. Na publicatie van een tekst door deze werkgroep werd het onderwerp input op de agenda van de EGTOP geplaatst: de groep van deskundigen die door de Europese Commissie zijn erkend voor dit soort van technische kwesties, zal binnenkort de problematiek van dierenvoeder, de input en de glasteelt onderzoeken. Merk op dat het probleem zich in België toespitst op mest afkomstig van industriële veeteelt. Die is verboden, maar de definitie van het begrip industrieel is niet duidelijk. In Wallonië is de definitie vastgelegd in een omzendbrief en er wordt alleen mest toegestaan van veeteelt die rechtstreeks of onrechtstreeks met de grond in verband staat maar in Vlaanderen is vaagheid nog steeds troef. Anderzijds wordt in Wallonië alles wat is erkend als kwaliteitslabel in Wallonië beschouwd als iets anders dan industriële veeteelt. Sommige van die garanties roepen vragen op als het erop aankomt ze in de biosector te integreren. Harmonisering van risicoanalyses Controleorganen konden ingaan op een enquête om inzicht te krijgen in de details van de verschillen in benadering van risicoanalyses. Bijna de helft van de EOCC-leden heeft dat gedaan en op grond van die achttien antwoorden is het de bedoeling voorstellen te formuleren om tot meer harmonisering te komen. Naast de drie criteria voor risicoanalyse die in de Europese verordening staan (historiek van de marktdeelnemer, het al dan niet gemengde bedrijfskarakter en zijn volume/omzetcijfer), wil de EOCC bijkomende criteria in het leven roepen. Dankzij dit onderzoek zullen we kunnen vaststellen wat voor iedereen met een minimum aan inspanning haalbaar is. De risicoanalyse van Certisys is beter dan die van de andere controleorganen die aan de enquête deelnamen, wat bevestigt dat deze risicoanalyse van goede kwaliteit is.

8 international international Certisys internationaal: import De WTO (World Trade Organization) heeft voor de wereldhandel een systeem opgelegd dat zich baseert op equivalentie en gelijkvormigheid. De Europese Commissie is dat systeem aan het verfijnen met betrekking tot de erkenning van controleorganen die al erkend zijn in landen die op hun beurt niet als land erkend zijn. Zo zou een product uit Senegal dat wordt geproduceerd zoals in België, volgens dit nieuwe systeem verkocht moeten kunnen worden zonder importvergunning en zonder certificaat van de ADLO (Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling). In het geval van landen met een eigen regelgeving kan de Commissie die equivalent verklaren: voor Argentië is bijvoorbeeld geen vergunning nodig maar een lotcertificaat zal van toepassing blijven. Dit nieuwe systeem houdt in dat de Europese Commissie een selectie moet maken onder de instanties die erkend zijn voor certificatie in die derde landen. De geselecteerde instanties (van de 73 die een aanvraag indienden) zullen invoerders de toelating geven om zonder importvergunning te werken in de landen waarvoor zij erkenning krijgen. import Deze lijst zal nog in 2011 gepubliceerd worden. Het ziet er goed uit voor Certisys, dat bijgevolg goede hoop heeft om in de lijst te worden opgenomen. Certisys heeft erkenning aangevraagd voor plantaardige producten uit Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana en Vietnam. Nieuws van Certibionet CERTIBIONET Certibionet is een internationaal netwerk van controleorganen voor de biologische landbouw. Een van de stichters is Certisys, dat er dan ook van bij de oprichting aan meewerkt. Dit professioneel netwerk speelt een belangrijke rol op het vlak van solidariteit, onderlinge bijstand, uitwisseling van gegevens en diensten, delen van knowhow via opleidingen. Zo neemt Certisys jaarlijks binnen het kader van Certibionet deel aan de opleiding van landbouwkundigen in West-Afrika, die de controletechnieken aangeleerd krijgen zodat ze ter plaatse een autonoom controlesysteem kunnen uitbouwen. De uitwisselingen tussen de controleorganen die lid zijn van Certibionet gebeuren multilateraal en overbruggen op die manier de kloof tussen noord en zuid. Zo kon Certisys dankzij een Argentijns controleorgaan genieten van zijn NOPerkenning. Concreet nemen de relaties tussen controleorganen ook de vorm aan van kruisaudits. Blaise Hommelen legt uit: In het kader van de normen moeten we interne audits realiseren. Als we daarvoor een beroep doen op Certibionet, krijgen we een objectievere kijk op onszelf en leren we ook de anderen kennen. De algemene vergadering van Certibionet vond plaats op Biofach in februari De zeven huidige leden van het netwerk waren er vertegenwoordigd. Tijdens de vergadering lieten twee organisaties (een Europese en een Aziatische) hun belangstellingblijken te hebben voor het lidmaatschap. Ook legde Certibionet bij die gelegenheid zijn nieuwe actieplan vast: conferenties, aanwezigheid op beurzen, gezamenlijke rapporten, audits, opleidingen en samenwerking op het vlak van de erkenningen. Precies in dat kader biedt Certisys in 2011 in Portugal zijn ervaring inzake certificatie voor biologische catering aan. Bij een voorgaande samenwerking kon in Portugal de certificatie voor zout van start gaan. Mogelijk komt er in de toekomst ook een samenwerking om van de Cosmebioerkenning te profiteren om cosmetica te certificeren. Certibionet is meer dan ooit actief rond complementariteit van kleine controleorganen die dezelfde ethische visie op de biosector voorstaan. certi bio

9 kort import kort NOP / USA National Organic Program Van de Biofach-beurs in februari 2011 maakte Certisys gebruik om deel te nemen aan een opleiding die ambtenaren van de Amerikaanse overheid gaven rond bio-certificatie. Uit alle verstrekte informatie pikte Tom Nizet vooral de wijzigingen op met betrekking tot het nemen van stalen binnen de context van de NOPcertificatie: Er wordt voorgesteld voor alle marktdeelnemers samen jaarlijks 10% stalen te nemen. Stalen moeten worden genomen bij vermoedens van contaminatie en de analyses moeten gebeuren door een laboratorium dat op grond van nauwkeurige criteria werd geselecteerd. De interpretatie van de analyseresulaten verandert niet: producten worden gedeclasseerd zodra 5% van de EPAnorm overschreden is. De EPA-norm is opgenomen in de gezondheidswetgeving van de VS. EXPORT Turkse linzen gecontamineerd Eind maart werd een aantal loten biologische rode, groene en bruine linzen die door een Turkse exporteur op de markt worden gebracht, uit de handel genomen omdat ze sporen vertoonden van de onkruidverdelger glyfosfaat. CERTISYS is aan het werk gegaan om de toeleveringsbronnen te identificeren en de noodzakelijke maatregelen te treffen. Alle invoer van linzen van de betrokken marktdeelnemer werd geblokkeerd en de Europese vergunningen voor bio-import werden ingetrokken. Invoerders en groothandelaars die deze producten in voorraad hebben gehad, werden verwittigd en op de hoogte gebracht van de betreffende loten. Die marktdeelnemers namen op hun beurt contact op met hun klanten (andere groothandelaars, verwerkers, kleinhandel) om de verontreinigde loten uit de handel te nemen. Certisys werkte mee aan het opvolgen van deze verrichtingen. De loten met verontreinigde linzen werden uit de handel genomen. Wie meer informatie wil, kan ons daaromtrent contacteren

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3.

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Intracommunautaire btw-fraude. Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof

Intracommunautaire btw-fraude. Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof REKENHOF Intracommunautaire btw-fraude Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59 «Het volstaat niet dat er door de Verenigde Naties mooie principes en akkoorden worden goedgekeurd. Of dat Europa en de regeringen in de lidstaten deze vertalen in strategieën duurzame ontwikkeling. Het

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis

Inforgas. 2 Cerga: waar staat dat nieuwe label voor? 3 Opleiding en bijscholing blijven van hoog niveau. 4 Cerga: een naam van betekenis Periodiek Driemaandelijkse info voor de vakman Speciale uitgave Uitgegeven door de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden, Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel Afgiftekantoor Brussel X - P307186 N

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie