BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 7 au procès-verbal de I'assemblee générale ordinaire du 30 mai 2011 Notice explicative relative a Ia procedure de vote électroniciue Bijlape 7 bil de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 mel 2011 Leidraad bij de elektronische stemprocedure

2 1. LEIDRAAD 8W DE ELEKTRONISCHE STEMPROCEDURE Geachte aandeelhouder, U heeft bij het binnenkomen van de Bank een elektronisch stemkastje ontvangen de voting unit en een chipkaart. de voting unit de chipkaart Gelieve do voting units bij hot verlaten van do Bank te deponeren in de daartoe bestemde verzamelbakken. Gelieve, wanneer u naar huis gaat, ook uw chipkaart opnieuw in te leveren. IDe persoonlijke chipkaart die u heeft ontvangen laat u toe om zowel tijdens de gewone algemene vergadering als tijdens de buitengewone algemene vergadering deel te nemen aan de stemrondes die zullen worden georganiseerd. Om aan deze stemmingen te kunnen deelnemen dient u uw chipkaart in de voting unit te steken. Er verschijnt dan een welkomstwoord op het Ieesscherm van uw voting unit. Alle stemrondes zullen volgens hetzelfde procedé verlopen. Voor elk voorstel wordt vermeld welke keuzes u kunt maken en welke toets van uw voting unit overeenstemt met welke stemintentie. Daarna zal u enkele seconden de tijd krijgen om uw stem uit te brengen. Vervolgens wordt het einde van cm stemming aangekondigd en wordt het resultaat geprojecteerd op het grote scherm vooraan in do zaal. Deze procedure zal worden herhaald voor alle voorstellen die ter stemming aan de gewone en de buitengewone algemene vergadering zullen worden voorgelegd. Texte en franqais: pages 7 a ii - Tekst in hot Noderlands: pagina's 1 tot 5.

3 2. STEMRONDES TIJDENS DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Vacante mandaten voor de functie van reoent Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Didier MATRAY en Karel VAN EETVELT. Oak de mandaten van de regenten Jacques FOREST en Piet VANTHEMSCHE, beiden ontslagnernend sedert 1 april 2011, zijn vacant. Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jacques FOREST, is de eerste kandidaat de beer Jean-François CATS, bedrijfsrevisor, en is de tweede kandidaat mevrouw Martine BECQUEVORT, directeur van de Groep HDP Arista en lid van de Raad van Bestuur van Febecaop. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw stem uit te brengen voor de heer CATS. Wenst u te stemmen voor mevrouw BECQUEVORT, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voor bet tweede mandaat, dat bet mandaat is dat uitgeoefend werd door de heer Piet VANTHEMSCHE, is de eerste kandidaat mevrouw Sonja DE BECKER, algemeen secretaris van de Boerenbond, en is de tweede kandidaat de heer Rudolf GOTZEN, juridisch adviseur bij de Boerenbond. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw stem uit te brengen vaor mevrouw DE BECKER. Wenst u te stemmen voor de heer GOTZEN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voar het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de beer Didier MATRAY, is de eerste kandidaat de beer Didier MATRAY, advocaat en hoogleraar aan de Université de Liege, en is de tweede kandidaat de heer Michel MOLL, bestuurder bij Belgacom. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de beer MATRAY. Wenst u te stemmen voor de beer MOLL, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Voor bet vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de beer Karel VAN EETVELT, is de eerste kandidaat de heer Karel VAN EETVELT, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, en is de tweede kandidaat de beer Christian LEYSEN, voorzitter van de AXE-groep. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer VAN EETVELT. Wenst u te stemmen voor de heer LEYSEN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Vacante mandaten voor de functie van censor Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van censor van de beren Michel MOLL, Jan VERCAMST, Jean EVLENBOSCH en van mevrouw Francine SWIGGERS. 00k bet mandaat van censor van de beer Jean-François CATS, ontslagnemend, is vacant. Het mandaat van de beer MOLL, bestuurder bij Belgacom, is hernieuwbaar en bet Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. Het mandaat van de beer VERCAMST, voorzitter van de ACLVB, is hernieuwbaar en bet Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op taets 2 om u te onthouden. Het mandaat van de beer EYLENBOSCH, vice-president van Coca-Cola Enterprises Benelux, is hemieuwbaar en bet Directiecomite stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om U te onthouden. Toxte en français: pages 7 a ii - Tekst in St Nederlands: paginas I tot 5.

4 Het mandaat van mevrouw SWIGGERS, voorzitster van het Directiecomité van Groep ARCO, is hernieuwbaar en het Directiecomité steft voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Voor de opvolging van de heer CATS stelt het Directiecomite de kandidatuur voor van de heer David SZAFRAN, secretaris-generaal van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. 3. Benoeming van een bedriifsrevisor Het mandaat van Ernst & Young Bedrijisrevisoren cbvba loopt af na bet verstrijken van de algemene vergadering. Conform de overheidsopdrachtenreglementering heeft het Directiecomité, op aanbeveling van het auditcornité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cbvba gekozen als nieuwe bedrijtsrevisor voor een periode van drie jaar, eenmaal verlengbaar voor drie jaar, te9en een jaarlijkse bezoldiging van euro. De Europese Centrale Bank en de Ondernemingsraad van de Bank hebben ingestemd met deze keuze. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw insteniming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Toxic en français: pages 7 a ii - Tekst in hot Nedorlands: pagina's I tot 5.

5 4 STEMRONDES TIJDENS DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Er warden 39 voorstellen van besluit voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. Elk van deze voorstellen zal afzonderlijk ter stemming worden gepresenteerd. Indien u akkoord gaat met een voorstel, dient u toets 1 van uw voting unit te gebruiken. Gaat u niet akkoord, dan zal u toets 2 rnoeten indrukken. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Hieronder vindt u de 39 voorstellen van besluit: 1. Voorstel om het vierde lid van artikel 3 van de statuten te schrappen. 2. Voorstel om het derde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakteigenaars, en alle andere personen die samen in een zelide aandeel gerechtigd zijn, dienen zich door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voarschrift niet is valdaan, mag de Bank de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering." 3. Voorstel on in artikel 9 van de statuten een derde lid toe te voegen als volgt: "Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm." 4. Voorstel am de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De ontbinding kan niet plaatshebben dan bij wet. 5. Voorstel am in artikel 28, punt 1, van de statuten de laatste zin te schrappen. 6. Voorstel am de tekst van artikel 28, punt 3, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening en het jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn goedgekeurd." 7. Voorstel am de tekst van artikel 29, punt 2, tweede lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het benoemt en antslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde." 8. Voorstel am artikel 30, punt 4, van de statuten op te heffen. 9. Voorstel am de tekst van artikel 30, punt 5, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Hij keurt het jaarverslag goed, door de gouvemeur voor te stellen aan de algernene vergadering." 10. Voorstel am artikel 30, punt 6, van de statuten op te heffen. 11. Vaorstel om de tekst van artikel 31, punt 1, eerste lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar." 12. Voorstel om in artikel 31 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "In spoedeisende gevallen, vastgesteld door de gouverneur. kan de Regentenraad beslissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Bank." 13. Voorstel om de tekst van artikel 33, eerste lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het College van Censoren vergadert ten minste acht keer per jaar." 14, Voorstel am het tweede lid van artikel 34, punt 2, van de statuten te schrappen. 15. Voorstel om het punt 3 van artikel 34 van de statuten te schrappen. 16. Voorstel on in artikel 35 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "Indien een mandaat van regent openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering." 17. Voorstel am in artikel 36 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "Indien een mandaat van censor openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering." 18. Voorstel am de tekst van artikel 44 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Texte en frarsçais: pages 7 a ii Tekst in bet Nedeflands: pagina's I tot 5.

6 "De jaarrekening word! opgesteld per 31 december van elk jaar. Zij wordt voorbereid door het Directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Regen!enraad. De goedkeuring van de jaarrekening door de Re9entenraad geldt als kwijting voor de leden van he! Directiecomité." 19. Voorstel om artikel 45 van de statuten op te heffen. 20. Voorstel am artikel 48 van de statuten op te heffen. 21. Voorstel am artikel 51 van de statuten op te heffen. 22. Voorstel am in de Nederlandstalige versie van artikel 57 van de statuten het eerste lid aan te vullen met tie volgende zin: Ze word! voorgezeten door de gouverneur." 23. Voorstel om de tekst van artikel 58 van de sta!uten!e vervangen door de volgende tekst: "He! recht om deel!e nemen aan de algemene vergadering word! verleend aan de aandeelhouders die de we!!elijke formali!ei!en om te warden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde vennootschap hebben vervuld." 24. Voorstel om in artikel 61, eers!e lid, van de sta!uten de!eks! "te 11 uur"!e vervangen door de tekst "om 14 uur". 25. Voorstel om in artikel 61, tweede lid, van de sta!uten de woorden Thet verslag van he! beheer over de verrich!ingen" te vervangen door de woorden "het jaarverslag". 26. Voorstel om artikel 63 van de statuten op te heffen. 27. Voorstel om in artikel 64, eerste lid, van de statuten de woorden "groa!s!e aanwezige aandeelhouders"!e vervangen door tie woorden "aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van he! grootste aantal aandelen". 28. Voorstel om in artikel 64, tweede lid, van de sta!uten de woorden `de leden van de Regen!enraad"!e vervangen door de woorden "de ovedge leden van het bureau". 29. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2, van de statuten de woorden "vijf leden" te vervangen door de woorden "eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezit!en van he! maatschappelijk kapitaal". 30. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2, van de statuten de woorden "tien dagen"!e vervangen door de woorden "tweeêntwin!ig dagen". 31. Voorstel am de tekst van artikel 67 van de s!a!u!en te vervangen door de volgende!ekst: "Er wardt gestemd hetzij op elektronische wijze, hetzij bij naamafroeping, hetzij bij handops!eking, hetzij door middel van stembdjetten. Benoemingen of afstellingen geschieden bij geheime stemming." 32. Voorstel am artikel 68 van de s!a!uten op!e heffen. 33. Voors!el am in artikel 70, derde lid, van de s!a!uten de woorden "de drie vijfden"!e vervangen door de woorden "de helf!". 34. Voorstel om do!ekst van artikel 71 van de s!atu!en te vervangen door tie volgende!ekst: "Al tie akten die bindend zijn voor tie Bank mogen, zonder dat zij enige macht tegenover derden moe!en rechtvaardigen, warden ondertekend: a he!zij door de gouverneur; b he!zij door een meerderheid van de leden van he! Direc!iecomi!e; c he!zij door eon direc!eur samen met de secretaris. Zij mogen!evens warden onder!ekend door eén of!wee personen die gemach!igd zijn he!zij door de gouverneur, he!zij door een meerderheid van de leden van het Directiecomité, hetzij door een directeur samen me! de secre!aris. De ak!en van dagelijks bestuur mogen bovendien warden ondertekend: a he!zij door de vice-gouverneur of een directeur; b hetzij door de secre!aris of de scha!bewaarder; c hetzij door één of twee hiervoor door he! Direc!iecomité gemachtigde personeelsieden." 35. Vaors!el om de titel "PRO MEMORIE Afdeling II - Overgangsbepalingen : uitgifte van biljetten in Belgische franken tot op he! ogenblik van he! intrekken van hun wettelijke betaalkracht." te schrappen. 36. Voorstel am artikel 73 van de statuten op te heffen. 37. Voorstel am artike! 74 van de sta!uten op!e heffen. 38. Voorstel am artikel 75 van de statuten op!e heffen. 39. Voorstel oni artikel 76 van de sta!uten op!e heffen. Texte en français: pages 7 a ii Tokst in hot Nedertands: pagina's I tot 5. 5.

7 7. NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA PROCEDURE DE VOTE ELECTRONIQUE Cher actionnaire, Vous avez reçu a I'entree de Ia Banque un boltier de vote électronique I carte a puce. `unitè de vote" et une I'unité de vote Ia carte a puce Nous vous prions de déposer lunité de vote dans les bacs prévus a cet effet Iorsque vous quitterez Ia Banque. VeuiIlez aussi, Iorsque vous rentrez chez vous, rendre votre carte a puce. La carte a puce personnelle que vous avez reçue vous permet de prendre part aux tours de scrutin qui seront organisés pendant Iassemblée génerale ordinaire et I'asseniblée génerale extraordinaire. Pour pouvoir participer a ces scrutins, vous devez insérer votre carte a puce dans lunité de vote. Un message de bienvenue apparalt alors sur I'écran de votre unite de vote. bus les tours de scrutin se dérouleront selon Is méme procédé. Pour chaque proposition, ii indiqué les choix qui vous seront offerts et quelle touche de votre unite de vote correspond a quelle intention de vote. Vous disposerez ensuite de quelques secondes pour exprimer votre vote. Ensuite, Ia fin du vote sera annoncée et le résultat sera projete sur I'écran place a lavant de Ia salle. Cette procedure sera répétée pour toutes les propositions qui seront soumises au vote de I'assemblée generale ordinaire et extraordinaire. sera Tone en frariçais: pages 7 a ii. Tekst in het Nededands: peg/na's I tot 5.

8 8. LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mandats vacants Dour les tonctions de repent Les mandats des regents Didier MATRAY et Karel VAN EETVELT sacheveront au terme de Ia présente assembloe generale. Les mandats des regents Jacques FOREST et Piet VANTHEMSCHE, démissionnaires depuis le 18r avril 2011, sont également vacants. S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exerco par Monsieur Jacques FOREST, le premier candidat est Monsieur Jean-François CATS, réviseur dentreprises, et le second candidat est Madame Martine BECQUEVORT, directeur du Groupe HDP Arista et membre du Conseit dadministration de Febecoop. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur CATS. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame BECQUEVORT. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. S'agissant du deuxieme mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Piet VANTHEMSCHE, le premier candidat est Madame Sonja DE BECKER, secrétaire general du Boerenbond, et le second candidat est Monsieur Rudolf GOTZEN, conseiller juridique auprés du Boerenbond. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Madame DE BECKER. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur GOTZEN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du troisiame mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Didier MATRAY, le premier candidat est Monsieur Didier MATRAY, avocat et professeur a I'Université de Liege, et le second candidat est Monsieur Michel MOLL, administrateur de Belgacom. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur MATRAY. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur MOLL. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du puatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Karel VAN EETVELT, le premier candidat est Monsieur Karel VAN EETVELT, administrateur délégué de ILJNIZO, et le second candidat est Monsieur Christian LEYSEN, président du groupe AXE. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur VAN EETVELT. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur LEYSEN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Mandats vacants pour les fonctions de censeur Les mandats des censeurs Michel MOLL. Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH et Francine SWIGGERS s'acheveront au terme de Ia presente assemblée génerale. Le mandat du censeur Jean-François CATS, démissionnaire, est également vacant. Le mandat de Monsieur MOLL, administrateur de Belgacom, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marguer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur VERCAMST, président de Ia CGSLB, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur EYLENBOSCH, vice-president de Coca-Cola Enterprises Benelux, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Texte en français: pages 7 a it - Tekst in a,et Nededends: pagina's I tot 5.

9 9. Le mandat de Madame SWIGGERS, présidente du Comite de direction du Groupe ARGO, étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Sagissant de Ia succession de Monsieur CATS, Ic Comite de direction propose Ia candidature de Monsieur David SZAFRAN, secrétaire general de l'lnstitut des Réviseurs dentreprises. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Nomination dun réviseur d'entreprises Le mandat dernst & Young ROviseurs dentreprises sccrl prend fin au terme de Ia presente assemblée générale. Contormément a Ia réglementation des marches publics, le Comité de direction, sur proposition du comité daudit, a choisi Ernst & Young Réviseurs dentreprises sccrl comme nouveau réviseur d'entreprises pour une poriode de trois ans, renouvelable urie tois pour trois ans, contre une remuneration annuelle de euros. La Banque centrale européenne et le Conseil dentreprise tie Ia Banque ont marqué leur accord sur ce choix. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite tie vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Texte en français: pages 7 a ii Tekst in bet Nededands: paginas I tot 5.

10 10. LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 39 propositions de decisions sont présentees a I'assemblée générale extraordinaire. Chacune de ces propositions sera soumise au vote séparément. Si vous approuvez une proposition, vous devez appuyer sur Ia touche 1 de votre unite de vote. Si, a I'inverse, vous n'ètes pas d'accord, vous devez appuyer sur Ia touche 2. Pour vous abstenir, vous appuyez sur Ia touche 3. Vous trouverez Ies 39 propositions de decisions ci-dessous: 1. Proposition de supprimer le quatrieme alinéa de I'article 3 des statuts. 2. Proposition de remplacer le troisième alinea de l'article 5 des statuts par le texte suivant: `Les propriétaires indivis, usufruitiers et nu-propriétaires, et toutes les autres personnes ayant des droits sur une méme action, doivent se faire représenter par une seule personne. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, Ia Banque peut suspendre I'exercice des droits afférents a I'action. Ce droit de suspension pourra ètre exercé par le président de 3. I'assemblée générale." Proposition d'ajouter a I'article 9 des statuts un troisième alinéa comme suit: "Le registre des actions nominatives peut être tenu sous forme électronique." 4. Proposition de remplacer le texte de l'article 11 des statuts par le texte suivant: "La dissolution ne peut avoir lieu que par Ia loi." 5. Proposition de supprimer Ia demière phrase de l'article 28, point 1, des statuts. 6. Proposition de remplacer le texte de I'article 28, point 3, des statuts par le texte suivant: "II presente a I'assemblée générale les comptes annuels et le rapport annuel qui ont été approuves par le Conseil de régence." 7. Proposition de remplacer le texte de l'article 29, point 2, deuxième alinéa, des statuts par Ic texte suivant: II nomme et révoque les membres du personnel et fixe teur traitement. 8. Proposition d'abroger `article 30, point 4, des statuts. 9. Proposition de remplacer le texte de I'article 30, point 5, des statuts par le texte suivant: "II approuve le rapport annuel, a presenter par le gouverneur a I'assemblée générale." 10. Proposition d'abroger `article 30, point 6, des statuts. 11. Proposition de remplacer I'article 31, point 1, premier alinéa, des statuts par le texte suivant: 12. "I.e Conseil de regence se réunit au moms vingt tois par an." Proposition d'ajouter a l'article 31 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "En cas d'urgence constatoe par le gouverneur, le Conseit de régence peut statuer par voie de procedure écrite ou en recourant a un système de telecommunication vocale, selon les modalités précisees dans le règlement d'ordre intérieur de Ia Banque." 13. Proposition de remplacer le texte de l'article 33, premier alinéa, des statuts par le texte suivant: "Le College des censeurs se réunit au moms huit fois par an." 14. Proposition de supprimer le deuxieme alinea de I'article 34, point 2, des statuts. 15. Proposition de supprimer l'article 34, point 3, des statuts. 16. Proposition d'ajouter a l'article 35 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "Sans prejudice de I'article 62, deuxieme alinea, un mandat de regent devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'ã Ia prochaine assemblée générale." 17. Proposition d'ajouter a I'article 36 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "Sans prejudice de l'article 62, deuxieme alinea, 2, Si un mandat de censeur devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'à Ia prochaine assemblée générate." 18. Proposition de remplacer le texts de I'article 44 des statuts par le texte suivant: "Les comptes annuels sont établis au 31 decembre de chaque année. Ils sont préparés par le Comite de direction et soumis au Conseil de régence pour approbation. L'approbation des comptes annuels par le Conseil de regence vaut decharge pour les membres du Comite de direction." Texte en français: pages 7 a ii Tekst in hat Nedertands: pagir7as I tot 5.

11 19. Proposition d'abroger l'article 45 des statuts. 20. Proposition d'abroger I'article 48 des statuts. 21. Proposition d'abroger l'article 51 des statuts. 22. Proposition d'ajouter a Ia version néerlandaise du premier alinéa de I'article 57 des statuts Ia phrase suivante: "Ze wordt voorgezeten door de gouverneur." 23. Proposition de remplacer le texte de I'article 58 des statuts par le texte suivant: "Le droit de participer a l'assemblée générale est réservé aux actionnaires qui ont rempli Iss tormalités légales pour ètre admis a I'assemblée générale d'une société cotée." 24. Proposition de remplacer a l'article 61, premier alinéa, des statuts les mots "a ii heures" par les mots "a 14 heures". 25. Proposition de remplacer a I'article 61, deuxième alinéa, des statuts les mots "le rapport de l'administration sur les operations de I'annee écoulée" par les mots "le rapport annuel sur l'année écoulée". 26. Proposition d'abroger l'article 63 des statuts. 27. Proposition de remplacer le premier alinéa de l'article 64 des statuts par le texte suivant: "Sont scrutateurs, les deux actionnaires presents qui, sans faire partie de l'administration, sont 28. propriétaires du plus grand nombre d'actions et acceptent ce mandat". Proposition de remplacer a l'article 64, deuxième alinéa, des statuts, les mots "les membres 29. du Conseil de régence" par les mots "les autres membres du bureau". Proposition de remplacer a I'article 65, premier atinéa, 2, des statuts, les mots "cinq membres" par les mots `un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moms a % du 30. capital social". Proposition de remplacer a l'article 65, premier alinéa, 2, des statuts, les mots "dix jours" par tes mots "vingt-deuxjours". 31. Proposition de remplacer le texte de l'article 67 des statuts par le texte suivant: "Le vote se fait soit par vole électronique, soit par appel nominal, soit a mains levees, soit par bulletins devote. Les elections ou les révocations ont lieu au scrutin secret." 32. Proposition d'abroger I'article 68 des statuts. 33. Proposition de remplacer a l'article 70, troisième alinéa, des statuts les mots "les trois cinquièmes" par les mots "Ia moitié". 34. Proposition de remplacer le texte de l'article 71 des statuts par le texte suivant: "Tous les actes engageant Ia Banque peuvent, sans qu'ils aient a justifier de leurs pouvoirs a l'égard des tiers, être signés a soit par le gouverneur; b soit par une majorité des membres du Comité de direction; c soit par un directeur conjointement avec le secretaire. Ils peuvent également être signés par une ou deux personnes mandatées sod par le gouverneur, soit par une majorité des membres du Comité de direction, soit par un directeur conjointement avec le secrétaire. Les actes de gestion journalière peuvent en outre étre signés a soit par le vice-gouverneur ou un directeur; b soit par le secrétaire ou le trésorier; c soit par un ou deux membres du personnel mandates par le Comité de direction." 35. Proposition de supprimer le titre "POUR MEMOIRE Section II. Dispositions transitoires emission de billets en francs belges jusqu'au retrait du cours legal de ceux-ci." 36. Proposition d'abroger l'article 73 des statuts. 31. Proposition d'abroger l'article 74 des statuts. 38. Proposition d'abroger l'article 75 des statuts. 39. Proposition d'abroger l'article 76 des statuts. 11. Texto en français: pages 7 a ii Tekst in hot Noderfands: paginas I tot 5.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 7 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2012 Notice explicative relative à la procédure de vote électronique Bijlage

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 8 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Notice explicative relative à la procédure de vote électronique Bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Société anonyme / Naamloze vennootschap RPM Bruxelles / RPR Brussel - Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer : 0203.201.340 Siège social / Maatschappelijke

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Suborbital Research Association

Suborbital Research Association INVITATION A L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SRA 15 SEPTEMBRE 2014, 15H, VON KARMAN INSTITUTE, BRUXELLES, BELGIQUE Le Conseil d Administration a le plaisir d inviter tous les membres de la SRA à assister à

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Bemerkingen van Dexia Asset Management op de open raadpleging over de omzetting van Richtlijn 2007/36. 12 augustus 2009

Bemerkingen van Dexia Asset Management op de open raadpleging over de omzetting van Richtlijn 2007/36. 12 augustus 2009 Bemerkingen van Dexia Asset Management op de open raadpleging over de omzetting van Richtlijn 2007/36 1 Bemerkingen van Dexia Asset Management op de open raadpleging over de omzetting van Richtlijn 2007/36

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

NIEUWE STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

NIEUWE STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van 23 juni 2012, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en beslissingsmeerderheid, heeft beslist tot statutenwijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

2-1346/ /4 ZITTING SESSION DE DECEMBER DÉCEMBRE N o 1: Projet transmis par la Chambre des représentants.

2-1346/ /4 ZITTING SESSION DE DECEMBER DÉCEMBRE N o 1: Projet transmis par la Chambre des représentants. 2-1346/4 2-1346/4 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 10 DECEMBER 2002 10 DÉCEMBRE 2002 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1928 / 5-98 / 99 WETSONTWERP

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1928 / 5-98 / 99 WETSONTWERP - 1928 / 5-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1928 / 5-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*) 18 FÉVRIER 1998 GEWONE ZITTING 1998-1999 (*) 18 FEBRUARI

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE 36555 Art. 4. Deze wet treedt in werking op de datum bepaald bij koninklijk besluit vastgesteld na beraadslaging in de ministerraad. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

«10 het eerste lid wordt aangevuld als volgt: 2 0 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Zie:

«10 het eerste lid wordt aangevuld als volgt: 2 0 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Zie: - 778 / 3-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 778 / 3-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 18 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 18 DECEMBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-514/1 2013/2014 A-514/1 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2013-2014 18 FEBRUARI 2014 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2005 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MAART 2005 La réunion est ouverte

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 9

TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 9 35 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 9 A. TITEL Verdrag tot wijziging van het op 18 april 1951 te Parijs gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL - 847/1-96/97 Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 17 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 17 DECEMBER

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 1428/ 1-93/94 1428/ 1-93/94 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 1428/ 1-93/94 1428/ 1-93/94 WETSVOORSTEL 1428/ 1-93/94 Chambre des Représentants de Belgique - 1428/ 1-93/94 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION O){DJNAIHE 199:~-1994C';) GEWONE ZITIING 1993-1994 (*J 91\11\1 1994 9 MEI 1994 PROPOSITION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19730 BELGISCH STAATSBLAD 10.04.2006 MONITEUR BELGE [2006/54380] Erfloze nalatenschap van Vervinckt, Angela Maria Alfonsina Vervinckt, Angela Maria Alfonsina, weduwe van Vermeulen, Juliaan Kamiel, geboren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0465817061. Gecoördineerde statuten

Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0465817061. Gecoördineerde statuten Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0465817061 Gecoördineerde statuten TITEL I - BENAMING, ZETEL, DUUR Artikel 1: Benaming De vereniging

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie