BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 BANQIJE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 7 au procès-verbal de I'assemblee générale ordinaire du 30 mai 2011 Notice explicative relative a Ia procedure de vote électroniciue Bijlape 7 bil de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 mel 2011 Leidraad bij de elektronische stemprocedure

2 1. LEIDRAAD 8W DE ELEKTRONISCHE STEMPROCEDURE Geachte aandeelhouder, U heeft bij het binnenkomen van de Bank een elektronisch stemkastje ontvangen de voting unit en een chipkaart. de voting unit de chipkaart Gelieve do voting units bij hot verlaten van do Bank te deponeren in de daartoe bestemde verzamelbakken. Gelieve, wanneer u naar huis gaat, ook uw chipkaart opnieuw in te leveren. IDe persoonlijke chipkaart die u heeft ontvangen laat u toe om zowel tijdens de gewone algemene vergadering als tijdens de buitengewone algemene vergadering deel te nemen aan de stemrondes die zullen worden georganiseerd. Om aan deze stemmingen te kunnen deelnemen dient u uw chipkaart in de voting unit te steken. Er verschijnt dan een welkomstwoord op het Ieesscherm van uw voting unit. Alle stemrondes zullen volgens hetzelfde procedé verlopen. Voor elk voorstel wordt vermeld welke keuzes u kunt maken en welke toets van uw voting unit overeenstemt met welke stemintentie. Daarna zal u enkele seconden de tijd krijgen om uw stem uit te brengen. Vervolgens wordt het einde van cm stemming aangekondigd en wordt het resultaat geprojecteerd op het grote scherm vooraan in do zaal. Deze procedure zal worden herhaald voor alle voorstellen die ter stemming aan de gewone en de buitengewone algemene vergadering zullen worden voorgelegd. Texte en franqais: pages 7 a ii - Tekst in hot Noderlands: pagina's 1 tot 5.

3 2. STEMRONDES TIJDENS DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Vacante mandaten voor de functie van reoent Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van de regenten Didier MATRAY en Karel VAN EETVELT. Oak de mandaten van de regenten Jacques FOREST en Piet VANTHEMSCHE, beiden ontslagnernend sedert 1 april 2011, zijn vacant. Voor het eerste mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de heer Jacques FOREST, is de eerste kandidaat de beer Jean-François CATS, bedrijfsrevisor, en is de tweede kandidaat mevrouw Martine BECQUEVORT, directeur van de Groep HDP Arista en lid van de Raad van Bestuur van Febecaop. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw stem uit te brengen voor de heer CATS. Wenst u te stemmen voor mevrouw BECQUEVORT, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voor bet tweede mandaat, dat bet mandaat is dat uitgeoefend werd door de heer Piet VANTHEMSCHE, is de eerste kandidaat mevrouw Sonja DE BECKER, algemeen secretaris van de Boerenbond, en is de tweede kandidaat de heer Rudolf GOTZEN, juridisch adviseur bij de Boerenbond. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw stem uit te brengen vaor mevrouw DE BECKER. Wenst u te stemmen voor de heer GOTZEN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Voar het derde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de beer Didier MATRAY, is de eerste kandidaat de beer Didier MATRAY, advocaat en hoogleraar aan de Université de Liege, en is de tweede kandidaat de heer Michel MOLL, bestuurder bij Belgacom. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de beer MATRAY. Wenst u te stemmen voor de beer MOLL, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Voor bet vierde mandaat, dat het mandaat is dat bekleed werd door de beer Karel VAN EETVELT, is de eerste kandidaat de heer Karel VAN EETVELT, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, en is de tweede kandidaat de beer Christian LEYSEN, voorzitter van de AXE-groep. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw stem uit te brengen voor de heer VAN EETVELT. Wenst u te stemmen voor de heer LEYSEN, dan gebruikt u toets 2. Voor een onthouding gebruikt U toets 3. Vacante mandaten voor de functie van censor Na de huidige algemene vergadering eindigen de mandaten van censor van de beren Michel MOLL, Jan VERCAMST, Jean EVLENBOSCH en van mevrouw Francine SWIGGERS. 00k bet mandaat van censor van de beer Jean-François CATS, ontslagnemend, is vacant. Het mandaat van de beer MOLL, bestuurder bij Belgacom, is hernieuwbaar en bet Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. Het mandaat van de beer VERCAMST, voorzitter van de ACLVB, is hernieuwbaar en bet Directiecomité stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op taets 2 om u te onthouden. Het mandaat van de beer EYLENBOSCH, vice-president van Coca-Cola Enterprises Benelux, is hemieuwbaar en bet Directiecomite stelt voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om U te onthouden. Toxte en français: pages 7 a ii - Tekst in St Nederlands: paginas I tot 5.

4 Het mandaat van mevrouw SWIGGERS, voorzitster van het Directiecomité van Groep ARCO, is hernieuwbaar en het Directiecomité steft voor dit mandaat te vernieuwen. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Voor de opvolging van de heer CATS stelt het Directiecomite de kandidatuur voor van de heer David SZAFRAN, secretaris-generaal van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Druk op toets 1 van uw voting unit am uw instemming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 om u te onthouden. 3. Benoeming van een bedriifsrevisor Het mandaat van Ernst & Young Bedrijisrevisoren cbvba loopt af na bet verstrijken van de algemene vergadering. Conform de overheidsopdrachtenreglementering heeft het Directiecomité, op aanbeveling van het auditcornité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cbvba gekozen als nieuwe bedrijtsrevisor voor een periode van drie jaar, eenmaal verlengbaar voor drie jaar, te9en een jaarlijkse bezoldiging van euro. De Europese Centrale Bank en de Ondernemingsraad van de Bank hebben ingestemd met deze keuze. Druk op toets 1 van uw voting unit om uw insteniming te betuigen met deze kandidaat. Druk op toets 2 am u te onthouden. Toxic en français: pages 7 a ii - Tekst in hot Nedorlands: pagina's I tot 5.

5 4 STEMRONDES TIJDENS DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Er warden 39 voorstellen van besluit voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. Elk van deze voorstellen zal afzonderlijk ter stemming worden gepresenteerd. Indien u akkoord gaat met een voorstel, dient u toets 1 van uw voting unit te gebruiken. Gaat u niet akkoord, dan zal u toets 2 rnoeten indrukken. Voor een onthouding gebruikt u toets 3. Hieronder vindt u de 39 voorstellen van besluit: 1. Voorstel om het vierde lid van artikel 3 van de statuten te schrappen. 2. Voorstel om het derde lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakteigenaars, en alle andere personen die samen in een zelide aandeel gerechtigd zijn, dienen zich door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voarschrift niet is valdaan, mag de Bank de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering." 3. Voorstel on in artikel 9 van de statuten een derde lid toe te voegen als volgt: "Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm." 4. Voorstel am de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De ontbinding kan niet plaatshebben dan bij wet. 5. Voorstel am in artikel 28, punt 1, van de statuten de laatste zin te schrappen. 6. Voorstel am de tekst van artikel 28, punt 3, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening en het jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn goedgekeurd." 7. Voorstel am de tekst van artikel 29, punt 2, tweede lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het benoemt en antslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde." 8. Voorstel am artikel 30, punt 4, van de statuten op te heffen. 9. Voorstel am de tekst van artikel 30, punt 5, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Hij keurt het jaarverslag goed, door de gouvemeur voor te stellen aan de algernene vergadering." 10. Voorstel am artikel 30, punt 6, van de statuten op te heffen. 11. Vaorstel om de tekst van artikel 31, punt 1, eerste lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar." 12. Voorstel om in artikel 31 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "In spoedeisende gevallen, vastgesteld door de gouverneur. kan de Regentenraad beslissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Bank." 13. Voorstel om de tekst van artikel 33, eerste lid, van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het College van Censoren vergadert ten minste acht keer per jaar." 14, Voorstel am het tweede lid van artikel 34, punt 2, van de statuten te schrappen. 15. Voorstel om het punt 3 van artikel 34 van de statuten te schrappen. 16. Voorstel on in artikel 35 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "Indien een mandaat van regent openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering." 17. Voorstel am in artikel 36 van de statuten een nieuw punt 3 in te voegen als volgt: "Indien een mandaat van censor openvalt, dan blijft dit, onverminderd artikel 62, tweede lid, 2, vacant tot de eerstvolgende algemene vergadering." 18. Voorstel am de tekst van artikel 44 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Texte en frarsçais: pages 7 a ii Tekst in bet Nedeflands: pagina's I tot 5.

6 "De jaarrekening word! opgesteld per 31 december van elk jaar. Zij wordt voorbereid door het Directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Regen!enraad. De goedkeuring van de jaarrekening door de Re9entenraad geldt als kwijting voor de leden van he! Directiecomité." 19. Voorstel om artikel 45 van de statuten op te heffen. 20. Voorstel am artikel 48 van de statuten op te heffen. 21. Voorstel am artikel 51 van de statuten op te heffen. 22. Voorstel am in de Nederlandstalige versie van artikel 57 van de statuten het eerste lid aan te vullen met tie volgende zin: Ze word! voorgezeten door de gouverneur." 23. Voorstel om de tekst van artikel 58 van de sta!uten!e vervangen door de volgende tekst: "He! recht om deel!e nemen aan de algemene vergadering word! verleend aan de aandeelhouders die de we!!elijke formali!ei!en om te warden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde vennootschap hebben vervuld." 24. Voorstel om in artikel 61, eers!e lid, van de sta!uten de!eks! "te 11 uur"!e vervangen door de tekst "om 14 uur". 25. Voorstel om in artikel 61, tweede lid, van de sta!uten de woorden Thet verslag van he! beheer over de verrich!ingen" te vervangen door de woorden "het jaarverslag". 26. Voorstel om artikel 63 van de statuten op te heffen. 27. Voorstel om in artikel 64, eerste lid, van de statuten de woorden "groa!s!e aanwezige aandeelhouders"!e vervangen door tie woorden "aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van he! grootste aantal aandelen". 28. Voorstel om in artikel 64, tweede lid, van de sta!uten de woorden `de leden van de Regen!enraad"!e vervangen door de woorden "de ovedge leden van het bureau". 29. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2, van de statuten de woorden "vijf leden" te vervangen door de woorden "eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezit!en van he! maatschappelijk kapitaal". 30. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2, van de statuten de woorden "tien dagen"!e vervangen door de woorden "tweeêntwin!ig dagen". 31. Voorstel am de tekst van artikel 67 van de s!a!u!en te vervangen door de volgende!ekst: "Er wardt gestemd hetzij op elektronische wijze, hetzij bij naamafroeping, hetzij bij handops!eking, hetzij door middel van stembdjetten. Benoemingen of afstellingen geschieden bij geheime stemming." 32. Voorstel am artikel 68 van de s!a!uten op!e heffen. 33. Voors!el am in artikel 70, derde lid, van de s!a!uten de woorden "de drie vijfden"!e vervangen door de woorden "de helf!". 34. Voorstel om do!ekst van artikel 71 van de s!atu!en te vervangen door tie volgende!ekst: "Al tie akten die bindend zijn voor tie Bank mogen, zonder dat zij enige macht tegenover derden moe!en rechtvaardigen, warden ondertekend: a he!zij door de gouverneur; b he!zij door een meerderheid van de leden van he! Direc!iecomi!e; c he!zij door eon direc!eur samen met de secretaris. Zij mogen!evens warden onder!ekend door eén of!wee personen die gemach!igd zijn he!zij door de gouverneur, he!zij door een meerderheid van de leden van het Directiecomité, hetzij door een directeur samen me! de secre!aris. De ak!en van dagelijks bestuur mogen bovendien warden ondertekend: a he!zij door de vice-gouverneur of een directeur; b hetzij door de secre!aris of de scha!bewaarder; c hetzij door één of twee hiervoor door he! Direc!iecomité gemachtigde personeelsieden." 35. Vaors!el om de titel "PRO MEMORIE Afdeling II - Overgangsbepalingen : uitgifte van biljetten in Belgische franken tot op he! ogenblik van he! intrekken van hun wettelijke betaalkracht." te schrappen. 36. Voorstel am artikel 73 van de statuten op te heffen. 37. Voorstel am artike! 74 van de sta!uten op!e heffen. 38. Voorstel am artikel 75 van de statuten op!e heffen. 39. Voorstel oni artikel 76 van de sta!uten op!e heffen. Texte en français: pages 7 a ii Tokst in hot Nedertands: pagina's I tot 5. 5.

7 7. NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA PROCEDURE DE VOTE ELECTRONIQUE Cher actionnaire, Vous avez reçu a I'entree de Ia Banque un boltier de vote électronique I carte a puce. `unitè de vote" et une I'unité de vote Ia carte a puce Nous vous prions de déposer lunité de vote dans les bacs prévus a cet effet Iorsque vous quitterez Ia Banque. VeuiIlez aussi, Iorsque vous rentrez chez vous, rendre votre carte a puce. La carte a puce personnelle que vous avez reçue vous permet de prendre part aux tours de scrutin qui seront organisés pendant Iassemblée génerale ordinaire et I'asseniblée génerale extraordinaire. Pour pouvoir participer a ces scrutins, vous devez insérer votre carte a puce dans lunité de vote. Un message de bienvenue apparalt alors sur I'écran de votre unite de vote. bus les tours de scrutin se dérouleront selon Is méme procédé. Pour chaque proposition, ii indiqué les choix qui vous seront offerts et quelle touche de votre unite de vote correspond a quelle intention de vote. Vous disposerez ensuite de quelques secondes pour exprimer votre vote. Ensuite, Ia fin du vote sera annoncée et le résultat sera projete sur I'écran place a lavant de Ia salle. Cette procedure sera répétée pour toutes les propositions qui seront soumises au vote de I'assemblée generale ordinaire et extraordinaire. sera Tone en frariçais: pages 7 a ii. Tekst in het Nededands: peg/na's I tot 5.

8 8. LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mandats vacants Dour les tonctions de repent Les mandats des regents Didier MATRAY et Karel VAN EETVELT sacheveront au terme de Ia présente assembloe generale. Les mandats des regents Jacques FOREST et Piet VANTHEMSCHE, démissionnaires depuis le 18r avril 2011, sont également vacants. S'agissant du premier mandat, qui est le mandat exerco par Monsieur Jacques FOREST, le premier candidat est Monsieur Jean-François CATS, réviseur dentreprises, et le second candidat est Madame Martine BECQUEVORT, directeur du Groupe HDP Arista et membre du Conseit dadministration de Febecoop. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur CATS. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Madame BECQUEVORT. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. S'agissant du deuxieme mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Piet VANTHEMSCHE, le premier candidat est Madame Sonja DE BECKER, secrétaire general du Boerenbond, et le second candidat est Monsieur Rudolf GOTZEN, conseiller juridique auprés du Boerenbond. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Madame DE BECKER. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur GOTZEN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du troisiame mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Didier MATRAY, le premier candidat est Monsieur Didier MATRAY, avocat et professeur a I'Université de Liege, et le second candidat est Monsieur Michel MOLL, administrateur de Belgacom. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur MATRAY. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur MOLL. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Sagissant du puatrième mandat, qui est le mandat exercé par Monsieur Karel VAN EETVELT, le premier candidat est Monsieur Karel VAN EETVELT, administrateur délégué de ILJNIZO, et le second candidat est Monsieur Christian LEYSEN, président du groupe AXE. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour donner votre voix a Monsieur VAN EETVELT. Appuyez sur Ia touche 2 si vous souhaitez voter en faveur de Monsieur LEYSEN. Appuyez sur Ia touche 3 pour vous abstenir. Mandats vacants pour les fonctions de censeur Les mandats des censeurs Michel MOLL. Jan VERCAMST, Jean EYLENBOSCH et Francine SWIGGERS s'acheveront au terme de Ia presente assemblée génerale. Le mandat du censeur Jean-François CATS, démissionnaire, est également vacant. Le mandat de Monsieur MOLL, administrateur de Belgacom, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marguer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur VERCAMST, président de Ia CGSLB, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Le mandat de Monsieur EYLENBOSCH, vice-president de Coca-Cola Enterprises Benelux, étant renouvelable, le Comite de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Texte en français: pages 7 a it - Tekst in a,et Nededends: pagina's I tot 5.

9 9. Le mandat de Madame SWIGGERS, présidente du Comite de direction du Groupe ARGO, étant renouvelable, le Comité de direction propose de le renouveler. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Sagissant de Ia succession de Monsieur CATS, Ic Comite de direction propose Ia candidature de Monsieur David SZAFRAN, secrétaire general de l'lnstitut des Réviseurs dentreprises. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite de vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Nomination dun réviseur d'entreprises Le mandat dernst & Young ROviseurs dentreprises sccrl prend fin au terme de Ia presente assemblée générale. Contormément a Ia réglementation des marches publics, le Comité de direction, sur proposition du comité daudit, a choisi Ernst & Young Réviseurs dentreprises sccrl comme nouveau réviseur d'entreprises pour une poriode de trois ans, renouvelable urie tois pour trois ans, contre une remuneration annuelle de euros. La Banque centrale européenne et le Conseil dentreprise tie Ia Banque ont marqué leur accord sur ce choix. Appuyez sur Ia touche 1 de votre unite tie vote pour marquer votre accord. Appuyez sur Ia touche 2 pour vous abstenir. Texte en français: pages 7 a ii Tekst in bet Nededands: paginas I tot 5.

10 10. LES TOURS DE SCRUTIN PENDANT L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 39 propositions de decisions sont présentees a I'assemblée générale extraordinaire. Chacune de ces propositions sera soumise au vote séparément. Si vous approuvez une proposition, vous devez appuyer sur Ia touche 1 de votre unite de vote. Si, a I'inverse, vous n'ètes pas d'accord, vous devez appuyer sur Ia touche 2. Pour vous abstenir, vous appuyez sur Ia touche 3. Vous trouverez Ies 39 propositions de decisions ci-dessous: 1. Proposition de supprimer le quatrieme alinéa de I'article 3 des statuts. 2. Proposition de remplacer le troisième alinea de l'article 5 des statuts par le texte suivant: `Les propriétaires indivis, usufruitiers et nu-propriétaires, et toutes les autres personnes ayant des droits sur une méme action, doivent se faire représenter par une seule personne. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, Ia Banque peut suspendre I'exercice des droits afférents a I'action. Ce droit de suspension pourra ètre exercé par le président de 3. I'assemblée générale." Proposition d'ajouter a I'article 9 des statuts un troisième alinéa comme suit: "Le registre des actions nominatives peut être tenu sous forme électronique." 4. Proposition de remplacer le texte de l'article 11 des statuts par le texte suivant: "La dissolution ne peut avoir lieu que par Ia loi." 5. Proposition de supprimer Ia demière phrase de l'article 28, point 1, des statuts. 6. Proposition de remplacer le texte de I'article 28, point 3, des statuts par le texte suivant: "II presente a I'assemblée générale les comptes annuels et le rapport annuel qui ont été approuves par le Conseil de régence." 7. Proposition de remplacer le texte de l'article 29, point 2, deuxième alinéa, des statuts par Ic texte suivant: II nomme et révoque les membres du personnel et fixe teur traitement. 8. Proposition d'abroger `article 30, point 4, des statuts. 9. Proposition de remplacer le texte de I'article 30, point 5, des statuts par le texte suivant: "II approuve le rapport annuel, a presenter par le gouverneur a I'assemblée générale." 10. Proposition d'abroger `article 30, point 6, des statuts. 11. Proposition de remplacer I'article 31, point 1, premier alinéa, des statuts par le texte suivant: 12. "I.e Conseil de regence se réunit au moms vingt tois par an." Proposition d'ajouter a l'article 31 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "En cas d'urgence constatoe par le gouverneur, le Conseit de régence peut statuer par voie de procedure écrite ou en recourant a un système de telecommunication vocale, selon les modalités précisees dans le règlement d'ordre intérieur de Ia Banque." 13. Proposition de remplacer le texte de l'article 33, premier alinéa, des statuts par le texte suivant: "Le College des censeurs se réunit au moms huit fois par an." 14. Proposition de supprimer le deuxieme alinea de I'article 34, point 2, des statuts. 15. Proposition de supprimer l'article 34, point 3, des statuts. 16. Proposition d'ajouter a l'article 35 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "Sans prejudice de I'article 62, deuxieme alinea, un mandat de regent devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'ã Ia prochaine assemblée générale." 17. Proposition d'ajouter a I'article 36 des statuts un nouveau point 3 comme suit: "Sans prejudice de l'article 62, deuxieme alinea, 2, Si un mandat de censeur devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'à Ia prochaine assemblée générate." 18. Proposition de remplacer le texts de I'article 44 des statuts par le texte suivant: "Les comptes annuels sont établis au 31 decembre de chaque année. Ils sont préparés par le Comite de direction et soumis au Conseil de régence pour approbation. L'approbation des comptes annuels par le Conseil de regence vaut decharge pour les membres du Comite de direction." Texte en français: pages 7 a ii Tekst in hat Nedertands: pagir7as I tot 5.

11 19. Proposition d'abroger l'article 45 des statuts. 20. Proposition d'abroger I'article 48 des statuts. 21. Proposition d'abroger l'article 51 des statuts. 22. Proposition d'ajouter a Ia version néerlandaise du premier alinéa de I'article 57 des statuts Ia phrase suivante: "Ze wordt voorgezeten door de gouverneur." 23. Proposition de remplacer le texte de I'article 58 des statuts par le texte suivant: "Le droit de participer a l'assemblée générale est réservé aux actionnaires qui ont rempli Iss tormalités légales pour ètre admis a I'assemblée générale d'une société cotée." 24. Proposition de remplacer a l'article 61, premier alinéa, des statuts les mots "a ii heures" par les mots "a 14 heures". 25. Proposition de remplacer a I'article 61, deuxième alinéa, des statuts les mots "le rapport de l'administration sur les operations de I'annee écoulée" par les mots "le rapport annuel sur l'année écoulée". 26. Proposition d'abroger l'article 63 des statuts. 27. Proposition de remplacer le premier alinéa de l'article 64 des statuts par le texte suivant: "Sont scrutateurs, les deux actionnaires presents qui, sans faire partie de l'administration, sont 28. propriétaires du plus grand nombre d'actions et acceptent ce mandat". Proposition de remplacer a l'article 64, deuxième alinéa, des statuts, les mots "les membres 29. du Conseil de régence" par les mots "les autres membres du bureau". Proposition de remplacer a I'article 65, premier atinéa, 2, des statuts, les mots "cinq membres" par les mots `un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moms a % du 30. capital social". Proposition de remplacer a l'article 65, premier alinéa, 2, des statuts, les mots "dix jours" par tes mots "vingt-deuxjours". 31. Proposition de remplacer le texte de l'article 67 des statuts par le texte suivant: "Le vote se fait soit par vole électronique, soit par appel nominal, soit a mains levees, soit par bulletins devote. Les elections ou les révocations ont lieu au scrutin secret." 32. Proposition d'abroger I'article 68 des statuts. 33. Proposition de remplacer a l'article 70, troisième alinéa, des statuts les mots "les trois cinquièmes" par les mots "Ia moitié". 34. Proposition de remplacer le texte de l'article 71 des statuts par le texte suivant: "Tous les actes engageant Ia Banque peuvent, sans qu'ils aient a justifier de leurs pouvoirs a l'égard des tiers, être signés a soit par le gouverneur; b soit par une majorité des membres du Comité de direction; c soit par un directeur conjointement avec le secretaire. Ils peuvent également être signés par une ou deux personnes mandatées sod par le gouverneur, soit par une majorité des membres du Comité de direction, soit par un directeur conjointement avec le secrétaire. Les actes de gestion journalière peuvent en outre étre signés a soit par le vice-gouverneur ou un directeur; b soit par le secrétaire ou le trésorier; c soit par un ou deux membres du personnel mandates par le Comité de direction." 35. Proposition de supprimer le titre "POUR MEMOIRE Section II. Dispositions transitoires emission de billets en francs belges jusqu'au retrait du cours legal de ceux-ci." 36. Proposition d'abroger l'article 73 des statuts. 31. Proposition d'abroger l'article 74 des statuts. 38. Proposition d'abroger l'article 75 des statuts. 39. Proposition d'abroger l'article 76 des statuts. 11. Texto en français: pages 7 a ii Tekst in hot Noderfands: paginas I tot 5.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 8 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Notice explicative relative à la procédure de vote électronique Bijlage

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (maatschappelijke zetel: Reebokstraat 28 1000 Brussel) (ondernemingsnummer 0409.395.428) STATUTEN (19/05/2011) FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

Nadere informatie

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

4-1409/9 4-1409/9 ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010. N o 133 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS 4-1409/9 4-1409/9 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2009-2010 SESSION DE 2009-2010 4 MEI 2010 4 MAI 2010 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom

Nadere informatie

Loi actuelle. Wet medeeigendom. Wetsontwerp: tekst aangenomen door de plenaire vergadering van Kamer en Senaat

Loi actuelle. Wet medeeigendom. Wetsontwerp: tekst aangenomen door de plenaire vergadering van Kamer en Senaat Wet medeeigendom op heden Loi actuelle Wetsontwerp: tekst aangenomen door de plenaire vergadering van Kamer en Senaat Projet de loi:texte adopté par la séance plénière du Chambre et Sénat HOOFDSTUK III.

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 1862/002 DOC 53 1862/002 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 23 mars 2012 23 maart 2012 Examen des circonstances qui ont contraint au démantèlement

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil, relative à la copropriété DOC 53 2129/001 DOC 53 2129/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 mars 2012 28 maart 2012 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil, relative à la copropriété

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 51 3115/001 3-2449/1 (Kamer) (Senaat) BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT GEWONE ZITTING 2006-2007 30 april 2007 CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

erkend vastgoedmakelaar - syndicus een vergelijking van de oude wet (1995) met de nieuwe wet (2010)

erkend vastgoedmakelaar - syndicus een vergelijking van de oude wet (1995) met de nieuwe wet (2010) erkend vastgoedmakelaar - syndicus wet op mede-eigendom een vergelijking van de oude wet (1995) met de nieuwe wet (2010) la loi sur la copropriété une comparaison entre l ancienne loi (1995) et la nouvelle

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG. modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire DOC 50 2107/009 DOC 50 2107/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 maart 2003 4 mars 2003 WETSONTWERP tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk

Nadere informatie

Chambre. d'es. Kamer Volksvertegenwoordigers. Représentants 610 (1956 ~ 1957) - N 3. 8tO (1956 ~ 1957) WETSONTWERP PROJET DE LOI VERSLAG RAPPORT

Chambre. d'es. Kamer Volksvertegenwoordigers. Représentants 610 (1956 ~ 1957) - N 3. 8tO (1956 ~ 1957) WETSONTWERP PROJET DE LOI VERSLAG RAPPORT 8tO (1956 ~ 1957) 610 (1956 ~ 1957) - N 3 der Kamer Volksvertegenwoordigers d'es Chambre Représentants ZITTING 1956-1957. SESSION 1956-1957. 12 MAART 1957. 12 MARS 1957. WETSONTWERP betreffende de gemeenschappelijke

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

- 1/2-1999 (B.Z.) (Kamer) - 1/2-1999 (S.E.) (Chambre) 2-7/1 (Senaat) 2-7/1 (Sénat) BUITENGEWONE ZITTING 1999 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999

- 1/2-1999 (B.Z.) (Kamer) - 1/2-1999 (S.E.) (Chambre) 2-7/1 (Senaat) 2-7/1 (Sénat) BUITENGEWONE ZITTING 1999 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1999 - 1/2-1999 (B.Z.) (Kamer) - 1/2-1999 (S.E.) (Chambre) 2-7/1 (Senaat) 2-7/1 (Sénat) Belgische Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers Sénat et Chambre des représentants de Belgique BUITENGEWONE ZITTING

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 09 JANVIER 2012 Après-midi BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 16 JUILLET 2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 16 JULI 2013 PROJET D ORDONNANCE relatif à la constitution

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2014 Notulen van de Vergadering De zitting

Nadere informatie

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95 1688/1 94 19S 1688/1 941 95 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1994-1995 (*) 25 JANUARI 1995 SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*) 25 JANVIER 1995

Nadere informatie

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 32510 MONITEUR BELGE 04.06.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 4 Un groupe de travail IT évaluera la faisabilité, la plus-value, le planning et les budgets nécessaires à la mise en place de la banque de données

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Arrêté royal du 18 juillet 1966 (M.B. du 2.8.1966) portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL COMMUNE D ETTERBEEK GEMEENTE ETTERBEEK EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance du 15.10.2007 Zitting van PRESENTS / AANWEZIGEN : M./Dhr. Vincent DE WOLF, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie