G roen International B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G roen International B.V."

Transcriptie

1 Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum Bedrijf Adres Groen Verhuur B.V. Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus Verlaagd risico Actief Rechtsvorm Besloten Vennootschap Registratie nummer KvK-num m er: BTW-nummer / RSIN NL B01 Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010 Vaste activa , , Totaal vorderingen , , Totaal eigen verm ogen , , Kortlopende schulden , , Netto resultaat , , Werkkapitaal , , Quick ratio 1,21-24,38 1,60 20,30 1,33 Pagina: 1 / 11

2 Contactinformatie Bedrijfsnaam Handelsnamen G.I.G. Groen Verhuur Groen International Vestigingsadres Correspondentieadres Postbus AA Am sterdam Telefoonnummer Faxnummer Mobiele telefoonnummer adres Website Registratie Registratie nummer KvK-num m er: Ingeschreven te BTW-nummer / RSIN Kam er van Koophandel Am sterdam NL B01 Bedrijfsstatus Actief Eerste inschrijving handelsregister Akte van oprichting Rechtsvorm gestart Eenm anszaak Datum vestiging Rechtsvorm Besloten Vennootschap Rechtspersoon sedert Laatste statutenwijziging Maatschappelijk EUR Geplaatst EUR Gestort EUR Activiteiten SBI Financiële holdings (642) BIK Groothandel in em ballage (51913) Doel Import landen Export landen Deze ondernem ing is gespecialiseerd in internationale kunsttransporten. China, Duitsland, Zweden Verenigd Koninkrijk, Zuid-Am erika Bedrijfsverbindingen Pagina: 2 / 11

3 Aandeelhouders G roen B.V. Registratie num m er: Percentage: % Uiteindelijke moeder G roen Holding N.V. Registratie num m er: Moedermaatschappij G roen B.V. Registratie num m er: Zusterondernemingen P. G roen Benelux B.V. Registratie num m er: G roen Alblasserdam B.V. Denariusstraat KT Alblasserdam Registratie num m er: Insolventie: Faillissem ent G roen Haven B.V. Stevinlaan 42/c 3054VT Rotterdam Registratie num m er: Dochterondernemingen De Boer Uitzendbureau Oosterweg CM Groningen Registratie num m er: Vestigingen G roen export Willem Alexanderstraat KP Wassenaar Registratie num m er: Ondernemingen op zelfde adres G roen B.V. Registratie num m er: G roen Holding N.V. Registratie num m er: P. G roen Benelux B.V. Registratie num m er: Bankgegevens Rekeningen ABN Amro Bank NV Rekeningnum m er: Pagina: 3 / 11

4 ING Bank NV Rekeningnum m er: Vastgoed Onroerendgoed bedrijf Eigendom Oppervlakte: 2000 m 2 Bedrag: Het vastgoed is gecontroleerd in het kadaster Kadastraal object: WATERGRAAFSMEER B 3532 A6 Eigenaar: Groen NEDERLAND B.V. Om schrijving: Fabriek Management Managers in functie G roen B.V. Registratie num m er: Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd Datum gestart: D. G roen (Diederick) Oranje Nassaustraat JL Am sterdam Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd Datum gestart: Geboren: , NL Betrokken bij de volgende ondernem ingen G roen Holding N.V. Registratie num m er: G roen Haven B.V. Stevinlaan 42/c 3054VT Rotterdam Registratie num m er: G roen B.V. Registratie num m er: P. G roen Benelux B.V. Registratie num m er: Werknemers Jaar Pagina: 4 / 11

5 Totaal Betalingen Rating 7 Omschrijving Opmerking Betalingen geschieden regelm atig er zijn geen klachten bekend Betreft de gem iddelde betalingsterm ijn gebaseerd op m eerdere betalingservaringen bedragen tot een bedrag van EUR Gemiddelde betaaltermijn in dagen 2013 Q3: Q2: Q1: Q4: 39 Kwartaal 2013 Q Q Q Q4 Totaal Binnen term ijn Vervallen 0 tot Vervallen 31 tot Vervallen 61 tot 90 Vervallen 91 tot 120 Vervallen 120+ dagen Financiële analyse Trend Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit Bedragen weergeven in Wisselend Ruim voldoende Toereikend Positief Euro Kerncijfers Jaar Quick ratio 1,21 1,60 1,33 1,49 1,15 Current ratio 1,68 3,20 2,59 2,59 2,20 Werkkapitaal / balanstotaal 0,34 0,52 0,51 0,51 0,44 Eigen verm ogen / balanstotaal 0,34 0,53 0,49 0,46 0,49 Pagina: 5 / 11

6 Eigen verm ogen / vaste activa 2,09 2,14 2,86 2,70 2,57 Solvabiliteit 1,57 2,27 2,08 2,11 1,95 Werkkapitaal Eigen verm ogen Mutatie eigen verm ogen 24,13 60,24 25,57 22,86 28,76 Mutatie kortlopende schulden 312,98 7,73 17,62 13,20-7,06 Rentabiliteit totale activa (ROA) 12,26 15,69 21,07 47,70 26,14 Rentabiliteit eigen verm ogen (ROE) 35,95 29,43 43,07 103,74 53,81 Bruto winstm arge 4,53 2,89 2,60 7,80 2,28 Netto winstm arge 3,18 1,81 1,46 2,94 1,22 Om loopsnelheid kortlopende schulden 6,27 25,73 24,82 29,38 27,99 Om loopsnelheid vorderingen 5,53 18,89 23,02 28,14 29,70 Om loopsnelheid eigen verm ogen 9,17 11,31 16,23 20,51 21,20 Om loopsnelheid totale activa 3,13 6,03 7,94 9,43 10,30 Om loopsnelheid vaste activa 19,15 24,24 46,44 55,36 54,59 Om loopsnelheid voorraden 13,53 16,04 19,61 26,71 26,46 Om zet Brutom arge Bedrijfsresultaat Resultaat na belasting Cashflow EBIT EBITDA Samenvatting Het resultaat van de financiële structuur in 2012 is een positief werkkapitaal van Euro, wat overeenkom t m et 34 % van de totale activa van de ondernem ing. Het werkkapitaal is toegenom en ten opzichte van het voorgaande jaar m et %. Daarentegen is de verhouding ten opzichte van de totale activa van de ondernem ing afgenom en. De verbetering tussen 2011 en 2012 is m et nam e te danken aan een daling van de kortlopende schulden. De current ratio van de ondernem ing in 2012 is gelijk aan Een ondernem ing m et een current ratio tussen 1.5 en 3.0 heeft over het algem een genom en goede kortlopende financiële draagkracht. De quick ratio van de ondernem ing in 2012 is gelijk aan Een ondernem ing m et een quick ratio van m eer dan 1 kan over het algem een zijn kortlopende schulden terugbetalen. Het resultaat van de financiële structuur in 2011 is een positief werkkapitaal van Euro, wat overeenkom t m et 52 % van de totale activa van de ondernem ing. Het werkkapitaal is toegenom en ten opzichte van het voorgaande jaar m et %. Tevens is de verhouding ten opzichte van de totale activa van de ondernem ing gestegen. De verbetering tussen 2010 en 2011 is m et nam e te danken aan een stijging van de vlottende activa. De current ratio van de ondernem ing in 2011 is gelijk aan 3.2. Als de current ratio de 3.0 overschrijd kan het voorkom en dat de ondernem ing niet efficient is in de financiering van haar vlottende activa en korte term ijn voorzieningen. De quick ratio van de ondernem ing in 2011 is gelijk aan 1.6. Een ondernem ing m et een quick ratio van m eer dan 1 kan over het algem een zijn kortlopende schulden terugbetalen. Pagina: 6 / 11

7 Jaarrekening Accountant PricewaterhouseCoopers Laatste jaarrekening 2012 Opmerking jaarrekening De ondernem ing is verplicht haar jaarrekening te deponeren. De jaarrekening is in de gestandariseerde vorm weergegeven. Soort jaarrekening Jaarrekening van Vennootschappelijk G roen International B.V. Registratie num m er: Balans Jaar Datum afgesloten Overige im m ateriële activa Immateriële vaste activa Bedrijfsgebouwen Machines Inventaris Materiële vaste activa Financiële vaste activa Pagina: 7 / 11

8 Vaste activa Voorraden Handelsdebiteuren Belastingvorderingen Vordering(en) groepsm aatschappijen Overige vorderingen Totaal vorderingen Liquide m iddelen Vlottende activa Totaal activa Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Handelskredieten Kortlopende rentedragende schulden Financiële schulden Belastingschulden Schulden binnen de groep Overige kortlopende schulden Kortlopende schulden Totaal vreemd vermogen Totaal passiva Samenvatting De totale activa van de ondernem ing is gegroeid m et 94.1 % tussen 2011 en De groei van de vaste activa m et % is lager dan de groei van de totale activa. Deze activa groei werd voornam elijk gefinancierd m et een % stijging van de schulden. Tevens is het eigen verm ogen m et % toegenom en. In 2012 zijn de activa van de ondernem ing sam engesteld door % vaste activa en % vlottende activa. De activa zijn gefinancierd m et % eigen verm ogen en % totaal vreem d verm ogen. De totale activa van de ondernem ing is gegroeid m et % tussen 2010 en De totale activa stijging is te verklaren in een groei van de vaste activa m et %. Deze activa groei werd voornam elijk gefinancierd m et een % stijging van het eigen verm ogen. Tevens zijn de schulden m et % toegenom en. In 2011 zijn de activa van de ondernem ing sam engesteld door % vaste activa en % vlottende activa. De activa zijn gefinancierd m et % eigen verm ogen en % totaal vreem d verm ogen. Pagina: 8 / 11

9 Winst- en verliesrekening Jaar Opbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Netto omzet Kostprijs om zet Brutomarge Personeelskosten Sociale lasten Pensioenprem ies Afschrijvingen en am ortisatie Verkoop kosten Overige bedrijfslasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Overig resultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belasting uit bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewoon resultaat na belasting Netto resultaat Toe te rekenen aan aandeelhouders Samenvatting De om zet van de ondernem ing is niet gewijzigd tussen 2011 en De brutom arge van de ondernem ing groeide m et % tussen 2011 en Het bedrijfsresultaat van het bedrijf groeide m et % tussen 2011 en Deze evolutie im pliceert een toenam e van de econom ische winstgevendheid van de ondernem ing. Het resultaat van deze wijzigingen is een afnam e van de econom ische winstgevendheid van de ondernem ing m et % in de geanalyseerde periode. De rentabiliteit van het totaal verm ogen is gelijk aan 2011 % in het jaar Deze daling heeft bijgedragen aan de afnam e van de om loopsnelheid van de totale Pagina: 9 / 11

10 activa. Deze index daalde m et % tot een niveau van Het nettoresultaat van de ondernem ing daalde m et % tussen 2011 en De financiële rentabiliteit van de ondernem ing is negatief beïnvloed door de financiële activiteiten in vergelijking m et EBIT. Het resultaat van deze varianten is een verm indering van de winstgevendheid m et % in de geanalyseerde periode, zijnde % in het jaar De financiële structuur vertraagt de financiële rentabiliteit. De om zet van de ondernem ing groeide m et % tussen 2010 en De brutom arge van de ondernem ing groeide m et % tussen 2010 en Het bedrijfsresultaat van het bedrijf groeide m et % tussen 2010 en Deze evolutie im pliceert een toenam e van de econom ische winstgevendheid van de ondernem ing. Het resultaat van deze wijzigingen is een afnam e van de econom ische winstgevendheid van de ondernem ing m et % in de geanalyseerde periode. De rentabiliteit van het totaal verm ogen is gelijk aan 2010 % in het jaar Deze daling heeft bijgedragen aan de afnam e van de om loopsnelheid van de totale activa. Deze index daalde m et % tot een niveau van Het nettoresultaat van de ondernem ing daalde m et % tussen 2010 en De financiële rentabiliteit van de ondernem ing is negatief beïnvloed door de financiële activiteiten in vergelijking m et EBIT. Het resultaat van deze varianten is een verm indering van de winstgevendheid m et % in de geanalyseerde periode, zijnde % in het jaar De financiële rentabiliteit is positief beïnvloed door de financiële structuur. Bedrijfsstructuur G roen Holding N.V. Registratie num m er: G roen B.V. Pagina: 10 / 11

11 Registratie num m er: G roen International B.V. Registratie num m er: De Boer Uitzendbureau Oosterweg CM Groningen Registratie num m er: Beschrijving rating 1 = Insolvent / Activiteiten gestaakt 2 = Onvoldoende gegevens beschikbaar 3 = Zeer hoog risico 4 = Hoog risico 5 = Verhoogd risico 6 = Gem iddeld risico 7 = Verlaagd risico 8 = Laag risico Disclaimer Dit rapport is uitsluitend voor bestem d. Het rapport is zo zorgvuldig m ogelijk sam engesteld. Eventuele onjuistheden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. De algem ene voorwaarden zijn van toepassing op dit product. Pagina: 11 / 11

KREDIETINFORMATIERAPPORT

KREDIETINFORMATIERAPPORT Graydon - Graydon Certificaat t.a.v. Dhr. R. VERBAAN HULLENBERGWEG 250 1101 BV AMSTERDAM ZUIDOOST Word een transparante zakenpartner. Update uw Graydon Bedrijfsprofiel op www.graydon.nl Alle in dit rapport

Nadere informatie

Project Management Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Project Management Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Project Management Holding B.V. - 57963622 Score 64 B Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 57963622 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport

Uitgebreid Informatierapport Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 26 jun 2013 Klantnummer 870-150596 Referentie Handelsinformatie Identificatie en Samenvatting Cadac Group Holding B.V. D&B Risico evaluatie D&B Rating 2A 2 D&B

Nadere informatie

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Frenora B.V. - 59703334 Score 49 C Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 59703334 Bedrijfsnaam Frenora B.V. Adres

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

Dinerate Nederland B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Dinerate Nederland B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Dinerate Nederland B.V. - 56906897 Score 28 D Limiet 0 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 56906897 Bedrijfsnaam Dinerate

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015

HALFJAARBERICHT 2015 HALFJAARBERICHT 2015 Hydratec Industries NV Nijverheidsweg Noord 59B Postbus 328 3800 AH Amersfoort Telefoon: 033 469 73 25 E-mail: info@hydratec.nl Internet: www.hydratec.nl Statutair gevestigd te Amersfoort

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rating-rapport. Rating Demo B.V. te Rotterdam

Rating-rapport. Rating Demo B.V. te Rotterdam Rating-rapport Rating Demo B.V. te Rotterdam 04.11.2010 Certificaat URA Solvency Check Rating Demo B.V. Rotterdam URA Solvency prognose: Met een uitvalwaarschijnlijkheid van 0,24% Rating BBB- (overeenkomstig

Nadere informatie

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.)

PROSPECTUS. SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) PROSPECTUS SnowWorld N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, voormalig Fornix BioSciences N.V.) Dit Prospectus kwalificeert als een prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 2010

OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 2010 OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR Leuven, België 3 maart 2011 Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist op het vlak van draadloze communicatie,

Nadere informatie